جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی جامعه پذیری آموزشی پیش نیاز آفرینش دانش

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جامعه پذیری آموزشی پیش نیاز آفرینش دانش

مقاله علمی و پژوهشی" جامعه پذیری آموزشی پیش نیاز آفرینش دانش " مقاله ای است در 25 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات جامعه پذیری آموزشی پیش نیاز آفرینش دانش ، تولید دانش ، نظام شخصیتی ، جامعه شناسی ، سامانه ارزشها ، راهبردهای یادگیری ، پشتکار آموزشی ، ارزشهای تحصیلی ، راهبرد ژرف گرا و راهبرد سطح گرا مطرح شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جامعه پذیری و هویت سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جامعه پذیری و هویت سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 20 صفحه و با 41 عنوان فهرست منبع ارائه شده است اشتیاق شغلی، جامعه پذیری ،هویت سازمانی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سقف شیشه ای و کاهش توانمندی زنان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سقف شیشه ای و کاهش توانمندی زنان

مقاله علمی و پژوهشی" سقف شیشه ای و کاهش توانمندی زنان " مقاله ای است در 14  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به  سقف شیشه ای، جامعه پذیری ، خودناتوان انگاری ، توسعه انسانی ، توانمند سازی زنان ، جامعه پذیری جنسیتی و کاهش توانمندی زنان اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی انتقادی مطالعه تفاوت‌های جنسیّتی جوانان در زمینه روابط صمیمانه

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی انتقادی مطالعه تفاوت‌های جنسیّتی جوانان در زمینه روابط صمیمانه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی انتقادی مطالعه تفاوت‌های جنسیّتی جوانان در زمینه روابط صمیمانه " مقاله ای است در 27 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث روابط پیش از ازدواج؛ تفاوت‌های جنسیّتی؛ جامعه‌پذیری جنسیّتی؛ دوسوگرایی جامعه‌شناختی؛ نظریه پردازی پرداخته شده است چکیده مقاله مقاله حاضر درصدد بررسی مقایسه‌ای روابط صمیمانه پیش از ازدواج زنان و مردان 15-29 سال شهر تهران و سپس چالش نظری آن بود. بر اساس نظریه جامعه‌پذیری جنسیّتی‌، گزارش‌های تحقیقاتی و با استفاده از روش پیمایش، تعداد 254 پرسشنامه با نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در 3 منطقه این شهر آزمون شدند. یافته‌ها نشان‌دهنده تشابه زنان و مردان مورد مطالعه در برخی متغیرها از جمله نحوه آشنایی، میزان صمیمیت با جنس مخالف، دلایل قطع روابط دوستانه و پیامدهای جدایی بود. تشابهات دریافت شده در روابط دو جنس، تا حدی مغایر با انتظاری بود که از جامعه‌پذیری الگوهای سنّتی می‌توان داشت و لذا نظریه جامعه‌پذیری جنسیّتی برای تبیین تفاوت‌های جنسیّتی روابط پیش از ازدواج در جامعه مذکور بسنده نبود و بهره‌برداری از نظریه دوسوگرایی جامعه‌شناختی مرتن پیشنهاد شد. همچنین به‌دلیل ضد ارزش قلمداد شدن روابط جنسی پیش از ازدواج در هنجارهای مذهبی و سنّتی ما، که در فرهنگ غرب بعضاً آزادی جنسی قلمداد می‌شود، می‌توان به خلاء نظریه‌پردازی پی‌برد و ضرورت مطالعات عمیق‌تر کیفی با رویکرد نظریه بازکاوی‌ و نیز بهره‌برداری از مبادی فلسفه اسلامی برای ساخت نظریه و نظریه‌پردازی تأکید می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب ساختار محله‌ای و ترس از بزه‌دیدگی

