جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert کتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی

میر مهرداد پیدایی در کتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی به آموزش مبانی علمی و عملیاتی طرح‌ریزی منابع انسانی در سازمان‌ها می‌پردازد و سعی بر این دارد تا ضمن تشریح مدل‌های مختلف برنامه‌ریزی و پیش‌بینی تعداد نیروی انسانی، مراحل عملیاتی اجرای آن را در سازمان‌ها نیز تشریح نماید. پیدایش سازمان‌های اجتماعی و گسترش روزافزون آن‌ها از ویژگی‌های بارز تمدن بشری به شمار می‌آید، به طوری که با توجه به عوامل متفاوت مکانی، زمانی، ویژگی‌ها و نیازهای خاص جوامع مختلف، همه روزه انواع سازمان‌های اجتماعی ظهور و گسترش پیدا می‌کنند و بر تعدادشان اضافه می‌شود. واضح و مبرهن است که هر سازمان اجتماعی برای رسیدن به اهداف خود، به نوعی نیازمند مدیریت متناسب با ساختارش است. منابع انسانی ارزشمندترین عامل تولید، اصلی‌ترین سرمایه و منبع اصلی ایجاد رقابت و قابلیت‌های اساسی در هر سازمان محسوب می‌شود. به مفهومی دیگر در هر سازمان صنعتی، خدماتی و آموزشی، مسئولیت تأمین، نگهداری، بهسازی و به کارگیری مطلوب منابع انسانی توسط مدیران، به عنوان مؤثرترین رکن در بهره‌وری و کارایی در راستای اهداف و سیاست‌های سازمان به شمار می‌رود. بنابراین آشنایی و آگاهی مدیران عملیاتی با برنامه‌ریزی منابع انسانی (Hamun Resource Planning) و روش‌های پیش‌بینی نیروی انسانی مورد نیاز و نحوه تأمین آن، از مهم‌ترین هدف و رسالت این کتاب است. در ضمیمه کتاب حاضر، نمونه‌های عملیاتی از سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی در چند سازمان دولتی ارائه شده است که می‌تواند برای کارشناسان این حوزه مفید باشد. در بخشی از متن کتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی می‌خوانیم: از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزش‌ترین عامل تولید و مهم‌ترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی هر سازمان است، پس یکی از عمده‌ترین برنامه‌ریزی‌های سازمانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی می‌باشد. عامل مهم برای وجود برنامه‌ریزی منابع انسانی، برنامه‌ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی و در نهایت بهسازی منابع انسانی است. مؤثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان‌ها از طریق بهبود و بهسازی آنان می‌باشد. با توجه به اینکه منابع انسانی، منبع استراتژیک برای سازمان‌ها محسوب می‌شود. جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک است و اکثر برنامه‌ریزی‌های سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمد‌ه‌ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونی‌های تکنولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان‌هاست که هموار با آن مواجه‌اند.

more_vert کتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی

ادامه مطلب

closeکتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی

میر مهرداد پیدایی در کتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی به آموزش مبانی علمی و عملیاتی طرح‌ریزی منابع انسانی در سازمان‌ها می‌پردازد و سعی بر این دارد تا ضمن تشریح مدل‌های مختلف برنامه‌ریزی و پیش‌بینی تعداد نیروی انسانی، مراحل عملیاتی اجرای آن را در سازمان‌ها نیز تشریح نماید. پیدایش سازمان‌های اجتماعی و گسترش روزافزون آن‌ها از ویژگی‌های بارز تمدن بشری به شمار می‌آید، به طوری که با توجه به عوامل متفاوت مکانی، زمانی، ویژگی‌ها و نیازهای خاص جوامع مختلف، همه روزه انواع سازمان‌های اجتماعی ظهور و گسترش پیدا می‌کنند و بر تعدادشان اضافه می‌شود. واضح و مبرهن است که هر سازمان اجتماعی برای رسیدن به اهداف خود، به نوعی نیازمند مدیریت متناسب با ساختارش است. منابع انسانی ارزشمندترین عامل تولید، اصلی‌ترین سرمایه و منبع اصلی ایجاد رقابت و قابلیت‌های اساسی در هر سازمان محسوب می‌شود. به مفهومی دیگر در هر سازمان صنعتی، خدماتی و آموزشی، مسئولیت تأمین، نگهداری، بهسازی و به کارگیری مطلوب منابع انسانی توسط مدیران، به عنوان مؤثرترین رکن در بهره‌وری و کارایی در راستای اهداف و سیاست‌های سازمان به شمار می‌رود. بنابراین آشنایی و آگاهی مدیران عملیاتی با برنامه‌ریزی منابع انسانی (Hamun Resource Planning) و روش‌های پیش‌بینی نیروی انسانی مورد نیاز و نحوه تأمین آن، از مهم‌ترین هدف و رسالت این کتاب است. در ضمیمه کتاب حاضر، نمونه‌های عملیاتی از سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی در چند سازمان دولتی ارائه شده است که می‌تواند برای کارشناسان این حوزه مفید باشد. در بخشی از متن کتاب برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی می‌خوانیم: از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزش‌ترین عامل تولید و مهم‌ترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی هر سازمان است، پس یکی از عمده‌ترین برنامه‌ریزی‌های سازمانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی می‌باشد. عامل مهم برای وجود برنامه‌ریزی منابع انسانی، برنامه‌ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی و در نهایت بهسازی منابع انسانی است. مؤثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان‌ها از طریق بهبود و بهسازی آنان می‌باشد. با توجه به اینکه منابع انسانی، منبع استراتژیک برای سازمان‌ها محسوب می‌شود. جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک است و اکثر برنامه‌ریزی‌های سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمد‌ه‌ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونی‌های تکنولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان‌هاست که هموار با آن مواجه‌اند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و برنامه ریزی خطی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و برنامه ریزی خطی

