جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط

ادامه مطلب

closeمقاله مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط

مقاله علمی و پژوهشی " مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط" مقاله ای است در 34 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  رقابت نامشروع؛ رقابت تجاری؛ حقوق رقابت نامشروع پرداخته شده است چکیده مقاله رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تامین میکند. اما در مواردی رقبای تجاری با توسل به روشهای نامشروع به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد میکنند . چنین رقابتی که در آن رقبا از وسایل نامشروع بهره میجویند، وصف نامشروع به خود میگیرد. در این نوشتار برای روشن شدن ماهیت رقابت نامشروع، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت نامشروع مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت نامشروع به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط پرداخته شده است. عنوان مقاله [English] Unfair competition and comparison with the concept of trade-related institutions چکیده [English] Fair competition in the market provides benefits to both consumers and society. However, in some cases, competitors adversely affect the commercial interests of each other by resorting to illegal methods. Such a competition in which competitors use illegitimate means is regarded as illegitimate and unlawful. In order to clarify the nature of unfair competition, this paper examines the concept of unfair competition and its various instances. For a better understanding, it also compares the concept of unfair competition with some relevant institutions. کلیدواژه‌ها [English] Unfair competition, competition, Unfair competition law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری" مقاله ای است در 40 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انتقال فناوری؛ تحدیدات نامشروع؛ حقوق رقابت؛ حقوق مالکیت فکری؛ رویه های محدودکننده تجارت؛ قرارداد لیسانس پرداخته شده است چکیده مقاله قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد عنوان مقاله [English] Competitive Analysis of Hardcore Restrictions in Technology Licensing Contracts چکیده [English] Technology Licensing contract are agreements which pave the way for transferring and diffusing of technology. These agreements usually contain restrictive clauses which pose competitive concerns. These restrictive clauses are divided into three categories, one of which is hardcore or per se illegal ones. Having briefly considering the position of these restrictive clauses within the other restrictive practices, this article has mainly the intention to analyze the subject in the light of American and EU laws as well as the international instruments. In doing this job, this paper will also have special reference to the experiences of some Asian countries which by adopting an efficient competition policy have acquired substantial successes in this field. Upon the results of this analysis, this article, showing the surprising deficiencies and obscurities of the Iranian law and challenging its competition policies, will try to provide appropriate guidance and suggestions for legislative bodies, competition council and judicial courts کلیدواژه‌ها [English] Technology Transfer, Illegal or hardcore restrictions, Competition law, Intellectual property law, Restrictive practices, license, agreements دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379

ادامه مطلب

closeمقاله مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379

مقاله علمی و پژوهشی " مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379 " مقاله ای است در 24 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مرگ مغزی ، پیوند اعضا،وصیت، ولی میت و اهداء عضو پرداخته شده است چکیده مقاله قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد. عنوان مقاله [English] rans Plantation of origans of Brain Deads in Islamic law (1379) نویسندگان [English] Ali Asghar Hatami1؛ Neda masodi2 چکیده [English] The soul does its duties by brain which are foresight and manipulation, therefore at the time of death, the soul leaves the body. There is difference between death of organs and the whole body, because some organs are still alive after death. This fact is the cause of transplantation from dead bodies, particulary Brain dead persons.Since the organs transplantation has the important role in saving the patients, it is necessary to make informed the public about it. In addition of Recognition certain occurrence of brain death, patient’s will or the assent of dead’s relatives is necessary requirment for transplantation, so organs transplant is not legally possible in the lack of these conditions, even though the death about to happen. However some jurisconsults have different idea and believe that mutilation is possible without testament or the assent of dead’s relatives. In accordance with the arthors’ opinion, moslem’s life is very important, so it is necessary to provide the possibility of transplantation in the lack of those requirments. In the other word, It could be said that those conditions are only necessary when life of organ depends upon transplantation. This essay attemps to illustrate the foundations of transplantation in addition to mention to the different opinions. کلیدواژه‌ها [English] brain death, organ transplantation, death, donation of organ دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت

ادامه مطلب

closeمقاله شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت

مقاله علمی و پژوهشی " شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی) " مقاله ای است در 31 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اذن؛ استیلاء؛ تصرف؛ دولت؛ غصب پرداخته شده است چکیده مقاله ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما این ماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضر دربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکان تحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. این گروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیری مضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را به دولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردید نموده اند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس معالفارق دانسته اند. این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراء محاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجه خواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد و درصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات نامشروع دولت وجود دارد. عنوان مقاله [English] THE STUDY OF INCLUSION OF USURPATION LIABILITY TO THE POSSESSIONS OF THE STATE (by looking at jurisprudence) چکیده [English] Article 11 of civil liability code has recognized the civil liability of the state , but this article does not explain clearly the realization of usurpation liability . The present study seeks to answer this question that if the state have had illegal domination on others property whether it can realize the usurpation liability ? Some have hesitated about the possibility of usurpation liability to the state and they regarded the analogy of the state possessions with real persons possessions as an irrelevant analogy . In this writing after explaining and examining the basis of the view , in addition , analysis of court judgments we will conclude that there is the possibility of realization of usurpation liability to Illegitimate possessions of the state . کلیدواژه‌ها [English] Domination, Possession, Permission, State, Usurpation دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert ازدواج در سنین بالا این مشکلات را به همراه دارد

ادامه مطلب

closeازدواج در سنین بالا این مشکلات را به همراه دارد

انسان با پنج نیاز اساسی متولد می‌شود که عبارتند از نیاز به بقا، نیاز به عشق و عاطفه، نیاز به قدرت، نیاز به آزادی و نیاز به تفریح. به این دلیل به آنها نیازهای اساسی گفته می‌شوند که در ساختار ژنتیکی ما تعبیه شده‌اند. هر رفتاری که از تولد تا مرگ انتخاب می‌کنیم، به وسیله یک یا چند تا از این پنج نیاز برانگیخته می‌شود. معمولا وقتی یکی از این پنج نیاز ارضا می‌شود، احساس لذت می‌کنیم و وقتی در ارضای آنها با شکست مواجه می‌شویم، احساس درد و ناکامی خواهیم کرد. نیاز به بقا اگرچه ضرورتا نیاز به غذا، سرپناه و ایمنی است اما بعد مهم دیگری هم دارد که اغلب باعث ازدواج می‌شود. بدون آنکه آگاه باشیم، برخی از قوی‌ترین انگیزاننده‌های جنسی به همان اندازه که تحت‌تاثیر نیاز به عشقند، تحت‌تاثیر نیاز به بقای نوع هم هستند. از این روز طبیعی است که عدم توجه به ارضای نیازهای فطری و طبیعی انسان، باعث بروز مشکلات جسمانی و روانشناختی یا فردی و اجتماعی می‌شود. متاسفانه به دلایل گوناگون سن ازدواج بالا رفته است و این مساله می‌تواند باعث ایجاد آسیب‌های فردی و اجتماعی و روانی شود. در گفت‌وگویی که با نسرین ابراهیم‌زاده، زوج‌درمانگر و کارشناس ارشد روانشناسی عمومی داشته‌ایم نظر ایشان را درخصوص این آسیب‌ها جویا شدیم. آسیب‌های بالا رفتن سن ازدواج ازدواج اهداف زیادی را دربردارد و از ابعاد گوناگون مورد توجه است. یکی از مواردی که با ازدواج می‌توان به آن دست یافت حصول آرامش روانی و رفع نیاز غریزی جنسی است. این امور آنقدر حائز اهمیت است که در تمام جوامع بشری برای ازدواج ارزش خاصی قائل شده‌اند، طوری که در هر جامعه‌ای با توجه به ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی آن جامعه برای این امر قوانین و رسومات خاصی در نظر گرفته شده و این نشانه اهمیت دادن به این مقوله است. ازدواج باعث ایجاد اعتماد و حمایت و امنیت روانی در فرد می‌شود و نیازهای عاطفی و فطری انسان را برآورده می‌کند. دست یافتن به امنیت روانی نیز منجر به شکل‌گیری شخصیت فردی و اجتماعی و همچنین افزایش مهارت‌ها و انگیزه‌های تلاش و در نتیجه تولید علم و ثروت می‌شود. شیوع مشکلات روانی متاسفانه در حال حاضر سن ازدواج در کشور افزایش یافته و این درحالی است که همانطور که ازدواج در سنین پایین می‌تواند مشکلات خاصی را به همراه داشته باشد، ازدواج در سنین بالا نیز باعث بروز مشکلاتی در زمینه‌های مختلف می‌شود. طبیعی است که اگر انسانی این نیاز فطری را در خود سرکوب کند، باعث ایجاد مشکلات روانی خواهد بود که به اشکال مختلف مثل احساس ناکامی، پرخاشگری، پوچی، بلاتکلیفی، طغیانگری و در مواردی تمایل به خودکشی نمود خواهند داشت. همچنین گرایش به مصرف مواد نیز در افراد مجرد بیشتر است. افزایش روابط نامشروع از طرفی اگر فرد دچار مهارگسیختگی شود و نیاز جنسی خود را خارج از روابط زناشویی ارضا کند، آسیب‌های فردی و اجتماعی زیادی را برای خود و جامعه‌اش رقم خواهد زد. از جمله افزایش روابط نامشروع. این امر گاهی همراه با احساس گناه هم خواهد بود و فرد را آزار می‌دهد. علاوه بر این، افزایش بی‌بندوباری و بزهکاری، همجنس‌گرایی و انحرافات جنسی، خودارضایی، تنوع طلبی جنسی نیز باعث عدم ارضای روحی فرد می‌شود. متزلزل شدن بنیان خانواده درنتیجه گرایش‌های جنسی نادرست و خیال‌پردازی‌های شهوانی و تجاوز به عنف و… بنیان خانواده متزلزل می‌شود که می‌توان پیش‌بینی کرد در چنین شرایطی جامعه به کجا خواهد رسید!کاهش حس مسئولیت‌پذیری ضمن اینکه با بالا رفتن سن ازدواج، افراد دیرتر مسئولیت‌پذیری‌های فردی و اجتماعی را متقبل می‌شوند که این امر نیز در حوزه‌های کار و اشتغال و درآمدزایی جامعه تاثیر خواهد داشت. عدم تربیت صحیح فرزندان و در نهایت باید گفت با توجه به اینکه با افزایش سن ازدواج، شکاف عمیقی از لحاظ درک و تفاهم، بین والدین و فرزندان به وجود می‌آید، این مسئله می‌تواند در تربیت فرزندان و آینده آنها تاثیر بسزایی داشته باشد. وقتی سن والدین بالا باشد، حوصله و توان و انرژی کافی برای تربیت فرزندان کمتر خواهد بود که این باعث ایجاد سبک فرزندپروری نامناسب در یک اجتماع خواهد شد و عواقب ناخوشایند زیادی را در پی خواهد داشت. امید است که موانع و عواملی که باعث اجتناب جوانان از ازدواج می‌شود برطرف شده تا شاهد سلامت روان جامعه باشیم. منبع: دکتر سلام

