جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی خودکارآمدی و ظرفیت انطباق پذیری سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی خودکارآمدی و ظرفیت انطباق پذیری سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" خودکارآمدی و ظرفیت انطباق پذیری سازمانی " مقاله ای است که در 24  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به خودکارآمدی، ظرفیت انطباق پذیری سازمانی، تحلیل کانونی ، خودکارآمدی فردی ، یادگیری سازمانی و تفکر سیستمی  اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی پاسخگویی ، خودکارآمدی و رفتار شهروندی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی پاسخگویی ، خودکارآمدی و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" پاسخگویی ، خودکارآمدی و رفتار شهروندی سازمانی " مقاله ای است که در22 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به پاسخگویی ، خودکارآمدی، رفتار سیاسی و رفتار شهروندی سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی تأثیر تندرستی معنوی بر خودکارآمدی، شادکامی و امید به زندگی بانوان فوتسالیست شاغل در لیگ برتر فوتسال

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیر تندرستی معنوی بر خودکارآمدی، شادکامی و امید به زندگی بانوان فوتسالیست شاغل در لیگ برتر فوتسال

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر تندرستی معنوی بر خودکارآمدی، شادکامی و امید به زندگی بانوان فوتسالیست شاغل در لیگ برتر فوتسال " مقاله ای است در 18 صفحه و با 62 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سلامت معنوی،شادکامی، خودکارآمدی، امید به زندگی، بانوان پرداخته شده است چکیده مقاله تندرستی معنوی هسته مرکزی سلامتی در انسان بوده و تاثیر آن ابعاد مختلف زندگی همواره مورد بررسی قرار گرفته است لذا تحقیق حاضر در پی بررسی تاثیر تندرستی معنوی بر خودکارآمدی، شادکامی و امید به زندگی زنان ورزشکار حاضر درلیگ برتر فوتسال می باشد. این پژوهش با روش پیمایشی مقطعی و با استفاده از پرسشنامه های تندرستی معنوی ،خودکارآمدی ،امید به زندگی و شادکامی انجام گردید. نمونه آماری شامل 91 نفر می باشد. برای تجزیه وتحلیل دادها از روش های آماری میانگین ، انحراف معیار ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین تندرستی معنوی با خودکارآمدی، شادکامی و امید به زندگی بانوان فوتسالیست ارتباط معنادار وجود دارد (P≤0/01). به نظر می رسد تندرستی معنوی با خودکارآمدی بانوان ورزشکار رابطه مستقیم داشته و همچنین سبب شادکامی و افزایش امید به زندگی آنان می گردد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله الگوی چند سطحی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی کارکنان

ادامه مطلب

closeمقاله الگوی چند سطحی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی " الگوی چند سطحی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی کارکنان" مقاله ای است در 25 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ویژگی‌های شغل؛ خودکارآمدی؛ عملکرد شغلی؛ تحلیل چندسطحی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله بررسی تأثیر ویژگی­های شغل بر خودکارآمدی و عملکرد شغلی با یک رویکرد چندسطحی است. روش تحقیق حاضر توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که با روش نمونه­گیری تصادفی ساده 212 عضو هیئت‌علمی در قالب 30 گروه آموزشی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش در سطح فردی نشان داد که ویژگی­های انگیزشی شغل بر خودکارآمدی فردی اعضای هیئت‌علمی و خودکارآمدی فردی بر عملکرد فردی اعضای هیئت‌علمی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. در سطح گروهی نیز ویژگی­های اجتماعی شغل برخودکارآمدی جمعی اعضای هیئت‌علمی و خودکار آمدی جمعی بر عملکرد گروهی اعضای هیئت‌علمی تأثیر مثبت و معنی‌داری داشت. علاوه‌براین، متغیرهای سطح گروهی یعنی ویژگی­های اجتماعی شغل و خودکارآمدی جمعی بر متغیرهای سطح فردی یعنی خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی تاثیر معنی‌داری داشتند و اثر تعدیل‌کنندگی متغیرهای سطح گروهی (­ویژگی­های اجتماعی شغل و خودکارآمدی جمعی) بر روابط بین متغیرهای سطح فردی (خودکارآمدی فردی و عملکرد فردی) تأیید شد.  به نظر می‌رسد که مطالعه ویژگی­های شغل و تقویت این ویژگی­ها منجر به یکسری رفتارهای سازمانی مثبت (مانند خودکارآمدی) شده و این رفتارها می­توانند عملکرد سطح فردی و گروهی را در دانشگاه­ها تقویت نمایند. عنوان مقاله [English] The Multilevel Model of Preceding-Consequences of Employees' Self-Efficacy چکیده [English] The purpose of this study is to investigate the effects of job attributes on self-efficacy and job performance through a multi-level approach. The research follows a descriptive-survey method. The statistical population of this research encompasses faculty members of Shahid Chamran University of Ahvaz. A simple random sampling lead to a sample of 212 faculty members containing 30 educational groups. The results indicated that, at individual level, the motivational characteristics of the job had a positive and significant effect on the individual self-efficacy of the faculty members, and individual self-efficacy, in its turn, affected individual performance of the faculty members. At the group level, the social features of the occupation had positive and significant effect on collective efficacy and group performance of the faculty members. Moreover, group level variables, that is social attributes of job and collective self-efficacy, had a significant effect on individual level variables including individual self-efficacy and performance. The moderating effect of the group-level variables on the variables of individual level was verified. It seems that studying the characteristics of a job and strengthening hem will lead to a series of positive organizational behaviors (such as self-efficacy). These behaviors can enhance the level of individual and group performance in universities. کلیدواژه‌ها [English] job attributes, self-efficacy, Job performance, multilevel analysis دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی ،خودکارآمدی و رهبری دوسوتوان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی ،خودکارآمدی و رهبری دوسوتوان

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 40 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ،خودکارآمدی ، رهبری دوسوتوان و نگرش کاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله تاثیرآموزش دلگرم‌سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیرآموزش دلگرم‌سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیرآموزش دلگرم‌سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار" مقاله ای است در 21 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث دلگرم‌سازی؛ خودکارآمدی عمومی؛ تاب‌آوری؛ سرپرست خانوار پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش دلگرم‌سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار اجرا شده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی و در قالب پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش موسسه خیریه می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه در دسترس، 28 نفر آنان انتخاب شدند و این تعداد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی‌ها در گروه آزمایش، در معرض آموزش دلگرم‌سازی، در 10 جلسه120 دقیقه‌ای قرار گرفتند. دو گروه، قبل و بعد از مداخله آموزشی به وسیله پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر، 1982) و  مقیاس تاب‌آوری (کانرو دیویدسون، 2003) مورد ارزشیابی قرار گرفتند. سپس داده‌های جمع آوری شده با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنا داری وجود دارد. به این صورت که آموزش دلگرم‌سازی به طور معنی‌داری موجب افزایش میزان خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار در گروه آزمایش شده است. در نتیجه آموزش دلگرم‌سازی به عنوان یک مهارت، می تواند باعث ارتقاء خودکارآمدی عمومی و میزان تاب‌آوری زنان سرپرست خانوارگردد. عنوان مقاله [English] The Effectiveness of Encouragement Training on Promotion of General Self-Efficacy and Resiliency of Female-Headed Households چکیده [English] This research aimed at exploring the effectiveness of encouragement training on promotion of general self-efficacy and resiliency of household-headed women. Research method was semi-experimental and in the form of pretest and post-test with control group. Samples containing 28 household-headed women were selected by voluntary sampling and they were assigned randomly in two experimental and control groups. The experimental group received 10 sessions of 120 minutes training, whereas the control group didn't receive any training. Both groups were evaluated by the General self-Efficacy Scale (Sherer, 1982) and Resiliency scale (Conner & Davidson, 2003) before and after the training intervention. Results showed that a significant difference between experimental and control group, and this difference was in advantage of the trained group; encouragement training significantly increased the general self-efficacy and resilience of household-headed females in experimental group. Encouragement training can promote the general self-efficacy and resiliency of the female-headed household. کلیدواژه‌ها [English] Encouragement, general self-efficacy, Resiliency, female-headed household دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب خودکارآمدی در یادگیری و آموزش

