جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان

مقاله علمی و پژوهشی" سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان ، خبرگزاری مهر ، فرایند یادگیری سازمانی ، تعریف مدیریت زمان و ابعاد مدیریت زمان اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مدیریت استراتژیک

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد. این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامهٔ راهبردی سازمان می‌نامند. فهرست مطالبکلیاتی در خصوص مفاهیم مدیریت ماهیت مدیریت استراتژیک استراتژی ها در حوزه عمل رسالت سازمان بررسی عوامل خارجی بررسی عوامل داخلی بررسی، انتخاب و اجرای استراتژیک ارزیابی و کنترل استراتژی برنامه ریزی منابع بنگاه مدیریت موجودی کالا چهارچوب تحلیلی جهت تهیه سند راهبردی (تدوین استراتژی) سازمان های یاد گیرنده (دانش محور) فرهنگ سازمان منابع

more_vert معرفی کتاب مدیریت ارتباط با مشتری

ادامه مطلب

closeمعرفی کتاب مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بسبب محیط چالش‌برانگیز کسب و کار که پیش روی سازمان‌ها در سراسر جهان امروز قراردارد، اهمیت بیش‌تری می‌یابد. این موضوع بویژه در صنایعی که دستخوش تغییرات در ]آرایش و[ پیکربندی کانال‌های ]توزیع[ سنتی می‌شوند، مهم و حیاتی است. CRM وسیله‌ی اداره‌کردن رقابت فزاینده، دگرگون‌سازی شرایط اقتصادی و وابستگی تبلیغاتی ازطریق استفاده از دانش شخصی مشتری است؛ دانشی که ازطریق توسعه‌ی ارتباط ]با مشتری[ و برنامه‌های پیشین بازاریابی بدست آمده است. CRM افزایش در برتری ]نسبت به رقبا[ است، زیرا روی مشتریان کنونی متمرکز می‌شود، که منبع خلق عمده‌ی عایدات کسب و کار و بهترین گزینه برای بهبود کسب و کار در مواقع ]و موقعیت‌های[ مبهم است. تعریف‌های عملیاتی گوناگونی از CRM وجود دارند. در واقع، حروف CRM برای شناسایی رابطه‌ی بازاریابی مداوم و پیوسته، بازاریابی ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری استفاده شده است. هریک از این اصطلاحات، ناظر بر فرایند مشابهی هستند. CRM را می‌توان به عنوان فرایندی تعریف کرد، که بوسیله‌ی فعالیت بازاریابی مداوم برمبنای دانش شخصی مشتری ازطریق مدیریت و نفوذ در اطلاعات مشتری و تاریخ تماس، ارزش مشتری را حداکثر می‌کند. CRM درباره‌ی تکمیل ارتباطات با مشتریان برای حداکثرسازی ارزش مشتری در درازای زمان است.فهرست مطالب 1 نظریه و تاریخ2 ارتباطات حوزه‌ای و گردآوری داده3 موضوعات ناظر بر ارتباطات و CRM4 آینده‌ی CRM

more_vert کتاب مدیریت زمان در کارآمدی منابع انسانی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت زمان در کارآمدی منابع انسانی

سید ابوالفضل خاتمی در کتاب مدیریت زمان در کارآمدی منابع انسانی، به برخی از مهم‌ترین مهارت‌های دستیابی به مدیریت صحیح زمان متناسب با موقعیت سازمان که باعث افزایش اثربخشی سازمان می‌گردد، می‌پردازد. مدیریت و رهبری از ارکان سازمان و جامعه است و مدیران به منظور ایجاد یک سازمان سالم و یادگیرنده نیازمند آشنایی با مهارت‌های نوین، پارادیم‌های توسعه منابع انسانی، استفاده از روش سیستم‌ها برای تعیین تنگناها و چالش‌ها و ارائه راهکارها در بخش‌های مختلف هستند. امروزه مدیریت «زمان» در علم مدیریت از جایگاه خاصی برخوردار است. زیرا این رویکرد همواره با بشر همراه بوده و این احساس را برای او به وجود آورده که از زمان عقب می‌ماند و نمی‌تواند از آن بصورت مؤثر بهره گیرد. بررسی تاریخ به ما نشان می‌دهد که مدیریت ضعیف زمان یک مسئله قدیمی است. مسئله‌ای که فناوری آن را بوجود نیاورده و آن را نمی‌تواند حل کند. در شرایطی که ابزار بیشتری برای مدیریت زمان در اختیار داریم و فرآیندهای اداری، کمتر در پیچ و تاب تشریفات اداری و کاغذ بازی گم می‌شوند. مدیریت ضعیف زمان را کمتر می‌توان مخفی کرد. مدیریت زمان موضوعی است که همه افراد چه در زندگی شخصی و چه در زندگی حرفه‌ای، نیاز داریم با آن روبرو شویم و با مدیریت درست آن به کارایی اثربخشی سازمانی نائل گردیم. پس با استفاده از روش‌های مدیریت زمان، بینش افراد در مورد نحوه استفاده از زمان بیشتر شده، تخمین دقیق‌تری از مدت زمان لازم جهت انجام کارها به دست می‌آورند و در مجموع نتایج مفیدی حاصل می‌گردد. فهرست مطالببخش یکمفصل اول: کلیاتفصل دوم: مدیریت زمانبخش دومفصل اول: اثربخشی سازمانیبخش سوممنابع و مآخذ

more_vert کتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

در این کتاب با توجه به مباحث رفتار سازمانی، موضوع اعتماد و مدیریت آن که موضوعی داغ در سازمان های قرن بیست ویکم می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ضمن بیان مفاهیم و تعاریف اعتماد، ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت اعتماد در سازمان های امروزی تشریح گردیده سپس با تشریح مدیریت اعتماد متقابل، جنبه های اخلاقی اعتماد و مزایای اعتماد ارائه شده است. در ادامه اصول اعتماد بیان گردیده و طبقه بندی از اعتماد ذکر شده، در انتها راهکارهایی به جهت ایجاد و توسعه روابط قابل اعتماد که همان مدیریت نمودن اعتماد است، پیشنهاد شده است. فهرست مطالبمقدمهمفهومی از اعتمادتوانایی ‌های مشترک رهبرانمدیریت اعتماد متقابلجنبه های اخلاقی اعتماداصول اخلاقی مدیریت در اسلاممزایای وجود اعتماد در سازمان هاتعریف های اعتماد از منظر رفتار سازمانیاصول اعتمادمدیریت اعتماداهمیت مدیریت اعتمادراهکارهایی جهت مدیریت اعتمادسخن پایانی