more_vert دلایل خیانت زوج های عاشق پیشه به یکدیگر

ادامه مطلب

closeدلایل خیانت زوج های عاشق پیشه به یکدیگر

یکی از ویژگی‌های ازدواج، تعهد و پایبندی هر یک از همسران نسبت به یکدیگر و حقوق متقابل است، به‌گونه‌ای که این تعهد شالودهٔ زندگی مشترک است؛ در غیر این صورت اعتماد متقابل بین همسران یا اعضا خانواده کم‌تر و کم‌تر خواهد شد. در سبب‌شناسی خیانت، دلایل متعددی را می‌توان برشمرد. تفاوت‌های شخصیتی بین افراد مختلف و تفاوت‌های فرهنگی جوامع گوناگون و حتی وضعیت‌های مختلف باعث می‌شود این دلایل و عوامل متفاوت باشند. باید بدانیم این فقط مردها نیستند که خیانت می‌کنند، بلکه خانم‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین بهتر است به جای اینکه این مشکل را به جنگ جنسیت تبدیل کنیم، به دنبال علت خیانت‌ها بگردیم. در این زمینه، ویلیام گلاسر، روان‌شناس نامی، بیان می‌دارد: زوج‌ها زندگی مشترکشان را با عشق شروع می‌کنند، اما می‌بینند صمیمیت اولیه به‌تدریج رنگ می‌بازد. با گذشت زمان زندگی برخی از همسران به جدایی کشیده می‌شود، اما اکثریت به زندگی مشترکشان با آهنگی یکنواخت و ملال‌آور ادامه می‌دهند و برای تحمل این زندگی به مشروبات الکلی، پرخوری، استفاده از مواد مخدر یا ارتباطات نامشروع روی می‌آورند. به عقیدهٔ این روان‌شناس، مهم‌ترین انگیزهٔ زن و مرد متأهلی که به‌سوی روابط نامشروع کشیده می‌شوند، تجربهٔ مجدد صمیمیت فردی و جنسی است. چیزی که دیگر آن را در زندگی مشترکشان نمی‌یابند؛ بنابراین جذابیت روابط نامشروع بدین دلیل است که هیچ یک از طرفین، عیب‌جویی، سرزنش و شکوه نمی‌کنند یا نق نمی‌زنند. در ادامه برخی از دلایل خیانت مردان و زنان را به‌صورت تفصیلی می‌خوانید. برگرداندن حس فردیت و استقلال یک نظریه بر این عقیده است که انگیزهٔ چنین عملی تمایل افراد به برگرداندن حس فردیت و استقلالی است که در چهارچوب ازدواج تضعیف شده است. فرد ممکن است از نظر عاطفی به حدی از بلوغ هیجانی نرسیده باشد که بتواند در مقابل ناراحتی یا نارضایتی همسر، تمامیت خود را حفظ کند؛ به همین دلیل با جستجوی یک رابطهٔ جدید در واقع در جست‌وجو و بازسازی خود جدید است. اطمینان خاطر از جذابیت برای جنس دیگر برخی از افراد در پیِ نیاز به اطمینان خاطر از اینکه هنوز برای جنس دیگر جذاب و خواستنی هستند، به رابطهٔ خارج از ازدواج رو می‌آورند. به‌واقع، در روابط طولانی این سؤال برای برخی پیش می‌آید که آیا هنوز در بازار خریداری دارند یا خیر. تمایل به یافتن پاسخ این پرسش ممکن است آنان را به رسیدن به اهداف غیرمشروع شان سوق دهد. عدم‌ رضایت از ازدواج و برآورده‌ نشدن نیازهای عاطفییکی از عوامل اصلی خیانت، روابط زن و شوهر است. زمانی که بین همسران، روابط زناشویی خوبی حاکم نباشد، این احتمال وجود دارد فرد به همسر خود خیانت کند. اختلالات جنسی که به مرور زمان برای برخی به‌وجود می‌آید و مشکلات شخصیتی باعث می‌شود فرد نتواند به همسر خود محبت کند و فقدان محبت، عاطفه و روابط گرم و صمیمی باعث این خیانت‌ها می‌شود. همسرانی که به هر دلیلی از محبت و توجه مرد زندگی خود محروم باشند، معمولاً وقتی مورد وسوسه و اغوای شخص دیگری قرار می‌گیرند ممکن است دچار انحراف شوند. انگیزه‌ای برای پایان‌ دادن ازدواجی که دیگر رضایت‌ بخش نیست رفتارهای زشت، نق‌زدن‌های دائمی، نزاع‌ها و مجادله‌های فراوان دستورالعمل مناسبی برای ایجاد سردرد است و در تصور برخی همسران، البته به غلط، خیانت بهترین راه فرار از جهنم خانه است و بهتر از آسپرین به درمان سردرد کمک می‌کند. عدم‌ دسترسی به رابطهٔ جنسی در چهارچوب ازدواج برخی از همسران در روابط زناشویی با همسر خود ممکن است تمایل به این روابط را از دست بدهند یا کم‌تر به این موضوع اهمیت بدهند که این امر ممکن است باعث فشارهای روانی و جسمانی به همسر و منجر به کج‌روی او شود. انتقام اگر چه همه برای انتقام‌ جویی از همسرشان به آن‌ها خیانت نمی‌کنند، اکثراً احساس می‌کنند، حال که خیانت دیده‌اند، آن‌ها نیز مجاز به مقابله به مثل هستند. برخی تصور می‌کنند باید طعم تلخ دارویی را که به آن‌ها خورانده شده به همسرشان بخورانند تا متوجه اشتباه خود و آنچه که بر سر همسرشان آمده بشوند. کسب هیجان و تنوع بعضی مواقع هم رابطهٔ خارج از ازدواج فقط به منظور کسب هیجان و تنوع اتفاق می‌افتد؛ یعنی هیچ شکایت یا نارضایتی خاصی در ازدواج وجود ندارد فقط برخی افراد به دنبال هیجان رابطهٔ خارج از ازدواج هستند. در واقع پنهان‌کاری و راز موجود در یک رابطهٔ غیرقانونی به جذابیت رابطهٔ خارج از ازدواج می‌افزاید. محیط خانوادگی نامطلوب در میان علل دیگر عهد شکنی می‌توان محیط خانوادگی را بررسی کرد. بی‌وفایی یکی از والدین ممکن است باعث بی‌اعتمادی فرزندان شود؛ زیرا کودکان والدین خود را سرمشق قرار می‌دهند و آن‌ها را ایده‌آل‌ترین افراد منبع قدرت می‌پندارند. ممکن است تصور کنند پدر و مادر کامل‌ترین انسان‌های روی زمین هستند؛ از این رو سعی به تقلید از رفتار آن‌ها می‌کنند. تعارضات بین والدین، کشمکش‌ها، مسائل عاطفی نگرش نوجوانان را نسبت به ازدواج تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تجارب کودکی رفتار بزرگسالی را شکل می‌دهد. والدین بی‌وفا، مُهر تأیید بر بی‌وفایی می‌زنند و آن را برای فرزندان خود قابل‌توجیه می‌کنند. این کودکان در آینده ممکن است از برقراری رابطهٔ صمیمانه بر پایه اعتماد متقابل اجتناب کنند و به‌راحتی با برقراری رابطهٔ سطحی با همسر خود یا دیگری به زندگی خود و دیگران ضربه وارد کنند. سایر علل مؤثر برخی مطالعات نیز نشان می‌دهد عوامل دیگری نیز در بروز خیانت مؤثر هستند؛ به عنوان مثال سن عامل مهمی است. افراد بین هجده تا سی‌سال تقریباً دوبرابر افراد بالای پنجاه‌سال احتمال رابطهٔ خارج از ازدواج دارند. نگرش آسان‌گیر و علاقهٔ زیاد به رابطهٔ جنسی با میزان رابطهٔ خارج از ازدواج همبستگی دارد. شرایط زندگی و کاری نیز نقش مهمی در رابطهٔ خارج از ازدواج دارد. گمنامی موجود در سفرها، جمعیت و گمنامی موجود در شهرهای بزرگ نیز به احتمال ایجاد این گونه روابط اضافه می‌کنند. افرادی که روابط ضعیفی با دوستان، اقوام و آشنایان برقرار می‌کنند یا از فعالیت‌ها و تعهدات مذهبی کم‌رنگی برخوردارند، بیشتر احتمال خیانت به تعهد ازدواج را دارند. همچنین احتمال بی‌وفایی در افرادی که تحصیلات عالیه دارند، در مقایسه با افرادی که از تحصیلات عالیه برخوردار نیستند، بسیار بیشتر است. پژوهشی دیگر تأثیر عواملی را بر روابط خیانت بررسی کرده‌اند که عبارت‌اند از: تعداد فرزندان، طلاق قبلی، رضایت پیش از ازدواج، آمادگی برای ازدواج، داشتن دوستانی که روابط خارج از زناشویی داشته‌اند و گذشتهٔ اجتماعی. منبع: سپیده دانایی