ادامه مطلب

closeکتاب خودکارآمدی در یادگیری و آموزش

دیبا شریعت در کتاب خودکارآمدی در یادگیری و آموزش، میزان اثربخشی آموزش معلمان را در یادگیری دانش‌آموزان مورد ارزیابی قرار می‌دهد و موفقیت یا عدم موفقیت دانش‌آموزان را از جنبه‌های روان‌شناختی بررسی می‌کند. خودکارآمدی، باور فرد به توانایی خود برای کسب موفقیت در یک تکلیف است. پاجارس و شانک معتقدند که مشکلات بسیاری از دانش‌آموزان در مدرسه ناشی از ناتوانی آن‌ها در انجام موفقیت‌آمیز تکالیف نیست، بلکه به باور آنان به اینکه نمی‌توانند با موفقیت تکالیف را انجام دهند، مربوط است. آن‌ها یاد می‌گیرند خودشان را به عنوان ناتوان در رسیدگی به تکالیف تحصیلی ببینند. خودکارآمدی، یعنی «من می‌توانم» و در عوض، درماندگی یعنی «من نمی‌توانم». دانش‌آموزانی که به خود اعتماد دارند، می‌گویند: «می‌دانم که درس‌های این کلاس را خوب یاد می‌گیرم و فعالیت‌ها را به خوبی انجام خواهم داد». دانش‌آموزان دارای باور خودکارآمدی بالا از دانش‌آموزان دارای باور خودکارآمدی پایین از مهارت‌های خودنظم‌دهی بیشتری استفاده می‌کنند. آن‌ها حواس‌شان را بر تکلیف یادگیری بیشتر متمرکز می‌نمایند، از راهبردهای تازه‌تری استفاده می‌کنند، از زمان استفاده‌ی بهینه می‌برند، عملکرد خود را هدایت می‌کنند و هر گونه فعالیت انطباقی که برای پیشبرد یادگیری‌شان لازم باشد انجام می‌دهند. در مقابل، دانش‌آموزانی که از خودکارآمدی یا خودکارآمدی تصوری سطح بالایی برخوردار نیستند، فکر می‌کنند که مهارت‌های شناختی لازم برای مقابله با موضوع یادگیری را ندارند. در نتیجه، با جدیت به آن نمی‌پردازند. خودکارآمدی می‌تواند بر انتخاب وظایف، تلاش‌های انجام شده، ایستادگی و دستاوردهای دانش‌آموز تأثیرگذار باشد. دانش‌آموزان دارای خودکارآمدی بالا، در مقایسه با آنانی که درباره‌ی قابلیت‌های یادگیری خود تردید دارند، برای کسب یک مهارت یا انجام یک وظیفه، مشتاقانه‌تر شرکت می‌کنند، جدی‌تر تلاش می‌کنند، در رویارویی با مشکلات ایستادگی بیشتری نشان می‌دهند و به موفقیت بیشتری دست می‌یابند. خودکارآمدی می‌تواند اثری جدی بر موفقیت فرد داشته باشد، اما تنها تأثیر آن نیست. اگر مهارت‌ها و معلومات لازم موجود نباشند، خودکارآیی بالا نمی‌تواند عملکردی شایسته بیافریند. جملات برگزیده کتاب خودکارآمدی در یادگیری و آموزش: - من از حضور در بزرگ‌ترین میدان‌های جنگ نمی‌ترسم ولی از جلسه امتحان وحشت دارم.- وقتی که همه توان خود را به کار می‌گیریم متوجه نیستیم که چه معجزه‌ای در زندگی ما یا دیگری روی داده است.- ما بیش از آن چیزی هستیم که می‌دانیم. اگر بتوانیم آن را ببینیم، در باقی‌مانده عمرمان به کمتر از آن رضایت نمی‌دهیم.- انگیزه، آتشی در درون شماست. اگر کس دیگری بخواهد به شما انگیزه بدهد، آتشی روشن می‌کند که زود خاموش می‌شود.- کسانی که موفق می‌شوند استادان تغییر هم هستند. آن‌ها برای رسیدن به موفقیت، خود و دیگران را در راستاهای تجربه نشده به حرکت در می‌آورند. در بخشی از کتاب خودکارآمدی در یادگیری و آموزش می‌خوانیم: اغلب فراگیران شکست‌هایشان را به خود نسبت می‌دهند. وقتی فراگیرِ موفقی شکست می‌خورد، بیشتر از اسنادهای درونی و کنترل‌شدنی استفاده می‌کند. برای مثال، فقدان مطالعه کافی، نداشتن اطلاعات در موردی خاص یا اشتباه در محاسبات را عامل شکست قلمداد می‌کند. بنابراین، در گام بعدی، بر راهبردهایی متمرکز خواهد شد که موفقیت وی را تضمین کند. این گام پاسخی انطباقی و مبتنی بر تسلط است که اغلب به پیشرفت بیشتر منجر می‌شود. احساس غرور، احساس کنترل و حس خود-کارآمدی، نتیجه این نحوه‌ی برخورد با مسئله است. بزرگ‌ترین مشکل انگیزشی وقتی پیش می‌آید که فراگیران، شکست خود را به علل پایدار و کنترل‌نشدنی نسبت دهند؛ در این صورت افسرده می‌شوند. واکنش این فراگیران نسبت به شکست، تأکید بیشتر بر بی‌کفایتی خود و در نتیجه، بدتر شدن نگرششان به کار در مدرسه است. بی‌تفاوتی واکنشی است منطقی نسبت به شکست و این حالت در صورتی پیش می‌آید که علت ناکامی، پایدار بوده و احتمال تغییر آن ناچیز، و از همه بدتر اینکه از کنترل فرد خارج باشد. به علاوه، این نوع فراگیران معمولاً در جستجوی کمک برنمی‌آیند و معتقدند هیچ چیز و هیچ کس نمی‌تواند به آنان کمک کند و حتی به این نتیجه می‌رسند که هرچه انجام می‌دهند بی‌اهمیت است و احتمالاً به حالتی می‌رسند که به درماندگی آموخته شده‌ معروف است؛ احساسی که فرد خود را در هر شرایطی، محکوم به شکست می‌داند. فهرست مطالبمقدمهفصل اولخودکارآمدی چیست و چرا باید خودمان را باور داشته باشیم؟برداشت انسان از خودکارآمدیابعاد خودکارآمدیخود-کارآمدی و انگیزش درونیویژگی‌های افراد خودکارآمدمنابع انتظارات خود-کارآمدیعوامل مؤثر بر خودکارآمدیخود-کارآمدی و مدرسهفصل دومخودکارآمدی و رفتار یادگیریخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلیپیامدهای رفتاری خودکارآمدیروش‌های افزایش خودکارآمدی تحصیلیراهکارهای تدریسفصل سومانگیزش و انگیزهرویکردهای مختلف انگیزشیرویکرد رفتاریرویکرد شناختیرویکرد انسان‌گراییانگیزش و نیازنیازهای اساسیفرانیازها یا نیازهای مربوط به شکوفاییفصل چهارمنقش سازه‌های انتظار و ادراک توانایی خودرویکرد انتظار ضرب در ارزشنظریه‌ی پیشرفتنظریه اِسناداِسناد‌ها و انگیزش فراگیرانپیشایندهای اِسنادهاپس‌آیندهای رفتاری اِسنادهادرماندگی آموخته شدهکاربرد آموزشی نظریه‌ی انگیزشی نسبت دادنفصل پنجمخودکارآمدی معلماعمال خودکارآمدی در کلاس درسکاربردفصل ششمباورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحانسبب‌شناسی اضطراب امتحانعوامل فردی و شخصیتیعوامل آموزشگاهی و جامعه‌ایعوامل خانوادگیانتظارات معلمروش‌های پیشگیری از اضطراب امتحان و توصیه‌هامنابع فارسیمنابع انگلیسی

more_vert مقاله بررسی مقایسه‌ای نقش خودکارآمدی مادرانه و فراهیجان مادر بر تنظیم هیجانی کودکان