مقاله علمی و پژوهشی" بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و برنامه ریزی خطی " مقاله ای است که در28 صفحه و با 32 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ،بهینه سازی استوار،مدل ریاضی بودجه ریزی ، مدل استوار سویستر و برنامه ریزی خطی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب بهترین عملکردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری

ادامه مطلب

closeکتاب بهترین عملکردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری

در هر زمینه ای برنامه ریزی جزء لاینفک زندگی بوده و محصولی از اندیشه، هنر و خردورزی انسان به شمار می آید. ضرورت به کارگیری انواع برنامه ریزی ها برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی جوامع امروزی، مقوله است که در باب آن مطالب بسیاری به رشته تحریر درآمده است. (حسین زاده دلیر، 1391) این کتاب در دوبخش جداگانه ترجمه و تالیف شده است. بخش اول به مبانی GIS پرداخته و بخش به عملکرد سیستم GIS در برنامه ریزی های منطقه ای و ناحیه ای می پردازد. برنامه ریزی از دیدگاه مکانی را می توان به چهار بخش برنامه ریزی ملی، منطقه ای، شهری و روستایی تقسیم نمود و از دید زمانی به سه بخش بلندمدت، متوسط مدت و کوتاه مدت تقسیم می شود. فهرست مطالبفصل اول: تعریف GISتعریف GISویژگی ها و کاربرد های GISدلایل اهمیت به کارگیری GIS در سیستم های سازمانی و شرکتیفصل دوم: GIS و برنامه ریزی شهری ناحیه ای -GIS برای برنامه ریزان شهری و ناحیه ای مدیریت رشد موثرمعیارهای مکان یابیروش های تحلیلیمثالی از تسلط کشور سنگاپور به برنامه ریزی کاربری زمین با استفاده از GISمثالی از راه یافتن برنامه ریزی شهری به محله های فقیرنشین ونزوئلامثالی از ساده کردن برنامه ریزی اراضی بایر توسط انجمن خانه سازی آکرونفرمولی برای احیاءمساله مکان یابییک فرمول ترکیبیآوردن فرمولی برای زندگیرصدخانه شهری جهانی سازمان ملل متحدساختمان یک واحه در بیابانجایگزینی انرژی حاصل از نفت به انرژی تجدید شوندهفرایند برنامه ریزی هوشمندانه و برنامه ریزی شهری سبزنصب تسهیلات بهینهاز مدل تا حقیقتحمل و نقل ابتکارانهفراتر از ساخت و سازمثالی از پیشرفت خدمات اجرای قانون در مک آلین، تکزاس بوسیله سیستم اطلاعاتجغرافیایی موبایلترسیم نابرابری های شهر با GISمثالی از مکان یابی، ارزیابی و بهینه سازی مکان های برداشت آب های حاصل از بارندگی شهرمثالی از GIS و برداشت های فاضلاب ناشی از بارندگیمثالی از در دسترس قرار دادن داده های محیطیعملیات رقومی کردن پرونده هامنابع

more_vert کتاب‌های درسی تا دو سال آینده تغییر نمی‌کند

ادامه مطلب

closeکتاب‌های درسی تا دو سال آینده تغییر نمی‌کند

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: کتاب های درسی تا ۲ سال آینده هیچ تغییری نخواهد کرد. به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، علی باقرزاده اظهار داشت: در حال حاضر تدوین راهنمای برنامه‌های درسی حوزه‌های یازده‌گانه تربیت و یادگیری طبق آنچه که در برنامه درسی ملی تاکید شده با یک الگوی کلان و جدید مدنظر است. وی ادامه داد: باید استانداردهای تولید محتوا در داخل راهنمای برنامه درسی پیش‌بینی شود و محتوا منطبق با برنامه درسی ملی باشد. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در مدت ۶، هفت سال اخیر تلاش‎ های شایسته‌ای در این زمینه انجام داده است. به ویژه بعد از اجرای ساختار جدید نظام آموزشی با عنوان هم‌سویی با برنامه درسی اقدامات جدی انجام شد. هم‌سویی به معنای انطباق کامل با برنامه درسی نیست، قاعدتا با تولید راهنمای برنامه درسی، ممکن است عنوان، محتوا و حجم جدیدی برای دروس پیش‌بینی شود. معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه رویکرد کلی سازمان این است که حجم کتب درسی متناسب با زمان آموزش، نیازها، اقتضائات امروز و آینده آموزش و پرورش تغییر یابد، گفت: علاوه بر همه این ها، مهارت‌محوری و توجه به مهارت در برنامه آموزشی حائز اهمیت است. وی ادامه داد: هم اکنون حوزه‌های تربیت و یادگیری در آموزش و پرورش شکل گرفته و مسئولان این حوزه‌ها هم تعیین شده‌اند. این حوزه‌ها به سمت نیازسنجی و مطالعات تخصصی حوزه دانش و معرفت و پیش‌نویس اولیه راهنمای برنامه درسی خواهند رفت و بعد از آن مراحل اعتباربخشی و تصویب در کمیسیون برنامه درسی و شورای عالی آموزش و پرورش انجام خواهد شد.

