جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله پویایی‌های تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن تغییرات رژیم

ادامه مطلب

closeمقاله پویایی‌های تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن تغییرات رژیم

مقاله علمی و پژوهشی " پویایی‌های تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن تغییرات رژیم" مقاله ای است در 24 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نااطمینانی تورم، مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف، تورم در ایران پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH) به بررسی پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (1367-1391) میپردازیم. این روش اجازه میدهد تغییرات رژیم را هم در میانگین و هم در واریانس تورم در نظر گرفته و رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد، در حالیکه در کوتاهمدت این رابطه منفی است، بنابراین فرضیه فریدمن- بال که در آن تورم اثر مثبتی بر نااطمینانی تورم دارد تنها بهصورت محدود و در بلندمدت ثابت میشود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی درکشورهای غیرصنعتی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی درکشورهای غیرصنعتی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی درکشورهای غیرصنعتی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث هدفگذاری تورم، نرخ رشد اقتصادی، مدل‌های تابلویی پویا، تخمین‌زننده LSDVC پرداخته شده است چکیده مقاله مروری بر ادبیات هدفگذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر می‌تواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به ‌گونه‌ای‌ که می‌توان انتظار داشت کشورهای هدفگذار تورم به‌واسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، بنابراین چنانچه به همراه کاهش نرخ تورم کشورهای هدفگذار نرخ رشد اقتصادی کمتری را تجربه نمایند در این صورت سیاست هدفگذاری تورم ممکن است چندان موفق تلقی نشود. از این رو، بررسی آثار هدفگذاری تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای هدفگذار تورم بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است در چارچوب یک مدل تطبیقی پویای تابلویی تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی طی دوره (2010-1985) مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از تخمین‌زننده LSDVC برآورد شده و نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که هدفگذاری تورم تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای غیرصنعتی نداشته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تعیین عوامل تأثیرگذار بر تورم و طراحی سیستم هشداردهنده تورم شدید برای اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تعیین عوامل تأثیرگذار بر تورم و طراحی سیستم هشداردهنده تورم شدید برای اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تعیین عوامل تأثیرگذار بر تورم و طراحی سیستم هشداردهنده تورم شدید برای اقتصاد ایران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تورم، عوامل مؤثر بر تورم، شبکه‌های عصبی، الگوریتم ژنتیک، سیستم هشداردهنده تورم پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به پیامدهای ناگوار تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد، آگاهی از احتمال وقوع تورم شدید در آینده نزدیک،فرصتی بسیار مناسب جهت اجتناب از تبعات منفی تورم ایجاد می‌کند. برای آگاهی از وقوع تورم شدید درآینده نزدیک، در قدم اول باید عوامل مؤثر بر تورم را به‌درستی شناسایی کرد. در این مقاله از میان داده‌های ماهانه 21 متغیر احتمالی اثرگذار برتورم، در بازه زمانی فروردین 1375 تا دی­ماه 1390ش، با ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی، متغیرهای اساسی مؤثر بر تورم ایران تعیین‌شده‌اند. این متغیرها عبارت‌اند از: حجم نقدینگی، مخارج دولت، شاخص دستمزد نیروی کار، نرخ سود بانکی، تولید ناخالص داخلی، تورم با وقفه زمانی و شاخص قیمت جهانی نفت خام. پس از شناسایی متغیرهای اساسی، یک سیستم هشداردهنده تورم شدید طراحی شده است. این سیستم با بهره‌گیری از مبانی شبکه‌های عصبی، احتمال وقوع تورم شدید در بازه شش ماه آتی را پیش­بینی می­کند. برای طراحی این سیستم از یک شبکه عصبی پیش­خور با دولایه پنهان استفاده‌شده است. نتایجمدل، نشان‌دهنده عملکرد امیدوارکنندهسیستمهشداردهنده استو سیستمقادربهصدورسیگنال­هایهشداردهندهزودهنگام وقوع تورم شدید در آینده نزدیک است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مدل‌سازی نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله مدل‌سازی نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران

 مقاله علمی و پژوهشی " مدل‌سازی نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تورم، نااطمینانی، مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته پرداخته شده است چکیده مقاله این مطالعه، با استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را دارد، به مدل‌سازی نااطمینانی تورم اقتصاد ایران طی دوره فروردین 1369 تا اسفند1387 می‌پردازد. ابتدا به برآورد مدل‌های مورد نظر می‌پردازیم و در ادامه آثار غیر متقارن و پایدار شوک‌های تورمی بر نااطمینانی تورم بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که آثار شوک‌ها نامتقارن بوده‌اند و شوک‌های قیمتی مثبت بر نااطمینانی تورم اثر بیشتری نسبت به شوک‌های قیمتی منفی داشته‌است، البته آثار این شوک‌های قیمتی نیز بر نااطمینانی تورم دائمی نیست، اما از درجه پایداری بالایی برخوردار است. علاوه بر این، نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می‌دهد که تورم، علت گرنجری نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران است و رابطه عکس بین آنها برقرار نیست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اندازه‌گیری تورم پایه براساس روش بهینه: مطالعه موردی اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اندازه‌گیری تورم پایه براساس روش بهینه: مطالعه موردی اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اندازه‌گیری تورم پایه براساس روش بهینه: مطالعه موردی اقتصاد ایران" مقاله ای است در 28 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث هدفگذاری تورم، تورم پایه، اجزاء پایدار و موقتی، رویکرد آماری، رویکرد مبتنی بر مدل، روش میانگین مرتب و روش خارج کردن پرداخته شده است چکیده مقاله مطالعه حاضر به اندازه‌گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش‌های مختلف و به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می‌پردازد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهند که روش خارج کردن غذا و تحصیل و روش SVAR ، در شمار روش‌های بهینه برای اندازه‌گیری تورم پایه در اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر، گروه مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران بوده و هماهنگ با انتظارات می‌باشد. همچنین تکانه‌های تورم پایه، قیمت واردات و تورم غیرپایه به ترتیب 54 ، 40 و 6 درصد از واریانس در تورم را تشریح می‌‌کنند. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است تا چارچوب سیاستی هدفگذاری تورم در قالب یک برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، نسبت به برقراری و تحقق الزاماتی همچون عدم وجود سلطه مالی، عدم تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و ... گام برداشته شود. اجرای این سیاست متضمن کنترل حدود 50 درصد از تورم در اقتصاد ایران می‌‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی آثار تکانه‌های داخلی و خارجی بر تورم در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی آثار تکانه‌های داخلی و خارجی بر تورم در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی آثار تکانه‌های داخلی و خارجی بر تورم در ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تورم، خودرگرسیون برداری، ایران پرداخته شده است چکیده مقاله در این تحقیق آثار تکانه‌های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال‌های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می‌باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس‌العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می‌باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت‌هایی مطابق تئوری‌های اقتصادی می‌باشند، بطوری‌که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش می‌یابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش می‌یابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه‌ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می‌باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می‌کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می‌گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می‌توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به‌ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح‌دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه‌مدت از عواملی است که در دوره‌ای بسیار کوتاه‌مدت سهم زیادی در توضیح‌دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری‌که در میان‌مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می‌گیرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله برآورد غیرخطی تقاضای پول و تعیین سطح آستانه‌ای تورم در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله برآورد غیرخطی تقاضای پول و تعیین سطح آستانه‌ای تورم در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد غیرخطی تقاضای پول و تعیین سطح آستانه‌ای تورم در ایران (1390-1352)" مقاله ای است در 26 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تقاضای پول، الگو انتقال ملایم، سطح آستانه‌ای تورم پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش به بررسی غیرخطی بودن تابع تقاضای پول و مطالعه رفتار تقاضای پول نسبت به سطح آستانه‌ای تورم در ایران می‌پردازد. ناهمگنی نتایج نحوه پاسخگویی تابع تقاضای پول به سطح تورم در مطالعات تجربی اخیر انگیزه اصلی این مطالعه است. برای این منظور، بر پایه نظریه تقاضای پول کینزی‌ها و پولیون و نیز برحسب انتخاب M1 یا M2 4 سناریو برای تابع تقاضای پول در ایران بررسی می‌شود. برآورد