more_vert مقاله سودگرایی و معنویت در اقتصاد اسلامی با رویکرد آیات الاحکامی

ادامه مطلب

closeمقاله سودگرایی و معنویت در اقتصاد اسلامی با رویکرد آیات الاحکامی

مقاله علمی و پژوهشی " سودگرایی و معنویت در اقتصاد اسلامی با رویکرد آیات الاحکامی " مقاله ای است در 23 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سودگرایی، معنویت، اخلاق مداری، مادی گرایی، اقتصاد اسلامی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله برخی مصادیق سودگرایی منهای معنویت در اقتصاد اسلامی و ماهیت آن¬ها مورد بررسی قرار گرفته است، و بیان شده که سودگرایی در اقتصاد اسلامی از اخلاق و معنویت جدا نیست. در این پژوهش با اشاره به مکتب ماتریالیسم غرب و نظام سرمایه داری محض، که نقطه مقابل اقتصاد اسلامی است؛ دیدگاه اسلام و قرآن را به عنوان نظر برتر تبیین کردیم. از منظر قرآن کریم انسان دارای دو بعد مادی و روحانی است. از طرفی اسباب رشد و پیشرفت این ابعاد منحصر به اسباب مادی و طبیعی نیست بلکه عوامل غیر مادی نیز در ایجاد پدیده¬ها تأثیر دارد که انسان نباید صرفا به بعد مادی زندگی دنیایی متوسل شده و از مؤلفه¬های غیر مادی برای پیشرفت زندگی غافل باشد؛ از قبیل تعاون، عدالت، ایمان، خیرخواهی، اخلاق مداری، استقامت و تلاش و غیره. قرآن کریم یک نظام اقتصادی مناسب را با اهداف کلی خود هدایت می‌کند و خطوط کلی آن را ترسیم می‌نماید؛ ثروت و تمایل به سود و درآمد بیشتر را تحقیر نمی¬کند. در اقتصاد اسلامی، آن دسته از معاملاتی که همراه با زیاده خواهی های نامشروع که از راه حرام و دور از اخلاق و معنویت باشد، منهی خداوند واقع شده است، قرآن صراحتا اعلام می دارد سود¬گرایی و تمایل به سود بیشتر با نادیده گرفتن اوامر الهی و تضعیف حقوق دیگران نباشد؛ در واقع این اصول اخلاقی اسلامی نقطه مقابل خاستگاه غربی است که بر اساس ارزش های ماتریالیستی که سود حداکثری را به هر قیمتی جایز می¬داند بنا نهاده شده است. در اسلام افزایش ثروت وسیله ایست برای تکامل و تعالی انسان؛ اما در نظام سرمایه داری و مکتب های مادی ثروت را هدف نهایی تلقی می کنند. که چنین تفکری در اقتصاد اسلامی جایگاهی ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert عزم جزم برای مقابله با شرط بندی‌های آنلاین

ادامه مطلب

closeعزم جزم برای مقابله با شرط بندی‌های آنلاین

بهروز اشرف سمنانیبیش از یک دهه از آغاز و گسترش پدیده شرط‌بندی آنلاین در جهان و ایران می‌گذرد، اما گسترش این آسیب اجتماعی در دو سال گذشته و تاثیر این فعالیت بر اقتصاد، جامعه و ورزش کشور، باعث شده است تا مسوولان انتظامی و قضایی با حداکثر توان به مبارزه با این جرم برخیزند. به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در حالی که طبق برخی اظهارات مسوولان انتظامی و قضایی، پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی در حال گسترش است، عزم مسوولان برای برخورد با این آسیب اجتماعی و تخلف قانونی نیز جزم‌تر از گذشته شده است و برنامه‌های مختلفی برای مقابله با شرط‌بندی در فضای مجازی در حال اجرا است. شرط‌بندی از نوع مجازی در گذشته، موارد محدودی از قمار و شرطبندی در کشور وجود داشت و قوانینی نیز برای مقابله با این پدیده مذموم، به تصویب رسیده بود. برای مثال براساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با قمار آمده است که «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود». همچنین طبق ماده ۷۰۸ همین قانون، «هر کس قمارخانه دایر یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به شش ماه تا دو سال حبس یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود» و براساس ماده ۷۰۹ نیز «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود». جواد زرینچه و علی انصاریان جزو اولین ورزشکارانی بودند که بحث تارنماهای شرط‌بندی را به عرصه رسانه‌ای کشور کشاندند. اما با گسترش بستر فضای مجازی در کشور، شرط‌بندی و قمار، از سطح چند قمارخانه غیرقانونی یا بنگاه شرط‌بندی زیرزمینی در کشور، به سطح تارنماهای اینترنتی رسید و سخن از گسترش شرط‌بندی و گردش مالی بالای آن به میان آمد. در همین زمان بود که برخی اظهارنظرهای جسته و گریخته بازیکنان سابق فوتبال همچون «جواد زرینچه» و «علی انصاریان» درباره حجم گردش مالی تارنماهای شرط‌بندی با تعجب مخاطبان روبرو و مورد توجه برخی رسانه‌های قرار گرفت. با این حال گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در سال ۱۳۹۴ درباره «فساد در فوتبال» یکی از اولین‌ گزارش‌های رسمی در کشور بود که به صورت علنی پرده از وجود شرط‌بندی و قمار اینترنتی بر می‌داشت. در بند «ک» این گزارش آمده است: «سایت‌های شرط‌بندی در کشور ما تحت عنوان پیشگویی مسابقات فوتبال، فعال بوده و تبلیغات آن‌ها توسط برخی رسانه‌ها و سایت‌ها، پیامک‌های ارسالی از طریق مخابرات و غیره انجام می‌پذیرد». در ادامه این گزارش تاکید شده است که شرط‌بندی در ورزش فوتبال، اکنون به دو شیوه سنتی و آنلاین صورت می‌پذیرد و «هر دو روش، باعث اعتیاد برخی خانواده‌ها به این امر، وارد آمدن لطمه به چرخه اقتصادی کشور، ورود لطمات مادی به قشر آسیب‌پذیر جامعه، خروج ارز از کشور و همچنین ایجاد فساد و تبانی در بدنه فوتبال و گسترش و تسری این موضوع به سایر رشته‌های ورزشی و تحصیل مال نامشروع می‌گردد». پس از انتشار رسمی نتایج گزارش ویژه مجلس، پدیده شرط‌بندی آنلاین، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. برخورد با تارنماهای شرط‌بندی؛ دستور کار مسوولان قضایی و انتظامی برخورد با تارنماهای شرط‌بندی آنلاین، از سال ۱۳۹۷، با جدیتی بیش از گذشته در دستور کار مسوولان مربوط قرار گرفت. در مردادماه ۱۳۹۷، «عبدالصمد خرم‌آبادی» معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خبر از برگزاری جلسات هماهنگی مسوولان کشور برای برخورد با شرط‌بندی آنلاین داد و اعلام کرد که سامانه‌ای با نام «کاشف» برای برخورد برخط با تارنماهای شرط‌بندی طراحی و فعال شده است. وی در اظهارات خود افزود که برای مقابله بیشتر با پدیده شرطبندی آنلاین یک شعبه ویژه با عنوان شعبه «رسیدگی به جرایم شرط‌بندی در فضای مجازی» در قوه قضاییه راه‌اندازی شده است. خرم‌آبادی همچنین به این نکته اشاره کرد که یک تیم ویژه و تخصصی برای شناسایی تارنماهای شرط بندی و مسدودسازی آن‌ها تشکیل شده است و مسوولان عزم دارند تا برخورد با این پدیده را تشدید نمایند. این مسوول قضایی کشور از تلاش مسوولان وزارت ورزش و جوانان برای آگاه سازی هرچه بیشتر جوانان از خطرات شرطبندی آنلاین با کمک رسانه‌ها و صدا و سیما نیز سخن به میان آورد. پرونده جنجالی محسن فروزان یکی از اتفاقاتی بود که ابعاد جدیدی را از تاثیر تارنماهای شرط‌بندی بر ورزش را نمایان ساختاما در اردیبهشت ماه امسال بود که بازداشت «محسن فروزان» دروازه‌بان تیم تراکتورسازی، به اتهام تبانی برای تغییر نتیجه یک مسابقه، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. فروزان و همسر وی مدت کوتاهی بازداشت و سپس با قرار وثیقه، آزاد شدند. در همان زمان «مهدی تاج» رییس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که همسر فروزان یک موسسه شرط بندی را اداره می‌کرده است. در نتیجه این اتفاق بود که بحث درباره تارنماهای شرط بندی، دوباره در کانون توجه رسانه‌ها و مسوولان قرار گرفتند.پس از آن بود که تلاش‌های مسوولان برای مقابله با این پدیده تشدید شد و در خردادماه ۱۳۹۸، جلسات مشترکی میان مسوولان وزارت ورزش و جوانان و شورای عالی امنیت ملی برای طراحی برنامه‌هایی مدون جهت مقابله با شرط‌بندی اینترنتی برگزار گردید. بازنگری در قوانین برای مقابله موثر با شرط‌بندی‌های مجازی یکی از مشکلات پیش روی مسوولان انتظامی و قضایی در برخورد با شرطبندی اینترنتی، ابهامات موجود درباره قوانین مربوط به آن بود. به همین دلیل ممکن بود قضات مختلف، احکام متفاوتی را درباره مرتکبان این جرم، اعلام نمایند. در نتیجه در تیرماه امسال، «حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای احکام مربوط به وحدت رویه قضایی در این ارتباط را صادر کرد. در این بخشنامه آمده است: «۱- ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است. ۲- طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. ۳- شرطبندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. ۴- هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد. ۵- دادستان‌های مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند». بر طبق حکم وحدت رویه قضایی و از مرداد ماه ۱۳۹۸، استفاده از کارت‌های بانکی برای شرطبندی و میزبانی تارنماهای مربوط به قمار، ممنوع بوده و جرم تلقی خواهد شد. این حکم وحدت رویه به برخورد دستگاه‌های انتظامی و قضایی با تارنماهای شرطبندی مجازی قوت بخشید و در نتیجه آن بود که در همان ماه، مسوولان از مسدودسازی گسترده تارنماهای شرط‌بندی خبر دادند. مهمترین دستاورد این حکم آن بود که مدیران تارنماهای شرط‌بندی دیگر قادر نبودند با سوءاستفاده از کارت شهروندان به نقل و انتقال پول‌های کلان به دست آورده و پولشویی بپردازند و امکان این عمل از آنان سلب شد. همچنین در نتیجه این حکم وحدت رویه، دیگر هیچ شرکتی امکان ارایه سرور به این تارنماهای را نخواهد داشت. در نتیجه خلاءهای قانونی که باعث می‌شد تا مدیران این سایت‌ها از آن سوءاستفاده کنند، محدود شد. وقتی پای وزیر به ماجرا باز شد در ادامه روند بحث بر سر کلاهبرداری‌ها و فسادهای روی داده در تارنماهای آنلاین شرط‌بندی و در مردادماه امسال نیز «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات در یک رشته توئیت نوشت که: « امروز با یکی از تاکسی اینترنتی‌ها می‌رفتم، راننده گفت که ده میلیون تومان در سایت‌های شرط‌بندی باخته و دارد دو شیفت کار می‌کند تا اجاره این ماهش را بدهد. گویا فامیل جوانش هم کل داروندارش را شرط بسته بوده و به خاطر باختش خودکشی کرده. مادر و پدر سالمندی هم برایم نامه نوشته بودند که پسر ما کل پاداش بازنشستگی ما را این شکلی از دست داده است. واقعا قمار زندگی‌ها را نابود می‌کند. هرچند چند لایه و پیچیده‌اند اما باید را در فضای‌مجازی متوقف کنیم». وی در ادامه همین توئیت از شهروندان خواسته بود پیشنهادهای خود را در این ارتباط به وی ارایه دهند. این ابراز نظر وزیر ارتباطات با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد و بسیاری از کاربرن شبکه‌های اجتماعی به بحث درباره تجارب خود از کلاهبرداری‌ها و تخلفات تارنماهای شرط‌بندی آنلاین را به اشتراک گذاشتند. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که برخورد و مقابله با شرط‌بندی‌های آنلاین در دو سال گذشته به عنوان یک موضوع جدی و مهم در دستور کار مسوولان قرار گرفته و آنان عزم خود برای حل مشکلات ناشی از تخلفات مربوط به تارنماهای شرط‌بندی جزم کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد که برخوردهای قضایی و مسدودسازی این تارنماها به تنهایی کافی نیست و باید اطلاع رسانی گسترده و همهجانبه‌ای درباره فسادها و تقلب‌های تارنماهای شرط‌بندی و قمار آنلاین و پوشش‌هایی مختلفی که این تارنماها برای جذب افراد به کار می‌برند صورت گیرد و به طور دقیق برای شهروندان تشریح گردد.