ادامه مطلب

closeکتاب ساختار محله‌ای و ترس از بزه‌دیدگی

میلاد میوهیان در کتاب ساختار محله‌ای و ترس از بزه‌دیدگی، به بررسی پژوهشی علمی در زمینه‌ی تأثیر ساختار محله‌ای در بزه‌دیدگی و قربانی شدن افراد پرداخته است. امروزه ترس از بزه‌دیدگی به عنوان یک مشکل بسیار مهم اجتماعی توسط جامعه پذیرفته شده است. جامعه‌ی بی‌جرم امکان ناپذیر است. پس همواره میزانی ترس از بزه‌دیدگی در جامعه وجود دارد. لذا مطالعات آسیب‌شناسی اجتماعی در زمینه‌ی جرم به سمت ترس از بزه‌دیدگی کشیده شده‌اند. ترس آشکارترین واکنش اجتماعی به جرم است که عواقب آن در جامعه و تعاملات اجتماعی بسیار شایع و شدید می‌باشد و در مقایسه با آسیب‌هایی که به طور مستقیم از جرائم ایجاد می‌شوند، با پیچیدگی بسیار کمتری قابل پیگیری و مطالعه است. ترس از بزه‌دیدگی یا قربانی‌ شدن از جمله مقولاتی است‌ که‌ در‌ مباحث مربوط به جرم و شهر مورد توجه مکاتب و صاحب‌نظران مختلف قرار گرفته است. از آن‌جا که شهرستان‌های کشور به لحاظ آمار جرم و بزه‌دیدگی از شهرهای جرم خیز محسوب می‌شوند، ساختار محله‌ای می‌تواند تأثیر فراوانی در قربانی شدن و ترس از بزه‌دیدگی افراد داشته باشد. کتاب ساختار محله‌ای و ترس از بزه‌دیدگی، با بررسی نتایج به عمل آمده از آمار و تحقیقات علمی، پیوند محله‌ای و ترس از بزه‌دیدگی را به خوبی نشان داده است. در بخشی از کتاب ساختار محله‌ای و ترس از بزه دیدگی درباره‌ی مفهوم شخص آسیب‌پذیر می‌خوانیم: واقعیت این است که ارائه تعریف دقیق از اصطلاح «آسیب‌پذیری» کار آسانی نخواهد بود. به نظر می‌رسد علت این امر ناشی از ابهام و پیچیدگی در گستره و ماهیت آسیب‌پذیری، معلوم نبودن مرز تشخیص و تفکیک میان افراد آسیب‌پذیر با دیگران و نیز عدم ارائه‌ی یک معیار دقیق از سوی اندیشمندان و ارائه‌ی مدل‌های گوناگون از سوی آنان جهت درک آسیب‌پذیری و چرایی آن است. اما صرف نظر از عام بودن مفهوم «آسیب‌پذیری»، به نظر می‌رسد بهترین مدلی را که بتوان بر اساس آن به درک آسان‌تری از مفهوم آن نائل آمد، مدل «متغیرهای فردی - موقعیتی» است. باید گفت که هر کدام از متغیرهای فردی یا موقعیتی متنوع‌اند و دایره شمولشان گسترده است. اما جهت رفع این مشکل و تمایز میان آسیب‌پذیری در مفهوم عام با خاصش، منظور ما از متغیرهای فردی یا موقعیتی در آسیب پذیری به مفهوم خاص، شامل آن دسته از متغیرهای اعم از فردی یا موقعیتی است که باعث جلب توجه دیگران/ مجرمین شود. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیقفصل دوم: ادبیات نظری تحقیقفصل سوم: روش تحقیقفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌هامنابعالف) کتبب) مقالات

more_vert کشف آسیب‌پذیری روز صفر در اینترنت اکسپلورر

ادامه مطلب

closeکشف آسیب‌پذیری روز صفر در اینترنت اکسپلورر

مایکروسافت با انتشار یک اخطاریه امنیتی نسبت به وجود یک آسیب‌پذیری روز صفر در مرورگر اینترنت اکسپلورر هشدار داد. به گزارش پایگاه اینترنتی «ZDNet»، مایکروسافت آسیب پذیری جدید امنیتی در اینترنت اکسپلورر را از نوع نقص اجرای کد از راه دور RCE)Remote Code Execution) ناشی از یک باگ تخریب حافظه در موتور اسکریپت نویسی این مرورگر، شناسایی کرده است. آسیب‌پذیری روز صفر (Zero-day Vulnerability) حفره یا نقصی در یک اپلیکیشن است که برنامه نویسان تنها صفر روز از زمان شناسایی باگ تا مقاوم کردنش در برابر حملات سایبری احتمالی هکرها زمان دارند. مایکروسافت در اخطاریه خود با بیان این که از سوءاستفاده‌های جاری هکرها از این آسیب‌پذیری آگاه است از این حملات با عنوان «حملات هدفمند محدود» نام برد. این نکته از آن حکایت دارد که آسیب‌پذیری مذکور مورد سوءاستفاده گسترده قرار نگرفته و تنها تعداد محدودی از کاربران هدف این حملات قرار گرفته‌اند. براساس گمانه‌زنی‌ها، این حملات محدود بخشی از یک کمپین هک گسترده‌تر هستند که حملات روز صفر هفته گذشته به کاربران مرورگر فایرفاکس را نیز دربرمی‌گیرد. مایکروسافت هنوز پچ امنیتی لازم برای رفع این آسیب‌پذیری را عرضه نکرده است.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بررسی عوامل جامعه شناختی گرایش دانش آموزان به وندالیسم