more_vert کتاب برنامه ریزی تحصیلی ویژه ی دانش آموزان

ادامه مطلب

closeکتاب برنامه ریزی تحصیلی ویژه ی دانش آموزان

دیگر تحصیل آموزشگاهی فرصتی است تا به کودکان کمک شود چیزهایی یاد بگیرند که بزرگسالان یادگیری آن‌ها را در رسیدن به اهداف خلقتشان (کمال) و چگونگی عکس‌العمل‌های متناسب در موقعیّت‌های مختلف ضروری می‌دانند. این دفتر با توجّه به آمارهای بالای مشکلات تحصیلی و تأثیرات نامطلوب روانی ـ عاطفی آن در بین دانش‌آموزان و اولیای آنان که خود منشأ بروز برخی از مشکلات و نابه‌هنجاری‌های دیگر نظیر اضطراب، افسردگی، ترک تحصیل و ... می‌شود و براساس شرح وظایف ذاتی خود در خصوص کاهش مشکلات تحصیلی دانش‌آموزان و با تأسی از برنامه‌ی درسی ملّی اقدام به تدوین مجموعه‌ مهارت‌های تحصیلی در مرحله‌ی اوّل با پنج عنوان شامل : 1ـ روش‌های پیش‌گیری از افت تحصیلی 2ـ روش‌های ایجاد انگیزه‌ی تحصیلی 3ـ برنامه‌ریزی تحصیلی 4ـ تمرکز حواس و حافظه 5ـ مدیریت زمان، توسّط تعدادی از همکاران و کارشناسان شاغل در آموزش و پرورش که در دو حوزه‌ی نظری و عملی خدمات راهنمایی و مشاوره را تجربه کرده‌اند، زیرنظر کمیته‌ی علمی که در این دفتر تشکیل شده است به رشته‌ی تحریر درآورده است فهرست مطالبسخنی با همکارانسخنی با مخاطبان عزیزمقدّمهبرنامه‌ریزی یعنی چهنکته‌ی اوّل : برنامه ریزی و هدففنون و روش‌های انتخاب هدفنکته‌ی دوم : برنامه‌ریزی، مداومت و استمرارنکته‌ی سوم : برنامه‌ریزی و نقشه‌ی راهنکته‌ی چهارم : برنامه‌ریزی، نظم و منطقنکته‌ی پنجم : برنامه‌ریزی و ایجاد تغییرات مطلوبنقش برنامه‌ریزی در موفّقیّت تحصیلیاهمیت برنامه ریزی برای سال اوّل و دومی هااهمیت برنامه ریزی برای سال سوم و پیش دانشگاهی‌هااثرات و فواید یک برنامه‌ریزی مطلوب پاسخ به یک نیاز‌ افزایش تمرکز کاهش اضطراب4 تقویت اراده خوش‌بینی و مثبت اندیشی خود نظم‌بخشیخود ارزیابیمدیریت زماناصول برنامه‌ریزیخودشناسیواقع‌بینی فرد محوری ایمان به برنامه و مثبت‌اندیشی واحد زمانی خلّاقیّتارزیابی مداوماراده‌ی قوی و پشتکارعوامل موفّقیّت در برنامه عوامل درونی عوامل بیرونیچگونه برنامه‌ریزی کنیمگام اوّل ـ تعیین نوع برنامهگام دوم ـ تعیین روش برنامهگام سوم ـ تهیّه‌ی فهرست از فعّالیّت‌های روزانهگام چهارم ـ تعیین مدّت زمان برنامهگام پنجم ـ اولویّت‌بندی امورگام ششم ـ تهیّه‌ی جدول برنامه‌نمونه‌ی برنامه‌ به روش اول (تابع زمان) نکات لازم در این روشنمونه‌ی برنامه به روش دوم (تکالیف،محور)نکات قابل توجّه در این روشعوامل تهدیدکننده‌ برنامه‌عدم تطابق برنامه با توانایی ها عدم رعایت قواعد برنامه‌ریزیعدم پشتکار انعطاف‌ناپذیریاحساس عدم نیاز به برنامه تغییرگریزیضعف اعتماد به نفسویژگی‌های یک برنامه‌ی مطلوب هفتگیسخن پایانیمنابع