الگو با استفاده از داده‌های سری‌های زمانی سال‌های (1392-1352) بانک مرکزی ایران انجام می‌گیرد. نخست، ایستایی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز، میزان بهره و پول آزمون می‌شود، سپس با استفاده از روش جوهانسن وجود بردار هم‌انباشتگی یا همگرایی بلندمدت بین متغیرهای الگو بررسی و برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده می‌شود. خطی یا غیرخطی بودن تابع تقاضای پول به‌همراه تعیین سطح آستانه‌ای تورم در ایران از طریق مدل تغییر رژیم ملایم آزمون می‌شود. برآوردها حاکی از غیرخطی بودن تابع تقاضای پول در ایران هستند. نتایج نشان می‌دهند پاسخگویی مثبت تقاضای پول در ایران در تورم آستانه‌ای 75/14 درصد است. در تورم بالاتر تقاضای پول به‌صورت منفی به آن واکنش نشان می‌دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تخمین منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید در ایران با استفاده از رویکردهای هم‌انباشتگی و VAR

ادامه مطلب

closeمقاله تخمین منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید در ایران با استفاده از رویکردهای هم‌انباشتگی و VAR

مقاله علمی و پژوهشی " تخمین منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید در ایران با استفاده از رویکردهای هم‌انباشتگی و VAR" مقاله ای است در 20 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید، نرخ تورم، نرخ بیکاری، هزینه‌های فهرست‌بها، چسبندگی دستمزدها و قیمت‌ها، روش VAR و هم‌انباشتگی پرداخته شده است چکیده مقاله شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور به لحاظ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می‌تواند سیاستگذاران و اقتصاد‌دانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. در این مقاله با استفاده از دیدگاه مکتب کینزین‌های جدید در مورد تورم و بیکاری که به مباحثی مانند هزینه‌های فهرست‌بها و چسبندگی‌های دستمزد و قیمت‌ها توجه دارند ابتدا یک سیستم دومتغیره شامل تورم و بیکاری و سپس یک سیستم سه متغیره شامل تورم، بیکاری و مارک‌آپ هزینه نیروی‌کار را تشکیل می‌دهیم و سپس با استفاده از رویکردهای هم‌انباشتگی و VAR به استخراج روابط بلندمدت بین متغیرها در بازه زمانی (۱۳۵۴-۱۳۸۶) می‌پردازیم. در نتیجه، تخمین این دو سیستم رابطه بین تورم و بیکاری در بلندمدت به صورت مثبت درآمده است. همچنین رابطه بین تورم و مارک‌آپ هزینه نیروی‌کار نیز به صورت منفی تخمین زده شده است که تأییدکننده رابطه مثبت بین تورم و بیکاری می‌باشد. رابطه مثبت بدست آمده حاکی از پدیده مزمن تورم رکودی در کشور می‌باشد که یک سری اقدامات مناسب برای رفع این پدیده را از سوی سیاستگذاران می‌طلبد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی آثار تولید بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات بر تورم در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی آثار تولید بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات بر تورم در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی آثار تولید بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات بر تورم در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 28 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تورم، تولید بخشی، حجم پول، روش خود توضیح برداری (ARDL)، روش تصحیح خطای برداری (VEC)پرداخته شده است چکیده مقاله مطالعات زیادی در مورد تورم و علل آن در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته انجام شده است. یک درک واحد در مورد مفهوم تورم وجود دارد، ولی در مورد علل آن در بین اقتصاددانان اتفاق نظر خاصی وجود ندارد. در این تحقیق از داده‌های (1384-1353) برای انجام تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای بررسی آثار تولید بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات بر تورم از دو روش اقتصادسنجی نظیر روش خود توضیح برداری با وقفه گسترده (ARDL) و روش تصحیح خطای برداری ((VEC استفاده شده است. نتایج مدلARDL نشان می‌دهد که هر 10 درصد افزایش در نرخ رشد نقدینگی به افزایش 4/6 درصد در سطح عمومی قیمتها منتهی خواهد شد. همچنین بر اساس روش VEC مشاهده می‌شود که فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران پذیرفته نمی‌شود. بر اساس نتایج مدل ARDL نیز می‌توان دید که افزایش تولید بخشهای کشاورزی و خدمات در مقایسه با افزایش تولید بخش صنعت بیشتر موجب کاهش تورم در اقتصاد ایران می‌شود. به‌عبارت بهتر می‌توان گفت برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، ضروری است دولت در سیاستهای اقتصادی خویش به سمت گسترش تولید در بخشهای خدمات و کشاورزی نقش هدایت و نظارت بیشتری را داشته باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اندازه‌گیری همزمان نایرو و هسته تورم در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اندازه‌گیری همزمان نایرو و هسته تورم در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اندازه‌گیری همزمان نایرو و هسته تورم در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 35 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نایرو(NAIRU)؛ هسته تورم؛ خودرگرسیون برداری ساختاری؛ بیکاری؛ تورم؛ منحنی فیلیپس پرداخته شده است چکیده مقاله کاهش نرخ بیکاری و دستیابی به تورم غیر فزاینده از جمله اهداف مهم و کلیدی سیاستگذاران اقتصادی است. بنابراین اندازه‌گیری نرخ بیکاری همراه با تورم غیر فزاینده (نایرو) و هستة تورم از اهمیت خاص برخوردار است. در این مقاله نرخ بیکاری همراه با تورم غیر فزاینده (نایرو) و هستة تورم به صورت همزمان و در چارچوب یک نگرش ساختاری برای اقتصاد ایران اندازه‌گیری می‌شود. در این رابطه، نایرو به عنوان جزئی از نرخ بیکاری واقعی که در بلند مدت با تورم ناهمبسته است، و هستة تورم نیز بخشی از تورم واقعی که اثر میان مدت و بلندمدتی بر تولید و اشتغال ندارد، تعریف شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مبادلة تورم و بیکاری در چارچوب منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت و بلندمدت مرسوم با توجه به داده‌های آماری کشور مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. نرخ بیکاری نایرو و هستة تورم بر خلاف تصور اولیه مفهوم ثابت زمانی نداشته بلکه در طول زمان متغیر هستند. نایرو و هستة تورم برآورد شده در این مقاله، تفاوت بسیار اساسی و چشمگیر با نرخ بیکاری و نرخ تورم واقعی ندارد که گویای ماهیت ساختاری و بلندمدت بودن پدیده بیکاری و تورم در اقتصاد ایران است. عنوان مقاله [English] NAIRU and Core Inflation Simultaneous Measurement in Iran Economy چکیده [English] Low unemployment rate and access to Non-Accelerating inflation rate are considered as key targets for policy makers. Thus, measuring the Non-Accelerating inflation rate of unemployment (NAIRU) is very important. In this paper, we investigate the NAIRU and core inflation with a structural approach in which the two factors respond to each other simultaneously. The NAIRU is defined as a component of the real unemployment rate that is uncorrelated with inflation in the long run. In addition, the core inflation is defined as a component of real inflation that is uncorrelated with output and unemployment in medium and long run. The findings of this paper shows that the trade-off between inflation and unemployment rate as predicted by traditional short and long run Philips Curve theory cannot be confirmed by the statistical data. Contrary to the primary conception, NAIRU and core inflation rate are time-varying and not fixed. In This paper, also, there is no difference between NAIRU and core inflation with real unemployment and inflation respectively. That is, unemployment and inflation rate phenomena in Iranian economy have long term and structural nature. کلیدواژه‌ها [English] NAIRU, core inflation, Structural VAR, unemployment, Inflation, Phillips curve دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر تورم و جهانی‌شدن بر سوددهی کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران تلفیق رهیافت‌های سیستم دینامیکی و اقتصادسنجی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تورم و جهانی‌شدن بر سوددهی کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران تلفیق رهیافت‌های سیستم دینامیکی و اقتصادسنجی

  مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر تورم و جهانی‌شدن بر سوددهی کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران تلفیق رهیافت‌های سیستم دینامیکی و اقتصادسنجی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تورم، حاشیه سود، هزینه‌های کل، درآمدهای کل، هزینه‌های تحقیق و توسعه، بهره‌وری کل عوامل تولید، کیفیتپرداخته شده است چکیده مقاله آثار تورم بر اقتصاد در شناخت پدیده‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت می‌باشند به ویژه آثاری که تورم بر عملکرد صنایع دارد. در اغلب مطالعات انجام‌شده از جمله بانرجی و راسل (2005) و بانرجی و دیگران (2001) نشان داده شده است که تورم اثر منفی بر حاشیه سود دارد. در این مقاله اثر تورم و جهانی‌شدن بر سوددهی کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران در دوره زمانی (1386-1379) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور استفاده از 24 گروه صنعتی در این دوره زمانی از روش داده‌های تابلویی(پانل دیتا) و همین طور از روش سیستم دینامیکی به منظور تبیین این امر و همچنین تأثیر جهانی‌شدن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بخش اقتصادکلان سطح نقدینگی و تقاضای کل اقتصاد بر تورم تأثیر مثبتی دارند و در بخش کارگاه‌ها تورم موجب افزایش بیشتر درآمدها نسبت به هزینه‌های بنگاه‌ها می‌شود و در نتیجه سود بنگاه‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین بر خلاف اغلب مطالعات انجام شده تورم تأثیر مثبتی بر سود بنگاه‌هایی که در شرایط تورمی در صنعت باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند، دارد. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحت عنوان سناریویی در الگوی سیتم دینامیکی بیان شده است که تحت این شرایط به دلیل کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای ورود کالاها با قیمت جهانی و پایین صورت می‌گیرد، لذا صنایع به تدریج دچار ورشکستگی می‌شوند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 30 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  بهره‌وری؛ تورم؛ علیت؛ شبکة عصبیGMDH پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله رابطة علیت میان تورم و رشد بهره¬وری در اقتصاد ایران با استفاده از روش¬های خطی و غیر¬خطی مبتنی بر شبکه¬های عصبی آزمون می¬شود. این مطالعه با ارائة نگاهی جامع و متفاوت به مبانی نظری رابطة تورم و بهره¬وری و نیز ارائة روشی¬ نو به منظور بررسی ارتباط غیرخطی میان این دو متغیر به واکاوی رابطه میان این دو در اقتصاد ایران طی دورة 1385-1338 پرداخته است. نتایج حاکی آن است که به‌رغم عدم وجود رابطة خطی میان تورم و رشد بهره‌وری، یک رابطة غیرخطی میان این دو متغیر با استفاده از روش علیت غیرخطی GMDH مشاهده می¬شود. به بیان دیگر، میان تورم و رشد بهره¬وری یک علیت غیرخطی دو طرفه برقرار است. عنوان مقاله [English] An Investigation of Nonlinear GMDH Causality between Inflation and Productivity Growth in Iran چکیده [English] In this paper causality relation between inflation and productivity growth in Iran with the use of linear and non linear methods based on neural network will be examined. This study provides a comprehensive and distinctive view on the theoretical relationship between inflation and productivity growth, provideing a new approach to the nonlinear relationship between these two variables in Iran during 1960-2006. The results indicate that despite the lack of linear relationship between inflation and productivity growth, a nonlinear relationship between these two variables using nonlinear GMDH causality can be observed. کلیدواژه‌ها [English] Productivity, inflation rate, causality, GMDH Neural Network دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطه آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک

ادامه مطلب

closeمقاله برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطه آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک" مقاله ای است در 20 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  رشد اقتصادی؛ سطح آستانه‌ای؛ تورم؛ روش داده‌های تلفیقی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از نگارش این مقاله، برآورد نرخ آستانه¬ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک است. شش کشور از مجموعه کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2005-1970 بررسی شدند. روش تجزیه-¬ تحلیل بدین منظور روش داده¬های تلفیقی انتخاب شده است. مسئله¬ای که در اینجا مطرح است، چگونگی اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی است و اینکه آیا اثرات احتمالی در تمام سطوح تورم متقارن هستند؟ مسئلة دیگری که به طور ضمنی بررسی شده است این است که آیا تفاوت معنی¬داری بین رابطة تورم و رشد اقتصادی در میان کشورهای تحت بررسی وجود دارد؟ برآورد مدل رشد اقتصادی به روش GLS و با رویکرد اثرات ثابت گویای این است که در کشورهای مورد بررسی تورم پایین¬تر از سطح 15 درصد، بر رشد اثر بااهمیتی ندارد، اما تورم بالاتر از این سطح آستانه¬ای (تورم بالای 15 درصد) اثر منفی و بااهمیتی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج آزمون فرضیة دوم تحقیق نیز گویای این است که تفاوت معنا¬داری در نوع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی بین کشورهای تحت بررسی وجود ندارد. عنوان مقاله [English] The Threshold Rate of Inflation and Its Relation with Economic Growth چکیده [English] The purpose of implementing the present research is estimating the threshold rate of inflation and its relation with economic growth in a selection of OPEC countries. Six countries of OPEC are studied for the period of 1970-2005. The method selected for the data analysis is the pooled data method. An issue addressed here is the inflation influence on economic growth and the probable symmetric effect in all its levels. Other issue that is dealt with implicitly is whether there is any significant difference among the countries under investigation. In this respect the impact of Estimation of economic growth model using generalized least squares (GLS) method and fixed effects approach indicats that inflation rate under 15% doesn’t have significant effect on the growth rate in the countries under consideration. However, inflation above this threshold level (inflation above 15%) has negative and significant effect on the economic growth. The results related to the second issue indicate that there isn’t any significant difference in the relationship between inflation and economic growth among those countries. کلیدواژه‌ها [English] Economic Growth, Threshold, Inflation, OPEC Countries دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توزیع درآمد، تورم، شاخص جینی، دهک‌های درآمدی، سیاست‌های جبرانی.