more_vert کتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

در این کتاب با توجه به مباحث رفتار سازمانی، موضوع اعتماد و مدیریت آن که موضوعی داغ در سازمان های قرن بیست ویکم می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ضمن بیان مفاهیم و تعاریف اعتماد، ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت اعتماد در سازمان های امروزی تشریح گردیده سپس با تشریح مدیریت اعتماد متقابل، جنبه های اخلاقی اعتماد و مزایای اعتماد ارائه شده است. در ادامه اصول اعتماد بیان گردیده و طبقه بندی از اعتماد ذکر شده، در انتها راهکارهایی به جهت ایجاد و توسعه روابط قابل اعتماد که همان مدیریت نمودن اعتماد است، پیشنهاد شده است. فهرست مطالب مقدمهمفهومی از اعتمادتوانایی ‌های مشترک رهبرانمدیریت اعتماد متقابلجنبه های اخلاقی اعتماداصول اخلاقی مدیریت در اسلاممزایای وجود اعتماد در سازمان هاتعریف های اعتماد از منظر رفتار سازمانیاصول اعتمادمدیریت اعتماداهمیت مدیریت اعتمادراهکارهایی جهت مدیریت اعتمادسخن پایانی

more_vert کتاب مدیریت زنجیره تأمین

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت زنجیره تأمین

  رویکرد ها و نگرش های جدیدی پیرامون موضوع تأمین تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین گسترش یافته، به نحوی که زمینه خلق نگرشی جدید در حوزه مدیریت تأمین را فراهم ساخته است. مسئله کلیدی در یک زنجیرة تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی فعالیت­های زنجیره است. مدیریت زنجیرة تأمین پدیده ای است که این کار را به طریقی انجام می دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند. این کتاب، مطالب بسیار مفید و جامعی از مدیریت زنجیره تأمین در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد. فهرست مطالب مقدمهپیشینه مرتبط با زنجیره تأمینزنجیره ارزشعلل اهمیت زنجیره ارزشتحلیل زنجیره ارزشتعریف و مفهوم مدیریت زنجیرة تأمینمؤلفه های اصلی مدیریت زنجیره تأمینانواع زنجیره تأمینارتباط زنجیرهی ارزش هر نهاد با زنجیرهی تأمینشناسایی عوامل موفقیت بحرانی و ارزیابی گزینه های ارزشمشکلات زنجیره تأمینراه حلهای مشکلات زنجیره تأمینفناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تأمینتجــــارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تأمینموانع تجارت الکترونیک برای همکاری با مدیریت زنجیره تأمینمدلهای زنجیره تأمینویژگیهای یک مدل مناسب برای تحلیل زنجیرههای ارزشجایگاه تفکر استراتژیک در مدیریت زنجیره تأمیناهمیت بکارگیری تفکر استراتژیک در مدیریت زنحیره تأمینپیادهسازی تفکر استراتژیک در مدیریت زنجیره تأمینبحث و نتایج

more_vert کتاب نظریه‌های اخلاقی مدیریت اسلامی و غربی

ادامه مطلب

closeکتاب نظریه‌های اخلاقی مدیریت اسلامی و غربی

کتاب نظریه‌های اخلاقی مدیریت اسلامی و غربی، تالیف اعظم جلیلی بال، به بررسی مفاهیم اخلاق کار، رهبری تحول آفرین، تمایز رهبری و مدیریت و... می‌پردازد. معیارهای اخلاقی بیانگر هنجارها و باور‌های یک سازمان به شمار می‌آید. این هنجارها و باور‌ها عموما توسط مدیران ارشد ارائه، پیشنهادها، بررسی و تعریف و سپس منتشر می­‌شوند و در اختیار تمامی اعضا قرار می­‌گیرند. هنجارها، ملاک‌­های رفتاری هستند که کارکنان ارشد سازمان از دیگران انتظار دارند به هنگام رویارویی با این وضعیت خاص مطابق آن عمل کنند. باورهای موجود در یک معیار اخلاق، در واقع روش‌های درست فکر کردن هستند: آن‌ها ملاک‌هایی هستند که افراد ارشد سازمان، از دیگران انتظار دارند مطابق آن‌ ملاک‌ها فکر کنند اخلاق کار از دیدگاه افراد گوناگون معانی متفاوتی دارد، اما عموما آن را شناخت درست از نادرست در محیط کار و آن‌گاه انجام درست و ترک نادرست می‌دانند و در یک تعریف "جامعه" اخلاق کاری هم می‌تواند یک هنجار اجتماعی و هم مجموعه ویژگی‌هایی در شخص کارگر توصیف شود. اخلاق کاری به عنوان یک هنجار اجتماعی یک ارزش مثبت را در انجام عالی کار قرار می‌دهد و کار را به صورتی تعریف می‌کند که به گونه ذاتی دارای ارزش است. فهرست مطالب1-1 مقدمه1-2 بخش اول: مفاهیم اخلاق کار1-3 مباحث اخلاقی در گذشته1-4 تعاریف اخلاق1-5 چالش‌های فراروی نظام اخلاقی1-6- پی‌ریزی سازمان‌های اخلاقی1-7 مدیریت اخلاقیات امکان پذیر است؟1-8 سیستم‌های اخلاقی1-9 مدیران، همان رهبران اخلاقی1-10 آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان1-11 افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن1-12 اخلاقی حرفه ای1-13 اهمیت اخلاق حرفه‌ای در سازمان1-14 اخلاق کاری1-15 ویژگی های فرهنگ1-16 بخش دوم: رهبری تحول آفرین1-17 تعاریف رهبری1-18 ضروریت و اهمیت رهبری از دیدگاه اسلام1-19 تمایز رهبری و مدیریت1-20 فرق‌های میان مدیریت و رهبری1-21 نظریه وضعیتی1-22 نظریه رهبری تحول آفرین1-23 تعریف رهبری تحول آفرین1-24 چالش‌های پیش روی سازمان‌ها و رهبری تحول آفرین1-25رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی1-26 رهبری تحول آفرین و فرهنگ انطباق پذیری1-27 رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی1-28 رهبری از نظر جان ماکسول1-29 تاثیر رهبر بر اثر بخشی سازمانی1-30 بخش سوم: پیشینه پژوهش1-31 تعریف و تاریخچه سازمان اسناد استان تهران1-32 مدل تحقیقمنابع