more_vert معامله قرن؛ نقض آشکار حقوق فلسطینیان

ادامه مطلب

closeمعامله قرن؛ نقض آشکار حقوق فلسطینیان

 معامله قرن که توسط آمریکا با همکاری دولت بنیامین نتانیاهو، تهیه شد حاصل تبانی آشکار افراطیون برای ضایع کردن حقوق مردم فلسطین و نقض حقوق بین‌الملل است. این طرح ترامپ از جانب گروه‌های مقاومت با واکنش‌های تندی رو به شد و در جهان نیز استقبال مورد نظر را به دنبال نداشت. ترامپ که در حال حاضر با چالش‌های جدی در درون آمریکا مواجه است و تلاش می کند که در انتخابات ۲۰۲۰ دوباره به کرسی ریاست‌جمهوری آمریکا تکیه بزند، طرح صلحی را ارایه کرده که همه زوایای آن به سود رژیم اسراییل بوده و فلسطینی‌ها هیچ حقی ندارند. براساس طرح ترامپ کشور آینده فلسطین باید زیر کنترل کامل این رژیم باشد. رژیم صهیونیستی حریم هوایی فلسطین را در کنترل خواهد داشت و در زمین فلسطینی‌ها باید تحت کنترل نیروهای امنیتی اسراییل باشند. دولت فلسطین بدون اجازه اسراییل اجازه عضویت در هیچ سازمان بین‌المللی را نخواهد داشت. کشور جدید فلسطین باید شکایت‌های خود علیه اسراییل و امریکا به دیوان داوری بین‌المللی را پس بگیرد و در آینده نیز هرگز علیه این ۲ کشور اقدام به چنین کاری نکند. دولت آینده فلسطین نباید هرگز یک تبعه اسراییل یا امریکا را از طریق پلیس جهانی یا ساختار دادگستری غیر اسراییلی و امریکایی تحت تعقیب قرار دهد. کشور فلسطین زمانی می‌تواند تشکیل شود که فلسطینی‌ها همه شرایط تعیین‌شده از سوی آمریکا و اسراییل را عملی کنند. باید گفت طرح معامله قرن از نوع فاحش نقض حقوق بشر است که تمامی جوامع بین المللی نسبت به آن نظر مساعدی ندارند و آن را محکوم می کنند. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی موضوع طرح معامله قرن را از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرارداده اند. رسانه‌های اصلاح طلب روزنامه اعتماد: سه‌شنبه شب هفته گذشته، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا با مهمان ویژه‌اش بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر سرزمین فلسطین، پای تریبون رفت تا از طرح موسوم به «معامله قرن» رونمایی کند. طرحی که هنوز سه روز از اعلام آن نگذشته است، باعث اختلاف‌نظر میان طراحانش و اسراییلی‌ها شده است. روزنامه اعتماد با درج گزارشی نوشت:‌ نتانیاهو که خوشحالی خود را در جلسه با ترامپ نمی‌توانست پنهان کند، اعلام کرده ‌بود که قصد دارد روز یکشنبه در جلسه کابینه رژیم اشغالگر، ضمیمه‌شدن دره اردن و تمامی شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری را رسما اعلام کند. به سرعت مشخص شد که در مورد ضمیمه شدن اراضی اشغالی، نه‌تنها میان نتانیاهو و واشنگتن، بلکه در میان تهیه‌کنندگان طرح معامله قرن هم اختلاف‌نظر وجود دارد. جارد کوشنر، داماد رییس‌جمهور امریکا در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان اعلام کرد که نقشه منتشرشده در طرح صلح معامله قرن «یک نقشه مفهومی» است و اجرای مفاد آن منوط به اجرای تمام توافق است. او در واکنش به این سوال خبرنگار سی‌ان‌ان که در مورد طرح نتانیاهو برای ضمیمه کردن شهرک‌های غیرقانونی پرسیده‌بود، این موضوع را خلاف واقع توصیف کرد و گفت بعید می‌داند اسراییلی‌ها یکشنبه چنین کاری انجام دهند. این اظهارنظر داماد رییس‌جمهور امریکا باعث شد که نتانیاهو و اطرافیانش به سرعت گفته‌های پیشین خود در مورد اجرای فوری ضمیمه کردن دره اردن را پس بگیرند، جلسه کابینه نتانیاهو هم که قرار بود در مورد این طرح تصمیم‌گیری کند لغو شد. روزنامه اعتماد با انتخاب یادداشتی با عنوان تثبیت اشغال فلسطین به قلم محمود فاضلی می نویسد: در طرح ۱۸۱ صفحه‌ای رییس‌جمهور امریکا برای خاورمیانه دو نقشه در زمینه کشور آینده فلسطین قرار دارد که هیچ‌کدام ایجادکننده یک کشور برای فلسطینی‌ها نیست. نقشه اول برای این کشور، مانند یک جزیره در یک دریا است. شهرک‌هایی که با دیوار و سیم خاردار محصور شده... یعنی کشوری که به‌طور کلی در دامن اسراییل قرار دارد. جزیره بزرگ آن در بین ۱۵شهرک قرار دارد که اسراییلی‌ها ساکن آن بوده و بیت‌المقدس هم پایتخت اسراییل است. در یک نقشه، تونل‌ها و پل‌های زیادی هستند که فلسطینی‌ها باید بتوانند با سایر بخش‌های سرزمین خود بدون آنکه وارد خاک اسراییل شوند از طریق این تونل‌ها رفت‌وآمد کنند. فلسطینی‌ها برای رفتن از کرانه باختری رود اردن به سوی غزه باید فقط از زیر زمین رفت‌وآمد کنند. یعنی هر فلسطینی در هر نقطه‌ای که رفت‌وآمد کند زیر کنترل امنیتی اسراییل قرار دارد. این نقشه شامل غصب و الحاق خاک فلسطین اشغالی به اسراییل است. ترامپ طرح صلحی را ارایه کرده که همه زوایای آن به سود اسراییل بوده و فلسطینی‌ها عملا هیچ حقی ندارند. براساس طرح ترامپ کشور آینده فلسطین باید زیر کنترل کامل اسراییل باشد. اسراییل حریم هوایی فلسطین را در کنترل خواهد داشت و در زمین فلسطینی‌ها باید تحت کنترل نیروهای امنیتی اسراییل باشند. روزنامه آرمان ملی در یادداشتی با عنوان طرح معامله قرن و وحدت فلسطین، نوشت: «معامله قرن» یک جایزه آمریکایی از طرف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به شخص بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود و یک نمایش هالیوودی است بین دو شخصیت ورشکسته سیاسی و نظامی یعنی ترامپ و نتانیاهو به اعتبار اینکه هر دو نفر مشکلات سیاسی حادی هم در اراضی اشغالی فلسطین و هم در آمریکا دارند. بنیامین نتانیاهو در طول سال‌های گذشته که ریاست حزب لیکود را برعهده داشته، نتوانسته در انتخاباتی که طی سه دوره برگزار شده اکثریت کرسی‌های کِنِسِت اسرائیل را به دست بیاورد فلذا این معامله قرن که یک اقدام یکجانبه از سوی آمریکا و در راستای خدمت به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تهیه شده است. زیرا اولا تمام اختلافات جریان‌های سیاسی درون فلسطین به پایان رسیده و یک نوع وحدت بین جریان‌ها و جنبش‌های جهادی فلسطین و تشکیلات خودگران فلسطین به‌وجود آمده و شرایطی فراهم شده که الان یک جبهه قدرتمندی در اراضی اشغالی علیه اسرائیل تشکیل خواهد شد. در حوزه جهان اسلام هم اغلب ملت‌ها و کشورهای اسلامی مخالف این طرح هستند. در توافقنامه اسلو در سال ۱۹۹۳ بین رژیم اسرائیل و فلسطین به امضا رسیده، بیت‌المقدس شرقی به‌عنوان پایتخت فلسطین تلقی می‌شود. اما در طرح معامله قرن این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و حساسیت‌های زیادی به‌وجود آورده و به نظر می‌رسد دونالد ترامپ که اکنون از سوی مجلس سنای آمریکا در حال استیضاح است، دنبال یک پروپاگاندای انتخاباتی است که در آینده بتواند از کمک لابی صهیونیستی برای پیروزی مجدد در انتخابات استفاده کند. این طرح محکوم به شکست خواهد بود و هیچگونه امیدی به اجرایی کردن آن پیش‌بینی نمی‌شود فلذا به نظر می‌رسد در آینده نزدیک خشونت‌ها در اراضی اشغالی تشدید خواهد شد و اسرائیل آسیب جدی خواهد دید و یک نوع وحدت رویه بین ملت‌های اسلامی و ملت فلسطین به‌وجود خواهد آمد. این روزنامه در یادداشتی دیگر به قلم مهدی مطهرنیا آینده‌پژوه سیاسی و اجتماعی، می نویسد: طرح موسوم به معامله بزرگ قرن که توسط کوشنر داماد ترامپ به‌عنوان مشاور عالی او دنبال شد تلاش ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به پرونده اعراب و اسرائیل را مدنظر دارد که در سایه حمایت از اسرائیل به نوعی تلاش خود را در جهت عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای بزرگ عربی و دولت‌های حاکم بر پایتخت‌های حاکم بر این کشور دنبال می‌کند و در سایه آن به مقوله فلسطین و تشکیل دولت فلسطینی می‌اندیشد. در واقع اولویت اساسی طرح آمریکایی‌ها زمینه‌سازی برای آشکار نمودن بیشتر روابط دولت‌های عربی با اسرائیل در سایه این طرح و از پشت پرده خارج کردن روابط تل‌آویو با پایتخت‌های کشورهای عربی در دهه گذشته است که نقطه عطفی از این جهت به حساب می‌آید. چرا که فلسطینی‌ها احساس می‌کنند اصل قضایا به جای اینکه در پی حل مساله فلسطین به گونه‌ای باشد که فلسطینی‌ها آن را ایده‌آل تصور کنند بیشتر درصدد حمایت از تل‌آویو و رژیم حاکم بر اسرائیل مد نظر آمریکاست. به‌گونه‌ای که محمود عباس نیز در مقابل آن