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی مقایسه‌ای نقش خودکارآمدی مادرانه و فراهیجان مادر بر تنظیم هیجانی کودکان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی مقایسه‌ای نقش خودکارآمدی مادرانه و فراهیجان مادر بر تنظیم هیجانی کودکان دارا و فاقد پدر در مقطع سنی 8 تا 11سال" مقاله ای است در 25 صفحه و با 44 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خودکارآمدی مادرانه؛ فراهیجان مادر؛ تنظیم هیجانی؛ کودکان فاقد پدر پرداخته شده است چکیده مقاله هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای نقش خودکارآمدی مادرانه و فراهیجان مادر بر تنظیم هیجانی کودکان دارا و فاقد پدر در مقطع سنی 8 - 11سال بود. نمونه کودکان دارای پدر به‌صورت تصادفی مرحله‌ای از دانش‌آموزان ناحیۀ 3 شیراز و گروه دانش‌آموزان فاقد پدر به علت همتاسازی با گروه دارای پدر، از همان ناحیه و به‌صورت دسترس از بین دانش‌آموزان تحت پوشش یک مرکز خیریه انتخاب شدند. در نهایت 200 نفر دانش‌آموز کلاس دوم تا پنجم و مادران آن‌ها در پژوهش شرکت کردند. مادران هر دو گروه ابزارهای پژوهش شامل چک‌لیست تنظیم هیجانی کودکان، مقیاس خودکارآمدی مادرانه و مقیاس فراهیجان والدین را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که از بین ابعاد خودکارآمدی مادران، بعد خودمدیریتی پیش‌بین مثبت و معناداری برای تنظیم هیجانی کودکان دارای پدر بود. هیچ یک از ابعاد خودکارآمدی مادران، پیش‌بین معنا‌داری برای تنظیم هیجانی کودکان فاقد پدر نبود. همچنین از بین ابعاد خودکارآمدی مادران، بعد خودمدیریتی پیش‌بین منفی و معنا‌داری برای تغییرپذیری کودکان دارا و فاقد پدر بود. از بین ابعاد فراهیجان مادران، بعد عقاید مربوط به هدایت‌گری پیش‌بین مثبت و معنا‌داری برای تنظیم هیجانی کودکان دارا و فاقد پدر بود. علاوه‌بر‌این از بین ابعاد فراهیجان مادران، بعد عقاید مربوط به هدایت‌گری پیش‌بین مثبت و معنا‌داری برای تغییرپذیری کودکان دارای پدر بود. در مقابل، عقاید مربوط به هدایت‌گری پیش‌بین منفی و عقاید مربوط به پذیرش، پیش‌بین مثبت و معنا‌داری برای تغییرپذیری کودکان فاقد پدر بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان‌دهندۀ اهمیت متغیرهای والدینی مادرانه همچون خودکارآمدی و فراهیجان در شکل‌گیری تنظیم هیجانی در کودکان است. عنوان مقاله [English] Comparison of role of maternal self efficacy and maternal meta-emotion on children’s emotion regulation in children with and without father چکیده [English] The aim of this study was to understand the role of maternal meta-emotion and self-efficacy in emotion regulation of children who live with both parents vs. those who live with their mothers only. 200 students (from second to fifth grades) and their mothers were randomly selected from the same geographical district in Shiraz. Half of the children lived with both parents whereas, the other half lived with their mothers only. Each group was given a test, consisting of the Emotion Control Checklist, Parental Self-Efficacy and Parents' Meta-Emotion Philosophy Scales. The results show: (a) from all attributes of self-efficacy, mother’s self-management skill has statistically significant positive correlation with emotion regulation in children who live with both parents; (b) mother’s self-efficacy has no significant correlation with emotion regulation in children who lived with their mothers only and (c) mother’s self-management skill has negative significant correlation with the children’s willingness to change, regardless of their family type. And moreover, (d) self-coaching beliefs (one of the many attributes of maternal meta emotions) have significant positive correlation with emotion regulation in all children, regardless of their family type, (e) self-coaching beliefs have positive significant correlation with the children’s willingness to change in children who lived with both parents and (f) self-coaching beliefs have significant negative correlation and acceptance beliefs have positive significant correlation with the children’s willingness to change in children who lived with their mothers only. The results of this study demonstrate the importance of mother’s parental attributes such as self-efficacy and meta emotion in the formation of emotion regulation in children. کلیدواژه‌ها [English] Maternal self efficacy, Maternal meta-emotion, Emotion regulation, Fatherlessness children دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه روانشناختی و تحلیل رفتگی شغلی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه روانشناختی و تحلیل رفتگی شغلی

مقاله علمی و پژوهشی" سرمایه روانشناختی و تحلیل رفتگی شغلی " مقاله ای است که در 18  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سرمایه روانشناختی ،خودکارآمدی ، امید ، انعطاف پذیری، خوش بینی ، تحلیل رفتگی شغلی و التزام شغلی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تئوری های شناختی مسیر پیشرفت شغلی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تئوری های شناختی مسیر پیشرفت شغلی

مقاله علمی و پژوهشی" تئوری های شناختی مسیر پیشرفت شغلی " مقاله ای است که در 23  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تئوری های شناختی مسیر پیشرفت شغلی ، اطلاعات شناختی ، نظریه شناخت اجتماعی ، مسیر پیشرفت شغلی ، خودکارآمدی ، هرم پردازش اطلاعات و پردازش اطلاعات اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رفتار سازمانی مثبت و سرمایه اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رفتار سازمانی مثبت و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 26 صفحه و با 36 عنوان فهرست منبع ارائه شده است رفتار سازمانی مثبت ،سرمایه اجتماعی، سرمایه روانشناختی،رفتار سازمانی مثبت گرا ،سرمایه انسانی ، خودکارآمدی، خوش بینی ،تاب آوری ، سخت کوشی ، وجدان کاری، شایستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رابطه رهبر- پیرو در ایجاد انرژی و خلاقیت در محیط کاری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رابطه رهبر- پیرو در ایجاد انرژی و خلاقیت در محیط کاری

مقاله علمی و پژوهشی" رابطه رهبر- پیرو در ایجاد انرژی و خلاقیت در محیط کاری " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رابطه رهبر- پیرو در ایجاد انرژی و خلاقیت در محیط کاری ، انگیزه ، خودکارآمدی، خلاقیت و رهبری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر آموزش کیفیت زندگی بر مؤلفه‌های سرمایۀ روان‌شناختی دانشجویان دختر

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر آموزش کیفیت زندگی بر مؤلفه‌های سرمایۀ روان‌شناختی دانشجویان دختر

