جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله اثر تصویرسازی پتلپ و تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان

ادامه مطلب

closeمقاله اثر تصویرسازی پتلپ و تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان

مقاله علمی و پژوهشی " اثر تصویرسازی پتلپ و تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان" مقاله ای است در ۱۹ صفحه و با ۵۷ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تصویرسازی پتلپ؛ تعادل پویا؛ تمرین تعادلی؛ تمرین جسمانی؛ سالمند پرداخته شده است چکیده مقاله در سال‌های اخیر محققان به بررسی اثر تصویرسازی پتلپ بر عملکرد حرکتی و اینکه چطور تصویرسازی پتلپ می‌تواند موجب بهبود عملکرد شود، علاقه‌مند شده‌اند. هدف این پژوهش مقایسۀ اثر تصویرسازی پتلپ در برابر تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان بود. شرکت‌کنندگان 42 سالمند مرد ساکن شهر اراک بودند. آنها براساس نمرۀ پیش‌آزمون تعادل پویا به چهار گروه تقسیم شدند. برای اندازه‌گیری تعادل پویای افراد، از آزمون تعادل بس و ستاره استفاده شد. گروه‌های تمرینی همگن شامل تصویرسازی پتلپ، تمرین تعادلی، تمرین ترکیبی (تمرین تعادلی و تمرین تصویرسازی پتلپ) و گروه کنترل بودند به‌طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تمرین تصویرسازی پتلپ به‌همراه تمرین جسمانی، تعادل پویا را در میان سالمندان مرد بهبود بخشید، ولی تصویرسازی پتلپ به‌تنهایی در بهبود تعادل پویای سالمندان مرد مؤثر واقع نشد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مقایسۀ تصویرسازی ذهنی و تمرین بدنی بر تعادل پویای بیماران اسکلروسیس چندگانه

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسۀ تصویرسازی ذهنی و تمرین بدنی بر تعادل پویای بیماران اسکلروسیس چندگانه

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسۀ تصویرسازی ذهنی و تمرین بدنی بر تعادل پویای بیماران اسکلروسیس چندگانه" مقاله ای است در 13 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به اسکلروسیس چندگانه؛ بیمار؛ تصویرسازی ذهنی؛ تعادل پویا؛ تمرین بدنی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تصویرسازی ­ذهنی و تمرین­ بدنی بر تعادل پویای بیماران مرد اسکلروسیس چندگانه بود. مطالعۀ حاضر نیمه‌تجربی و جامعۀ آماری شامل بیماران مرد اسکلروسیس چندگانۀ شهر اهواز در سال 1391 بود (300 نفر). برای نمونه‌گیری از پرسشنامۀ تصویرسازی بینایی و حسی-حرکتی و مقیاس EDSS در بین جامعۀ مورد نظر استفاده شد. در نهایت 33 نفر با توانایی تصویرسازی یکسان و دارای اختلال متوسط در مقیاس گسترش‌یافتۀ ناتوانی انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه تصویرسازی ­ذهنی-تمرین ­بدنی(11نفر)، تصویرسازی­ ذهنی (11نفر) و تمرین ­بدنی (11نفر به‌عنوان گروه کنترل) قرار گرفتند. با توجه به نتایج تحقیق، تصویرسازی ­ذهنی را می­توان به‌عنوان یک روش کاربردی برای عملکرد بهتر تعادل پویای افراد اسکلروسیس چندگانه محسوب کرد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر سرعت تصویرسازی یک تکلیف حرکتی جدید بر مدت زمان اجرای آن

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر سرعت تصویرسازی یک تکلیف حرکتی جدید بر مدت زمان اجرای آن

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر سرعت تصویرسازی یک تکلیف حرکتی جدید بر مدت زمان اجرای آن " مقاله ای است در 21 صفحه با 36 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات سرعت تصویرسازی؛ هم ارزی زمانی؛ تمرین ذهنی؛ عملکرد حرکتی؛ آزمون یادداری مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدیریت تصویرسازی ، مدیریت سازمان و رفتار شهروند سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدیریت تصویرسازی ، مدیریت سازمان و رفتار شهروند سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" مدیریت تصویرسازی ، مدیریت سازمان و رفتار شهروند سازمانی " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مدیریت تصویرسازی ، مدیریت سازمان، تاکتیک متمرکز و رفتار شهروند سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله مقایسۀ توانایی کنترل انگیختگی با دو روش تصویرسازی ذهنی و بازخورد زیستی در پسران و دختران ورزشکار

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسۀ توانایی کنترل انگیختگی با دو روش تصویرسازی ذهنی و بازخورد زیستی در پسران و دختران ورزشکار

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسۀ توانایی کنترل انگیختگی با دو روش تصویرسازی ذهنی و بازخورد زیستی در پسران و دختران ورزشکار مقاله ای است در 14 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به بازخورد زیستی؛ پاسخ گالوانیک؛ تصویرسازی ذهنی؛ کنترل انگیختگی؛ ورزشکار پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ توانایی کنترل انگیختگی با دو روش تصویرسازی ذهنی و بازخورد زیستی در پسران و دختران ورزشکار بود. شرکت‌کنندگان در تحقیق 30 دانشجوی پسر و دختر ورزشکار دانشگاه تهران بودند که براساس نمره‌های کسب‌شده در پرسشنامۀ وضوح تصویرسازی حرکتی به دو گروه همگن 15 نفری پسر و دختر تقسیم شدند.نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری و تی مستقل نشان داد که در نمره‌های هر سه شاخص ضربان قلب، دما و پاسخ گالوانیک در آزمون نهایی تفاوت معناداری بین نمره‌های میانگین دو گروه دختر و پسر ورزشکار وجود داشت یافته‌ها نشان می‌دهد که پسران در مقایسه با دختران، از توانایی کنترل انگیختگی بیشتری برخوردارند.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر مدل های مختلف تصویرسازی بر تعادل دانشجویان دختر دانشگاه تهران

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر مدل های مختلف تصویرسازی بر تعادل دانشجویان دختر دانشگاه تهران