more_vert کتاب فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

ادامه مطلب

closeکتاب فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

آماده‏ سازی برای موفقیت بلندمدت شرکت وظیفه کانونی مدیریت استراتژیک است. می‏توان این وظیفه را به برنامه‏ ریزی استراتژیک، پیاده ‏سازی استراتژی و کنترل استراتژیک تفکیک کرد. برنامه ‏ریزی استراتژیک مبنای دو خرده ‏وظیفه دیگر را تشکیل می‏دهد. بنابراین هنگام بحث درباره موضوعات استراتژیک، تدوین استراتژی‏ های موفق نه‌فقط در ادبیات، بلکه در شیوه عمل شرکت‌ها نیز اهمیتی وافر دارد. یکی از اشتباهات متداول شرکت ها این است که تعداد زیاد مستندات استراتژیک ناهماهنگ - و حتی متضاد - دارند.این اشتباه در شرکت های بزرگ بیشتر روی میدهد، زیرا مدیران واحدها و سطوح سازمانی مختلف مستندات استراتژیک را در زمان های متفاوت و با تکیه بر نیازهای بخشی خود به راه می اندازند. هدف اصلی نویسندگان این کتاب ارائه سیستم یکپارچه ای از ابزارهای تحلیل و برنامه ریزی و ارائه چشم انداز کاملی از برنامه ریزی استراتژیک، با استفاده از سیستم همسان اصطلاحات است. فهرست مطالبپیش‏گفتارفصل اول: مقدمهبخش اولایده برنامه‏ ریزی استراتژیکفصل دوم: استراتژی‏ ها، برنامه‏ ریزی استراتژیک، و عوامل موفقیتفصل سوم: تحول برنامه ‏ریزی استراتژیک و تلفیق آن در مدیریت استراتژیکفصل چهارم: ارزیابی نیات استراتژیکبخش دوممستندات استراتژیک و فرایند برنامه‏ ریزی استراتژیکفصل پنجم: مستندات استراتژیکفصل ششم: فرایند برنامه‏ ریزی استراتژیکبخش سومراه‏اندازی (آغاز) برنامه‏ ریزی استراتژیکفصل هفتم: تعریف کسب‏ وکارهای استراتژیک کنونیفصل هشتم: آماده کردن پروژه برنامه ‏ریزی استراتژیفصل نهم: تحلیل ذی‏‌نفعان و بازبینی بیانیه ماموریتبخش چهارمتحلیل استراتژیک در سطح شرکتفصل دهم: تحلیل محیط کلانفصل یازدهم: تحلیل صنایع مرتبطفصل دوازدهم: تحلیل پورت‏ فولیوفصل سیزدهم: تشخیص چالش‏ های استراتژیک در سطح شرکتبخش پنجمتدوین استراتژی شرکتفصل چهاردهم: تدوین و ارزیابی گزینه‏ های استراتژیک در سطح شرکتفصل پانزدهم: تدوین و ارزیابی پروژه‏ های استراتژیک در سطح شرکتبخش ششمتحلیل استراتژیک در سطح کسب‏ وکارفصل شانزدهم: تحلیل بازارهای مرتبطفصل هفدهم: تحلیل جایگاه‏ رقابتیفصل هجدهم: تشخیص چالش‏ های استراتژیک در سطح کسب‏ وکاربخش هفتمتدوین استراتژی‏ های کسب‏وکارفصل نوزدهم: تدوین و ارزیابی گزینه ‏های استراتژیک در سطح کسب‏ وکارفصل بیستم: تدوین و ارزیابی پروژه‏ های استراتژیک در سطح کسب‏ وکاربخش هشتمنهایی کردن برنامه‏ ریزی استراتژیکفصل بیست و یکم: تدوین استراتژی‏ های وظیفه ‏ایفصل بیست و دوم: ارزیابی کلی استراتژی‏ ها و پروژه‏‌های استراتژیکفصل بیست و سوم: آمادگی برای پیاده‌‏سازیفصل بیست و چهارم: گفتار پایانیواژه‌‏نامهکتاب‏شناسی