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر آموزش کیفیت زندگی بر مؤلفه‌های سرمایۀ روان‌شناختی دانشجویان دختر" مقاله ای است در 19 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کیفیت زندگی، سرمایه روانشناختی ، دانشجویان دختر ، خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری، جهت گیری زندگی پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کیفیت زندگی درمانی بر مؤلفه‌های سرمایۀ روان‌شناختی (خود‌کارآمدی، امیدواری، تاب‌آوری وجهت‌گیری به زندگی) در دانشجویان دخترانجام شد. روش پژوهش آزمایشی و جامعه آماری، دانشجویان دختر روان‌شناسی عمومی دانشگاه پیام نور شهرضا بودند که از بین آن‌ها به صورت تصادفی ساده 40 نفر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه گواه) انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. طرح پژوهش آزمایشی دو گروهی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. گروه آزمایش طی هشت جلسه تحت آموزش کیفیت زند‌گی درمانی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ سرمایۀ روان‌شناختی(مک‌گی، 2011)بود وداده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری(MANCOVA) تحلیل شد. نتایج نشان داد که در پس‌آزمون‌ پس از کنترل پیش‌آزمون، بین گروه آزمایش و گواه درامیدواری، تاب‌آوری و جهت‌گیری به زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که در پیگیری پس از کنترل پیش‌آزمون در خودکارآمدی، امیدواری و در جهت‌گیری به زندگی بین گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد. عنوان مقاله [English] Effect of Quality of Life Training on Psychological Capital Components of Female College Students چکیده [English] This research was administered with the aim of investigating the effect of quality of life therapy on female college students’ psychological capital components (self efficacy, hope, resiliency, and life orientation). The statistical population included the students of General Psychology of Payam Noor University, Shahreza Branch. Among them, forty female students were selected using simple random sampling and then randomly assigned in two control and experimental groups. Research design was two groups experimental design with pretest-post test-follow up. The experimental group was trained and took part in eight sessions of quality of life therapy. Research instrument was psychological capital questionnaire (MacGee, 2011)and data were analyzed with the use of multivariate analysis of covariance. Results revealed that in post test, after control for pretest, there is a significant difference between experimental group and control group in hope, resiliency, and life orientation. Also results revealed that in follow up after control for pretest, there is a significant difference between experimental group and control group in self efficacy, hope, and life orientation. کلیدواژه‌ها [English] quality of life therapy, psychological capital, female university students دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مرور کتاب سنجش و ارزیابی در مشاوره مدرسه

ادامه مطلب

closeمرور کتاب سنجش و ارزیابی در مشاوره مدرسه

 « سنجش و ارزیابی در مشاوره مدرسه» عنوان کتابی است که به قلم جمعی از نویسندگان شامل «فرامرز آسنجرانی»، «رضا حیدری»، «سروین سالمی» و «محمد امینی» نوشته شده است. این کتاب ۲۶۰ صفحه‌ای با شمارگان ۵۰۰ نسخه به کوشش انتشارات «آریا نقش» به چاپ رسیده و روانه کتابفروشی‌ها شده است. قیمت هر جلد از این کتاب برای علاقه‌مندان به مطالعه ۲۲ هزار تومان است. محتوای این کتاب در قالب ۱۲ فصل ارایه شده که موضوعات آن‌ها شامل تعارضات والدین و نوجوان، سلامت عمومی، سرسختی روان‌شناختی، تاب‌آوری، هدف در زندگی، اضطراب در دوران کودکی، پیشرفت تحصیلی، مهارت‌های زندگی، شادکامی، روان‌شناختی، کمال‌گرایی و خودکارآمدی است. نویسندگان در مقدمه این کتاب هدف از نگارش آن را جمع‌آوری ابزارهای مورد نیاز مشاوران مدارس عنوان کرده‌اند و مطالعه کتاب را برای مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان حوزه کودک و نوجوان و خانواده‌ها مفید دانسته‌اند. هر یک از فصول این کتاب با محوریت متغیرهای مورد استفاده در مشاوره مدرسه، ابتدا شرح کاملی از پیشینه مفهومی و عملیاتی متغیر ارایه داده و سپس شیوه‌های سنجش متغیر عنوان شده و یکی از پرکاربردترین شیوه و ابزارهای سنجش برای آن شرح داده شده است. ساختار این کتاب به‌گونه‌ای است که با رویکردی علمی علاوه بر شرح کامل ابزارها و اطلاعات مورد نیاز متخصصان و پژوهشگران حوزه کودک و نوجوان به صورت کارکردگرا کمک می‌کند که مشاور بهترین شیوه کاری را ارایه دهد.

more_vert کتاب الفبای ترک (مشق ترک)

ادامه مطلب

closeکتاب الفبای ترک (مشق ترک)

