جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی

ادامه مطلب

closeمقاله نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی " مقاله ای است در 30صفحه و با 31فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری پرداخته شده است چکیده مقاله نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از طرف دیگر برخی از کشورها، در قوانین داخلی خود قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاهها در داوری لحاظ نموده اند. لایحه جامع داوری هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بین المللی اعمال می گردد. هدف این مقاله، نقد لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی می باشد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که دیدگاه لایحه جامع داوری نزدیک به قوانین داوری کشورهایی است که قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه در داوری در نظر گرفته اند. عنوان مقاله [English] The Role of Courts in International Arbitration: A Critical Assessment on the Arbitration Draft Bill in Iran from the Perspective of Modern Arbitration Rules چکیده [English] Abstract The role of courts in international arbitration can scarcely be denied. Courts play a crucial role in different stages in international arbitration. Having said that, the extent of courts' intervention in international arbitration has been subject to controversy. National arbitration laws have taken different views in this regard. In some countries, courts have a supportive role; however, others have interventionist approach. In Iran, a Comprehensive Draft Bill on Arbitration was recently adopted in order to be presented to the parliament for ratification. It applies to both domestic and international arbitration as a result of making a distinction between international and national arbitration. This article aims to conduct a critical assessment on the Draft Bill by considering modern arbitration rules. It concludes that the Draft Bill is based more on an interventionist approach than the supportive one. کلیدواژه‌ها [English] International arbitration, Arbitration law, Iranian arbitration law, Role of court, Arbitration Draft Bill دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

ادامه مطلب

closeمقاله داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری نامه؛ موافقتنامه داوری؛ اتاق بازرگانی بین المللی؛ هیئت داوری؛ مفاد داوری نامه پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد. عنوان مقاله [English] --Terms of Reference in International Commercial Arbitration چکیده [English] “Terms of Reference” is one of the important documents that should be produced in some international arbitration. There are various views regarding the question of whether the terms of reference is a new arbitration agreement or is just a procedural requirement in the process of arbitration. However, it is a separate document which differs from the arbitration agreement. Terms of references is commonly known as a feature of arbitration Under International Chamber of Commerce Rules of Arbitration and could also be seen in some other arbitration rules. According to ICC Arbitration Rules, it is compulsory for the parties and the arbitral tribunal to set the Terms of Reference, but under some other arbitration rules, such as Japan Arbitration Association, it is optional. Terms of references should be prepared and signed by the parties and arbitrators as soon as the file is handed over to the arbitral tribunal. The main function of this document is to determine the issues on which the arbitral tribunal should concentrate during the arbitral proceeding. This paper examines content and legal status of Terms of reference in commercial arbitration and concludes that the Terms of References could, to a great extent, facilitate and increase efficiency and accuracy in both institutional and ad hoc arbitration کلیدواژه‌ها [English] -Terms of Reference, Arbitration agreement, International Chamber of Commerce, Arbitral Tribunal, Contents of Terms of Reference دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟

ادامه مطلب

closeمقاله ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟

مقاله علمی و پژوهشی " ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟" مقاله ای است در 21 صفحه و با 59 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری؛ قانون ایران؛ قانون نمونه؛ قانون داوری تجاری بین المللی ایران؛ سیستم واحد؛ سیستم دوگانه پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنای قانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلی و داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی به نظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعه یافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نهتنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند. عنوان مقاله [English] Legal Structure of Arbitration Regimes: Monist or Dualist System? چکیده [English] Model Law on International Commercial Arbitration has been a source of inspiration for numerous countries. In choosing a legal structure, there is a strong tendency towards adopting a monist legal regime based on the Model Law. In Iran, as a result of the ratification of Iranian International Commercial Arbitration Act (ICAA) in 1997, Iranian arbitration law has changed its structure from monism to dualism, that is, the Civil Procedure Code is applicable to domestic arbitration, whereas ICAA applies to international arbitration. The duality of the system is not an appropriate legal structure. This article argues that Iranian arbitration law should be based on monism. It concludes that not only should Iranian arbitration law be in consistent with the Model Law 2006, but it should also extend beyond the Model Law by providing a more comprehensive legislation.   کلیدواژه‌ها [English] Keywords: Arbitration, Iranian Law, Model Law, Iranian International Commercial Arbitration, Monist system, Dualist regime دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی نظام اخلاقی در داوری حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی نظام اخلاقی در داوری حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی نظام اخلاقی در داوری حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران با نگاهی به اسناد بین المللی " مقاله ای است در 16 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نظام‌اخلاقی، سرمایه گذاری، داوری‌سرمایه گذاری، اپکسید، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری پرداخته شده است چکیده مقاله همان طور که در حقوق داخلی برای رفع و حل و فصل اختلافات بین افراد موسسات شرکت ها دولت ها مقررات و قوانین وضع شده و تشکیلاتی به این منظور ایجاد شده است. در روابط بین الملل نیز برای حل و فصل اختلافات افراد و اشخاص اعم از کشوری و سازمانی بین المللی و شرکتی نیز از قدیم الایام مقرراتی ولو ناقص وجود داشته و در محدوده خود به آن اختلافات رسیدگی می شد. تجارت بین المللی به عنوان آخرین و مهمترین تحول قانونگذاری ایران درزمینه ی داوری عمدتاً با هدف ترویج داوری ویکنواختی وهماهنگی با نظام حقوقی بین المللی به تصویب رسید. سرمایه گذاری خارجی از جمله حوزه های است که بشدت تحت تاثیر آرای داوری بین المللی بوده است و اولین گام در این راستا ایجاد یک نظام حقوقی مناسب برای برقراری تعادل و توازن می باشد که از طریق اعمال مکانیسم های مالی و وضع قوانین و مقررات مناسب، تضمین های لازم به سرمایه گذاران داده شود. لذا در این پژوهش چهارچوب ها و راه‌های حل اختلاف بین سرمایه¬گذار های خارجی و دولت¬ها در زمان بروز اختلاف بررسی شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ماهیت حقوقی داوری