more_vert کتاب برنامه‌ریزی کسب و کار

ادامه مطلب

closeکتاب برنامه‌ریزی کسب و کار

کتاب برنامه‌ریزی کسب و کار به قلم نیل راسل جونز، به شما در مورد نگارش برنامه‌ریزی کسب و کار کمک می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه می‌توانید مفاهیم مورد نیاز را در قالب برنامه‌ریزی کوتاه مدت مطرح نمایید. یکی از ویژگی‌های هر زندگی که باید در همه مراحل، از خانه تا محل کار انجام شود برنامه‌ریزی است. بدون داشتن برنامه‌ریزی زندگی شما دچار بی‌نظمی و آشفتگی خواهد شد. برنامه‌ها بسیار متفاوت هستند. بعضی ممکن است بسیار مفید و بعضی هم موجب اتلاف زمان باشند. بارها از افراد خواسته شده که طرحی را بدون راهنمایی از دیگران آماده‌سازی کنند و در اکثر موارد نتیجه کار دور از انتظار می‌شود. نیل راسل جونز (Neil Russell-Jones) در کتاب برنامه‌ریزی کسب و کار (The business planning pocketbook) به شما کمک خواهد کرد تا در جهت تهیه برنامه برای اداره یا واحد تجاری‌ای که در آن هستید، جزئیات را بشناسید و بتوانید بهترین برنامه‌ریزی را داشته باشید. در همه سازمان‌ها برنامه‌ریزی انجام می‌شود هم در سازمان‌های رسمی و هم غیر رسمی. این برنامه‌ریزی‌ها در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد که اکثر آن ‌ها توسط مدیریت سطح متوسط در سازمان‌های بزرگ‌تر و افرادی که خودشان شغلشان را اداره می‌کنند پایه‌گذاری می‌کنند. جزئیات این کتاب در مورد مواردی که شما نیاز به آن دارید باعث ایجاد یک برنامه‌ریزی مفید می‌شود. همچنین جنبه‌های تمرینی و تئوری را شامل می‌شود. برنامه‌ریزی اولیه با توجه به هر نوع موقعیتی که دارید اساسا یکی است و هنگام گسترش این برنامه‌ریزی فقط شکل و سبک پیش رفتن آن متفاوت می‌شود. در واقع ممکن است نتایجی که از روند برنامه‌ریزی و موضوع بدست می‌آورید متفاوت باشد اما در طرح‌های اصولی اولیه همه یکسان هستند. در بخشی از کتاب برنامه‌ریزی کسب و کار می‌خوانیم: سبک‌های برنامه‌ریزی برنامه غیررسمیاین برنامه‌ریزی معمولا در سازمان‌های کوچک و متوسط‌تر یافت می‌شود. به عنوان مثال جایی که مدیر بخواهد مقصد و اهداف سال آتی را مشاهده و در مورد آن بحث کند و اغلب در سازمان‌های کارآفرین موفق مشاهده شده است. از مزایای کلیدی این است که برنامه‌ی تمرین اتلاف وقت نیست و بسیار انعطاف‌پذیر است. با این وجود، مشکلات زمانی بروز پیدا می‌کنند که محیط تجاری بیشتر پیچیده شود و ثابت شود و این نوع از برنامه‌ریزی برای کنترل و سنجش کافی نیست. این مسئله می‌تواند اغلب نتایج را برای شرکت‌های مشکل‌دار فراهم آورد. مگر اینکه به صورت آهسته و متوالی و بانظم در متددهی به برنامه در مراحل بعدی به پیش رود. سبک‌های برنامه‌ریزی مبنای عددیاحتمالا رایج‌ترین سبک می‌باشد و ممکن است در رابطه با روشی دیگر استفاده شود. با تمرکز در داده‌های کمی و نه کیفی احساس راحتی خوبی به افراد می‌دهد و به نظر می‌رسد قطعی‌تر است. این سبک به آسانی جریان نقدینگی را تحلیل می‌کند تا بخواهد در مورد تولیدات صحبتی به میان آورد. این تحلیل جزئی است نه کلی. یکی از انتقادات وارد این است که این برنامه‌ریزی صرفا بر ورود وجه نقد استوار است و نادیده گرفتن جنبه‌های دیگر و این که به عدم استفاده از چشم انداز منجر شده است. تمام برنامه‌های شامل یک عنصر از تجزیه و تحلیل عددی است، اما با تکیه صرف بر اعداد تا حد زیاد، این برنامه بی‌اعتبار شده است و چشم انداز وسیع تر است که معمولا از بین می‌رود. فهرست مطالب مقدمهتعاریفشرکت‌ها و برنامه‌ریزی کسب و کارچشم اندازاستراتژیبرنامهتئوری برنامه‌ریزیبرنامه‌ریزی چیستچرا برنامه‌ریزیاجزا اصلی برنامه‌ریزیهشت سبک برنامه‌ریزیفرآیند برنامه‌ریزیهفت مرحله از فرآیند برنامه‌ریزیبرنامه‌ریزی عملیساختار دهیمثال شرکتبرقراری ارتباطبرنامه‌ریزی احتمالیسازماندهی برنامه‌ریزیچرخه برنامه‌ریزینمودار زمانیمدیریت بحراننکاتخلاصه

more_vert آمار دانش آموزان وکارکنان آموزش و پرورش از سال ۱۳۲۲تا۱۳۹۸

ادامه مطلب

closeآمار دانش آموزان وکارکنان آموزش و پرورش از سال ۱۳۲۲تا۱۳۹۸

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش آمار دانش آموزان وکارکنان این وزارتخانه از سال ۱۳۲۲تا۱۳۹۸ را اعلام کرد. به گزارش روز یکشنبه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ، در این آمار تغییرات جمعیتی دانش آموزان اعلام شده است. بر اساس این گزارش در سال تحصیلی۲۳-۱۳۲۲ جمعیت دانش آموزی ۲۶۵ هزار و ۶۳۶ و در سال تحصیلی۹۸-۱۳۹۷ جمعیت دانش آموزی۱۴میلیون و ۴۱۷هزار و ۴۲۶بوده است. در بخش آمار کارکنان آموزش و پرورش کشور که شامل کارکنان؛ رسمی و پیمانی، حق التدریس و کادر خدماتی است، در سال تحصیلی ۲۳-۱۳۲۲آمار کارکنان رسمی و پیمانی۹هزار و۲۸۵ و در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ آمار کارکنان رسمی و پیمانی۷۸۳ هزار و ۸۷۰ می‌باشد. شایان ذکراست؛ براساس این گزارش در نمودار تغییر جمعیت دانش آموزان از سال ۱۳۲۲تا۱۳۹۸، دهه ۶۰و۷۰شمسی بیشترین رشد دانش آموزی را به خود اختصاص داده‌اند.

more_vert مقاله برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC

ادامه مطلب

closeمقاله برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC

مقاله علمی و پژوهشی " برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC" مقاله ای است در 23 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه‌ریزی منابع انسانی؛ راهبرد منابع انسانی؛ برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی؛ الگوی BSC پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه رسمیت و عینیت سازمان‌ها با منابع انسانی آنها شناخته می‌شود و اهمیت‌دادن به منابع انسانی، اساس و محور کار مدیران ارشد سازمان‌هاست. منابع انسانی به‌عنوان یک منبع راهبردی و مهم‌ترین عنصر سازمانی محسوب می‌شود و متفاوت از سایر منابع داخل سازمانی، تنها منبعی است که به‌عنوان تصمیم‌گیرنده و اجراکننده عمل می‌نماید. هدف تحقیق حاضر، تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های منابع انسانی با استفاده از الگوی BSC، در یک شرکت پیمانکار مخابراتی است. به کمک فن تدوین راهبرد و نظرات مدیران، خبرگان و متخصصان منابع انسانی؛ نمونه‌های شاخص برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی توسط صاحب‌نظران مقایسه و الگوی BSC جهت تدوین راهبرد‌های منابع انسانی انتخاب شد. ماتریس SWOT منابع انسانی با توزیع پرسشنامه میان مدیران و کارشناسان ارشد تهیه و براساس آن BSC منابع انسانی طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا، از نوع میدانی است. براساس نتایج تحقیق، هماهنگی راهبردی میان راهبرد‌های منابع انسانی و راهبرد‌های کلان سازمان اثر قابل‌توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت. عنوان مقاله [English] Strategic Human Resource Planning on the Basis of BSC چکیده [English] These days, the formality and subjectivity of organizations are identified by their human resource. The basis and core of high ranking managers’ work are due to how importantly they consider human resource. As a strategic component, human resource is the most important constituent of organizations. Different from other internal resources of the organization, it is the only component which is able both to make decision and perform it. This research is intended to design and prioritize human resource strategies through BSC model for a communicative contract company. First, outstanding examples of strategic human resource planning were compared with one another through BSC model by employing experts in order to design human resource strategies. For this, human resource matrix of SWOT was drawn by the questionnaires exposed to managers and specialists. This applied research follows a descriptive analytic approach by employing a survey method. The results indicated that strategic coordination among human resource strategies and the grand strategies of organizations significantly influence organizations performance. کلیدواژه‌ها [English] human resource planning, human resource strategy, Human Resource Strategic Planning, BSC Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert سئوالات آزمون دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 1396

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه روش تحقیق در جغرافیا ، جغرافیای شهری، نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری و تکنیک ها و مدلهای برنامه ریزی شهری ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert سئوالات آزمون دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستائی سال 1396

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستائی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستائی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه روش تحقیق در جغرافیا ، جغرافیای روستائی، نظریه ها و دیدگاه های توسعه روستائی و تکنیک ها و مدلهای برنامه ریزی روستائی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته برنامه ریزی محیط زیست سال 1396

ادامه مطلب

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته برنامه ریزی محیط زیست سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته برنامه ریزی محیط زیست سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه آمار و روش تحقیق ، نظریه های برنامه ریزی محیط زیست ، آمایش سرزمین و ارزیابی محیط زیست ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert مقاله تعیین رابطه بین اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی و پاداش درونی منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله تعیین رابطه بین اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی و پاداش درونی منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " تعیین رابطه بین اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی و پاداش درونی منابع انسانی " مقاله ای است در 22 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث پاداش درونی منابع انسانی؛ برنامه‌ریزی راهبردی؛ مشارکت در تصمیم‌گیری؛ بازخور درکار پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة بین اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی و پاداش درونی منابع انسانی در جامعة آماری کارشناسان و مدیران یکی از صنایع زیرمجموعة‌ ساصد انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی - همبستگی می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌ها عبارت است از: پرسشنامة برنامه‌ریزی راهبردی براساس نمونة برایسون و پرسشنامة محقق‌ساختة پاداش درونی منابع انسانی. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها نشان داد که بین اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی و پاداش درونی منابع انسانی (که دارای شاخص‌هایی مانند: مشارکت، اهمیت کار، جالب‌بودن و تنوع کار است) رابطة مثبت و معنی‌دار‌ی وجود دارد. همچنین رابطة مثبت و معنی‌دار‌ی میان برخی مؤلفه‌های پاداش درونی (نظیر مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها، اهمیت، جالب‌بودن وتنوع کار و بازخور) و اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی یافت شد. میان مؤلفة استقلال و آزادی عمل در کار (از مؤلفه‌های پاداش درونی) با اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی، رابطة معنی‌دار‌ی به‌دست نیامد. عنوان مقاله [English] Establishment a Relation between Successful Fulfillments of Strategic Planning Systems and Internal Reward of Human Resource چکیده [English] This research is intended to discover the relation between successful accomplishment of strategic planning systems and internal rewards of human resource in a population of experts and managers of an industrial center of SASAD. This is a descriptive-correlation research which employs the following instruments for data collection: strategic planning questionnaire based on Bryson’s sample and self-made questionnaire of human resource internal rewards. The results indicated that there is a significant relation between successful accomplishment of strategic planning systems and internal rewards of human resource (including indicators such as participation, work importance, interest in work, and variety of work). It was also found that there were significant relations between some components of internal reward (such as employees’ participation in decision making, importance, interest and variety of work, and feedback) and successful accomplishment of strategic planning systems. Components of independence and freedom at work did not show any effective relation with successful accomplishment of strategic planning systems. کلیدواژه‌ها [English] Human Resource Internal Reward, Strategic planning, Participation in Decision Making, Work Feedback دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته برنامه ریزی درسی سال 1396