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بررسی عوامل جامعه شناختی گرایش دانش آموزان به وندالیسم

مقاله علمی و پژوهشی" بررسی عوامل جامعه شناختی گرایش دانش آموزان به وندالیسم " مقاله ای است در 27 صفحه با 24 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات بررسی عوامل جامعه شناختی گرایش دانش آموزان به وندالیسم ، احساس محرومیت ، جامعه پذیری ، بزهکاری ، نظریه آنومی ، نظریه ساترلند ، نظریه دورکیم ، نظریه کوهن و نظریه میلر مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب « چالش های جدید حقوق فرزند پذیری»

ادامه مطلب

closeکتاب « چالش های جدید حقوق فرزند پذیری»

کتاب « چالش‌های جدید حقوق فرزند پذیری» با تلاش یک مدرس دانشگاه به نام مریم صیادی در سال ۹۹ به چاپ رسیده است. کتاب چالش های جدید حقوق فرزند پروری در قطع وزیری و ۱۷۱ صفحه با مشارکت انتشارات« پرپروک » خمین به چاپ رسیده است.این کتاب با شمارگان یک‌هزار نسخه و قیمت ۳۰۰ هزار ریال در اختیار علاقه‌مندان به کتاب‌های حقوقی قرار گرفت.«بازشناسی مفهوم فرزند پذیری و بیان پیشینه» آن به‌عنوان بخش اول کتاب شامل هفت فصل با عناوین تعریف لغوی اصطلاحات، مفهوم فرزند پذیری یا فرزند خواندگی در حقوق ایران و فقه امامیه، فرزند پذیری بین المللی، فرزند پذیری مدرن، محاسن و معایب فرزند پذیری، بررسی تاریخچه تحولات فرزند پذیری و نگاهی اجمالی به جایگاه فرزند پذیری در سایر کشورها است.بخش دوم کتاب «جایگاه حقوقی فرزند پذیری» را در سه فصل جایگاه حقوقی فرزند پذیری در فقه، جایگاه قانونی فرزند پذیری در ایران و تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی از کودک بی سرپرست بیان می‌کند.نویسنده « آثار ناشی از فرزند پذیری » را در بخش سوم کتاب و در فصل‌های آثار فرزند پذیری، آثار فرزند پذیری در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۴ و تطبیق مباحث اخیر در خصوص قوانین موجود با نظر فقه‌های امامیه توضیح می‌دهد.در سخنی از مولف کتاب آمده است: « فرزند پذیری عبارت از یک رابطه حقوقی است که بر اثر پذیرفته شدن طفلی به‌عنوان فرزند از جانب زن و مردی به وجود می آید، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی آن طفل باشند.تفاوت فرزند واقعی و فرزند حکمی یا ظاهری در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقی و پدر و مادر وی پیوندی طبیعی و ناگسستنی است و رابطه حقوقی بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت.در مقدمه کتاب فرزند پذیری یا فرزندخواندگی یکی از موضوعات در خور توجه در قوانین حقوق خصوصی در جوامع امروزی بیان شده و است؛ این مساله که ریشه در نیازهای عاطفی و اقتصادی داشته و گاهی عوامل روحی و معنوی یا موجب پیدایش آن شده است، پیشینه ای به درازای تاریخ تمدن بشر دارد.قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳، نیز به منظور تامین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است.ماده ۱۱ قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است.بیش از ۸۰ نویسنده و شاعر در خمین کتاب چاپ کرده اند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی طبقه متوسط جامعه و بایسته های سیاست گذاری رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی طبقه متوسط جامعه و بایسته های سیاست گذاری رسانه ای