کتاب الفبای ترک (مشق ترک) - جلد دوم، مجموعه‌ای کامل و جامع درباره‌ی اثرات مواد مخدر بر سلامت روح و روان انسان است، که ضمن معرفی مواد اعتیاد آور، درباره‌ی روش‌های ترک اعتیاد نیز، که از دیرباز تاکنون ایجاد شده مانند طب سوزنی و طب سنتی با زبانی ساده و روان توضیح می‌دهد. مهمترین دلیل شکست فرد در درمان بیماری اعتیاد، خودِ اوست. زمانی که بیمار متعصباً به یک روش متعهد می‌شود و از تجربه روش‌های دیگر امتناع می‌کند این همان جلوگیری از تغییر است. فاجعه دیگر آن است که برخی بیماران به هیچ یک از روش‌های ترک جز روشی که خود آن را ایجاد کرده‌اند مانند «خود درمانی» تمایل نداشته و این بی‌میلی خصوصاً در روش‌های نوین ترک بیش از سایر روش‌های مشهود است. این کتاب به خواننده روش‌های ترک را می‌شناساند به طوری که اگر درمانگر زبده نیز در دسترس نبود، قادر باشد با مطالعه کتاب به آنچه می‌خواهد برسد. در بخشی از کتاب الفبای ترک (مشق ترک) - جلد دوم می‌خوانید: از مهم‌ترین علائم ترک اعتیاد که ترسناک‌ترین قسمت آن است، درد بدن است. برای اینکه درد بدن کمتر شود بهتر است، از پوست درخت بید که یک آسپرین طبیعی و گیاهی است استفاده کرد. پوست درخت بید به عنوان سلطان قرص‌های مسکن شناخته شده‌است. وقتی در دوران ترک اعتیاد مشکل معده هست مصرف دارو‌های مسکن و آرام بخش که خودشان مشکلات معده و گوارشی ایجاد می‌کنند اشتباه است. پوست درخت بید را دم کنید روزی تا سه لیوان بنوشید. دیگر گیاهان معروف در آرام‌کردن درد، زرچوبه، اسپیره کوهی، گل مینا و زنجبیل و اسطوخدوس است. شما می‌توانید این گیاهان را با هم در یک توری بپیچید و یک چای کیسه‌ای مسکن درست کنید. فرد باید در دوران ترک حداقل ۱۵ دقیقه زیر نور آفتاب قرار بگیرد و دراز بکشد. بدن فرد به انرژی خورشید بیشتر از هر وقت دیگری نیاز دارد و نور مستقیم آفتاب درد بدن را هم کمتر می‌کند. از دیگر عوارض ترک، بدخلقی و عصبی بودن است. مشکل در خوابیدن بیقراری زانوها و پاها تا جایی که شاید نتوانند تا چند روز یک خواب خوب داشته باشند. برای درمان این حالت گل ساعتی بهترین گزینه است. دمنوش گل ساعتی بهترین درمان برای از بین بردن افسردگی و اضطراب، بدخلقی است. این گل که همان‌طور که از نامش پیداست، شکل ساعت است که برای خواب آرام خیلی‌ها آن را مصرف می‌کنند. یکی از داروهای درمان اعتیاد سیاه دانه با عسل به نسبت یک به سه می‌باشد. حلیله سیاه و حلیله زرد برای ایجاد اسهال و جلوگیری از خشکی بدن در اثر مصرف مواد مفید می‌باشد. گل گاو زبان و هل برای ایجاد آرامش و کم کردن علائم بیقراری در ترک مواد مفید می‌باشد. هم‌چنین اسپند برای درمان اعتیاد توصیه شده است. فهرست مطالبفصل اولدرآمدی بر روش اجتماع درمان مدار TCمقدمهتاریخچه اجتماع درمان مداردستورالعمل مراکز جتماع درمان مدار (TC)اصطلاحات تخصصی و عامیانه مراکز اقامتی بلندمدتمعایب و محاسن مراکز اجتماع درمان مدارپیشنهادهای عملی برای مراقبت بالینی بیماراننتیجه گیریفصل دومدرآمدی بر روش طب سوزنیپیشگفتارمقدمهتاریخچه طب سوزنی در درمان اعتیادیافته‌های جدید در درمان اعتیاد با روش طب سوزنیپروتکل درمانی۱. طب سوزنی چگونه کار می‌کند؟۲. روش‌های تشخیصی در طب سوزنینقاط کمکی در طب سوزنی برای ترک اعتیادطب سوزنی گوش برای اعتیادهزینه درمان طب سوزنیترک سیگار با روش طب سوزنینتایج تحقیقات میدانی درمان معتادان با طب سوزنی در ایرانابداع روش جدید درمان اعتیاد در طب سوزنی (خود درمانی)مدت درمان در طب سوزنیبرنامه‌ی غذایی در خلال درمان اعتیاداصطلاحات در روش طب سوزنی:معایب روش طب سوزنی:محاسن روش طب سوزنی در درمان اعتیادمنابع انگلیسیمنابع فارسیفصل سومدرآمدی بر روش ترک جانسونپیشگفتارمقدمهعلل گرایش به اعتیادچرخه بیماری اعتیادالکل و تاریخچهمعرفى مداخله‌هاى روانشناختى در اعتیاداز مداخلات روانی، اجتماعی در درمانمداخله جانسونیپروتکل مداخله جانسونیانتقادات بر مداخله جانسونیجایگزینی برای مداخله جانسونیپیشنهاداتاصطلاحات مداخله جانسونینتیجه‌گیریمنابع:فصل چهارمدر آمدی بر روش تاب‌آوریمقدمهتاریخچه مبانی نظریدیدگاه‌هایی درباره تاب‌آوریملاک‌های تاب‌آوری:مباحث ویژه در تاب‌آوریآسیب‌پذیری و تاب‌آوریعوامل هسته‌ای تاب‌آوریتاب‌آوری و شخصیتتاب‌آوری و هوش اجتماعیتاب‌آوری و توانایی شناختیتاب‌آوری و حمایت اجتماعیعوامل حمایتی و خطرساز تاب‌آوریتاب‌آوری آموختنی است یا ذاتی؟ویژگی‌های اصلی افراد تاب‌آور چیست؟چگونه تاب‌آور شویم؟روش افزایش تاب‌آوریویژگی‌های افراد تاب‌آورگام‌هایی برای افزایش تاب‌آوریتحقیقات انجام شده در داخل کشورتحقیقات انجام شده در خارج از کشور:تاب‌آوری و اعتیادتاب‌آوری و کاربرد آن در پیشگیری از اعتیادتاب‌آوری و کاربرد آن در پیشگیری از اعتیادتاب‌آوری و همسران افراد معتادپروتکل و جلسات درمانی تاب‌آوریتاثیر مهارت‌های زندگی در درمان اعتیادقسمت اول: آشنایی / قسمت دوم: خودآگاهیتمرین‌های کسب خودآگاهیجلسه دومعنوان: ارزشمندیموضوع: تقویت عزت نفسعزت نفس و تاب‌آوریجلسه سومعنوان: ارتباط مؤثر و پیوند جوییجلسه چهارمعنوان: آینده نگریجلسه پنجمعنوان: خودکارآمدیجلسه ششمعنوان: خودکارآمدیجلسه هفتمعنوان: خودکارآمدیجلسه هشتمعنوان: کنترل هیجاناتمهارت کنترل خشمقاطعیت چیست؟جرأت‌مندی چیست؟مهارت نه گفتنرفتارهای پر خطرمعایب و محاسن روش تابآوریپیشنهاداتاصطلاحاتمقیاس تاب‌آوری (CD-RIS)منابعفصل پنجمدرآمدی بر روش طب سنتیمقدمهتاریخچهتعریف علم طبتعریف طب سنتیاستفاده از گیاهان دارویی در گذر زمانتعریف شخصیت از دیدگاه فلاسفه، و روان شناسانمفهوم قوه مدبره یا طبیعت بدن انسانارکان بدنمزاجطب سنتی و کیفیت ذهن انسانطب سنتی و شخصیت انسانارواحمزاج زن و مردمزاج فصل‌هادرمان‌های رایج و کلی در طب سنتیگیاه درمانیماساژ درمانیشیاتسوحجامتبادکش درمانیزالو درمانیفَصد (رگ زدن) Fasdآب درمانی یا آبزن‌هاتعاریف مختلف از اعتیادطب سنتی و اعتیاد به مواد افیونی و مواد محرکمکانیسم اعتیاد از دیدگاه طب سنتی ایراندرمان اعتیاد به روش‌های مختلفدرمان اعتیاد به تریاکگرایش به مواد به تفکیک نوع مزاج هاقانون درمان به وسیله داروها در طب سنتیترکیبی از درمان حجامت و مصرف گیاهان دارویییک نسخه دارویی برای پاکسازی از سم مواد در بدن معتادسیگار و قلیانگیاهان دارویی ترک سیگارداروهای گیاهی برای کمک به علائم ترک اعتیادداروهایی که اثر مخرب در ترک اعتیاد دارندمحاسن، معایب، انتقادات و پیشنهاداتنتیجه‌گیریاصطلاحات مربوط به فصلتقدیر و تشکرمنابعفصل ششمدرآمدی بر روش شناختی – رفتاری (CBT)مقدمهتاریخچهنظریه رفتارینظریه شناختیرویکرد شناختی– رفتاری CBTکاربردهای کلی درمان شناختی رفتاریدیدگاه رفتاریروش‌های رفتار درمانی شناختیباز سازی شناختیآموزش مهارت‌های مقابله ایکنترل محرکیکنترل میل و اشتیاق به موادمخدرکنترل و مهار اجتماعیاستفاده از روش‌های شرطی‌سازی بیزاری‌آورحساسیت‌سازی نهاندرمان شناختی رفتاریتحلیل A- B-Cمثلث شناختیمفاهیم شناختی رفتاریمفاهیم رفتاریتعریف رفتاررفتار آشکار و پنهانرفتار بهنجار و رفتار نابهنجارپیشایندهای رفتارعوامل بقا یا ادامه رفتارتن آرمیدگیرفتار آماجتکالیف خانگیتحلیل کاربردی رفتارتحلیل کارکردیکمبودها و موانعمهارت‌ها و توانمندی‌هاتعیین کننده‌های مصرف موادنمونه تحلیل کارکردیمهارت آموزیراهبردهای یادگیری معطوف به ترک مواد مصرف موادتکالیف اساسیتعیینکننده‌های مصرف مواددیدگاه شناختی- درمانی در درمان سومصرف موادآموزش مدل میانجی گری شناختیدیدگاه پیشگیری از عودمفاهیم شناختیخطاهای شناختیانواع خطاهای شناختیدیدگاه گروه درمانینمونه‌ای از روش اجرا (پروتکل) CBT در درمان اعتیادساختار و چارچوب جلساتتقویت انگیزه و تعهد بیمار نسبت به ترک مصرف موادآموزش مهارت‌های مقابله‌ایمهارت‌های امتناع از مواد:ساختار کلی درمان در نظریه شناختی رفتاریمهارت‌های کلان درمان شناختی رفتاریریزمهارت‌هاقاعده ۲۰ / ۲۰ / ۲۰معاینه وضعیت روانیساختار جلسات درمانساختار جلسه اول درماناهداف جلسات درمانی دوم به بعدساختار جلسات دوم درمان به بعدنمونه‌ای دیگر از روش درمانی شناختی رفتاری به روش گروه درمانی:مرحله دوم (مرحله کار و کاربرد فنون)ارزیابی عینیدر نتیجهمعایب و محاسنچرا درمان شناختی – رفتاریاصطلاحاتمنابع