مقاله علمی و پژوهشی" تاثیر مدل های مختلف تصویرسازی بر تعادل دانشجویان دختر دانشگاه تهران" مقاله ای است در 17 صفحه با 21 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات تصویر سازی PETTLEP؛ تصویر سازی سنتی؛ تعادل ایستا و پویا؛ تمرین فیزیکی؛ دانشجویان دخترمطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله مقایسة روش تصویرسازی ذهنی پتلپ و سنتی در یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسة روش تصویرسازی ذهنی پتلپ و سنتی در یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسة روش تصویرسازی ذهنی پتلپ و سنتی در یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون (بک هند)" مقاله ای است در 15 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تست یادداری.؛ تصویرسازی ذهنی پتلپ؛ تصویرسازی ذهنی سنتی پرداخته شده است چکیده مقاله تصویرسازی ذهنی، سال هاست که مورد توجه محققان روان شناسی ورزشی و یادگیری حرکتی بوده است. هدف از این تحقیق، مقایسة روش تصویرسازی ذهنی پتلپ با تصویرسازی ذهنی سنتی در یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون (بک هند) است. به این منظور 45 دانش آموز با ردة سنی 12 تا 14 سال با استفاده از روش غیرتصادفی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. آزمودنی ها به سه گروه تقسیم شدند و تحت تمرینات اختصاصی قرار گرفتند. برنامة گروه اول شامل تمرین عملی همراه با تصویرسازی ذهنی به روش پتلپ، گروه دوم تمرین عملی همراه با تصویرسازی ذهنی به روش سنتی و گروه سوم تمرین عملی به تنهایی بود. سپس در جلسات هفتم، چهاردهم، بیست و یکم و بیست و هشتم، از تمامی آزمودنی ها آزمون استاندارد سرویس بک هند بدمینتون (آزمون فرنچ) به عمل آمد و روند پیشرفت یادگیری آنها اندازه گیری شد، سپس داده های جمع آوری شده از طریق آزمون تحلیل واریانس یک عاملی و آزمون توکی تجزیه و تحلیل آماری شدند. یافته های پژوهش نشان داد که در میزان یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون (بک هند)، بین گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ و گروه تصویرسازی ذهنی سنتی و گروه تصویرسازی ذهنی سنتی و گروه کنترل، در هر سه مرحلة آموزش تفاوت معنی داری مشاهده می شود. همچنین در میزان یادداری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون (بک هند)، بعد از یک هفته بی تمرینی، بین گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ و گروه های تصویرسازی ذهنی سنتی و کنترل، تفاوت معنی داری مشاهده شد. در نهایت پیشنهاد می شود مربیان و آموزش دهندگان ورزش در شرایط مقتضی از روش تصویرسازی ذهنی پتلپ استفاده کنند. عنوان مقاله [English] Comparing the Effects of Professional Method of PETTLEP-Based Imagery and Traditional Techniques of Imagery on Learning Badminton Short Service (Backhand) چکیده [English] The aim of this research was to examine the effects of PETTLEP-based imagery compared to more traditional imagery on learning badminton short service (backhand). For this purpose, 45 male students (age 12-14 years) were non-randomly selected and divided into three groups of 15 students each (they were beginners). The groups exercised in the following way: first group performed PETTLEP-based imagery and practical training. Participants in the PETTLEP imagery group applied the physical principles of PETTLEP imagery training. They were requested to imagine performing badminton short service wearing their complete badminton competition uniform; second group performed traditional techniques of imagery and practical training. Participants in the traditional imagery group engaged in a relaxation session before imagery; third group performed practical training. In 7th, 14th, 21st and 28th session, all subjects performed French test. The obtained data were analyzed by ANOVA and Tokey tests. The results showed a significant difference between PETTLEP-based imagery and traditional technique of imagery groups in learning badminton short service technique. There was a significant difference between traditional technique of imagery group and control group in learning badminton short service technique. In retention test, there was a significant difference between PETTLEP-based imagery with traditional technique of imagery and control group in learning badminton short service technique. It is suggested that coaches and physical educators use PETTLEP when possible. کلیدواژه‌ها [English] PETTLEP-Based Imagery, Retention Test., Traditional Techniques of Imagery دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر تمرین فیزیکی و تصویرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغیر) بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تمرین فیزیکی و تصویرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغیر) بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

مقاله علمی و پژوهشی " عنوان " مقاله ای است در 19 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تصویرسازی ذهنی؛ تمرین ثابت؛ تمرین متغیر؛ مدل پتلپ پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اصلی پژوهش حاضر، تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغیر) بر یادداری و انتقال مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود. برای دستیابی به هدف، به صورت هدفمند 75 نفر با امتیاز تصویرسازی ذهنی 55- 45 و بدون سابقه پرتاب آزاد بسکتبال انتخاب و به صورت تصادفی در پنج گروه 15 نفری قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش نامه ی توانایی تصویرسازی ذهنی، آزمون پرتاب آزاد بسکتبال . بعد از آموزش اولیه مهارت پرتاب آزاد بسکتبال از تمامی گروه ها پیش آزمون گرفته شد. پروتکل تمرینی، 8 جلسه به مدت 8 روز صورت گرفت. سپس پس آزمون به عمل آمد. آزمون انتقال بلافاصله بعد از آخرین جلسه تمرینی و آزمون یادداری 48 ساعت و یک هفته پس از آخرین جلسه ی تمرینی گرفته شد. داده ها به روش آماری تحلیل واریانس مرکب، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون اثرهای ساده و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. نتایج آزمون ها تفاوت معنی داری را بین تمامی گروه ها در آزمون یادداری و انتقال نشان می دهد. با توجه به یافته های این پژوهش نقش تصویرسازی ذهنی پتلپ متغیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تأکید بر استفاده از آن در کنار تمرین بدنی متغیر توصیه می شود. عنوان مقاله [English] The Effect of Physical Exercise and PETTLEP Mental Imagery (Constant and Variable) on Learning Basketball Free Throw Task چکیده [English] .The targeted 75 patients with a score of 45- 55 imagery and had no history of basketball free throw were selected and were divided in 5 groups, each of 15; control, mental imagery PETTLEP Constant, group mental imagery PETTLEP Constant combined with physical exercise Constant, group imagery PETTLEP of the variable, group mental imagery PETTLEP variable combined with physical exercise variables. To collect data was used in the Movement Imagery Questionnaire – Revised (MIQ-R).At first of all groups were taken pre-test of basketball free throw. Exercise protocol, eight sessions were conducted for eight days. At the end, taken post-test. After Data normality and equality of variances, The result have been surveyed by analysis of variance, Tukey test and also the 16 version of SPSS in P value of P کلیدواژه‌ها [English] exercise, Constant, exercise variables, mental imagery, PETTLEP Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تصویرسازی آموزشی در ژاپن

ادامه مطلب

closeکتاب تصویرسازی آموزشی در ژاپن

در کتاب تصویرسازی آموزشی در ژاپن به قلم پدرام حکیم زاده، تصویرسازی‌های کتاب کودکِ برخی از هنرمندان معاصر این کشور، همراه با اهداف و نقش‌های آموزشی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در آثار این کتاب دو گرایش قابل تشخیص است: گرایش سنتی و بومی و گرایش به مکاتب غربی. در نوع اول، عشق به طبیعت، طراحی شهودی، تجسم رویدادهای زندگی، استفاده از رنگ‌های درخشان، درخت، گل، خانه‌ها و باغ‌های ژاپنی، شالیزارها و کوه‌ها را می‌بینید. گویی تصویرگری خیال و ناخودآگاه خود را همچون یک شعر زیبای هایکو بر بوم سفید جاری کرده است. هنرمندان تصویرگر ژاپنی در سده اخیر با حفظ مضامین، مفاهیم، رنگ، ترکیب‌بندی و زاویه دید و سایر عناصر بومی و سنتی، فضایی نو برای کودکان و جامعه امروزی خلق کرده‌اند. تصویرسازی ژاپنی، میراث همان تاریخ و همان مردم عاشق طبیعت است. هنرمند، یک شکوفه گیلاس را بسان با ارزش‌ترین موهبت آسمانی، در کارش ستوده است و لطافت، تازگی، رنگ و بوی آن را به ساده‌ترین و زیباترین شکل به کودکان امروزی ساکن در شهرهای شلوغ و آپارتمان‌های بی‌روح نمایانده است. در این آثار، فانتزی را می‌بینید، ولی نه از نوع والت دیزنی، بلکه فانتزی اصیل ژاپنی با مفاهیم و رنگ و لعاب و احساس بومی که شخصیت‌های آثار اماکیمونو را به یاد می‌اندازد. در گرایش دوم، تأثیر مکتب‌هایی چون امپرسیونیست و اکسپرسیونیسم را همراه با عناصر و روحیات ژاپنی می‌بینید. تصویرگر ژاپنی، هنر غرب را در راستای عناصر خانگی در اثرش پرورانده و به هنری ناب، خلاق و اصیل رسیده است. در بخشی از کتاب تصویرسازی آموزشی در ژاپن می‌خوانیم: برای تصویرسازی یک کتاب داستان می‌توان از هنرمندهای گوناگون استفاده کرد. هر یک از این هنرمندان بر اساس سبک و نگاه خود موقعیت تازه‌ای از فضای داستان را پدید می‌آوردند به نمایش می‌گذارند. در تصویرسازی برای واقعیت‌های علمی هرچند نگاهی خلاق و پویا لازم است اما همراه آن دقت و توجهی نکته بینانه نیاز است تا واقعیت‌های علمی همچنان که هست، به تصویر در آیند. به بیان دیگر می‌توان از خیال و تصور استفاده کرد اما در بسیاری از مواقع باید بر اساس تعاریف علمیاتی علمی، اقدام کرد. بنابراین نتیجه‌ی کار هنرمندان مختلف باید دارای همگونی‌های خاصی باشد. گاه تصویرگری علمی با هدف و ساده‌سازی، یک مفهوم صورت می‌گیرد، به خصوص در توصیف یک دستگاه پیچیده، فیزیولوژی با آناتومی اعضا می‌توان ضرورت این هدف را به خوبی درک کرد. ممکن است با ابزارهای پیشرفته‌ی امروز امکان عکس برداری نیز فراهم باشد اما در ک مو ضوع نیاز به طرح ساده‌ای دارد که بتواند با حذف زوائد، کار و نقش یک جزأ خاص از دستگاه با عصب را در یک بافت آشکار سازد. این جا است که ابزارها و فنون تصویرگری به کمک می‌آیند تا با تنوع رنگ، برجسته سازی و... تصویری با هدف کمک به درک موضوع علمی و نوشته معنا پیدا کند. از سوی دیگر ابزارها و تکنیک‌های ویژه می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید و چاپ شود و کتاب را از دسترس عموم مخاطبان دور سازد. پس تصویرگری با استفاده از خطوط ساده و طرح‌های روان جایگاه ویژه پیدا می‌کند و این همت بلند تصویر گران را می‌طلبد، مؤلفان و تصویرگرانی چون «دکتر محمد بهزاد» و «دکتر حسین گل گلاب» که در دهه‌ی 20 کتاب‌های علوم طبیعی فرانسوی را برای فراگیری ایرانی دوره‌ی متوسطه به فارسی برگرداندند و چون امکان چاپ عکس و تصویرهای اصلی کتاب نبود، تصاویر را به سادگی ترسیم کردند. فهرست مطالبکلیاتی درباره ژاپنآیین شینتوطبیعت در هنر شرق دورطبیعت چیست؟زیباشناسی در ژاپنمصورسازی در ژاپنتصویرگران ژاپنیویژگی‌های آموزش و پرورش ژاپنملاحظاتارتباطاتجمعیتتاریخچه آموزشیساختار آموزشیآموزش پیش‌دبستانیآموزش پایهآموزش ابتداییعضلات آموزشیاصلاحات آموزشیتوسعه آموزشیهمکاری‌های آموزشیاصول و اهداف آموزشیاولویت‌ها و علایق آموزشیمعنای تصویر سازی و انواع آنسبک‌های هنری تصویرگریویژگی‌های تصویر گر خوبتصویرگری علمی و کارکردهای آنبررسی اجمالی تصویرگری کتاب‌های درسی ژاپنتصاویر کتاب‌های درسی ژاپنفهرست منابع

