جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی

ادامه مطلب

closeمقاله نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی

مقاله علمی و پژوهشی " نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نابرابری تورمی؛ شاخص قیمت ثروت‌مدارانه؛ شاخص قیمت مردم‌مدارانه؛ شاخص قیمت خانوارهاپرداخته شده است چکیده مقاله نابرابری تورمی مبین رویارویی خانوارهای دارای مخارج مصرفی متفاوت، با نرخ‌های تورم مختلف است. برای بررسی وجود نابرابری در این مقاله از دو شیوة تحلیل توصیفی CPI ویژة خانوار (ضریب تغییرات) و شکاف ثروت‌مدارانه استفاده می‌شود. خانوارها نیز برحسب محل سکونت (روستا یا شهر و استان) دسته‌بندی شدند. این دو روش در مورد تمام مناطق شهری و روستایی (به تفکیک استان) و همچنین کل کشور محاسبه گردید. یافته‌ها حاکی از وجود نابرابری تورمی در مناطق روستایی و شهری در مقاطع زمانی است. روند این نابرابری طی زمان نوسانی است، ولی به صورت کلی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی شدیدتر است؛ همچنین در سال‌های اخیر بر شدت این نابرابری افزوده شده و لزوم تدوین سیاست‌های خاص مناطق گوناگون اعم از روستایی و شهری و نیز استان‌ها ضرورت بیشتری یافته است.     عنوان مقاله [English] Inflation Inequality in Iran, Provincially Disaggregated چکیده [English] Inflation inequality illuminates that households with different consumption patterns face different inflation rates. The researches have used and calculate plutocratic price gaps to investigate the differences. The households’ are grouped in relation to rural and urban and provinces. The time period is 1374-1385 for rural areas and 1369-1385 for urban areas. The results show that there are inflation inequalities in both rural and urban areas in all provinces, and their trends are different too.   کلیدواژه‌ها [English] Inflation Inequality, Plutocratic Price Index, Democratic Price index, Household's Price Index دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تأثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی " مقاله ای است در 18 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق حسابرسی، اطلاعات دستکاری شده، قوانین اخلاق مدارانه، تحلیل عاملی تاییدی پرداخته شده است چکیده مقاله انعطاف پذیری در حسابداری این فرصت را برای شرکتها ایجاد میکند که از طریق دستکاری اطلاعات مالی، سوء استفاده هایی جهت پوشش نوسان های مالی واقعی داشته باشند. از طرفی اخلاق و رفتارحرفه ای حسابرسان در شفاف-سازی اطلاعات و اعتمادبخشی به عموم، نقش و مسئولیت خطیری ایفا می کند. از اینرو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی است. برای این منظور اطلاعات شاخص های استقلال، صداقت و بیطرفی و قوانین اخلاق مدارانه در خصوص چگونگی اخلاق حسابرسان، بوسیله ابزار پرسشنامه از جامعه حسابرسان و حسابداران رسمی جمع آوری و تحلیل گردید. نتایج آزمون های استنباطی میانگین و تحلیل عاملی تاییدی معادلات ساختاری نشان داد که توانایی حسابرسان برای کشف دستکاری اطلاعات مالی بطور قابل توجهی بوسیله قوانین اخلاق مدارانه حسابرسی، استقلال، صداقت و بی طرفی و تمامی جنبه های اخلاق مدارانه حسابرسی تحت تاثیر قرار می گیرد. بطوریکه صداقت و بی¬طرفی حسابرسان به عنوان مهمترین عامل موثر در کشف اطلاعات مالی دستکاری شده تعیین گردید. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مدیریت اخلاق مدارانه نرخ ارز و تاثیر نوسانات آن بر فعالیت های اقتصادی دهه اخیر درایران

ادامه مطلب

closeمقاله مدیریت اخلاق مدارانه نرخ ارز و تاثیر نوسانات آن بر فعالیت های اقتصادی دهه اخیر درایران

مقاله علمی و پژوهشی " مدیریت اخلاق مدارانه نرخ ارز و تاثیر نوسانات آن بر فعالیت های اقتصادی دهه اخیر درایران " مقاله ای است در 18 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت اخلاق مدار، نرخ ارز، ایران پرداخته شده است چکیده مقاله لازمه موفقیت سازمانها در اقتصاد اخلاق مدار رهبری و مدیریت مبتنی بر ارزش های اخلاقی است. که با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل نماید. مدیریت اخلاق مدار با رعایت اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی از طریق افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، استفاده از مزایای ناشی از افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد هدف این مقاله ان است که ضرورت توجه به اخلاق و مسئولیت اجتماعی را تبیین و آثار مدیریت اخلاق مدار را بر عملکرد و موفقیت سازمان مورد بررسی قرار دهد. و از طرف دیگر مدیریت اخلاق مدارانه نرخ ارز در اقتصاد ایران و تاثیر نوسانات آن بر فعالیت های اقتصادی دهه اخیر درایران(1390-1380) که همواره یکی از چالش‌های عمده سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بوده، مخصوصا اگر تعیین نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر بوده باشد، را مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان میدهند که بانک مرکزی در این سالها نیازمند استفاده از مدیریت اخلاق مدارانه مدون، برای عبور بهتر و آسانتر از بحرانها می‌بود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران" مقاله ای است در 43 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شاخص قیمت مصرف کننده؛ شاخص قیمت ثروت‌مدارانه؛ شاخص قیمت مردم مدارانه؛ نابرابری تورمی؛ نابرابری درآمد و ثروت پرداخته شده است چکیده مقاله نابرابری تورمی مبین رویارویی خانوارهای دارای مخارج مصرفی متفاوت با نرخ‌های تورم مختلف است . مقالة حاضر از دو بخش عمده تشکیل شده است: بخش اول، محاسبة نابرابری تورمی و بخش دوم، تأثیر این نابرابری بر توزیع مخارج گروه‌های شغلی. برای بررسی وجود نابرابری از سه روش شکاف ثروت‌مدارانه، تحلیل توصیفی CPI خانوارها(ضریب چولگی)و تورم گروه‌های اجتماعی اقتصادی(گروه شغلی سرپرست خانوار) استفاده می‌شود.  به منظور دستیابی به تجزیه و تحلیل دقیق‌تری از شرایط تورمی و اثرات تغییرات شاخص قیمت موجود در کشور، در بخش بعدی تأثیر شاخص قیمت مصرف کنندة ویژه هر گروه شغلی را بر سهم مخارج  همان گروه مورد بررسی قرار می‌دهیم. در حقیقت هدف این مطالعه، بررسی تأثیر تورم بر نابرابری در یک کلیت نیست، بلکه مقصود متمایز کردن اقشاری است که از تورم آسیب می‌بینند یا از آن نفع می‌برند.خانوارهای مناطق شهری ایران با توجه به اینکه سرپرست خانوار در کدام یک ازگروه¬های شغلی قرار دارد، تقسیم‌بندی شده‌اند. یافته‌ها حاکی از وجود نابرابری تورمی بین خانوارها در گروه¬های شغلی متفاوت در مقاطع زمانی است، هرچند روند این نابرابری طی زمان نوسانی است. به طور میانگین در دورة مورد بررسی مدیران و مقامات عالی رتبه و کارشناسان تورم کمتری را تجربه کرده‌اند و تأثیر این تورم (افزایش شاخص قیمت) بر سهم مخارج گروه‌ها از مجموع مخارج جامعه کاهنده می‌باشد. در بعضی گروه‌ها تورم موجب افزایش ارزش دارایی‌ها و درنتیجه افزایش ثروت فرد می‌شود طوری‌که افزایش درآمد بیش از افزایش مخارج است. در گروه‌هایی که با فقدان این دارایی‌ها مواجه هستند تورم تنها مخارج آنها را افزایش می‌دهد و درآمد همپای مخارج افزایش نمی‌یابد بنابراین گروه‌های پایین درآمد و ثروت از تورم متضرر می‌شوند. در مطالعة حاضر کارگران ساده گروهی هستند که نه تنها به طور میانگین با بالاترین تورم روبه‌رو هستند بلکه این تورم سهم مخارج مصرفی آنها را در این دوره افزایش داده است. عنوان مقاله [English] Inflation Inequality and Its Effects on the Distribution of the Expenditure of Occupational Groups in Iran چکیده [English] Inflation inequality indicates the encounter of households with different consumption expenditure, with various inflation rates. The present article is composed of two main sections. The first section deals with the calculation of inflation inequality, and the second section concerns the effect of this inequality on the distribution of expenditure of occupational groups. To examine the presence of inequality, three methods of plutocratic gap, descriptive analysis of the CIP of households (skewness coefficient), and inflation in socio-economic groups (the occupational group of householders) are utilized. In order to achieve a more accurate analysis of the inflation situation and the effects of changes in current price index in Iran, the effects of the consumer price index of each occupational group on the share of the expenditures of the same group will be studied in the next section. In fact, the present article aims to distinguish between the classes which suffer from inflation and the classes which benefit from it, rather than examine the effects of inflation on inequality as a whole. Households in urban areas of Iran are divided, based on the occupational group that the householder belongs to. The findings of the study indicate that there is an inflation inequality between households in different occupational groups, in different periods of time; however, this trend oscillates in different periods of time. On average, in each period, managers, high-ranking officials and specialists experience less inflation, and the effect of this inflation (increase in price index) on groups’ expenditure share of the expenditures of the whole society has been decreasing. In some groups, inflation causes an increase in the value of assets, and consequently the wealth of these people increases, in a way that the increase in the income is bigger than the increase in the expenditure. Groups which lack such assets only experience an increase in their expenditure, and their income does not increase in line with their expenditure. Therefore, the groups with a low income and a small wealth suffer from inflation. In the present study, unskilled workers constitute a group which faces the highest level of inflation, and whose share of consumption expenditure increases as a result of inflation in this period as well.         کلیدواژه‌ها [English] Price Indices, Plutocratic Index, Democratic Index, Inflation Inequality, Distribution of Income and Wealth دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی مدل اخلاق مدارانه توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی مدل اخلاق مدارانه توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی مدل اخلاق مدارانه توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 68 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توسعه سرمایه انسانی، توانمندسازی، مدیریت دانش، مدیریت استعداد پرداخته شده است چکیده مقاله اقبال به جهت گیری اخلاقی، در توسعه اقتصادی راهی برای تبدیل تهدید به فرصت تلقی می شود. مدیران ایرانی نیز علاوه بر توجه به جایگاه راهبردی اخلاق در موفقیت سازمانی، بر اساس دغدغه های دینی و ارزشهای جامعه به اخلاق کسب و کار اقبال میکنند. توسعه منابع انسانی یکی از ضروریات سازمان است که لزوم پیوند آن با ارزشهای اخلاقی اجتناب ناپذیر است چرا که سهل انگاری و بی عدالتی در اجرای آن منجر به عدم توسعه فردی و سازمانی میگردد.این مقاله با هدف ارائه مدل اخلاق مدارانه توسعه سرمایه انسانی در سازمان های دولتی ایران انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پیمایشی با رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) است. در طراحی مدل به الگوی توسعه انسانی فیلیپس و بندورا با رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. توسعه سرمایه انسانی در سه بعد توانمندسازی، مدیریت استعداد و مدیریت دانش و به منظور دستیابی به ترکیب بهینه بررسی شده است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و تکنیک دلفی فازی و برای تحلیل از توابع ریاضی چند هدفه و نرم افزار گمز استفاده شده است. بر اساس یافته ها در وضع موجود سطح متغیر توانمندسازی 50/0، مدیریت دانش 40/0 و مدیریت استعداد 40/0 می باشد. در وضع مطلوب و در سطح اثر بخشی 100 درصد باید میزان توانمندسازی 610/0، مدیریت دانش 560/0 و مدیریت استعداد 530/0 باشد.همچنین 11 عامل به عنوان موانع اخلاقی و فرهنگی بر سر راه توسعه منابع انسانی نیز شناسایی و احصاء گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین وضعیت مطلوب و موجود توانمندسازی، مدیریت استعداد و مدیریت دانش وجود دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال

مقاله علمی و پژوهشی" ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال ، ثروت دیجیتالی ، تولید محتوا ، فضای سایبر ، شبکه اجتماعی ، مایملک دیجیتالی ، فضای مجازی ، محتوای فضای مجازی ، جامعه اطلاعاتی ایران و محتوای الکترونیکی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله شرط برائت از عیب در معاملات؛ از انکارِ مصلحت گرایانه تا باورِ اخلاق مدارانه در ترازوی مذاهب

ادامه مطلب

closeمقاله شرط برائت از عیب در معاملات؛ از انکارِ مصلحت گرایانه تا باورِ اخلاق مدارانه در ترازوی مذاهب

مقاله علمی و پژوهشی " شرط برائت از عیب در معاملات؛ از انکارِ مصلحت¬گرایانه تا باورِ اخلاق مدارانه در ترازوی مذاهب " مقاله ای است در 16 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خیار عیب، شرط برائت، کالای معیوب فقه مقارن پرداخته شده است چکیده مقاله خیار عیب یکی از انواع خیارات است که در فقه مورد لحاظ و بررسی قرار گرفته است، در پژوهش پیش روی پس از تمهیداتی درباره ی تعریف خیار، عیب موجب خیار و مشروعیت خیار عیب ، به اشتراط شرط برائت از عیوب در فقه مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است و دیدگاه های مختلف در مکاتب مختلف فقهی بررسی شده است. درباره ی ماهیت برائت از عیوب میان فقها اختلاف نظر است، در حالی که برخی هم¬چون شافعی آن را ابرا و در حکم تملیک می-داند، برخی دیگر هم¬چون مرغینانی آن را اسقاط حق تعبیر می کند. به طور کلی فقهای مذاهب مختلف را در مورد اشتراط شرط برائت، می¬توان به دو دسته¬ی باورمندان و ناباوران تقسیم نمود، باورمندان که فقه حنفی و امامیه سردمدار آن هستند با استناد به نصوص و شرطِ اخلاقیِ «المومنون عند شروطهم» و نیاز مردمان برائتِ بایع را از عیوب موجب برائتِش می دانند و ناباوران که اکثر مکاتب فقهی یعنی شافعی و مالکی و حنبلی را تشکیل میدهند، با استدلال به اقتضای عقد و مصلحتِ خریدار، برائت بایع را از عیوب، موجب تبرئه ی وی نمی دانند. البته ناباوران با استناد به روایاتی در این باره قائل به استثنائاتی شده اند، در این پژوهش، ضمن بررسی استدلالات دو طرف و نیز بررسی استثنائاتِ مورد ادعای ناباوران، به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ گریزی و گزیری از باور به اشتراط شرط مزبور وجود ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارائه مدل اخلاق مدارانه نگهداشت نخبگان در سازمان های دولتی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه مدل اخلاق مدارانه نگهداشت نخبگان در سازمان های دولتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه مدل اخلاق مدارانه نگهداشت نخبگان در سازمان های دولتی ایران " مقاله ای است در 20 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نگهداشت،نخبگان، ویژگی های فردی، ویژگی های روانی، ویژگی های شغلی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مهمترین عواملی که در موفقیت سازمانها نقش دارد، منابع انسانی نخبه، مفید و کارآمد می باشد. حاکمیت اخلاق در سازمان علاوه بر اینکه نگهداشت نخبگان را تسهیل می کند، سبب کاهش تعارضات و ماندگاری نیروی انسانی شده و بهره وری را افزایش میدهد. بهمین دلیل در این مقاله مدلی برای نگهداشت نخبگان در سازمانهای دولتی ایران مبتنی بر اخلاقیات و بسترهای فرهنگی خاص جامعه ایرانی ارایه شده است. این پژوهش تلفیقی از دو رویکرد کمی و کیفی است. همچنین از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- اکتشافی است.روش پژوهش، تحلیل مضمونی است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق با 13 تن از خبرگان بوده است. نتایج در قالب 4 مضمون اصلی، شامل مضامین سازمانی، فردی، روانی و شغلی دسته بندی شده اند. برای انتخاب جامعه اماری از طریق نمونه گیری خوشه ای ده سازمان به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه ها در میان مدیران و کارشناسان منابع انسانی آنها توزیع گردید. بر اساس یافته های پژوهش در بعد سازمانی عواملی چون عدالت سازمانی، حمایت سازمانی، مشارکت و فرهنگ سازمانی اهمیت بسیاری در نگهداشت نخبگان دارند. از بعد روانی، تکریم نخبگان و از لحاظ شغلی نیز استقلال شغلی، چالشی بودن و کیفیت نقش اهمیت بسزایی در نگهداشت نخبگان دارند. همچنین توجه به ویژگی های فردی نخبگان مخصوصا ریسک پذیری نیز عامل بسیار مهمی در نگهداشت آنان است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert دانشگاه امیرکبیر همایش استارتاپ‌های ثروت آفرین را برگزار می‌کند

ادامه مطلب

closeدانشگاه امیرکبیر همایش استارتاپ‌های ثروت آفرین را برگزار می‌کند

نمایشگاه و همایش استارتاپ‌های ثروت‌آفرین با هدف معرفی روش‌های راه اندازی استارتاپ‌های آموزشی به دانشجویان و توسعه آنها ازطریق شبکه‌سازی با شعار «هر دانشجو یک آموزش دهنده خود اشتغالی» از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه ۹۸ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود. به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این همایش که با حضور بسیاری از دانشجویان و فعالان استارتاپی کشور برگزار می شود افراد موفق در حوزه استارتاپی از دستاوردها و تجارب موفقیت خود در این حوزه سخن گفته و تجارب خود را به دیگران به اشتراک می گذارند. در این رویداد جوانانی که قصد شروع فعالیت استارتاپی و تجاری را دارند، آموزش می بینند که چگونه یک استارتاپ موفق را راه اندازی و هدایت کنند.خلق استارتاپ ثروت آفرین، دلایل شکست استارتاپ‌ها، هک رشد، چالش‌های استارتاپ‌ها و راهکارهای رفع آن‌ها، نقشه راه پیروزی و اصول کارآفریتی و بازی ساز شو از محورهای این همایش تخصصی است. همچنین محورهای نمایشگاه هم عناوینی مانند فناوری های نوین آموزش، استارتاپ‌های آموزشی، استارتاپ‌های فریلنسری(خوداشتغالی)، معرفی دانشگاه‌های برتر جهان، بازی های رایانه ای بومی و ... است.همزمان با این رویداد، سمینار فناوری های نوین آموزشی نیز با هدف معرفی فناوری های نوین آموزشی و تحول در نظام آموزشی سازمانها ویژه مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها برگراز می شود.علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت رویداد به آدرس www.eduexpo.ir مراجعه کنند.

more_vert مقاله اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت‌ نفت در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت‌ نفت در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت‌ نفت در اقتصاد ایران: یک رویکرد نوکینزی " مقاله ای است در 24 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اثر ثروت، اثر فشار هزینه‌ای، منحنی فیلیپس نوکینزی، شوک قیمت نفت پرداخته شده است چکیده مقاله بر اساس تئوری استاندارد نوکینزی شوک قیمت نفت‌خام به‌دلیل افزایش هزینه‌های بنگاه باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید نسبت به وضعیت بالقوه می‌شود. این رابطه در منحنی‌های فیلیپس توسعه‌یافته برای کشورهای واردکننده نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما شوک قیمت نفت‌خام در کشورهای صادرکننده نفت علاوه بر اثر استاندارد انقباضی فشار هزینه‌ای دارای اثر ثروت حاصل از افزایش درآمدهای نفتی نیز می‌باشد که در منحنی‌های فیلیپس استاندارد مدنظر قرار نمی‌گیرد. در این مقاله تلاش می‌شود تا با اضافه نمودن بخش نفت به یک الگوی دوبخشی نوکینزی استاندارد اثر ثروت و اثر فشار هزینه‌ای شوک قیمت نفت‌خام مورد بررسی قرار گیرد. در الگوی طراحی‌شده منحنی فیلیپس نوکینزی استخراج شده علاوه بر متغیرهای دستمزد حقیقی، قیمت نفت‌خام و بهره‌وری از درآمد نفتی نیز متأثر می‌گردد. سیستم معادلات تصادفی تعادل عمومی الگو با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران کالیبره شده و با استفاده از نرم‌افزار حل گردید. تأثیر شوک قیمت نفت‌خام بر متغیرهای اقتصادی برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم هم از محل افزایش هزینه و هم افزایش درآمدهای نفتی متأثر می‌شود. از آنجا که سهم نفت در تولید کوتاه‌مدت اندک است و قیمت‌های داخلی کنترل شده است تأثیر درآمدهای نفتی از کانال فشار تقاضا بر سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر است. علاوه بر این، اثر ثروت ناشی از شوک قیمت حقیقی نفت بر مصرف خانوار از اثر فشار هزینه‌ای بیشتر بوده، بنابراین پس از شوک قیمت حقیقی نفت‌خام مصرف خانوار افزایش می‌یابد. تقاضای نیروی کار در بخش تولید کالای نهایی پس از شوک نفت کاهش می‌یابد و در بخش نفت افزایش می‌یابد، در حالی‌که به‌دلیل اثر ثروت عرضه نیروی کار توسط خانوار نیز کاهش می‌یابد. در مجموع، چون اثر کاهشی بیش از اثر افزایشی است اشتغال و دستمزدهای حقیقی کاهش می‌یابد. نتایج الگو نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از شوک قیمت نفت وارد یک وضعیت رکود تورمی می‌شود، در حالی‌که مصرف داخلی رشد می‌کند و دستمزدهای حقیقی کاهش می‌یابد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب در مسیر ثروت

ادامه مطلب

closeکتاب در مسیر ثروت

  کتاب در مسیر ثروت به قلم محمود محمدی ارمندی، رهاوردی است از مباحث و روایاتی که مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و مشتاقان به کار اقتصادی را به کار و تلاش تشویق کرده است. در نظام ارزش‌گذاری اسلام، کار و تولید، نه امری صرفا مادّی، بلکه عبادتی بزرگ و دارای ارزشی ذاتی است؛ از این رو، انسان در عین توانگری و بی‌نیازی، موظّف به کار و تلاش است. به شرط فکر نو به خرج دادن. قطعا اندیشه‌های ثروتمند و غنیّ؛ موجب خلق آثار معنوی و هنری، و نیز باعث خلق پیشه‌های نو و خلق اختراعات و اکتشافات و ساخت و ساز می‌شود. و حتما افکار فقیر گونه (جاهل و بی‌سواد) نمی‌توانند نوآوری ایجاد کنند و همیشه به دنبال بهانه‌سازی‌ها و تنبلی هستند. اما در این بین کسانی که تلاش و ایده و تولید را احیاء کنند هر چند به خیال خود، کار را پیچیده فرض کرده و به نوعی دور از ذهن می‌پندارند، اما در اندیشه خود میلی عظیم در عرصه پیشرفت دارند. در بخشی از کتاب در مسیر ثروت می‌خوانیم: سلیمان بن قرم می‌گوید: ابو جعفر محمد بن علی (امام باقر (ع)) پانصد تا ششصد هزار درهم [حدود سه میلیارد تومان] به ما صله و انعام می‌داد، و از صله دادن به برادران و ملاقات کنندگانش و کسانی که به امید و آرزوی کمکی نزد او می‌آمدند خسته نمی‌شد. (الارشاد، مفید، ص 266؛ به نقل از میزان الحکمه 2 جلدی، ص 85) - سلمی کنیز امام باقر (ع) می‌گوید: همواره برادران دینی‌اش بر او وارد می‌شدند و از نزد او نمی‌رفتند مگر آنکه آنان را به پاکیزه‌ترین غذا پذیرایی می‌کرد و لباسی نیکو می‌پوشانید و درهم‌هایی به آنان می‌بخشید! من به حضرت می‌گفتم: به سبب این دست و دل بازی تهیدست می‌شوی. حضرت پاسخ می‌گفت:‌ای سلمی! نیکی و حسنه دنیا جز صله به برادران دینی و کارهای پسندیده نیست. (کشف الغمه، ج 2، ص 118) - یاران امام محمد باقر (ع) می‌گویند: آن حضرت میان پانصد تا ششصد هزار درهم به ما اجازه می‌دادند که کمک کنیم و هرگز از صله به برادران و آرزومندان و امیدوارانش ملول و خسته نمی‌شدند. (الارشاد، ج 2، ص167) امام صادق (ع) نیز گاهی لباسی گران‌بها از جنس خز می‌پوشید. ابوجعفر خثعمی می‌گوید: امام صادق (ع) یک کیسه زر به من داد و فرمود آن را به فلان مرد از تیره بنی هاشم برسان و از اینکه من آن را برای او فرستاده‌ام خبر نکن. ابوجعفر گوید: کسیه زر را به آن مرد فرستادم؛ گفت: خدا دهنده این زر را خیر دهد، هر ساله این پول را برای من می‌فرستد و من تا سال آینده با آن زندگی می‌کنم ولی جعفر صادق با دارایی فراوانش به من کمکی نمی‌دهد. (المناقب، ج 4، ص273) ایشان علاوه بر کشاورزی، از راه مضاربه هم ثروت حلال کسب می‌کرده است. فهرست مطالب پیشگفتارثروت اهل بیت (علیهم السلام)نکوهش فقراقسام فقراول- فقر مذموم و انواع آندوم- فقر ممدوح و انواع آنسوم- فقر عفیفدرمان فقرعوامل تقویت کننده فقردعوت به تلاش واقعی در طلب معیشت و رزق و روزیرزق لا یحتسب (بی حساب)تشویق‌ها، سفارش‌ها و مشاغل پر روزیراهبرد‌های تقویت، حفظ و مصرف ثروتاذکار تقویت ثروتتوضیح سیستمی- تفاوت باور فقرا و ثروتمندان در چیست؟منابع