more_vert ضرورت آموزش مهارت های زندگی به کودکان

ادامه مطلب

closeضرورت آموزش مهارت های زندگی به کودکان

امروزه موفقیت و سلامت روانی شهروندان دنیا به توانایی ها و مهارت هایی بستگی دارد که هر فرد برای برقراری ارتباط، حل مسائل روزمره و زندگی بهتر باید کسب کند. بدین معنی که اگر فرد بخواهد زندگی شاداب تر و موثری داشته باشد، باید مهارت هایی را کسب کند که به آن مهارت های زندگی می گویند. مهارتهای زندگی به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری، رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد همچنین فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسؤلیت های خود، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل موثرتری با مسایل رو به رو گردد.

more_vert کتاب آموزش هیبریدی و یادگیری درس ریاضی

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش هیبریدی و یادگیری درس ریاضی

کتاب آموزش هیبریدی و یادگیری درس ریاضی نوشته‌ی حدید قهرمانی تولابی، به بررسی تأثیر روش آموزشی جدید هیبریدی بر میزان یادگیری و به یاد ماندن درس ریاضی در حافظه و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه‌ ششم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 1395 - 1394 می‌پردازد. در حال حاضر زندگی انسان به وسیله‌ی تکنولوژی‌های مختلف محاصره شده است و کم‌تر حوزه‌ای را می‌توان پیدا کرد که از کاربرد تکنولوژی آزاد باشد. یکی از این تکنولوژی‌های جدید کامپیوتر است. شاید تا چند سال پیش مشاهده یک کامپیوتر در یک اداره بر روی میز یکی از کارمندان چیزی عجیب، غیر قابل باور و دور از دسترس بود، اما در حال حاضر اگر غیر از این را مشاهده کنیم تعجب خواهیم کرد. اکنون قدرت رسانه‌های مدرن و حضور در همه جا‌، ارتباطاتی است که بشر و تمام زمینه‌ها مانند آموزش را تحت تاثیر قرار داده است. پیشرفت‌های فناوری، اشخاص و در نتیجه موسسات را تحت فشار می‌گذارد تا با آگاهی از ضرورت به بخشی از عصر خود تبدیل شوند. در حال حاضر آموزش کلاسیک سنتی به دلیل شرایط جامعه اطلاعاتی مدرن متوقف شده است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، معلمان را از آموزش دادن با استفاده از شیوه سنتی به جهت پیشرفت تکنولوژی و اینترنت وادار کرده است. در عصر اطلاعات که در آن رویش حجم اطلاعات بسیار سریع شده، لازم است که دانش‌آموزان اشخاصی کوشا باشند که بتوانند در کسب، سازمان‌دهی، پردازش و درونی‌سازی اطلاعات به طور مدام توانگر شوند. امتیازات استفاده از فناوری می‌تواند یادگیرندگان را از مسیرهای مختلفی کمک کند. در شرایط نوین گسترش سریع دنیا، آموزش هر شخص یک بار در هر 2 یا 3 سال، نیاز به بازسازی دارد. در دو دهه قبل، با ورود فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی مدرن، کل نظام آموزشی دستخوش دگرگونی مهمی شده است. این فناوری‌ها رویکرد‌های متداول تدریس و یادگیری را متحول کرده‌اند. در بخشی از کتاب آموزش هیبریدی و یادگیری درس ریاضی می‌خوانیم: ریاضیات از درس‌های مهمی است که یادگیری آن می‌تواند در تمامی عرصه‌های زندگی تاثیرگذار باشد (دلاور و قربانی، 1389، ص 5). در آموزش ریاضی از تکنولوژی‌های متفاوتی در طول تاریخ استفاده شده است (امینی فر و دیگران، 1390، ص 265) و دلیل این امر را می‌توان در اهمیت ریاضیات در زندگی انسان و توجه مردم نسبت به آن یافت. در اینجا سعی بر آن داریم تا روش آموزش ترکیبی را که از روش‌های نوین آموزش است در آموزش درس ریاضیات به کار ببریم. سیستم آموزشی امروز با توجه به پیشرفت‌های بسیار به ویژه در عرصه تکنولوژی و فناوری‌های ارتباطی نیازمند آن است تا در جهت انتقال دانش و اطلاعات مفید و لازم به دانش‌آموزان در سیستم‌های آموزشی و انتقال اطلاعات خود بازنگری کرده و همگام و همراه با عصر و زمانه خود گام بردارد. در نهایت می‌توان گفت که مساله کتاب حاضر این است که با توجه به آن چه که در بالا ذکر شد، پژوهش کنونی تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که «آیا آموزش به روش هیبریدی بر میزان یادگیری، یادداری و خود کار آمدی دانش آموزان ششم ابتدایی در درس ریاضی تاثیر دارد؟» فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: کلیاتفصل دوم: ادبیات پژوهشفصل سوم: روش‌شناسی پژوهشفصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل داده‌هافصل پنجم: بحث و تفسیر یافته‌هاپیشنهادهامنابع و مآخذپیوست‌ها