more_vert کتاب تصویرسازی آموزشی در ژاپن

ادامه مطلب

closeکتاب تصویرسازی آموزشی در ژاپن

در کتاب تصویرسازی آموزشی در ژاپن به قلم پدرام حکیم زاده، تصویرسازی‌های کتاب کودکِ برخی از هنرمندان معاصر این کشور، همراه با اهداف و نقش‌های آموزشی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در آثار این کتاب دو گرایش قابل تشخیص است: گرایش سنتی و بومی و گرایش به مکاتب غربی. در نوع اول، عشق به طبیعت، طراحی شهودی، تجسم رویدادهای زندگی، استفاده از رنگ‌های درخشان، درخت، گل، خانه‌ها و باغ‌های ژاپنی، شالیزارها و کوه‌ها را می‌بینید. گویی تصویرگری خیال و ناخودآگاه خود را همچون یک شعر زیبای هایکو بر بوم سفید جاری کرده است. هنرمندان تصویرگر ژاپنی در سده اخیر با حفظ مضامین، مفاهیم، رنگ، ترکیب‌بندی و زاویه دید و سایر عناصر بومی و سنتی، فضایی نو برای کودکان و جامعه امروزی خلق کرده‌اند. تصویرسازی ژاپنی، میراث همان تاریخ و همان مردم عاشق طبیعت است. هنرمند، یک شکوفه گیلاس را بسان با ارزش‌ترین موهبت آسمانی، در کارش ستوده است و لطافت، تازگی، رنگ و بوی آن را به ساده‌ترین و زیباترین شکل به کودکان امروزی ساکن در شهرهای شلوغ و آپارتمان‌های بی‌روح نمایانده است. در این آثار، فانتزی را می‌بینید، ولی نه از نوع والت دیزنی، بلکه فانتزی اصیل ژاپنی با مفاهیم و رنگ و لعاب و احساس بومی که شخصیت‌های آثار اماکیمونو را به یاد می‌اندازد. در گرایش دوم، تأثیر مکتب‌هایی چون امپرسیونیست و اکسپرسیونیسم را همراه با عناصر و روحیات ژاپنی می‌بینید. تصویرگر ژاپنی، هنر غرب را در راستای عناصر خانگی در اثرش پرورانده و به هنری ناب، خلاق و اصیل رسیده است. در بخشی از کتاب تصویرسازی آموزشی در ژاپن می‌خوانیم: برای تصویرسازی یک کتاب داستان می‌توان از هنرمندهای گوناگون استفاده کرد. هر یک از این هنرمندان بر اساس سبک و نگاه خود موقعیت تازه‌ای از فضای داستان را پدید می‌آوردند به نمایش می‌گذارند. در تصویرسازی برای واقعیت‌های علمی هرچند نگاهی خلاق و پویا لازم است اما همراه آن دقت و توجهی نکته بینانه نیاز است تا واقعیت‌های علمی همچنان که هست، به تصویر در آیند. به بیان دیگر می‌توان از خیال و تصور استفاده کرد اما در بسیاری از مواقع باید بر اساس تعاریف علمیاتی علمی، اقدام کرد. بنابراین نتیجه‌ی کار هنرمندان مختلف باید دارای همگونی‌های خاصی باشد. گاه تصویرگری علمی با هدف و ساده‌سازی، یک مفهوم صورت می‌گیرد، به خصوص در توصیف یک دستگاه پیچیده، فیزیولوژی با آناتومی اعضا می‌توان ضرورت این هدف را به خوبی درک کرد. ممکن است با ابزارهای پیشرفته‌ی امروز امکان عکس برداری نیز فراهم باشد اما در ک مو ضوع نیاز به طرح ساده‌ای دارد که بتواند با حذف زوائد، کار و نقش یک جزأ خاص از دستگاه با عصب را در یک بافت آشکار سازد. این جا است که ابزارها و فنون تصویرگری به کمک می‌آیند تا با تنوع رنگ، برجسته سازی و... تصویری با هدف کمک به درک موضوع علمی و نوشته معنا پیدا کند. از سوی دیگر ابزارها و تکنیک‌های ویژه می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید و چاپ شود و کتاب را از دسترس عموم مخاطبان دور سازد. پس تصویرگری با استفاده از خطوط ساده و طرح‌های روان جایگاه ویژه پیدا می‌کند و این همت بلند تصویر گران را می‌طلبد، مؤلفان و تصویرگرانی چون «دکتر محمد بهزاد» و «دکتر حسین گل گلاب» که در دهه‌ی 20 کتاب‌های علوم طبیعی فرانسوی را برای فراگیری ایرانی دوره‌ی متوسطه به فارسی برگرداندند و چون امکان چاپ عکس و تصویرهای اصلی کتاب نبود، تصاویر را به سادگی ترسیم کردند. فهرست مطالبکلیاتی درباره ژاپنآیین شینتوطبیعت در هنر شرق دورطبیعت چیست؟زیباشناسی در ژاپنمصورسازی در ژاپنتصویرگران ژاپنیویژگی‌های آموزش و پرورش ژاپنملاحظاتارتباطاتجمعیتتاریخچه آموزشیساختار آموزشیآموزش پیش‌دبستانیآموزش پایهآموزش ابتداییعضلات آموزشیاصلاحات آموزشیتوسعه آموزشیهمکاری‌های آموزشیاصول و اهداف آموزشیاولویت‌ها و علایق آموزشیمعنای تصویر سازی و انواع آنسبک‌های هنری تصویرگریویژگی‌های تصویر گر خوبتصویرگری علمی و کارکردهای آنبررسی اجمالی تصویرگری کتاب‌های درسی ژاپنتصاویر کتاب‌های درسی ژاپنفهرست منابع