  مقاله علمی و پژوهشی" طبقه متوسط جامعه و بایسته های سیاست گذاری رسانه ای " مقاله ای است در 27 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به طبقه متوسط جامعه و بایسته های سیاست گذاری رسانه ای، جامعه پذیری، اختلال هویتی ، تفاوت نسلی ، گسست نسلی، کارکرد خانواده، شکاف ارزشی و روابط بین نسلی  اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی تنوع‌پذیری در صادرات غیرنفتی ایران با معرفی یک شاخص جدید

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تنوع‌پذیری در صادرات غیرنفتی ایران با معرفی یک شاخص جدید

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تنوع‌پذیری در صادرات غیرنفتی ایران با معرفی یک شاخص جدید" مقاله ای است در 28 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تنوع‌پذیری، شاخص تنوع‌پذیری ترکیبی، ISIC پرداخته شده است چکیده مقاله ساختار صادراتی یک کشور با گذر از مراحل مختلف توسعه‌یافتگی به تدریج متنوع‌تر می‌شود و طی زمان در برخی بخش‌های اقتصادی تمرکز بیشتر و تنوع کمتری می‌یابد. بر این اساس، متنوع‌ساختن ساختار تولید یک کشور برای تنوع‌بخشی به امر صادرات و سپس رسیدن به مرحله تخصص صادراتی امری ضروری است. مطالعه حاضر برای بررسی روند تنوع‌پذیری صادرات غیرنفتی کشور ضمن بررسی و محاسبه شانزده شاخص تنوع‌پذیری سه نقطه ضعف اصلی آنها شامل عدم رعایت شروط سازگاری، یکنواختی و همسازی را برشمرده شاخص جدیدی را تحت عنوان شاخص تنوع‌پذیری ترکیبی برای رفع این نقاط ضعف معرفی کرده و مورد محاسبه قرار می‌دهد. نتایج محاسبه شاخص تنوع‌پذیری ترکیبی نشان می‌دهد که روند صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ تنوع‌پذیری به سه دوره روند صعودی شدید طی سال‌های (۱۳۷۳-۱۳۸۰) روند صعودی آرام و رسیدن به نقطه حداکثری طی دوره (۱۳۸۰-۱۳۸۴) و روند نزولی طی سال‌های (۱۳۸۴-۱۳۸۷) با یک رشد آرام در سال 1388 تقسیم‌بندی می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رهبری اخلاقی و انطباق پذیری سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رهبری اخلاقی و انطباق پذیری سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" رهبری اخلاقی و انطباق پذیری سازمانی " مقاله ای است که در 20 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رهبری اخلاقی ، انطباق پذیری سازمانی، تسهیم قدرت ، جهت گیری مردمی و هدایت اخلاقی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مهارت‌های معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی

ادامه مطلب

closeکتاب مهارت‌های معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی

در کتاب مهارت‌های معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی، ابتدا با پایه و اساس موضوع یعنی تربیت آشنا شده و در ادامه به نقش و اهمیت معلم، شایستگی‌ها و توانایی‌ها، تربیت سیاسی و اجتماعی، نقش معلم در پیشبرد تربیت و ... اشاره می‌شود. کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی و حیات طیبه است و یکی از نهادهای مهم در این امر آموزش و پرورش می‌باشد و مهم‌تر از آن سکان دار این نهاد که معلم باشد بسیار قابل توجه است. معلم می‌تواند این نو نهال را به هر گونه که بخواهد تربیت و رشد و نمو دهد. سیستم آموزش و پرورش در هر کشوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همة کشورهای موفق در دنیا وامدار تلاش سیستم آموزش و پرورش خود می‌باشند، چرا که این نهاد است که مهمترین رکن توسعه یعنی نیروی انسانی متخصص و کارآمد را برای کشور تربیت می‌کند و تحویل جامعه می‌دهد. در این سیستم یکی از ارکان مهم، معلم می‌باشد. در سیستم‌های آموزشی، افراد زیادی مشغول به کارند و فعالیت‌های آنها بطور مستقیم یا غیرمستقیم در تربیت دانش‌آموزان موثر است اما در این میان، نقش معلمان از دیگر افراد بسیار برجسته‌تر می‌نماید چنان که بیشتر اوقات را دانش آموزان در مدرسه زیر نظر آن‌ها سپری می‌کنند و عوامل دیگر هم فراهم آورنده زمینه برای فعالیت معلم‌ها می‌باشد از این رو بسیاری از دانش آموختگان نظام آموزشی سنتی و جدید شکل‌گیری شخصیت خود را مرهون معلمان خود می‌دانند. فهرست مطالبفصل اول: شایستگی و مهارت‌های مورد نیاز معلمی در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزانچکیدهمقدمهتربیتنسبت شایستگی و نقشنقش معلم در ایمان‌ آفرینینقش معلم نسبت به فرهنگمدرسه، سن تربیت‌پذیریپاره‌ای ازویژگی‌های معلمنقش تاثیر گذار معلمتاثیر مدرسه بر رشد و تربیت اجتماعی از دید گاه پیاژهشایستگی‌های حرفه‌ای معلممسئولیت حرفه‌ای معلممفهوم تربیت سیاسیجایگاه و نقش معلمان در جامعه‌پذیری سیاسی دانش آموزانتربیت اجتماعینقش مدرسه در فرآیند جامعه‌پذیرینتیجه‌گیریمنابعفصل دوم: نقش معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزانچکیدهمقدمهنقش جامعه‌پذیری معلمضرورت تربیت سیاسیوظایف معلم در قبال موفقیت دانش آموزاننقش معلم در جامعه چیست؟عوامل موثر در کارآیی معلمهدف‌های روانی و اجتماعی تربیت اجتماعینقش معلم در تربیتبه سوی تربیت آسانشناخت و درونی کردن ارزش‌هانقش معلمان در سلامت روان دانش آموزانتربیت سیاسی از مسئولیت خانواده تا نقش مدارس و احزابعوامل اساسی ارتباطتاثیر مدرسه بر آموزش مهارت اجتماعیپیش نیاز معلمنتیجه‌گیریمنابعفصل سوم: تشکل‌های دانشجویی و تربیت سیاسی، اجتماعی دانشجو معلمانچکیدهمقدمهتربیتضرورت تشکل‌هاجایگاه و نقش معلم در اسلامهدف تربیت دینیکارکرد تشکلهارسالت تشکلهای اسلامیبایستگی‌های تشکلهای اسلامی دانشجوییآفات و خطراتتشکل‌های دانشجوییویژگی‌های اعضای تشکل‌هاهمکاری متقابل خانه و مدرسهتقویت‌های انگیزشیخانواده و نقش آن در تربیت فرزند خودمشارکت سیاسیدانشجویان و سیاستنتیجه‌گیریمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی خودکارآمدی و ظرفیت انطباق پذیری سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی خودکارآمدی و ظرفیت انطباق پذیری سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" خودکارآمدی و ظرفیت انطباق پذیری سازمانی " مقاله ای است که در 24  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به خودکارآمدی، ظرفیت انطباق پذیری سازمانی، تحلیل کانونی ، خودکارآمدی فردی ، یادگیری سازمانی و تفکر سیستمی  اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و قضاوت کارکنان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و قضاوت کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی" مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و قضاوت کارکنان " مقاله ای است که در 18  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان، رفتار فرانقشی، تعهد عاطفی،عملکرد درون نقشی و قضاوت کارکنان اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران

مقاله علمی و پژوهشی" توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران " مقاله ای است در 16  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران ، تصمیم گیری ، نظریه خودتوجیهی، نظریه امید ، نظریه انتظار ، نظریه عامل ، نظریه تقرب ، نظریه اجتناب و نظریه گزینه واقعی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علم انسانی ـ اجتماعی اسلامی: مسئله امکان‌پذیری و راهبردهای رشد