more_vert کتاب مشکلات یادگیری: آنچه معلمان باید بدانند

ادامه مطلب

closeکتاب مشکلات یادگیری: آنچه معلمان باید بدانند

بزرگ‌ترین گروه از دانـش‌آموزان دارای نیـازهای ویـژه در مـدارس را، دانش‌آموزان مبتلا به مشکلات یادگیری، تشکیل می‌دهند. بیشتر مدارس ما آمادگی لازم برای برآوردن نیازهای یادگیری این‌گونه دانش‌آموزان را ندارند. به همین سبب تعداد بسیار زیادی از این دانش‌آموزان بدون یادگرفتن سواد کافی، مهـارت‌های اجـتماعی و حساب - که برای پاسخ‌گویی به نیازهای زندگی روزمره لازم است-، مدرسه را ترک می‌کنند. در گزارش نهایی بررسی مداخلات به‌موقع برای کودکان مبتلا به مشکلات یادگیری (گزارش۳۰: درک توان بالقوه) کمیتهٔ دائمی در (مسائل اجتماعیNSW2003) آمده است که رفتن به مدرسه برای این دانش‌آموزان به شدت ایجاد اضطراب می‌کند؛ زیرا آن‌ها می‌دانند که در کسب حمایت دیگران ناتوان هستند. به همین سبب باید خودشـان بر مشکلاتشان غلبه کرده و آن را مدیریت کنند تا بتوانند توانایی‌های بالقوه خود را به حداکثر برسانند. این کمیته به این نتیجه رسیدکه «یک مسئله اساسی وجود دارد و آن این‌که، این کودکان مانند گروه هم‌سن خود پیشرفت نمی‌کنند زیرا نه یک سیستم آموزشی معین وجود دارد و نه نیازهای یادگیری آن‌ها مشخص شده است».در این کتاب برای روشن ساختن چیزهایی که باید دربارهٔ مشکلات یادگیری فراگرفته شود و این‌که چگونه مدارس می‌توانند در رفع این مشکل تأثیـر زیـادی داشـته باشند؛ از ادبیات پژوهشی بین‌المللی استفاده کرده‌ام و به‌طور خاص، بر شـناسایی به‌مـوقع، تأکیـده کـرده‌ام. زیرا درمان و حمایت به‌موقع از بروز پیامدهایِ منفی عاطفی که ناشی از شکست مداوم است جلوگیری می‌کند یا آن‌ها را به حداقل می‌رساند. این پیامدهای منفی، به واسـطهٔ آسیـب به عـزت‌نفـس و کاهش انگیزش، مشکل یادگیری این دانش‌آموزان را حفظ یا تشدید می‌کند. فهرست مطالبپیشگفتار مؤلفپیشگفتار مترجمانفصل اول: دیدگاه‌های رایج درباره مشکلات یادگیریتعریف و توصیف مشکلات یادگیریدانش‌آموزان سرآمد مبتلا به ناتوانی یادگیریعلل بالقوه ناتوانی یادگیریدیدگاه‌های معلمانروش‌های تدریس و برنامه‌ی درسیشیوع مشکلات یادگیریدیدگاه‌های مطابق با داخل و خارج از کشورآیا مفهوم «ناتوانی یادگیری» مفید است؟فصل دوم: پیامدهای عاطفی مشکلات یادگیریعوامل عاطفی در یادگیرینشانگان شکستعزت نفسخودکارآمدیخود ارزشمندیمنبع کنترلدرماندگی آموخته شدهانگیزشاسترس و اضطرابفصل سوم: شناسایی و مداخله به موقعروش‌های غربالگریمعلم به عنوان مشاهده‌گراطلاعات از والدینمداخلهتقویت روخوانیموفقیت برای همهدرگیر کردن والدین در مداخلهاصول کلی برای مداخلهمزایا و مشکلات مداخلهفصل چهارم: مباحث رفتاری و اجتماعیرشد اجتماعی مشکل‌دارمحیط کلاسی حمایتیفعالیت‌های همکاری و مشارکتیآموزش راهبردها و مهارت‌های اجتماعیشناسایی مشکلات رفتاریاختلال نقص توجه - بیش فعالیفصل پنجم: آموزش دانش آموزان مبتلا به مشکلات یادگیریپژوهش درباره‌ی روش‌های تدریس چه می‌گوید؟مشکلات در خواندنآموزش مهارت‌های خواندنعناصر کلیدی در پرورش رشد خواندنمشکلات در یادگیری ریاضیاتآموزش ریاضیات پایهفصل ششم: انطباق و حمایت دانش‌آموزان مبتلا به مشکلات یادگیریمنطبق کردن برنامه‌ی کلاسیتطبیق محتوای برنامه‌ی درسیمنطبق کردن فرآیندهای تدریس و یادگیریتطبیق نتایج و دستاوردهاتفکیک سنجشمشکلات همراه تفکیکبرنامه‌ی آموزش انفرادیسازماندهی حمایت در مدرسهآموزش اضافیمنابع

more_vert نقش "خوش‌بینی سازمانی" در رشد بهره‌وری نیروی انسانی

ادامه مطلب

closeنقش "خوش‌بینی سازمانی" در رشد بهره‌وری نیروی انسانی

یک کارشناس بهره‌وری نیروی انسانی گفت: ایجاد فضای خوش بینی در میان کارمندان می تواند موتور محرک سازمان ها برای تحقق هرچه سریعتر اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. احمد ستایش در گفت‌وگو با پول‌نیوز با بیان این مطلب اظهار داشت: بی تردید یکی از مهمترین عوامل تسریع در تحقق کامل اقتصاد مقاومتی، توجه به کارمندان و کارکنان به عنوان سرمایه های انسانی است به همین دلیل ایجاد فضای خوش بینی و مثبت اندیشی در میان آنها می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش به سزایی ایفا کند. وی تصریح کرد: محققان و پژوهشگران بارها با انجام تحقیقات متعدد ثابت کرده اند که نوع نگرش و میزان رضایت مندی کارکنان، رابطه مستقیمی با درصد موفقیت یک مجموعه دارد از همین رو آموزش سرمایه های انسانی با شیوه های "خوش بینی سازمانی" می تواند انگیزه های تازه ای را به بدنه ادارات و ارگان ها تزریق کند. نویسنده کتاب سرزمین خوش بینی با بیان اینکه انگیزه ها تنها به مسائل مالی محدود نمی شود، افزود: امروزه بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که سرمایه روان‌شناختی سازمان ها، می تواند مزیت رقابتی را برای آنها فراهم کند و این موضوعی نیست که تنها با پاداش و یا توبیخ (تنبیه) بتوان میزان انگیزه و امیدواری کارمندان را کنترل کرد. وی ادامه داد: سرمایه روان‌شناختی کارکنان یک سازمان، از متغیرهایی نظیر خوش بینی، خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوردن و یا همان مقاومت در برابر چالش ها تشکیل می شود مولفه هایی که قابل اندازه گیری، توسعه و پرورش هستند و امکان اعمال مدیریت بر آنها وجود دارد. بنیانگذار تکنیک های نوین خوش بینی با اشاره به اینکه مبنای خوش بینی در عبارت های امیدوار کننده یا تجسم موفقیت جای ندارد، افزود: خوش بینی در نحوه تفکر افراد و درباره علت ها ریشه دارد و نمی توان با شیوه ها و روش های انگیزشی این چالش را مرتفع کرد؛ واقعیت این است که نقش کارمندان و کارکنان در هر مجموعه ای تا حدی است که میزان خوش بینی پرسنل می تواند درصد موفقیت و یا عدم موفقیت آن سازمان را تعیین کند به همین خاطر باید خوش بینی را به طور اصولی در میان نیروی انسانی گسترش داد. وی در ایران با اشاره به اینکه میزان خوش بینی نیروهای انسانی یک اداره قابل سنجش است، عنوان کرد: میزان رویارویی با موانع، ثابت قدم بودن، میزان تلاش برای دستیابی به اهداف تعیین شده سازمان و همچنین چگونگی ایفای وظایف محول شده از جمله معیارهای اندازه گیری میزان خوش بینی کارکنان به اهداف سازمانی است، درواقع نسبت خوش بینى و موفقیت یک ارتباط مستقیم است، هر چه میزان خوش بینى کارکنان بیشتر باشد،آن سازمان در پیشبرد اهدافش موفق تر خواهد بود. ستایش خاطر نشان کرد: برگزاری دوره های تخصصی آموزش خوش بینی، قرار دادن کتاب و لوح های فشرده از جمله اقداماتی است که باید به طور پیوسته در هر اداره، سازمان، ارگان و نهادی انجام پذیرد تا بدین ترتیب شاهد شادابی و پویایی این سرمایه های انسانی باشیم. وی با بیان اینکه شکوفایی اقتصاد مقاومتی نیازمند افزایش توان کارآمدی منابع انسانی است، افزود: خلاقیت، تفکر، برنامه ریزی و همچنین ارائه مناسب خدمات از جمله مولفه های کارآمدی کارکنان ادارات و نهادها است، از همین رو تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند بستر سازی در عرصه های خود باوری و توانایی فکری، کار و تلاش مفید است تا همه نیازهای جامعه، فراتر از تقاضا، تولید و عرضه شود و بدون شک همه این موارد نیازمند خوش بینی سرمایه های انسانی است. ستایش تاکید کرد: محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی انسانی، افزایش رقابت‌پذیری به عنوان راهبرد کلی در حوزه "اقتصاد مقاومتی" ابلاغ شده است و این امر به تنهایی گویای اهمیت نیروی انسانی در پیشبرد این سیاست ها است. به همین دلیل زمان آن رسیده تا با اقدامات اثر بخش فعالیت های گسترده ای در حوزه خوش بینی نیروی انسانی انجام شود، اقدامی که باعث افزایش خودباوری و شادابی و پویایی کارکنان مجموعه های مختلف می شود.