more_vert کتاب کلید تصویرسازی و شخصیت پردازی با ایلستریتور

ادامه مطلب

closeکتاب کلید تصویرسازی و شخصیت پردازی با ایلستریتور

کتاب کلید تصویرسازی و شخصیت پردازی با ایلستریتور به قلم محمدجواد لاله چینی، ابتدا محیط این نرم‌افزار را معرفی کرده و سپس کاربردها و قابلیت‌های آن را در اختیار شما قرار می‌دهد. نرم‌افزار ایلستریتور در دسته‌ی نرم‌افزارهای گرافیک دو بعدی قرار می‌گیرد. این نرم‌افزارهای گرافیکی در دو دسته تولید و عرضه می‌شوند و کاربر گرافیک کامپیوتری باید با هر دو آشنایی داشته باشد. دسته اول مانند فتوشاپ، این قابلیت را دارند تا به کاربر اجازه دهند که با جزئیات تصویر و حساسیت‌های طراحی به مانند یک نقاش پرتره عمل کنند. دسته دوم نیز مانند ایلستریتور، ویژه طراحی‌هایی است که لازم است در ابعاد متفاوت و با ویژگی‌های هندسی باشند. مقایسه ایلستریتور و فتوشاپ کاری کاملا غیرحرفه‌ای است و نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد زیرا هر یک کاربرد ویژه‌ی خود را دارند. مثلا اگر شما بخواهید یک پرتره، منظره و یا یک عکس که با دوربین دیجیتال گرفته شده و یا یک تصویر اسکن شده را ویرایش کنید، بدیهی است هیچ نرم‌افزار دیگری به اندازه‌ی فتوشاپ برای این کار مناسب نیست. اما در عوض اگر تصمیم داشته باشید یک لوگو با ویژگی‌های هندسی، یک پوستر و بروشور متنی و یا نقاشی‌های کتاب کودک با تصاویر کارتونی را طراحی کنید، بدیهی است نرم‌افزاری همچون ایلوستریتور برای شما یک انتخاب مناسب است. به این پرسش که آیا ایلوستریتور در بین نرم‌افزارهای برداری بهترین است یا خیر نمی‌توان یک جواب قطعی داد، اما منکر این حقیقت نیز نمی‌توان شد که در بین نرم‌افزارهای پیکسلی فتوشاپ مهم‌ترین است. و چون ایلوستریتور هم از خانواده سازنده فتوشاپ یعنی ادوبی می‌باشد، کار کردن با آن بسیار سهل و آسان است. محیط این نرم‌افزار شباهت زیادی به محیط فتوشاپ دارد و با یادگیری دو مفهوم برداری و بیت‌مپی به راحتی می‌توان با محیط آن ارتباط برقرار کرد. ضمن این که رنگ‌ها در این محیط همچون فتوشاپ به واقعیت بسیار نزدیک است، موضوعی که در دیگر نرم‌افزارها بسیار نگران کننده بود و طراحانی که با سایر نرم‌افزارها کار کرده‌اند این را به خوبی درک می‌کنند. آنچه در کتاب کلید تصویرسازی و شخصیت‌پردازی با ایلستریتور می‌آموزید: - طراحی لولگوی فیلم- طراحی گل با ابزار Blend- طراحی تصویر پرنده خشمگین- طراحی لوگوی باشگاه بولینگز- ذخیره‌سازی طراحی برای چاپ این کتاب مطالب مفید و ارزشمندی برای افراد و گروه‌های زیر به همراه دارد: - مجریان امور گرافیکی- علاقه‌مندان به گرافیک کامپیوتری- دانشجویان رشته گرافیک و گرافیک کامپیوتری- دانش‌آموزان و هنرآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای، کار و دانش و آموزشگاه‌های آزاد کامپیوتر فهرست مطالبمقدمهفصل اول: آشنایی با ایلستریتورفصل دوم: طراحیفصل سوم: ابزار (pen)فصل چهارم: ایجاد طرح‌های تکراری و لایه‌هافصل پنجم: ذخیره‌سازی و چاپ سند

more_vert کتاب نیستان و سینما، تصویرگرایی سینمایی در مثنوی مولوی

ادامه مطلب

closeکتاب نیستان و سینما، تصویرگرایی سینمایی در مثنوی مولوی

عالم خیال، گشوده عالمی است که هنرمندان فراخور توان خود درآن عرصه دانه برمی چینند و هنرمندی چون مولوی شاهباز گسترده بال این میدان است. مولانا برای ایجاد فضایی عینی در برابر منظر خیال مخاطبش همچون کار‌‌گردانی چیره دست، تواناست. ‌او برای تبیین ذهنی‌ترین مفاهیم انسانی به عینی‌ترین شیوه‌های مألوف و مطلوب مخاطبش نظر داشته است زبان تمثیلی او، نوع روایت، خلق شخصیتها، گفتگوها، ایجاد موقعیت داستانی، صحنه‌آرایی و تنظیم عوامل تأثیرگذار در آن، همگی از ابزارهایی است که سینما نیز با آن معنا یافته است، به عبارتی مثنوی قابلیتهای اثری سینمایی را در خود جا داده است. با بررسی تصاویر شعری و مشخص شدن ویژگی تصویرسازی مولوی در مثنوی و شگردهایی که بیش از هر چیز به تصویرسازی سینمایی شباهت دارد، می‌توان به ذهنیت و تصورات فکری او تا حدودی دست پیدا کرد. این دستاورد در حوزۀ نقد کاربرد ویژه‌ای دارد و به نقّاد در دستیابی و یا حداقل نزدیک شدن به دیدگاه هنرمند از جهان پیرامونش کمک می‌کند. با پیش گرفتن روش تحلیل بصری و شیوۀ تقطیعِ فیلمنامه که اغلب توسط کارگردان صورت می‌گیرد، تا حدود زیادی می‌توان به ظرایف مثنوی در این زمینه دست پیدا کرد. در بررسی مثنوی با شیوۀ پیش گرفته شده می‌توان مؤلفه هایی چون نما و ترکیب عناصر مؤثر در صحنه یعنی صحنه پردازی، نورپردازی و کارکرد پُرتأثیر صدا در سینما را در مورد مثنوی نیز انطباق داد. شیوۀ ترکیب تصاویر در رشته ایی از حکایات پیوسته و مکمل با روایتگری سینمایی بیشتر قرابت دارد تا شیوه‌های معمول در داستان گویی. فهرست مطالبدیباچهپیشگفتارمقدمهبخش اوّل: تصویر و تمهیدهای سینمایی در مثنویفصل اوّل: نماهای سینمایی در مثنویگفتار اوّل: فاصله نماگفتار دوم: زاویۀ دیدِ نماگفتار سوم: نقطۀ دید نماگفتار چهارم: تحرّک نماگفتار پنجم: سرعت نماگفتار ششم: طول نماگفتار هفتم: تعداد شخصیتها در نمافصل دوّم: قاب بندی و ترکیب بندی سینمایی در مثنویگفتار هشتم: قاب بندیگفتار نهم: ترکیب بندیگفتار دهم: کاربرد رنگ در ترکیب تصاویر مثنویفصل سوّم: نورپردازی سینمایی در مثنویگفتار یازدهم: ویژگی های نورگفتار دوازدهم: شیوه‌های فضاسازی با نورفصل چهارم: صحنه پردازی و میزانسن در مثنویگفتار سیزدهم: کارکرد صحنهگفتارچهاردهم: شیوۀ صحنه پردازیگفتار پانزدهم: میزانسنفصل پنجم: صدای سینمایی در مثنویگفتار شانزدهم: صدا و خاستگاه آنگفتار هفدهم: کارکرد صدابخش دوّم: شیوه‌های تصویرسازی سینمایی در مثنویفصل ششم: شخصیت پردازی سینمایی در مثنویگفتار هجدهم: شیوه‌های شخصیّت پردازیگفتار نوزدهم: نقش گفتگو در شخصیت پردازیگفتار بیستم: اعمال و رفتار شخصیتهاگفتار بیست و یکم: دیگر عوامل مؤثر در شخصیت پردازیفصل هفتم: تدوین سینمایی در مثنویگفتار بیست و دوم: تدوین و اجزای آنگفتار بیست و سوم: انواع برشگفتار بیست و چهارم: شیوه‌های تدویننتیجه:منابع و مأخذ (مرجع شناسی)

more_vert کتاب معجزه خلاقیت (تصویر ذهن)