ادامه مطلب

closeمقاله علم انسانی ـ اجتماعی اسلامی: مسئله امکان‌پذیری و راهبردهای رشد

مقاله علمی و پژوهشی " علم انسانی ـ اجتماعی اسلامی: مسئله امکان‌پذیری و راهبردهای رشد" مقاله ای است در 18 صفحه و با 13 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است   در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث علم انسانی ـ اجتماعی اسلامی، مسئله امکان‌پذیری، راهبردهای تحقق علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی، تبیین، ‌علم دینی پرداخته شده است چکیده مقاله این مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست، به ایجاز، دلایلی برای امکان‌پذیریِ علم انسانی ـ اجتماعی اسلامی ارائه و در بخش دوم مقاله، بسته‌ای راهبردی، برای تحقق آرمان علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی ارائه شده است. ایده اولیه این راهبردها در گفتگو با صاحب‌نظران جمع شده و در مرحله تبویب، تنقیح، تقویت و تبیین راهبردها از جلسات پنل با حضور متخصصان حوزه سیاست علم و آینده‌پژوهی استفاده شده است. راهبردهای پیشنهاد شده، در ذیل این پنج راهبرد کلان، انسجام یافته‌اند: 1. تبیین ضرورت علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی؛ 2. تبیین مبانی، نظریه‌ها و روش‌های برآمده از دین در حوزه علوم انسانی ـ اجتماعی؛ 3. تقویت فعالیت‌های سیاست‌گذارانه در عرصه علوم انسانی ـ اجتماعی؛ 4. تقویت و جهت‌دهی جامعه علمی کشور در این حوزه از علوم؛ 5. بهره‌برداری از علوم انسانی ـ اجتماعی حاصل‌آمده با رهیافت اسلامی. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert فایرفاکس خود را آپدیت کنید

ادامه مطلب

closeفایرفاکس خود را آپدیت کنید

 وزارت امنیت داخلی آمریکا با اشاره به وجود یک آسیب‌پذیری روز صفر در ورژن‌های قدیمی فایرفاکس، از کاربران خواست تا این مرورگر را بر روی سیستم خود به‌روزرسانی کنند. به گزارش پایگاه اینترنتی «انگجت»، آن‌طور که آژانس زیرساخت و امنیت سایبری آمریکا (CISA) می‌گوید، این اکسپلویت به هکرها اجازه می‌دهد تا کنترل سیستم‌های آسیب‌پذیر وآلوده را به دست گیرند. آسیب‌پذیری روز صفر (Zero-day Vulnerability) حفره یا نقصی در یک اپلیکیشن است که برنامه نویسان تنها صفر روز از زمان شناسایی باگ تا مقاوم کردنش در برابر حملات سایبری احتمالی هکرها زمان دارند. از همین رو پس از آن که موزیلا دو آپدیت امنیتی مهم منتشر کرد، وزارت امنیت داخلی آمریکا از کاربران خواست تا مرورگر فایرفاکس خود را به‌روزرسانی کنند. یکی از سخنگویان شرکت موزیلا با انتشار بیانیه‌ای گفت: شرکت امنیتی چینی Qihoo ۳۶۰ روز سه شنبه ۷ ژانویه سال ۲۰۲۰، وجود یک آسیب‌پذیری را گزارش کرد که در حملات هدفمند به یک شبکه محلی مورد استفاده قرار گرفته بود. ما نیز برای رفع و رجوع این آسیب‌پذیری صبح روز بعد آپدیت‌هایی را برای فایرفاکس منتشر کردیم. این سومین اکسپلویتی است که موزیلا در کمتر از یک سال پچ کرده است. این شرکت تابستان گذشته در کمتر از یک هفته دو باگ اساسی در مرورگر خود پیدا کرد که هردوی آن‌ها مورد سوءاستفاده جدی هکرها قرار گرفته بودند. برای تضمین امنیت خود فایرفاکس ۷۲.۰.۱ یا ESR ۶۸.۴.۱ را دانلود کنید.

more_vert مقاله عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری در ایران و کشورهای جنوب‌غرب آسیا

ادامه مطلب

closeمقاله عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری در ایران و کشورهای جنوب‌غرب آسیا

مقاله علمی و پژوهشی " عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری در ایران و کشورهای جنوب‌غرب آسیا" مقاله ای است در 31 صفحه و با 13 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رقابت‌پذیری، مزیت‌رقابتی، رقابت، کشورهای منطقه جنوب‌غرب آسیا پرداخته شده است چکیده مقاله رقابت‌پذیری که در سیر تکوینی نظریات مزیت و تحول در مفهوم رقابت ارائه می‌شود به رشد مستمر بهره‌وری و درآمد سرانه در فرایند رقابت بین‌المللی تأکید دارد. برآورد میزان رقابت‌پذیری در این مطالعه براساس اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد که درقالب سه محور برخورداری از نیازمندی‌های اساسی، کارایی و نوآوری ارائه می‌شود با منظور نمودن متغیرهای مؤثر برای کشورهای منطقه جنوب‌غرب آسیا (حوزه مورد‌نظر در سند چشم‌انداز بیست ساله) و بکارگیری تکنیک پانل دیتا صورت گرفت. براساس برآورد مذکور، رتبه رقابت‌پذیری ایران بین کشورهای مورد بررسی ۷ می‌باشدکه نسبت به رقم ۱۰ اعلام‌شده توسط مجمع جهانی اقتصاد وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر درآمدهای نفتی در کشورهای نفت‌خیز بر رقابت‌پذیری تنها از طریق محور برخورداری از نیازمندی‌های اساسی بوده و کشورهای غیرنفتی با اتکاء بر محور کارایی به افزایش رقابت‌پذیری پرداخته‌اند. تحلیل رابطه بین عناصر تشکیل‌دهنده محور برخورداری از نیازمندی‌ها اساسی و محورهای کارایی و نوآوری نشان می‌دهد، علیرغم اینکه امتیاز برخورداری از نیازمندی‌ها برای ایران نسبت به کشورهای مورد بررسی در وضعیت بهتری قرار دارد، اما ایران عناصری از محور نیازمندی‌ها (از جمله آموزش اولیه و بهداشت) را داراست که تأثیر کمتری بر محور کارایی و نوآوری دارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert محیط یادگیری

ادامه مطلب

closeمحیط یادگیری

در ســال های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییرات روش های آموزشی، سازگار نمودن بستر یادگیری با تمامی جوانب نیازهای یادگیرنده، در کانون توجه متخصصین آموزش قرار گرفته اســت.چرا که محیط فیزیکی به ســبب ساختار خود می تواند تعاملات و در پی آن فرآیند یادگیری را تقویت و یا تضعیف نماید.

more_vert کتاب انطباق پذیری (واکنشی موثر به تغییر)

ادامه مطلب

closeکتاب انطباق پذیری (واکنشی موثر به تغییر)

