جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله بررسی سیاست‌های حمایت از بیکاران در ایران با استفاده از روش‌های دلفی فازی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی سیاست‌های حمایت از بیکاران در ایران با استفاده از روش‌های دلفی فازی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی سیاست‌های حمایت از بیکاران در ایران با استفاده از روش‌های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی" مقاله ای است در 60 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازار کار، رفاه اجتماعی، بیمه بیکاری، منطق فازی، متغیر زبانی، دلفی فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته شده است چکیده مقاله سیاست‌های حمایت از بیکاران از جمله سیاست‌های مهم بازار کار و نظام تأمین اجتماعی قلمداد می‌شود. از آنجایی که این سیاست‌ها ابعاد گوناگون دارد ، نیازمند بهره‌گیری از خرد جمعی صاحبنظران و خبرگان است. همچنین با توجه به آنکه خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشت‌های متفاوتی از سیاست‌ها و میزان تأثیرگذاری آنها دارند، در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم‌گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدل سازی متغیرهای زبانی در نظرات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه مرحله دلفی فازی، مهمترین چالش‌ها و رویکردهای مناسب در خصوص سیاست‌های حمایت از بیکاران احصا گردیده و مطابق روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شده است.  طبق نظر خبرگان مهمترین سیاست‌های اولویت‌دار در زمینه شرایط احراز و پوشش حمایت از بیکاران، پرداخت مقرری مشروط بر مراجعه مقرری بگیران به مراکز کاریابی و آموزشی، بازنگری قانون بیمۀ بیکاری، ایجاد ساز و کار الکترونیکی و غیرالکترونیکی برای رصد بیکاران و تشخیص تخلف، تدوین برنامه اشتغال برای تازه واردین به بازار کار ،تعریف حق اشتغال  و اصلاح دوگانگی موجود بین دو سازمان مجری بیان گردیده است. در زمینه میزان تعیین مقرری رویکردهای تعیین نزولی مبلغ مقرری و کاهش بر اساس رد شغل‌های پیشنهادی، تعیین مقرری بر اساس  مبانی نظری جریان جستجوی کار و مزد مبنا و مستقل بودن از حقوق قبل و تعداد افراد تحت تکفل پیشنهاد شده است. این نوشتار به بررسی جزییات این موضوع پرداخته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران

مقاله علمی و پژوهشی" طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران " مقاله ای است که در22 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ، تاپسیس گروهی فازی، دلفی فازی ، دیمتل گروهی فازی و مدیریت ریسک اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمانهای ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمانهای ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمانهای ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی" مقاله ای است در 30 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث الگوی یک‌پارچه‌ی تغییرات سازمانی؛ مدیریت تغییر؛ رویکرد دلفی فازی پرداخته شده است چکیده مقاله تغییرات سازمانی بسیار سخت، پیچیده و مبهم و در عین حال گریزناپذیرند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که برنامه‌ریزی، هدایت و حفظ تغییرات سازمانی بسیار مشکل و احتمال موفقیت آنها اندک است. برخورداری از یک مدل برای مدیریت تغییرات، می‌تواند اتفاقات پیچیده را –که ماهیت ذاتی هر تغییری است- با تشخیص روابط بین عناصر حیاتی، ساده کند؛ به‌خصوص آنکه نیروهای نهادی و زمینه‌ی فرهنگی سازمانِ در آستانه‌ی تغییر نیز در آن الگو در نظر گرفته شود که این امر در زمینه‌ی سازمان‌های ایرانی به‌دلیل تفاوت چشم‌گیر با سازمان‌های غربی که مهد شکل‌گیری نظریات تغییر هستند، از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این پژوهش، با 21 مدیر عامل به‌عنوان تغییر در سازمان‌های مختلف گفت‌وگو شد و نتایج گفت‌وگوها و اسناد و مدارک سازمانی، مراحل تحلیل محتوا، سنجش اعتبار و کدگذاری را گذارند و با رویکرد دلفی فازی، در دو مرحله غربال و صحه‌گذاری شد تا ضمن دربرداشتن اتفاق‌نظر همه‌ی خبرگان، از پوشش کافی و اطمینان لازم برخوردار باشد. مدل یک‌پارچه‌ی تغییرات سازمانی، در 4 بُعد، 15 مؤلفه و 41 معیار طراحی گردیده تا سازمان‌ها بتوانند ضمن تحلیل وضعیت موجود و بهینه‌کاوی تجارب موفق سایر سازمان‌ها، اقدام به اجرای تغییراتی موفق و پایدار نمایند. عنوان مقاله [English] Faculty Members’ Understanding and Experience of Entrance Designing an Integrative Model for Changes in Iranian Organizations Using Delphi-Fuzzy Approach چکیده [English] Organizational changes are hard, complex, and ambiguous. Yet, they are inevitable. Researches have illustrated that planning, directing, and keeping changes are very difficult and the probability of success is very low. Having a model for manages changes can simplify the complexities, which naturally come with changes, by identifying the relationship between vital components. This is important especially when institutional forces and organizational cultural background are considered in the model. This is vital in Iranian organizations because of the essential difference that they have with western organizations which are the bases of the formation of changes. 21 executives of different organizations were interviewed and the outcome was coded and content analysis was conducted. They were screened and modified according to Delphi-Fuzzy model. The result was agreement between all the experts with necessary confidence. The integrated model was designed by four aspects, 15 components, and 41 indicators. Organizations can apply the best experience of this study to have a better successful change.  کلیدواژه‌ها [English] Integrated Model for Organizational Change, change management, Delphi-Fuzzy Approach دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی چالش های حاکمیت شبکه مدیریت بحران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی چالش های حاکمیت شبکه مدیریت بحران

مقاله علمی و پژوهشی" چالش های حاکمیت شبکه مدیریت بحران " مقاله ای است که در 24  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به چالش های حاکمیت شبکه مدیریت بحران ، دلفی فازی ، شبکه سیاست ، مدل سازی ساختاری و مدیریت بحران اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی خط مشی و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی خط مشی و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

مقاله علمی و پژوهشی" خط مشی و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب " مقاله ای است که در 30  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به خط مشی و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ، تکنیک دلفی فازی ، عفاف و حجاب ، موانع حجاب و عفاف اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله اثر سبک‌های شناختی بر یادگیری یک تکلیف هدف‌گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک

ادامه مطلب

closeمقاله اثر سبک‌های شناختی بر یادگیری یک تکلیف هدف‌گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک

مقاله علمی و پژوهشی " اثر سبک‌های شناختی بر یادگیری یک تکلیف هدف‌گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک" مقاله ای است در ۱۹ صفحه و با ۳۰ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به محیط باز و بسته؛ مستقل از زمینه؛ منطق فازی؛ منطق کلاسیک؛ وابسته به زمینه پرداخته شده است چکیده مقاله هدف کلی پژوهش حاضر، مطالعة اثر سبک‌های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه بر یادگیری یک تکلیف هدف­گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک است. در این پژوهش با مقایسه میانگین‌ها، برتری شرکت کنندگان مستقل از زمینه را در شرایط محیطی بسته و عملکرد بهتر شرکت کنندگان وابسته به زمینه را در محیط باز نشان داد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی و اعتباریابی مدل سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی و اعتباریابی مدل سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و اعتباریابی مدل سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان " مقاله ای است در 32 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدل سنجش فرهنگ سازمانی؛ استانداری کردستان؛ تحلیل تم؛ تکنیک دلفی فازی پرداخته شده است چکیده مقاله شناخت فرهنگ‌سازمانی، مستلزم داشتن مدل مناسب است. باتوجه‌به نبود الگوی فرهنگ‌سازمانی هم‌راستا و متناسب با ارزش‌های اسلامی، فرهنگ بومی، رسالت‌ و مأموریت‌های استانداری‌های ایران، هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل مناسب شناسایی و سنجش فرهنگ‌سازمانی استانداری کردستان است. در این پژوهش، از روش کیفی و نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در ابتدا با خبرگان استانداری کردستان و فرمانداری‌ شهرستان‌های تابعه مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به‌عمل آمد که تا رسیدن به اشباع نظری (16 نفر) ادامه پیدا کرد. سپس داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به روش تحلیل تم و با استفاده از نرم‌افزار ان‌ویو 10 تحلیل شد. برای اعتبارسنجی کیفی و اجماع بین خبرگان درجهت واقعی‌بودن مؤلفه‌ها و شاخص‌های شناسایی‌شده از فن دلفی فازی استفاده شد. بعد از مرحله دلفی فازی، فهرست ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های شناسایی‌شده دراختیار چند نفر از اساتید دانشگاه و مدیران وزارت کشور که در حوزه فرهنگ‌سازمانی تخصص داشتند، قرار گرفت که با انجام اصلاحات از صحیح و مناسب‌بودن معادل و اصطلاحات انتخاب‌شده برای نام‌گذاری ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها اطمینان حاصل شد. براین‌اساس، مدل نهایی سنجش فرهنگ‌سازمانی استانداری کردستان طراحی شد که شامل 5 بعد (فرهنگ: تحول‌گرا، شهروندگرایی، آینده‌نگری، بوروکراتیک و اسلامی- سیاسی)، 14 مؤلفه و 54 شاخص می‌باشد. عنوان مقاله [English] Designing and Validating Organizational Culture Measurement Model of Kurdistan Provincial Governorate چکیده [English] Understanding organizational culture necessitates an appropriate model. Because of the deficiency of organizational culture consistent with Islamic values, indigenous culture, mission and tasks of the governorates in Iran, this research is intended to design an appropriate model for identifying and measuring the organizational culture of Kurdistan provincial governorate. Purposive sampling and snowball method were employed in this qualitative research. Initially, semi-structured interviews were conducted with experts from all cities in Kurdistan Provincial Governorates, and were continued until reaching to theoretical saturation (16 people). The data from the interviews were analyzed through thematic analysis by NVivo 10 software. Fuzzy Delphi technique was used for qualitative validation and consensus among experts on the identification of the components and indicators. Then, the identified dimensions, components, and indicators were shared by several universities’ professors, and managers of the ministry of interior specialized in organizational culture. Having modified the selected equivalents and terms, the researchers became certified about the validity of the features. Accordingly, the final model of organizational culture of Kurdistan provincial governorate was designed including 5 dimensions (transformational culture, citizenship, futurology, bureaucratic, and Islamic-political dimensions), 14 components and 54 indicators. کلیدواژه‌ها [English] organizational culture measurement model, Kurdistan governorate, thematic analysis, Fuzzy Delphi technique دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رتبه‌بندی نظام‌های مالیاتی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

ادامه مطلب

closeمقاله رتبه‌بندی نظام‌های مالیاتی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

مقاله علمی و پژوهشی " رتبه‌بندی نظام‌های مالیاتی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مالیات، نظام‌های مالیاتی، تصمیم‌گیری فازی، کارایی نظام‌های مالیاتی، منطق فازی پرداخته شده است چکیده مقاله مالیات سالم‌ترین منبع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و محرکی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد. میزان درآمدهای داخلی دولت‌‌ها تا حد زیادی به توان و کارایی نظام مالیاتی آنها ارتباط دارد. از آنجا که ارزش و اهمیت مالیات‌ها در سیستم‌های مالیاتی در طول زمان خود به خود تغییر می‌کند همیشه اصلاح و تغییر نظام‌های مالیاتی ضروری است. کاربرد تئوری مجموعه‌های فازی در مسائل تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین و کارامدترین کاربردهای این تئوری در مقایسه با تئوری مجموعه‌های کلاسیک می‌باشد، چراکه مسائل تصمیم‌گیری بیش از هر مسئله دیگر وابسته به ذهن و دانش بشر می‌باشند، به این دلیل در این مقاله از منطق فازی جهت رتبه‌بندی نظام‌های مالیاتی استفاده شده است. یافته‌های مقاله بر این امر دلالت دارند که مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش‌افزوده با اختلاف بسیار زیادی از مطلوبیت نظام‌های مالیات بر واردات، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و فروش بالاتر است. پس از مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش‌افزوده به‌ترتیب مطلوبیت نظام‌های مالیات بر واردات، مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر دارایی قرار می‌گیرند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارائه الگوی تعدیل منابع انسانی با رویکرد مبتنی بر ساخت آینده شغلیِ

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه الگوی تعدیل منابع انسانی با رویکرد مبتنی بر ساخت آینده شغلیِ

مقاله علمی و پژوهشی ارائه الگوی تعدیل منابع انسانی با رویکرد مبتنی بر ساخت آینده شغلیِ کارکنان مقاله ای است که در 17 صفحه و با 36 عنوان فهرست منابع منتشر شده است. در این مقاله علمی به موضوعات برنامه ریزی منابع انسانی؛ تعدیل کارکنان؛ عوامل رفتاری؛ عوامل ساختاری؛ عوامل فردی؛ سیستم اطلاعات منابع انسانی؛ پوشش حمایتی و دلفی فازی اشاره شده است دانشجویان دوره های دکترا و کارشناسی ارشد می توانند برای انجام رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد از این پژوهش علمی استفاده کنند.

more_vert کتاب کلید Delphi

ادامه مطلب

closeکتاب کلید Delphi

کتاب کلید Delphi به قلم رضا خلیلی و محمد شکری، با زبانی شیوا و روان و با انجام مثال‌هایی ساده و پایه‌ای در قالب پروژه‌های عملی، شما را با این زبان برنامه‌نویسی آشنا کرده و قابلیت‌های آن را شرح می‌دهد. یکی از سوالاتی که همیشه مطرح می‌شود این است که چرا زبان دلفی؟ به عبارت دیگر اگر فردی بخواهد یک زبان برنامه‌نویسی را یاد بگیرد، پیشنهاد چیست؟ واقعیت این است که امروزه همه زبان‌ها خیلی به هم نزدیک هستند، البته از نظر امکانات. شما اگر می‌خواهید بدانید کدام زبان بهتر است باید شرایط خودتان را نگاه کنید. بهتر است بین دو زبان رایج زیر مقایسه‌ای انجام دهید: 1) زبان دلفی (Delphi)2) زبان ویژوال سی (Visual C) اگر می‌خواهید حرفه‌ای و در زمینه برنامه‌نویسی سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به طور همزمان فعال باشید اولین گزینه زبان ویژوال سی است. هر چند زبان دلفی هم تمام این امکانات را در اختیار شما قرار می‌دهند. اما اگر می‌خواهید برای خودتان کاری را شروع کنید یا اینکه در محیط‌های برنامه‌نویسی حرفه‌ای در ایران فعالیت کنید، زبان دلفی انتخاب بهتری است. این زبان بسیار قوی است و از نظر بین‌المللی سریع‌ترین زبان برنامه‌نویسی است. شرکت بورلند (Borland) سازنده نرم‌افزار برنامه‌نویسی دلفی فعالیتی را مجدداً بر روی این زبان آغاز کرده و آینده درخشانی در انتظار این زبان برنامه‌نویسی است. کلیه کسانی که به هر دلیلی به زبان‌های برنامه‌نویسی علاقه‌مندند و افرادی که در مقاطع آموزشی و کارآموزی در مؤسسات مختلف با زبان‌های جدید و رو به رشد برنامه‌نویسی فعالیت می‌کنند، می‌توانند از این کتاب برای کار با یک نرم‌افزار قدرتمند، سریع و پرکاربرد، فعالیت خود را شروع نمایند. در ضمن لازم به ذکر است که اغلب پروژه‌های تولید نرم‌افزارهای تجاری در ایران توسط این زبان برنامه‌نویسی تولید و روانه بازار می‌شود. آنچه در کتاب کلید Delphi می‌آموزید: - طراحی منوها- آشنایی با دلفی- کار با بانک اطلاعاتی- نوشتن برنامه دفتر تلفن- نوشتن برنامه‌های ساده- نوشتن برنامه ماشین حساب فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول - مقدماتفصل دوم - ایجاد برنامه‌های سادهفصل سوم - کار با بانک اطلاعاتیفصل چهارم - طراحی منوها و زیباسازی برنامه‌هاسخن آخر

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ارزیابی عملکرد مبتنی بر نقشه راهبردی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ارزیابی عملکرد مبتنی بر نقشه راهبردی

مقاله علمی و پژوهشی" ارزیابی عملکرد مبتنی بر نقشه راهبردی " مقاله ای است که در18 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ارزیابی عملکرد ، سلسله مراتبی فازی ، تکنیک دیمتل فازی، کارت امتیازی متوازن و نقشه راهبردی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله اندازه‌گیری فقر (نسبی) در ایران با استفاده از منطق فازی

ادامه مطلب

closeمقاله اندازه‌گیری فقر (نسبی) در ایران با استفاده از منطق فازی

مقاله علمی و پژوهشی " اندازه‌گیری فقر (نسبی) در ایران با استفاده از منطق فازی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اندازه‌گیری فقر و نابرابری؛ منطق فازی؛ شاخص فقر فازی سن پرداخته شده است چکیده مقاله برای اندازه‌گیری فقر و تمایز فقیر از غیر فقیر، معمولاً از شاخص‌های  سن، خط فقر، نسبت فقرا و شکاف فقر استفاده می¬شود. اگر چه این شاخص‌ها مفید می¬باشند اما با به کارگیری منطق فازی و ترکیب آن با روش‌های فوق می¬توان به دقت اندازه‌گیری شاخص‌ها افزود. برای مثال، براساس روش خط فقر، اگر درآمد فردی کمی بالاتر از خط فقر باشد، غیر فقیر و کمی پایین¬تر از خط فقر باشد، فقیر محسوب می‌شود. در مورد سایر شاخص¬ها نیز وضعیت مشابه-ای وجود دارد.  استفاده از روش منطق فازی می¬تواند باعث رفع این مشکل گردد. در این مقاله با معرفی شاخص¬های مختلف و با بازتعریف این شاخص¬ها در چارچوب منطق فازی، اندازه‌گیری فقر در ایران در سال¬¬های 76، 82 و 1388 انجام شده است. نتایج با حالت متداول نیز مقایسه شده است. این مقایسه نشان می¬دهد، روش‌های اندازه‌گیری فقر با استفاده از چارچوب منطق فازی، نشان از تعریف  دقیق¬تر و همچنین گسترده¬تر فقر نسبت به روش¬های متداول دارد. نتایج حاصل ازدو دیدگاه متداول و منطق فازی حکایت از آن دارد شاخص‌های فقر در  سال 1376 نسبت به سال 1382 بالاتر هستند و فقر در سال 1382 نسبت به 1376 کاهش یافته است، ولی شاخص‌های مذکور (هم به روش متداول و هم روش فازی) در سال 1388مجدداً افزایش داشته¬اند. فقر در مناطق روستایی با استفاده از هر دو دیدگاه در تمامی سال¬های مورد بررسی، بیشتر از مناطق شهری است. عنوان مقاله [English] Measuring Relative Poverty in Iran Using Fuzzy Logic چکیده [English] For measuring poverty and distinguishing the poor from the non-poor, poverty line, Head- Count Ratio,  Income – Gap Ratio, Sen index are used. Although these are useful, using fuzzy logic and combining it with given methods can increase the exactness of the indices measuring. For example, based on the method of poverty line, if a person ̛ s income is a little above the line he/she is non-poor and a little below the line will be considered poor. The same situation is true of other conditions. Using fuzzy logic can solve the problem. Here, introducing different indices based on fuzzy logic the measuring of poverty in Iran in 1376, 1382, 1388 has been done. Findings have been compared with classical ones. This comparison shows that methods for measuring poverty based on fuzzy logic define poverty meticulously and significantly compared to other methods. Results in two approaches show that poverty indices of 1376 is higher than1382 and poverty in 1382 has been decreased compared to 1376. But the above mentioned indices in 1988 had increase in 1988 again. Poverty in rural areas is more than urban areas by two approaches in all of the investigated years. کلیدواژه‌ها [English] Measuring Poverty And Inequality, Fuzzy logic, Sen Fuzzy Poverty Index دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث گزینش کارکنان؛ معیارهای اساسی؛ رویکرد مفهوم‌سازی بنیادی- دلفی فازی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این پژوهش، ارائه الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان کارآمد در بانک انصار و برآورد عملکرد براساس معیارهای منتخب در نظر گرفته شد. بدین منظور، نخست، مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفت و براساس آن 90 معیار گزینش کارکنان شناسایی شد؛ دوم، معیارها با بهره‌گیری از رویکرد مفهوم‌سازی بنیادی در 7 طبقه اصلی قرار گرفتند؛ سوم، به کمک روش دلفی‌فازی و تحلیل داده‌های حاصل از مطالعات میدانی(پرسشنامه) 67 معیار اساسی تعیین و درنهایت الگوی معیارهای اساسی ارائه شد. سپس به روش تحلیل رگرسیون، تأثیر معیارهای اساسی بر عملکرد، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد بیش از 50 درصد عملکرد بانک به این معیارها بستگی دارد و مابقی تحت تأثیر عوامل دیگری است. این یافته، اهمیت منابع انسانی و شایستگی‌های آنها را نسبت به سایر منابع، تأیید کرده و بیان می‌دارد گزینش هدف‌مند کارکنان، به‌شدت بر کاهش هزینه‌های منفی حاصل از اتخاذ تصمیم‌های نادرست و هزینه‌های آموزش و از طرفی افزایش توان رقابتی و عملکرد آتی سازمان، تأثیرگذار است. عنوان مقاله [English] Designing a Model on the Basis of Essential Criteria for Selecting Competent Employees and Estimating Organization Performance چکیده [English] This research is intended to design a model based on the essential criteria for selecting competent employees and estimating the performance of Bank Ansar. Library studies were conducted first, which resulted in 90 criteria for selection. Then, they were classified into 7 categories according to basic conceptualization. Employing Fuzzy-Delphi method, the analysis of the collected data through questionnaires (field study) resulted in 67 criteria to design the model of basic criteria. The effects of these criteria were analyzed by regression. The results indicated that more than fifty percent of the bank’s performance was influenced by these criteria. This indicates the importance of human resource and their competences. Correct selection can seriously decrease the cost of incorrect decisions and unnecessary instruction costs. It can positively affect competitive capabilities and future performance of the organization. کلیدواژه‌ها [English] Employees’ Selection, Basic Criteria, Delphi-Fuzzy Conceptualization Approach دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله سنجش کاردینالی رفاه و ارزیابی اثر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاه در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله سنجش کاردینالی رفاه و ارزیابی اثر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاه در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " سنجش کاردینالی رفاه و ارزیابی اثر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاه در ایران بر مبنای رگرسیون فازی " مقاله ای است در 18 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رفاه، آمارتیاسن، متغیرهای کلان، رگرسیون فازی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله سطح رفاه کاردینالی و عوامل تأثیرگذار بر تغییرات رفاهی در ایران بررسی شده است. برای ارزیابی سطح رفاه از شاخص آمارتیاسن در حالت پارتویی و غیرپارتویی استفاده شده و برای ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاهی از مدل رگرسیون فازی حداقل مربعات (FLSR) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شاخص رفاه در سال‌های (1386-1381) حدود 8/4 درصد و در سال‌های (1380-1376) حدود 1/3 درصد و در سال‌های (1375-1371) حدود 7/2 درصد افزایش داشته است و بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران طی سال‌های (1376-1386) بوده است. همچنین، با توجه به نتایج برآورد شده با استفاده از رگرسیون فازی می‌توان نتیجه گرفت که بیکاری، تورم و ضریب‌جینی رابطه معکوسی با رفاه کاردینالی هم در حالت پارتویی و هم غیرپارتویی داشته‌اند و نرخ باسوادی و سهم مخارج دولت ارتباط مثبتی با رفاه در ایران داشته‌اند. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط بین رشد اقتصادی و سطح رفاه در ایران مثبت بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به‌همراه داشته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی شاخص های سرمایۀ اجتماعی و تکنیک فازی دیمتل

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شاخص های سرمایۀ اجتماعی و تکنیک فازی دیمتل

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 22 صفحه و با 32 عنوان فهرست منبع ارائه شده است تکنیک های تصمیم گیری ، سرمایه اجتماعی، تکنیک فازی دیمتل ، روابط متقابل و شاخص های سرمایۀ اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert کتاب رابطه بین ساختار سازمانی و شیوه تصمیم‌گیری در شرکت خدمات بیمه ایران خودرو

ادامه مطلب

closeکتاب رابطه بین ساختار سازمانی و شیوه تصمیم‌گیری در شرکت خدمات بیمه ایران خودرو

کتاب رابطه بین ساختار سازمانی و شیوه تصمیم‌گیری در شرکت خدمات بیمه ایران خودرو نوشته سوده نجفی، به معرفی فرهنگ سازمانی، شیوه‌ی تصمیم‌گیری و مدیریت سازمانی و بررسی رابطه‌ی بین آن‌ها می‌پردازد. آثار به جای مانده از تمدن‌های عظیم باستانی مانند چین، ایران، مصر، روم، یونان و... بیانگر آن است که موضوع سازمان و مدیریت آن پدیده نوینی نیست که انسان در عصر حاضر به آن پرداخته باشد، بلکه از زمانی که بشر زندگی اجتماعی و مدنی را آغاز نموده از طریق تقسیم کار به امر سازماندهی و تدبیر امور پرداخته است. توافق نظر اکثر صاحب‌نظران و اندیشمندان علم مدیریت بر این است که سازمان‌ها برای موفقیت و برآورده ساختن اهداف خود، نیازمند ساختار سازمانی مناسب هستند و جهت امر تصمیم باید با توجه به ساختار سازمانی آن اقدام به شیوه تصمیم‌گیری مناسب نمایند. به عبارتی این ساختارها هستند که به سازمان‌ها معنی و مفهوم می‌بخشند. در بخشی از کتاب رابطه بین ساختار سازمانی و شیوه تصمیم‌گیری در شرکت خدمات بیمه ایران خودرو می‌خوانیم: مراحل رسمی برای به دست آوردن توافق عام یک تعداد از متخصصان از طریق پرسشنامه را روش دلفی می‌نامند که توسط محققان شرکت راند تهیه و عرضه شده است. دلفی نام معبدی است که آپولون در آن به پیش‌گویی می‌پرداخت. در روش دلفی نیز اعضا تلاش می‌کنند تا با آینده‌نگری به اخذ تصمیمی موفق نائل شوند. در روش دلفی برای تصمیم‌گیری در یک مورد خاص گروهی را انتخاب می‌کنند و نظرهای آن‌ها را طی پرسشنامه‌ای جویا می‌شوند. سپس آن نظرها را طبقه‌بندی کرده برای تمامی اعضای گروه می‌فرستند و در صورت لزوم سوالات توضیحی نیز در مورد نظرات طرح می‌شود. اعضای گروه نظرات ابراز شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده به آن‌ها امتیاز می‌دهند. بدین ترتیب راه‌حلی که امتیاز بیشتری را به دست آورده، به عنوان تصمیم اصلح انتخاب می‌شود. در روش دلفی افراد لزوما یکدیگر را نمی‌شناسند و برخورد و رویارویی با هم ندارند. کاربرد عمده روش دلفی در مدیریت در جلوگیری از بحران است. تیم‌های تشکیل شده و بیشتر وقت خود را صرف رویدادهایی می‌کنند که امکان دارد رخ دهد، واکنش‌های مناسبی را پیشنهاد می‌دهند. سرانجام هر یک از این راه‌حل‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و بهتر می‌توان آن فرآیند را اداره نمود. فهرست مطالبفصل اول: طرح تحقیقفصل دوم: بررسی و تحلیل ادبیات تحقیقفصل سوم: تجزیه و تحلیل داده‌هافهرست و منابع

more_vert مقاله تخصیص بهینه اعتبارات بانکی به متقاضیان در بخش های مختلف کشاورزی به کمک منطق فازی

ادامه مطلب

closeمقاله تخصیص بهینه اعتبارات بانکی به متقاضیان در بخش های مختلف کشاورزی به کمک منطق فازی

مقاله علمی و پژوهشی " تخصیص بهینه اعتبارات بانکی به متقاضیان در بخش های مختلف کشاورزی به کمک منطق فازی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اعتبارات بانکی، بخش‌کشاورزی، منطق فازی، تصمیم‌گیری چندشاخصه، عدم قطعیت پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و ‌تلاش‌های بسیار مسئولان جهت مکانیزاسیون و افزایش کارایی و بهره‌وری این بخش ، اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی برای حمایت از فعالان این بخش ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. هدف از ارائه این پژوهش این است تا با طراحی یک الگوی برنامه‌ریزی ریاضی چند شاخصه که مبتنی بر منطق فازی است، مدیران بانک کشاورزی که مهم‌ترین بانک کشور در تخصیص و توزیع اعتبارات بخش کشاورزی در کشور می‌باشد را درجهت تخصیص بهینه تسهیلات به‌متقاضیان در بخش‌های‌مختلف‌کشاورزی یاری نماید. به‌گونه‌ای که ضمن درنظرگرفتن قیود و محدودیت‌های پیش روی بانک و شرایط عدم قطعیت در میزان دقیق اعطای تسهیلات بیشترین مطلوبیت نصیب مدیریت بانک گردد. نتایج تحقیق حاکی از این است که الگوی بهینه تخصیص تسهیلات باید به صورت 24/13 درصد بخش زراعت، 01/5 درصد بخش باغبانی، 62/11 درصد بخش دامداری، 01/5 درصد بخش طیور، 62/6 درصد بخش شیلات، 01/5 درصد بخش منابع طبیعی، 01/5 درصد بخش ماشین‌آلات کشاورزی، 24/18 درصد بخش خدمات کشاورزی، 25/23 درصد بخش صنایع کشاورزی و 01/7 درصد بخش‌های غیرکشاورزی تغییر یابد. از این رو، الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک کشاورزی بهینه نبوده و نیاز به تعدیل و بازنگری در درصدها و مقادیر تسهیلات وجود دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب بورس باز: تکنیک‌های جادویی سرمایه گذاری در بورس

ادامه مطلب

closeکتاب بورس باز: تکنیک‌های جادویی سرمایه گذاری در بورس

سلمان امین در کتاب بورس باز: تکنیک‌های جادویی سرمایه گذاری در بورس، قصد دارد شما را با نگرش فازی و تفکر چند ارزشی در این بازار آشنا و امکان پیاده‌سازی آن در معاملات بازار بورس را بررسی کند. تاکنون کتاب‌های بسیاری در حوزه‌ی معامله‌گری در بازارهای بورس منتشر شده‌اند. یقیناً بعضی از آن‌ها را مطالعه کرده‌اید. اغلب آن‌ها، دست کم آن‌هایی که با ترجمه‌ی فارسی در اختیار خوانندگان قرار گرفته‌، دارای رویکردی تکنیکال، فاندامنتال یا سایکولوژیک هستند اما تعداد کمی از این آثار مفید و کاربردی‌ هستند. معرفی شاخص‌های بنیادین بازار، توضیح و تشریح الگوهای گوناگون، بازتعریف مفاهیم پایه‌ای بازارهای سرمایه و طرح معدودی جمله و کلمه‌ی قصار که دهان‌ به‌ دهان بین معامله‌گران می‌چرخد اغلب همه‌ی آن چیزی است که پس از مطالعه هر کدام از این آثار عاید شما می‌شود. این کتاب تافته‌ی جدابافته‌ای بین مطالب و مقالاتی که تا به امروز در این باب منتشر شده‌اند نیست. اما سلمان امین نویسنده‌ی این کتاب مطالب ارزشمندی را در آن گوشزد می‌کند که پس از مطالعه‌ی آن می‌توانید در جهت بهینه‌سازی سیستم معاملاتی خود بهره ببرید. در بخشی از کتاب بورس‌باز می‌خوانیم: وقتی شما در باب پیش‌بینی احتمالاتْ درصدی از شانس وقوع را در نظر می‌گیرید، برآیند وقوع و عدم‌ وقوع در هر مرحله در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. به‌ سخن ساده‌تر، هر بار که سکه را به هوا پرتاب می‌کنید 50 درصد شانس دارید که آن‌ را روی طرف شیر ببینید. اما وقتی سکه روی طرف خط نشست چه اتفاقی می‌افتد؟ شانس شیربودن این پرتاب از 50 درصد به 0 درصد کاهش پیدا کرده است. همین قاعده در مورد زمانی که سکه روی طرف شیر می‌نشیند صادق است. در این صورت، شانس شیر آمدن به‌ یکباره به 100 درصد افزایش پیدا می‌کند و در پرتاب بعدی سرنوشت جدیدی در انتظار سکه است. از نظر احتمالات، شیر یا خط بودنِ نتیجه‌ی کار تا قبل از پرتابِ دوباره به همان 50 درصد گره می‌خورد. این یعنی ابهام در هر مورد از نتایج عملیاتی به‌ صورت انتزاعی. منطق فازی کاری به کار احتمالات و ابهام موجود در آن ندارد؛ بلکه در واقع اصل ابهام را به‌ عنوان جزئی از سیستم مدل می‌کند. سیستمی که بر مبنای این نگرش پایه‌ریزی می‌شود درصد احتمال موجود در بازه‌های مختلف عملیاتی را در نظر می‌گیرد و به‌ عنوان متغیرهای خود از آن استفاده می‌کند. در واقع، فازی منطقی برای توضیح ابهام نیست؛ بلکه خود ابهام را درون یک سیستم کاربردی فازی مدل می‌کند. فازی در پی این است که احتمالات موجود را به‌ عنوان بخشی از سیستم پایه‌ریزی کند، نه این‌که برای احتمالات ریاضی به‌ دنبال توضیحی باشد. با این توضیح می‌توانیم نسبت احتمال به فازی را «نسبت جزء به کل» در نظر بگیریم. بگذارید مثالی بیاورم. اگر یک سیب سالم در دست داشته باشید، می‌توانید بگویید به احتمال 100 درصد این یک سیب است؟ پاسخ مثبت است. فهرست مطالبیادداشت نویسندهفصل اولمعامله‌گران سرگرداندست‌اندازی به روش‌های تجاری دیگراننقطه‌ی طلاییفصل دوممنطق فازیپیدایش منطق فازیکاشف نظریه‌ی فازیکاربردهای فازی در صنعت و فناوریفازی و احتمالفازی:مدل‌کردن احتمال، درون یک سیستمفصل سومفازی در بازارهای سرمایهسیستم معاملاتی؛ ضرورت یا انتخاب؟!پیروی از قوانین شخصیفصل چهارمفاندامنتال؛ دروغ بزرگسیستم معاملاتی کارآمدفصل پنجمنقطه‌ی ورودپدیده‌ی خیانت نقاط طلایی و خاکستریتحلیل تکنیکال: پیش‌بینی، پیشگویی یا چشم‌بندیفازی و نقطه‌ی ورودفصل ششمنقطه‌ی خروجکاشت، داشت، برداشت: معامله‌گری مثل یک کشاورزتوقف حد ضرر و حد سود: مهم‌ترین جلوه‌های تحلیل تکنیکالفازی و نقطه‌ی خروجبهترین نقطه برای خروج یا خروج فازنقاط پویای خروجزمان تعیین نقطه‌ی خروجفصل هفتممدیریت سرمایهمیزان ریسک در هر معاملهریشه‌های روانی ریسک: عامل مهم تعیین‌کنندهرویکرد فازی در پذیرش ریسکنسبت ریسک به‌سودنسبت سود به ریسک اصلاً چه هست؟مدیریت سرمایه: راز بقانسبت مناسب سود به ریسک دقیقاً چه عددی است؟قابلیت اجرا: شرط مهم طرح‌ریزی یک سیستمرهایی از ضرر: کِی و کجا؟تا کجا باید به‌سود اجازه‌ی پیشروی داد؟فازی‌سازی همراهی با سود در روش چندمعاملاتیجابه‌جایی «دستور توقف ضرر» با «نقطه‌ی سربه‌سر»«تماشاچی فعال»، «تماشاچی منفعل»ریسک یا زیانفصل هشتمتعیین ارز، سهام یا کالا«این نشد، آن یکی» : بازی محبوب معامله‌گران ناشی و تازه‌نفسبازی فازی: جایگزین بازی «این نشد، آن یکی»هر سهامی برای معامله‌کردن مناسب است؟«چه سهامی؟» : همین الان تصمیم بگیریدسبد سهام: کاهش ریسک، سود مطمئنفصل نهمقاب زمانیمعامله می‌کنم، پس هستمترکیب قاب‌های زمانی: مدل‌کردن چند زمان در یک سیستم فازیفصل دهمبی‌احساس«سود و زیان» یا «درست و غلط» : دقیقاً چه می‌کنیم؟خشم: عامل انتقام‌گیری‌های کور از بازارحرف آخرپی‌نوشت‌ها

more_vert کتاب لجستیک در زنجیره تأمین با رویکرد مدلسازی در صنعت خودروسازی

ادامه مطلب

closeکتاب لجستیک در زنجیره تأمین با رویکرد مدلسازی در صنعت خودروسازی

  کتاب لجستیک در زنجیره تأمین با رویکرد مدلسازی در صنعت خودروسازی نوشته‌ی معصومه نظری، به بررسی کلیه‌ی فعالیت‌های پشتیبانی سازمان از جمله ذخیره‌سازی مواد، برنامه تولید، حمل و نقل، بسته‌بندی، توزیع، طراحی سیستم‌ها، مدیریت و مهندسی سیستم‌های پشتیبانی، مهندسی چرخه زندگی و خدمات مشتری پرداخته است. در دهه‌های اخیر لجستیک برای سازمان‌ها به عنوان موضوعی اجتناب‌ناپذیر در آمده و در سبد هزینه‌های سازمان‌ها، نقش تعیین‌ کننده‌ای پیدا کرده است، بطوریکه فعالیت‌های لجستیکی می‌تواند تأثیر چشمگیری بر کارایی و اثربخشی بگذارد. ارائه‌ی خدمات لجستیک کارا و اثربخش، یک موضوع حیاتی برای عملکرد بالای سازمان‌هاست. محیط به شدت رقابتی امروز، در کنار نیازها و تقاضای متغیر مشتریان، سازمان‌ها را مجبور کرده است که فرایندهای لجستیک خود را به صورت مستمر مورد ارزیابی و بهبود قرار دهند. اقدامات لجستیک کمک شایانی به سازمان‌ها در برآورده کردن انتظارات و نیازمندی‌های مشتریان می‌نماید. خروجی‌های فرایند لجستیک که توسط سازمان‌های بیرونی برای یک سازمان فراهم می‌شود (از قبیل مکان تحویل، زمان تحویل، زمان انتظار برای تحویل، خدمات پس از فروش) به سادگی به وسیله‌ی مشتریان نهایی قابل لمس و ارزیابی است و نهایتاً عادت خرید مشتریان نهایی را شکل می‌دهند. بنابراین سازمان‌ها، باید دقت فراوانی را در هنگام انتخاب تأمین‌ کننده‌ی مناسب برای اقدامات لجستیک خود داشته باشند تا بدین وسیله ضمن بدست آوردن فرصت‌ها و مزایای بسیار، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. هدف لجستیک حداقل کردن هزینه‌های سازمان با ایجاد مطلوبیت زمانی و مکانی برای کالا می‌باشد و این هدف با کمی کنکاش در تمام روش‌های لجستیکی قابل رؤیت است. روش‌هایی مانند لجستیک ناب، برون‌سپاری، لجستیک مجازی، لجستیک معکوس، مدیریت زنجیره تأمین، لجستیک یکپارچه و سایر نظریه‌ها و روش‌های لجستیکی به دنبال ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های لجستیکی به عنوان بخش مهمی از هزینه‌های تولید سازمان می‌باشند. این بدان معناست که توجه به لجستیک در سازمان، ضامن ادامه‌ی بقا و بی‌توجهی به این بخش از سازمان موجب کاهش سهم بازار، کاهش سودآوری و زوال سازمان خواهد گردید. در بخشی از کتاب لجستیک در زنجیره تأمین با رویکرد مدلسازی در صنعت خودروسازی می‌خوانیم: آگاهی دادن در رابطه با اطلاعات محیطی حساس رویکرد مناسبی است که بایستی درفعالیت‌های ترفیعی بر آن متمرکز شده اما نیازمند این است که تغییرات واقعی درفعالیت‌ها انجام گیرد. پلونسکی بیان می‌کند که شرکت قبل از شروع تبلیغات محیطی بایستی بداند که از دید مشتریان کدام دسته از اطلاعات محیطی مهم‌اند و بایستی به اطلاع‌شان رسانیده شود. آژانس حفاظت از محیط‌ زیست، پیشنهاد کرده است که چنین اطلاعاتی لازم است به مصرف‌ کنندگان آموزش داده شود و این توانایی را در آن‌ها ایجاد کند که تصمیمات مؤثرتری نسبت به استفاده صرف از شستن سبز (استفاده کمتر از مواد شوینده) اتخاذ کنند. ترفیعات سبز به عنوان ترفیع ویژگی‌های زیست محیطی محصولات، باید اطلاعات زیست محیطی رابه آگاهی مشتریانی که با شرکت در ارتباط هستند برساند. گروهی از محققان دریافتند که تنها مصرف‌ کنندگانی که درگیری زیست محیطی کمتری دارند به صورت مثبت تحت تأثیر تبلیغات سبز قرار می‌گیرند. بنابراین باید به بازاریابان سبز اجازه داده شود که از تبلیغات سبز به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به مشتریان بالقوه استفاده نمایند. بدین وسیله مصرف‌ کننده نه تنها درمورد این که کالا چگونه به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند آگاهی می‌یابد، بلکه ترغیب می‌شود کالا را خریداری نماید.فهرست مطالب مقدمهفصل یک: برون‌سپاری خدمات لجستیکمقدمهبرون‌سپاریمزایا و معایب برون‌سپاریدلایل استفاده از برون‌سپاریفرایند برون‌سپاری فعالیت‌های لجستیک سازمانلجستیکاهداف لجستیکاهمیت لجستیک در دنیای صنعتی امروزاهمیت‌ اقتصادی‌ لجستیکاهمیت‌ مدیریتی‌ لجستیکرابطه بین اجزای لجستیکعرضه خدمات لجستیکیبین‌المللی شدن عملیات لجستیکیفرصت‌ها و تنگناها برای ارائه‌دهندگان خدمات لجستیکی در اروپای جدیدراهبردهای لجستیک برای اروپای مرکزی و شرقیفصل دوم: یکپارچگی و لجستیکمقدمهضرورت مدیریت یکپارچه لجستیکیکپارچگی لجستیکی درونی، عمودی و افقییکپارچگی لجستیکی درونییکپارچگی لجستیکی عمودییکپارچگی لجستیک بنگاهلجستیک و یکپارچگی بین دپارتمانیشرایط محیطی، ساختار سازمانی و یکپارچگی لجستیکلجستیک: از کارکرد تا فرآیندپیکربندی‌های لجستیکیکپارچگی لجستیک و تولیدیکپارچگی و رضایتمندی یا خدمت به مشتریفصل سوم: انتخاب تأمین‌کننده مناسب لجستیکیمقدمهانتخاب تأمین‌کنندهتأمین‌کننده خدمات لجستیکشیوه‌های گوناگون انتخاب تأمین‌کننده مناسبروش‌های ارزیابی عملکردفصل چهارم: زنجیره تأمینتاریخچه زنجیره تأمینمدیریت زنجیره تأمینزنجیره تأمینتعریف مدیریت زنجیره تأمینمدیریت زنجیره تأمین و مفاهیم آنشکل‌گیری مدیریت زنجیره تأمینذخیره تأمین جهانیهماهنگی بین جریان‌هاسطوح مدیریت زنجیره تأمینزنجیره تأمین داخلی و خارجیانواع رویکردها به مدیریت زنجیره تأمینفرآیندهای مدیریت زنجیره تأمینمدیریت زنجیره تأمین لارجزنجیره‌های تأمین ترکیبیتعریف مدیریت زنجیره تأمین لارجپارادایم‌های تشکیل دهنده مدیریت زنجیره تأمین لارجمدیریت زنجیره تأمین نابمدیریت زنجیره تأمین چابکمدیریت زنجیره تأمین تاب آورمدیریت زنجیره تأمین سبزمفهوم مدیریت زنجیره تأمین سبزمحیط زیستانواع محیط زیستزنجیره تأمین سبز و توسعه پایدارتوسعه پایدارمدیریت زنجیره تأمین پایدارمسئولیت اجتماعی سازمانتعریف مسئولیت اجتماعیسیستم مدیریت زیست محیطیاستاندارد ارزیابی عملکرد زیست محیطیمزایای بکارگیری استانداردمدیریت زنجیره تأمین و بهره‌وری سبزسبز کردن زنجیره تأمین چیست؟اهمیت مدیریت زنجیره تأمین سبزمؤلفه‌های زنجیره تأمین سبزطراحی سبزسیستم مدیریت زیست محیطی تأمین‌کنندگانبسته‌بندی سبزموضع‌سازی سبزتولید سبزلجستیک معکوسدلایل استفاده از لجستیک معکوسآموزش و پژوهشمدیریت زیست محیطیتوزیع و بازاریابی سبزقیمت گذاری سبزترفیع سبزائتلافهای سبزمحصول سبزخرید سبزبهره وری سبزموانع دستیابی به زنجیره تأمین سبزمزایای مدیریت زنجیره تأمین سبزدلایل پذیرفتن مدیریت زنجیره تأمین سبزعوامل تاثیر گذار بر پذیرش GSCMاقدامات مدیریت زنجیره تأمین لارجاقدامات مدیریت زنجیره تأمین ناباقدامات مدیریت زنجیره تأمین چابکاقدامات مدیریت زنجیره تأمین تاب آوراقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبزاهداف مدیریت زنجیره تأمیناهمیت مدیریت زنجیره تأمینگستره مدیریت زنجیره تأمینبهینه سازی زنجیره تأمینپیوست:ارزیابی وبررسی مدلهای MADMوMCDMتصمیم گیری‌های چند معیاره (MCDM)ارزیابی و بررسی مدل‌های MADMتصمیم گیری‌های چند معیاره فازی (FMCDM)مروری بر مفاهیم و تعاریف تئوری فازیمجموعه‌های فازیریاضیات فازینمایش یک مجموعه فازیسیستم‌های فازیروش اعداد مثلثیعملیات جبری روی اعداد فازی مثلثیتکنیک دلفیمراحل تکنیک دلفی برای "غربال شاخص‌ها"مراحل تکنیک دلفی برای "پیش‌بینی"تهیه وتدوین شاخصهای اولیهتهیه وتدوین شاخصهای نهاییتکنیک تصمیم گیری چندمعیارهمعرفی فرایند AHP فازیتعیین ضرایب وزنی با روش یانگ وچانگروش بررسی سازگاری گوگوس و بوچرمعرفی فرایند تاپسیس فازیمراحل تاپسیس فازیروش تحلیل پوششی داده هادومشخصه اساسی برای تکنیک DEAماهیت مدل مورد استفادهبازده به مقیاس الگوی مورد استفادهنمونه‌ای از مثال حل شدهمقدمهبیان مسئلهاهداف تحقیقروش تحقیقتکنیک‌ها وابزار جمع آوری داده هاتجزیه وتحلیل داده هافرایند سلسله مراتبی فازی FAHPتعیین ضرائب وزنی باروش تحلیل توسعه یانگ وچانگرتبه بندی ارائه کنندگان خدمات لجستیک با تکنیک تاپسیس فازی FTOPSISتعیین رتبه بندی ارائه کنندگان خدمات لجستیکی براساس کارایی با تحلیل پوششی داده هانتیجه گیرینمونه دیگری ازمثال حل شدهمقدمهچارچوب نظری و ادبیات پژوهشروش تحقیقتکنیک دیمتلمدل‌سازی تفسیری-ساختاریتجزیه‌وتحلیل داده‌هاشناسائی و تعیین روابط شاخص‌های ارزیابی عملکرد 3PLSنقشه روابط معنادار و تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاریتعیین روابط و سطح بندی ابعاد و شاخص‌هانتیجه‌گیریمنابع