ادامه مطلب

closeکتاب معجزه خلاقیت (تصویر ذهن)

کتاب معجزه خلاقیت (تصویر ذهن) روشی نو در حل پیچیده‌ترین مسائل با کمک تصویرسازی را به شما نشان می‌دهد. مهدی معزز از مخترعین کشور با استناد به تجربیات شخصی خود به بررسی زندگی و کسب و کار انسان‌های موفق و میزان رضایتمندی آن‌ها از زندگی می‌پردازد و به جستجوی دلیل موفقیت آن‌ها به مباحث علمی و نحوه عملکرد مغز انسان می‌پردازد. محمد با 19 سال سن در دور افتاده‌ترین روستاهای کویری ایران مالک مزرعه گیاهان دارویی است و دارای درآمدی است که هر مردی آرزوی آن را دارد.پس چرا برخی افراد علیرغم تلاش زیاد رشد چندانی نمی‌کنند؟آیا تمام افرادی که تحصیل کرده‌اند به ثروت رسیده‌اند؟آیا موفقیت فقط در سنین جوانی کسب می‌شود یا راهی برای موفق شدن در میانسالی و پیری هم وجود دارد؟شروع زندگی انسان‌های موفق چگونه بوده است؟چرا 80 درصد ثروت کل دنیا متعلق به 20 درصد کل انسان‌های زمین است؟تمایل دارید کسب و کاری داشته باشید که خود شما بنیانگذار آن کار باشید و نفر اولی باشید که دست به این کار زده؟ تمام اینها شدنی است. در تحقیقی که بین انسان‌ها و شرکت‌های موفق دنیا به عمل آمده، اصلی‌ترین دلیل در موفقیت آنها، داشتن نیروی خلاق و نوآوری مدام در خدمات و محصولات آن‌ها بوده است. شاید فکر کنید که خلاقیت ذاتیه و شما انسان خلاقی نیستید، اما ما یک خبر خوب برای شما داریم. 95 درصد انسان‌های روی کره زمین، خلاق به دنیا می‌آیند، خیلی بدشانسی هست که فکر کنید شما جزو آن دسته اقلیت 5 درصدی هستید. برای رسیدن به جواب سؤالات و مخصوصاً اینکه شما در کدام دسته قرار دارید، پیشنهاد می‌کنیم خواندن این کتاب رو از دست ندهید. چه مطالبی در این کتاب گفته شده و چه کمکی به مخاطب کتاب خواهد شد؟ سرگذشت کسب و کارهای زیادی که با خلاقیت به رونق رسیده‌اند و حالا اول هستند.سرگذشت کسب و کارهایی که اول بوده‌اند و حالا وجود ندارند! فقط به خاطر اینکه خلاقیت لازم را به خرج ندادند؛ کدام کسب و کارها؟ و در بخش دوم کتاب به یکی از مهمترین توانمندی‌های شما پرداخته خواهد. شما با یک زبان دیگر آشنا خواهید شد که در ارتباطات و روابط چهره به چهره با مخاطب به شما، کمک بسیاری خواهد نمود. بله شما با زبانی آشنا خواهید شد که نیاکان ما به درستی از آن استفاده می‌کردند و هنوز نشانه‌های آن وجود دارد. شما با زبان تصویر و اهمیت آن در فهماندن و ارائه مطالب خود کاملاً آشنا خواهید شد. موارد بسیاری از کاربرد این نوع زبان در تجهیزاتی که امروز از آن استفاده می‌کنید وجود دارد، همین شکلک‌های داخل موبایل، که به ایموجی‌ها معروف هستند از همین نوع زبان استفاده می‌کنند. به طور مثال، کافی است شما به جای جمله دوستت دارم به مخاطب خود، فقط از شکل قلب استفاده کنید، در بسیاری موارد این شکل گویاتر بوده و مخاطب تجسم بهتری از منظور شما خواهد داشت. خیلی ازمسائل پیچیده ما با وجود راه‌حل‌های امروزی، قابل حل نیست و شما با کمک سیستم‌سازی تصویری امکان حل گره‌های آن مسئله را پیدا خواهید کرد. برای حل مسائل خود از بخش دوم کتاب به راحتی می‌توانید استفاده نمایید. یکی از مزایای این کتاب، چندمنظوره بودن آن است، یعنی اینکه شما با خواندن کتاب عملا تمرین‌های کتاب را هم انجام می‌دهید و در واقع کارگاه خلاقیت را هم همزمان شرکت می‌کنید. نویسنده کتاب معجزه خلاقیت کیست؟ مهندس مهدی معززمخترع و عضو انجمن نخبگان کشورپژوهشگر حوزه کسب و کار با دو دهه سابقه فعالیت و خدمت رسانی در صنایع مختلف کشورسخنران و مجری طرح‌های نو آورانه در بازاریابی و فروش و موفقیت در سازمان‌ها و کسب وکارهای کوچک و بزرگمشاوره ده‌ها کسب و کار در تولید محصول جدید از تولید تا تبلیغ و بازاریابی فروش فهرست مطالببخش 1: رفتار شناسی خلاقیتپرده اول: خلاقیت چیستخلاقیت از صفرخلاقیت چیست؟لحظه آهان یافتمپرده دوم: حلقه مفقوده ارتباطاتکشتن خلاقیتنمونه داخلیآزمایش علمی تحریک خلاقیتبازاریابی عصبی نورو مارکتینگ Neuro Marketingدلیل یکنواختی و نبود خلاقیتحل مسائل بارویکرد ساده‌سازی و تجسم خلاقپرده سوم: مدیر خلاقمدیر خلاقنظام خلاقیت یا سیستم پیشنهاداتچند راهکار با رویکرد بایدها و نبایدها در خلاقیتاثر هاله‌ای چیست؟طوفان ذهنی Brain Stormingگنج خلاقیتبخش 2: تصویرسازی خلاقیتپرده اول: چرا تصویرسازیچه توانمندی نیاز داریم؟چه کسانی نیاز به انتقال تصویر ذهنی دارند؟روح کاغذافسانه تروازبان تصویرmettere spazzatura al suo postoپرده دوم: ابزار تصویرسازیابزار مورد نیازایده را چطور طراحی کنیم؟تصاویر احساساتحل مسائل پیچیده با تصویرسازیپرده سوم: مثال‌هامزایای تصویرسازی از پروژهنجات اپل با یک تصویرمایند مپ MindMapدر پایان

more_vert کتاب معجزه خلاقیت (تصویر ذهن)

ادامه مطلب

closeکتاب معجزه خلاقیت (تصویر ذهن)