موضع‌گیری کرده است. اگرچه موضع‌گیری‌های کنونی محمود عباس نخواهد توانست کاری را به پیش ببرد و در نهایت او را نیز به سرنوشت یاسر عرفات دچار خواهد کرد. اما باید بپذیریم که آمریکایی‌ها اکنون در پی حل و فصل مناقشه اعراب با اسرائیل و در سایه آن حل مساله فلسطین هستند و فلسطینی‌ها بار دیگر می‌توانند به سیاق گذشته وارد عمل شوند و با ایجاد مقاومت شدید در برابر ایالات متحده آمریکا عرصه را برای وقوع انتفاضه‌های دیگری بازگشایی کنند که در نهایت تجربه شده و معادله اعراب و اسرائیل را در وضع موجود بین فلسطینی‌ها و اسرائیل نگه خواهد داشت، اما طرح کنونی با توجه به مقدمات قبلی و آنچه که از قبل؛ از منظر عملیاتی بین اعراب و اسرائیل صورت پذیرفته است زمینه‌ساز ایجاد فضای مناسب برای حل و فصل مسائل اعراب با اسرائیل خواهد بود. توطئه قرن، عنوان مطلبی در روزنامه ابتکار است، در گزیده ای از آن می خوانیم: طرح صلح دونالد ترامپ رئیس‌ ایالات متحده آمریکا برای سرزمین‌های اشغالی از همان ابتدای مطرح شدنش، علاوه بر ابهامات فراوان با موجی از مخالفت‌های جهانی و منطقه‌ای نیز مواجه شده است. هرچند سال گذشته جراد کوشنر داماد و مشاور رئیس‌ ایالات متحده آمریکا از بخش اقتصادی این طرح رونمایی کرد و جزئیات سیاسی آن موکول به آینده شد، اما اعلام رسمی مفاد این معامله از سوی ترامپ و با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن آنچنان یک جانبه و غیر واقع‌گرایانه بود که واکنش‌های زیادی را حتی در داخل آمریکا نیز برانگیخت. ترامپ روز سه شنبه در کنفرانس خبری خود که با حضور نتانیاهو و بنی گانتس برگزار شد، به صراحت مدعی شد که قدس پایتخت یکپارچه اسرائیل خواهد بود و نیز قابل تقسیم نیست. در این طرح ۸۰ صفحه‌ای که ترامپ در آن ادعا کرده به راه حل دو کشوری دست یافته است، امنیت اسرائیل در اولویت قرار گرفته و از فلسطینی‌ها خواسته شده تا این فرصت را از دست ندهند. ترامپ همچنین اعلام کرده که در این طرح ۵۰ میلیارد دلار سرمایه برای فلسطینی‌ها درنظر گرفته و معتقد است که تشکیل کشور فلسطین منوط به پایان فعالیت‌های حماس و جهاد اسلامی است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو که اکنون در داخل سرزمین‌های اشغالی با بحران سیاسی و نیز محکومیت در دادگاه‌ مواجه است، ضمن ابراز خرسندی از طرح دونالد ترامپ، آن را یک مسیر واقعی برای صلح پایدار دانسته و گفت که رئیس‌ ایالات متحده آمریکا حاکمیت ما بر غور اردن و مناطق دیگر را به رسمیت می‌شناسد تا اسرائیل بتواند خودش از خودش دفاع کند. این ادعا از سوی نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که پیش از این ترامپ در اقداماتی بر خلاف موازین بین‌المللی سفارت آمریکا را از تل آویو به قدس انتقال داده و در اواخر سال گذشته نیز حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان را نیز به رسمیت شناخته بود. روزنامه همدلی با انتخاب گزارشی با عنوان جهان علیه دلالی قرن، ‌ نوشت: جنجال‌ها و دردسرهای دونالد ترامپ برای جهان تمامی ندارد. این بار او در قالب یک تاجر زورگو یک معامله یک طرفه را ارائه داد که فریاد جهان را بلند کرده است. به عبارت دیگر باید گفت «معامله قرن»، فریادهای جهانیان را در حمایت از فلسطینی‌ها بلند کرد. هرچند ارائه دهنده آن یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احتمالا فکر می‌کرده که اقدامی مهم در جهت منافع رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد اما از روزی که از این طرح رونمایی شده بسیاری از کشورها و شخصیت‌های مهم جهان یک پارچه علیه این ظلم، معترض شده‌اند و تعابیر مختلفی از جمله «معامله ظلم» و «منفورترین طرح قرن» را درباره این طرح به کار برده‌اند. «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه (هشتم بهمن) برای نخستین بار از طرح سازش خود موسوم به «معامله قرن» در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید پرده برداشت. وی اعلام کرد که شهر قدس پایتخت یکپارچه رژیم صهیونیستی باقی می‌ماند. طرح معامله قرن خواستار چشم‌ پوشی پناهندگان فلسطینی ساکن کشورهای عربی به ویژه لبنان از حق بازگشت به سرزمین خود است؛ طرحی که بر خلاف مفاد قطعنامه ۱۹۴ شورای امنیت سازمان ملل است. این طرح هم چنین در پی الحاق قدس و بخش‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن به رژیم صهیونیستی است. روزنامه ایران در گزارشی آورده است: سرانجام پس از چند بار تعویق، رئیس جمهوری امریکا از طرح سازش معروف خود موسوم به «معامله قرن» با حضور نمایندگانی از رژیم صهیونیستی و همینطور برخی کشورهای عربی شامل عمان، بحرین و امارات رونمایی کرد. معامله‌ای که نتیجه آن حتی پیش از آغاز نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه در کاخ سفید نیز برای جهانیان مشخص بود. شادمانی غیر قابل کتمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز مهر تأییدی بود بر این که معامله‌ای که ترامپ مدعی آن شده، دو سر سود برای رژیم صهیونیستی و ظلمی است که بر فلسطینی‌ها تحمیل شده است. با این حال به گفته اغلب ناظران، این طرح، طرحی شکست خورده است که نه جهان آن را می‌پذیرد، نه حتی یهودیان سرزمین‌های اشغالی آن را باور دارند و بنابراین به اهداف خود نخواهد رسید. گرچه در طول دو سال گذشته بتدریج بخش‌هایی از طرح «معامله قرن» افشا شده بود اما بیان جزئیات کامل آن از زبان رئیس جمهوری امریکا سبب شد که این طرح از سوی طرف فلسطینی و حامیانش با عناوین «سیلی قرن» یا «ننگ قرن» محکوم شود. طرح ترامپ برای دلخوش کردن فلسطینیان تأکید کرده است، اسرائیل تا ۴ سال حق هرگونه ساخت و سازی نخواهد داشت و فلسطین نیز با پذیرش این طرح ۵۰ میلیارد دلار بودجه سرمایه‌گذاری دریافت خواهد کرد. اما واقعیت‌های این طرح چیز دیگری است. براساس طرح دونالد ترامپ، اسرائیل جدید که به طور آشکار ناقض حقوق بین‌المللی است از این پس تحت هیچ تحریمی قرار نخواهد گرفت و نه تنها حقوق فلسطینیان در این طرح پایمال شده است که طرح گوشه چشمی هم به دره اردن دارد که متعلق به کشور اردن است. هرچند که در پی واکنش اردن به این بخش از طرح، تل‌آویو اعلام کرد این برنامه را به حالت تعلیق درمی‌آورد. روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت: ترامپ که در حال حاضر با چالش‌های جدی در درون آمریکا مواجه است و در تلاش است در انتخابات ۲۰۲۰ دوباره به کرسی ریاست‌جمهوری آمریکا تکیه بزند برای تضمین حمایت لابی یهودی و مسیحیان که در انتخابات گذشته در حمایت از او سنگ‌تمام گذاشتند، از معامله قرن رونمایی کرد تا وفاداری‌اش را به اسراییل بهتر نشان دهد؛ طرحی که قرار بود به مناقشه ۷۰ ساله اسراییل و فلسطین پایان دهد آن‌چنان یک‌طرفه و به نفع اسراییلی‌هاست که واکنش‌های انتقادی بسیاری را در پی داشته است. هر چند دونالد ترامپ با رونمایی از معامله قرن اسراییلی‌ها را خرسند ساخت و حمایت آنان را در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو تضمین کرد، اما مردم جهان اسلام و خاورمیانه را نسبت به آمریکا بدبین‌تر از قبل ساخت. دفاع تمام‌قد ترامپ از سیاست‌های اسراییل و نادیده انگاشتن حقوق اساسی فلسطینی‌ها این را ثابت می‌کند که آمریکا برخلاف شعارهای نویددهنده‌اش، به خاطر مصالح کوتاه‌مدتش حاضر است با دشمن هم ائتلاف کند. طرح موسوم به معامله قرن ترامپ و داماد و مشاورش جارد کوشنر راه‌حل واقع‌گرایانه ایجاد دو کشور مستقل را در نظر گرفته است و اورشلیم (بیت‌المقدس) را به عنوان پایتخت اسراییل به‌رسمیت می‌شناسد. رییس‌جمهوری آمریکا همزمان با این اظهارات تاکید کرد که پایتخت کشور مستقل فلسطین در آینده شرق اورشلیم خواهد بود. او گفت در صورت تشکیل دولت فلسطینی، ایالات متحده با افتخار سفارت خود را در پایتخت این کشور تاسیس خواهد کرد. ترامپ طرح خود را احتمالا آخرین فرصت برای فلسطینیان خواند. معامله قرن مرده به دنیا آمد، عنوان گزارشی در روزنامه دنیای اقتصاد، در گزیده ای از آن می خوانیم:‌ سه‌شنبه شب ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید در کنار نخست‌وزیر اسرائیل از «معامله قرن» خود رونمایی کرد. این طرح به مطالبات رژیم صهیونیستی که مدت‌ها در پی آن بود