more_vert کتاب تکنیک های طلایی در مقاله نویسی

ادامه مطلب

closeکتاب تکنیک های طلایی در مقاله نویسی

چالش و هدف اصلی بخش اول این کتاب، بیان اقدامات و انجام کارهایی است که برای نوشتن یک مقاله علمی پژوهشی ضروری به حساب می‌آید. در ابتدا توضیح مختصری درباره نحوه آماده شدن شما برای ورود به حوزه تحقیق ارائه می‌شود، سپس توصیه‌های قبل از نگارش مطرح خواهد شد که می‌تواند راهگشای شما در طول نگارش مقاله باشد. پس از آن راه­های مختلف یافتن موضوع تشریح شده و توصیه‌هایی در مورد انتخاب یک موضوع مناسب برای مقاله­تان ارائه می‌شود که می­تواند به شما در یافتن یک موضوع روزآمد و علمی و جدید کمک کند. با توجه به اهمیت زمان و مدیریت پروژه تحقیق، لازم است در همین ابتدای کار، نکاتی در مورد شیوه بکارگیری اصولی زمان و اصول مدیریت و برنامه ریزی در مقاله نویسی تشریح گردد که این بحث در ادامه همین فصل آمده است. پس از آن نیز اشتباهات رایج در تحقیق و پژوهش معرفی شده و ضمن ارائه راهکارهایی برای اجتناب از اشتباهات و مشکلات پژوهش، در نهایت روش‌های تقویت مهارت­های نگارش مقاله ذکر می‌گردد. توضیح مختصری در مورد انواع مقالات علمی و پژوهشی و ISI، پایان بخش فصل حاضر خواهد بود. کتاب تکنیک های طلایی در مقاله نویسی، یک راهنمای عملی است برای نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI و به پرسش های زیر پاسخ می دهد: - چطور برای انجام یک پروژه بزرگ تحقیقاتی آماده شوم؟ - مقالات پژوهشی چه نوع مقالاتی هستند و چه اجزایی دارند؟ - منابع مقاله ام را از چه سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی تهیه کنم؟ - از چه روشی برای گردآوری اطلاعات و روش شناسی تحقیق استفاده کنم؟ - برای نگارش متن مقاله به چه مهارت ها و تکنیک هایی نیاز دارم؟ - مهم ترین معیارهای داوری ژورنال ها برای تایید مقاله من چیست؟ فهرست مطالبفصل اول : اقدامات قبل از نگارش1-1 مقدمه1-2 آماده شدن برای نگارش1-3 توصیه های قبل از نگارش مقاله1-4 این نکات نگارشی را جدی بگیرید1-5 راه های یافتن موضوع مقاله1-6 چرا برنامه ریزی و مدیریت زمان در پروژه تحقیقاتی مهم است؟1-7 مهارت های تان را تقویت کنید1-8 تمرینفصل دوم : مقاله و ژورنال پژوهشی چیست؟2-1 مقدمه2-2 تعریف مقاله علمی2-3 انواع مقالات علمی2-4 روش شناسایی مجلات علمی پژوهشی و ISI2-5 ISSN چیست؟فصل سوم : انتخاب عنوان3-1 مقدمه3-2 تعریف و مفهوم عنوان3-3 اشتباهات رایج در نوشتن عنوان3-4 وابستگی سازمانی نویسندگان3-5 انواع نویسندگان3-6 معیارهای ارزیابی «عنوان مقاله» در داوری مجلات و کنفرانس ها3-7 تمرینفصل چهارم : اصول نگارش چکیده4-1 مقدمه4-2 تعریف و مفهوم چکیده4-3 انواع و اجزای چکیده4-4 اهداف چکیده نویسی4-5 اشتباهات رایج در نگارش چکیده4-6 واژگان کلیدی یا کلید واژه‌ها4-7 معیارهای ارزیابی چکیده در ژورنال ها و کنفرانس ها4-8 تمرینفصل پنجم : نگارش مقدمه مقاله5-1 مقدمه5-2 تعریف و مفهوم5-3 اجزای مقدمه5-4 اشتباهات رایج در نگارش مقدمه5-5 معیارهای ارزیابی مقدمه مقاله در داوری ژورنال ها و کنفرانس ها5-6 تمرین هافصل ششم : روش شناسی تحقیق6-1 مقدمه6-2 تعریف و مفهوم روش شناسی6-3 اجزای روش تحقیق6-4 انواع روش تحقیق6-5 جامعه آماری یا جامعه هدف6-6 نمونه6-6-1 تعریف و کارکرد نمونه و نمونه گیری6-6-2 تعیین حجم نمونه6-6-3 روش های تعیین حجم نمونه6-7- ابزار گردآوری داده6-8 فرضیه6-9 اشتباهات رایج در بحث روش تحقیق6-10 نکات مهم در بحث روش تحقیق6-11 معیار ارزیابی روش تحقیق در ژورنال ها وکنفرانس ها6-12 تمرینفصل هفتم : یافته های تحقیق7-1 مقدمه7-2 تعریف و مفهوم یافته های پژوهش7-3 الگوی کلی در ارائه یافته های تحقیق7-4 مهم ترین نکات در تنظیم یافته های تحقیق7-5 اشتباهات رایج7-6 معیارهای ارزیابی یافته های مقاله در ژورنال ها و کنفرانس ها7-7 تمرینفصل هشتم : بحث و نتیجه گیری8-1 مقدمه8-2 تعریف و مفهوم نتیجه گیری8-3 در بخش نتیجه گیری چه می کنیم؟8-4 دو روش متفاوت در نگارش نتیجه گیری8-5 مهم ترین نکات در نگارش نتیجه گیری8-6 اشتباهات رایج در نگارش نتیجه گیری8-7- معیارهای ارزیابی داوران از بخش بحث و نتیجه گیری8-8 تمرین

more_vert کتاب زمان در دسترس : استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت

ادامه مطلب

closeکتاب زمان در دسترس : استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت

کتاب زمان در دسترس : استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت نوشته  جان دیکسون کمبل و جیمز ریس پیکنل است که توسط علی زو اشکیانی و محسن ربیعی ترجمه شده است . بررسی موضوع کتاب کتاب حاضر که نام کامل آن زمان در دسترس: استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت است، مرجعی معتبر هم برای متخصصان نگهداشت و هم دیگر کارکنان است و دورنمایی از مدیریت نگهداشت به دست می‌دهد. این کتاب به بررسی عناصر مختلفی می‌پردازد که مدیران نگهداشت با آن‌ها سروکار دارند و دستورالعمل‌هایی برای موفقیت نگهداشت ارائه می‌کند.