more_vert مقاله بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران)" مقاله ای است در 18 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ ذخایر اثبات شدة نفت؛ ثروت نفتی؛ هزینة استفاده از سرمایه؛ نرخ استهلاک کالاهای سرمایه‌ایپرداخته شده است چکیده مقاله هر چند مطالعات بسیاری در زمینة تصریح تابع سرمایه¬گذاری بخش خصوصی در ایران انجام شده، اما در این مطالعات نقش نفت تنها به‌صورت اثر مستقیم درآمدهای جاری آن ظاهر شده است و اثر اطمینان حاصل از وجود ذخایر نفتی و همچنین تأثیری که نفت از کانال تأمین انرژی داخل برای بخش خصوصی دارد، چشم¬پوشی شده است. در تحقیق حاضر سعی شده تا با معرفی متغیر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شدة نفتی)، این اثرات نیز در نظر گرفته شود. بدین منظور با کمک روش ARDL و الگوی ECM و با استفاده از داده¬های سری زمانی سالانة کشور و برخی متغیرهای اساسی مؤثر بر تابع سرمایه¬گذاری بخش خصوصی، ضمن محاسبة هزینة استفاده از سرمایه در کشور، تابع سرمایه¬گذاری بخش خصوصی تصریح و برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای ثروت نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت بر تابع سرمایه¬گذاری بخش خصوصی، مثبت و اثر متغیر هزینة استفاده از سرمایه و متغیر مجازی انقلاب (1357)، منفی ارزیابی شده است. عنوان مقاله [English] The Effect of Oil Wealth (Value of Proved Oil Reserves) on the Private Investment (The Case of Iran) چکیده [English] Although there are a lot of studies on the specification of the function of private investment in Iran, in these studies the role of oil has appeared just as its revenue and other effects of existence of oil reserves, such as providing domestic supply of energy and confidence effect about the future, on the behavior of private investors have not been considered. In this study, it is intended to consider these effects through introducing the variable of oil wealth (Value of Proved Oil Reserves). To this end, ARDL method and ECM for the period are used. In this way, by calculation of user cost of capital (UCC) in Iran, the function of private investment has been specified and estimated. Based on the results, the effects of oil wealth and non-oil GNP on the function of private investment are positive, but the effects of UCC and are negative. کلیدواژه‌ها [English] Private Investment, Proved Oil Reserves, Oil Wealth, User Cost of Capital, Depreciation Rate of Investment Goods دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب بورس مساوی ثروت

ادامه مطلب

closeکتاب بورس مساوی ثروت

در کتاب بورس مساوی ثروت: راهنمای کاربردی برای ورود و شروع سرمایه گذاری در بورس ایران، تالیف اسماعیل رسولیان، درمی‌یابیم که چه فرصت‌هایی در اطرافمان وجود دارد و ما نسبت به آن بی‌تفاوت هستیم. فرصت‌هایی که به ما کمک می‌کنند ثروتمند شویم و زندگی راحتی در آینده داشته باشیم. ما می‌توانیم با اندک پولی که داریم، قدم‌های بزرگی برای ثروتمند شدن برداریم. همه شما تلاش می‌کنید تا با جمع کردن پولی که از کار کردنتان به‌دست می‌آورید زندگی راحتی در آینده داشته باشید. این جدایِ از این فکر است که شما درحال پول جمع کردن هستید تا سرمایتان زیاد شود و شما هم در چندین سال آینده به جمع ثروتمندا ملحق شوید. کتاب بورس مساوی ثروت، به‌ ما می‌گوید که پول‌‌هایمان در گذر زمان به دلایل مختلف ارزش خود را از دست می‌دهند و اگر ما قصد ثروتمند شدن داریم، باید ارزش این پول‌ها را حفظ کنیم و آن‌ها را رشد دهیم. بورس مساوی ثروت یک فرصت است برای کسانی که دوست دارند برای آرامش آینده زندگیشان از تمام فرصت‌های موجود، استفاده کنند و محدود به فرصت‌های قدیمی و دست و پاگیر گذشته نشوند. این روزها اگر اندکی به مردم و تلاش‌هایشان دقت کنید متوجه خواهید شد که هرکس با توجه به آنچه به فکرش می‌رسد اقدامی انجام می‌دهد تا زندگی بهتر و راحت‌تری داشته باشد. اضافه شدن تعداد افراد دو شغله، یا کار‌کردن تمام افراد خانواده می‌تواند نمونه واضحی بر این تلاش باشد. مردم در کنار تمام تلاش‌هایی که می‌کنند ارزش چیزهایی که دارند را درک نمی‌کنند و در مقابل نداشته‌هایشان برایشان از ارزش بالاتری برخوردار است. این روزها مردم برای بیشتر داشتن تلاش می‌کنند اما داشته‌هایی که از این تلاش به دست‌می‌آورند فرقی با نداشته ندارد. افراد ارزش سرمایه‌هایشان را در پیچ و خم نداشته‌هایشان گم کرده‌اند. در صورتی که این سرمایه‌هایی که هر روز هرچند کم در حال رشد است و هر روز به یک تکه بی‌ارزش تبدیل می‌شود و در گوش و کنار منازل و... خاک می‌خورد، ارزشی دارد که تنها در بورس می‌توانید به آن فکر کنید. از نظر بیشتر شما 100 هزارتومان ارزش زیادی ندارد و نمی‌توانید با آن نقشه‌های بزرگی بکشید که شما را به خواسته‌هایتان برساند. شما ارزشی برای این مقدار پول قائل نیستید و حتی به این فکر نمی‌کنید که همین پول در آینده نزدیک تبدیل به سرمایه بزرگی خواهد شد به شرطی که ارزش آن را بدانید و در راه درستی استفاده کنید. کافی است کمی دیدگاهتان را عوض کنید و فرصت‌های اطرافتان را شناسایی کنید و برای داشته‌هایتان ارزش قائل شوید. شما عادت کرده‌اید سرمایه‌هایتان را فدای چیزهایی کنید که بودن یا نبودنشان فرقی به حال شما ندارد. اما اگر به اصل سرمایه و رشد ارزش آن فکر کنید دنیایتان تغییر خواهد کرد. کتاب بورس مساوی ثروت، فرصتی به نام بورس را به شما معرفی می‌کند که نه تنها ارزش پول شما را حفظ می‌کند بلکه باعث رشد تصاعدی آن نیز می‌شود. فهرست مطالبسخنی با شمافصل1: چگونه این کتاب را بخوانیم؟فصل دوم: ریشهفصل سوم: آشناییفصل چهارم: تحلیل کنیدفصل پنجم: تجربهفصل ششم: حقیقتسخن آخر

more_vert کتاب آموزش گام به گام استفاده از وبلاگ برای کسب ثروت و شهرت

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش گام به گام استفاده از وبلاگ برای کسب ثروت و شهرت

شاید باور کردنش کمی مشکل باشد ولی در عصر کنونی یکی از ابزارهای شاخص کسب ثروت وشهرت وبلاگ است. این کتاب روش های نوینی را از زبان معرف ترین وبلاگرهای دنیا در این موضوع مطرح کرده است. با استفاده از این کتاب شما می توانید هویتی آنلاین و جذاب را برای خود دست و پا کنید.از دیگر مطالب جالب این کتاب می توان به ترفندهایی برای جذب حداکثر بازدیدکننده به وبلاگ خود و راه یافتن به جریان تاثیرگذار رسانه ای اشاره کرد.در این کتاب به وبلاگ نویسان توصیه شده به جای تکیه بر حساب بانکی شان بر روی خلاقیت خود حساب باز کنند.وبلاگ‌نویسی برای کسب شهرت و ثروت تماماً در مورد وبلاگ‌نویسی، ولاگ‌نویسی، پادکستینگ، وب‌کاستینگ و چگونگی به اشتراک گذاشتن ایده‌ها، عقاید، خلاقیت، دانش و شخصیت شما با افرادی از سراسر جهان است که شما می‌توانید از طریق مشارکت در سایت‌های شبکه‌های اجتماعی مانند Twitter, Facebook, My Space و linked In انجام بدهید.این کتاب در واقع منبعی کامل از اطلاعات است که هر شخص علاقمند به ایجاد، انتشار و مدیریت و ترویج هر نوع وبلاگ چه برای تفریح باشد یا سرگرمی، آموزش یا ترویج و تبلیغ چیزی می‌تواند از آن استفاده کند. میلیون‌ها نفر از افرادی که یکی‌شان هم می‌تواند شما باشد، دریافته‌اند که وبلاگ‌نویسی تفریح خوبی است و فواید زیادی دارد. این کتاب نقشۀ راه شما برای ایجاد وبلاگی کاملاً متمایز است که توجه مخاطبان را جلب می‌کند و از پتانسیل لازم برای کسب درآمد برای شما برخوردار است و بعلاوه سکوی پرتاب شما به سوی کسب شهرت و پیشرفت کارهایتان می‌باشد. فهرست مطالبفصل 1: وبلاگ نوسی و نکات اساسی در مورد آنفصل 2: برای شروع کار چه چیزهایی لازم دارید؟فصل 3: انتخاب سرویس برای وبلاگ‌نویسیفصل 4: ایجاد وبلاگفصل 5: آناتومی وبلاگفصل 6: 101 موضوع برای وبلاگ‌نویسیفصل 7: ایجاد یک وبلاگ عادیفصل 8: وبلاگ‌نویسی (یا وب کاستینگ) راه شما بسوی ستاره شدنفصل 9: چگونه وبلاگر مشهوری شویم؟فصل 10: جذب مخاطب به وبلاگفصل 11: چگونه از راه وبلاگ‌نویسی پولدار شویم؟فصل 12: 10 اشتباه بزرگ در وبلاگ‌نویسیفصل 13: متخصصان وبلاگ نویسی از تجربیات‌شان سخن می‌گویندفصل 14: ستاره‌های دنیای سایبر راز موفقیت خودشان را برملا می‌کنند

more_vert کتاب دایره سبز: راه دست یابی به روابطی ارزشمند و دوری از روابط ناراحت کننده