پرداخته شده است چکیده مقاله بحث توزیع درآمد یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی به‌شمار می‌رود و در این زمینه تحقیقات بسیاری در تمام کشورها صورت گرفته است. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی دولت می‌باشد. در این خصوص از الگوهای عوامل مؤثر بر ضریب‌جینی و سهم بیستک‌های درآمدی استفاده شد، الگوی ضریب‌جینی با استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) و الگوی عوامل مؤثر بر بیستک‌ها با استفاده از روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد مدل شاخص جینی نشان داد متغیرهای تورم، بیکاری، مخارج دولت و نسبت سهم 10 درصد گروه درآمدی بالا به 10 درصد فقیر روی نابرابری تأثیر منفی داشته و با افزایش یارانه کالاهای اساسی و سهم 40 درصد فقیر نابرابری بهبود می‌یابد. به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل دقیق‌تر تأثیر متغیرها بر نابرابری از الگوی عوامل مؤثر بر بیستک‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این الگو نشان داد که افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، یارانه کالاهای اساسی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر به‌نفع بیستک‌های با درآمد بالا بوده و به افزایش نابرابری منجر می‌شود و افزایش در سهم 40 درصد فقیر به نفع بیستک‌های با درآمد پایین بوده و به کاهش نابرابری می‌انجامد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 21 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نرخ تورم، نوسان‌ قیمت نفت، بازده واقعی سهام، ‌مدل‌های ( (GARCH و مدل تصحیح خطابرداری (VECM)پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به اینکه شاخص قیمت بهای کالا و خدمات مصرفی و نوسان‌ نرخ آن با تغییر سیاست‌های پولی، به دلیل ساختار ویژه روابط اقتصادی داخلی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده توسعه اقتصادی‌کشور است، بررسی تأثیر نرخ تورم بر بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه بازار سرمایه که نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های اقتصادی کشور است، اهمیت بسیاری دارد. این مقاله، با هدف بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های (1369 تا 1385) انجام شد. متغیرهای نوسان قیمت نفت، قیمت نفت و نرخ ارز نیز به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی در نظرگرفته شد. پس از آزمون ایستایی، همه متغیرها برای اندازه‌گیری متغیر نوسان بهای نفت از مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی و شرطی تعمیم یافته استفاده شد و بهترین مدل از طریق GARCH(1,1) به دست آمد و سرانجام، با تعیین وقفه بهینه و تعداد روابط بلندمدت، الگوی تصحیح خطا برداری (VECM) ارائه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، دو متغیر نرخ ارز و نرخ تورم در بلندمدت تأثیر منفی بر بازده واقعی سهام از خود نشان می‌دهند، در صورتی‌که تأثیر متغیر نوسان قیمت نفت و قیمت نفت به ترتیب در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بازده واقعی سهام مثبت بوده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نگرش پویایی سیستم به اثر خلق پول بانکی بر تورم در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله نگرش پویایی سیستم به اثر خلق پول بانکی بر تورم در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " نگرش پویایی سیستم به اثر خلق پول بانکی بر تورم در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 39 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خلق پول، تورم، پویایی سیستم، اقتصاد ایران پرداخته شده است چکیده مقاله نوع عملکرد فعالیت نهاد بانک در جذب سپرده، اعطاء وام و خلق پول درونی می‌تواند اقتصاد را با چالش­های بالقوه‌ای مواجه سازد. عدم تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی و دامن زدن به تورم توأم با رکود، عدم تعادل‌های پولی و تسری آن به بخش حقیقی اقتصاد و اشکالات مترتب بر تفاوت‌های سررسیدی، عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های تولیدی ازجمله مواردی است که می­توان در اقتصاد بانک محور ایران مشاهده نمود. این مقاله درجستجوی تأثیرات پویای سیستمی خلق پول درونی بر پدیده تورم در اقتصاد ایران است. در فاصله سال­های 1352 الی 1393 نقدینگی در اقتصاد ایران 15100 برابر شده است، اما تولید ناخالص داخلی تنها 2 برابر شده است. در این رابطه چند سؤال و مسئله حائز اهمیت است. این­که چرا در اقتصاد ایران نقدینگی تا این اندازه افزایش یافته است؟ چه ارتباطی بین این نحوه افزایش در نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟ نظام بانکداری متعارف در اقتصاد ایران در رشد نقدینگی و همچنین در ایجاد تورم تا چه اندازه نقش ایفا نموده است؟ موضوعاتی است که این پژوهش به­دنبال پاسخ به آن است. به­طور مشخص، این مقاله با بهره­گیری از تحلیل داده­های اقتصاد ایران و مبتنی بر روش پویایی سیستم به موضوعات مطروحه فوق ورود نموده است. نتایج حاصل از طراحی سناریوهای مختلف در این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش نرخ ذخیره­ی قانونی در ازای سپرده‌های کوتاه‌مدت تا مرز 100% و حذف قدرت وام‌دهی بانک­ها از محل این نوع سپرده‌ها و همچنین افزایش نرخ ذخیره­ی قانونی در ازای سپرده‌های بلندمدت و تعیین یک نرخ تعادلی توسط بانک مرکزی، قدرت خلق پول بانک‌ها را کاهش داده و منجر به ثبات عرضه­ی پول، ثبات سطح قیمت‌ها و هزینه‌های تولید در درازمدت می‌گردد. همچنین طراحی سناریوی تغییر در نرخ بهره در این پژوهش نشان داد که کاهش نرخ بهره بانکی منتج به بهبود متغیرهای اصلی مدل مانند تورم، عرضه­ی پول، قدرت خلق اعتبار و هزینه‌های تولید می­گردد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی عملکرد رگرسیون‌ داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت در پیش‌بینی تورم فصلی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عملکرد رگرسیون‌ داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت در پیش‌بینی تورم فصلی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عملکرد رگرسیون‌ داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت در پیش‌بینی تورم فصلی ایران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  پیش‌بینی تورم؛ رگرسیون میداس؛ مدل‌های خودرگرسیون پرداخته شده است چکیده مقاله این مطالعه به بررسی قدرت پیش‌بینی مدل‌های خودرگرسیون با داده‌های با تواتر متفاوت در پیش‌بینی نرخ تورم فصلی برای اقتصاد ایران می‌پردازد. به این منظور، دقت پیش‌بینی مدل‌های خودرگرسیونی که از وقفه‌های ماهانه نرخ تورم استفاده می‌کنند در برابر مدل‌ پایه‌ای که از اطلاعات فصلی تغذیه می‌کند، مقایسه شده‌ است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از مشاهدات ماهانه نرخ تورم در پیش‌بینی تورم فصلی غالبا منجر به بهبود دقت نتایج در پیش‌بینی تورم شده است. این بهبود بطور ویژه خود را در پیش‌بینی‌ یک گام به جلو نشان می‌دهد. در میان الگو‌های مورد بررسی، رگرسیون‌های میداس عمدتا در افق‌های پیش‌بینی یک گام، سه گام و چهار گام به جلو نسبت به مدل پایه از دقت بالاتری برخوردار بوده‌اند. مدل وزن‌دهی گام به گام که دارای تعداد پارامترهای زیادی است، نسبت به مدل رگرسیون میداس که دارای ویژگی‌های غیرخطی و تعداد پارامتر محدودتری است، پیش‌بینی‌های نسبتا دقیق‌تری ارائه کرده است. عنوان مقاله [English] Evaluation of Mixed-Frequency Regressions in Forecasting Seasonal Inflation Rate of Iran چکیده [English] This paper evaluates the predictive ability of mixed-frequency autoregressive models in forecasting seasonal inflation rate of IRAN economy. For this, forecasting accuracy of models with monthly lags of inflation rate are compared with a benchmark model which uses seasonal lags. Results indicate incorporating monthly lags, instead of seasonal lags, improves the accuracy of seasonal forecasts, especially for 1-step ahead forecasts. Among mixed-frequency models, MIDAS regressions are more accurate than the benchmark model in 1-step, 3-step and 4-step ahead forecasts. Step-weighting model which features proliferation of parameters outperforms the MIDAS regression which is non-linear and parameter efficient in estimation. کلیدواژه‌ها [English] Forecasting Inflation, MIDAS Regression, Autoregressive Models دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی" مقاله ای است در 32 صفحه و با 13 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تورم اقتصادی؛ عدم اطمینان مدل؛ رویکرد بیزی؛ میانگین‌گیری بیزی؛ شکنندگی پرداخته شده است چکیده مقاله برای کنترل یا مهار تورم باید عوامل موجد آن شناسایی شود. نتایج مطالعات دربارة عوامل موجد تورم متفاوت یا حتی ناسازگارند، زیرا بر نگرش خاص پژوهشگر استوارند. در این مقاله برای پرهیز از افتادن در چنین گردابی، از روش میانگین‌گیری بیزی استفاده گردید. ابتدا 350 هزار معادلة رگرسیونی (بر اساس داده¬های 1387-1353) برآورد و معلوم شد که نرخ رشد نقدینگی اثر مثبت و معنی‌داری بر تورم ایران دارد و عوامل غیرپولی نیز بر آن مؤثرند (تورم در ایران صرفاً یک پدیدة پولی نیست). برای اطمینان از درستی نتایج، فرایند میانگین‌گیری بیزی با 2 بار تغییر در تنها فرض اولیه (اندازة انتظاری مدل از 8 به 10 و سپس به 12) تکرار (در مجموع 1190 هزار معادلة رگرسیونی برآورد) شد. عنوان مقاله [English] Investigating Determinants of Iran’s Inflation, with the Use of Bayesian Averaging Approach چکیده [English] The findings of research about determinants of inflation are different or even inconsistent, since each are based on the researcher’s point of view. In order not to face this problem, in this paper, the researchers use Bayesian averaging method. First, 350000 regression equations (based on data from 1353 to 87) were estimated and it was found that the growth rate of cash has a positive and significant effect on Iran’s inflation, and it is not just a monetary phenomenon. For confidence, the Bayesian averaging process was repeated twice with the change of the only pre-assumption of model’s size from 8 to 10 and then to 12 (1190000 equations was estimated totally) کلیدواژه‌ها [English] Inflation, Model Uncertainty, Bayesian Approach, Bayesian Averaging, Fragility دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت

ادامه مطلب

closeمقاله پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت

مقاله علمی و پژوهشی " پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت" مقاله ای است در 16 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  الگوی تصحیح خطا؛ پیش‌بینی؛ تورم ماهانه؛ الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت؛ میداسپرداخته شده است چکیده مقاله در مقاله حاضر به منظور پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه با استفاده از داده‌های سری زمانی نمونه گیری شده باتواترهای متفاوت، از الگوی تصحیح خطای میداس استفاده شده است. برای بررسی دقت پیش‌بینی الگو، نرخ تورم ماه‌های مهر و آبان سال 1395 در الگو مورد استفاده قرار نگرفته و مقادیر تورم این دو ماه پیش‌بینی شده‌ است. سپس به وسیله داده‌های هفتگی منتشر شده از متغیرهای توضیح دهنده، مقادیر این پیش‌بینی‌ها مورد تجدید نظر واقع شده‌است. در عین حال الگو برای ماه آذر 1395، یعنی آخرین ماهی که تا زمان تدوین این مقاله نرخ تورمی از سوی بانک مرکزی برای آن گزارش نشده است، یک پیش بینی اولیه و سه تجدید نظر با توجه به اطلاعات منتشر شده جدید انجام شده، و در نهایت این نرخ برابر 8/8 پیش‌بینی شده است. عنوان مقاله [English] Forecasting Monthly Inflation Rate: Application of ECM-MIDAS Model چکیده [English] This paper employs a mixed frequency error-correction model in order to forecast monthly inflation rate for variables sampled at different frequencies. It is shown that the precision of the model is confirmable according to out of sample predictions for months Mehr and Aban of 1395. The model is then used to predict the inflation rate of the month Azar of 1395 for which no data is released yet. The predicted inflation rate, after revising three times as new information become available through time, was turned out to be 8.8 percent. کلیدواژه‌ها [English] Error Correction Model, Forecasting, Inflation, Mixed Frequency, MIDAS دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی " مقاله ای است در 19 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نرخ ارز؛ تورم؛ ‌ تولید کل و صادرات غیرنفتی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله اثر تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که تولید و تورم دو متغیر مؤثر بر صادرات غیرنفتی هستند و متغیرهای مذکور از نرخ ارز نیز تأثیر می‌پذیرند، بنابراین اثرات تغییرات نرخ ارز بر تولید و تورم و در نهایت اثر غیرمستقیم آن بر صادرات غیرنفتی نیز بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که گرچه افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیرنفتی می‌شود، اما اثرات غیرمستقیم حاصل از افزایش آن به دلیل افزایش تورم و کاهش تولید، در نهایت موجب کاهش صادرات غیرنفتی می‎شود. نتیجه‎ی مطالعه نشان داد که در مجموع، اثرات غیرمستقیم و منفی تغییر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی از طریق تأثیر آن بر تورم و تولید و اثر این متغیرها (تورم و تولید) بر صادرات غیرنفتی، از اثرات مستقیم و مثبت افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی بیشتر است. عنوان مقاله [English] A Survey of Direct and Indirect Effects of Exchange Rate Fluctuations on Non-Oil Exports چکیده [English] The present paper investigates the effects of exchange rate fluctuations on non-oil exports. Production and inflation are two effective variables on non– oil exports, which are affected by exchange rate. Therefore, the effects of exchange rate fluctuations on production and inflation as well as its indirect effect on non- oil products have been studied. The results revealed that although a direct rise in exchange rate increases non – oil products, the indirect effects caused by it due to an increase in inflation and a decrease in production give rise to a reduction in non- oil production . The results Further revealed that all in all the negative indirect effect of exchange rate fluctuations on non- oil exports through its effect on inflation and production and the effect of These two variables ( inflation and production ) on non – oil exports is larger than the positive effect of an increase in exchange rate on non – oil exports. کلیدواژه‌ها [English] Exchange rate, Inflation, Total Production, Non- Oil Exports دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .