جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله تکانش‌گری حرکتی و یادگیری مهارت‌های پایۀ بسکتبال

ادامه مطلب

closeمقاله تکانش‌گری حرکتی و یادگیری مهارت‌های پایۀ بسکتبال

مقاله علمی و پژوهشی " تکانش‌گری حرکتی و یادگیری مهارت‌های پایۀ بسکتبال" مقاله ای است در 21 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تفاوت‌های فردی؛ تکانش‌گری حرکتی؛ مهارت بسکتبال؛ مهارت‌های ورزشی پرداخته شده است چکیده مقاله ویژگی­های تکانش­گری افراد، الگوهای حرکتی آنها را در یادگیری مهارت­های ورزشی تحت تأثیر قرار می­دهد. ازاین‌رو در این تحقیق تأثیر سطوح مختلف تکانش­گری حرکتی بر یادگیری مهارت­های پایۀ بسکتبال بررسی شد. به این منظور سه گروه 12 نفری از پسران 10 تا 12 ساله که با توجه به سطوح تکانش گری حرکتی تعیین شده بودند، همراه گروه کنترل که به­صورت تصادفی انتخاب شده بود، در یک دورۀ آموزشی مهارت‌های پایۀ بسکتبال شرکت کردند. با استناد به این یافته‌ها می­توان گفت که سطوح مختلف تکانش گری حرکتی یکی از عوامل اصلی اثرگذار در یادگیری مهارت های ورزشی با در نظر گرفتن مهارت های سرعت محور و دقت‌محور است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر تمرین عمومی و اختصاصی بر ظهورمهارت حرکتی ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر تمرین عمومی و اختصاصی بر ظهورمهارت حرکتی ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر تمرین عمومی و اختصاصی بر ظهورمهارت حرکتی ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال" مقاله ای است در ۱۱ صفحه و با ۱۹ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به اصل اختصاصی؛ اصل عمومیت؛ تمرین ثابت؛ تمرین متغیر؛ شوت بسکتبال؛ مهارت ویژه پرداخته شده است چکیده مقاله در این تحقیق به بررسی اثر تمرین عمومی و اختصاصی در ایجاد مهارت ویژه پرداخته شده است. بدین منظور 24 نفر از دانشجویان دانشگاه که از سلامتی کامل برخوردار بوده و هیچگونه سابقه ای در رشته ورزشی بسکتبال نداشتند انتخاب شدند و پس از پیش آزمون در قالب دو گروه تمرین ثابت و متغیر به مدت 5 هفته و هر هفته 3 جلسه به تمرین ثابت و متغیر پرداختند. در آخر هر هفته آزمون عملکرد به عمل آمد و پس از دو روز بی تمرینی آزمون های یادداری و انتقال انجام شد. به منظور تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرین ثابت برای عملکرد در جلسات تمرین و تمرین متغیر برای انتقال مهارت مورد نظر مناسب می باشد. علاوه بر این، تفاوتی در اجرای شوت بسکتبال افراد گروه تمرین متغیر و تمرین ثابت از نقطه پنالتی در آزمون یادداری مشاده نشد که این یافته فرضیه وجود مهارت ویژه در مهارت شوت بسکتبال صحیح نمی باشد. از این رو به مربیان و ورزشکاران توصیه می شود در تمرین مهارت شوت بسکتبال برای یادگیری هرچه بیشتر از تمرین متغیر استفاده کنند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثرخودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت های حرکتی ساده و پیچیده بسکتبال

ادامه مطلب

closeمقاله اثرخودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت های حرکتی ساده و پیچیده بسکتبال

مقاله علمی و پژوهشی" اثرخودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت های حرکتی ساده و پیچیده بسکتبال " مقاله ای است در 16 صفحه با 22 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات بسکتبال، خودگفتاری انگیزشی، مهارت پیچیده و مهارت ساده مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر تمرین فیزیکی و تصویرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغیر) بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تمرین فیزیکی و تصویرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغیر) بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

مقاله علمی و پژوهشی " عنوان " مقاله ای است در 19 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تصویرسازی ذهنی؛ تمرین ثابت؛ تمرین متغیر؛ مدل پتلپ پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اصلی پژوهش حاضر، تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغیر) بر یادداری و انتقال مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود. برای دستیابی به هدف، به صورت هدفمند 75 نفر با امتیاز تصویرسازی ذهنی 55- 45 و بدون سابقه پرتاب آزاد بسکتبال انتخاب و به صورت تصادفی در پنج گروه 15 نفری قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش نامه ی توانایی تصویرسازی ذهنی، آزمون پرتاب آزاد بسکتبال . بعد از آموزش اولیه مهارت پرتاب آزاد بسکتبال از تمامی گروه ها پیش آزمون گرفته شد. پروتکل تمرینی، 8 جلسه به مدت 8 روز صورت گرفت. سپس پس آزمون به عمل آمد. آزمون انتقال بلافاصله بعد از آخرین جلسه تمرینی و آزمون یادداری 48 ساعت و یک هفته پس از آخرین جلسه ی تمرینی گرفته شد. داده ها به روش آماری تحلیل واریانس مرکب، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون اثرهای ساده و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. نتایج آزمون ها تفاوت معنی داری را بین تمامی گروه ها در آزمون یادداری و انتقال نشان می دهد. با توجه به یافته های این پژوهش نقش تصویرسازی ذهنی پتلپ متغیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تأکید بر استفاده از آن در کنار تمرین بدنی متغیر توصیه می شود. عنوان مقاله [English] The Effect of Physical Exercise and PETTLEP Mental Imagery (Constant and Variable) on Learning Basketball Free Throw Task چکیده [English] .The targeted 75 patients with a score of 45- 55 imagery and had no history of basketball free throw were selected and were divided in 5 groups, each of 15; control, mental imagery PETTLEP Constant, group mental imagery PETTLEP Constant combined with physical exercise Constant, group imagery PETTLEP of the variable, group mental imagery PETTLEP variable combined with physical exercise variables. To collect data was used in the Movement Imagery Questionnaire – Revised (MIQ-R).At first of all groups were taken pre-test of basketball free throw. Exercise protocol, eight sessions were conducted for eight days. At the end, taken post-test. After Data normality and equality of variances, The result have been surveyed by analysis of variance, Tukey test and also the 16 version of SPSS in P value of P کلیدواژه‌ها [English] exercise, Constant, exercise variables, mental imagery, PETTLEP Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر تغییرپذیری تمرین بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط پنهان و آشکار

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تغییرپذیری تمرین بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط پنهان و آشکار

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر تغییرپذیری تمرین بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط پنهان و آشکار" مقاله ای است در 19 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به پرتاب بسکتبال؛ تغییرپذیری تمرین؛ تمرین ثابت؛ تمرین متغیر؛ یادگیری آشکار؛ یادگیری پنهان پرداخته شده است چکیده مقاله تغییرپذیری تمرین به تغییر حرکت و تغییر ویژگی­های زمینه­ای گفته می‌شود که یادگیرنده هنگام تمرین مهارت تجربه می­کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ تأثیر تغییرپذیری تمرین بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط پنهان و آشکار انجام گرفت نتایج نشان داد که گروه­ها در مراحل اکتساب پیشرفت داشتند (001/0 >P)، درحالی‌که اثر اصلی تمرین و یادگیری معنا­دار نبود در مراحل یادداری و انتقال، اثر اصلی نوع یادگیری، نوع تمرین و همچنین اثر تعاملی یادگیری و تمرین معنادار نبود در کل، نتایج پژوهش حاضر با نظریۀ طرحوارۀ اشمیت همسو نبود. عنوان مقاله [English] The Effect of Variability of Practice on the Basketball Free-Throw Learning under Implicit and Explicit Conditions چکیده [English]   Motor and field characteristic change is called variability of practice that the learner experiences during skill practice. This study was designed to compare the effect of variability of practice on the basketball free-throw learning in implicit and explicit conditions. For this purpose, 40 male (20-27 years old) Shahid Beheshti University students were voluntarily selected and were randomly divided into four groups: implicit learning with variable practice, implicit learning with constant practice, explicit learning with variable practice and explicit learning with constant practice after a pretest. Variable practice groups performed 45 throws from 1.5, 3 and 4 meters distances from the target while constant practice groups had these throws from 3 meters distance each session for 6 days. Implicit learning groups performed a secondary task of counting from 1000 in a reverse order for every triad number along with the free-throw task. But the explicit learning groups performed the free-throw task​ ​without a secondary task. The acquisition, retention (48 hours after the last acquisition phase) and transfer (from a 4.6 meters distance) tests were conducted. For data analysis, analysis of variance with repeated measures, two-way ANOVA and Tukey post hoc test were used (P<0.05). The results showed that all groups improved in the acquisition phase (P>0.001) while the main effect of learning and practice was not significant (P>0.05). In addition, in the retention and transfer phases, the main effect of learning type, practice type and the interaction between practice and learning was not significant (P>0.05). Therefore, the results of the present study disagreed with Schmidt's schema theory.  کلیدواژه‌ها [English] Basketball Throw, constant practice, explicit learning, implicit learning, variability of practice, variable practice دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی و موسیقی در بهبود مهارت شوت بسکتبال

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی و موسیقی در بهبود مهارت شوت بسکتبال

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی و موسیقی در بهبود مهارت شوت بسکتبال دانشجویان دختر 22-19 ساله" مقاله ای است در 17 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تمرین ترکیبی؛ تمرین جسمانی؛ تمرین ذهنی؛ شوت بسکتبال؛ موسیقی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی، و موسیقی بر بهبود مهارت شوت بسکتبال بود. در این پژوهش نیمه‌تجربی، 45 دانشجو (19 تا 22 سال) به‌صورت تصادفی انتخاب شده و در 3 گروه آزمایشی 15 نفری در دانشگاه صنعتی شاهرود بررسی شدند. تمرین جسمانی، تمرین جسمانی با تمرین ذهنی و تمرین جسمانی به‌همراه تمرین ذهنی و موسیقی (روش ترکیبی) در گروه آزمایشی اول تا سوم به‌ترتیب استفاده شد. گردآوری اطلاعات در این پژوهش با آزمون تعدیل‌شدۀ شوت بسکتبال (ایفرد) انجام گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آمار توصیفی، کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون T و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون تمرین جسمانی، تمرین جسمانی به‌همراه تمرین ذهنی و روش ترکیبی تفاوت معنا‌داری (05/0>P) وجود دارد. با توجه به مقایسۀ بین‌گروهی می‌توان نتیجه گرفت که روش ترکیبی از دو روش دیگر بهتر است و تمرین جسمانی به‌همراه تمرین ذهنی تفاوت کمتری با تمرین جسمانی دارد. ازاین‌رو توصیه می‌شود از روش‌های آموزشی مختلف جهت کارامد کردن برنامه‌های تمرینی استفاده شود عنوان مقاله [English] Effect of physical practice, mental imagery and music on the improvement of basketball shooting skill in 19-22 year old female students چکیده [English] Aim: The use of psychological interventions in sport to enhance performance has become increasingly popular. However, the effectiveness of these interventions has been questioned by some sports psychologists. Educationally-based psychological interventions have produced significant increases in performance. It was found that 38 of the 45 studies examined (85%) had found positive performance effects, although causality could only be inferred in 20 of these studies. These interventions could be classified as relaxation-based, cognitive, cognitive-behavioural or behavioural in nature. The purpose of this study was to evaluate the effect of physical practice, mental imagery and music on the improvement of basketball shooting skill. Methodology: In this quasi-experiment study, 45 students (19-22 years) were randomly selected from elementary schools and classified in the three experimental groups consisting 15 participants. Physical practice, mental imagery and imagery along with music were the order of three experimental groups. The data was collected using modified basketball shooting in this study. Results: Statistical analysis was conducted with the descriptive statistics tests consisting kolmogro-smirnow, T test and one way-anova. The result of present study indicated significant differences (p< 0.05) between pre and posttest of physical practice, physical practice with mental imagery and physical practice with mental imagery and music. Conclusion: Based on inter group comparison, it can be said that mixed method was more efficient than other two methods and significant difference was not reported between physical practice with mental imagery and physical practice. Thus, it is suggested that different teaching methods should be used for promoting training programs. کلیدواژه‌ها [English] Basketball Throw, Mental Practice, Mixed Practice, Music, Physical Practice دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر تمرین بدنی و ذهنی بر یادگیری حرکتی دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر تمرین بدنی و ذهنی بر یادگیری حرکتی دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر

مقاله علمی و پژوهشی" تاثیر تمرین بدنی و ذهنی بر یادگیری حرکتی دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر" مقاله ای است در 15 صفحه با 19 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات یادگیری و اجرای حرکتی .؛ تصویرسازی ذهنی؛ عقب ماندگی ذهنی و مهارت حرکتی مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.  

more_vert مقاله تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته" مقاله ای است در 16 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به استعدادیابی؛ تکانشگری حرکتی؛ مهارت ساده ؛ مهارت پیچیده؛ مهارت ورزشی پرداخته شده است چکیده مقاله کارکردهای توجهی نقش مهمی در تعامل فرد با محیط دارد. این کارکردها در برخی شرایط محیطی تحت تأثیر ویژگی‌های تکانش‌گری قرار می‌گیرند و از این طریق می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در عملکرد و یادگیری افراد باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت‌های ورزشی در محیط‌های باز و بسته بود. شرکت‌کنندگان 48 پسر 10 تا 12 ساله در چهار گروه تکانش‌گری پایین، تکانش‌گری متوسط، تکانش‌گری بالا و گروه کنترل بودند. پیش و پس از هشت هفته برنامۀ تمرینی مهارت‌های پایۀ بسکتبال، آزمون شوت بسکتبال هریسون برای ارزیابی عملکرد و یادگیری در محیط‌های باز و بسته طی مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون، یادداری و انتقال به‌عمل آمد. نتایج تحقیق تفاوت‌های معنا‌داری را بین گروه‌های تحقیق در کارکردهای توجهی نشان داد (0001/0=P). نتایج مراحل پس‌آزمون و یادداری در مورد محیط باز نشان داد که همراستا با افزایش سطوح تکانش‌گری افراد، برتری چشمگیری در فرایندهای یادگیری در این محیط مشاهده می‌شود (003/0=P). درحالی‌که در مورد محیط بسته، عملکرد بهتر همراستا با کاهش سطوح تکانش‌گری مشاهده شد (001/0=P). تفاوت‌های مشاهده‌شده بین گروه‌ها در مرحلۀ انتقال - که به‌صورت رقابتی برگزار شد- از نظر آماری معنا‌دار نبود (09/0=P). این احتمال وجود دارد که سطوح مختلف تکانش‌گری نقشی تسهیل‌کننده و تضعیف‌کننده در یادگیری مهارت‌های ورزشی با توجه به محیط‌های اجرا مانند محیط‌های باز و بسته دارد. عنوان مقاله [English] The effect of different levels of impulsivity on learning of sport skills in open and closed environments چکیده [English] The main aim of this study was to investigate the effect of different levels of impulsivity on learning of skills in open and closed environments. Participations were forty-eight male with 10 to 12 years old that signed in low impulsivity, med impulsivity, high impulsivity and control groups (combined group) in accordance to the distribution of impulsivity scores. Before and after basketball skills training program, Harrison’s basketball shooting test was used to evaluation of performance and learning of skills in open and closed environments during pre-test, post-test, retention and transfer test. The results showed a significantly differences between groups for attentional functions (p=0.0001). The results of post-test and retention showed advanced performance in open environment with the increased levels of impulsivity (p=0.003). While about closed environment, progressive performance was aligned with Low levels of impulsivity groups (F=0.001). But in the transfer tests, differences between the groups were not significant (F=0.09), that was performed under the competitive goal condition. It is possible that impulsivity has a facilitator and an attenuator role in learning of various sportive skills, perhaps in open and closed environments. کلیدواژه‌ها [English] Complex skills, motor impulsivity, Simple skills, Sport skill, talent دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی

ادامه مطلب

closeمقاله جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی

مقاله علمی و پژوهشی " جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی " مقاله ای است در 18 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به یادگیری حرکتی.؛ محیط تمرینی رقابتی؛ محیط تمرینی غیررقابتی؛ ویژگی رقابت‌جویی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی(پرتاب آزاد بسکتبال) بود. نمونه تحقیق،60 دانشجوی مرد (سن 5/1±76/21سال) بودند. ابتدا از پرسشنامة جهت‌گیری ورزشی (با ضریب پایایی90/0)، برای تشخیص افراد با خصیصة رقابت‌جویی و غیررقابت‌جویی استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه را بهرام و همکاران (1382) تایید کرده است. آزمودنی‌های هر گروه با استفاده از امتیازات پیش‌آزمون، به دو گروه همسان تقسیم شدند. در نتیجه چهار گروه تمرینی به وجود آمد. گروه ها در محیط تمرینی رقابتی و غیررقابتی به مدت 10 جلسه (15 کوشش در هر جلسه) به تمرین تکلیف ملاک پرداختند. از آزمون پرتاب آزاد بسکتبال (آزمون ایفرد) و پرسشنامه ورزش‌گرایی به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. آزمون یادداری ده روز پس از آخرین جلسه تمرین گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر، تحلیل واریانس و آزمون های تعقیبی در سطح 05/0=a صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که افراد رقابت‌جو در محیط تمرینی رقابتی و افراد غیررقابت‌جو در محیط تمرینی غیر رقابتی نتایج بهتری را کسب کردند. همچنین گروه تمرین در محیط غیررقابتی در آزمون یادداری افت معناداری داشتند. نتایج حاضر از فرضیه منطقه عملکرد بهینه و دیدگاه تعاملی حمایت می‌کند. عنوان مقاله [English] The Investigation of Competitiveness Trait Matching and the Kind of Training Condition in Learning a Sport Skill چکیده [English] The purpose of this study was to study the matching of the competitiveness trait and kind of training condition when learning a sport skill (basketball free throw). 60 male university students (age 21.76±1.5 years) participated in this study and were divided into two homogeneous groups based on their pretest scores. As a result, four training groups were used in this study. Sport Orientation questionnaire (reliability coefficient: 0.90) was used to determine the subjects’ competitiveness and non-competitiveness trait. The questionnaire was confirmed by Bahram. Groups performed the criterion task in a competitive and non-competitive condition for 10 sessions (15 trials each session). The basketball free throw test (EEHPERD) and Sport Orientation Questionnaire (SOQ) were used to gather the data. Posttest was performed after the final session and retention test 10 days after the posttest. To analyze the data, analysis of variance with repeated measures, ANOVA and post hoc tests were used at a=0.05. The results showed that competitiveness subjects performed better in the competitive condition and non-competitiveness subjects performed better in the non-competitive condition. The findings also showed a significant decrease in the retention test in the non-competitive condition group. The results of this study supported Zone of Optimal Function (ZOF) hypothesis and Interactionism approach. کلیدواژه‌ها [English] Competitive condition, Competitiveness trait, motor Learning., Non-competitive condition دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert این احساس، اسمش خشمه!

ادامه مطلب

closeاین احساس، اسمش خشمه!

کنترل خشم، حتی برای بزرگ‌ترها هم دشوار و چالش برانگیز است، اما بسیاری از ما طی سال‌هایی که در گذر عمر خود سپری کرده‌ایم، روش‌هایی برای کنترل عصبانیت یاد گرفته‌ایم و کم‌وبیش در موقعیت‌های مختلف می‌دانیم باید چه کار کنیم. براستی اگر نتوانیم از پس خشم بربیاییم، تحمل هرروز زندگی برایمان دشوارتر از دیروز خواهدبود و به همین دلیل، هر فرد عادی که می‌خواهد در این دنیا زندگی کند باید روش‌هایی برای تحلیل برآشفتگی‌های روحی خود آموخته باشد. اما تکلیف کودکان و نوجوانان چیست؟ آیا آنها هم به این حد بلوغ فکری رسیده‌اند که از قدرت تخریب خشم مطلع شده باشند و راهکاری برای آن پیداکرده باشند؟ شاید پیش خود فکر می‌کنید که آنها چندان در کوران زندگی نیستند و دلیل خاصی برای عصبانی شدن‌شان وجود ندارد. در حالی که این طرز فکر درست نیست و آنها، بخصوص در سنین بحرانی نوجوانی بشدت درگیر مسائلی هستند که به نظرشان ناعادلانه‌اند: خواهر یا برادر زورگو، مساله ریاضی بغرنج و غیرقابل حل، بی‌معرفتی دیدن از بهترین دوست، معلم کم حوصله، فشاری که والدین بر آنها وارد می‌آورند و امثال اینها، از حد کنترل یک نوجوان خارج است. برای کمک به فرزند خشمگین‌تان، راهکارهایی به شما پیشنهاد می‌کنیم تا با به کاربستن‌شان، به او کمکی موثر کرده باشید: - عوامل تحریک‌کننده را به حداقل برسانید: اگر عواملی را می‌شناسید که قطعا فرزند شما را عصبانی می‌کنند، آنها را به حداقل برسانید. پسرعمویی زورگو، بازی تنیس، ندیدن سریال مورد علاقه و مانند اینها. درباره مواردی که احساس می‌کنید حق با اوست، به یاری‌اش بشتابید. درست است که فرزندتان در آینده با تمام این مشکلات روبه‌رو خواهدشد، اما وضع روحی‌اش در بزرگسالی با سنین بحرانی کنونی‌اش تفاوت خواهد داشت. عوامل تنش‌زا را به حداقل برسانید و به خود او هم یاد دهید که درموارد غیرضروری از شر بپرهیزد. - شرایط را بخوبی مدیریت کنید: هنگامی که فرزندتان عصبانی است، به دنبال انجام کاری باشید که او را آرام می‌کند. گوش کردن به آهنگ مورد علاقه اش، چند دقیقه تماشای برنامه‌ای شاد، تماس با دوستی خوب، پیاده‌روی کوتاه، رفتن به پارک نزدیک خانه و امثال اینها نمونه‌هایی هستند که می‌توانند به آرامش دختر و پسر شما کمک کنند. بهترین روش پاسخگو آن است که دراین زمینه از خود فرزندتان نظرخواهی کنید. او بهتر از هرکس می‌داند چه چیزهایی به آرامش پیداکردنش کمک می‌کنند. تصویر ذهنی بد جزو عواملی است که باعث ایجاد خشم می‌شود. پس به فرزندتان کمک کنید نظر مثبتی راجع به خود داشته ‌ و به او بفهمانید ‌ شکست و باخت، هرگز مانع رسیدنش به موفقیت‌های بعدی نیست - مواظب سوءتفاهم‌ها باشید: عوامل زیادی برای ایجاد هر سوءتفاهم وجود دارند، اما به طور کلی دنیای کودکی و نوجوانی سرشار از سوءتفاهم‌ها و برداشت‌های اشتباه است. کافی است شما برای پسر کوچک‌تان سیب پوست بکنید تا صدای پسر بزرگ‌تان از بی‌عاطفگی شما و بی‌علاقگی‌تان نسبت به او درآید. یا دخترکوچولوی تازه به دنیا آمده را بیشتر بغل کنید و تماشاگر گریه‌های بی‌امان خواهرش باشید. مادری پس از جمع کردن میز شام، پسر ده ساله‌اش را به کناری کشید و گفت: ببین، من بعد ازظهر به تو گفتم که اتاقت را مرتب کنی، آن وقت تو با بی‌تربیتی و بداخلاقی از جایت بلندشدی و در حالی که پاهایت را می‌کوبیدی و فریاد می‌کشیدی به اتاقت رفتی و در را پشت سرت کوبیدی. چرا این‌قدر بی‌ادب و بداخلاقی؟ پس کی می‌خواهی دست از رفتارهای ناپسندت برداری؟ پسر جواب داد: ببین مادر، آن‌وقت که تو گفتی باید اتاقم را مرتب کنم، من داشتم برنامه تلویزیونی مورد علاقه‌ام که یک هفته برایش لحظه شماری کرده بودم را می‌دیدم. تا برنامه شروع شد تو به من گفتی که باید بروم دنبال تمیزکردن اتاقم. تو می‌دانستی، می‌دانستی که من چقدر این برنامه را دوست دارم، و مخصوصا من را از دیدنش منع کردی. چرا من را اینقدر اذیت می‌کنی؟ من هیچ وقت ندیده‌ام این بلاها رابه سر خواهرم بیاوری. تو فقط با من بیچاره لجی! این از همان مواردی است که صددرصد سوءتفاهم پیش آمده و مادر بدون آن که متوجه شود، آتش خشم را برای فرزندش شعله‌ور کرده و خاطره‌ای تلخ در ذهن او برجای گذاشته است. او باید به پسرش بفهماند خبرنداشته آن برنامه چقدر برایش اهمیت داشته و اگر در آینده ‌ چنین اتفاقی افتاد، پسر باید با لحنی مودبانه بگوید که در آن وقت مشغول تماشای برنامه محبوبش است و بعد از تمام شدن آن، سراغ تمیزکردن اتاقش خواهد رفت. مواظب سوءتفاهم‌ها باشید و به فرزندتان هم بگویید به جای برخورد بد، ابتدا حرفش را با لحنی درست ابرازکند تا طرفین راضی باشند. - به او کمک کنید تصویری مثبت از خود داشته باشد: دختری هربار که با برادرش بسکتبال بازی می‌کرد، می‌باخت و از این بابت بشدت خشمگین می‌شد. روزی مادرش به او گفت: علت این عصبانی شدنت چیست؟ ‌ ابتدا دختر پاسخ درستی نمی‌داد، اما پس از چند سوال وجواب پاسخ داد: برای این که همیشه بازنده ام. من فردی بدبخت و ناتوانم. تا حالا حتی یک بار هم نشده از برادرم ببرم. در این جا وقت آن رسیده بود که مادر به کمک دخترش بشتابد. او گفت: این که برادرت بسکتبال را از تو می‌برد به دلیل ناتوانی تو نیست. تو تلاشت را می‌کنی و مرتب هم داری تمرینات مختلف بسکتبال را انجام می‌دهی. اما برادرت دو سال از تو بزرگ‌تر است و قدی بلندتر از تو دارد. طبیعی است که او همیشه برنده شود. تو هم در بازی با فرد کوتاه‌تر براحتی برنده می‌شوی. تصویر ذهنی بد جزو عواملی است که باعث ایجاد خشم می‌شود. پس به فرزندتان کمک کنید نظر مثبتی راجع به خود داشته ‌ و به او بفهمانید ‌ شکست و باخت، هرگز مانع رسیدنش به موفقیت‌های بعدی نیست.

more_vert مقاله تأثیر نوع تداخل زمینه‌ای در یادگیری مهارت‌های حرکتی دختران قبل از بلوغ

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر نوع تداخل زمینه‌ای در یادگیری مهارت‌های حرکتی دختران قبل از بلوغ

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر نوع تداخل زمینه‌ای در یادگیری مهارت‌های حرکتی دختران قبل از بلوغ" مقاله ای است در ۱۲ صفحه و با ۱۹ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به آرایش تمرین؛ تداخل زمینه‌ای افزایشی و کاهشی؛ قبل از بلوغ؛ یادگیری حرکتی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی آرایش تمرین مسدود، تصادفی، فزایندۀ تدریجی و کاهندۀ تدریجی بر اکتساب و یادداری انواع مختلف پاس بسکتبال (بالای سر، داخل سینه، بغل با دست برتر) در دختران 8 تا 10 سال است. بدین منظور 60 دانش‌آموز دختر کلاس دوم، سوم و چهارم ابتدایی داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی به چهار گروه مسدود، تصادفی، فزایندۀ تدریجی، کاهندۀ تدریجی تقسیم شدند. پس از اجرای پیش‌آزمون در هر مهارت، مرحلۀ اکتساب شامل پنج جلسه تمرین و هر جلسه 81 کوشش آغاز شد. گروه مسدود در هر جلسه هر مهارت را به‌صورت 27 کوشش پشت سر هم انجام دادند. پس از پایان جلسۀ پنجم آزمون اکتساب گرفته شد و 3 روز پس از آن آزمون یادداری به‌عمل آمد. نتایج نشان داد که در آزمون اکتساب و یادداری تفاوت معنا‌داری بین میانگین‌ها وجود ندارد و این تمرینات با سطح تداخلی متفاوت آثار شایان توجهی بر مراحل مختلف یادگیری نداشته است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مقایسۀ صفات انگیزشی ورزشکاران ماهر و مبتدی ورزش‌های انفرادی و تیمی در چند رشتۀ ورزشی منتخب

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسۀ صفات انگیزشی ورزشکاران ماهر و مبتدی ورزش‌های انفرادی و تیمی در چند رشتۀ ورزشی منتخب

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسۀ صفات انگیزشی ورزشکاران ماهر و مبتدی ورزش‌های انفرادی و تیمی در چند رشتۀ ورزشی منتخب" مقاله ای است در 12 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به صفات انگیزشی؛ ورزشکاران ماهر؛ ورزشکاران مبتدی؛ ورزش‌های تیمی و انفرادی پرداخته شده است چکیده مقاله انگیزش یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر موفقیت و کیفیت مطلوب عملکرد ورزشکاران است. این در حالی است که تحقیقات محدودی دربارۀ تعیین صفات انگیزشی در ورزشکاران ایران انجام گرفته است. هدف از این تحقیق، توصیف صفات انگیزشی در ورزشکاران ماهر و مبتدی، رشته‌های تیمی و انفرادی در چند رشتۀ ورزشی منتخب بود. بدین منظور به‌صورت هدفمند بازیکنان تیم‌های ملی در رشته‌های انفرادی کاراته، تکواندو، شمشیربازی، بدمینتون، قایقرانی و در رشته‌های تیمی بسکتبال، والیبال، دراگون بوت، هندبال و فوتسال به‌عنوان جامعۀ آماری ورزشکاران ماهر و 60 نفر به‌صورت تصادفی در تمام رشته‌های ورزشی منتخب مذکور از چند استان منتخب کشور به‌عنوان نمونۀ آماری ورزشکاران مبتدی در نظر گرفته شد. داده‌های حاصل از پرسشنامۀ نگرش ورزشی (SAI) براساس رشتۀ تیمی و انفرادی و ورزشکاران براساس مبتدی و ماهر گروه‌بندی شدند و با استفاده از آمار توصیفی تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج آمار استنباطی آزمون تحلیل واریانس نشان داد انگیزۀ رقابت در ورزشکاران ماهر و مبتدی رشته‌های انفرادی به‌صورت معناداری بیشتر از رشته‌های تیمی و در ورزشکاران ماهر بیشتر از ورزشکاران مبتدی بود دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مثبت فکر کن

ادامه مطلب

closeکتاب مثبت فکر کن

کتاب مثبت فکر کن نوشته‌ی جان گوردون به مسئله‌ی مثبت‌اندیشی در رهبران می‌پردازد و آن را موضوعی مهم در موفقیت‌های تیمی در نظر می‌گیرد. این کتاب به شما می‌آموزد که چگونه رهبری مثبت‌اندیش باشید و با این مثبت‌اندیشی به موفقیت در کار و زندگی شخصی دست پیدا کنید. کتاب مثبت فکر کن به شما چه می‌آموزد؟ اگر می‌خواهید رهبری مثبت‌گرا باشید، کتاب مثبت فکر کن (The Power of Positive Leadership) در این مسیر به شما یاری می‌رساند. جان گوردون (Jon Gordon) به شما می‌آموزد که انرژی مثبتی که رهبران با تیمشان سهیم می‌شوند تا چه اندازه مهم است و همین مسئله در نهایت منجر به دستاوردهای مهمی برای تیم می‌شود. در حقیقت این مثبت‌گرایی رهبران است که بهترین و مستعدترین افراد را به سمت خود جلب می‌کند و تیمی نمونه می‌سازد. شما با مطالعه‌ی کتاب مثبت فکر کن درمی‌یابید که مثبت‌اندیشی صرفاً یک احساس درونی و شخصی نیست و می‌تواند علاوه بر زندگی شخصی بر کسب و کار و سایر اموری که با آن‌ها درگیر هستید نیز تأثیر بگذارد. جان گوردون را بیشتر بشناسیم: جان گوردون یک مشاور تجاری و نویسنده‌ی آمریکایی در زمینه‌ی موضوعات رهبری، فرهنگ، فروش و کار تیمی است. کتاب‌ها و گفت‌وگوهای او برای خوانندگان و مخاطبان بسیاری در سراسر جهان الهام‌بخش محسوب می‌شود. اصول وی توسط بسیاری از مربیان و کالج‌ها مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. بسیاری از مخاطبان ایرانی جان گوردون را با کتاب اتوبوس انرژی می‌شناسند. جان مقطع کارشناسی خود را در دانشگاه کرنل و کارشناسی ارشد خود را دانشگاه اموری گذرانده است و با شرکتی که دارد همواره تلاش می‌کند تا به دیگران در توسعه‌ی شغلی و فردی یاری برساند. جملات برگزیده‌ی کتاب مثبت فکر کن: - ما به خاطر اینکه زندگی آسان است، مثبت‌گرا نیستیم، ما مثبت‌گرا هستیم چراکه زندگی می‌تواند سخت شود.- رهبران مثبت‌گرا، فرهنگی مثبت رواج می‌دهند فرهنگ یک مبحث نیست، فرهنگ همه چیز است.- مثبت‌گرا بودن، رسیدن به موفقیت را برایتان تضمین نمی‌کند، ولی منفی‌گرایی عدم موفقیت را تضمین می‌کند.- اولین فاکتور و عامل تعیین‌کنندۀ موفقیت، نه استعداد است و نه عنوان، نه ثروت است و نه ظاهر، بلکه اراده است.- رهبر با تواناییِ خود افراد را متحد و یکپارچه می‌سازد که منجر به ساختن تیم‌ها و سازمان‌هایی عالی می‌شود.- بهترین‌ها هنوز در راه است. در بخشی از کتاب مثبت فکر کن می‌خوانیم: روزهایی می‌آیند که از خواب بلند می‌شوید و خیلی احساس مثبتی ندارید. زمان‌هایی فرامی‌رسند که فرهنگتان غنی به نظر نمی‌رسد. لحظاتی می‌آیند که دربارۀ چشم‌انداز و مقصدتان خیلی احساس مثبتی ندارید. جلساتی پیش می‌آید که به نظر می‌آید انرژی‌گیر‌ها برتری دارند. گفت‌وگوهایی پیش می‌آید که حس ارتباط برقرار کردن را پیدا نمی‌کنید. شب‌هایی می‌آید که شگفت‌زده‌اید که چرا اصلاً پست رهبری را انتخاب کرده‌اید. در چنین موقعیت‌هایی است که نیاز به نیتی دارید تا چیزی به شما بدهد تا مثبت بنگرید. نیت، مثبت‌گرایی را تغذیه می‌کند و دلیلی است برای مقابله با چالش‌ها و حرکت به‌سمت جلو. نیت دلیلِ برخاستن است، دلیلی برای خواستۀ شما جهت تغییر تیم، سازمان و دنیایتان. بدون داشتن نیتی بزرگ، انگیزۀ زیادی هم وجود نخواهد داشت. هر سازمان بزرگی برای چرایی وجودِ خود باید نیت و مقصودی بزرگ داشته باشد و هر رهبر مثبت‌گرایی باید با این نیت انگیزه بگیرد تا دیگران را رهبری کند و تأثیرگذار باشد. برای مثال، دونا ارندر به من می‌گفت خوش‌بینی‌اش برای پیشرفت و دگرگون‌ساختنِ تور پی‌جی‌ای و اتحادیۀ ملی بسکتبال زنان، از نیتی بزرگ نشئت گرفت که تهییج‌ کنندۀ انگیزه‌اش بود. انگیزه ماندگار نیست ولی انگیزه‌ای که با نیت تهییج شود، ماندنی است. تلاش برای رهبری‌کردن بدون نیت، همانند رانندگی از نیویورک به کالیفرنیا با یک باک نصفه است. بالاخره در مسیر بنزین تمام می‌شود. اما دانستن، به خاطر آوردن و زندگی کردن با نیت، شبیه به چندین پمپ بنزینی است که در این سفر پیش روی خود دارید. می‌توانید سوخت‌تان را تأمین کنید و به مسیر ادامه دهید. فهرست مطالبفصل اول: از منفی‌گرایی به مثبت‌گراییفصل دوم: مثبت‌گراییِ حقیقیفصل سوم: رهبران مثبت‌گرا، فرهنگی مثبت رواج می‌دهندفصل چهارم: رهبران مثبت‌گرا، چشم‌اندازی مثبت ترسیم می‌کنند و آن را به اشتراک می‌گذارند.فصل پنجم: رهبران مثبت‌گرا با خوش‌بینی، مثبت‌گرایی و باور رهبری می‌کنند.فصل ششم: رهبران مثبت‌گرا، با منفی‌گرایی مقابله می‌کنند و آن را کنار می‌گذارند.فصل هفتم: رهبران مثبت‌گرا، تیم‌هایی متحد و یکپارچه می‌سازند.فصل هشتم: رهبران مثبت‌گرا، تیم‌ها و روابطی قوی ایجاد می‌کنند.فصل نهم: رهبران مثبت‌گرا در جست‌وجوی موفقیت هستند.فصل دهم: رهبران مثبت‌گرا با نیت، رهبری می‌کنند.فصل یازدهم: رهبران مثبت‌گرا مصمم و شجاع هستند.فصل دوازدهم: رهبری کردن در مسیر روبه‌جلو

more_vert 8 راه برای داشتن ازدواجی سالم

ادامه مطلب

close8 راه برای داشتن ازدواجی سالم

ازدواج نوعی محافظ زندگی و در واقع کمربند ایمنی آن محسوب می شود. به گزارش آوای سلامت، این را دکتر لیندا ویت، جامعه شناس دانشگاه شیکاگو گفته است و در ضمن به این نکته نیز اشاره کرده که ما می‌توانیم بسیاری از رفتارهای سالم زندگی از قبیل رژیم غذایی خوب، ورزش و اجتناب از سیگار را با ازدواجی سالم بسط دهیم. زمانی که زوجین از عادات سالم هم تقلید می کنند، ازدواج می تواند به یکی از سالم ترین گام های زندگی تبدیل شود. به گفته محققان دانشگاه بریگهام یانگ، وقتی پای سلامت به میان می آید، زوجین می توانند آیینه همدیگر باشند. این یعنی وجود یک مرد بیمار در زندگی، شاید نشان دهنده این باشد که همسر او نیز از نظر سلامتی در وضعیت مناسبی قرار نداشته است. زوج ها در یک محیط مشترک زندگی می کنند و از نظر بسیاری از مولفه های سلامت با هم اشتراکات زیادی دارند. بهترین شانس برای یک زوج داشتن یک زندگی سالم است. شما در کنار همسر خود نه تنها سلامتی و طول عمر خود را افزایش می دهید بلکه با یکدیگر موقعیت های شگفت انگیزی را می سازید و تجربه می کنید. در اینجا 8 راه برای داشتن ازدواجی با سلامتی کامل ارائه شده است: با هم ورزش کنید: تحقیقات نشان داده اند که پیاده روی روزانه زوجین با یکدیگر متابولیسم بدن آنها را نسبت به زمانی که تنها به ورزش می پردازند، بیشتر می کند ضمن این که منجر به آزاد شدن اندورفین یعنی هورمون احساس خوب و اکسی توسین می شود. این روند جریان خون را در مغز افزایش می دهد و منجر به افزایش ایمنی و سلامت روان زوج ها می شود. با هم وزن کم کنید: به عنوان یک زوج سالم به خودتان بگویید سلامتی و بدن ما ارزش این را دارد که تلاش کنیم تغذیه درست و تمرین های ورزشی مناسب داشته باشیم. رژیم غذایی تان را اصلاح کنید: رژیم غذایی مردان پس از ازدواج سالم تر می شود. چرا که به پیروی از عادت های غذایی همسر خود اغلب غذاهای سالم تری تناول می کنند. مطالعات نشان داده که مردان پس از تاهل، مقدار کمتری چربی، نمک و شیرینی در مقایسه با دوره مجردی مصرف می کرده اند. البته در یک مطالعه مشخص شد زنان که خرید خانه و آشپزی را بیشتر از همسرشان انجام می دهند، مقدار بیشتری چربی و کالری مصرف می کنند. به همین دلیل احتمال مواجهه با افزایش وزن در زنانی که تازه ازدواج کرده اند بیشتر است. در مجموع می توان نتیجه گرفت که بهتر است زنان رژیم سالم غذایی خود را بعد از ازدواج نیز ادامه دهند و مردان از عادت های غذایی زنان پیروی کنند. مانند یک مرد ورزش کنید: اگر همسرتان گلف یا تنیس بازی می کند، دوندگی یا پیاده روی می کند، عضو تیم بسکتبال است و یا فعالیت فیزیکی دیگری را دنبال می کند، به عنوان همسر به همراه او بروید و در صورت امکان در تمرین یا بازی با او همراهی داشته باشید. در غیر این صورت سعی کنید حداقل تمرین های روزانه خود را ادامه و از آنها باز نمانید. برای کاهش استرس تمرین کنید: ازدواج های ناخوشایند با سلامت نبودن زن و مرد ارتباط دارد. بر اساس تحقیقات، زنان و مردانی که دارای نگرانی های بعد از ازدواج هستند، استرس بیشتری نسبت به بقیه دارند. مانند فشار خون و فاکتورهای دیگر که ریسک حمله قلبی و سکته را افزایش می دهند. تنش های ازدواج همچنین با افسردگی، بیماریهای لثه و زخم های معده در ارتباط است. تعطیلات را فراموش نکنید: تحقیقات نشان داده زوج هایی که از تعطیلات سالیانه خود استفاده کرده اند، به مراتب کمتر از بقیه ریسک مرگ را تحمل کرده اند. استفاده مثبت از تعطیلات سالیانه (برای سفر کردن یا گذراندن وقت با خانواده و دوستان نزدیک) کمک شایانی به کاهش استرس در دراز مدت دارد. در کنار این مزیت، تعطیلات زمان کافی برای داشتن تمرین های بیشتر را در اختیار شما قرار می دهد که این نکته نیز می تواند بر سلامت شما موثر باشد. در مقابل سلامت هم مسئول باشید: این نکته ثابت شده که زنان معمولا با تهیه غذاهای سالم و تلاش در جهت تشویق اعضای خانواده در سمت فعالیت های مثبت و سالم، مسئولیت سلامت خانواده را بر عهده دارند. شاید این زنان در مورد توصیه هایی مانند مصرف غذاهای سالم یا خواب سر وقت، از همسرشان گلایه هم داشته باشند، و این بد نیست. چرا که تحقیقات نشان داده اند در خانواده ای که زن و مرد کارمند هستند، اگر زن تمام وقت کار کند سلامت مرد تا 25درصد کاهش می یابد! نتیجه اینکه زن و شوهر باید مسئول سلامت یکدیگر باشند. اصول زندگی سالم را یاد بگیرید: پایه یک زندگی سالم غیر قابل انکار است. بیدار شدن و 30 دقیقه ورزش یا بیشتر، خوردن پروتئین، انتخاب میوه و سبزیجات مناسب، غلات، خوردن گوشت بدون چربی به عنوان غذای اصلی، داشتن نگرش مثبت، خواب کافی در شب و همینطور خوردن مولتی ویتامین و … همه و همه می توانند صحیح باشند. این ثابت شده است که عقل سالم به تنهایی می تواند سلامتی را به شما انتقال دهد ولی اگر با شریک زندگی خود این را به اشتراک گذارید بیشتر برای انجام این کارها راغب خواهید بود.

more_vert کتاب راه‌اندازی کسب و کار در ایران

ادامه مطلب

closeکتاب راه‌اندازی کسب و کار در ایران

کتاب راه‌اندازی کسب و کار، راهنمای کاربردی و بومی برای شروع کسب‌وکار و مدیریت آن، نوشتۀ سمیه سادات مهدوی داستان دانشجوی دکترای 34 ساله‌ای است که شغل مناسبی برای ازدواج ندارد. این دانشجو در طول کتاب با افراد زیادی آشنا می‌شود که به او کمک و راهنمایی می‌کنند تا شغل مورد علاقه‌اش را بدست آورد. بیل گیتس، مؤسس مایکروسافت و ثروتمندترین مرد دنیا می‌گوید: اگر فقیر به دنیا بیایید، شما مقصر نیستید ولی اگر فقیر از دنیا بروید؛ خودتان مقصرید. همیشه شروع هر کاری سخت است. ولی فقط کافی است که شروع کنید، اراده کنید، تلاش کنید. اول کار که قرار نیست شما به یک فرد موفق تبدیل شوید و درآمد زیادی داشته باشید. باید این را در نظر گرفت که نمی‌شود ره صدساله را یک شبه رفت، ولی به صورت اصولی، همراه با تلاش و پشتکار و صبور بودن می‌توان این مسیر را خیلی کوتاه کرد. مایکل جردن، اسطوره بسکتبال می‌گوید: شروع کنید، تصمیم بگیرید، هر روز، هر ساعت، هر ثانیه به تصمیم‌تان عمل کنید؛ مهم نیست شکست بخورید، اراده‌تان را تقویت کرده‌اید. اگر تا حالا کسب‌ و کاری نداشتید، اگر از راه‌اندازی کسب‌وکار می‌ترسید، اگر فکر می‌کنید راه‌اندازی یک کسب‌وکار کار هرکسی نیست، این کتاب را تا انتها بخوانید. اگر تمرین‌های این کتاب را انجام دهید، شما هم می‌توانید یک کسب‌وکار برای خود راه‌اندازی کنید و مدیر آن باشید. ما می‌توانیم در هر زمانی خودمان را تغییر دهیم، فقط کافی است که بخواهیم و راهش را بدانیم و بر اساس دانسته‌هایمان اقدام کنیم. چرا اکثرمان ثروتمند نمی‌شویم؟ برخی از جواب‌هایی که به ذهنتان می‌رسد این است که: بابای پولدار ندارم. شانس ندارم. پارتی ندارم. در این شرایط اقتصادی و در این مملکت مگه می‌شه کار کرد؟ شاید شرایط اقتصادی مطلوب ما نباشد، اما در همین شرایط اقتصادی هم اگر نگاهی به اطرافمان بیاندازیم، افراد موفق و ثروتمندی که از راه قانونی ثروتی را به دست آورده‌اند، می‌بینیم. این افراد چه کار کرده‌اند؟ آیا یک شبه پولدار شده‌اند؟ اگر به زندگی‌نامه افرادی که در کسب‌وکارهایشان بسیار موفق شده‌اند، نگاه کنید، متوجه می‌شوید، همگی در ابتدا با تلاش و پشتکار و دانستن برخی از اصول راه‌اندازی کسب‌وکار توانسته‌اند به‌این موفقیت برسند. تفاوت عمده انسان‌های موفق و ناموفق در این است که انسان‌های موفق کارهایی را می‌کنند که انسان‌های ناموفق حاضر نیستند آن‌ها را انجام دهند. این افراد موفق، مشکل را قبول کرده‌اند و آن را به گردن دیگران نمی‌اندازند. این افراد مسئولیت زندگیشان را صددرصد می‌پذیرند و بر این اساس، صورت مسأله را پاک نمی‌کنند و منتظر این‌که کسی بیاید و این شرایط را عوض کند نمی‌مانند، بلکه با خود فکر می‌کنند با توجه به‌این شرایط، چگونه تبر خود را تیز کنند و مسائل را یکی بعد از دیگری حل نمایند تا به موفقیت برسند. آموزش‌های این کتاب، بر اساس نکات ساده و کاربردی به منظور راه‌اندازی کسب و کار برای افرادی که کسب‌ و کاری ندارند و تمایل به راه‌اندازی آن دارند و همچنین افرادی که درآمد خوبی در کسب‌ و کارشان ندارند؛ مفید است. فهرست مطالب مقدمه نویسندهآیا این کتاب برای شما نوشته شده است؟فصل اول: نقشه کوتاه کتابموضوع این کتابشناخت شخصیت‌های داستاندلیل نوشتن این کتابچرا باید این کتاب را بخوانید؟کتاب‌ها را چگونه مطالعه نماییم تا بیشترین کارایی را از مطالعه داشته باشیم؟چرا افراد به چیزی که یاد می‌یرند، فوراً عمل نمی‌کنند؟این کتاب چطور عمل می‌کند؟فصل دوم: قبل از راه‌اندازی کسب‌و‌کارمن الان اول راهم، باید چه کار کنم؟هدف کسب‌و‌کار چیست؟یک هدف خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟تکنیک 5 دقیقهچرا در انتخاب شغل مشکل داریم؟آینده پیشرفت در کسب‌و‌کار چگونه است؟از امتناع ایده اولیه تا جذب نهاییچه کسی موفق می‌شود؟برنامه روزانه برای خودتان تعریف کنیدآیا من می‌توانم تغییر کنم و برای خودم کسب‌و‌کاری راه بیندازم؟چرا برخی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار خود بهانه می‌آورند؟آیا علاقه در کسب‌و‌کار مهم است؟چگونه اطلاعات لازم نسبت به کسب‌و‌کار خود را به دست آوریم؟ملزومات راه‌اندازی کسب‌و‌کارقانون دو پیتزایی بزوسفصل سوم: حین راه‌اندازی کسب‌و‌کاربازاریابی خانگیایده‌های هیجانیتجسم ایدهکسب‌و‌کاری بدون سرمایه اولیهجدول هزینه و فایدهبازاریابی اینترنتیبازاریابی محتوابازاریابی شبکه‌های اجتماعیبازاریابی رسانه‌ایبازاریابی ایمیلیروش جمع‌آوری ایمیل مشتریگام‌های فرستادن ایمیل به مشتری و جذب آن‌هانکات مهم برای بیشتر باز شدن ایمیل توسط مشتریروش‌های ارسال ایمیلبازاریابی عصبی۱) مغز قدیم (خزنده)۲) مغز میانی (عاطفی)۳) مغز منطقی (جدید)پیروز میدان مذاکره‌های خرید، کدام مغز است؟بازاریابی عصبی در وب سایتبازاریابی دهان‌به‌دهان (شفاهی)عناصر مهم بازاریابی شفاهیبازرایابی با گاو بنفشمشکل گاو بنفشچرا افراد نمی‌خواهند کار برجسته‌ای انجام دهند؟حقیقت تلخ بازاریابیچگونه محصولات و ایده‌های جدید از میان جمعیت می‌گذرند؟چگونه یک محصول با موفقیت به فروش انبوه می‌رسد؟مشاور در فروشقانون 47آداب معاشرت در کسب‌و‌کاراخلاق در بازاریابیفصل چهارم: بعد از راه‌اندازی کسب‌وکارشکست خوردن اشتباه نیست، بلکه نوعی هضم پذیرش تجربه استچگونه افزایش بازدهی و عملکرد انرژی‌مان را در کسب‌و‌کار افزایش دهیم؟چگونه ارزش ساعتی خود را بدانیم؟فصل پنجم: بعد از راه‌اندازی کسب‌و‌کاربهشت فروشسه جمله طلایی برای رسیدن به بهشت فروشآیا شکست در فروش امری ناگزیر و اجباری است؟سه چیز که فروشندگان همیشه با آن سروکار دارندچگونه تعداد مشتریان را افزایش دهیم؟نکات طلایی موفقیت فروشندگان بزرگمثلث عدم‌مسئولیت‌پذیریاصول فروش (پنج‌ضلعی فروش)پنج‌ضلعی فروشاصول تخفیف دادنقوانین طلایی سؤال در فروشفصل ششم: تحقیقات بازاریابی و دانشگاهیکلید اصلی تحقیقات بازاریابی چیست؟سؤالات کاربردی در تحقیقات بازاریابیروش‌های تحقیقاتسخن پایانیتقدیر و تشکر