ادامه مطلب

closeکتاب دایره سبز: راه دست یابی به روابطی ارزشمند و دوری از روابط ناراحت کننده

کتابی است در زمینه‌ی مهارت‌های ارتباطی و عنوان کتاب به این اشاره دارد که چگونه می‌توانیم در اطراف خودمان یک دایره‌ی سبز ارتباطی ایجاد کرده و از روابط و زندگی‌مان لذت بیشتری ببریم. تنها افراد مدبر و آگاه هستند که از اهمیت فوق‌العادۀ روابطشان با سایرین آگاه بوده و در جهت بهبود آن قدم بر می دارند و به شما تبریک می گویم که جزء این دسته از افراد هستید. این کتاب تلاشی است در جهت رسیدن به روابطی لذت بخش و دوست داشتنی که یکی از مؤلفه های اصلی احساس خوشبختی در انسان هاست. بسیاری از افراد بر این عقیده اند که بعد از ثروت، این روابط ارزشمند است که باعث ایجاد احساس خوشبختی در انسان ها می شود. این در حالی ست که کسانی که به دنبال کسب ثروت هستند، بعد از دست یابی به آن متوجه می شوند احساس رضایت و خوشبختی حاصل از روابط کارآمد، لذت بخش تر و مهم تر از ثروت مادی است و احتماًلاً در آنجاست که به این موضوع پی می برند که بخش مهمی از یک ثروت همه جانبه که باعث احساس خوشبختی می شود، روابطی ارزشمند است. فهرست مطالبمقدمهبخش اول: دایرۀ سبز چیست؟فصل اول: مهم‌ترازهرچیزبسته بندی بی محتواناتوانی رفتاریاهمیت دایرۀ سبزبخش دوم: دایرۀ سبز کم رنگفصل دوم: منطق حاکم بر حذف‌وگزینش افراد1) محدودیت تعداد افراد2) محدودیت زمانفصل سوم: دوستان فصلیاصلی ترین ویژگی دوستان فصلیفصل چهارم: ارتباط با تمام افراد لذت‌بخش استنتیجه گیریمنصف باشیمبخش سومایجاد دایرۀ سبزفصل پنجم: رفع موارد منفییک راه مطمئن برای فراری دادن افراد از خودمانتوهم انتقاد خوبدوری از ناراحتی کودکانهپرهیز از گرفتن تصمیمات آنیچگونه خودمان دوست فصلی نباشیمدلایل بروز چنین رفتارهاییچطور دچار گرفتگی و انفعال در روابط نشویم؟چند راه حل:اهمال کاری در روابطتنهایی آموخته شدهفصل ششم: ایجاد موارد مثبتمسئولیت پذیری در روابطمسئولیت پذیری مستقل از برون گرایی و درون گرایی استپیش شرط روابط ارزشمندعامل اجتماعی بودنفصل هفتم: وارد گود شویمچگونه با افراد جدید وارد رابطه شویم؟دلیل امتناع افراد از شروع ارتباط با دیگراننتیجۀ چنین رویکرد بدبینانه ای به روابطنسبی بودن چنین منفی نگری هاییراه حل عملی"کاریزما"، لازمۀ ایجاد روابطی ارزشمندمعنای کاریزما در روابطشاه کلید "کاریزما"راهکارهایی برای کاریزماتیک بودنتفسیر کلی راه حل های ارائه شدهراه حل های ارائه شده در عملیک اشتباه در برداشت از کاریزماتیک بودنبه آزردگی انسان های سطحی توجه نکنیدکاریزما نسبی استبخش چهارم: حفظ دایرۀ سبزفصل هشتم: چگونه با افراد نامناسب برخورد کنیم؟فرد نامناسب کیست؟بررسی افراد دستۀ دوبررسی افراد دستۀ یکاما چگونه با این افراد رفتار کنیم؟دوری از یک اشتباهفصل نهم: فیلترینگ روابطادب، قدرت می آفریندفصل دهم: ارتباط، خود یک محصول استضرورت تکامل شخصیتیپرهیز از یک اشتباهفصل یازدهم: درک متقابلدلیل عدم درک متقابلحتی به اندازۀ یک درصددرک مشکلات طرف مقابلپذیرش اشتباهفصل دوازدهم: یافتن جنبه ای مشترکفصل سیزدهم: رفتارهای خوب ما به خاطر خودمان استسخن آخرتقدیر و تشکر

more_vert مقاله سودگرایی و معنویت در اقتصاد اسلامی با رویکرد آیات الاحکامی

ادامه مطلب

closeمقاله سودگرایی و معنویت در اقتصاد اسلامی با رویکرد آیات الاحکامی

مقاله علمی و پژوهشی " سودگرایی و معنویت در اقتصاد اسلامی با رویکرد آیات الاحکامی " مقاله ای است در 23 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سودگرایی، معنویت، اخلاق مداری، مادی گرایی، اقتصاد اسلامی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله برخی مصادیق سودگرایی منهای معنویت در اقتصاد اسلامی و ماهیت آن¬ها مورد بررسی قرار گرفته است، و بیان شده که سودگرایی در اقتصاد اسلامی از اخلاق و معنویت جدا نیست. در این پژوهش با اشاره به مکتب ماتریالیسم غرب و نظام سرمایه داری محض، که نقطه مقابل اقتصاد اسلامی است؛ دیدگاه اسلام و قرآن را به عنوان نظر برتر تبیین کردیم. از منظر قرآن کریم انسان دارای دو بعد مادی و روحانی است. از طرفی اسباب رشد و پیشرفت این ابعاد منحصر به اسباب مادی و طبیعی نیست بلکه عوامل غیر مادی نیز در ایجاد پدیده¬ها تأثیر دارد که انسان نباید صرفا به بعد مادی زندگی دنیایی متوسل شده و از مؤلفه¬های غیر مادی برای پیشرفت زندگی غافل باشد؛ از قبیل تعاون، عدالت، ایمان، خیرخواهی، اخلاق مداری، استقامت و تلاش و غیره. قرآن کریم یک نظام اقتصادی مناسب را با اهداف کلی خود هدایت می‌کند و خطوط کلی آن را ترسیم می‌نماید؛ ثروت و تمایل به سود و درآمد بیشتر را تحقیر نمی¬کند. در اقتصاد اسلامی، آن دسته از معاملاتی که همراه با زیاده خواهی های نامشروع که از راه حرام و دور از اخلاق و معنویت باشد، منهی خداوند واقع شده است، قرآن صراحتا اعلام می دارد سود¬گرایی و تمایل به سود بیشتر با نادیده گرفتن اوامر الهی و تضعیف حقوق دیگران نباشد؛ در واقع این اصول اخلاقی اسلامی نقطه مقابل خاستگاه غربی است که بر اساس ارزش های ماتریالیستی که سود حداکثری را به هر قیمتی جایز می¬داند بنا نهاده شده است. در اسلام افزایش ثروت وسیله ایست برای تکامل و تعالی انسان؛ اما در نظام سرمایه داری و مکتب های مادی ثروت را هدف نهایی تلقی می کنند. که چنین تفکری در اقتصاد اسلامی جایگاهی ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert شم اقتصادی چیست و چگونه می توان شم اقتصادی خود را بالا برد؟

ادامه مطلب

closeشم اقتصادی چیست و چگونه می توان شم اقتصادی خود را بالا برد؟

شم اقتصادی چیست؟ شم اقتصادی مجموعه ای از مهارت هاست که به ما کمک میکند یک ثروت مثبت، مستمر و مطمئن را ایجاد کنیم. اگر کاری کردید که تنها امروز شرایط مالیتان خوب باشد، به هیج عنوان کافی نیست. بلکه باید به یک شرایط مستمر و دائمی برسید. یکسری اصول و قانون های پول درآوردن وجود دارند که قواعد و قوانین نانوشته کسب و کار نامیده می شوند. صاحبان شم اقتصادی از هیچ پول میسازند و آنرا بکار می گیرند تا باز پول تولید کند. در حالیکه اشخاص معمولی جامعه در اسارت باورهای نادرست تمامی عمر برای پول کار میکنند . و منتظرند تا اتفاقی بیفتد تا حالشان خوب شود. بررسی های گوناگون نشان میدهد اشخاص دارای شم اقتصادی این الگوها را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از یک یا چند نفر از اشخاص تاثیرگذار زندگیشان آموخته اند. خانواده، دوست ها و خصوصا جامعه، چه بسیارند پیشقراولان شم اقتصادی که در خانواده هائی عامی متولد می شوند ولی با تمرین و تجربه اندوزی شامه اقتصادیشان را قدرتمند نموده اند. تفکرات ثروتمندانه، سبب احساسات ثروتمندانه میشود و هرچقدر حس ثروتمندی داشته باشید زندگی شما با خلق مهلت های جدیدتر رو به رو میشود. آین راند، میگوید:ثروت محصول توانایی انسان در تفکر است. آدمایی که اندیشه ثروتمندانه دارند، از نخبه های درسی و یا نابغه هایی که می بینید نیستند، اختلاف عمده آنها دراین است که نسبت به اکثریت جامعه متفاوت فکر کردند. آدمایی که ثروتمند شدند این موفقیتشان را یک پاداش الهی نمیدانند بلکه به این ایمان دارند که ثروت آفرینی یک مهارت است و یک مهارت قابل یادگیری است... خیلی کلی میتوانیم بگوییم شم اقتصادی یک مدل فکری و یک روش رفتاری است که به ایجاد، حفظ و توسعه ثروت ما را سوق میدهد. کسانی که دارای شم اقتصادی هستند به این فکر می کنند که از نقطه صفر پول بسازند یعنی از هیچ پول ساختن در حالیکه آدمهای معمولی به این مسئله فکر می کنند که برای پول کار کنند و این یکی از باورهای اشتباه است. توصیه افرادی که ثروتمند شدند این است که از داشتن آرزوهای بزرگ هراسی نداشته باشید، در این عصر و زمان افراد را از روی بزرگی آرزوهایشان ارزیابی میکنند .   اشخاص به ۲ گروه ثروت افرین و ثروت جو تقسیم میشوند: ۱. اشخاص ثروت افرین کسانی هستند که ثروت های بزرگ ایجاد میکنند و تنها ۹% از اشخاص جامعه را شامل میشوند . این اشخاص خصوصیت هایی مانند جسارت و پشتکار و اراده، اعتماد به نفس، قابلیت ریسک پذیری، حس آینده نگری، مهارت کار گروهی، خلاقیت و نوآوری و از همه مهم تر قابلیت تولید پول را دارا میباشند . ۲. اشخاص ثروتجو که ۳۹% اشخاص جامعه را تشکیل می‌دهند افرادی عجول، مقلد، محافظه کارند که به دنبال حجم پول بالا هستند و در تولید پول مدیریت لازم را ندارند. این اشخاص مبنای مشکلات و ناتواناییهای خود را بی‌پولی و عدم امکانات مالی مطلوب تلقی میکنند . ما در فضایی تربیت شدیم که صرفا به دنبال گرفتن پول هستیم نه تولید پول. قابلیت تولید پول برای هر کس منحصر به فرد است. یکی از مهم ترین روشهای ایجاد پول قابلیت ایجاد رابطه مؤثر و شبکه های ارتباطی است که در اصطلاح عامیانه باندبازی گفته میشود . خصوصیت هایی مانند جستجوگری، ابتکار، به روز بودن،مدیریت منبع های انسانی، قابلیت متقاعد کردن اشخاص، سخت کوشی و خستگی ناپذیری از قابلیت های اشخاص در پول درآوردن هستند. فرمول طلایی ثروت، عرضه راهکارهایی برای برطرف کردن نیازهای مردم با کم ترین قیمت و بالاترین کیفیت است. بدین ترتیب درصورتی که به دنبال ثروت و پول درآوردن هستید باید قابلیت های تولید پول را بشناسید و آن ها را در راستای تولید ثروت مثبت بکار ببرید.   براساس مطالعات و تحقیقات به عمل آمده، مهمترین فرمول کار بزرگان کسب و کار را می توان به شرح ذیل بیان نمود: ۱. حیف است توسعه کسب و کار به یک نقطه محدود شود. ۲. خوشبینی ، خیرخواهی، خوشرویی و خوشحالی ابزار کار من هستند. ۳. راستگویی، ایمان، درست‌کاری، سعی، کار زیاد، عقل سلیم راهنمای من هستند. ۴. این رسالت به دوش من گذاشته شده که جامعه را یک گام به جلو ببرم. ۵. من باید مدام ارامش داشته باشم و از دردسر کنار بکشم. ۶. من باید همیشه اول باشم، یا حداقل جز برترین ها باشم. ۷. سهمی از شرکت را به مدیران خود واگذار کردن . ۸. نگه داشتن احترام کسی که با او داد و ستد داریم. ۹. قبل از هر تصمیم در کمال خونسردی باید جنبه های گوناگون کار را سنجید و بعد تصمیم محکمی گرفت.   می توان با چند راه حل ساده دیگر شم اقتصادی خود را تقویت کرد:کاهش هزینه های اضافی افرادی که شم اقتصادی دارند معمولاً به دنبال هزینه های اضافی نیستند و به عبارتی دقیقتر هزینه های اقتصادی خود را به حداقل می رسانند.   بررسی اخبار اقتصادی دنبال کردن اخبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روز کمک میکند طی شناخت از بازار، قیمت شکست های تجاری خود را کاهش دهید و در خرید و فروش ها یا سرمایه گذاری های خود موفق تر عمل کنید.   کارت نکشیدن یکی از کارهایی که افرادی با شم اقتصادی بالا انجام می‌دهند این است که به راحتی کارت نمی کشند. این مسئله کمک میکند اشخاص ذکر شده متوجه قیمت خریدهای خود شده و حساب بانکیشان یک دفعه خالی نشود.   خرید بجای فروش! شاید کلمه خرید یاداور ولخرجی باشد. ولی افرادی با شم اقتصادی بالا بجای خرید موارد غیرضروری اول پس‌انداز میکنند و بعد مبادرت به خرید مواردی مانند ملک میکنند . ولی به این راحتی ها حاضر نمی شوند خریدهای خود را بفروشند.

more_vert کتاب ثروت پنهان (مدل اجرائی مدیریت ایده‌ها)

ادامه مطلب

closeکتاب ثروت پنهان (مدل اجرائی مدیریت ایده‌ها)

کتاب ثروت پنهان (مدل اجرائی مدیریت ایده‌ها)، تألیف مهدی حیاتبخش و محمدرضا آرحیمی حاصل چندین سال تجربه، مطالعه و تحقیق در زمینه اجرای نظام‌های ایده‌یابی و خلاقیت از جمله نظام پیشنهادهاست. در این کتاب مدلی کاربردی جهت اجرای موفق مدیریت ایده‌ها در شرکت‌های متوسط و بزرگ به‌ویژه سازمان‌های بخش عمومی و دولتی کشور معرفی شده است. از آنجایی‌که کتاب ثروت پنهان (مدل اجرائی مدیریت ایده‌ها)، یک کتاب کاربردی است و با هدف استفاده در سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌منظور ارتقای نظام پیشنهادها و راه‌اندازی سیستم مدیریت ایده‌ها تألیف شده است، لذا سعی گردیده تا مفاهیم پایه همچون خلاقیت و نوآوری که برای درک بهتر صاحبان فرآیند از مدیریت ایده‌ها حیاتی است به‌صورت مشخص تعریف و ارتباط آن‌ها با مدیریت ایده‌ها تبیین شود. همچنین فرآیندهای مختلف مدیریت ایده‌ها در سازمان‌های معتبر و دیگر کشورهای مطرح مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسندگان کتاب ثروت پنهان (مدل اجرائی مدیریت ایده‌ها)، مهدی حیاتبخش و محمدرضا آرحیمی به این سوال اشاره می‌کنند که چرا برنامه‌های خلق ایده و پیشنهادگیری با وجود اینکه در اکثر سازمان‌های دنیا با موفقیت همراه بوده‌اند متأسفانه در ایران توفیق چندانی نداشته‌اند؟ مدت‌زمان زیادی است که در شرق و غرب دنیا سیستم‌ها و برنامه‌هایی برای ایجاد نوآوری و استفاده از گنجینه افکار عمومی طراحی و اجرا شده است. بسیاری از ما با داستان موفقیت پروفسور آمریکایی آقای دمینگ در پایه‌گذاری مدیریت کیفیت، کایزن و نظام پیشنهادها در ژاپن آشنا هستیم و اینکه تئوری‌های او علی‌رغم موفقیت در شرق نتوانست در خود آمریکا توفیق چندانی کسب کند؛ اما غربی‌ها برای حل این مشکل اقدام به تغییر این سیستم‌ها بر مبنای ویژگی‌های سازمانی و به‌ویژه فرهنگ مختص به خود نمودند و برنامه‌هایی را بر پایه مدیریت ایده‌ها و مدیریت نوآوری طراحی کردند. مطالعه سازمان‌های شرقی و غربی در چگونگی بهره‌گیری از ایده‌ها و افکار ذینفعانشان و بررسی علل موفقیت آن‌ها فکر ها را به این موضوع جلب کرد که استفاده صرف از سیستم‌ها و نظام‌های مدیریتی که در کشورها و فرهنگ‌های دیگر با موفقیت همراه بوده‌اند، تضمین‌کننده موفقیت آن‌ها در ایران نیست. فهرست مطالب پیشگفتارفصل 1: چرا مدیریت ایده‌ها (اهمیت و کاربردها)مقدمهچرا شرکت‌ها باید شیفته ایده‌های کارکنان خود باشند؟ثروت‌های پنهان در سازمان شمافصل 2: مدیریت ایده‌ها چیستچرا ایده مهم است؟تعریف ایدهآیا ایده‌ها باید حتماً جدید و نو باشند؟اهمیت نوآوری و مدیریت نوآوریانواع نوآوریفرآیندهای نوآوریفرآیند خلق ایدهمدل انتقال خلاقیتنوآوری و اجماع ایده‌هامنابع ایدهمدیریت ایده‌هاارزش مدیریت ایده‌ها در فرآیند نوآوریفرآیندهای مدیریت ایده‌هامدیریت ایده‌ها در دولت و بخش عمومیمعرفی مدلی برای نوآوری در بخش عمومیمدیریت ایده‌ها و فرهنگ سازمانیفصل 3: نسل چهارم نظام پیشنهادهاسیر تکوین مدیریت ایدهچرا نسل چهارم نظام پیشنهادهامقایسه نظام پیشنهادها و مدیریت ایده‌هامزایای ارتقای نظام پیشنهادها به مدیریت ایده‌هافصل 4: مدل اجرایی مدیریت ایدهطراحی مدلی برای فرآیند خلق ایده‌هاابزارهای رسمی و موجود خلق ایده در سازمانایجاد رویدادهایی برای خلق ایدهکنترل منابع ایدهکنترل بر فعالیت‌های خلق ایدهپایش و فیلتر ایده‌ها در مرحله خلقتأثیر استراتژی بر خلق ایده‌هاپایش و تنظیم فرآیند خلق ایدههمسوسازی فرآیند خلق ایده با استراتژی و کسب‌وکار اصلی سازمان‌هاساماندهی ایده‌هااخذ ایده‌هاکنترل اخذ ایدهبرچسب‌گذاری ایده‌هاکنترل برچسب‌گذاریذخیره و نگهداری ایده‌هاساماندهی و دسته‌بندی ایده‌ها در دریاچه ایدهفیلتراسیوناشاعه ایده‌هاترکیب و اجماع ایده‌هامسیرگزینیفعالیت‌های مرتبط با توسعه و اجرایی سازی ایده‌هافعالیت‌های مرتبط با توسعه و اجرایی سازی ایده‌هافصل 5: راهنمای گام به گام اجرای مدل مدیریت ایده در سازمانارکان اصلی سیستم مدیریت ایده‌هابهبود خلق ایده‌هامشخصات بهبود ایده‌ها در مقایسه با ایده‌هاخلق "دستور ایده‌ها"نقشه ذهنینکات مهم در اجرای مدیریت ایده‌هاچگونه ایده‌ها را در سازمان پیش برانید؟گام‌هایی برای استمرار ایده یابی از پرسنلفهرست منابعمنابع فارسیمنابع انگلیسی