more_vert اصول مهارت حل مسأله

ادامه مطلب

closeاصول مهارت حل مسأله

مرحله اول: جهت گیری صحیح نسبت به مشکل *سرزنش نکردن خود یا دیگران *رها کردن جست و جوی مقصر *عدم فاجعه آمیز کردن *رها کردن جست و جوی دلایل به وجود آمدن مشکل *باور به این که مشکل طبیعی است و باید به دنبال حل آن بود.  

more_vert کتاب کاربرد (GIS) سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بیمه

ادامه مطلب

closeکتاب کاربرد (GIS) سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بیمه

GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان فضایی جهت مدیریت، تجزیه و تحلیل، نگهداری داده ها در بسیاری از قلمروهای کاربردی بشری از جمله شرکت های بیمه و افراد بیمه گر و کارفرماها کاربرد داشته و نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت آن را دارد. در امور اقتصادی و بیمه‌ها با توجه به حوادث غیرقابل پیش بینی و پیش آگاهی از حوادث آتی می توان سیستمی پایه گذاری نمود که کلیه امور را از بحران های پیش از وقوع، در حین وقوع و بعد از آن را مدل‌سازی نماید که این مورد در قالب سیستم های مدیریت داده و بانک اطلاعات و GIS عملی می باشد. این کتاب در دو فصل ترجمه و تالیف شده است فصل اول به مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربردهای آن پرداخته است و در فصل دوم به کاربردهای GIS در مدیریت بیمه می پردازد. فهرست مطالبفصل اول: تعریف GISتعریف GISویژگی ها و کاربرد های GISدلایل اهمیت به کارگیری GIS در سیستم های سازمانی و شرکتیفصل دوم: GIS برای بیمهGIS برای بیمهبررسی اثرات هاریکان(طوفان) ایرینهآگاهی مکانی در صنعت بیمهبهترین روش برای بیمه گرها در گنجاندن اطلاعات مکانیتعقیب کننده طوفانچسباندن قطعات به یکدیگرآماده شدن برای بدترین وضعیتافزایش اشتیاق به داده ها در اثر حوادثسنجش از دور در مقابل سنجش از نزدیکاز تراکم به تفرقشمردن احتمالات خطرکنار زدن محدودیت ها با GISنمونه ای از گزارش ایمنی آتشپیشرفت های یافت شده در صحت داده هابیمه کردن مزارع آمریکاصرفه جویی در پول و زمانآنالیز برنامه بیمه محصولشفافیت برای قیمت گذاری منصفانهفراهم کردن ارزش برای مشتریانمجموعه سوالات و پاسخ ها شرکت ازریدسترسی سریع به نقشه ها و داده هاآسان تر دیدن یک حادثهاتخاذ تصمیمات مکان مبنا در رویارویی با فاجعهارائه حق بیمه با تصمیمات مکان مبنامنابع شرکت ازریمنابع

more_vert کتاب مدیریت علف های هرز در گیاهان زینتی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت علف های هرز در گیاهان زینتی

  در طبیعت هیچگونه علف هرزی وجود ندارد و هیچ گیاهی بعنوان هرز، زاید و مزاحم متصوّر نمی گردد درحالیکه برخی معتقدند که علف های هرز را گیاهانی وحشی بدانند و بدینگونه گیاهانی را که باعث مزاحمت، خسارت و جراحت به انسان و دام می شوند، را در جرگه علف های هرز محسوب می دارند. علف های هرز (weed) طبق عمومی ترین تعریف: گیاهانی ناخواسته و نامطلوب بحساب می آیند که برخلاف تمایل انسان ها در مکان هایی رشد می یابند لذا براساس این تعریف تمامی اعضای سلسله گیاهان می توانند بعنوان علف هرز محسوب شوند. بسیاری از نظریه های دانشمندان حاکی از گسترش روزافزون و وسیع تعدادی از علف های هرز هستند که ویژگی های منحصر بفردی در رابطه با سازگاری با تغییرات محیطی دارند امّا در هر صورت، خوب یا بد، این بشر است که تصمیم می گیرد تا کدام گیاه را علف هرز محسوب نماید و با آن مبارزه کند و یا کدام گیاه را برای برآوردن نیازهایش کشت نماید و مورد حمایت قرار دهد اینجانب بعنوان مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی همواره با مقوله کمبود مفاد قابل اعتماد و کافی در زمینه علف های هرز به زبان فارسی برای دانشجویان مواجه بوده ام لذا با تلاش فراوان توانستم به کتب جدید که در دانشگاه های خارجی بویژه آمریکایی تدرس می شوند و با تکمیل مطالبی که از مقالات علمی حاصل نمودم به منبع کاملی از مطالب علمی دست یابم و آنها را در 3 جلد تحت عناوین مدیریت علف های هرز در باغات میوه ، مدیریت علف های هرز در گیاهان زینتی و مدیریت علف های هرز در شالیزار منتشر نموده و در اختیار دانشجویان و علاقمندان قرار دهم.