more_vert کتاب پروتکل پیاده سازی روانشناسی مثبت در محیط کار

ادامه مطلب

closeکتاب پروتکل پیاده سازی روانشناسی مثبت در محیط کار

کتاب پروتکل پیاده سازی روانشناسی مثبت در محیط کار نوشته‌ی کبری سبزعلی یمقانی، نشان می‌دهد روانشناسی مثبت در محیط کار چگونه با سازمان‌های دولتی، خصوصی، بزرگ و کوچک ارتباط پیدا می‌کند. مزیت رقابتی عامل پیشی گرفتن سازمان از سایر سازمان‌های رقیب می‌باشد. طبق دیدگاه منبع محور، سازمانی از مزیت رقابتی برخوردار است که دارای منابعی کمیاب، ارزشمند و غیرقابل تقلید باشد. منابع انسانی، این خصوصیات را داراست و به همین دلیل سرمایه انسانی نامیده می‌شود. مدیران سازمان‌ها به خوبی می‌دانند که مهم‌ترین عامل کسب مزیت رقابتی، سرمایه‌های انسانی سازمان‌ها هستند. به همین جهت تعهد داشتن منابع انسانی به سازمان‌ها و انجام دادن بهتر نقش‌های داده شده به آن‌ها، یکی از مشکلات مهم مدیران سازمان‌هاست. در چنین شرایطی مدیران فرصت زیادی برای کنترل کارکنان ندارند و باید بیشترین وقت و انرژی خود را صرف شناسایی محیط داخلی و خارجی سازمان و تهدیدها و فرصت‌های خود کنند و سایر وظایف روزمره را کارکنان انجام دهند. به همین دلیل امروزه یکی از مهم‌ترین شرایط رقابتی در سازمان‌ها، کارکنان متعهد، برانگیخته و وظیفه‌شناس است. برای رسیدن به این امر مهم مدیران سازمان‏‌ها باید تلاش کنند تا انرژی‏‌ها و هیجانات مثبت را در محیط کار افزایش دهند و برای تحقق این امر باید کارهایی انجام شود که در این کتاب ذکر شده است. این اثر شامل مطالبی است که برای افراد متخصص یا آکادمیک بسیار مناسب می‌باشد و به عبارتی با رویکرد مربیگری روانشناسی مثبت در محیط‌های کاری، توجهی دقیق به مواردی دارد که می‌توان روانشناسی مثبت را در آن‌ها به کار برد تا استفاده پرسنل را در محیط کار افزایش داد. در بخشی از کتاب پروتکل پیاده سازی روانشناسی مثبت در محیط کار می‌خوانیم: شما همیشه نمی‌توانید از افراد مسئله‌ساز دوری کنید. شناسایی انواع رفتارهای مسئله‌ساز به شما کمک می‌کند تا به نحوی مطلوب موقعیت‌های دشوار را بخصوص در سازمان اداره کنید. یادگیری کنترل احساسات و واکنش‌های شخصی نیز هنگام برخورد با افراد دشوار اهمیت بسیاری دارد. باید از خود بپرسیم چرا این افراد برای ما مسئله‌ساز هستند و سعی کنیم نگرش منفی نسبت به این اشخاص را در خود از بین ببریم، زیرا گاهی اوقات علت رفتارهای دشوار دیگران، رفتارهای غیراصولی خود ماست. وقتی با یک فرد دشوار برخورد می‌کنیم باید به این موضوع توجه کنیم که چه چیز باعث می‌شود یک نفر چنین گفتار و رفتاری داشته باشد، در این صورت در موقعیتی قرار می‌گیریم که نه تنها می‌توانیم شرایط دشوار را کنترل کنیم، بلکه طرف مقابل را نیز یاری می‌دهیم مشکل خود را حل کند. حسن این کار کنترل هیجانات منفی و افزایش هیجانات مثبت و خوب در محیط کاری در هنگام مراوده با افراد دشوار است. افراد دشوار در همه جا وجود دارند. اگر در محیط کار خود نگاهی بیندازید می‌توانید این افراد را ببینید. در اینجا به بررسی افراد دشوار در شرایط مختلف می‌پردازیم و بر اساس این شرایط افراد دشوار را تقسیم‌بندی می‌کنیم و سپس از هر دسته نمونه‌هایی را ارائه می‌کنیم تا بتوانید متناسب با شرایطی که در محل کار پیش می‌آید راه حل عملی را پیدا کنید. روش‌های شناسایی افراد دشوار در محیط کار چیست؟ چگونه با کارکنان دشوار در محیط کار رفتار کنید؟ مدیریت شرایط دشوار در محیط کار چگونه است؟ کدام رفتار خود ما باعث می‌شود تا برخورد با افراد دشوار سخت‌تر شود و آن‌ها بر موضع خود پافشاری بیشتری کنند؟ فهرست مطالبسخن آغازیجلسه معارفه با افراد و بیان مفهوم روانشناسی مثبت در محیط کارجلسه اول آموزشکاربرگ 1: معرفی مثبت از محیط کار خودکاربرگ 2: اتفاقات و رویدادهای خوب آتی در محیط کارکاربرگ 3: ثبت خاطرات بد و تلخ در محیط کارکاربرگ 4: تمرکز بر درهای بسته و بازجلسه اول تمرینجلسه دوم آموزشکاربرگ 5: نامه بخششکاربرگ 6: نامه تشکرکاربرگ 7: لذت بردن از یک فعالیت کاریکاربرگ 8: اختصاص وقت خود به همکارانجلسه دوم تمرینجلسه سوم آموزشکاربرگ 9: شناسایی توانمندی‌های خود و همکاران در محیط کارکاربرگ 10: سبک پاسخ‌دهی فعال‌سازندهکاربرگ 11: مدیریت افراد دشوار در محیط کارجلسه سوم تمرینجلسه چهارم آموزشکاربرگ 12: شناسایی تیپ‌های شخصیتی خود و همکاران‌تانکاربرگ 13: ارزیابی حالت چهره، زبان بدن و صورتکاربرگ 14: انتخاب و چیدمان مناسب پرسنل در اتاق‌ها و مکان‌های کاریجلسه چهارم تمرینجلسه پنجم آموزشکاربرگ 15: سبک‌های نوین رهبریکاربرگ 16: توانمندسازی کارکنانکاربرگ 17: خودرهبری و خودکارآمدی کارکنانکاربرگ 18: تمرین مشارکت کارکنانجلسه پنجم تمرینجلسه ششم آموزشکاربرگ 19: جو سازمانیکاربرگ 20: جامعه پذیری سازمانیکاربرگ 21: رفتار شهروندی سازمانیجلسه ششم تمرینجلسه هفتم آموزشکاربرگ 22: خستگی ذهنیکاربرگ 23: طراحی شغل (غنی‌سازی شغلی، چرخش شغلی و توسعه شغلی)کاربرگ 24: فرهنگ سازمانیجلسه هفتم تمرینجلسه هشتم آموزشکاربرگ 25: مدیریت زمانکاربرگ 26: تمرین سلامت سازمانیکاربرگ 27: ساختار سازمانجلسه هشتم تمرینمنابع و مراجع