از جمله به رسمیت شناختن شهرک‌های این رژیم در کرانه باختری و حاکمیت آن بر غور اردن توسط آمریکا و اینکه قدس «پایتخت غیر قابل تقسیم اسرائیل» است، پاسخ می‌دهد. بر اساس این طرح کشور فلسطین عاری از سلاح و در مرزهایی است که (برای کنترل اسرائیل بر امنیت خود) مجددا ترسیم می‌شوند و در ازای اراضی حاصلخیزی که صهیونیست‌ها در آن ساکن می‌شوند، کشور فلسطین مناطقی بیابانی به دست می‌آورد. الجزیره در گزارش ۲۹ ژانویه برابر با چهارشنبه ۹ بهمن‌ماه نوشت: نتانیاهو مدعی بود که این طرح مبنایی برای «راه‌حل واقع‌گرایانه» در نزاع طولانی‌مدت میان اسرائیل- فلسطین به دست می‌دهد. رهبران فلسطین نه‌تنها این طرح را رد کردند؛ بلکه آن را کاملا به نفع اسرائیل دانسته و افزودند که «قدس فروشی نیست». ترامپ این طرح را «فرصتی تاریخی» برای فلسطین جهت دستیابی به دولت مستقل نامید. اما بر اساس این طرح، ایالات‌متحده اعلام کرد که بیت‌المقدس «پایتخت تقسیم‌ناپذیر» اسرائیل خواهد ماند و اشغال اسرائیل بر بخش‌هایی از اراضی اشغالی غربی را به رسمیت خواهد شناخت. به گزارش ایسنا، صفی‌الله رمضانخانی، کارشناس مسائل خاورمیانه و غرب آسیا در یادداشتی با عنوان معامله قرن؛ تباهی سازش و مذاکره نوشت: اصل رژیم نژادپرست و شوم صهیونیست با ماهیت شرارت و خیانت و بر پایه ظلم وتجاوز به مردم مظلوم فلسطین و ملت های منظقه شکل گرفته است که تا به امروز از ارتکاب هر نوع اقدامی تروریستی و ترویج فرهنگ ناصواب اشغالگری با حمایت و صحنه گردانی آمریکای خبیث و ایادی و همفکران زبون منطقه ای دریغ نکرده اند و به اقدامات جنایتکارانه در سرزمین قدس شریف که پایتخت همیشگی مردم مبارز و دلاور فلسطین، ادامه داده اند. امروز نیز همه اقدامات ناجوانمردانه و بزدلانه در منطقه غرب آسیا و انجام معاملات یک سویه به اتنفاع و سراسر ظلم همچون توطئه قرن علیه ملت بی دفاع و ستمدیده فلسطین، حاصل نه تنها سکوت مرگبار مجامع بین‌المللی و نهادهای به اصطلاح حامی حقوق بشر و دولت های مزدور و مرتجع منطقه و جهان نبوده، بلکه حمایت‌های آشکار و تمام قد آنان از رژیم اشغال گر قدس و هژمونی منفور عبری – غربی - عربی این اقدامات ذلیلانه را به بار آورده است. حمایت از انواع جنگ ها، کشتار ها و جنایات علیه ملت‌های مظلوم جهان به ویژه ملت آواره فلسطین، اهانتی آشکار بر ملت‌های آزاده جهان بوده است و استکبار صهیونیست جهانی با تمسک به حمایت‌های بی‌دریغ و جانانه همفکران مذموم اروپایی و منطقه‌ای، در صدد تثبیت و اجرای معامله نامشروع و غیرقانونی قرن هستند که این اقدام ظالمانه دولت خون آشام و تروریست ایالات متحده آمریکا خود سندی بر مجموعه اسناد شرارت‌ها، خباثت‌های تحمیلی با هدف واهی دفاع از ملت ها و شعار صلح و صیانت از حقوق بشر و کرامت انسانی در جهان است. صباح زنگنه کارشناس مسایل عربی در گفت‌وگو با ایسنا می گوید: اعلام و علنی کردن رسمی طرح معامله قرن در حقیقت فصل جدیدی در روابط بین الملل و در مسایل منطقه‌ای ایجاد می‌کند که نشان می‌دهد نوعی دیکتاتوری در اعمال خواسته های یک طرف بر سایر کشورها و ملت‌ها وجود دارد. تا قبل از این کشورهای بزرگی مثل آمریکا خواسته ‌ها و منافع‌شان را در لفافه و غیرمستقیم دنبال می‌کردند اما با اقدام اخیر ترامپ می بینیم که به همه دنیا می‌خواهد بگوید حاکم مطلق من هستم و کسی حق اظهار نظر ندارد و این رفتار تبعات زیادی در بر خواهد داشت و آثار سوء ‌آن بین قدرت‌های بزرگ هم بروز خواهد یافت. این کارشناس مسایل بین‌الملل ادامه داد: تا قبل از این طرح، آمریکا به عنوان کشور میانجی در منطقه و خاورمیانه بین اعراب و صهیونیست‌ها مطرح می‌شد اما ترامپ با این کار صراحتا می‌گوید که طرفدار صهیونیست‌هاست و بقیه کشورها و ملت‌ها باید از او در این راستا اطاعت کنند. این طرح در سطوح نظری و تئوری می‌گوید که فلسطینی‌ها صاحب اصلی سرزمین‌شان نیستند و در حد چند جزیره متفرقه بر روی خشکی می‌توانند در اختیار داشته باشند. آنها حق تعیین مرز با جهان خارج ندارند یا حق داشتن ارتش، سلاح یا تجارت با کشورهای دیگر. به عبارتی آنها حق زندگی ندارند. علاوه بر این فلسطینی‌هایی که آواره شده‌اند هم حق بازگشت به این سرزمین را ندارند مگر تعدادی از آنها، ‌ آن هم با مجوزهای خاص و بحث‌های گوناگون. قاسم محبعلی، کارشناس مسائل بین‌الملل و مدیر کل سابق خاورمیانه وزارت خارجه در ارزیابی خود از طرح «معامله قرن» ارائه شده از سوی دونالد ترامپ به پایگاه خبری انتخاب گفت: این طرح در راستای سیاست دولت ترامپ برای انضمام گام به گام مناطق اشغالی به اسرائیل قابل ارزیابی است؛ انتقال پایتخت از تل آویو به بیت المقدس، شناسایی قدس شرقی به عنوان بخشی از محدوده حاکمیت بخش اسرائیل، به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان به عنوان محدوده حاکمیت اسرائیل، به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل در شهرک های ایجاد شده در کرانه باختری و نوار غزه، همگی روندی برای تکامل و ارائه طرح کنونی هستند. این طرح کاملا به صورت یک جانبه ارائه شده و به هیچ عنوان مواضع فلسطینی‌ها در آن اعمال نشده است. اگر نگوییم این طرح برای فلسطینی‌ها یک فاجعه است، حداقل طرحی است که آینده آن‌ها را در سرزمین فلسطین با تهدیدات جدی مواجه می‌کنند، بنابراین نمی‌توان عنوان کرد که این طرح به فلسطینی‌ها کمکی خواهد کرد. طرح معامله قرن در راستای خواسته های بنیامین نتانیاهو و شخص دونالد ترامپ است. به نظر می‌رسد این طرح در شرایط زمانی ارائه شده که با طرح استیضاح دونالد ترامپ تداخل پیدا کند تا ازاین طریق لابی های اسرائیل در آمریکا مجاب شوند، هرچه بیشتر از رئیس کاخ سفید حمایت کنند و پرونده استیضاح مختومه شود. به گزارش فرارو، در حالی که پس از افشاگری‌های جان بولتون درباره ماجرای «اوکراین گیت» محاکمه استیضاح دونالد ترامپ در مجلس سنا به مرحله حساسی رسیده بود، رئیس جمهور آمریکا به اتفاق نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید نشستی برای رونمایی از یک طرح صلح میان اسرائیل و فلسطین برگزار کرد که به گفته بسیاری از ناظران، به شدت به نفع اسرائیل طراحی شده است. از همین رو، گروه‌های مختلف فلسطینی از همان ابتدا، و حتی قبل از آنکه معامله قرن ترامپ به طور رسمی اعلام شود، یکصدا به طرح صلح آمریکایی نه گفتند. معامله ترامپ کاملا به نفع اسرائیل طراحی شده است. امری که سوای جزئیات طرح، از حمایت قاطعانه جناح دست راستی اسرائیل از معامله قرن قابل درک است. بر اساس معامله ترامپ، آمریکا حاکمیت اسرائیل بر منطقه دره اردن و اکثر شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری اشغالی را به رسمیت می‌شناسد. در مقابل، کشور آینده فلسطین در ازای از دست دادن ۳۰ درصد اراضی کرانه باختری، زمین‌هایی عمدتا بیابانی در نزدیک مرز مصر دریافت می‌کند. همچنین، شهر بیت المقدس که همواره محل منازعه اسرائیل و فلسطین بوده، به طور کامل به اسرائیل تعلق می‌گیرد. در مقابل، فلسطینی‌ها در شرق و شمال بیت المقدس یک پایتخت جدید دریافت می‌کنند. اماکن مقدس نیز زیر نظر مقامات اسرائیل خواهد بود. آوارگان فلسطینی که در اثر حملات نیروهای نظامی اسرائیل از سرزمین‌های خود اخراج شده بودند دیگر حق ندارند به وطن‌شان بازگردند و یا در کشور محل سکونت فعلی ادغام می‌شوند یا اینکه در مدت ۱۰ سال به دیگر کشورهای اسلامی منتقل می‌شوند. از نظر امنیتی نیز، نیروهای امنیتی اسرائیل بر کشور «کاملا خلع سلاح شده فلسطین» نظارت خواهند داشت. امری که به معنای فقدان کامل حاکمیت در کشور فلسطین خواهد بود. به گزارش نامه‌نیوز، مولوی عبدالحمید اظهار داشت: یکی از اتفاقات تلخ در این هفته رونمایی از طرحی به نام «معاملۀ قرن» توسط رئیس‌جمهور آمریکا بود که با حضور مقامات اسرائیلی و احضار تعدادی از مسلمانان ضعیفی که توانایی دفاع از خودشان را ندارند صورت گرفت. رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد معاملۀ قرن را به مسلمانان فلسطین که یک طرف این قضیه هستند تحمیل کند، درحالی‌که این شیوۀ معامله و برقراری صلح نیست، بلکه معامله و صلح باید با رضایت طرفین انجام شود و طرفین دعوا در حضور یک طرف ثالث با یکدیگر مذاکره و گفت‌وگو کنند و با هم به توافق برسند. رئیس‌جمهور آمریکا درحالی به زعم خودش این «صلح» را انجام داده است که به صراحت اعلام کرده که در کنار یهودیان است و از اسرائیل حمایت می‌کند. لذا این صلح به حمایت از اسرائیل و با هدف تأمین امنیت و منافع اسرائیل تنظیم شده است. صلح آقای ترامپ کاملا یک‌طرفه است. در این صلح شهر بیت‌المقدس که قبلۀ اول مسلمانان است و مسلمانان روی این موضوع حساس هستند، به یهودیان داده شده است و شهرک‌های یهودی‌نشین که در وسط فلسطین ساخته شده‌اند به‌عنوان خاک اسرائیل قرار داده شده است، درحالی‌که با این اقدام، فلسطین در محاصرۀ اسرائیل قرار می‌گیرد. معاملۀ قرن آمریکا و اسرائیل إن‌شاءالله با شکست مواجه خواهد شد، زیرا مردم فلسطین، مسلمانان جهان و ملت‌های آزاده این معامله و صلح را قبول ندارند و سبب جریحه‌دارشدن احساسات مسلمانان جهان شده است. آمریکا و اسرائیل می‌خواهند با توسل به زور این موضوع را بر فلسطینی‌ها تحمیل کنند، درحالی‌که تجربه نشان داده است که توسل به زور نتیجه نمی‌دهد. رسانه‌های اصولگرا روزنامه جوان: رونمایی از طـرح سازش رئیس‌جمهور امریکا موسوم به معامله قرن علاوه بر اینکه در داخل سرزمین‌های اشغالی و از جانب گروه‌های مقاومت با واکنش‌های تندی مواجه شده، در جهان نیز استقبال مورد نظر طرف امریکایی و صهیونیستی را به دنبال نداشته است. روزنامه جوان در گزارشی با عنوان مقابله جهان با معامله قرن می نویسد: دونالد ترامپ سرانجام پس از مدت‌ها جنجال خبری، سه شنبه گذشته در جریان نشستی با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از طرح معامله قرن رونمایی کرد. این طرح به جز عربستان سعودی، امارات و مصر حامی دیگری نداشته است و اجرای آن در نخستین مرحله در داخل رژیم صهیونیستی نیز با مانع مواجه شد. یاریف لِوین، وزیر گردشگری این رژیم در گفت‌وگویی رادیویی گفت که تل‌آویو تصمیم گرفته الحاق بخش‌های بزرگی از کرانه باختری به دیگر مناطق فلسطین اشغالی را به تعویق بیندازد، چرا که رأی‌گیری در کابینه درباره پیوستن بخش‌هایی از کرانه باختری، قابل اجرا نیست و نیازمند مقدمات متعددی از جمله مشورت با دادستان کل این رژیم است. از طرفی دیگر معامله قرن دستاورد انتخاباتی مورد نظر نتانیاهو را هم به دنبال نداشت و نظرسنجی که روزنامه‌های جروزالم پست و معاریو انجام داده، نشان می‌دهد رونمایی از معامله قرن هم آرای حزب نتانیاهو را افزایش نداده است. اقدام به رونمایی از این طرح فلسطین را ناآرام کرده است. رسانه‌های فلسطینی بامداد جمعه از به صدا در آمدن دوباره آژیر خطر در برخی شهرک‌های صهیونیستی نزدیک نوار غزه در فلسطین اشغالی خبر دادند. برخی رسانه‌های صهیونیست هم اعلام کردند که چند فروند راکت از نوار غزه شلیک شده است. شبکه تلویزیونی الجزیره بامداد جمعه گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی در غرب رفح واقع در جنوب غزه را بمباران کردند. مردم منطقه غزه و شهرهای مختلف کرانه باختری نیز روز جمعه پس از اقامه نماز در اعتراض به معامله قرن به خیابان آمدند. این اعتراضات در برخی مناطق به درگیری منجر شد. حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: «معامله قرن» نارنجک دودزاست که برای سرپوش نهادن بر شکست‌های پی‌درپی آمریکا در منطقه و حرکت رو به زوال رژیم صهیونیستی به میدان پرتاب شده است. این توافق بین دولت‌هایی است که با هم کمترین مخالفتی نداشته‌اند تا نیازی به توافق و معاهده جدیدی داشته باشند؛ در یک سوی این معامله، آمریکا و اسرائیل و در سوی دیگر حاکمان دست‌نشانده عرب قرار گرفته‌اند. مضحک‌تر آن که طرف اصلی ماجرا یعنی ملت فلسطین در این به اصطلاح معامله قرن دیده نمی‌شود! در معامله قرن برخلاف تمامی معامله‌ها و توافق‌ها، دو یا چند طرف متفاوت با خواسته‌های ناهمخوان وجود ندارد که مصداق یک معامله یا توافق دو یا چندجانبه باشد؛ به عنوان مثال، رژیم‌های حاکم بر عربستان و امارات و بحرین و عمان با کدام‌یک از خواسته‌های آمریکا و اسرائیل مخالفتی داشته‌اند که قرار است با توافق موسوم به معامله قرن این مخالفت‌ها را کنار بگذارند؟ و از این پس با آنها همسو بشوند!؟ پذیرش مفاد ذلت‌باری که در معامله قرن آمده است در حوزه اختیار دولت‌های دست‌نشانده عرب نیست که توان اجرای آن را داشته باشند و اگر چنین بود تاکنون ده‌ها بار فلسطین و مردم مظلوم آن را به صهیونیست‌ها فروخته بودند؛ محو کامل رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکا از منطقه خواست بارها اعلام‌شده مردم فلسطین و تمامی ملت‌های مسلمان است که برای تحقق آن با همه توان ایستاده‌اند و با دولت‌های دست‌نشانده خود نیز درگیر بوده و هستند. این نکته نه فقط از نگاه آمریکا و اسرائیل بلکه از نگاه دولت‌های عرب تحت امر آنها نیز پنهان نیست. قرن به معامله خندید، ‌ عنوان مطلبی در روزنامه وطن امروز است، در گزیده ای از آن می خوانیم: بعد از حدود یک سال وعده، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اواخر هفته گذشته طرح معروف به «معامله قرن» را رونمایی کرد. این طرح به واسطه امتیازات بی‌سابقه‌ای که به صهیونیست‌ها اعطا کرده با استقبال بنیامین نتانیاهو مواجه شد و در سمت مخالفان این ماجرا، همه گروه‌های فلسطینی، اکثر کشورهای اسلامی و برخی کشورهای غربی ایستاده‌اند. ترامپ در معامله قرن صرفا به منافع صهیونیست‌ها توجه کرده و فلسطین را اساسا نادیده گرفته است. ترامپ ادعا کرده این طرح با هدف کاهش تنش‌ها میان مردم مظلوم فلسطین و رژیم کودک‌کش صهیونیستی طراحی شده است اما طرح ارائه شده آنقدر یکسویه و ظالمانه است که حتی در میان حامیان اسرائیل در دنیای غرب هم چندان جدی گرفته نشد و بسیاری به تمسخر ترامپ و نتانیاهو پرداختند. اگرچه این طرح توسط دونالد ترامپ مطرح شده اما ابتکار آن منسوب به جرد کوشنر، مشاور ارشد ترامپ و داماد وی است. روزنامه صبح نو در مطلبی با عنوان خشم فلسطین علیه «سرقت قرن» می نویسد: شهرهای مختلف کرانه باختری و مردم منطقه غزه دیروز جمعه پس از اقامه ده‌ها هزار نفری نماز جمعه قدس، اعتراضات گسترده‌ای علیه طرح موسوم به «معامله قرن» و الحاق دره رود اردن به رژیم صهیونیستی برگزار کردند که منجر به درگیری با نظامیان اسرائیلی شد؛ اعتراضاتی که همزمان در برخی کشورهای دیگر منطقه همانند بحرین، اردن، یمن و لبنان نیز برگزار شد و واکنش‌های شدید ترکیه، تونس، عراق و ... را در بر داشت. «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور آمریکا سرانجام اواخر هفته گذشته از طرح خود موسوم به «معامله قرن» رونمایی کرد تا هم هدیه‌ای به «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای شانس بیشتر در انتخابات داده باشد و هم از این موضوع برای انتخابات آینده آمریکا به نفع خود استفاده کند؛ طرحی که بر اساس نقشه‌ای که رییس‌جمهور آمریکا منتشر کرده، نشان‌دهنده این است که دولت آینده فلسطین به شکل «مجمع‌الجزایری» است که پل‌ها و برخی تونل‌ها آن را به هم وصل می‌کند؛ طرحی که طبق آن حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین‌شان از آنها گرفته شده و قدس به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام شد و همچنین اسرائیلی‌ها به ادامه شهرک‌سازی‌های خود بیشتر از گذشته می‌پردازند و شروط ایجاد دولت فلسطین از سوی صهیونیست‌ها نیز لحاظ نشد. از این رو بود که مردم غزه و کرانه باختری دیروز جمعه به دعوت گروه‌های فلسطینی پس از اقامه نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود را علیه طرح سازش جدید آمریکا اعلام کردند؛ اعتراضاتی که منجر به شلیک چند گلوله و موشک از غزه به اراضی اشغالی هم شد. البته جنگنده‌های اسرائیلی هم روز گذشته چندین بار نوار غزه را آماج شلیک موشک‌های خود قرار دادند و ۱۴ موشک به زمین محل احداث بیمارستانی در شهر رفح پرتاب کردند که منجر به قطع جریان برق در این منطقه شد؛ حملاتی که واکنش موشکی فلسطینی‌ها را هم به همراه داشت و منجر به لغو نشست کابینه صهیونیست‌ها شد. روزنامه سیاست روز در مطلبی آورده است:‌ ناظران سیاسی بر این باورند معامله قرن، معامله‌ای مرده است و همانطور که رهبرعالی قدر انقلاب نیز فرمودند هرگز محقق نخواهد شد و انتفاضه‌ای جدید میان ملت‌های منطقه اتفاق خواهد افتاد. به تازگی دونالد ترامپ در مراسمی با حضور بنیامین نتانیاهو از طرح به اصطلاح چشم‌انداز صلح موسوم به معامله قرنرونمایی کرد. رئیس جمهور آمریکا این طرح را گامی به سمت صلح برای رژیم صهیونیستی توصیف کرد و مدعی شد که این طرح به مقابله با افراط‌گرایی کمک می‌کند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت که اورشلیم (قدس) پایتخت تقسیم‌ناپذیر اسرائیل باقی می‌ماند. طبق این طرح، رژیم صهیونیستی در ازای دریافت امتیازهایی فراتر از تعهدات قبلی سازمان آزادی‌بخش فلسطین و قطعنامه‌های شورای امنیت، و الحاق بخش‌هایی از مناطق اشغال‌شده به خاک خود، با تشکیل دولت نیمه مستقل فلسطینی موافقت می‌کند. ترامپ در منطقه با مخالفت ملت های روبرو است و در همین حال با حرکت به سمت معامله قرن عرصه را بر خود تنگتر می‌کند. طرحی که بطور حتم می‌تواند ترامپ را در باتلاق جدیدی در خاورمیانه گرفتار کند. با اعلام دولت ترامپ مبنی بر آغاز مرحله سیاسی معامله قرن، تمامی گروه‌های فلسطینی در موضعی مشترک، ضمن اعلام مخالفت با این طرح ترامپ، اعلام کردند این طرح به هیچ وجه اجرا نشده، به نتیجه نخواهد رسید. در همین زمینه شهرهای مختلف کرانه باختری و نوار غزه شاهد حضور مردم خشمگین فلسطین در اعتراض به این طرح آمریکایی بود. روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان ضربه مغزی در آسیا نمایش در واشنگتن، می نویسد: بعد از ماه‌ها بحث و حرف و حدیث، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ظهر سه‌شنبه گذشته طی مراسمی با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به‌طور رسمی از طرح آمریکایی-صهیونیستی موسوم به «معامله قرن» (Deal Century) رونمایی کرد؛ طرحی که رسانه‌های غربی آن را «طرح صلح خاورمیانه» می‌نامند و می‌گویند با اجرای آن فصل نوینی در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه ظاهر خواهد شد. در این میان تحلیل‌ها حاکی از این است که اهداف اصلی این طرح نسخه به‌روز شده طرح «خاورمیانه جدید» است که چند سال پیش از سوی آمریکایی‌ها مطرح شد ولی راه به جایی نبرد. این طرح حالا با میدان‌داری ترامپ و شریک سیاسی‌اش در رژیم صهیونیستی یعنی بنیامین نتانیاهو در حال پیگیری است. مجری و هماهنگ‌کننده امور این طرح به‌کلی برعهده جرد کوشنر، داماد یهودی ترامپ است که واسطه بسیار پرنفوذی میان کاخ سفید و لابی‌های صهیونیستی است. آنچنان‌که پیش از این هم گفته شده بود قریب به اتفاق جمعیت ساکن در فلسطین اشغالی، کرانه باختری و نوار غزه به خارج مرزهای کنونی اشغالی کوچانده شده، حتی ۳۰ درصد از کرانه باختری یعنی سرزمین‌های تحت تسلط تشکیلات خودگردان هم به اسرائیل منضم و بیت‌المقدس به‌جز چند محله برای همیشه پایتخت رژیم اشغالگر قدس خواهد شد. اینها البته همه آن چیزی است که روی کاغد آمده یا بهتر بگوییم در رویای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها می‌گذرد و با واقعیات ممکن و امکانات کنونی آنها در منطقه فاصله زیادی دارد، واقعیاتی که با مرور آنها خواهیم فهمید این طرح از پیش شکسته‌خورده است و اساسا امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت. علی‌رضا سلطان شاهی رئیس سابق مرکز مطالعات فلسطین در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم می گوید: با ترور سردار سلیمانی فرمانده نظامی جبهه مقاومت، تصور آمریکایی‌ها این بود که بهترین فضا برای رونمایی از طرح معامله قرن فراهم شده‌ است. این در حالی بود که تبلیغات فراوانی در خصوص این طرح انجام شده بود و به منظور رونمایی از آن زمینه‌سازی کرده بودند. آمریکا با رونمایی از طرح معامله قرن می‌خواست شرایط منطقه و افکار عمومی حاکم بر آن را مورد سنجش قرار دهد لذا به نظر آمریکا بعد از ترور سردار سلیمانی فرمانده نظامی جبهه مقاومت، بهترین زمان برای رونمایی از طرح معامله قرن بود اما این اشتباه راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. آنها تصور می‌کردند، با ترور سردار سلیمانی شرایط منطقه به نفع شان تمام می‌شود ولی شرایط بسیار بدتر شد و بیداری بیشتری به منطقه روی آورد. اما اینکه رونمایی از طرح معامله قرن به سود نتانیاهو در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی باشد، این مسئله را نمی‌توان ارزیابی خیلی دقیقی از آن ارائه داد چراکه شرایط کنونی نتانیاهو وضعیتی نیست که بگوئیم بهبود پیدا کرده وضعیت او همچون گذشته است ولی ترامپ نیاز داشت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در بحث تحولات غرب آسیا یک حرکت روبه جلوی را داشته باشد تا بتواند حمایت صهیونیست‌ها را در این انتخابات به‌دست آورد. با توجه به اینکه ترامپ در بدترین شرایط سیاسی در داخل آمریکا قرار دارد و بحث استیضاح او در سنا این کشور جریان دارد، ترامپ نیاز داشت از سوی لابی صهیونیستی مورد حمایت قرار گیرد. به همین دلیل، او برای خودش یک چنین فضایی را ترسیم کرد اگرچه رونمایی از طرح معامله قرن به نفع نتانیاهو برنامه ریزی نشده بود اما او می‌تواند از این فرصت بهره زیادی ببرد و موقعیت خود را در مقابل رقیب انتخاباتی‌اش تقویت کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی طی مراسمی با حضور «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به طور رسمی از طرح آمریکایی-صهیونیستی موسوم به «معامله قرن» رونمایی کرد. ترامپ در ابتدای صحبت‌های خود مدعی شد که امروز گام بزرگی به سوی صلح [در خاورمیانه] برداشته خواهد شد. وی همچنین ادعا کرد که رژیم صهیونیستی به دنبال صلح است. از زمان ریاست جمهوری لیندون جانسون تا امروز برای ایجاد صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تلاش شده اما موفقیتی به دست نیامده است. اما طرحی که ما آماده کرده‌ایم مفصل‌ترین طرح صلح است که در ۸۰ صفحه تدوین شده و جزئیات زیادی را شامل می‌شود. بر اساس نقشه‌ای که رئیس‌جمهور آمریکا منتشر کرده دولت آینده فلسطین به شکل مجمع‌الجزایری است که پل‌ها و تونل‌ها آن را به هم وصل می‌کند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا سرانجام از طرح خود موسوم به «معامله قرن» رونمایی کرد تا هم هدیه‌ای به «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای شانس بیشتر در انتخابات داده باشد و هم از این موضوع برای انتخابات آینده آمریکا به نفع خود استفاده کند. به گزارش الف، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، جزئیات طرح صلح خاورمیانه خود موسوم به معامله قرن را تشریح کرد. این طرح از ابتدا که توسط دولت ترامپ مطرح شد(از حدودا ۳ سال پیش) بارها و بارها از سوی مقام های فلسطینی رد شده بود. فتح و حماس(و همچنین جهاد اسلامی) به عنوان دو گروه مطرح فلسطینی که در برخی مسائل با یکدیگر اختلافات عمیقی دارند، به صورت یک صدا و متحدانه، قویا به مخالفت با معامله قرن پرداختند. حتی گزارش هایی مبنی بر این منتشر شد که محمود عباس(ابومازن) رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، حاضر به گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا در این رابطه نشده است. برخی از کشورهای منطقه نظیر ایران، ترکیه، و اردن نیز قویا این طرح به اصطلاح صلح را مورد انتقاد قرار داده اند و آن را رد کرده اند. با این همه، سوالی که در این رابطه به ذهن می رسد این است: چرا با معامله قرن مخالفت می شود؟ یا بهتر بگوییم چرا باید به نسخه آمریکاییِ صلح برای منازعه فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی، نه گفت؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مفاد طرح معامله قرن که توسط دولت ترامپ مطرح شده را مد نظر قرار دهیم. بر این اساس: ترامپ آینده تشکیل دولت فلسطینی را منوط به پایان دادن به حمایت از تروریسم(از سوی فلسطینی ها) عنوان کرده است. اورشلیم(قدس) به عنوان پایتخت اسرائیل تعیین شده است. این ها فقط بخشی از مفاد معامله قرن هستند که طرف های فلسطینی و منطقه ای، با این استدلال که یکجانبه هستند، آن ها را رد کرده اند. با این حال، باید این نکته را مد نظر داشت که یکجانبه گرایی که در معامله قرن موج می زند، بخشی از گفتمانِ غربی در مسائل بین المللی است که پدیده ای تازه نیست.