more_vert کتاب کلید Microsoft Project

ادامه مطلب

closeکتاب کلید Microsoft Project

کتاب کلید Microsoft Project به قلم سیامک نعمت، طریقه نصب این نرم‌افزار را شرح داده و سپس به معرفی کارایی و قابلیت‌های آن می‌پردازد. آیا تاکنون کاری را مدیریت کرده‌اید؟ مهم نیست چه کاری باشد. فرض کنید می‌خواهید یک مهمانی ترتیب بدهید. چه چیزهایی برای مهمانی نیاز است؟ هماهنگی برای دعوت، تهیه وسایل و نیازهای اولیه، آماده‌سازی محل مهمانی و غیره. می‌بینید حتی برای یک مهمانی ساده باید موارد متعددی را مد نظر قرار داد. اما مهم‌ترین موارد برگزاری یک مهمانی، زمان‌بندی، هزینه و چگونگی برگزاری مهمانی است. گستره محصول یا ProductScope کیفیت، ویژگی و عملکرد پروژه را نشان می‌دهد. گستره پروژه یا Project Scope به عبارتی توصیف کار لازم جهت رسیدن به چیزی یا خدماتی می‌باشد. در واقع تمامی فعالیت‌های شما در یک پروژه و کیفیت آن‌ها را گستره پروژه می‌گویند. نرم‌افزار کنترل پروژه مایکروسافت Microsoft Project از جمله بهترین نرم‌افزار‌ها در مدیریت پروژه محسوب می‌شود. نرم‌افزاری که به دلیل سادگی بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته است و به راحتی می‌توان آن را فرا گرفت. این نرم‌افزار‌ به گونه‌ای است که می‌توانید به کمک آن، هر نوع پروژه‌ای با هر میزان پیچیدگی که دارد را مدیریت کنید. علاوه بر آن به شما نشان می‌دهد که پیشرفت کار ساعت به ساعت چگونه است و چه مواردی اتمام پروژه را به خطر می‌اندازد. به کمک کتاب حاضر، در حین انجام کار عملی، جوانب مختلف نرم‌افزار Microsoft Project را به راحتی خواهید آموخت. آنچه در کتاب کلید Microsoft Project می‌آموزید: - ثبت وقایع، پیشرفت کار و یادداشت برای فعالیت‌ها- فعالیت‌بندی یک پروژه با کنترل پروژه مایکروسافت- فازبندی و برقراری ارتباط بین فعالیت‌ها- زمان‌بندی فعالیت‌ها به صورت دستی- تعریف منابع و هزینه یابی- کنترل تاریخ پایان پروژه- مسیرهای بحرانی فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول - فعالیت‌بندی یک مراسم عروسی با کنترل پروژه مایکروسافتفصل دوم - تعاریف و تغییرات بیشتر بر روی فعالیت‌هافصل سوم - پیگیری و اعمال تغییرات پیشرفته بر روی فعالیت‌هافصل چهارم - تعریف منابع و هزینه‌یابیفصل پنجم - میزان کردن جزئیات فعالیت‌هافصل ششم - دقیق‌تر شدن در فعالیت‌ها و ساماندهی آن‌هافصل هفتم - اعمال قالب‌بندی پیشرفته و گزارش‌گیریسخن آخر

more_vert کتاب مدیریت دانش فرایندهای کسب و کار

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت دانش فرایندهای کسب و کار

هدف کتاب مدیریت دانش فرایندهای کسب و کار، ایجاد بینش درباره مدیریت دانش در انواع مختلف فرایندهای کسب و کار و ارائه راهکارها و ابزارهای کاربردی برای پیاده‌سازی عملی مدیریت دانش فرایندگراست. امروزه نقش حیاتی دانش در برتری رقابتی برای همگان آشکار است. از این رو هم دانشگاهی‌ها و دانش‌کاران و هم مدیران در پی یافتن روش‌هایی برای مدیریت بهینه سرمایه‌های دانش هستند. از طرف دیگر، مدیریت فرایندهای کسب و کار یکی از حوزه‌های نوین علم مدیریت است که با هدف سودآوری بیشتر، به مدل‌سازی، خودکارسازی، مدیریت و بهینه‌سازی فرایندهای کسب و کار می‌پردازد. مخزن فرایندهای کسب و کار شامل دانش فرایندهای موجود است که به شکل قواعد کسب و کار، مستند شده‌اند. این دانش شامل سیاست‌ها و رویه‌ها، شرح مشاغل، برگه‌ها / فرم‌ها و قوانین / کدهای کاربردی سازمان و قواعد نظام‌های مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای می‌باشد. بنابراین مدیریت دانش باید با توجه به فرایندها که منبع دانش سازمانی است، انجام شود. در چند سال اخیر، مفهوم مدیریت دانش فرایندگرا به معنای یکپارچه‌سازی حوزه مدیریت فرایندهای کسب و کار و حوزه مدیریت دانش در محافل علمی و عملی به وجود آمده‌ است و تلاش‌هایی برای معرفی مفهوم فرایند در برنامه‌های مدیریت دانش یا مفهوم مدیریت دانش در مدیریت فرایندهای کسب و کار به منظور بهره‌برداری از مزایای هر دو رویکرد انجام شده‌ است. با این حال در حوزه مدیریت دانش فرایندگرا به رویکردهای مدیریتی که منجر به رهنمودهای عملی شوند، کمتر توجه شده‌ است. کتاب مدیریت دانش فرایندهای کسب و کار (Guide to writing a thesis) به ارائه یک رویکرد فرایندگرا برای اجرای مدیریت دانش می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا روشی برای الگوسازی و تحلیل فرایندهای کسب‌وکار از منظر مدیریت دانش ارائه می‌کند و سپس چارچوبی برای تبیین موضوعات مختلف مدیریت دانش در فرایندهای کسب و کار ارائه می‌نماید. از آن‌جا که مدیریت دانش و مدیریت فرایندهای کسب و کار اهداف مشترکی چون «بهبود رضایت مشتری» و «بهبود بهره‌وری» دارند، لذا جهت‌گیری فرایندی در فعالیت‌های مدیریت دانش مزایای چشمگیری خواهد داشت. از آن جمله می‌توان به جهت‌گیری زنجیره ارزش، درک بهتر دانش از طریق ارتباط آن با فرایند، بهره‌گیری از روش‌های مدیریت فرایند، امکان الگوبرداری از فرایندهای دیگر، طراحی نظام مدیریت دانش مبتنی بر فرایند و نظایر آن اشاره کرد. به طور کلی می‌توان گفت این کتاب با ارائه یک عینک فرایندی برای نگاه به مباحث مدیریت دانش، هم در حوزه تئوری و هم در فضای کسب و کار برای دانشگاهیان و مجریان طرح‌های مدیریت دانش قابل استفاده خواهد بود. در حوزه تئوری مفاهیم مدیریت دانش فرایندگرا با تعریف و تفکیک چهار نوع فرایند کسب و کار، توسعه یافته و غنی شده است. لذا می‌توان از آن به عنوان مبنای تئوری تحقیقات آتی در حوزه مدیریت دانش فرایندگرا استفاده کرد. همچنین می‌تواند به عنوان منبع درسی کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مدیریت فناوری اطلاعات و غیره استفاده شود. در بخشی از کتاب مدیریت دانش فرایندهای کسب و کار می‌خوانیم: دیدگاه‌های مختلفی در خصوص چیستی دانش وجود دارد. دلیل این تنوع این است که دانش یک مفهوم انتزاعی است که از دوران یونان کلاسیک در فلسفه غرب بحث‌های معرفت‌شناختی به راه انداخته است. اما در سال‌های اخیر توجه زیادی به دانش به عنوان یک منبع سازمانی مهم شده است. افزایش علاقه به دانش سازمانی و مدیریت دانش، از گذر به اقتصاد دانش نشات می‌گیرد که در آن به دانش به عنوان منبع اصلی خلق ارزش و مزیت رقابتی پایدار نگریسته می‌شود. بعضی از نویسندگان، اغلب در ادبیات علم اطلاعات، دانش را با متمایز کردن دانش، اطلاعات و داده تعریف می‌کنند. ونس اطلاعات را داده تفسیر شده در یک چارچوب معنادار تعریف می‌کند در حالی که دانش، اطلاعاتی است که آزمون شده و درست انگاشته میشود. مگلیتا اظهار می‌دارد که داده، اعداد خام و حقایق است. اطلاعات، داده‌های پردازش شده است و دانش، "اطلاعاتی است که قابل اقدام باشد". مچلوپ با اشاره به اطلاعات به عنوان جریانی از پیام‌ها و معانی که ممکن است منجر به افزایش یا اصلاح دانش گیرنده شود، بین دانش و اطلاعات تمایز ایجاد می‌کند. درسکه اطلاعات را به عنوان مطالب خام برای تولید تعریف می‌کند. مطالعات دانشگاه کرنفیلد در خصوص مدیریت دانش در اروپا تاکید دارد که تفاوت کلیدی بین اطلاعات و دانش این است که دریافت‌ کننده باید به منبع دانش اعتماد کند اگرچه واقعا درباره اطلاعات نیز همین موضوع را می‌توان گفت. این تعاریف از آن جهت مفید است که همگی باعث درک تفاوت‌های بین داده، اطلاعات و دانش شده و از این رو ممکن است در تحلیل نیازمندی‌های سیستم‌های مدیریت دانش استفاده شود. با این وجود، این تعاریف نمی‌توانند زمان تبدیل اطلاعات به دانش را مشخص کنند. فهرست مطالب فصل 1: دانش و ماهیت آن در کسب و کارفصل 2: مدیریت دانش و فرایندهای کسب و کارفصل 3: مدل‌سازی و تحلیل فرایندهای کسب و کار از منظر مدیریت دانشفصل 4: طبقه‌بندی فرایندهای کسب و کار از منظر مدیریت دانشفصل 5: موانع مدیریت دانش در 4 نوع فرایند کسب و کارفصل 6: جعبه ابزار پیشنهادی مدیریت دانش فرایندگرا و چارچوب تبیین رویکردهای مدیریت دانش در انواع فرایندهای کسب و کارفصل 7: مطالعه موردی فرایند مرکز تماس شهرداری تهرانفهرست منابع