کتاب انطباق پذیری (واکنشی موثر به تغییر) نوشته‌ی آلن کلارکو و جوان گرویس، مجموعه پندهای ویژه‌ای برای مدیران جهت تکمیل یک کار گسترشی و پرورشی یا حل یک چالش مدیریتی است. با توجه به پیچیدگی‌های کار، سرریز حجم زیاد و محض اطلاعات و رخداد سریع تغییرات، مدیران باید انطباق‌پذیر باشند. انطباق‌پذیری دیگر یک مکانیسم احتیاطی و یا مقابله‌ای نیست. انطباق‌پذیری یک الزام مدیریتی است. تغییر می‌تواند بی‌ثبات، اعصاب خردکن و رعب‌آور باشد. حتی تغییرات پیش‌بینی شده یا سرزده می‌تواند باعث ترس، تنش و استرس، خشم و مقاومت شود. برای مدیران، این واکنش‌ها به تغییر اغلب بعنوان یک مانع در مسیر که می‌توان بر آن غلبه نمود، قلمداد می‌شود. اما نسبت به انکار احساسات و واکنش‌های منفی، یا سرسختی و یا تخریب تغییر، مدیران مؤثر به فرایند گذر اجازه وقوع می‌دهند. واکنش‌ها به تغییر اغلب یک سری از مراحل شامل: انکار، مقاومت، بررسی و پژوهش، پرسش، انعکاس و بالاخره تعهد را دنبال می‌کند. درطی این فرایند، افراد می‌توانند انطباق‌پذیری بیشتری در مواجهه با تغییر را بوجود آورند. در دنیای کسب و کار امروز، پیچیدگی و سرعت تغییرات می‌تواند رعب‌آور باشد. انطباق‌پذیری بعنوان یک مهارت برای مدیران به جهت ایجاد و بهبود به منظور مؤثر بودن در این محیط شناخته شده است. حتی در این صورت، مدیران به ندرت می‌فهمند که چه کاری می‌توانند انجام دهند تا انطباق‌پذیرتر گردیده و انطباق‌پذیری را در دیگران بیشتر ایجاد نمایند. این کتاب راهنما، به فهم هرچه بیشتر انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری شناختی، احساسی و نهادی‌ای که نیازمند است کمک می‌کند. مدیران با خواندن کتاب انطباق پذیری (Adaptability) خواهند آموخت که چگونه انطباق‌ پذیری‌شان را بهبود بخشیده، توسعه داده و هر چه بیشتر برای خود، افراد و سازمان‌هایی را که هدایت می‌نمایند مؤثرتر باشند. آلن کلارکو (Allan Calarco) مدیر گروه ثبت نام در دانشکده سی‌سی‌ال بروکسل است. او به عنوان یک عضو دانشکده در چندین ثبت نام آزاد و برنامه‌های متعارف خدمت رسانی می‌کند. او یک متخصص بازخوردهی مورد تایید و یک مربی اجرایی است. آلن دارای فوق لیسانس مشاوره از دانشگاه شیپنسبورگ است. خانم جوان گرویس (Joan Gurvis) یکی از مدیران در دانشگاه گرینس بورو سی‌سی‌ال است. ایشان وظایف حمایتی را به خوبی معاون دانشکده انجام می‌دهد. ایشان ثبت نام آزاد و برنامه‌های متعارف را تسهیل بخشیده، و همچنین امور تحقیقات را انجام می‌دهد، و نیز یک متخصص بازخور دهی مورد تایید است. خانم جوان دارای لیسانس پرستاری از دانشگاه دوک و فوق لیسانس پرستاری از دانشگاه کارولینای شمالی از گرین بورو می‌باشد. مرکز رهبری خلاق یک موسسه آموزشی غیر انتفاعی بین‌المللی بوده که ماموریتش ارتقاء مفاهیم، تمرین و توسعه رهبری برای سود رساندن به جامعه جهانی است. نویشندگان این اثر راهنمای تحقیقات، تولید نشریات و تولید کننده گستره وسیعی از برنامه‌های آموزشی و محصولات برای مدیران و سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی هستند. در بخشی از کتاب انطباق پذیری (واکنشی موثر به تغییر) می‌خوانیم: آقای آرت مالک نسل دوم از یک شرکت ساختمانی بزرگ منطقه‌ای، پس از مرگ پدرش - به دلایل سلامتی - به جای او نشست. این تغییر باعث ایجاد یک نوسان در سازمان او شد، چرا که آرت پدر شخصی محبوب و محترم در شرکت بود. آرت کوچک تلاش نمود به کارمندانش فرصت دهد تا با توجه به تغییر رخ داده احساسات او را دریابند، با علم به اینکه او به مراتب شکیباتر و درون‌نگرتر از پدر معاشرتی خود بود. او می‌دانست سبک مدیریتی‌اش بطرز شگرفی متفاوت است. در کار کردن با یک مدیر اجرایی، آرت کوچک شروع به ثبت و برقراری ارتباط با واکنش‌ها و احساساتش نمود. آنچه که او زود دریافت، این بود که هرگز به دیدگاه پدرش نسبت به شرکت آگاه نشد، بنابراین، نمی‌توانست بدون داشتن چنین احساسی بطرز مؤثری مدیریت کند. او ساعت‌ها در سلسله‌ای از جلسات و مصاحبه‌ها با کارمندان در سایت پروژه‌ها به شکل‌دهی ارتباط با آنان پرداخت. در ظرف چند هفته کوتاه، او به شفافیت نقش خود بعنوان یک مدیر و آینده شرکت نائل شد. او میزبان جلسات نهاری و چهره به چهره در طی آن دوره بود و مبادرت به ارسال یادداشت‌های فردی به هر یک از کارمندان با این درخواست که از آن‌ها بخواهد با سازمان در ارتباط باشند و یک رویه باز را تنظیم نماید، نمود. آرت پسر با توجهات بیشتر به حمایت شرکت در خصوص رشد سازمان، بخصوص اینکه درآمدها در سه ماهه بعدی افزایش یافتند، احساس بهتری پیدا نمود. فهرست مطالب پیشگفتارانطباق‌پذیری چیست؟چرا انطباق‌پذیری برای مدیران دارای اهمیت است؟موانع انطباق‌پذیری چیست؟مراحل گذرسه عنصر انطباق‌پذیریانعطاف‌پذیری شناختیانعطاف‌پذیری احساسیانعطاف‌پذیری نهادیایجادانطباق‌پذیریراه‌های تمرین انعطاف‌پذیری شناختیراه‌های تمرین عملی انعطاف‌پذیری احساسیراه‌های تمرین عملی انعطاف‌پذیری نهادیانطباق‌پذیری: یک الزام مدیریتیپس زمینه (سابقه)خلاصه نکات کلیدی