more_vert کتاب کار‌آفرینی با رویکرد کشف فرصت و خلق ثروت

ادامه مطلب

closeکتاب کار‌آفرینی با رویکرد کشف فرصت و خلق ثروت

حسن عبدی در کتاب کار‌آفرینی با رویکرد کشف فرصت و خلق ثروت، به دنبال نشان دادن مسیر موفقیت کارآفرینان است به طوری که با مطرح کردن بحث خودشناسی و خو‌دباوری سعی دارد بیان کند در مسیر کارآفرینی و ایجاد کسب و کار، آمادگی ذهنی و ایجاد نگرش درست برای هر فردی لازم و ضروری است. امروزه تغییرات سریع و شتابان اقتصاد و بازار کشورها، تحولات عمیق فضای کسب و کار و افزایش رقابت‌پذیری سبب شده است تا بیش از گذشته نقش کارآفرینان به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی اهمیت یابد. در کشور ما طی سال‌های اخیر سیاست‌ها به سوی کارآفرینان و کارآفرینی معطوف گردیده و اقداماتی نیز صورت پذیرفته است. اما هنوز حمایت از ارزش‌آفرینان و کارآفرینان بسیار محدود بوده و آنان با تمام مشکلات و تلاش در جهت تبدیل ایده به محصول بایستی شخصاً تمام ریسک سرمایه‌گذاری را عهده‌دار باشند. لذا شایسته است محدودیت‌ها و مشکلات فرا روی کارآفرینان از میان برداشته شود تا آنان به مانند همتایان خود در کشورهای توسعه یافته موجبات ارتقای تولید ناخالص ملی (GNP)، انباشت سرمایه و افزایش بهره‌وری اقتصاد ملی همراه با به فعل درآوردن امکانات بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه بخش صنعت به عنوان پیشران توسعه اقتصاد کشور را فراهم آورند. در بخشی از کتاب کار‌آفرینی با رویکرد کشف فرصت و خلق ثروت (entrepreneurship opportunities exploration and wealth creation) می‌خوانیم: ایده یک طرز تفکر قابل اجرا، منطقی و زیبا است که بر خلاقیت و تفکر خلاق مبتنی است و زمانی که به نوآوری تبدیل می‌شود؛ نشان‌ دهنده نوعی ساختارشکنی است. همچنین پروسه ایده‌پردازی در عصر اطلاعات و ارتباطات خیلی ساده و از طریق مدیریت کانال‌های ورودی اطلاعات به ذهن چون حواس پنج‌گانه و تمام رشته‌های فکری انسان‌ها قابل کنترل است. به طوری که امروزه با اطلاعات و ارتباطات فراوان، انسان‌ها از طریق ماهواره‌ها، شبکه‌های تلویزیونی، اینترنت، شبکه‌ها و کانال‌های مجازی و... بمباران اطلاعاتی می‌شوند و در این دنیای پریابی اطلاعاتی فقر انسان، فقر اطلاعات و ارتباطات نیست بلکه فقر مدیریت اطلاعات و ارتباطات است. بنابراین با مدیریت درست اطلاعات و دستیابی به اطلاعات و ارتباطات مهم در زمینه اهداف و ایجاد کسب و کارهای جدید می‌توان مسائل، مشکلات و چالش‌های زندگی را به آسانی حل و راه‌حل ارائه داد و از ارائه راه‌حل، ایده و از عملیاتی کردن ایده‌ها نوآوری و کسب و کارهای جدید متولد می‌شوند. به طوری که نوآوری به معنی خلاقیت عینیت‌ یافته یا تحقق‌ یافته است. به عبارت دیگر، خلاقیت فعالیت ذهنی و عقلایی برای ایجاد ایده جدید و تازه است در حالی که نوآوری به معنای تبدیل خلاقیت به عمل یا نتیجه است که با نوآوری کسب و کارهای جدید متولد و محصولات و خدمات جدید وارد بازار می‌شوند. فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: مفهوم و ضرورت ارزش‌آفرینی و کارآفرینی1-1- مقدمه2-1- مفهوم ارزش‌آفرینی و کارآفرینی3-1- اهمیت و ضرورت ارزش‌آفرینی و کارآفرینی4-1-‌ قانون 90/10 در عصر اطلاعات و ارتباطات5-1- جایگاه ارزش‌آفرینی و کارآفرینی در بین روش‌های کسب درآمدفصل دوم: چگونه ارزش‌آفرین و کارآفرین شویم؟1-2- خودشناسی مقدمه ارزش‌آفرینی2-2- خلقت و شناخت انسان3-2- خودآگاهی و ارزش‌آفرینی4-2- اندیشه و ارزش‌آفرینی5-2- باور و ارزش‌آفرینی6-2- مدیریت اطلاعات و ارتباطات در ارزش‌آفرینی7-2- خلاقیت8-2- ایده و نوآوری9-2- استارتاپ‌ها10-2- ارزش‌آفرینی و تکنولوژی11-2- دستاورد و ارزش‌آفرینی‌ انسان‌ها12-2- مثلث مالکیت کسب و کار- سرمایه‌گذار13-2- همکاری با دیگران و تیم‌سازی در ارزش‌آفرینی14-2- سرمایه‌های اساسی ارزش‌آفرینی و ثروت‌آفرینی15-2- اصول موفقیت استیو جابز در ارزش‌آفرینیفصل سوم: ارزش‌آفرینی و کارآفرینی در دیدگاه‌های مختلف1-3- کارآفرینی (ارزش‌آفرینی) در نظریه‌های اقتصادی2-3- کارآفرینی (ارزش‌آفرینی) در دیدگاه‌های غیراقتصادی1-2-3- رویکرد ویژگی‌ها2-2-3- رویکرد رفتاریفصل چهارم: توسعه و ارزش‌آفرینی1-4- توسعه محصول ارزش‌آفرینی و ثروت‌آفرینی2-4- نقش و اهمیت آموزش و ترویج ارزش‌آفرینی و کارآفرینی در توسعه3-4- ارزش‌آفرینی، اقتصاد و مدیریت خانوادهفصل پنجم: فرآیند ارزش‌آفرینی و کارآفرینی1-5- مقدمه2-5- شناسایی و کشف فرصت‌ها و ایده‌ها3-5- ارزیابی و انتخاب ایده مناسب4-5- تدوین طرح کسب و کار5-5- تأمین منابع مورد نیاز کسب و کار6-5- تأسیس و راه‌اندازی کسب و کار7-5- مدیریت و اداره کسب و کارفصل ششم: گفتگو با کارآفرینان برتر شهرستان بوکان1-6- سرمایه‌های نمادین ارزش‌آفرین2-6- گفتگو با مهندس مسعود سیادت3-6- گفتگو با عبدالله آهنگری4-6- گفتگو با دکتر سیامند عزیزنژاد5-6- گفتگو با حامد فرهادزاده6-6- گفتگو با حمزه امینی7-6- گفتگو با حاج رحمان امین‌پور8-6- گفتگو با بایزید غفور گولی9-6- گفتگو با فواد اسماعیل‌پورپیوست‌هاپیوست 1: نمونه فرم خام طرح کسب و کار کاملپیوست 2: نمونه فرم خام طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی بر مبنای سایت بهین‌یابکلیات طرح توجیهیمطالعات فنی طرحمطالعات مالی و اقتصادی طرحمنابع- فارسی- انگلیسی

more_vert کتاب ثروت نهفته در بورس ایران

ادامه مطلب

closeکتاب ثروت نهفته در بورس ایران

مهرناز سلطانی در کتاب ثروت نهفته در بورس ایران، با تکنیک‌های گام‌به‌گام، شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بورس تبدیل می‌کند. معامله‌گری شغل سختی است، البته تا زمانی که بدون دانش و مهارت و تجربه کافی عمل کنید. در آن صورت نه تنها سرمایه‌تان بلکه روح و روانتان نیز از بین خواهد رفت. در کتاب ثروت نهفته در بورس ایران به شیوه بسیار ساده می‌آموزید که چگونه از سرمایه‌هایی که در اختیارتان قرار می‌گیرد،‌ در بورس بیشترین سود را کسب نموده و با بکارگیری استراتژی سود مرکب و به تعبیر برایان تریسی با به تعویق انداختن خوشی‌های کوتاه مدت،‌ پیشرفت مالی‌تان را در بلند مدت تضمین کنید. یکی از ثروتمندترین افراد جهان به نام وارن بافت،‌ بر این اعتقاد است که بورس، محل انتقال ثروت از جیب افراد بی‌تجربه و عجول به جیب افراد صبور و با تجربه‌ای است که با استفاده از استراتژی مناسب از هیجانات بازار در امان می‌مانند. پول کجاست و کدام کسب و کار به روحیه شما می‌خورد؟ راه‌های صحیح زیادی برای کسب درآمد و ثروت وجود دارد. منتها همه ما دوست داریم کاری را انجام دهیم که با کمترین زمان و هزینه به بهترین نتیجه دست پیدا کرده و بیشترین سود و منفعت مالی را نصیب خودمان کنیم. پس اگر سرمایه‌ای حتی به مقدار بسیار کم در اختیار داریم، باید بدانیم که در چه کسب‌وکاری وارد کنیم تا به بهترین وجه ممکن از آن استفاده کرده و تصمیم بگیریم تا از پول‌ها و سرمایه‌های خودمان که با زحمت فراوان به دست آورده‌ایم، به‌صورت هوشمندانه استفاده کرده و قبل از ورود آنها به کسب و کار، بررسی‌های لازم را انجام داده تا با استفاده هوشمندانه از سرمایه، به بهترین سود و درآمد دست پیدا کنیم. شرایط مورد نیاز جهت موفقیت در بورس: 1. ریسک‌پذیری متوسط و متوسط رو به بالا2. علاقه‌مند به یادگیری و آموزش3. کوشا در انجام فعالیت‌ها این نکته را به خاطر بسپاریدکه فعالیت و کسب سود در این بازار مختص به قشر خاصی از افراد نیست. شما چه خانم و چه آقا و چه کارمند یا دارای شغل آزاد و یا حتی خانه‌دار، درصورتی‌که علاقه‌مند به یادگیری و استفاده از سرمایه خود به‌صورت آگاهانه و هوشمندانه باشید می‌توانید به موفقیت و ثروت موردنظر خود در این بازار دست پیدا کنید. اگر شما هم شرایط گفته شده را دارید، آماده ورود به دنیای بورس شوید. در کتاب ثروت نهفته در بورس ایران چه خواهید آموخت؟ تلاش اصلی این کتاب آموزش ساده و گام‌به‌گام جهت ورود و فعالیت مؤثر در بورس اوراق بهادار بوده و با یادگیری و تمرین اصول و مهارت‌های ذکر شده به راحتی می‌توانید تسلط نسبی بر بازار پیدا کرده و بیشترین سود را از سرمایه‌های‌تان کسب کنید. در این کتاب سعی شده به گونه‌ای آموزش‌ها داده شود که بدون استرس از شکست خوردن در معامله‌گری و با تحلیل‌های مناسب، بازار و صنایع و سهام گوناگون را بررسی کنید و در زمان مناسب اقدام به خرید و فروش کنید. در بازار امروز، معامله‌گران باید از هوشمندی لازم به همراه دانش و مهارت و تجربه کافی جهت ترید حرفه‌ای برخوردار باشند. باید مدیریت سرمایه و تحلیل و تصمیم‌گیری منطقی و مناسب برای خرید و فروش‌ها را انجام داده و همگام با روند بازار حرکت کرده تا به موفقیت برسند و تجربیات گذشته را مسیر راه آینده قرار دهند. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: آیا برای سرمایه‌گذاری موفق و به‌یادماندنی آماده‌اید؟پول کجاست و کدام کسب و کار به روحیه شما می‌خورد؟مرحله تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز فرا رسیدهحال وقت آن است که اسرار ثروتمندان را فرابگیریدسرمایه‌گذاری مالی را هضم کنیدشغلی که بعد از 5 سال می‌توانید بازنشسته شوید روبرویتان قرار داردآیا برای این بازار ساخته شده‌اید؟بازه‌های زمانی سرمایه‌گذاریانواع سرمایه‌گذارانسرمایه مناسب جهت ورود به بازار سرمایهآیا راحت شدن از دست کارفرما و خلاصی از مشکلات روزی 3300 تومان نمی‌ارزد؟فصل دوم: به جزیره ناشناخته بورس خوش آمدیدآشنایی با بورسعوامل تاثیرگذار بر اوضاع بورسدر بورس با چه چیزهایی سر و کار دارید؟ساز و کار بورس چگونه است؟چگونه در بورس سود کسب می‌کنید؟روش‌های مختلف خرید و فروش سهامروش غیر مستقیمروش مستقیمچالش‌های پیش‌رو برای سرمایه‌گذاری در بورسفصل سوم: آسانسوری که یک شبه شما را به اوج توانگری و ثروت می‌رساند از کار افتادهپله صفرم معامله‌گر حرفه‌ای: عاشق حرفه معامله‌گری باشیدپله اول معامله‌گر حرفه‌ای: کلاه‌تان خوش دست برای برداشتن نباشدپله دوم معامله‌گر حرفه‌ای: پا جای پای بزرگان بازار بگذاریدپله سوم معامله‌گر حرفه‌ای: کسب دانش و تجربه مناسب و لازمپله چهارم معامله‌گر حرفه‌ای: غلبه بر خرید و فروش زیادپله پنجم معامله‌گر حرفه‌ای: وسوسه فروش سهام مناسب به جانتان نیفتدپله ششم معامله‌گر حرفه‌ای: با قرار دادن حد ضرر در معاملات، محافظ سرمایه‌هایتان باشیدپله هفتم معامله‌گر حرفه‌ای: همیشه لازم نیست در بازار سرمایه حضور پر‌رنگ داشته باشیدپله هشتم معامله‌گر حرفه‌ای: از تحلیل تکنوفاندامنتال استفاده کنیدتحلیل بنیادیتحلیل تکنیکالپله نهم معامله‌گر حرفه‌ای: پیدا کردن استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن روال خرید و فروش موفق در بورس چیست؟چارچوب و روش در سرمایه‌گذاریپله دهم معامله‌گر حرفه‌ای: درک ارزش روان‌شناسی معاملاتفصل چهارم: با یادگیری روانشناسی معاملات، معامله‌گری را لذت بخش سازیددقیق و منضبط باشیدرابطه اهمال‌کاری در زندگی روزمره و معامله‌گریدانستن بدون تمرین پول در جیب شما نخواهد گذاشتشکست خوردن جزئی از معامله‌گری استفصل پنجم: با جعبه ابزار زیر به صورت عملی اقدام به معامله‌گری کنیدقدم‌های ورود به بورسنحوه استفاده از پرکاربردترین سایت و مرجع بورسآموزش تحلیل تکنیکالچند اصل اساسی در تحلیل تکنیکالروندخط روندابزارهای تایید کننده خط روندبادبزنفیبوناتچیRSIالگوهای بازگشتی‌الگوی سرو شانهالگوی دو قلوالگوی سه قلوالگوی نعلبکیروندهای ادامه دهندهکانالیزه شدن قیمتالگوی حرکت موزونالگوی پرچمالگوی کنجامواج الیوتالگوهای شمعی ژاپنیGapفصل ششم: تجربیات بورسیبا عجایب بورس در ایران آشنا شویدبا بازی‌های سفته بازان در بورس آشنا شویدتجربیات بورسی به زبان سادهبا یک سری از اصطلاحات بیشتر آشنا شویدتحلیل بنیادیسخن پایانی