کتاب معجزه خلاقیت (تصویر ذهن) روشی نو در حل پیچیده‌ترین مسائل با کمک تصویرسازی را به شما نشان می‌دهد. مهدی معزز از مخترعین کشور با استناد به تجربیات شخصی خود به بررسی زندگی و کسب و کار انسان‌های موفق و میزان رضایتمندی آن‌ها از زندگی می‌پردازد و به جستجوی دلیل موفقیت آن‌ها به مباحث علمی و نحوه عملکرد مغز انسان می‌پردازد. محمد با 19 سال سن در دور افتاده‌ترین روستاهای کویری ایران مالک مزرعه گیاهان دارویی است و دارای درآمدی است که هر مردی آرزوی آن را دارد.پس چرا برخی افراد علیرغم تلاش زیاد رشد چندانی نمی‌کنند؟آیا تمام افرادی که تحصیل کرده‌اند به ثروت رسیده‌اند؟آیا موفقیت فقط در سنین جوانی کسب می‌شود یا راهی برای موفق شدن در میانسالی و پیری هم وجود دارد؟شروع زندگی انسان‌های موفق چگونه بوده است؟چرا 80 درصد ثروت کل دنیا متعلق به 20 درصد کل انسان‌های زمین است؟تمایل دارید کسب و کاری داشته باشید که خود شما بنیانگذار آن کار باشید و نفر اولی باشید که دست به این کار زده؟ تمام اینها شدنی است. در تحقیقی که بین انسان‌ها و شرکت‌های موفق دنیا به عمل آمده، اصلی‌ترین دلیل در موفقیت آنها، داشتن نیروی خلاق و نوآوری مدام در خدمات و محصولات آن‌ها بوده است. شاید فکر کنید که خلاقیت ذاتیه و شما انسان خلاقی نیستید، اما ما یک خبر خوب برای شما داریم. 95 درصد انسان‌های روی کره زمین، خلاق به دنیا می‌آیند، خیلی بدشانسی هست که فکر کنید شما جزو آن دسته اقلیت 5 درصدی هستید. برای رسیدن به جواب سؤالات و مخصوصاً اینکه شما در کدام دسته قرار دارید، پیشنهاد می‌کنیم خواندن این کتاب رو از دست ندهید. چه مطالبی در این کتاب گفته شده و چه کمکی به مخاطب کتاب خواهد شد؟ سرگذشت کسب و کارهای زیادی که با خلاقیت به رونق رسیده‌اند و حالا اول هستند.سرگذشت کسب و کارهایی که اول بوده‌اند و حالا وجود ندارند! فقط به خاطر اینکه خلاقیت لازم را به خرج ندادند؛ کدام کسب و کارها؟ و در بخش دوم کتاب به یکی از مهمترین توانمندی‌های شما پرداخته خواهد. شما با یک زبان دیگر آشنا خواهید شد که در ارتباطات و روابط چهره به چهره با مخاطب به شما، کمک بسیاری خواهد نمود. بله شما با زبانی آشنا خواهید شد که نیاکان ما به درستی از آن استفاده می‌کردند و هنوز نشانه‌های آن وجود دارد. شما با زبان تصویر و اهمیت آن در فهماندن و ارائه مطالب خود کاملاً آشنا خواهید شد. موارد بسیاری از کاربرد این نوع زبان در تجهیزاتی که امروز از آن استفاده می‌کنید وجود دارد، همین شکلک‌های داخل موبایل، که به ایموجی‌ها معروف هستند از همین نوع زبان استفاده می‌کنند. به طور مثال، کافی است شما به جای جمله دوستت دارم به مخاطب خود، فقط از شکل قلب استفاده کنید، در بسیاری موارد این شکل گویاتر بوده و مخاطب تجسم بهتری از منظور شما خواهد داشت. خیلی ازمسائل پیچیده ما با وجود راه‌حل‌های امروزی، قابل حل نیست و شما با کمک سیستم‌سازی تصویری امکان حل گره‌های آن مسئله را پیدا خواهید کرد. برای حل مسائل خود از بخش دوم کتاب به راحتی می‌توانید استفاده نمایید. یکی از مزایای این کتاب، چندمنظوره بودن آن است، یعنی اینکه شما با خواندن کتاب عملا تمرین‌های کتاب را هم انجام می‌دهید و در واقع کارگاه خلاقیت را هم همزمان شرکت می‌کنید. نویسنده کتاب معجزه خلاقیت کیست؟ مهندس مهدی معززمخترع و عضو انجمن نخبگان کشورپژوهشگر حوزه کسب و کار با دو دهه سابقه فعالیت و خدمت رسانی در صنایع مختلف کشورسخنران و مجری طرح‌های نو آورانه در بازاریابی و فروش و موفقیت در سازمان‌ها و کسب وکارهای کوچک و بزرگمشاوره ده‌ها کسب و کار در تولید محصول جدید از تولید تا تبلیغ و بازاریابی فروش فهرست مطالببخش 1: رفتار شناسی خلاقیتپرده اول: خلاقیت چیستخلاقیت از صفرخلاقیت چیست؟لحظه آهان یافتمپرده دوم: حلقه مفقوده ارتباطاتکشتن خلاقیتنمونه داخلیآزمایش علمی تحریک خلاقیتبازاریابی عصبی نورو مارکتینگ Neuro Marketingدلیل یکنواختی و نبود خلاقیتحل مسائل بارویکرد ساده‌سازی و تجسم خلاقپرده سوم: مدیر خلاقمدیر خلاقنظام خلاقیت یا سیستم پیشنهاداتچند راهکار با رویکرد بایدها و نبایدها در خلاقیتاثر هاله‌ای چیست؟طوفان ذهنی Brain Stormingگنج خلاقیتبخش 2: تصویرسازی خلاقیتپرده اول: چرا تصویرسازیچه توانمندی نیاز داریم؟چه کسانی نیاز به انتقال تصویر ذهنی دارند؟روح کاغذافسانه تروازبان تصویرmettere spazzatura al suo postoپرده دوم: ابزار تصویرسازیابزار مورد نیازایده را چطور طراحی کنیم؟تصاویر احساساتحل مسائل پیچیده با تصویرسازیپرده سوم: مثال‌هامزایای تصویرسازی از پروژهنجات اپل با یک تصویرمایند مپ MindMapدر پایان

more_vert مقاله تاثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی و موسیقی در بهبود مهارت شوت بسکتبال

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی و موسیقی در بهبود مهارت شوت بسکتبال

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی و موسیقی در بهبود مهارت شوت بسکتبال دانشجویان دختر 22-19 ساله" مقاله ای است در 17 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تمرین ترکیبی؛ تمرین جسمانی؛ تمرین ذهنی؛ شوت بسکتبال؛ موسیقی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی، و موسیقی بر بهبود مهارت شوت بسکتبال بود. در این پژوهش نیمه‌تجربی، 45 دانشجو (19 تا 22 سال) به‌صورت تصادفی انتخاب شده و در 3 گروه آزمایشی 15 نفری در دانشگاه صنعتی شاهرود بررسی شدند. تمرین جسمانی، تمرین جسمانی با تمرین ذهنی و تمرین جسمانی به‌همراه تمرین ذهنی و موسیقی (روش ترکیبی) در گروه آزمایشی اول تا سوم به‌ترتیب استفاده شد. گردآوری اطلاعات در این پژوهش با آزمون تعدیل‌شدۀ شوت بسکتبال (ایفرد) انجام گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آمار توصیفی، کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون T و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون تمرین جسمانی، تمرین جسمانی به‌همراه تمرین ذهنی و روش ترکیبی تفاوت معنا‌داری (05/0>P) وجود دارد. با توجه به مقایسۀ بین‌گروهی می‌توان نتیجه گرفت که روش ترکیبی از دو روش دیگر بهتر است و تمرین جسمانی به‌همراه تمرین ذهنی تفاوت کمتری با تمرین جسمانی دارد. ازاین‌رو توصیه می‌شود از روش‌های آموزشی مختلف جهت کارامد کردن برنامه‌های تمرینی استفاده شود عنوان مقاله [English] Effect of physical practice, mental imagery and music on the improvement of basketball shooting skill in 19-22 year old female students چکیده [English] Aim: The use of psychological interventions in sport to enhance performance has become increasingly popular. However, the effectiveness of these interventions has been questioned by some sports psychologists. Educationally-based psychological interventions have produced significant increases in performance. It was found that 38 of the 45 studies examined (85%) had found positive performance effects, although causality could only be inferred in 20 of these studies. These interventions could be classified as relaxation-based, cognitive, cognitive-behavioural or behavioural in nature. The purpose of this study was to evaluate the effect of physical practice, mental imagery and music on the improvement of basketball shooting skill. Methodology: In this quasi-experiment study, 45 students (19-22 years) were randomly selected from elementary schools and classified in the three experimental groups consisting 15 participants. Physical practice, mental imagery and imagery along with music were the order of three experimental groups. The data was collected using modified basketball shooting in this study. Results: Statistical analysis was conducted with the descriptive statistics tests consisting kolmogro-smirnow, T test and one way-anova. The result of present study indicated significant differences (p< 0.05) between pre and posttest of physical practice, physical practice with mental imagery and physical practice with mental imagery and music. Conclusion: Based on inter group comparison, it can be said that mixed method was more efficient than other two methods and significant difference was not reported between physical practice with mental imagery and physical practice. Thus, it is suggested that different teaching methods should be used for promoting training programs. کلیدواژه‌ها [English] Basketball Throw, Mental Practice, Mixed Practice, Music, Physical Practice دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تکنیک های رسیدن به آرامش برای سالمندان