ادامه مطلب

closeمقاله ماهیت حقوقی داوری

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت حقوقی داوری" مقاله ای است در 30 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قراردادی؛ صلاحیتی؛ مختلط؛ مستقل؛ داورپرداخته شده است چکیده مقاله نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق‌نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت‌ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه‌ها می‌تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه‌های ملی در مورد داوری تجاری بین‌المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام‌یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به‌نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به‌طور جدایی‌ناپذیر درهم‌تنیده شده است عنوان مقاله [English] The Examination of Legal Nature of Arbitration Institution چکیده [English] Arbitration is fundamentally an agreement to create private justice by non-state tribunal. In relation to the nature of arbitration, there is no consensus and the nature of this institution has been for a long-time subject to challenge and arguments for and against it. In this respect, there are four theories, contractual, jurisdictional, hybrid and independent natures. Each of these theories may have effects and different consequences on arbitration. Since the attitude of national courts towards international commercial arbitration affects arbitration proceedings, it is intended to deal with this question: As far as nature of arbitration is concerned, which of these four theories can be justified? The evaluation of four theories will be considered with respect to the nature and scope of arbitrators’ power, arbitration awards and choice of law. This article shows that arbitration has both contractual and judicial natures, which is a reflection of parties’ agreement and applicability of the law of the place in which the arbitration takes place. In this Theory, the contractual and jurisdictional elements are incorporated in each other. کلیدواژه‌ها [English] Contractual, Jurisdictional, Mixed or Hybrid, Independent, Arbitrator دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله هویت طرق داوری درباب حقیقت وحی و خصوصیات آن

ادامه مطلب

closeمقاله هویت طرق داوری درباب حقیقت وحی و خصوصیات آن

مقاله علمی و پژوهشی " هویت طرق داوری درباب حقیقت وحی و خصوصیات آن" مقاله ای است در 18 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اصالت حس، اصالت عقل، مدل، سرشت وحی و داوری پرداخته شده است چکیده مقاله پذیرشِ نظریه لوح سفید و «اصاله الحسّ» (به معنایی اعم از حسّ ظاهری و باطنی) در حوزه آگاهی‌های تصوری، و قبولِ «اصاله العقل» در محدوده آگاهی‌های تصدیقی ـ به عنوان دو مبنای مورد پذیرش حکیمان مسلمان ـ مستلزمِ ظهور دو مشکل درمورد پدیدارهای نایابی چون تجارب وحیانی است. مشکلِ اول، مسئله بیان‌ناپذیری است؛ و مشکل دوم، تشخیص روش قابل اعتماد در داوری، نسبت‌به سرشت و آثار این‌گونه امور خارج از دسترس تجارب مشاع (درونی / بیرونی) می‌باشد. درمورد مشکل دوم، یعنی روش داوری نسبت‌به پدیدارهایی چون «وحی»، چهار احتمال پیش‌روی ماست: 1. موضع تعلیق گرفتن و از هرگونه داوری طفره رفتن؛ 2. سعی بر دستیابی به تجاربی این‌گونه؛ مشروط بر آنکه چنین امری ممکن باشد؛ 3. از تمثیل و مدل‌سازی بهره‌گرفتن؛ 4. رجوع به واجدانِ چنین تجاربی، یعنی انبیا؛ و اتخاذ موضعی درون‌دینی به‌جای منظر برون‌دینی. کوشش ما در این مقاله ضمن توضیح معنای مدل، و تشریح مخاطراتِ معرفتی حاصل از به‌کارگیری مدل‌ها، تبیین این نکته است که تنها راه قابل اعتماد برای داوری درمورد امور تجربه‌گریزی چون وحی، روش چهارم می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال

ادامه مطلب

closeمقاله ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال

مقاله علمی و پژوهشی " ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال" مقاله ای است در 38 صفحه و با 78 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی، ورود ثالث، ایکسید، آنسیترال، دوستان دادگاه، شفافیت پرداخته شده است چکیده مقاله داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می‎باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی تأکید نموده‎اند که برای تحقق این هدف دیدگاههای مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحث‎برانگیز ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‎گذاری و موافقتنامه‎های تجارت آزاد، علی‎الخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاههای نوینی را لحاظ نموده‎اند؛ همچنین دیوانهای داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی را مورد بحث قرار داده‎اند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می‎باشد و نتیجه‎گیری می‎کند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی ورود ثالث امکان‎پذیر بوده و در جهت حل‎وفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا می‎کند. عنوان مقاله [English] Third Party Participation in Investor-State Arbitration: New Trends in ICSID Rules and UNCITRAL Transparency Rules چکیده [English] Arbitration is the most common method for resolving international investment disputes. The significant development of transparency in investment arbitration has led this notion to play a crucial role in the field of third party participation. The issue of third party participation in international investment arbitration is subject to controversy and different interpretations. This is a controversial area among national arbitration laws. Rules of different arbitration institutions have also taken different views as to whether third party can participate in international arbitration. ICSID Arbitration Rules, as amended in 2006, and UNCITRAL Transparency Rules 2013 have considered new trends and perspectives in this regard. A number of ICSID tribunals have also adhered to this trend by considering a modern approach. This Article aims to examine these Rules and related case law in the light of third party participation and concludes that there is a tendency towards the recognition of third party participation in investor-State arbitration in order to meet jurisdictional objectives and to bring transparency. کلیدواژه‌ها [English] "International Investment Arbitration", "Third Party Participation", "ICSID", "UNCITRAL", "Amicus Curiae", "Transparency" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله داوری اخلاقی بر مبنای استثنایی‌سازی موقعیت: کاوش پدیدارشناختی اخلاق پژوهش