more_vert کتاب پنج سطح رهبری: گام‌هایی مطمئن برای نهایت بهره‌برداری از استعدادهایتان

ادامه مطلب

closeکتاب پنج سطح رهبری: گام‌هایی مطمئن برای نهایت بهره‌برداری از استعدادهایتان

کتاب پنج سطح رهبری: گام‌هایی مطمئن برای نهایت بهره‌برداری از استعدادهایتان به قلم جان سی ماکسول، به شما کمک خواهد کرد تا قدم به قدم از از پله‌های موفقیت بالا رفته و به رهبر یا مدیری تاثیرگذار و مثال زدنی تبدیل شوید. کتاب پنج سطح رهبری (The five levels of leadership) با بیش از 200 هزار نسخه فروش، به شما یاد خواهد داد که رهبری، فقط داشتن یک جایگاه نیست. جان سی ماکسول (John C Maxwell) این موضوع را تنها ابتدایی‌ترین مرحله از تبدیل شدن به یک رهبر اثرگذار می‌داند. او در این اثر روش‌هایی که شخص برای مبدل شدن به یک رهبر واقعی نیاز دارد را به پنج سطح یا پله تقسیم کرده و معتقد است، تا هنگامی که نتوانید بر روی پله نخست مسلط شوید، رسیدن به پله‌های بعدی عملی غیرممکن است. چطور می‌توان به دیگران دستور داد و آن‌ها پیروی کنند؟ آیا فردی هستید که دیگران مجبور به اطاعت از شما هستند ولی شما را دوست ندارند؟ آیا شنونده و نظارت‌گر خوبی برای کارمندان خود هستید؟ آیا در دوران کودکی پس از هر شکست در بازی، دوستان خود را به ادامه بازی تشویق می‌کردید؟ برای اینکه کارکنان زودتر از سر کار خود بلند نشوند و انرژی و زمان کافی جهت انجام کارهای روزانه خود بگذارند باید چه کار کرد؟ اگر نمی‌خواهید تنها رئیس یا رهبری باشید که بقیه ملزم به اطاعت از او هستند اما در حقیقت رضایتی از همکاری با وی ندارند و نیز اگر خواهان آن هستید گام‌هایی فراتر از یک رهبر خوب بردارید، باید توانایی الهام بخشیدن و تاثیرگذاری را به دست آورده و گروهی از افراد را به عنوان مجموعه خود بسازید که نه تنها از شما به عنوان یک رهبر نمونه پیروی نمایند، بلکه از آن مهم‌تر، خودشان در آینده رهبرانی کارآمد می‌شوند. اثر حاضر از دل یک سخنرانی بیرون آمده که ماکسول بارها در سرتاسر دنیا برای افراد گوناگون برگزار کرده است. از نظر ماکسول، رهبری به مفهوم نفوذ است. به عبارتی اگر شما بتوانید نفوذتان را در دیگران را افزایش دهید، می‌توانید رهبری مؤثر باشید. ماکسول در این کتاب طریقه‌ی درست رهبری کردن و ارتقای افراد به عنوان یک رهبر را به شما آموزش می‌دهد. جان سی ماکسول نویسنده بسیاری از آثار پرفروش نیویورک تایمز در حوزه مدیریت و رهبری با بیش از 25 میلیون کتاب به 50 زبان مختلف در حوزه رهبری و رشد کسب و کار، در سال 2014 به عنوان نخستین رهبر با نفوذ در زمینه کسب و کار از طرف انجمن مدیریت امریکا شناخته شده است. او در سال 2015 به عنوان برترین مدرس رهبری در جهان و 6 سال متوالی نیز به عنوان رهبر برتر از سایت رهبران حرفه‌ای انتخاب شد و جایزه‌ی صلح جهانی مادر ترزا را دریافت کرد. او مشاور بیش از 500 شرکت، رئیس جمهور و خیلی از رهبران ارشد کسب و کار و نیز مشاور شرکت مایکروسافت است. جملات برگزیده پنج سطح رهبری: - اگر رهبر به حرف مردم گوش کند، آن‌ها هم به حرف او گوش می‌دهند.- رهبر مردم را هدایت می‌کند تا قابلیت‌های‌شان به عنوان انسان شکوفا شود و بدین طریق پیشرفت کنند.- وقتی همه‌ی تلاش‌تان را بکنید تا بهترین کاری که از عهده‌تان برمی‌آید را انجام دهید همیشه برنده خواهید بود.- تربیت آدم‌ها مثل مسابقه نیست. اگر سریع بدوید و سعی کنید اول شوید، به‌ تنهایی اول می‌شوید.- هدف زندگی این نیست که تا ابد زنده بمانیم. هدف زندگی این است که کاری کنیم که تأثیرگذار باشد.- بزرگ‌ترین هدف رهبری بهبود زندگی افرادی است که در آینده قرار است رهبر شوند. در بخشی از کتاب پنج سطح رهبری می‌خوانیم: رهبری پویا است، و از رابطه‌ای به رابطه‌ی دیگر تغییر می‌کند. همین اصل درباره‌ی 5 مرحله‌ی رهبری نیز صادق است. رابطه‌ی رهبری پیرویِ من با پنج نفر متفاوت در محل کارم ممکن است در پنج مرحله‌ی متفاوت از 5 مرحله‌ی رهبری جای بگیرد. فردی که تازه کارش را شروع کرده تنها مقام من را قبول می‌کند، در حالی که کسی که روی او سرمایه‌گذاری کرده‌ام و او را تا رهبر شدن بالا کشیده‌ام احتمالاً من را به عنوان رهبر مرحله‌ی 4 قبول دارد. اگر من پدر خوبی در منزل باشم، ممکن است نسبت به (در ارتباط با) فرزندانم رهبر مرحله‌ی 4 محسوب شوم. اگر پدر غایب بوده باشم، ممکن است در مرحله‌ی 1 قرار بگیرم. نسبت به همسایه‌ی دیوار به دیوارم ممکن است در مرحله‌ی 2 باشم. تا به حال شده که ایده‌ای را با اعضای تیم‌تان مطرح کرده باشید و با انواع پاسخ‌ها و واکنش‌ها به یک ایده‌ی واحد مواجه شده باشید؟ این رفتار را به چه چیزی نسبت می‌دهید؟ پیشینه‌ی متفاوت هر فرد؟ مرحله‌ی متفاوت هوش هر نفر؟ مرحله‌ی متفاوت آموزش و تجربه؟ شخصیت‌های متفاوت؟ به باور من، همه‌ی این عوامل به‌ نوعی تأثیرگذارند، ولی اغلب تأثیرگذارترین عامل این است که در ارتباط با هر یک از اعضای تیم‌تان در چه مرحله‌ای از رهبری قرار دارید. نکته اینجا است که این ارتباط و نسبت قابل تغییر است. فهرست مطالبمی‌توانید برای زندگی‌تان یک نقشه‌ی رهبری داشته باشیدمی‌توانید شیوه‌های عملی رهبری را یاد بگیریدنگاه کلی به 5 مرحله‌ی رهبریکاوشی در 5 مرحله‌ی رهبریارزیابی کیفیت رهبری: چطور می‌توان مرحله‌ی فعلی رهبری خود را تعیین کردمرحله‌ی 1: مقام: جای خوبی برای سر زدن است، اما برای سکونت مناسب شما نیست.جنبه‌های مثبت مقامجنبه‌های منفی مقامبهترین رفتارها در مرحله‌ی 1قوانین رهبری در مرحله‌ی مقامباورهایی که به رهبر کمک می‌کند به مرحله‌ی 2 ارتقاء یابدراهنمای پیشرفت در مرحله‌ی 1مرحله‌ی 2: رابطه: تا زمانی که مردم را دوست نداشته باشید نمی‌توانید آن‌ها را هدایت کنیدجنبه‌های مثبت رابطهجنبه‌های منفی رابطهبهترین رفتارها در مرحله‌ی 2قوانین رهبری در مرحله‌ی رابطهباورهایی که به رهبر کمک می‌کند به مرحله‌ی 3 ارتقاء یابدراهنمای پیشرفت در مرحله‌ی 2مرحله‌ی 3: بازدهی: قابلیت به سرانجام رساندن امور، رهبران واقعی را از کسانی که آرزوی رهبری دارند جدا می‌کندجنبه‌های مثبت بازدهیجنبه‌های منفی بازدهیبهترین رفتارها در مرحله‌ی 3قوانین رهبری در مرحله‌ی بازدهیباورهایی که به رهبر کمک می‌کنند به مرحله‌ی 4 ارتقاء یابدراهنمای پیشرفت در مرحله‌ی 3مرحله‌ی 4 پرورش افراد: کمک به رشد رهبران باعث افزایش نفوذ و تأثیر شما می‌شودجنبه‌ی مثبت پرورش افرادجنبه‌ی منفی پرورش افرادبهترین رفتارها در مرحله‌ی 4قوانین رهبری در مرحله‌ی پرورش افرادباورهایی که به رهبر کمک می‌کند به مرحله‌ی ۵ ارتقاء یابدراهنمای پیشرفت در مرحله‌ی 4مرحله‌ی 5: قله: بزرگ‌ترین موفقیت در رهبری رساندن رهبران دیگر به مرحله‌ی 4 استجنبه‌های مثبت قلهجنبه‌های منفی قلهبهترین رفتارها در مرحله‌ی 5قوانین رهبری در مرحله‌ی قلهبه دیگران کمک کنید به مرحله‌ی 4 و 5 برسندراهنمای بهترین عملکرد در مرحله‌ی 5اوصاف یک رهبر مرحله‌ی 5جان وودن، مربی بسکتبال

more_vert کتاب 8 اصل ورود به باشگاه میلیاردرها

ادامه مطلب

closeکتاب 8 اصل ورود به باشگاه میلیاردرها

کتاب 8 اصل ورود به باشگاه میلیاردرها نوشته‌ی جیم ویر، شخصیت و عملکرد پنج ثروتمند بزرگ دنیا را مورد بررسی قرار می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا با شناخت تیپ شخصیتی خود و روش‌های الگوبرداری از این افراد ثروتمند، در مسیر سرمایه‌گذاری و ثروت‌سازی قرار بگیرید. همه کتاب‌هایى که درباره کسب‌ و کار نوشته شده‌اند، ادعا مى‌کنند که مشکلى را شناسایى و برطرف مى‌کنند و این کتاب نیز تفاوتى با بقیه ندارد. موضوعى که در این‌جا به آن پرداخته مى‌شود، این است که بسیارى از کسانى که اقدام به سرمایه‌گذارى مى‌کنند، معیارهاى مختص خود را دارند. بسیارى از افراد که اقدام به سرمایه‌گذارى مى‌کنند، سودآورى را از مقدارى که مى‌توان با سرمایه‌گذارى در صندوق‌هاى سرمایه‌گذارى به‌ دست آورند، فراتر نمى‌برند. به‌ طور ساده باید گفت، سرمایه‌گذاران، ارزش افزوده‌اى ایجاد نمى‌کنند و جالب اینکه سرمایه‌گذاران این را مى‌دانند و به همین دلیل است که صندوق‌هاى سرمایه‌گذارى در حال رشد هستند. بنابراین، سرمایه‌گذاران براى بالا بردن رکوردهاى رقابتى خود چه مى‌توانند بکنند؟ همان فعالیت‌هایى را که پیش از این انجام مى‌دادند، تکرار کنند؟ در این صورت ممکن است دچار سندرم لامپ خیابان (برگرفته از داستانى درخصوص دوستى که ترجیح مى‌داد کلیدهایش را زیر لامپ خیابان جستجو کند تا اینکه در کوچه‌اى که آن‌ها را گم کرده بود به دنبال‌شان بگردد، زیرا نور لامپ بهتر بود) شوند. سرمایه‌گذارانى که در مقابل تغییر مقاومت مى‌کنند، به‌ لحاظ رفتار غیرعاقلانه نیز گناهکار محسوب مى‌شوند، رفتارى مبتنى بر: «انجام مکرر همان کارها و انتظار به‌ دست آوردن نتایج متفاوت.» پس باید چه کاری انجام داد؟ اگر بتوانید در مقابل شرایط سخت و پیچیده بازار واکنش صحیحی از خود نشان بدهید به سودآوری نزدیک می‌شوید. جیم ویر (Jim Ware) فردی است که با استفاده از روانشناسی تحلیلی یونگی به دانش و مهارتی خاص در شناخت افراد و سرمایه‌گذاری‌های موفق رسیده و به شما کمک می‌کند تا معنای عمیقی از واکنش صحیح در بازارهای بهم ریخته و سخت را لمس و درک کنید و خودتان را آماده کنید تا به باشگاه میلیاردرها وارد شوید. جیم ویر در کتاب 8 اصل ورود به باشگاه میلیاردرها (The Psychology of Money: An Investment Manager's Guide to Beating the Market) به تجزیه و تحلیل روان‌شناختی نابغه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و راه‌های مدیریت پول توسط آنان می‌پردازد و نتایج تحقیقات خود را به صورت یک راهنمای قابل استفاده و به صورت گام به گام برای افزایش سودآوری در اختیار شما قرار می‌دهد. جملات برگزیده‌ی کتاب 8 اصل ورود به باشگاه میلیاردرها: - بهترین کارى که من انجام دادم، انتخاب قهرمانان درست بود. (وارن بافت)- ما به همه چیز عادت مى‌کنیم، حتما لازم نیست توسط کسى از پنجره به بیرون پرتاب شویم، بلکه مى‌توانیم با سخنانى فریب‌آمیز پله‌پله به پایین رانده شویم. (مارک توآین)- من حقایق را درک مى‌کنم، آن‌ها را با شکیبایى بررسى مى‌کنم و از قدرت تجسم استفاده مى‌کنم. (برنارد باروخ)- این یک تناقض نیست که بگوییم رفتارهاى ما شباهت بسیار زیادى به باورهاى‌مان دارند. (آلفرد نورث وایت هد)- ذات انسان‌ها یکى است؛ این عادات‌شان است که آنان را از یکدیگر متمایز مى‌کند. (کنفوسیوس) در بخشی از کتاب 8 اصل ورود به باشگاه میلیاردرها می‌خوانیم: وقتى درباره سبک‌هاى شخصیتى و سرمایه‌گذارى صحبت مى‌کنم، مردم مى‌پرسند: «آیا براى مدیریت پول، شخصیتى آرمانى وجود دارد؟» اعتراف مى‌کنم که وقتى براى نخستین بار به تحقیق درباره سبک‌هاى شخصیتى سرمایه‌گذاران خبره پرداختم، این سؤال مرا بسیار هیجان‌زده کرد. آیا این امکان وجود داشت که شخصیتى آرمانى براى مدیریت پول پیدا شود؟ چه مى‌شد اگر وارن بافت و پیتر لینچ گونه‌هاى شخصیتى یکسانى داشتند؟ چه مى‌شد اگر شرکت‌هاى سرمایه‌گذارى مى‌توانستند مدیران اوراق بهادار را براساس گونه شخصیتى آن‌ها استخدام کنند؟ خیلى دست‌نیافتنى به‌ نظر مى‌رسد؟ در عرصه ورزش حرفه‌اى، مردى به‌نام نید ناگل دقیقا همین کار را مى‌کند. نید ناگل مى‌تواند فقط با تماشاى راه رفتن و صحبت کردن بازیکنان، تشخیص دهد که آنان باید در چه جایگاهى بازى کنند. مقاله‌اى نوشته مارتین دوگارد در مجله امریکن وى، (15 دسامبر سال 1998)، گزارش مى‌دهد که نید ناگل یکى از مشاوران مربى تیم فوئنیکس سانز، به نام دنى اینگ است. وقتى از او درباره معامله‌اى با دالاس سؤال شد که از طریق آن جیسون کید به سانز آورده مى‌شد، نید ناگل به اینگ توصیه کرد: «او فردى درون‌گرا، حسى، تفکرى و ادراکى (ISTP) است. آن‌ها بازیکن گارد حمله ایده‌آل شما در اتحادیه ملى بسکتبال آمریکا هستند. آن‌ها پیرامون خود را خیلى خوب زیر نظر دارند و انرژى خود را خیلى خوب ذخیره مى‌کنند. آن‌ها متفکران بزرگى هستند. وقتى بر بازى تسلط دارند و زمین را خوب مى‌بینند، این قابلیت را دارند که کل تیم را در وضعیت بهترى قرار دهند. مایکل جردن یک درون‌گرا، حسى، تفکرى و ادراکى (ISTP) است.» فهرست مطالبپیش‌گفتاربخش اول: سرمایه‌گذار: رفتارهاى روانشناختى خبره‌هافصل 1: خبره‌هاى سرمایه‌گذارى: گروه: پنج‌گانهفصل 2: هشت عادت مهمفصل 3: اسرار سرمایه‌گذاران خبره: پیچیدگىفصل 4: خودشناسىفصل 5: تقویت توانایى‌هاى خودفصل 6: شخصیت آرمانى سرمایه‌گذارىفصل 7: شخصیت نمادین سرمایه‌گذارىبخش دوم: گروه سرمایه‌گذارى: تکنیک‌هاى همکارىفصل 8: آیا امروزه کار گروهى امکان‌پذیر است؟فصل 9: دست‌کش‌هاى طلایى یا قانون طلایى؟فصل 10: ابزارهایى براى گروه‌هاى سرمایه‌گذارىفصل 11: پیشینه‌اى از یک نمونهفصل 12: خلق و خوها و گروه‌ها: کاربرد آن‌ها در بازارهافصل 13: خلق و خوها و خدمت به مشترىبخش سوم: گروه سرمایه‌گذارى خلاق:: ابزارهایى براى افزایش خلاقیتفصل 14: مشکل‌گشایى جمعى براى توده‌هافصل 15: سرمایه‌گذار خلاق: متقاعد کردن منتقدانفصل16: ایجاد فضایى امنفصل 17: رهنمودهایى براى امنیتفصل 18: فرض کنید هیچ چیز نمى‌دانید (آ)فصل 19: دنده عوض کردن (ک)فصل 20: رنج و سختى را به جان خریدنفصل 21: کنار گذاشتن تفکر مبتنى بر «یا این یا آن» (و)فصل 22: اقتباس از سایر روش‌ها «ب»فصل 23: کمک خواستن «آ»فصل 24: ابزار و راهکارها (ت)فصل 25: یافتن روش‌هاى شخصىبخش چهارم: سرمایه‌گذار شهودى:: سرمایه‌گذارى با هر دو سمت مغزفصل 26: سرمایه‌گذارى کوانتومىفصل 27: موج‌ها و/ یا ذراتفصل 28: مثال براى دریافت شهودىفصل 29: عمل کردن با تمام سیلندرها

more_vert 4 اشتباه تحصیلی که والدین مرتکب می‌شوند

ادامه مطلب

close4 اشتباه تحصیلی که والدین مرتکب می‌شوند

دکتر بنی‌سی: یکی از دغدغه‌های مهم والدین، به‌خصوص در ایرانی‌هاست. والدین به هر دری می‌زنند تا بتوانند فرزندانی موفق و سربلند به جامعه تحویل دهند ولی وسواس زیاد در این راه مشکلاتی برای دانش‌آموزان و گاهی خانواده ایجاد می‌کند. در این مطلب به 4 اشتباه رایج که والدین از روی ناآگاهی انجام می‌دهند، اشاره می‌کنیم. تلاش برای جهشی زدن دانش‌آموز گاهی والدین، دانش‌آموز را وارد چرخه اشتباه تحصیلی می‌کنند. این اشتباه، جهشی خواندن دانش‌آموز است. این کار اصلا سودی برای دانش‌آموز ندارد. گاهی دیده می‌شود خانواده‌ها برای آماده کردن کودک تمام تابستان را به فرستادن کودک به کلاس‌های تقویتی اختصاص می‌دهند حتی گاهی در روزهای تعطیل مانند عید نیز وقت خود را صرف سروکله زدن با کودک برای خواندن دروس کلاس بالاتر می‌کنند، ولی باید به این نکته توجه داشت جهشی خواندن الزاما به این معنا نیست که دانش‌آموز تیزهوش است. والدین باید بدانند که فرزندشان، همان‌طور که هوش شناختی دارد، دارای هوش هیجانی و معنوی نیز است. همه اینها باید کنار هم رشد و تکامل پیدا کنند. تحصیل صرفا به معنای نمره کسب کردن و گذراندن پایه‌های تحصیلی نیست. دانش‌آموز در هر پایه‌ای از تحصیل باید مهارت‌های روانی، اجتماعی، حرکتی و... را کسب کند و بتواند آنها را ارتقا دهد. معمولا کودکان در سال‌های اولیه تحصیلی یعنی پایه‌های دوم و سوم ابتدایی کلاس‌ها را جهشی می‌خوانند. از طرفی، جهشی خواندن در بازی‌های کودکانه نیز تاثیر منفی دارد. بازی‌های کودکانه در هر سنی متفاوت است، مثلا یک کودک کلاس دوم شاید دوست داشته باشد با عروسک‌های خود بازی کند ولی اگر یک کودک 9-8 ساله وارد کلاس پنجم شود شاید شرایط به گونه دیگری شود و کودک باید این حس را در خود سرکوب کند. در واقع، کودکی از او گرفته می‌شود و باید با سرعت بیشتری وارد بزرگسالی شود. حتی توقع‌ جمع از کودک بالاتر می‌رود و به‌طور ناخودآگاه اطرافیان از او می‌خواهند رفتاری بزرگ‌تر از سن خود نشان دهد. از نظر فیزیولوژیکی نیز باید این نکته را در نظر گرفت که سلول‌های عصبی با افزایش سن کامل می‌شوند. زمانی که سلول‌های عصبی دانش‌آموز کامل نشده و از لحاظ قد، وزن و... از همکلاسی‌های خود عقب‌تر است، ممکن است اعتماد به‌نفس او کمتر شود. البته این کودکان در آینده هم ممکن است دچار مشکلاتی شوند. از سوی دیگر، نمی‌توان گفت الزاما هر کودکی که جهشی می‌خواند در آینده دچار مشکل می‌شود ولی والدین حتما باید به این نکته توجه کنند تلاش برای اینکه کودک یکی-دو سال زودتر وارد دانشگاه یا بازار کار شود، چه معنایی دارد و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این کار ارزش دارد که کودک از نظر روانی آسیب ببیند؟ انسان زمانی به پختگی لازم می‌رسد که همه چیز در زمان مناسب کنار هم قرار بگیرد. تلاش برای شناسنامه گرفتن در نیمه اول سال مورد بعدی بحث شناسنامه گرفتن کودکانی است که در نیمه دوم متولد می‌شوند. والدین این کودکان معمولا نگران هستند از اینکه سن تقویمی کودک متناسب با سال تحصیلی نباشد؛ یعنی کودکی که 8 ساله است، وارد کلاس اول می‌شود. به همین دلیل همیشه با این مشکل مواجه هستیم که خانواده در تلاش‌اند تا زودتر شناسنامه بگیرند ولی درست است که کودک ممکن است یک سال از نظر سنی عقب بیفتد ولی در یک سال توانایی‌ها و مهارت‌های زیادی را آموزش می‌بیند که عملکرد او را بالا می‌برد. جسم کودک نیز به رشد کامل می‌رسد. والدین نباید کودک خود را با دیگران مقایسه و توجه کنند اتمام تحصیلات یک سال زودتر یا دیرتر به معنای پیشرفت یا پسرفت از زندگی و تحصیلات نیست. رقابت برای ثبت‌نام کودک در کلاس‌های تقویتی متفاوت فرستادن کودک به کلاس‌های تقویتی عمدتا باید برای جبران کم‌کاری‌های دانش‌آموز در مواقعی باشد که کودک مثلا در درس ریاضی یا دیکته ضعیف است، اما در رویکرد دیگر والدین قصد دارند کودک را وارد عرصه رقابتی کنند. تلاش‌های خانواده معمولا در فصل تابستان و بعد از اتمام امتحانات شروع می‌شود، درست وقتی که کودک باید استراحت و تفریح کند. گاهی دیده می‌شود دانش‌آموز بعد از اتمام کلاس خصوصی ریاضی وارد کلاس پیانو یا نقاشی و... می‌شود. در این مواقع بحث چشم و هم‌چشمی مطرح می‌شود و در این کار هیچ هدفی دنبال نمی‌شود اما والدین باید توجه کنند که هیچ‌گاه برای فرستادن فلان کلاس تقویتی به کودک اصرار نورزند. دانش‌آموز باید همه کلاس‌ها را در حد مقدماتی و اولیه تجربه کند و سپس با والدین و کمک روان‌شناسان و مشاورها به سوی آنچه که دوست دارد، سوق داده شود. مثلا در کلاس‌های ورزشی توصیه می‌شود دانش‌آموز به‌تدریج در همه کلاس‌ها مثل بسکتبال، فوتبال و... ثبت‌نام کند تا متوجه شویم اصلا استعداد ورزشی دارد؟ و اگر دارد، به کدام ورزش علاقه‌مند است؟ متاسفانه والدین گاهی عقاید خود را به کودک تحمیل می‌کنند، مثلا مادری که دوست داشته پیانو بزند، کودک خود را به کلاس پیانو می‌فرستد. قابل‌توجه اینکه 7 نوع هوش وجود دارد؛ هوش موسیقی، هوش طبیعی، ریاضی، میان‌فردی، کلامی، فیزیکی و بصری. همه هوش‌ها در انسانی که از نظر ذهنی سالم است، وجود دارد ولی میزان آن نوسان (شدت و ضعف) دارد. والدین باید کودکان را نزد مشاور ببرند تا تست‌های استعدادیابی انجام شود. در این تست‌ها مشخص می‌شود که کودک در کدام یک از درس‌های عملی، حفظی یا فنی و... قوی‌تر است سپس با توجه به آن می‌توان کودک را در جهت درستی هدایت کرد. کلاس‌های تقویتی که برای کودک انتخاب می‌شود باید با میل و علاقه او باشد. تلاش برای ثبت‌نام دانش‌آموز در مدارس یا کلاس‌های تقویتی خاص مورد دیگری که توصیه می‌شود خانواده‌ها نسبت به آن دقت داشته باشند، انتخاب مدرسه یا کلاس‌های تقویتی خاص است. برای انتخاب مدرسه والدین باید خودشان وارد مدرسه شوند و فضای آن را ببینند. از سوی دیگر، با دانش‌آموزانی که در سال‌های قبل در همان مدرسه تحصیل کرده‌اند، صحبت کنند. باید کادر آموزشی، رویکرد تحصیلی و شرایط حاکم بر مدرسه بررسی شود. همیشه نباید تاکید روی این موضوع باشد که دانش‌آموز را در مدرسه غیرانتفاعی ثبت‌نام کنید. بعضی از مدارس دولتی عملکرد بسیار بهتری نسبت به مدارس غیرانتفاعی دارند. به تعداد دانش‌آموزان در یک کلاس درس نیز توجه کنید. آزمایشگاه‌ها، سالن غذاخوری و... شاخص‌های یک مدرسه خوب محسوب می‌شوند. گاهی والدین فکر می‌کنند اگر فرزندشان را در یک مدرسه نمونه که فاصله زیادی هم با منزل مسکونی دارد، ثبت‌نام کنند، دانش‌آموز پیشرفت زیادی خواهد داشت، در حالی که این اتفاق نخواهد افتاد. مدرسه باعث نبوغ کودک نمی‌شود، بلکه توانمندی‌هاست که موجب پیشرفت دانش‌آموز می‌شود. این کار اتفاقا در انتخاب کلاس‌های تقویتی نیز دیده می‌شود. دانش‌آموز یا کودک مجبور است مدت زیادی در تردد باشد و از این کلاس در فلان نقطه شهر به کلاس دیگری در فلان نقطه شهر برود. والدین باید توجه کنند با توجه به ترافیک در شهرهای بزرگ و راه‌های دور اگر دانش‌آموز مدت طولانی در مسیر رفت‌وآمد به خانه و مدرسه بماند، توانایی لازم برای یادگیری در او کاهش خواهد یافت. بهتر است از همان روزهای تابستان به فکر انتخاب مدرسه باشید. همچنین در انتخاب کلاس‌های تقویتی دقت کنید تا فاصله آن زیاد از خانه دور نباشد. منبع: هفته نامه سلامت

more_vert کتاب بازاریابی مد (تأثیر انتخاب مصرف کننده و وفاداری در کالاهای مد)

ادامه مطلب

closeکتاب بازاریابی مد (تأثیر انتخاب مصرف کننده و وفاداری در کالاهای مد)

کتاب بازاریابی مد (تأثیر انتخاب مصرف کننده و وفاداری در کالاهای مد) نوشته‌ی کارولین لبون، به مدیران کمک می‌کند تا از ارزش‌هایی که مد به محصولات اضافه می‌کند، به عنوان اهرمی استفاده و در عین حال مشتریان وفاداری را در بازارهای مد رقابتی ایجاد کنند. کتاب بازاریابی مد (Fashion marketing) می‌تواند به عنوان منبع مکمل و کمکی برای دروس رفتار مصرف‌ کننده و بازاریابی پیشرفته به کار برده شود. مد در همه‌جا هست! این دامنه‌ها فراتر از حد و حدود و تقریبا هر نوع کالایی را دربردارد (به عنوان مثال، پوشاک، اتومبیل، دستگاه‌های دیجیتال، غذا، ادبیات، مسافرت، موسیقی، دکوراسیون خانه و سلامتی شخصی). مد بر منافع عامه، پوشش رسانه‌ای، و موفقیت محصول تأثیر عمده‌ای دارد. درست است که مد در همه‌جا وجود دارد اما آیا کسی قدرت آن را درک می‌کند؟ ابتدا باید از خودمان بپرسیم مد چه چیزی را ارائه می‌دهد. برای بیشتر مردم اصطلاح مد تنها لباس را تداعی می‌کند؛ اما مد در محدوده‌ی وسیعی از محصولات مانند تلفن همراه، ماشین، دکوراسیون خانه، اسباب‌بازی، موسیقی و... به کار می‌رود. در این صنعت جهانی، بازیگران بسیاری در تعامل هستند از جمله طراحان، تأمین‌ کنندگان و خرده فروشان، که برای فروش پوشاک و قطعات جانبی همکاری می‌کنند. علاوه بر این، مهم‌ترین مقوله از نظر سرمایه‌‌گذاری، تجارت و اشتغال صنعت مد جهانی است. با این حال به تقاضای غیر قابل پیش‌بینی وابسته است. بنابراین، شرکت‌های مد با یک معضل مواجه می‌شوند: از یک سو، آن‌ها بارها و بارها باید به تولید کالاهای فوری بپردازند که بتواند هر زمان مشتریان را تحریک کند و از سوی دیگر کالاها به سود مستمر نیازمند هستند. یک چالش کلیدی برای مدیران مد، طراحی و راه‌اندازی مد جدید است. محصولاتی که در طول زندگی بسیار کوتاه آن‌ها، برای مشتریان به موفقیت برسند همراه با اینکه بتواند بر جذابیت شخصی مصرف‌ کنندگان و میل و ظاهر آن‌ها تأثیرگذار باشند. مدیران مد، طراحی روزانه، تجارت، توزیع، ترفیع و فروش محصولات زودگذر به اولین خریدار مد جذب شده را مدیریت می‌کنند و بدین وسیله به سودآوری بیشتری می‌رسند. بعضی از این مفاهیم مرتبط با مد به نظر با عقل جور در نمی‌آیند. در واقع، شرکت‌ها چگونه می‌توانند سودهای زیادی را به دست آورند در حالی که آن‌ها باید محصولاتی را معرفی و با آن معامله کنند که به صورت هفتگی یا ماهیانه تغییر می‌کنند؟ در واقع صنعت مد این تضاد را به عنوان اهرم فشاری برای پیشرفت فراتر از تغییرات پی در پی کسب‌وکار خود، قرار می‌دهد. کارولین لبون (Caroline Le Bon) در این اثر با انجام تجزیه و تحلیل دقیق از اقدامات بهترین تولید کنندگان و خرده فروشان، مصاحبه با مشتریان و شرکت‌ها و بررسی تحقیقات آکادمی‌های اخیر در مورد بازاریابی مد در تلاش است تا به پرسش‌هایی کاربردی پاسخ دهد همچون: چرا و چگونه محصولات مد علیرغم اینکه به صورت مستمر باید تغییر کنند مورد درخواست مشتریان هستند؟ چه عناصر و مزایای خاصی از مد تأثیرگذار است و شرکت‌ها چگونه می‌توانند از آن‌ها بهره‌برداری کرده و نفع ببرند؟ شرکت‌ها برای افزایش موفقیت مد محصول خود از چه استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی باید بهره ببرند و در عین حال تصور مشتریان را مدیریت کنند و به آن پیوند دهند؟ شرکت‌ها چگونه می‌توانند وفاداری مشتریان را حفظ کرده و درآمد خود را از محصولات مد افزایش دهند؟ در بخشی از کتاب بازاریابی مد می‌خوانیم: تأثیرات گروه بر خریداران نیز متفاوت است. نوجوانان نسبت به قضاوت همتایانشان بسیار حساس‌ترند و قبل از خرید پوشاک و لوازم زینتی به آن‌ها رجوع می‌کنند. داشتن همان سبک از کلاه یا کفش‌های بسکتبال با توجه به هنجارهایی که نوجوانان می‌پذیرند و ادامه می‌دهند. زنان تمایل بیشتری به نظرات و انتخاب‌های دیگران نسبت به مردان دارند و سپس واکنش مثبت یا منفی نشان می‌دهند. از آن جا که تأثیرات اجتماعی به گونه‌های مختلفی می‌توانند درونی سازی و ارزیابی شوند. ما در نظر داریم که نقش گروه‌های مرجع را در فرایند تصمیم‌گیری محصول مد در نظر بگیریم. قابلیت رویت ذاتی موجود در لباس‌های مد به این معنی است که این اقلام مفاهیمی را در خود دارند که بر روی تصمیم خریداران تأثیر می‌گذارند. یک گروه وابسته مجموعه‌ای از افراد است که متعلق به همان ساختار هستند، برای مثال یک کلوپ ورزشی یا یک حزب سیاسی. یک فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند شباهت‌های این گروه را منعکس کند، به ویژه به این دلیل که مردم اغلب به چنین وابستگی‌هایی نیاز دارند تا در محیط اجتماعی خود تکامل پیدا کنند. علاوه بر این مردم تلاش می‌کنند تا از طریق انتخاب‌های مصرفی مد خود به انتظارات گروه پاسخ دهند، به طوری که شناخت دیگران امری حیاتی است. ما در محیط‌های اجتماعی زندگی می‌کنیم، با دیگران ارتباط برقرار می‌کنیم و به قضاوت دیگران کمتر یا بیشتر حساس هستیم؛ اما همه‌ی ما به شناخته شدن نیاز داریم. همان‌طور که «مازلو» در سال 1943 منتشر کرد، افراد به دنبال برآورده کردن 5 نوع نیاز هستند. فیزیولوژیکی (مانند خوردن، نوشیدن، استراحت کردن)، امنیت (حمایت مادی)، اجتماعی (ارتباط، دوستی، دوست داشتن)، عزت (مورد احترام بودن، مورد تأیید بودن) و موفقیت (شکوفایی استعداد). هنگامی که یک نیاز برآورده می‌شود افراد سطح بعدی از نیازها را دنبال می‌کنند. فهرست مطالبپیشگفتارفصل 1: مد به عنوان امپراتوری فریبندگیتوسعه‌ی کسب‌وکار کالاهای زودگذرکنترل فرایند انتشار مدخلاصهفصل 2: مد به عنوان دنیایی از تأثیراتایجاد اثرات نمادین توسط مداستفاده از نفوذ اجتماعی با مدخلاصهفصل 3: مد و تنوع محصولپرداختن به روندها و محصولات مد روزمحصولات مد در برابر محصولات نوآورانهخلاصهفصل 4: نظارت بر هزینه و قیمت در بازاریابی مدتولید محصولات مد و کنترل هزینه‌هامحصولات مد و چالش‌های قیمتخلاصهفصل 5: مد به عنوان یک شیوه ارتباطیشیوه‌ای برای ارتباط بین فردیشیوه‌ای برای ارتباطات بیرونینمایشگاه هاروابط عمومیتبلیغاتتجارت و ویترین فروشگاهفروش شخصیفرایندسازی معامله، فروش معمول و فروش خلاقانهبازاریابی مستقیمخلاصهفصل 6: مدیریت کانال‌های توزیع و تقویت تأثیر مدکانال‌های سنتی توزیعفروشگاه‌های مستقلسوپرمارکت‌هامد سریعبوتیک‌هافروشگاه‌های بزرگابزار جدیدی برای انتشار مد: فروش آنلاینخلاصهفصل 7: اهرم ارزش ویژه مُد، سود مطلقدر جستجوی مزایای نمادیندر جستجوی مزایای تجربیخلاصهفصل 8: کنترل چالش‌های مدیران برای محصولات مد موفقایجاد حفظ وفادای به مدتوسعه اخلاقیات در مدخلاصه

more_vert افراد ثروتمند موفق درباره ثروتمند شدن این اعتقادات را دارند

ادامه مطلب

closeافراد ثروتمند موفق درباره ثروتمند شدن این اعتقادات را دارند

بسیاری از ما، برای پولدار شدن به دنبال فرمول‌های سری و پیچیده می‌گردیم درحالیکه بسیاری از ثروتمندان موفق جهان، بدون توجه به این فرمول‌های پر رمز و راز، با تلاش خودشان و از راه‌های ساده به این موفقیت دست یافته‌اند. برخی از ثروتمندان مشهور ثروتمندزاده هستند و برخی نیز به واسطه خوش‌شانسی پولدار شده‌اند. بسیای دیگر نیز از مزایایی بهره‌مند بوده‌اند که خیلی از ما از آنها محروم بوده‌ایم. اما اگر از ثروتمندانی که با پشتکار خودشان پولدار شده‌اند، رمز موفقیتشان را بپرسید، قطعا به شما خواهند گفت که آنها الزاما از سایر مردم باهوش‌تر نیستند و هیچ‌وقت هم متکی به فرمول‌های پیچیده و فوق محرمانه پولدار شدن که ما از آنها بی‌ اطلاع هستیم، نبوده‌اند. آنها در عوض، موفقیت خود را با تلفیقی از عشق و پشتکار فراوان به علاوه دُز بی‌خطری از لجاجت و سرسختی تضمین کرده‌اند. قصد داریم اندکی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم و ببینیم بعضی از موفق‌ترین ثروتمندان جهان واقعا چگونه فکر می‌کنند و به اعتقاد آنها، شما برای ثروتمند شدن به چه چیز نیاز دارید تا صفرهای بیشتری را جلوی رقم حساب بانکی خود اضافه کنید؟ پس‌انداز کنید«مارک کوبان»، کارفرما و مالک تیم بسکتبال «دالاس ماوریکس» حدود ۳ میلیارد دلار ثروت دارد. او این ثروت را از راه ساخت و ساز اندوخته است و اکنون به جایی رسیده که در گفتن راز ثروتمند شدن خود به دیگران خساست نمی‌ورزد. اما به نظر شما مهمترین عامل ثروتمند شدن کوبان چیست؟ خیلی ساده است؛ پول خود را صرف خرید چیزهای بی‌ارزش نکنید. این یکی از مهم‌ترین توصیه‌هایی است که او در یکی از مطالب منتشر شده در وبلاگ خود با عنوان «چگونه ثروتمند شویم» کرده است. وی در این مطلب گفته است: تا می‌توانید پس‌انداز کنید. حتی اگر شده یک پنی پس‌انداز کنید. به جای خرید قهوه روزانه آب بنوشید و به‌جای رفتن به رستوران‌های گران قیمت نان و پنیر بخورید. بدهی‌های کارت اعتباری خود را کاهش دهید. نخستین قدم برای ثروتمند شدن نظم و دیسیپلین است. اگر واقعا می‌خواهید ثروتمند شوید دیسیپلین مورد نظر را پیدا کنید. خلاف جهت آب شنا کنید«دانشمند اوماها»، محبوب‌ترین الگوی سرمایه‌گذاری خردمندانه است؛ تعجبی نداردکه این لقب را به سومین مرد جهان یعنی «وارن بافت» با ثروتی بالغ بر ۷۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار داده‌اند. استمرار وارن بافت یکی از مهمترین دلایل موفقیت وی محسوب می‌شود. وی ثروت خود را از طریق حرکت بر خلاف روندهای معمول بازار و سرمایه‌گذاری روی شرکت‌هایی که از چشم سایر سرمایه‌گذاران دور مانده‌اند، به‌دست آورده‌ است. بافت می‌گوید: درها را ببندید تا راز ثروتمند شدن را به شما بگویم؛ سعی کنید وقتی دیگران بزدل هستند، جسور باشید و برعکس وقتی دیدید سایر ثروتمندان خیلی حریص و جسور هستند شما عقب‌نشینی کنید و محتاط باشید. ترسو و خجالتی نباشیدکم‌رویی و ترس برای ثروتمندان آینده خصوصیات خوبی نیستند. اگر می‌خواهید ثروتمند شوید، باید آن‌قدر جسور باشید تا بتوانید فرصت‌ها را شکار کنید حتی اگر اندیشه‌هایتان از نظر خیلی‌ها احمقانه به‌نظر برسد. این خصوصیت ریسک‌پذیری برای «الی برود»، بنیانگذار موسسه KB Homes که اکنون ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ثروت دارد، منشا موفقیت‌های بسیاری شد. وی می‌گوید: هیچ‌کس تابه‌حال با محتاط بودن و خجالتی بودن نتوانسته میلیاردر شود. من وقتی ۲۲ سال داشتم، فکر می‌کردم تصمیم اشتباهی می‌گیرم که از شغلم در موسسه CPA استعفا کرده و به ساخت و ساز مشغول می‌شوم چون آن زمان هیچ چیز از ساخت و ساز نمی‌دانستم. اما بعضی وقت‌ها، احمقانه‌ترین تفکرات آنهایی هستند که بیشترین سود را برای شما دارند. خودتان آستین بالا بزنیدوابستگی به دیگران برای موفقیت خمیرمایه فاجعه است. این یکی از درس‌هایی است که «فارست مارس»، وقتی در کارخانه شیرینی و شکلات پدرش یعنی شرکت «مارس» کار می‌کرده آموخته است. در آن زمان، کمپانی مارس تمام شکلات‌های خود را از شرکت رقیبش یعنی Hershey’s خریداری می‌کرد. مارس پس از کناره‌گیری از حرفه خانوادگی خود، به اروپا کوچ کرد و در یک کارخانه آب‌نبات سازی مشغول به کار شد و یاد گرفت چگونه خودش شکلات درست کند. او دوباره به حرفه خانوادگی‌اش بازگشت و اکنون صاحب ششمین شرکت بزرگ آمریکایی است. مارس می‌گوید: اگر می‌خواهید ثروتمند شوید، باید بدانید چگونه تولید کنید. بنابراین نباید دنبال کسی باشید که برای شما محصولی تولید کند که شما را ثروتمند کند. فرصت‌طلب و موقعیت‌شناس باشید«اریک اشمیت»، مدیرعامل سابق و مدیر اجرایی کنونی گوگل که ۱۰ میلیارد دلار ثروت خالص دارد می‌گوید: موفقیت بزرگ بعضی وقتها مانند شانس است، اما مهم‌تر از همه این است که چگونه این فرصت را مال خود کنید. اشمیت خودش گوگل را تاسیس نکرده اما به حدی باهوش بوده که در سال ۲۰۰۱ میلادی به پیشنهاد کار کردن در این کمپانی پاسخ مثبت بدهد. اشمیت می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های موفقیت این است که در زمان و موقعیت مناسب باشید. اشمیت توصیه می‌کند: خودتان را با داشتن برنامه اذیت نکنید. همه برنامه‌های خود را دور بریزید. آنچه که درمورد من صدق می‌کند این است که خودم برای خودم فرصت ایجاد کردم پس شما هم همین کار را بکنید. حتما درباره افراد موفق زیاد مطلب خوانده‌اید و دیده‌اید که آنها سخت کار می‌کنند و از فرصت‌ها بهترین استفاده را می‌کنند. شاید نتوانید ابداع و اختراع کنید اما تنها کاری که از عهده آن برمی‌آیید این است که سخت کار کنید تا در بهترین جای ممکن و آماده استفاده از فرصت‌ها باشید. مراقب سلامتی خود باشید«جاستین ماسک»، شاید خودش یک میلیاردر نباشد اما پیشنهاد خوبی برای پولدار شدن دارد. همسر سابق «ایلان ماسک»، موسس کمپانی «تسلا» از این فرمول با عنوان «موفقیت جدی» یاد می‌کند و می‌داند که رسیدن به این سطح ثروت کار آسانی نیست. او معتقد است که شما نه تنها از نظر روحی، بلکه از نظر جسمانی هم باید آماده باشید. به گفته وی، داشتن سلامت جسمانی کمک می‌کند تا انرژی فرا انسانی داشته باشید. اگر از نظر ارثی سلامت کاملی ندارید، حداکثر تلاش خود را بکنید تا حد امکان وضعیت جسمانی خود را بهبود بخشید. مشکلاتی از قبیل خستگی ذهنی، شب ‌زنده‌داری، مشکلات جدی خانوادگی یا تنهایی و کم‌خوابی می‌توانند شما را از رسیدن به موفقیت بازدارند. پس سعی کنید جسم خود را سرحال نگه دارید تا مغزتان سرحال و قبراق باشد و بتوانید خوب فکر کنید. از قدیم گفته‌اند: «عقل سالم در بدن سالم است.» علایق خود را دنبال کنیدبسیاری از میلیاردرها بر این باورند که علاقه و اشتیاق برای رسیدن به اهداف اهمیت بسیاری دارد. برخی حتی این عامل را مهمترین ابزار موفقیت می‌دانند و به همین دلیل است که باید به‌جای اینکه اول از همه روی پول متمرکز شوید، تمام تمرکزتان رو روی شوق و انگیزه و علاقه‌هایتان بگذارید و بگذارید موفقیت به دنبال آنها بیاید. منبع: اقتصادنیوز