ادامه مطلب

closeتکنیک های رسیدن به آرامش برای سالمندان

استرس در بیشتر اشخاص سالمند، هم از نظر جسمی، هم روان شناسی تاثیر می گذارد. بنابراین قبل از اینکه به تکنیک های رسیدن به آرامش در سالمندان بپردازیم بد نیست علائم استرس در سالمندان و راه های کمک به آنها برای رسیدن به آرامش را شناسایی کنیم. شناسایی نشانه های استرس در سالمندان نشانه های شایع استرس در سالمندان شامل دردهای مزمن عضلات، سردرد، درد سینه، مشکل های خواب، افزایش یا کاهش وزن و ناراحتی معده می شد. این در حالی است که استرس در بعضی از سالمندان منجر به مشکل های پیچیده تری مانند افسردگی یا انجام ندادن فعالیت های روزمره می شود. اغلب سالمندانی که از استرس رنج می برند به کمک و حمایت دوستان یا بستگان نیاز دارند تا به آرامش در زندگی خود دست یابند. با وجود اینکه ممکن است حرف زدن دوباره منشا استرس برای سالمندان سخت باشد، اما بحث کردن در مورد این موضوع راه ضروری برای حل هر مشکلی است که آنها با آن مواجه هستند. بهتر است برای اینکه استرس را از سالمندان دور کنید و آنها را به آرامش برسانید تشویقشان کنید که از سلامت روانی و جسمی شان تا جایی که امکان دارد مراقبت کنند. مثلا داشتن رژیم سالم غذایی، روزش یا شرکت در فعالیت هایی که از آن لذت می برند به آنها کمک می کند. شما همچنین می توانید سالمندان را تشویق کنید روابط اجتماعی خود را حفظ کنند و آن را گسترش دهند. این مساله می تواند تاثیر قابل توجهی در زندگی آنها داشته باشد و زمینه رسیدن آنها را به آرامش فراهم کند. این مساله هم زمانی که آنها در خانه سالمندان باشند و هم زمانی که خانه خودشان را داشته باشند، صدق می کند. البته خواب کافی هم در رسیدن به آرامش در سالمندان کمک می کند. حال که با علائم استرس و چگونگی کمک به سالمندان برای ایجاد آرامش در آنها پی بردید بد نیست به تکنیک های رسیدن به آرامش در سالمندان که در ادامه آمده هم توجه کنید. 1- آرامش عضلات: در این تکنیک سالمندان تشویق می شوند عضلات خود را منقبض یا فشرده و سپس رها کنند. این فشردگی و رهایی شامل عضلات اصلی یعنی شانه ها، بازوها، انگشتان دست، پاها و انگشتان پا می شود. 2- تصویرسازی ذهنی: تصویرسازی ذهنی یعنی اینکه سالمندان خود را در محلی زیبا در حال انجام فعالیت مورد علاقه شان تصور کنند. مثلا تصور کنند در سواحل خزر هستند یا روی قله کوه های دماوند یا در حال شنا کردن در دریاچه ای زیبا. 3- ورزش های آرام: ورزش های آرام مانند یوگا، پیلاتس و تایچی میان سالمندان محبوب هستند و به آنها اجازه می دهند بدنشان را در حالی که روی تکنیک تنفس تمرکز کرده اند، تقویت کنند. 4- گوش دادن موسیقی های آرامبخش گوش دادن موسیقی های آرامش بخش به سالمندان کمک می کند ترس و اضطرابشان را از بین ببرند. منابع استرس در سالمندان با منابع استرس در جوانان متفاوت است، اما به این معنا نیست که استرس سالمندان خاص است. استرس سالمندان هم می تواند به راحتی استرس جوانان از بین برود. تنها مساله این است که این استرس زود تشخیص داده شود و به روش های مناسب از بین برود. منبع: هفته نامه زندگی مثبت

more_vert گشت و گذار در آثار شیخ اشراق سهروردی با کتاب «داستان آواز پر جبرئیل»

ادامه مطلب

closeگشت و گذار در آثار شیخ اشراق سهروردی با کتاب «داستان آواز پر جبرئیل»

 «داستان آواز پرجبرئیل» عنوان کتابی است که به قلم «عباس محمدی» نوشته شده و قابلیت‌های تصویری آثار رمزی شیخ اشراق سهروردی را در این جستار به شیوایی کاویده است. این کتاب ۱۶۰ صفحه‌ای با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت هر جلد ۲۵ هزار تومان از سوی انتشارات روزگار به چاپ رسیده و روانه کتابفروشی‌ها شده است. مطالب این کتاب در قالب چهار فصل ارایه شده که در فصل نخست نویسنده سهروردی و دیدگاه اشراقی او را شرح و در خصوص شریعت، طریقت ، حقیقت و شهود توضیحاتی را ارایه داده است. در ادامه این فصل اعتقاد سهروردی به تقسیم عوامل مطرح شده و صناعت ادبی تمثیل و رمز، دلایل رمز و تمثیل‌گری،رمزهای عالم کبیر و صغیر ، عالم خیال در متون قرآنی و عرفان اسلامی، شهرهای عالم مثال اقلیم هشتم، عالم سایه‌های آینه در فرهنگ و تمدن اسلامی همراه با شرح مفهوم زیبایی از نگاه سهروردی عنوان شده است. در فصل دوم کتاب نیز پیشینه محتوایی، قرص بالدار، نمونه اولیه فرشته آسمانی یا جبرئیل در متون مختلف، آواز پرواز انسان و سفر پرندگان، مشخصه نگارگری ایران اسلامی، پیشینه تصویری جبرئیل در نگارگری ایرانی، نگاره مربوط به شاه طهماسب برگرفته از خمسه نظامی، قابلیت تصویری توسط کلام و نقش و تصویر در فرهنگ اسلامی و آواز و موسیقی کلام به شرح و بسط آمده است. نویسنده در فصل سوم کتاب به ارایه داستان آواز پر جبرئیل و مشخصه‌های آن پرداخته و تحلیل محتوایی در این زمینه دارد. فصل چهارم کتاب نیز نگاهی تصویری به اثر رمزی آواز پر جبرئیل، فرم و شکل مصورسازی آواز پر جبرئیل، نقش رنگ در مصورسازی داستان پر جبرئیل، مفاهیم کاربردی رنگ ‌های آبی، زرد، سبز ، سفید و سیاه و سفید، قابلیت و ترکیب خوشنویسی، فضا و زمان در آواز پر جبرئیل، نور و ترکیب‌بندی، فضا و کادر و محیط در تصویرسازی داستانی ارایه شده است. در مقدمه این کتاب آمده است: جبرئیل در قرآن کریم رساننده وحی الهی به پیامبر اکرم (ص) است و مقام فرشته پیام‌رسان را دارد که با توجه به نقشش و فرازهایی از سوره نور در قرآن کریم، سهروردی عارف و فیلسوف مسلمان قرن پنجم در داستانی با عنوان آواز پر جبرئیل همه کائنات را زائیده پر چپ و راست و سیا و سفید این فرشته معرفی کرده و با دیدگاهی رمزی به تصویرسازی ذهنی این مضمون پرداخته است. صور خیال یا تصویر در شعر فارسی به کمک ترکیب کلمات ساخته می‌شود و یک توصیف یا استعاره و تمثیل است که تصاویر بدیعی را در ذهن مخاطب می‌آفریند و تبدیل این صور ذهنی و کلامی به صور تصویری در ذهن تصویرگر و نقاش صورت می‌گیرد. خیال یا تصویر سازی و نقاشی در قالب فرم و رنگ بر پهنه دوبعدی بوم و کاغذ ترسیم می‌شود و تصاویر ترسیمی ذهن به شکل عینی جان می‌گیرد و می‌توان گفت یک تصویر معادل هزار کلمه است. بررسی قابلیت‌های تصویری متون فاخر کمتر مورد توجه قرار گرفته و از آنجا که تصاویر ذهنی و کلامی آثار سهوردی در قرن پنجم غنی است و صناعات ادبی متعددی دارد این کتاب نوشته شد تا مسیری در رمزگشایی داستان‌های زیبا را فراروی خوانندگان قرار دهد. «عباس محمدی» نویسنده این اثر، کارشناس ارشد گرافیک و پژوهش هنر است.