more_vert کتاب مدیریت راهبردی مساجد

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت راهبردی مساجد

  مسجد از محوری‌ترین نهادهای دینی است. تحول در نظام آموزش و پرورش در کشور مستلزم آن است که نقش این نهاد اصیل و جامع دینی به درستی و خوبی تعریف شود. برای این منظور باید کارکردهای آموزش زندگی و تربیت انسانها، به درستی، برای مسجد و نهادهای پیرامونی آن تعیین گردد. قدم اول برای شکل‌دهی و مهندسی جایگاه مدیریت راهبردی مجموعه نهادهای فرهنگی دینی به صورت یک نظام جامع، بررسی و مطالعهٔ کامل پیرامون آنها می‌باشد. تاکنون سهم اندکی از تلاشهای کارشناسی، سیاستگذاری و طراحی انجام شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر ارگانهای تصمیم‌گیرنده کشور، به اعتلاء جایگاه و عملکرد نهادهای فرهنگی دینی از جمله مسجد، تخصیص یافته است. تعیین چگونگی مدیریت راهبردی نهادهای دینی، بخصوص مساجد، از موضوعات پیچیده‌ای است که به سهولت، دست یافتنی نیست. وجود انواع نهادهای دینی، مستلزم این است که به مدیریت راهبردی هر یک از این نهادها، به صورت خاص پرداخته شود. هرچند که می‌توان گفت که در مدیریت راهبردی این نهاد، وجوه مشترک زیادی وجود دارد.فهرست مطالب مقدمهفصل 1: اهمیت مسجدفصل 2: مدیریت در مسجدفصل 3: وضعیت موجود مساجد کشورفصل 4: طرح‌های راهبردی دستگاههای فرهنگی برای توسعه مساجد کشورفصل 5: هم اندیشی توسعه نهادهای دینی پیرامون مدیریت راهبردی مساجد

more_vert کتاب کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تغییر اقلیم

ادامه مطلب

closeکتاب کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تغییر اقلیم

بررسی و پیش بینی تغییرات اقلیمی امروزه جزء مباحث مهم علمی و مورد علاقه بسیاری از محققان و دانشمندان دنیا می باشد که پروژه های علمی زیادی در مقیاس های منطقه ای، ملی و جهانی در سازمان ها و دانشگاه ها تعریف و تصویب می شود. علت این امروز وابستگی زیاد زندگی بشر و آینده آن به اقلیم و تغییرات آن می باشد که در صورت عدم مدیریت صحیح در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیرات مخرب و ویرانگری بر محیط زیست و زندگی بشر و موجودات وارد می سازد. در همین راستا می باید با استفاده از تکنولوژی ها و روش های علمی جدید و کارامد به نوعی بتوان این تغییرات را مدلسازی و پیش بینی کرد تا بتوان به طور مناسب برنامه آتی بشر را پایه گذاری نمود. یکی از این روش ها و تکنولوژی استفاده از دانش پایگاه اطلاعات مکانی یا به عبارتی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS می باشد این علم با دراختیار داشتن نرم افزارها و تئوری های علمی و قوی می تواند لایه های اطلاعاتی متنوعی از پارامترها تهیه کند و روابط معناداری بین آنها تعریف سازد که متناسب با این لایه ها و روابط و با کمک دانش سایر علوم می توان به پیش بینی تغییرات اقدام کرد. فهرست مطالبفصل اول: تعریف GIS فصل دوم: کاربردهای GIS در تغییرات اقلیمی فصل سوم: نمونه ای از کاربرد GIS در تغییر اقلیم منابع

more_vert کتاب کلید پریماورا

ادامه مطلب

closeکتاب کلید پریماورا

کتاب کلید پریماورا به قلم داوود مرادی و زینب دهنوی، شما را با محیط و طریقه‌ی نصب این نرم‌افزار آشنا کرده و سپس کاربردها و قابلیت‌های آن در مدیریت پروژه را نشان می‌دهد. در دنیای امروز سازمان‌هایی که فعالیت‌های خود را در قالب پروژه تعریف می‌کنند به میزان قابل توجهی در حال افزایش‌اند. در میان آن‌ها، سازمان‌هایی که با پروژه‌های زیادی سر و کار دارند برای استفاده بهینه از زمان و پرهیز از دوباره کاری‌های ناشی از پراکندگی پروژه‌ها، موظف هستند تا کار خود را برنامه‌ریزی و کنترل کنند زیرا اگر در تحویل نهایی پروژه‌هایشان دچار دیرکرد شوند، ضررهای مالی و اعتباری بسیاری را متحمل خواهند شد. سه عنصر اصلی در مدیریت هر پروژه که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و سبب موفقیت سازمان در در فضای رقابتی امروز می‌شوند؛ زمان، منابع و هزینه هستند. با تغییر در هر یک از این مولفه‌ها دو عامل دیگر نیز ممکن است تغییر کنند. سازمانی موفق خواهد بود که این سه عنصر را کنترل و برنامه‌ریزی دقیقی برای همراستا بودن آن‌ها انجام دهد. سازمان‌ها می‌توانند برای دستیابی به اهدافشان از نرم‌افزار Primavera6 که یکی از کامل‌ترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای موجود در زمینه کنترل پروژه است، استفاده کنند. بعلاوه، این نرم‌افزار برای برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، کنترل قسمت‌های مختلف در دوره‌های زمانی مشخص و برآورد هزینه‌ها در تمامی پروژه‌ها قابل استفاده است. اگر مدیر پروژه، مهندس ساختمان یا مدیر اجرایی شرکت هستید این کتاب کمک شایانی به شما برای پیشبرد اهدافتان خواهد کرد. آنچه در کتاب کلید پریماورا می‌آموزید: - مدیریت و زمان‌بندی پروژه- برآورد بودجه و زمان انجام مراحل یک پروژه- براورد تاخیرهای احتمالی و پیشگیری از آن‌ها- جلوگیری از زیان‌های ناشی از کسر بودجه، پرسنل و زمان‌بندی فهرست مطالبپیشگفتارفصل 1: اعمال تنظیمات و تعاریف اولیه نرم‌افزارفصل 2: ساختار پروژه‌هافصل 3: ایجاد یک پروژه جدید و اعمال تنظیمات آنفصل 4: منابع و وظایففصل 5: ساختار شکست (تفکیک) کارفصل 6: اعمال تنظیمات فعالیت‌هافصل 7: مراکز هزینه و مخارج پروژهفصل 8: خط مبنافصل 9: به روز رسانی و تسطیح منابعفصل 10: مدیریت ریسکفصل 11: نگهداری و گزارش‌گیری از استاد یک پروژهفصل 12: چگونگی دریافت و ارسال یک پروژهپیوست 1: نحوه نصب و فعال‌سازی نرم‌افزار

more_vert کتاب مدیریت دانش فرایندهای کسب و کار

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت دانش فرایندهای کسب و کار

هدف کتاب مدیریت دانش فرایندهای کسب و کار، ایجاد بینش درباره مدیریت دانش در انواع مختلف فرایندهای کسب و کار و ارائه راهکارها و ابزارهای کاربردی برای پیاده‌سازی عملی مدیریت دانش فرایندگراست. امروزه نقش حیاتی دانش در برتری رقابتی برای همگان آشکار است. از این رو هم دانشگاهی‌ها و دانش‌کاران و هم مدیران در پی یافتن روش‌هایی برای مدیریت بهینه سرمایه‌های دانش هستند. از طرف دیگر، مدیریت فرایندهای کسب و کار یکی از حوزه‌های نوین علم مدیریت است که با هدف سودآوری بیشتر، به مدل‌سازی، خودکارسازی، مدیریت و بهینه‌سازی فرایندهای کسب و کار می‌پردازد. مخزن فرایندهای کسب و کار شامل دانش فرایندهای موجود است که به شکل قواعد کسب و کار، مستند شده‌اند. این دانش شامل سیاست‌ها و رویه‌ها، شرح مشاغل، برگه‌ها / فرم‌ها و قوانین / کدهای کاربردی سازمان و قواعد نظام‌های مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای می‌باشد. بنابراین مدیریت دانش باید با توجه به فرایندها که منبع دانش سازمانی است، انجام شود. در چند سال اخیر، مفهوم مدیریت دانش فرایندگرا به معنای یکپارچه‌سازی حوزه مدیریت فرایندهای کسب و کار و حوزه مدیریت دانش در محافل علمی و عملی به وجود آمده‌ است و تلاش‌هایی برای معرفی مفهوم فرایند در برنامه‌های مدیریت دانش یا مفهوم مدیریت دانش در مدیریت فرایندهای کسب و کار به منظور بهره‌برداری از مزایای هر دو رویکرد انجام شده‌ است. با این حال در حوزه مدیریت دانش فرایندگرا به رویکردهای مدیریتی که منجر به رهنمودهای عملی شوند، کمتر توجه شده‌ است. کتاب مدیریت دانش فرایندهای کسب و کار (Guide to writing a thesis) به ارائه یک رویکرد فرایندگرا برای اجرای مدیریت دانش می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا روشی برای الگوسازی و تحلیل فرایندهای کسب‌وکار از منظر مدیریت دانش ارائه می‌کند و سپس چارچوبی برای تبیین موضوعات مختلف مدیریت دانش در فرایندهای کسب و کار ارائه می‌نماید. از آن‌جا که مدیریت دانش و مدیریت فرایندهای کسب و کار اهداف مشترکی چون «بهبود رضایت مشتری» و «بهبود بهره‌وری» دارند، لذا جهت‌گیری فرایندی در فعالیت‌های مدیریت دانش مزایای چشمگیری خواهد داشت. از آن جمله می‌توان به جهت‌گیری زنجیره ارزش، درک بهتر دانش از طریق ارتباط آن با فرایند، بهره‌گیری از روش‌های مدیریت فرایند، امکان الگوبرداری از فرایندهای دیگر، طراحی نظام مدیریت دانش مبتنی بر فرایند و نظایر آن اشاره کرد. به طور کلی می‌توان گفت این کتاب با ارائه یک عینک فرایندی برای نگاه به مباحث مدیریت دانش، هم در حوزه تئوری و هم در فضای کسب و کار برای دانشگاهیان و مجریان طرح‌های مدیریت دانش قابل استفاده خواهد بود. در حوزه تئوری مفاهیم مدیریت دانش فرایندگرا با تعریف و تفکیک چهار نوع فرایند کسب و کار، توسعه یافته و غنی شده است. لذا می‌توان از آن به عنوان مبنای تئوری تحقیقات آتی در حوزه مدیریت دانش فرایندگرا استفاده کرد. همچنین می‌تواند به عنوان منبع درسی کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مدیریت فناوری اطلاعات و غیره استفاده شود. در بخشی از کتاب مدیریت دانش فرایندهای کسب و کار می‌خوانیم: دیدگاه‌های مختلفی در خصوص چیستی دانش وجود دارد. دلیل این تنوع این است که دانش یک مفهوم انتزاعی است که از دوران یونان کلاسیک در فلسفه غرب بحث‌های معرفت‌شناختی به راه انداخته است. اما در سال‌های اخیر توجه زیادی به دانش به عنوان یک منبع سازمانی مهم شده است. افزایش علاقه به دانش سازمانی و مدیریت دانش، از گذر به اقتصاد دانش نشات می‌گیرد که در آن به دانش به عنوان منبع اصلی خلق ارزش و مزیت رقابتی پایدار نگریسته می‌شود. بعضی از نویسندگان، اغلب در ادبیات علم اطلاعات، دانش را با متمایز کردن دانش، اطلاعات و داده تعریف می‌کنند. ونس اطلاعات را داده تفسیر شده در یک چارچوب معنادار تعریف می‌کند در حالی که دانش، اطلاعاتی است که آزمون شده و درست انگاشته میشود. مگلیتا اظهار می‌دارد که داده، اعداد خام و حقایق است. اطلاعات، داده‌های پردازش شده است و دانش، "اطلاعاتی است که قابل اقدام باشد". مچلوپ با اشاره به اطلاعات به عنوان جریانی از پیام‌ها و معانی که ممکن است منجر به افزایش یا اصلاح دانش گیرنده شود، بین دانش و اطلاعات تمایز ایجاد می‌کند. درسکه اطلاعات را به عنوان مطالب خام برای تولید تعریف می‌کند. مطالعات دانشگاه کرنفیلد در خصوص مدیریت دانش در اروپا تاکید دارد که تفاوت کلیدی بین اطلاعات و دانش این است که دریافت‌ کننده باید به منبع دانش اعتماد کند اگرچه واقعا درباره اطلاعات نیز همین موضوع را می‌توان گفت. این تعاریف از آن جهت مفید است که همگی باعث درک تفاوت‌های بین داده، اطلاعات و دانش شده و از این رو ممکن است در تحلیل نیازمندی‌های سیستم‌های مدیریت دانش استفاده شود. با این وجود، این تعاریف نمی‌توانند زمان تبدیل اطلاعات به دانش را مشخص کنند. فهرست مطالبفصل 1: دانش و ماهیت آن در کسب و کارفصل 2: مدیریت دانش و فرایندهای کسب و کارفصل 3: مدل‌سازی و تحلیل فرایندهای کسب و کار از منظر مدیریت دانشفصل 4: طبقه‌بندی فرایندهای کسب و کار از منظر مدیریت دانشفصل 5: موانع مدیریت دانش در 4 نوع فرایند کسب و کارفصل 6: جعبه ابزار پیشنهادی مدیریت دانش فرایندگرا و چارچوب تبیین رویکردهای مدیریت دانش در انواع فرایندهای کسب و کارفصل 7: مطالعه موردی فرایند مرکز تماس شهرداری تهرانفهرست منابع

more_vert کتاب بایدهای مدیریت آموزشگاهی

ادامه مطلب

closeکتاب بایدهای مدیریت آموزشگاهی

کتاب بایدهای مدیریت آموزشگاهی نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی را مورد پژوهش قرار داده، این اثر توسط سعید دلاور، هدایت نورمحمدی و سعید مرادی به نگارش درآمده است. توجه به نیازهای کارکنان و استفاده از آن در ایجاد علاقه نسبت به آموزش نقش مؤثری دارد. اگر کارکنان دریابند که از طریق آموزش ضمن خدمت می‌توان نیازهای مادی، نیاز به حرمت و احترام، نیاز به امنیت شغلی و سایر نیازها را ارضا نمود و واقعی بودن ارتباط را در عمل تجربه کنند، نسبت به آموزش، نظری کاملاً مثبت پیدا خواهند کرد. به طور کلی برای آنکه کارکنان آموزشی را بپذیرند باید آنها را به آموزش جلب نمود و مزایا و منافع آن را برایشان روشن ساخت، ارتباط و نقش آموزش در رفع نیازهایشان را نشان داد و به آموزش ترغیبشان نمود. فهرست مطالبمقدمهبیان مسئلهاهمیت موضوعتعاریفتعریف مدیر آموزشی مدارسضرورت و اهمیت مدیریت آموزشیاهداف مدیر آموزشیبررسی و مرور دیدگاه‌های صاحب‌نظران در مورد مهارت‌های مدیرانمهارت‌های فنی مدیرانوظایف مدیرانمهارت‌های انسانیمهارت ادراکیانواع طبقه‌بندی نیاز از نظر کافمنطبقه‌بندی «براد شاو» از نیازهاتئوری‌های نیازنظریه سلسله مراتب نیازهای مازلوارزیابی نیازها در عصر تحول بل رات و تیکیننظریه مورینظریه دو عاملی هزبرگنیاز آموزشیتعریف نیاز آموزشیانواع نیازهای آموزشیطبقه‌بندی نیازهای آموزشیطبقه‌بندی بویدلروش‌های تعیین نیازهای آموزشیاولویت‌بندی نیازهای آموزشینیازسنجیمفهوم نیازسنجیاهمیت نیازسنجیاهداف نیازسنجی آموزشیقلمرو نیازسنجیمراحل اجرای نیازسنجیاصول نیازسنجیانواع نیازسنجینیازسنجی از لحاظ فاصله زمانینیازسنجی برحسب قلمرو نیازسنجینیازسنجی برحسب جهت‌گیری زمانیانواع نیازسنجی از نظر کاربردانواع نیازسنجی برحسب منبع اقتدار نیازسنجیانواع نیازسنجی برحسب مراحل برنامه‌ریزیرویکردهای زیربنایی نیازسنجیالگوهای نیازسنجیالگوی کافمن و هرمنالگوی کلاینالگوی نیازسنجی آموزشی مدیریت وود آل ونیستنتلیالگوی نیازسنجی اتحادیه نظام آموزشیمؤلفه‌های مهم فرایند نیازسنجیمراحل نیازسنجیآموزشتعریف آموزش کارکنانانواع آموزشتعریف آموزش ضمن خدمتالگوهای آموزش ضمن خدمت کارکنانابعاد برنامه تربیت مدیر آموزشیمدل سه بعدی برنامه تربیت مدیرروش تهیه برنامه در آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورشروش‌های پرورش مدیرانکارگاه آموزش مدیریتمنابع و مآخذ