ادامه مطلب

closeمقاله داوری اخلاقی بر مبنای استثنایی‌سازی موقعیت: کاوش پدیدارشناختی اخلاق پژوهش

مقاله علمی و پژوهشی " داوری اخلاقی بر مبنای استثنایی‌سازی موقعیت: کاوش پدیدارشناختی اخلاق پژوهش " مقاله ای است در 19 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث داوری اخلاقی، استثنایی‌سازی موقعیت، پدیدارشناسی، دانشجویان دکتری، اخلاق پژوهش پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش با هدف کاوش پدیدارشناختی فهم دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز از اخلاق پژوهش انجام گرفته است و از طریق مصاحبه عمیق با 8 نفر، داده‌های مورد نظر جهت تحلیل جمع‌آوری گردید. داده‌ها با روش پدیدارشناسی تفسیری تحلیل و در اولین مرحله هفت زیر تم پیرامون موضوع مقاله حاضر استخراج گردید. در ادامه هفت زیر تم اولیه توسط محقق در دو تم اصلی: باز اندیشی در مفاهیم و برجسته‌سازی تعدد موقعیت‌ها مفهوم‌سازی شد. در نهایت استثنایی‌سازی موقعیت، به عنوان مفهوم مرکزی تجربه زیسته مشارکت‌کنندگان در مواجهه با شرایط متعارض اخلاقی که شیوه داوری اخلاقی آنها را تعیین می‌کند کشف شد. بنابراین افراد با رجوع به معانی مطلوب خود از مفاهیم و انتخاب گزینشی از موقعیت‌های چندگانه‌ای که با آن مواجه می‌شوند، تفسیری خاص و استثنایی از انجام رساله انجام می‌دهند. این شیوه تفسیر، آنها را یاری می‌رساند تا به مدیریت تعارضات و داوری اخلاقی بپردازند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش پیش‌فرض در فهم متن ازنظر علامه طباطبایی و گادامر

ادامه مطلب

closeمقاله نقش پیش‌فرض در فهم متن ازنظر علامه طباطبایی و گادامر

مقاله علمی و پژوهشی " نقش پیش‌فرض در فهم متن ازنظر علامه طباطبایی و گادامر" مقاله ای است در 18 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است   در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث علامه طباطبایی، هرمنوتیک، پیش‌فرض، گادامر، تفسیر به رأی و هرمنوتیک فلسفی پرداخته شده است چکیده مقاله نقش و دخالت پیش‌داوری، انتظارات و ذهنیت مؤلف در فهم متن، ازجمله ارکان هرمنوتیک فلسفی است. در قرن بیستم گادامر با ارائه نظریه خاص خود درمورد «مقوله فهم» به تبیین هرمنوتیک فلسفی پرداخت. وی معتقد است که هیچ فهمی بدون پیش‌داوری صورت نمی‌گیرد. همواره انتظارات، علائق و پیش‌داوری‌های مفسر در فهم متن دخیل‌اند؛ درنتیجه در تفکر وی دستیابی به معنایی نهایی وجود ندارد. آنچه می‌توان درمورد آن سخن گفت وجود فهم‌های متکثر و مختلف است، نه فهمی برتر و نهایی. علامه طباطبایی، فیلسوف و مفسر برجسته مسلمان، اگرچه در خصوص میزان دخالت پیش‌داوری‌ها و پیش‌دانسته‌ها در تفسیر، به‌صراحت اظهارنظر ننموده است، ولی براساس نتایج حاصله در این تحقیق، نوعی از پیش‌دانسته‌ها و پیش‌فرض‌ها (ازجمله پیش‌فرض‌های قرآنی و عقلانی) را در تفسیر لازم دانسته و از آن استفاده کرده است. آنچه در این پژوهش مدّ نظر است، نقد و بررسی آرا گادامر و علامه طباطبایی در خصوص میزان دخالت پیش‌داوری‌ها در فهم متن می‌باشد و همچنین تلاش شده است تا ارتباط و نزدیکی میان این دو دیدگاه درمورد استفاده از پیش‌دانسته‌ها تبیین گردد.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله داوری معرفتی بین خداباوری و الحاد براساس فضیلت‌گرایی معرفتی

ادامه مطلب

closeمقاله داوری معرفتی بین خداباوری و الحاد براساس فضیلت‌گرایی معرفتی

مقاله علمی و پژوهشی " داوری معرفتی بین خداباوری و الحاد براساس فضیلت‌گرایی معرفتی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری معرفتی، خداباوری، الحاد، لاادری‌گری، فضایل عقلانی، معرفت‌شناسی فضیلت‌محور، زگزبسکی پرداخته شده است چکیده مقاله سه نگرۀ خداباوری، الحاد و لاادری‌گری با حجم انبوهی از مناقشات، در کانون مباحث فلسفه دین بوده و طرف‌داران هریک سعی در غلبه بر ادله مخالف و اثبات ادعای خود داشته و دارند. یکی از پیش‌زمینه‌های ضروری برای داوری بین این ادعاها، تعیین الگوی حاکم و مبنای ارزیابی است که قرینه‌گرایی، ایمان‌گرایی، معرفت‌شناسی اصلاح‌شده و رویکردهای مصلحت‌اندیشانه و عمل‌گرایانه، نمونه‌هایی از این معیارها به‌شمار می‌روند. معرفت‌شناسی فضیلت‌محور از رویکردهای نوین است که نقش فضایل عقلانی را در ارزش معرفتی باورها پررنگ می‌کند و راه اصابت باور را به صدق، برآمدن آن از فعالیت فضایل عقلانی می‌داند. درنتیجه برای ارزش‌سنجی معرفتی هر باوری باید کم و کیف به‌کارگیری فضایل پیش‌گفته را در فرایند معرفتی عامل ردیابی کرد. این پژوهش با سیری کلی در گونه‌های رایج برای داوری بین خداباوری و الحاد و نیز گزارشی کوتاه از معرفت‌شناسی فضیلت‌محور ـ به روایت لیندا زگزبسکی ـ درصدد نشان دادن ارزش معرفتی اعتقاد به خدا در مقابل عدم آن براساس رویکرد پیش‌گفته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مداخله دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویه قضایی و ارائه الگو

ادامه مطلب

closeمقاله مداخله دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویه قضایی و ارائه الگو

مقاله علمی و پژوهشی " مداخله دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویه قضایی و ارائه الگو" مقاله ای است در 28 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری؛ مداخلة دادگاه؛ تعیین داور؛ نظارت دادگاه؛ الگوی داوری پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل‌گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاه‌ها در داوری موضوعیت می‌یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می‌دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورت‌های بومی و فراملی است و سعی دارد تا «الگو» یی کارآمد در جهت ترسیم مداخله دادگاه در داوری ارائه دهد. فرایند داوری را از این حیث می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: نخست مداخله دادگاه در مرحله شکل‌گیری و تداوم هیات داوری و دوم مداخله دادگاه در مرحله رسیدگی ماهوی. در مرحله اول باید اصل را بر مداخله دادگاه و در دومی اصل را بر نبود مداخله دادگاه گذاشت. درست برعکس آنچه شایسته است؛ رویه قضایی ما در ماهیت رسیدگی داوری به مداخله «تمام‌عیار و کاملی» تمایل دارد و اصل را بر مداخله دادگاه گذاشته است، اما در مرحله شکل‌گیری هیات داوری و تداوم آن اصل را بر نبود مداخله گذاشته است و لذا به‌جای چاره‌اندیشی، بر بن‌بست‌های مخل داوری در ایران، بن‌بستی دیگر افزوده است. عنوان مقاله [English] Study court intervention in the appointment of arbitrator, Review law, jurisprudence and presentation template چکیده [English] In the current system of global arbitration, the complete independence envisaged for the arbitration. Nevertheless, it does not mean that the arbitration is completely needless of the court. Misunderstanding of the ‘basis’ and ‘limits’ of the court’s intervention or assistance in the arbitral process will be the most substantial threatening factor in the formation of an independent and efficient arbitration system in Iran. In practice, one factor behind the role of the courts, as supportive or interventionist, is the issue of assigning an arbitrator by the court. The current study shows that the relevant statutes and the judicial cases to the court’s intervention in the process of appointing a judge is imperfect. This article seeks to present an efficient pattern depicting the court’s intervention in the arbitral process based on the division of arbitral process and its various stages. In this regard, arbitration process can be divided into two parts: First, the court’s intervention in the formation and continuation of arbitration tribunal. Second, the court’s intervention in dealing with substantive issues. In the former, the principle is an interventionist role, and the latter is based on non-interventionist role. This is quite contrary to what is deemed as appropriate. کلیدواژه‌ها [English] court intervention, arbitrator appointment, court supervision, arbitration pattern, arbitration دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی

ادامه مطلب

closeمقاله موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی

مقاله علمی و پژوهشی " موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  رأی داوری داخلی؛ موجه؛ مدلل؛ مستند؛ بطلان؛ اسباب موجهه پرداخته شده است چکیده مقاله قانون‌گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می‌گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می‌شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف‌نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین‌باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده‌ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می‌رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی‌اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است. عنوان مقاله [English] Logic and reasonability of Internal Arbitration Award in view of Judicial Precedents چکیده [English] The Legislator does not provide any specific structure and definition for awards in the context of domestic arbitration. However, Article 482 of Code of Civil Procedure emphasizes on the requirements of reasoning and justifiability in relation to arbitral awards. Therefore, from the wording of this article, it is implied that this issue is a basic element of arbitration award, and arbitrators have the same obligation as judges in this respect. Having said that, there is no specific rule defining what a reasoned and justifiable award means. Moreover, no sanction has been provided in the event of failing to meet these requirements. For this reason, doctrine and judicial cases are ambiguous. Some lawyers believe that the lack of these requirements would lead the award to be voidable. However, by making reference to article 489, others state that this matter is not a cause for voidability of award. Itseems that the lack of reasoned and justifiable contents may cause invalidity and voidability of award.   کلیدواژه‌ها [English] Internal Arbitration Award, Logic, Reasonability, Documentary, Voidability, justification causes دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

ادامه مطلب

closeمقاله جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی" مقاله ای است در 37 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حقوق عرفی بازرگانی؛ داوری تجاری بین‌المللی؛ نظام حقوقی خودبسنده؛ حقوق بازرگانی فراملی پرداخته شده است چکیده مقاله    حقوق عرفی بازرگانی به‌منزله مجموعه موازین  عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری‌شان متداول گشته­است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و  هم‌چنین سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات به‌وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به‌عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام‌های داخلی و  هم‌چنین حقوق بین‌الملل، در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین‌المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به‌نظام حقوقی عرفی و رویه‌ای تجار درزمینه حل‌وفصل اختلافات و  هم‌چنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین‌المللی ازجمله مهم‌ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به‌عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین‌المللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده‌اند، اما درعین‌حال، این مسئله که آیا این موازین به‌درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می‌شوند و لذا استناد به آن‌ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است  هم‌چنان محل اختلاف آرا  می‌باشد. در پژوهش حاضر بر­آنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین‌المللی بپردازیم. عنوان مقاله [English] legal status of lex mercatoria in international trade arbitration چکیده [English] lex mercatoria is a set of customary commercial rules which has been common by merchant among them in order to meet their commercial needs. along with developments in commercial relations and also in dispute settlement mechanisms by arbitrations, the status and nature of these set of rule as autonomous free from domestic and international law has been one of the most important issue of international commercial law. the advantages of using this rules in arbitration and also their concordance with today demands of commercial relation has been the most important reason of invoking lex mercatoria in international arbitration as substantive law governing the dispute. so many judicial decisions issued on the base of lex mercatoria. but at the same time, this question of whether these rules are truly autonomous is under disagreement. so in this study we aim to analyze the debatable nature of lex mercatoria and clarify its legal status in international commercial arbitration. کلیدواژه‌ها [English] lex mercatoria, International Commercial Arbitration, autonomous law, transitional commercial law   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی

ادامه مطلب

closeمقاله مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی

مقاله علمی و پژوهشی " مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی" مقاله ای است در 30 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری تجاری بین‌المللی؛ سازمان داوری؛ مسوولیت قراردادی؛ مطالبه خسارت؛ تحریم‌های بین‌المللی پرداخته شده است چکیده مقاله در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان‌های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان‌های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم می‌نماید. برای طرح چنین مطالبه‌ای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابل‌کنترل (نظیر ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائه‌شده از سوی سازمان‌های داوری، مسئولیت این سازمان‌ها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمان‌های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمان‌ها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی‌شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است. عنوان مقاله [English] Legal liability of arbitration institutions arising from refusal to administer referred cases چکیده [English] As the international sanctions against Iran were tightened between the years 2010 and 2015, with no clear reason or justification, some European arbitration institutions stopped to filing Requests for Arbitration and providing arbitration services to the disputes related to Iranian transactions or Iranian party(ies). From a contractual perspective, this refusal entitles the damaged party(ies) to request for compensation. However, to this aim, a number of assumptions should be first proved, i.e. the existence of a contractual relationship between the parties and the arbitration institution, the occurrence of damage and non-existence of an uncontrollable impediment (such as restrictions imposed by international sanctions). Moreover, considering the nature of services provided by arbitration institutions, the non-contractual liability of these institutions, as well as the possibility of violating the European Non-discrimination Law, are other important issues to be examined. In the present research project, the liability of arbitration institutions for providing services to users and the possibility of reimbursing the damages arising out of refusal to provide such services are discussed. The findings of the research project confirm the possibility of reimbursing the damages by aggrieved parties. کلیدواژه‌ها [English] International Commercial Arbitration, Arbitration institution, contractual liability, damage compensation, international sanctions دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی

ادامه مطلب

closeمقاله قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت، اصل اعتماد متقابل، موافقت نامه داوری، مداخله دادگاه در داوری، قرار منع مداخله پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می‌شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین‌المللی نمایان می‌شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال ضروری است که رویکرد نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی و ملی در خصوص قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا چیست؟ از میان نظام‌های حقوقی، صرفاً دادگاه‌های ملی در نظام حقوقی کامن لا چنین قراری را صادر می‌نمایند. در مقابل، در نظام حقوقی مدون چنین قراری را مداخله ناموجه در نظام قضایی کشور دیگر می‌دانند. در اسناد بین‌المللی نیز، قانون نمونه داوری آنسیترال، کنوانسیون نیویورک و نظام جدید بروکسل یک در حقوق اتحادیه اروپا جواز صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را به دادگاه‌های ملی اعطا نکرده‌اند. در قوانین موضوعه ایران نیز جواز صدور قرار مزبور مقرر نشده، مضافاً اینکه نمی‌توان کارکرد آن را در قالب دستور موقت توجیه نمود. عنوان مقاله [English] anti-suit injunction issued from national courts in international commercial arbitration چکیده [English] The national courts’ intervention in the arbitration process is inevitable if the trial is expected to be significantly efficient. The national courts should solely intervene in arbitration process if they are legally permitted to do so. The importance of anti-suit injunction is observed in international commercial arbitration, since it serves a dual function, that is, it is sometimes issued to support arbitration and sometimes to prevent arbitration. Therefore, it is necessary to address this question: “What are the positions of national legal systems and international rules/regulation regarding the anti-suit injunction?” National courts in the common law system tend to issue such injunctions based on arbitration agreements. By contrast, such injunctions are treated by the codified statutes as unjustified intervention in the judicial system. In international set of rules, such as UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, New York Convention and Brussel I Regulations on EU Law all have not granted permission to national courts to issue anti-suit injunctions. As far as Iranian law is concerned, there is no statutory provision on the permissibility of issuing the aforementioned injunction in the civil procedure and in international commercial arbitration کلیدواژه‌ها [English] Competence-Competence, Mutual Trust, Arbitration Agreement, Intervention of Court in Arbitration, "anti-suit injunction " دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ماهیت داوری در دعوای طلاق

ادامه مطلب

closeمقاله ماهیت داوری در دعوای طلاق

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت داوری در دعوای طلاق" مقاله ای است در 22 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ماهیت داوری، دعوای طلاق، دادگاه خانواده، صلح و سازش، میانجی‌گری پرداخته شده است چکیده مقاله قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به ‌منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده­ای است که در شرف از هم‌گسیختگی می­باشد. پرسش قابل‌طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می­توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ‌ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می­نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی­گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجی‏گری این اشخاص، زوجین می­توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل‌ و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این‌که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم­الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه­ اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می­کنند. عنوان مقاله [English] The Nature of Arbitration in Divorce Action چکیده [English] Family Protection Act, based on Islamic Law, was adopted in 2012. It states that taking part in the arbitration sessions before granting divorce is compulsory for the purpose of the conciliation and settlement between them and protecting the family that is on the verge of separation. The question is: What is the relational in the religion and the law behind this compulsory session? Can it be defined as a real arbitration? Analyzing features of arbitration, especially the role of those who act as arbitrators, the above-mentioned tact is in the form and shape of arbitration with the essence of mediation. The assigned or appointed persons by the spouses or family courts must just attempt to settle the dispute by conciliating between them. By the mediation, the spouses can agree to settle their dispute through the conciliation. Thus, arbitrators consider the Family Protection Act, and just present their consultancy opinions to the family court without proceeding in accordance with the law and legal rules to the merit of the divorce and without making an enforceable award. کلیدواژه‌ها [English] "the nature of arbitration", "divorce action", "family court", "conciliation", "mediation" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert چگونه اختراع ثبت کنیم؟

ادامه مطلب

closeچگونه اختراع ثبت کنیم؟

محافظت از حقوق مادی و معنوی اختراع در مقابل سارقان، همواره در همه جای دنیا یکی از مهمترین دغدغه های مخترعان بوده است. سارقانی که نه چهره هایشان را می پوشانند و نه شبانه از دیواری بالا می روند. سارقانی که ممکن است یک دانشمند ، داور ، استاد دانشگاه و حتی یک مشاور ، دوست و دانشجو باشد. به گزارش ایرنا، آنهایی که دستی بر آتش علم و فناوری دارند می گویند باید برای ارایه طرح و اختراع هنرمند بود یعنی به گونه ای طرح و اختراع را ارایه داد که تایید شود در عین حال به سرقت هم نرود. سوال این است این هنر را چگونه باید به کار بست؟ خیلی ها می گویند برای پیشگیری از سرقت اختراع و بعد هم محافظت مادی و معنوی از همه حقوق آن یا باید قید ثبت اختراع را زد و یا باید در پروسه ثبت اختراع از ذکر جزئیات خودداری کرد. دو ایده ای که معاون پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد آن را به ضرر صاحبان طرح و اختراع می داند. دکتر علی طیبی می گوید:اگر در هنگام ثبت اطلاعات و نوشتن اظهارنامه، اختراع به خوبی افشا شود ودر ادعاهایی که در مورد اختراع مطرح می شود همه مشخصات محصول و اختراع ذکر شود هیچ کس نمی تواند آن را به سرقت ببرد. وی ادامه می دهد: اگر اختراع به صورت استاندارد ثبت شود هر کسی در هر زمانی از طرح استفاده کند، حق شکایت برای صاحب اختراع و طرح محفوظ است و فرد می تواند با شکایت حق مالکیت، حقوق از دست رفته و همینطورسود آن را برگرداند. طیبی تاکید می کند: قوانین محکمی در این زمینه هم در ایران و هم در دنیا وجود دارد اما برخی به دلیل ترس از سرقت اطلاعات ، جزئیات را اظهار نمی کنند در حالی که وقتی ادعا تکمیل نباشد ممکن است افراد نتوانند در دادگاه و محاکم به همه حقوق خود دست پیدا کنند. البته دغدغه های ثبت اختراع به پیشگیری از سرقت هم محدود نمی شود. پروسه ثبت اختراع پیچیدگی های دیگری هم دارد که البته در حال حاضر با تمهیداتی که پیش بینی شده برخی از آنها برطرف شده و یا از اولویت افتاده اند. به عنوان مثال مساله داوری طرح و اختراع به خصوص برای افرادی که در شهرستانها زندگی می کنند دشواریهایی در پی دارد. برای بررسی این دشواریها نخست باید گریزی به پروسه ثبت اختراع بیندازیم. معاون پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد می گوید: اگر فردی طرحی داشته باشد و قصد ثبت آن به عنوان اختراع را دارد باید به صورت آنلاین به سایت اداره ثبت اختراع که مرکز آن در تهران است مراجعه کرده و وپس از ثبت درخواست و ،اظهار نامه ، اسناد و مدارک، مرجع استعلام داوری را انتخاب کند. در گذشته یکی از مشکلات همین بود داوری در تهران انجام می شد وعلاوه بر هزینه های داوری، هزینه های دیگری برای مخترعان و صاحبان طرحها داشت آنچنان که گاهی افراد به رغم ارسال مدارک از پیگیری منصرف می شدند و همین خود به عاملی فساد زا تبدیل می شد زیرا با عدم پیگیری ممکن بود طرح ها دوباره مورد سو استفاده قرار بگیرند. اما حالا برای حل این مشکل در استانهای مختلف مراجعی برای استعلام داوری مشخص شده اند که به عنوان مثال در استان کهگیلویه و بویراحمد، پارک علم و فناوری تنها مرجع رسمی داوری است که مخترعان می توانند در سایت آن را انتخاب کنند. طیبی می گوید: پس از تکمیل مدارک و اطلاعات در صورتی که پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد به عنوان مرجع داوری انتخاب شود ، کارشناسان اداره ثبت اختراع، مدارک را از طریق شبکه های مشترک برای استان ارسال می کنند. وی با بیان اینکه فرایند داوری اصلی ترین بخش پروسه ثبت اختراع است ادامه می دهد: در استان داوران حاذقی وجود دارد که اگر ایده مورد نظر تایید شود جواب را به تهران ارسال می کنند و گواهی ثبت اختراع صادر می شود. طیبی یادآوری می کند: اینکه کدام مرجع کار داوری را انجام می دهد در نتیجه نهایی تاثیری ندارد اما برای صاحبان طرح و اختراع اقدامی تسهیلگرانه محسوب می شود. وی می گوید:به عنوان مثال کمترین مقدار هزینه داوری برای پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد است در حالی که در کشور بین ۵۰۰ تا بیش از یک میلیون تومان بابت داوری دریافت می شود در استان برای افراد ۱۵۰ هزار تومان و اشخاص حقوقی و شرکت ها۳۰۰ هزار تومان است. طیبی ادامه می دهد: افراد با انتخاب استان به عنوان مرجع داوری دسترسی راحت تری دارند و اگر داور سوالی داشته باشد هزینه های حضور و رفت و آمد کمتر خواهد شد و از سویی توجیه کردن داور راحتتر است و در چنین شرایطی پیگیری آسان تر است ضمن آنکه در صورت اعتراض به داوری حق اعتراض هم محفوظ است. وی یادآوری می کند: در مرحله داوری از داوران قابل اعتماد استفاده می شود و بعد از ثبت، کشور و دنیا به آن اختراع و جزئیات آن دسترسی دارند. طیبی می گوید: افراد برای بهره مندی از حق انحصار و مالکیت مادی و معنوی طرح و اختراع خود می توانند تا ۲۰ سال، مبلغی جزئی به صورت سالیانه پرداخت کنند. وی درباره طرح هایی که قابلیت ثبت به عنوان اختراع را دارند هم می گوید: یکی طرح باید یا در دنیا جدید باشد و یا نسبت به نمونه مشابه حتما نوآوری و گام ابتکاری داشته باشد و در عین حال کاربرد صنعتی و واقعی داشته باشد. طیبی یادآوری می کند: ثبت اختراع موضوعی مستقل از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور است و در پارک علم و فناوری استان این امکان فراهم شده که برای افرادی که از طریق سایت درخواست دهند، جلسات مشاوره ثبت اختراع برگزار شود. وی ادامه می دهد: در یک سال گذشته که استان به مراجع استعلام کشور پیوسته ، هشت پرونده به استان ارجاع شده که تعدادی داوری شده و تعدادی در حال انجام است.

more_vert مقاله ارسطو؛ خودگرا یا دیگرگرا ؟

ادامه مطلب

closeمقاله ارسطو؛ خودگرا یا دیگرگرا ؟

مقاله علمی و پژوهشی " ارسطو؛ خودگرا یا دیگرگرا ؟" مقاله ای است در 12 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارسطو، خودگرایی، دیگرگرایی، دوستی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مسائل مورد اختلاف میان ارسطوشناسان نسبت نظام اخلاقی ارسطو با دو نظریه خودگرایی و دیگرگرایی اخلاقی است که موجب شکل¬گیری دو خوانش متضاد از نظریه اخلاقی وی گردیده است. براین اساس، برخی ارسطو را خودگرا و برخی دیگری وی را دیگرگرا ¬دانسته¬اند. داوری نهایی درباره این دو خوانش منوط به تمایز میان دو نوع برداشت از نظریه¬های خودگرایی و دیگرگرایی است: برداشت ناظر به تحقق بیرونی این دو نظریه و برداشت کاملا انتزاعی (فلسفی) از آنها. بر مبنای برداشت نخست، امکان تحلیل نظام اخلاقی ارسطو در قالب خودگرایی یا دیگرگرایی از اساس منتفی است، زیرا خودگرایان و دیگرگرایان خیر اخلاقی را مترادف با سود یا لذت می¬دانند نه فضیلت. علاوه بر این، این دو نظریه رویکردی کاملاً صوری به اخلاق هنجاری دارند و هیچ داوری پیشینی درباره مفاهیم اخلاقی را برنمی¬تابند؛ در حالی که ارسطو تصوری کاملاً پیشینی از این مفاهیم دارد و فهرستی مفصل از آنها را به مخاطبان خود ارائه می¬دهد. اما بر مبنای برداشت دوم، با توجه به این¬که می¬توان عنصر فضیلت را همچون سود و لذت به عنوان مبنای ارزش¬داوری درباره افعال انسان¬ها در نظر گرفت، بستر اولیه برای تحلیل نظام اخلاقی ارسطو از منظر خودگرایی و دیگرگرایی فراهم می¬شود، هرچند در این صورت هم رویکرد منش¬محور ارسطو در اخلاق در مقابل رویکرد فعل¬محور دو نظریه مذکور، امکان تحلیل نظام اخلاقی ارسطو از منظر خودگرایی و دیگرگرایی را در هاله¬ای از ابهام فرو می¬برد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید

ادامه مطلب

closeمقاله شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید

مقاله علمی و پژوهشی " شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید" مقاله ای است در 27 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری تجاری بین المللی؛ شرط تعیین مرجع رسیدگی؛ معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری؛ ایکسید؛ مرجع صالح رسیدگی پرداخته شده است چکیده مقاله در بسیاری از معاهدات و قرارداد‌های سرمایه‏گذاری به‌منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه‌های مساعد سرمایه‏گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می‏شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان‏های داوری بین‏المللی و یا سایر مراجع پیش‌بینی‌شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش‌بینی هم‌زمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا می‌کند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسب‌تر رسیدگی‌کننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حل‌وفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن هم‌زمان چند مرجع رسیدگی‌کننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع  رسیدگی، شرطی است که دولت‌ها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایه‏گذار می‌خواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و به‌صورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند. عنوان مقاله [English] Fork in the Road Clause in International Trade Arbitration Practice by focusing on ICSID Verdicts چکیده [English] In many bilateral investment treaties, the investor is allowed to submit its claim to domestic courts, arbitration or any other agreed tribunals. Offering different options to the investor for the method of dispute resolution could lead to some problems, such as conflicting decisions and ambiguous interpretations. Because of these problems, some states have placed some restrictions upon investors and prohibited them from submitting their claims in different courts or tribunals at the same time. Fork in the road is a specific clause requiring the investor to make a final decision and choose a specific court or tribunal, among all competent courts and tribunals, to submit its claim. Choosing any tribunal prevents other tribunals from having jurisdiction. This article aims to examine international arbitration practice regarding fork in the road clause by focusing on ICSID awards.   کلیدواژه‌ها [English] International Trade Arbitration, Fork in the Road, Bilateral Investment Treaty, ICSID, Competent Tribunals دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert ثبت‌نام دانشجوی نمونه کشوری

ادامه مطلب

closeثبت‌نام دانشجوی نمونه کشوری

فرایند ثبت نام دانشجوی نمونه کشوری از امروز آغاز شد و تا چهارم آبان ماه در سایت سازمان امور دانشجویان ادامه دارد. آیین نامه و شیوه نامه بازنگری شده انتخاب دانشجوی نمونه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده است. ثبتنام دانشجویان متقاضی در جشنواره دانشجوی نمونه از ۲۰ مهرماه در سامانه خدمات دانشجویی سازمان امور دانشجویان آغاز شد.براساس گزارش سازمان امور دانشجویان، دانشجویان دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی و پژوهشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین دانشگاه های پیام نور و فرهنگیان که متقاضی ثبت نام در بیست و هشتمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه هستند می‌توانند با مراجعه به سایت www.portal.saorg.ir برای ثبت نام در این جشنواره اقدام کنند.همانند سال های گذشته تمام مراحل ثبت نام و مرحله داوری دانشگاهی و داوری مرحله کشوری در سامانه الکترونیکی انجام می پذیرد و فرایند داوری جشنواره دانشجوی نمونه در دو مرحله دانشگاهی و کشوری انجام می شود.در مرحله نخست انتخاب دانشجویان نمونه، دانشجویان متقاضی در سطح دانشگاه به رقابت می پردازند و آن دسته از دانشجویانی که برترین امتیازات را بر اساس آیین نامه و صرف نظر از حد نصاب‌های آن کسب کرده اند، به عنوان برگزیدگان دانشگاهی مورد تقدیر دانشگاه قرار می گیرند و آن تعداد از متقاضیان که شرایط معرفی به مرحله دوم را کسب کرده اند به دبیرخانه مرکزی معرفی می شوند.مرحله دوم جشنواره دانشجوی نمونه در سطح دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پنج گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی، هنر در مقاطع مختلف انجام می شود که پس از ارزیابی داوران کشوری در نهایت دانشجویان نمونه کشوری انتخاب و معرفی می‌شوند.در سال ۹۷ ثبت درخواست دانشجویان دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سامانه های مجزا انجام شد و متقاضیان در وزارت علوم درخواست خود را در سامانه سجاد در بخش دانشجوی نمونه تکمیل کردند که در نهایت پس از طی مراحل دانشگاهی و کشوری ۲۷ نفر به عنوان برگزیدگان مرحله کشوری با حضور معاون اول ریاست جمهوری مورد تقدیر قرار گرفتند.در سال گذشته بعد از پایان جشنواره و برگزاری مراسم با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آسیب شناسی جشنواره در شش دوره گذشته (از سال ۹۲ الی ۹۷) و با توجه به بررسی های انجام شده، شورای سیاست گذاری جشنواره به این نتیجه رسید که برخی اصلاحات در آیین نامه الزامی است و به همین دلیل تیم تحقیقاتی تشکیل شد.براین اساس آیین نامه و شیوه نامه مورد بررسی و اصلاحات قرار گرفت و هم اکنون آیین نامه با امضای دو وزارت خانه به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغ شده است.متقاضیان در سال جدید باید علاوه بر بخش های آموزش، پژوهش و فرهنگی، در بخش فناوری خود را مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از مهمترین تغییرات آیین نامه اضافه شدن این بخش و تغییرات در نمرات افزوده است.