more_vert نرم افزار طراحی دو بعدی و مدلسازی سه بعدی IMSI DesignCAD 3D Max

ادامه مطلب

close نرم افزار طراحی دو بعدی و مدلسازی سه بعدی IMSI DesignCAD 3D Max

نرم افزار طراحی دو بعدی و مدلسازی سه بعدی - IMSI DesignCAD 3D Max 22.0 راه حلی چند منظوره برای طراحی دو بعدی و سه بعدی نرم افزار DesignCAD 3D Max امکان انجام طراحی قدرتمند دو بعدی و مدلسازی دقیق و جامع سه بعدی را در رابط کاربری که یادگیری طرز کار با آن بسیار آسان و کاربر پسند است را فراهم می کند. شما می توانید از ابزارهای CAD موجود در این نرم افزار استفاده کنید و خلاقیت و توانایی خود را در بیان ایده ها و طراحی هرچیزی که در ذهن دارید نشان دهید. امکان استفاده فایل های خروجی این برنامه در نرم افزار اتوکد و امکان کار با فایل های AutoCAD DWG / DXF بدون از دست رفتن داده های فایل را می توان به عنوان یکی از ویژگی های این نرم افزار نامید. این نرم افزار که دارای بیش از 10000 نماد استاندارد و بیش از 700 سمبل سه بعدی می باشد و به وسیله آن می توان موتور و قطعات مکانیکی، تابلوهای مدارالکتریکی، نقشه های فنی و اشکال پیچیده سه بعدی را طراحی کنید. قابلیت های کلیدی نرم افزار DesignCAD 3D Max:- نرم افزاری چند منظوره با یادگیری و استفاده آسان- طراحی های دو بعدی دقیق- مدلسازی سه بعدی- تصویرسازی و نورپردازی سه بعدی- دارای آبجکت ها و نمادهای سه بعدی- پشتیبانی از AutoCAD DWG / DXF- دارای تکنولوژی مقایسه نقشه ها- پشتیبانی از فرمت های DWG, DXF, WMF, HPGL و XYZ برای فایل های ورودی- پشتیبانی از فرمت های خروجی DWG, DXF, WMF, HPGL, RIB, VRML, WPG و PDF- امکان کار با تصاویر دارای فرمت BMP, .TIF, .JPG, .TGA, .WMF, .PSD, .AWD, .EPS, .WPG, .TIF, .PCX, و .PNG- و ...

more_vert نگاهی به مجموعه داستانی «درآغوش خدا»

ادامه مطلب

closeنگاهی به مجموعه داستانی «درآغوش خدا»

«در آغوش خدا» عنوان مجموعه داستان‌های کوتاه نوشته «سعیده انصاریان» است که به تازگی روانه بازار کتاب شده است. این کتاب ۸۶ صفحه‌ای، در قطع رقعی و با شمارگان یک‌هزار نسخه از سوی انتشارات ارشک اراک منتشر شده و قیمت هر جلد از آن ۲۰ هزار تومان تعیین شده است. در این مجموعه ۱۵ داستان کوتاه با عنوان‌های آیینه، نصرت، پیرزن، دکه روزنامه‌فروشی، بوته گوجه فرنگی، هامپل و بالگون، هندونه فروش، من، هازل، عروج کریستوفر، عروسک گردان، مسخ و جنون، در آغوش خدا و لولیتا، کارنا ارائه شده است. داستان‌های ارایه شده در این مجموعه از ترکیب‌بندی واژگانی مناسب و فراز و فرود مطلوبی برخوردارند و نویسنده در عین اینکه سادگی در گفتار را رعایت کرده با بهره‌گیری از تکنیک‌های نوشتاری در تصویرسازی و جذابیت محتوا موفق عمل کرده است. تمامی داستان‌های ارایه شده در این مجموعه با وجود کوتاهی از قالب روایی قوی برخوردار هستند و شخصیت‌ها در خلال داستان به خوبی پردازش شده و ارتباط معنادار خود را با مخاطب می‌یابند. باوجود اینکه برخی از عنوان‌های داستانی این مجموعه برگرفته از نام شخصیت‌های خارجی است اما جذابیت‌های خود را دارد و کشش داستانی به بهترین شکل در جای جای این اثر رعایت شده و خواندن آن خالی از لطف نیست. از این نویسنده اثر دیگری به نام «زمان روشنی» به چاپ رسیده است.

more_vert کتاب اینستاگرام: راهکارها و توصیه‌های کاربردی

ادامه مطلب

closeکتاب اینستاگرام: راهکارها و توصیه‌های کاربردی

کتاب اینستاگرام: راهکارها و توصیه‌های کاربردی نوشته‌ی علی محمد رجبی، با زبانی ساده و با بهره‌گیری از تصویرسازی، مفاهیم مختلف و مهارت‌های کاربردی را به شما آموزش می‌دهد. این کتاب، مراحل اشتراک‌گذاری پست و استوری، نصب و ثبت‌نام، تنظیمات اعلان‌ها، IGTV، هک شدن، افزایش امنیت و روش استفاده بهینه از اینستاگرام را در اختیار شما قرار می‌دهد. خیلی از شما بخش مهمی از زمان روزانه خود را در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌گذرانید. در این فضا زندگی می‌کنید. شاد و غمگین می‌شوید، به کارهای روزمره خود می‌پردازید و در دنیای سرگرمی و اخبار غوطه‌ور شده و از دریچه صفحات روشن تلفن همراه خود در دنیایی پرهیاهو به گشت و گذار می‌پردازید ولی یک سوال: تا چه میزان مهارت‌های لازم برای این نوع از زندگی را کسب کرده‌اید؟ آیا با امکانات و ابزارهایی که در فضای مجازی در اختیار دارید آشنا هستید؟ آیا فرصت‌ها و تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی را می‌شناسید؟ آیا از سواد کاربری فضای مجازی، سوادرسانه‌ای و سواد اطلاعاتی لازم برخوردارید؟ فهرست مطالبمقدمهنصب و ثبت نام اینستاگراماشتراک پستاشتراک استوریجستجونظر دهیمدیریت نظردهیارسال پیاممدیریت پیامتنظیمات اعلان‌ها دراینستاگرامهک شدن اینستاگرامافزایش امنیت در اینستاگرامجلوگیری از مزاحمت در اینستاگرامکاهش مزاحمت در اینستاگرام