ادامه مطلب

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته برنامه ریزی درسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته برنامه ریزی درسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه فلسفه ،مبانی و اصول تربیت ، آمار و روش تحقیق کمی و کیفی ، نظریه های یادگیری ، الگوهای تدریس ، اصول و مبانی برنامه ریزی درسی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert سئوالات آزمون دکترای سال 97 رشته برنامه ریزی درسی

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای سال 97 رشته برنامه ریزی درسی

بانک مقالات ایران برای آشنایی هر بیشتر دانشجویان و علاقمندان سئوالات آزمون دکترای سال 97 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را منتشر می نماید   برای دریافت سئوالات آزمون دکترای رشته برنامه ریزی درسی سال 97  از لینک زیر استفاده نمائید  

more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته شهرسازی سال 1396

ادامه مطلب

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته شهرسازی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شهرسازی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه نظریه‌ها و اندیشه‌های مطرح در برنامه‌ریزی و طراحی شهری، روش‌ها، شیوه‌ها و سنت‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری، مبانی و اصول برنامه‌ریزی و طراحی شهری ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert مقاله اثرات محدودیت منابع آبی بر برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق: کاربرد الگوی چند هدفه تحت شرایط نااطمینانی

ادامه مطلب

closeمقاله اثرات محدودیت منابع آبی بر برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق: کاربرد الگوی چند هدفه تحت شرایط نااطمینانی

مقاله علمی و پژوهشی " اثرات محدودیت منابع آبی بر برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق: کاربرد الگوی چند هدفه تحت شرایط نااطمینانی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق؛ الگوی غیرخطی چند هدفه فازی؛ محدودیت منابع آبی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف مطالعه حاضر، برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق با تأمین همزمان اهداف اقتصادی و زیست محیطی تحت نا‌اطمینانی جهت تأمین تقاضای برق است. نا‌اطمینانی¬ تقاضا و ضریب ظرفیت تولیدی برق (نا‌اطمینانی¬ عرضه) به صورت یک مجموعه فازی بیان شد. همچنین، اثرات محدودیت منابع آبی بر برنامه گسترش ظرفیت تولید بررسی گردید. الگوی غیرخطی چند هدفه فازی برای یک نمونه واقعی سیستم برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق استان کرمان برای یک دوره 12 ساله با و بدون محدودیت منابع آبی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که محدودیت منابع آبی باعث تغییر برنامه گسترش ظرفیت استان خواهد شد. با در نظر گرفتن محدودیت منابع آبی، ظرفیت نیروگاه¬های بادی، گاز-چرخه ترکیبی و فتوولتائیک در طول افق برنامه‌ریزی به ترتیب 1000، 950/924 و 500 مگاوات افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نتایج الگو بدون محدودیت منابع آبی نشان داد که در طول افق برنامه‌ریزی ظرفیت نیروگاه¬های بادی، آبی و زغال سنگ به ترتیب 1000، 130/983 و 720/163 مگاوات افزایش می‌یابد. بنابراین برای مناطقی که در شرایط بحرانی منابع آب قرار دارند، تولید کمتر برق با سوخت زغال سنگ و آبی پیشنهاد می‌شود. تفاوت در نتایج، اهمیت تحلیل یکپارچه و جامع برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق را نمایان می‌سازد. عنوان مقاله [English] Effects of Water Resources Limitation on Capacity Expansion Planning of Power Generation: An Application of Multi-Objective Model under Uncertainty Conditions چکیده [English] The purpose of the present study is capacity expansion planning of power generation by simultaneously achieving economic and environmental objectives under uncertainty to meet electicity demand. Uncertainty in demand and power generation capacity factor (supply uncertainty) were expressed as a fuzzy set. Also, the effects of water resources limitation were investigated on power generation capacity expansion planning. Fuzzy multi-objective non-linear model was used for a case study of Kerman power generation capacity expansion planning system for a 12-year period with and without water resources limitation. The results show that water resource limitation will change the province power capacity expansion plan. Considering the water resources limitation, capacity of wind, gas-cycle combined and photovoltaic plants are increased 1000, 924.950 and 500 MW respectively during the planning horizon.The results of model without water resources limitation show that capacity of wind, hydro and coal fuel are increased 1000, 983.130 and 163.720 MW during planning horizon. Therefore, less power generation of coal fuel and hydro are suggested for area that are in critical conditions of water resources. The difference in results reveals the importance of integrated and comprehensive planning for the power generation capacity expansion. کلیدواژه‌ها [English] Power Generation Capacity Expansion Planning, Fuzzy Multi-objective Non-linear Model, Water Resources Limitation دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی استراتژیک و سازمانهای رسانه ای ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی استراتژیک و سازمانهای رسانه ای ایران

مقاله علمی و پژوهشی" برنامه ریزی استراتژیک و سازمانهای رسانه ای ایران " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به برنامه ریزی استراتژیک و سازمانهای رسانه ای ایران ، مدیریت استراتژیک ، کارت امتیازی متوازن و مضامین استراتژیک اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی

ادامه مطلب

closeکتاب جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی

توزیع جمعیت یک کشور را با استفاده از اطلاعات بدست آمده از سرشماری‌ها بررسی و مطالعه می‌کنند. در قرن اخیر، ظهور کلان شهر‌ها و مناطقی با تراکم جمعیتی بالا، مستلزم داشتن آگاهی درست از توزیع جمعیت و تجزیه و تحلیل آن است. مسأله جمعیت از دیرباز مورد توجه محققان است، اما رشد بی‌رویه جمعیت در کشورهای در حال توسعه در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در دهه‌های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران را به مسأله جمعیت و تغییرات کمی و کیفی آن معطوف ساخته است. با وجود دیدگاه‌های متفاوتی که در مورد نقش جمعیت و برنامه‌ریزی توسعه وجود دارد، مطالعات جمعیتی و استفاده کاربردی از آن در اکثر برنامه‌ریزی‌ها، اهمیت ویژه‌ای یافته است. پایه این مطالعات جمعیتی آمارهایی است که بر مبنای اعداد و ارقام بدست آمده از جمعیت است. چنانچه این اعداد و ارقام درست نباشد و یا نقص داشته باشد، محاسبات جمعیتی ما و شناخت تغییر و تحولات و مقایسه شاخص‌های جمعیتی که نقش کلیدی در توسعه دارند بی‌فایده است. در حالی که به خاطر مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ریشه در افزایش جمعیت دارند باید از تعداد و چگونگی افزایش یا کاهش که هر لحظه در جمعیت صورت می‌گیرد آگاه شویم و این تغییرات و تحولات را بر پایه آمارهای صحیح محاسبه و بر اساس آمارهای موجود برنامه‌ریزی کنیم. فهرست مطالبپیشگفتارفصل 1کلیات جمعیت شناسیمقدمهتعریف جمعیت‌شناسیمفهوم جمعیت‌شناسیاهداف جمعیت‌شناسیتاریخ تغییرات جمعیت در جهانمفهوم کاربردی جمعیت‌شناسیپدیده جمعیت و برنامه‌ریزیاهمیت جمعیت‌شناسی در برنامه‌ریزی آموزشیروش‌های جمعیت پژوهیفصل 2تاریخچه نظریه های مربوط به جمعیتمقدمهجمعیت و نظریه‌های دینینظریه‌های جمعیت در قرون وسطینظریه‌های جمعیتی در دوره رنسانسنظری به اندیشه‌های ایرانی در مورد جمعیتنظریه‌های طرفداران افزایش جمعیت در چند کشور منتخبنظریه‌های مخالفین افزایش جمعیت در چند کشور منتخبفصل 3ساختار جمعیت و تاثیر آن در مسائل اقتصادی و اجتماعیمقدمهساختار جمعیتساختار سنی جمعیتتعلیم و جمعیتتعلیم و تربیت و رشد جمعیتجمعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعیتحولات اقتصادینظریه‌های اقتصاد جمعیتتعلیم و تربیت و تحول در سرمایه انسانیتحولات اجتماعیتعلیم وتربیت و تحول در نهادهای اجتماعیتعلیم و تربیت و تحول در ارزش‌هافصل 4جمعیت و برنامه ریزی تعلیم و تربیتمقدمهتعریف برنامه ریزیمراحل برنامه‌ریزیتعریف برنامه‌ریزی آموزشیمفهوم برنامه‌ریزی آموزشیهدف‌های کلی برنامه‌ریزی آموزشیسطوح برنامه‌ریزی آموزشیتفاوت برنامه‌ریزی آموزشی و درسیمشکلات اجتماعی و برنامه‌ریزی درسیفصل 5شاخص های تعلیم و تربیتمقدمهتعریف شاخصکاربرد شاخص‌هاشرایط شاخص‌هاشاخص‌های جمعیت‌شناسیشاخص اشتغال به تحصیلشاخص افت تحصیلیراههای کاهش افت تحصیلیشاخص نسبت کل شاگردان به معلمانشاخص هزینه سرانه شاگردانفصل 6تکنیک ها و شیوه های آماری مورد استفاده در برنامه ریزیمقدمهتحقیق کمی در تعلیم و تربیتتحقیق کیفی در تعلیم و تربیتروش‌های برنامه‌ریزی آموزشیفصل 7مطالعه آماری وضع سواد و تحصیلات در ایران و سایر کشورهامقدمهتعریف سوادآموزیریشه‌های تاریخی سواد آموزیسابقة تاریخی سواد آموزی در ایراندوره‌های آموزشی سواد آموزی و اهداف آنسوادآموزی در سایر کشورهافصل 8افت تحصیلی و رابطه آن با برنامه های اقتصادی و اجتماعیمقدمهتعریف افت تحصیلیانواع افت تحصیلیدلایل افت تحصیلیزیان‌های ناشی از افت تحصیلیرابطه افت تحصیلی با موقعیت اقتصادی و اجتماعیاثرات افت تحصیلی در هزینه‌های تعلیم و تربیتراههای کاهش افت تحصیلیفصل 9پیش بینی نیازهای آموزشی ناشی از افزایش جمعیتمقدمهرشد جمعیتاثر روندهای جمعیتی در امر آموزشچند پیش بینی تکان دهندهسیاست‌های آموزشیسیاستهای جمعیتی در برنامه‌ریزی آموزشیراههای کاهش نابرابری‌ها در تعلیم و تربیتمنابع فارسیواژه نامه