more_vert مقاله طراحی مدل مدیریت منابع انسانیِ منصفانه (رویکرد قطعی – فازی)

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی مدل مدیریت منابع انسانیِ منصفانه (رویکرد قطعی – فازی)

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی مدل مدیریت منابع انسانیِ منصفانه (رویکرد قطعی – فازی)" مقاله ای است در 29 صفحه و با 65 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث وظایف مدیریت منابع انسانی؛ ادراک عدالت؛ مدیریت منابع انسانیِ منصفانه؛ اندازه‌گیری فازی پرداخته شده است چکیده مقاله این مقاله با یک رویکرد فراگیر، به آزمون ارتباط تمام وظایف مدیریت منابع انسانی با هر سه بعد ادراک عدالت کارکنان؛ یعنی عدالت توزیعی، رَویه‌ای و مراوده‌ای پرداخته است که این امر تاکنون در مطالعات منابع انسانی سابقه ندارد. هدف مقاله، طراحی یک مدل مدیریت منابع انسانی منصفانه، جهت تبیین تأثیر هرکدام از وظایف مدیریت منابع انسانی بر ادراک عدالت کارکنان می‌باشد. روشِ تحقیق پیمایشی بوده و در سه بانک ملت، تجارت و کشاورزی اجرا شده است. عوامل مربوط به وظایف مدیریت منابع انسانی منصفانه، ازطریق تحلیل عاملی تأیید شده‌اند و آزمون مدل، با روش معادلات ساختاری انجام شده است، ادراک عدالت نیز با دو روش قطعی و فازی اندازه‌گیری شده و آزمون تفاوت مدل مدیریت منابع انسانی منصفانه، با داده‌های قطعی و فازی ادراک عدالت صورت گرفته است که دو مدل قطعی و فازی، تفاوت معنی‌داری داشته‌اند. نتیجه‌ی این تحقیق، مجموعه‌ای از ویژگی‌های نظام‌مند مدیریت منابع انسانی است که به ادراک عدالت منجر می‌شود و در راستای پرورش تعهد و انگیزش در کارکنان ـ به‌عنوان برجسته‌ترین منبع راهبردی سازمان ـ مدیران و محققان سازمانی را یاری می‌نماید. عنوان مقاله [English] Designing a Fair Human Resource Management Model (Fuzzy – Crisp Approach) چکیده [English] This paper examines the relations between all functions of human resource management and the three dimensions of organizational justice perception (distributive, procedural and interactional justice) by a holistic approach e with no background in human resource studies. The article is intended to provide a just model for human resource evaluation to explain the the effect of each of the human functions. This survey research is conducted within three Iranian Banks (Melat, Tejarat and keshvarzi). The fair human resource management indexes was confirmed by confirmatory factor analysis and the model was tested by the structural equations method. we applied a fuzzy measurement of justice perception too; therefore, we had two different scores of justice perception: the crisp and fuzzy scores. The relation of the human resource management functions and the crisp and fuzzy justice perception were tested in two separate structural equations models, which indicated significant difference between these two models. The outcomes of this research contain a set of systematic human resource factors affecting the employees’ justice perception, and helps the managers and organizational researchers increase the commitment and motivation of employees who are the most important strategic source of organizations. کلیدواژه‌ها [English] : Human Resource Management Functions, Justice Perception, Fair Human Resource Management, Fuzzy Measurement دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .