جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی" مقاله ای است در 25 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث انعطاف‌پذیری درونی منابع انسانی؛ انعطاف‌پذیری رفتاری منابع انسانی؛ انعطاف‌پذیری رابطه‌ای منابع انسانی؛ مزیت رقابتی پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه نیروی انسانی به‌عنوان عنصر راهبردی و اساسی‌ترین عامل برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می‌شود. انعطاف‌پذیری یکی از مهم‌ترین ابزارها برای بقای شرکت‌ها در محیط آشفته و غیرقابل‌پیش‌بینی امروز تصور می­شود. انعطاف­پذیری­ به‌عنوان قابلیت پویای سازمان به واکنش فعال به محیط رقابتی در‌حال‌تغییر در نظر گرفته شده است که ممکن است مزیت رقابتی پایدار برای سازمان به‌وجود آورد. در این پژوهش تأثیر انعطاف­پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی بررسی شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و داده­ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعۀ آماری تحقیق را شرکت­های تولیدی استان خوزستان تشکیل می­دهند. نمونۀ آماری این پژوهش، شامل 100 شرکت تولیدی بزرگ استان خوزستان بوده است و برای تحلیل داده­ها از مدل­سازی معادلات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که انعطاف­پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی تأثیر دارد و از میان ابعاد انعطاف­پذیری منابع انسانی، انعطاف­پذیری رابطه­ای منابع انسانی بر مزیت رقابتی تأثیر نمی­گذارد. عنوان مقاله [English] An Appraisal of the Effects of Human Resource Flexibility on Competitive Advantage چکیده [English] Human resource is now considered as a strategic component and an essential element in increasing the effectiveness and efficiency of organizations. Flexibility is also regarded as the most important factor in the survival of organizations in this chaotic and unpredictable situation. It is known as the dynamic ability of the organization to show a forceful reaction in facing the competitive and changing environment. It can bring about a constant competitive advantage for the organization. This research is aimed at appraising the effects of human resource flexibility on competitive advantage. This is a descriptive-survey research in which the data is gathered through questionnaires. Research population contains productive companies in Khozestan province from which 100 great ones make the sample group. Structured equation modelling and PLS are employed in data analysis. The results indicates that human resource flexibility is effective on competitive advantage. Relational flexibility, from the aspects of flexibility, does not affect competitive advantage. کلیدواژه‌ها [English] Internal Human Resource Flexibility, Behavioral Human Resource Flexibility, Relational Human Resource Flexibility, competitive advantage دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله جایگاه ارزش‌های اسلامی درمبانی انعطاف‌پذیری خانه های معاصر

ادامه مطلب

closeمقاله جایگاه ارزش‌های اسلامی درمبانی انعطاف‌پذیری خانه های معاصر

مقاله علمی و پژوهشی " جایگاه ارزش‌های اسلامی درمبانی انعطاف‌پذیری خانه های معاصر " مقاله ای است در 28 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارزشهای اسلامی، انعطاف پذیری، مسکن، اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله مسکن انعطاف‌پذیر با هدف پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر انسان‌ها دارای راهکارهایی در طراحی می‌باشد، در اسلام این نیازها در قالب ارزش‌های اسلامی، منتج از اسماء الهی و اخلاق اسلامی، صفات سلبی و ثبوتی را به منظور تبیین سازوکارهای نظری این رویکرد شکل می‌دهد. پژوهش حاضر سعی دارد، با همپوشانی ارزش‌های اسلامی به صورت عام با رویکرد انعطاف‌پذیری، نشان دهد که ارزش‌های اسلامی چگونه می‌توانند در مبانی طراحی انعطاف‌پذیری مسکن منعکس گردند و تعیین‌کننده پیوندی صحیح با اصول معماری اسلامی ‌باشد؛ در این راستا با روشی توصیفی و فرا تحلیلی، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، ارزش‌های اسلامی تأثیرگذار در مسکن (حریم، تکریم، تأکید بر جمع‌گرایی، زیبایی و تذکر) که با توجه به بیشترین تذکرات در اسلام از منابع عرفانی و اخلاقی است؛ با تحلیل سیستمیAHP، با‌‌ کمک نرم افزار Expert choice و پرسش‌نامه خبرگان علوم اسلامی اولویت‌بندی‌شدند؛در واقع مقادیر کمی معیارها و زیرمعیارها، حساسیت حضور هر ارزش را با زیر‌معیارهایش و در مجموع را، مشخص می‌‌کند. در پایان مشخص شد که حریم، دارای بالاترین اهمیت معیاری و زیر‌معیاری بوده‌ و تعیین ‌سلسله ‌مراتب و همنشینی فضاها با هدف محدودیت‌بخشی به تغییرات آینده، باید در درجه‌ی اول مبانی طراحی مسکن انعطاف‌پذیر قرار گیرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert محیط یادگیری

ادامه مطلب

closeمحیط یادگیری

در ســال های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییرات روش های آموزشی، سازگار نمودن بستر یادگیری با تمامی جوانب نیازهای یادگیرنده، در کانون توجه متخصصین آموزش قرار گرفته اســت.چرا که محیط فیزیکی به ســبب ساختار خود می تواند تعاملات و در پی آن فرآیند یادگیری را تقویت و یا تضعیف نماید.

more_vert مقاله ارائه الگوی تأثیر انتقال و یکپارچه‌سازی دانش بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه الگوی تأثیر انتقال و یکپارچه‌سازی دانش بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه الگوی تأثیر انتقال و یکپارچه‌سازی دانش بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی " مقاله ای است در 24 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث انتقال و یکپارچه‌سازی دانش؛ انعطاف‌پذیری منابع انسانی؛ انعطاف رفتاری؛ انعطاف وظیفه‌ای؛ انعطاف مهارتی پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه، انعطاف‌پذیری، عنصری مهم برای بقا در محیط‌های بسیارپویا به‌شمار می‌رود. در نتیجۀ این پیشرفت‌ها، محیط کسب‌وکار یک سازمان باید در تطابق با تغییرات، توانا باشد. یک سازمان و منابع انسانی آن باید قادر به واکنشی انعطاف‌پذیر نسبت به تطابق با تقاضاهای در حال تغییر باشند. انتقال و یکپارچه‌سازی دانش، راهی برای رسیدن به این هدف است. هدف از این پژوهش، تجزیه‌وتحلیل تأثیر انتقال و یکپارچه‌سازی دانش بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی و ارائۀ الگو در این زمینه است. این مطالعه در دانشگاه یزد انجام شده است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ استاندارد گومز(2005) و از پرسشنامۀ انعطاف‌پذیری منابع انسانی بلترام مارتین (2008) استفاده شده است. روایی آن توسط خبرگان دانشگاه و پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ تأیید شده است. نمونۀ آماری طبق جدول مورگان اندازه‌گیری شده و 123 پرسشنامه بین کارکنان به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی ساده توزیع شده است. شیوۀ پژوهش، توصیفیِ همبستگی است و داده‌ها، به‌وسیلۀ نرم‌افزارSmart PLS و SPSS 21 تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که انتقال و یکپارچه‌سازی دانش، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی دارد. عنوان مقاله [English] Presenting a Model for the Effectiveness of Transmission and Integration of Knowledge on the Flexibility of Human Resource چکیده [English] These days, flexibility is an important element for the survival of organizations in this highly dynamic environment. Business environment of an organization must be able to cope with the progressions. An organization and its human resource must be able to show flexible reaction to the changing requests. Transmission and integration of knowledge is an approach to achieve this purpose. This research is conducted in Yazd. It is aimed at presenting a model for investigating the effects of transmission and integration of knowledge on the flexibility of human resource. Gomez Standard Questionnaire (2005) and Beltrame Martin’s questionnaire of human resource flexibility (2008) were employed to collect data. The reliability of the instruments was confirmed by the experts, and their validity was verified through Cronbach’s alpha. Research population was calculated in accordance with Morgan table. 123 questionnaires were distributed among the subjects as a result of simple random sampling. This is a descriptive correlational research whose data is analyzed by Smart PLS and SPSS 21. The results indicated that transmission and integration of knowledge positively and significantly affected human resource flexibility. کلیدواژه‌ها [English] Transmission and Integration of Knowledge, Human resource flexibility, Behavior Flexibility, Task Flexibility, Skill Flexibility دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert 10 سوالی که برای غلبه بر موانع باید از خود بپرسید

ادامه مطلب

close10 سوالی که برای غلبه بر موانع باید از خود بپرسید

در اوایل شروع دوره کاری، بسیاری از افراد یاد می‌گیرند که برای کنار آمدن با چالش‌های بین فردی در محل کار باید احساسات خود را کنار بگذارند. هوش هیجانی چیزی نیست که در مدرسه کسب و کار آموزش داده شود و قابلیت مدیریت کردن تعاملات استرس‌زا به صورت پیش‌فرض در رهبران وجود دارد. مطالعات جدید انجام شده در مدرسه کسب و کار لندن بر این نکته تاکید دارد که مدیران باید فرهنگی را به وجود بیاورند که از بیان احساسات حمایت کند. سرکوب احساسات تنها منجر به خشم و ایجاد درگیری‌های حل نشده در محیط کاری می‌شود. در حالی که بیش از حد احساسی بودن در محل کار هم اصلا خوب نیست، برای به دست آوردن یک تعادل و رویکرد سالم برای بیان احساسات شخصی، راه‌های زیادی وجود دارد. مهارت‌های ارتباطی و مهارت حل تضادها از جمله مهارت‌هایی هستند که باید در رهبران وجود داشته باشد و تنها در این صورت است که مدیران می‌توانند احساسات شخصی خود و دیگران را کنترل کنند. فارغ از همه این‌ها، احساسات آن چیزی است که از ما یک انسان می‌سازد. بدون احساسات ما چگونه می‌توانیم ارتباط برقرار کنیم، با دیگران مرتبط شویم و تصمیمات مهم بگیریم؟ با ایجاد یک ساختار قدرتمند از انعطاف‌پذیری احساسی، شما قادر خواهید بود که آسان‌تر، روابط پایدار را شکل دهید و حفظ کنید. همچنین، افرادی که از نظر احساسی انعطاف‌پذیر هستند، معمولا درک عمیق‌تری از هدف دارند و در کاری که انجام می‌دهند معنای بزرگتری می‌یابند. هنگامی که شما از لحاظ عاطفی رضایت کامل داشته باشید، شما در موقعیتی عالی برای مدیریت چالش‌های زندگی قرار دارید و می‌توانید در تعاملات اجتماعی سطح بالا، ذهن خود را باز نگه دارید. البته میزان انعطاف پذیری در افراد متفاوت است. وجود انعطاف‌پذیری احساسی در یک شخص شاید ریشه‌ای ژنتیکی داشته باشد اما بیشتر آن از طریق تجربه در زندگی به دست می‌آید. 10 سوالی که در ادامه آورده شده است به شما کمک می‌کند تا وضعیت خود در زمینه انعطاف‌پذیری احساسی را بهبود دهید و بتوانید بهتر بر موانع فائق بیایید. 1- وضعیت چگونه است؟ 2- آیا این وضعیت چالش برانگیز یا حوصله سر بر است؟ 3- آیا افکار من در این لحظه بازتابی از احساساتی مانند ترس، اعتقادات خود محدود کننده یا ذهنیت بسته است؟ 4- حالت من موقع فکر کردن به این احساسات چگونه است؟ (آیا افکار من باعث ورود استرس یا آرامش به زندگی‌ام می‌شوند؟) 5- آیا مطمئن هستم که افکارم در مورد این وضعیت، واقعی و هدفمند هستند؟ 6- بدون این افکار، حال من چطور خواهد بود؟ (آیا آرامش بیشتری خواهم داشت؟) آیا می‌توانم این افکار را رها کنم؟ 7- آیا حداقل یک مورد احتمالی در مورد این وضعیت وجود دارد؟ 8- آن یک کاری که اگر انجام شود، من را یک گام به جلو می‌برد چیست؟ 9- وقتی که تصور می‌کنم این کار را انجام داده‌ام و یک گام به جلو رفته‌ام، احساس من چیست؟ 10- آیا می‌توانم این کار را انجام دهم؟ آیا اصلا تمایل به انجام آن دارم؟ اگر بله، چه وقت؟ وقتی که شما از افکار و واکنش‌های خود آگاه هستید و اگر آن‌ها به برخی چالش‌هایی که شما با آن‌ها روبرو هستید مرتبط هستند، شما درواقع قدم اولین را در مسیر ایجاد انعطاف‌پذیری احساسی برداشته‌اید.

more_vert دانلود مقاله علمی و پژوهشی در مورد کیفیت تجار یادگیری و خلاقیت

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله علمی و پژوهشی در مورد کیفیت تجار یادگیری و خلاقیت

مقاله علمی و پژوهشی واکاوی رابطه کیفیت تجارب یادگیری و خلاقیت با رشد توانایی آینده پژوهی در دانشجویان مقاله ای است که در 10 صفحه و با 20 عنوان فهرست منابع منتشر شده است  چکیدهزمینه: یکی از وظایف دانشگاه ها، توانمند سازی دانشجویان در زمینه های مختلف از جمله شناخت و پژوهش درباره آینده است که این امر می تواند تحت تأثیر کیفیت تجارب یادگیری و خلاقیت آن ها باشد.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت تجارب یادگیری و خلاقیت با رشد توانایی آینده پژوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری انجام شده است.روشها: روش تحقیق، همبستگی است و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد ساری به تعداد 10527 نفر در سال تحصیلی 96-95 بودند که با استفاده از جدول مورگان نمونه­ ای با حجم370 بر اساس روش نمونه ­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ها از مقیاس های استاندارد کیفیت تجارب یادگیری نیومن (1990 )، خلاقیت تورنس (1990) و توانایی آینده پژوهی پارسا و همکاران(1390) استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه ها با اعتبار محتوا و پایایی آن با آلفای کرونباخ بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنف، رگرسیون و همبستگی پیرسون انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد 68 درصد از واریانس نمره توانایی آینده پژوهی توسط کیفیت تجارب یادگیری و خلاقیت تبیین شده است و کیفیت تجارب یادگیری با ضریب بتا 725/0=β بیشترین رابطه را با توانایی آینده پژوهی دانشجویان دارد. مقدار همبستگی ابعاد منابع کتابخانه­ای و کامپیوتری (601/0 =r)، محتوا و ارزشمندی دروس (729/0 =r)، انعطاف­پذیری یادگیری (502/0 =r)، کیفیت روابط رسمی و غیررسمی استاد دانشجو (659/0 =r) با رشد توانایی آینده پژوهی با 05/0> Sig تایید گردید. ابعاد سیالی(168/0 =r)، انعطاف­پذیری (733/0 =r)، ابتکار (38/0 =r)، بسط (614/0 =r)، با رشد توانایی آینده پژوهی با 05/0> Sig تایید گردید.نتیجه گیری: تجارب یادگیری و ابعاد آن شامل منابع کتابخانه­ای و کامپیوتری ، محتوا و ارزشمندی دروس ، انعطاف­پذیری یادگیری و کیفیت روابط رسمی و غیررسمی استاد دانشجو و همچنین خلاقیت و ابعاد آن شامل سیالی، انعطاف­پذیری، ابتکار و بسط با رشد توانایی آینده پژوهی رابطه مستقیم و معناداری دارد.

more_vert کتاب انطباق پذیری (واکنشی موثر به تغییر)

ادامه مطلب

closeکتاب انطباق پذیری (واکنشی موثر به تغییر)

کتاب انطباق پذیری (واکنشی موثر به تغییر) نوشته‌ی آلن کلارکو و جوان گرویس، مجموعه پندهای ویژه‌ای برای مدیران جهت تکمیل یک کار گسترشی و پرورشی یا حل یک چالش مدیریتی است. با توجه به پیچیدگی‌های کار، سرریز حجم زیاد و محض اطلاعات و رخداد سریع تغییرات، مدیران باید انطباق‌پذیر باشند. انطباق‌پذیری دیگر یک مکانیسم احتیاطی و یا مقابله‌ای نیست. انطباق‌پذیری یک الزام مدیریتی است. تغییر می‌تواند بی‌ثبات، اعصاب خردکن و رعب‌آور باشد. حتی تغییرات پیش‌بینی شده یا سرزده می‌تواند باعث ترس، تنش و استرس، خشم و مقاومت شود. برای مدیران، این واکنش‌ها به تغییر اغلب بعنوان یک مانع در مسیر که می‌توان بر آن غلبه نمود، قلمداد می‌شود. اما نسبت به انکار احساسات و واکنش‌های منفی، یا سرسختی و یا تخریب تغییر، مدیران مؤثر به فرایند گذر اجازه وقوع می‌دهند. واکنش‌ها به تغییر اغلب یک سری از مراحل شامل: انکار، مقاومت، بررسی و پژوهش، پرسش، انعکاس و بالاخره تعهد را دنبال می‌کند. درطی این فرایند، افراد می‌توانند انطباق‌پذیری بیشتری در مواجهه با تغییر را بوجود آورند. در دنیای کسب و کار امروز، پیچیدگی و سرعت تغییرات می‌تواند رعب‌آور باشد. انطباق‌پذیری بعنوان یک مهارت برای مدیران به جهت ایجاد و بهبود به منظور مؤثر بودن در این محیط شناخته شده است. حتی در این صورت، مدیران به ندرت می‌فهمند که چه کاری می‌توانند انجام دهند تا انطباق‌پذیرتر گردیده و انطباق‌پذیری را در دیگران بیشتر ایجاد نمایند. این کتاب راهنما، به فهم هرچه بیشتر انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری شناختی، احساسی و نهادی‌ای که نیازمند است کمک می‌کند. مدیران با خواندن کتاب انطباق پذیری (Adaptability) خواهند آموخت که چگونه انطباق‌ پذیری‌شان را بهبود بخشیده، توسعه داده و هر چه بیشتر برای خود، افراد و سازمان‌هایی را که هدایت می‌نمایند مؤثرتر باشند. آلن کلارکو (Allan Calarco) مدیر گروه ثبت نام در دانشکده سی‌سی‌ال بروکسل است. او به عنوان یک عضو دانشکده در چندین ثبت نام آزاد و برنامه‌های متعارف خدمت رسانی می‌کند. او یک متخصص بازخوردهی مورد تایید و یک مربی اجرایی است. آلن دارای فوق لیسانس مشاوره از دانشگاه شیپنسبورگ است. خانم جوان گرویس (Joan Gurvis) یکی از مدیران در دانشگاه گرینس بورو سی‌سی‌ال است. ایشان وظایف حمایتی را به خوبی معاون دانشکده انجام می‌دهد. ایشان ثبت نام آزاد و برنامه‌های متعارف را تسهیل بخشیده، و همچنین امور تحقیقات را انجام می‌دهد، و نیز یک متخصص بازخور دهی مورد تایید است. خانم جوان دارای لیسانس پرستاری از دانشگاه دوک و فوق لیسانس پرستاری از دانشگاه کارولینای شمالی از گرین بورو می‌باشد. مرکز رهبری خلاق یک موسسه آموزشی غیر انتفاعی بین‌المللی بوده که ماموریتش ارتقاء مفاهیم، تمرین و توسعه رهبری برای سود رساندن به جامعه جهانی است. نویشندگان این اثر راهنمای تحقیقات، تولید نشریات و تولید کننده گستره وسیعی از برنامه‌های آموزشی و محصولات برای مدیران و سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی هستند. در بخشی از کتاب انطباق پذیری (واکنشی موثر به تغییر) می‌خوانیم: آقای آرت مالک نسل دوم از یک شرکت ساختمانی بزرگ منطقه‌ای، پس از مرگ پدرش - به دلایل سلامتی - به جای او نشست. این تغییر باعث ایجاد یک نوسان در سازمان او شد، چرا که آرت پدر شخصی محبوب و محترم در شرکت بود. آرت کوچک تلاش نمود به کارمندانش فرصت دهد تا با توجه به تغییر رخ داده احساسات او را دریابند، با علم به اینکه او به مراتب شکیباتر و درون‌نگرتر از پدر معاشرتی خود بود. او می‌دانست سبک مدیریتی‌اش بطرز شگرفی متفاوت است. در کار کردن با یک مدیر اجرایی، آرت کوچک شروع به ثبت و برقراری ارتباط با واکنش‌ها و احساساتش نمود. آنچه که او زود دریافت، این بود که هرگز به دیدگاه پدرش نسبت به شرکت آگاه نشد، بنابراین، نمی‌توانست بدون داشتن چنین احساسی بطرز مؤثری مدیریت کند. او ساعت‌ها در سلسله‌ای از جلسات و مصاحبه‌ها با کارمندان در سایت پروژه‌ها به شکل‌دهی ارتباط با آنان پرداخت. در ظرف چند هفته کوتاه، او به شفافیت نقش خود بعنوان یک مدیر و آینده شرکت نائل شد. او میزبان جلسات نهاری و چهره به چهره در طی آن دوره بود و مبادرت به ارسال یادداشت‌های فردی به هر یک از کارمندان با این درخواست که از آن‌ها بخواهد با سازمان در ارتباط باشند و یک رویه باز را تنظیم نماید، نمود. آرت پسر با توجهات بیشتر به حمایت شرکت در خصوص رشد سازمان، بخصوص اینکه درآمدها در سه ماهه بعدی افزایش یافتند، احساس بهتری پیدا نمود. فهرست مطالب پیشگفتارانطباق‌پذیری چیست؟چرا انطباق‌پذیری برای مدیران دارای اهمیت است؟موانع انطباق‌پذیری چیست؟مراحل گذرسه عنصر انطباق‌پذیریانعطاف‌پذیری شناختیانعطاف‌پذیری احساسیانعطاف‌پذیری نهادیایجادانطباق‌پذیریراه‌های تمرین انعطاف‌پذیری شناختیراه‌های تمرین عملی انعطاف‌پذیری احساسیراه‌های تمرین عملی انعطاف‌پذیری نهادیانطباق‌پذیری: یک الزام مدیریتیپس زمینه (سابقه)خلاصه نکات کلیدی

more_vert ساخت ساعت مچی درخشان با نمایشگر جدید

ادامه مطلب

closeساخت ساعت مچی درخشان با نمایشگر جدید

محققان انجمن شیمی آمریکا یک ساعت مچی انعطاف پذیر و نورده ساختند که قادر است با ولتاژ پایین کار کند و هیچ آسیبی به پوست نمی‌رساند. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، به تازگی محققان نمایشگرهای نورده و انعطاف‌پذیری موسوم به نمایشگرهای الکترولومینیسانس جریان متناوب (ACEL) ساخته‌اند که روی پوست و سایر سطوح مانند یک خالکوبی موقت قرار می‌گیرد. این نمایشگرها به ولتاژ اندکی نیاز دارند و بدون آسیب زدن به پوست کار خود را انجام می‌دهند.محققان برای ساخت ساعت مچی خود، از یک صفحه الکترولومینیسانس استفاده کردند که در آن میکروذرات نورده درون یک ماده کشسان پخش شده‌اند. این ماده بین دو الکترود نقره‌ای انعطاف‌پذیر قرار گرفته است و دربرگیرنده نوع جدیدی از مواد الکترونیکی به صورت نانوذرات سرامیکی تعبیه شده درون یک پلیمر کشسان است. این ماده موجب افزایش نوردهی نمایشگر در مقایسه با سایر نمایشگرهای ACEL می‌شود. شدت نوردهی این نمایشگر به اندازه‌ای است که امکان مشاهده ساعت را در نور داخلی ساختمان‌ها به سادگی فراهم می‌کند.به اعتقاد محققان این نمایشگر کاربردهای بالقوه زیادی دارد و می‌توان آن را در انواع تجهیزات پوشیدنی هوشمند، ربات‌های نرم و رابط‌های انسان و ماشین مورد استفاده قرار داد.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه ACS Materials Letters منتشر شده است.

more_vert کتاب انطباق پذیری (واکنشی موثر به تغییر)

ادامه مطلب

closeکتاب انطباق پذیری (واکنشی موثر به تغییر)

کتاب انطباق پذیری (واکنشی موثر به تغییر) نوشته‌ی آلن کلارکو و جوان گرویس، مجموعه پندهای ویژه‌ای برای مدیران جهت تکمیل یک کار گسترشی و پرورشی یا حل یک چالش مدیریتی است. با توجه به پیچیدگی‌های کار، سرریز حجم زیاد و محض اطلاعات و رخداد سریع تغییرات، مدیران باید انطباق‌پذیر باشند. انطباق‌پذیری دیگر یک مکانیسم احتیاطی و یا مقابله‌ای نیست. انطباق‌پذیری یک الزام مدیریتی است. تغییر می‌تواند بی‌ثبات، اعصاب خردکن و رعب‌آور باشد. حتی تغییرات پیش‌بینی شده یا سرزده می‌تواند باعث ترس، تنش و استرس، خشم و مقاومت شود. برای مدیران، این واکنش‌ها به تغییر اغلب بعنوان یک مانع در مسیر که می‌توان بر آن غلبه نمود، قلمداد می‌شود. اما نسبت به انکار احساسات و واکنش‌های منفی، یا سرسختی و یا تخریب تغییر، مدیران مؤثر به فرایند گذر اجازه وقوع می‌دهند. واکنش‌ها به تغییر اغلب یک سری از مراحل شامل: انکار، مقاومت، بررسی و پژوهش، پرسش، انعکاس و بالاخره تعهد را دنبال می‌کند. درطی این فرایند، افراد می‌توانند انطباق‌پذیری بیشتری در مواجهه با تغییر را بوجود آورند. در دنیای کسب و کار امروز، پیچیدگی و سرعت تغییرات می‌تواند رعب‌آور باشد. انطباق‌پذیری بعنوان یک مهارت برای مدیران به جهت ایجاد و بهبود به منظور مؤثر بودن در این محیط شناخته شده است. حتی در این صورت، مدیران به ندرت می‌فهمند که چه کاری می‌توانند انجام دهند تا انطباق‌پذیرتر گردیده و انطباق‌پذیری را در دیگران بیشتر ایجاد نمایند. این کتاب راهنما، به فهم هرچه بیشتر انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری شناختی، احساسی و نهادی‌ای که نیازمند است کمک می‌کند. مدیران با خواندن کتاب انطباق پذیری (Adaptability) خواهند آموخت که چگونه انطباق‌ پذیری‌شان را بهبود بخشیده، توسعه داده و هر چه بیشتر برای خود، افراد و سازمان‌هایی را که هدایت می‌نمایند مؤثرتر باشند. آلن کلارکو (Allan Calarco) مدیر گروه ثبت نام در دانشکده سی‌سی‌ال بروکسل است. او به عنوان یک عضو دانشکده در چندین ثبت نام آزاد و برنامه‌های متعارف خدمت رسانی می‌کند. او یک متخصص بازخوردهی مورد تایید و یک مربی اجرایی است. آلن دارای فوق لیسانس مشاوره از دانشگاه شیپنسبورگ است. خانم جوان گرویس (Joan Gurvis) یکی از مدیران در دانشگاه گرینس بورو سی‌سی‌ال است. ایشان وظایف حمایتی را به خوبی معاون دانشکده انجام می‌دهد. ایشان ثبت نام آزاد و برنامه‌های متعارف را تسهیل بخشیده، و همچنین امور تحقیقات را انجام می‌دهد، و نیز یک متخصص بازخور دهی مورد تایید است. خانم جوان دارای لیسانس پرستاری از دانشگاه دوک و فوق لیسانس پرستاری از دانشگاه کارولینای شمالی از گرین بورو می‌باشد. مرکز رهبری خلاق یک موسسه آموزشی غیر انتفاعی بین‌المللی بوده که ماموریتش ارتقاء مفاهیم، تمرین و توسعه رهبری برای سود رساندن به جامعه جهانی است. نویشندگان این اثر راهنمای تحقیقات، تولید نشریات و تولید کننده گستره وسیعی از برنامه‌های آموزشی و محصولات برای مدیران و سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی هستند. در بخشی از کتاب انطباق پذیری (واکنشی موثر به تغییر) می‌خوانیم: آقای آرت مالک نسل دوم از یک شرکت ساختمانی بزرگ منطقه‌ای، پس از مرگ پدرش - به دلایل سلامتی - به جای او نشست. این تغییر باعث ایجاد یک نوسان در سازمان او شد، چرا که آرت پدر شخصی محبوب و محترم در شرکت بود. آرت کوچک تلاش نمود به کارمندانش فرصت دهد تا با توجه به تغییر رخ داده احساسات او را دریابند، با علم به اینکه او به مراتب شکیباتر و درون‌نگرتر از پدر معاشرتی خود بود. او می‌دانست سبک مدیریتی‌اش بطرز شگرفی متفاوت است. در کار کردن با یک مدیر اجرایی، آرت کوچک شروع به ثبت و برقراری ارتباط با واکنش‌ها و احساساتش نمود. آنچه که او زود دریافت، این بود که هرگز به دیدگاه پدرش نسبت به شرکت آگاه نشد، بنابراین، نمی‌توانست بدون داشتن چنین احساسی بطرز مؤثری مدیریت کند. او ساعت‌ها در سلسله‌ای از جلسات و مصاحبه‌ها با کارمندان در سایت پروژه‌ها به شکل‌دهی ارتباط با آنان پرداخت. در ظرف چند هفته کوتاه، او به شفافیت نقش خود بعنوان یک مدیر و آینده شرکت نائل شد. او میزبان جلسات نهاری و چهره به چهره در طی آن دوره بود و مبادرت به ارسال یادداشت‌های فردی به هر یک از کارمندان با این درخواست که از آن‌ها بخواهد با سازمان در ارتباط باشند و یک رویه باز را تنظیم نماید، نمود. آرت پسر با توجهات بیشتر به حمایت شرکت در خصوص رشد سازمان، بخصوص اینکه درآمدها در سه ماهه بعدی افزایش یافتند، احساس بهتری پیدا نمود. فهرست مطالبپیشگفتارانطباق‌پذیری چیست؟چرا انطباق‌پذیری برای مدیران دارای اهمیت است؟موانع انطباق‌پذیری چیست؟مراحل گذرسه عنصر انطباق‌پذیریانعطاف‌پذیری شناختیانعطاف‌پذیری احساسیانعطاف‌پذیری نهادیایجادانطباق‌پذیریراه‌های تمرین انعطاف‌پذیری شناختیراه‌های تمرین عملی انعطاف‌پذیری احساسیراه‌های تمرین عملی انعطاف‌پذیری نهادیانطباق‌پذیری: یک الزام مدیریتیپس زمینه (سابقه)خلاصه نکات کلیدی

more_vert ساخت حسگر انعطاف‌پذیر برای اندازه‌گیری علایم حیاتی

ادامه مطلب

closeساخت حسگر انعطاف‌پذیر برای اندازه‌گیری علایم حیاتی

محققان دانشگاه توکیو با ترکیب مدارهای بازخوانی متشکل از ترانزیستورهای فیلم نازک پلی کریستالی دمای پایین (LTPS-TFT) و دیودهای نوری ارگانیک، حسگر انعطاف‌پذیری را ساختند که قابلیت اندازه‌گیری علایم حیاتی اشخاص و استفاده از این اطلاعات را به منظور اعتبارسنجی بیرومتریک دارد. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، این نوع حسگرهای انعطاف‌پذیر در سال‌های اخیر در ساخت تجهیزات الکترونیکی پوشیدنی مانند ساعت‌های هوشمند و ردگیرهای سلامتی و همچنین سیستم‌های اعتبارسنجی زیستی کاربرد زیادی داشته‌اند. این حسگر جدید دانشگاه توکیو در واقع یک ابزار تصویربرداری الکترونیکی و انعطاف‌پذیر است که مستقیما با پوست کاربر در تماس قرار می‌گیرد و قادر است علایم حیاتی و سایر اطلاعات زیستی وی را با سرعت ۵۰۸ پیکسل در اینچ و با سرعت ۴۱ فریم بر ثانیه بازخوانی کند. این حسگر توانایی تصویربرداری از اثر انگشت و رگ‌های خونی کاربر را دارد. همچنین قادر است موج پالسی را که در واقع موج حاصل از افزایش فشار خون ناشی از انقباض بطن قلب است، اندازه‌گیری کرده و اختلالات ایجاد شده در آن را حس کند، موج پالسی یکی از علایم حیاتی مهم است که در معاینات دوره‌ای بیماران اندازه‌گیری می‌شود، این قابلیت امکان طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی پیشرفته‌تر با قابلیت‌های جدیدتر را فراهم می‌کند. همچنین امکان نظارت بلند پزشکان بر وضعیت موج پالسی بیماران را در اختیار قرار می دهد. اکنون محققان در تلاشند تا حسگر جدید خود را با تجهیزات الکترونیکی موجود در بازار مانند ساعت‌های هوشمند،‌ یکپارچه کنند و کاربردهای جدیدی را در حوزه پزشکی برای این حسگرها بیابند.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Electronics منتشر شده است.

more_vert گوشی‌های هوشمندو نمایشگر کشویی

ادامه مطلب

closeگوشی‌های هوشمندو نمایشگر کشویی

با عرضه گوشی‌های هوشمند تاشو، بازار نمایشگرهای انعطاف‌پذیر این روزها حسابی داغ است. در جدیدترین تحول، شرکت تی‌سی‌ال چین گوشی هوشمندی مجهز به یک نمایشگر کشویی تولید کرده است که به راحتی می‌توان آن را از گوشی به تبلت تبدیل کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی «سی‌نت»، کمپانی تی‌سی‌ال در حال کار بر روی گوشی هوشمند انعطاف‌پذیری است که نمایشگر لمسی آن کشویی است و مثل گوشی‌های تاشوی تولید سامسونگ، هوآوی و موتورولا از وسط تا نمی‌شود. این تلفن مفهومی که شبیه به یک گوشی استاندارد است، امکان آن را برای کاربر فراهم می‌کند تا بدون مواجهه با چالش‌های حمل تبلت‌هایی که صفحات بزرگ دارند، هر وقت که اراده کند گوشی خود را به تبلت تبدیل کند. از عکس‌های منتشر شده از این گوشی مفهومی ساز و کار دقیق آن مشخص نیست اما به احتمال زیاد در حالت بسته، یک بخش از صفحه نمایش در زیر بخش دیگر قرار می‌گیرد. بر همین اساس این گوشی در مقایسه با گوشی‌های معمول کمی ضخیم‌تر خواهد بود. طراحی منحصر به فرد این گوشی انعطاف‌پذیر که نمایشگر آن را از تا شدن بی‌نیاز می‌کند امکان استفاده از یک باتری واحد با راندمان بالاتر را فراهم می‌سازد و مشکل خط افتادگی بر روی نمایشگرهای تاشو را نیز ندارد. از روی عکس نمی‌توان با قطعیت جنس این نمایشگر را تعیین کرد اما براساس گمانه‌زنی‌های کارشناسان سی‌نت نمایشگر این گوشی هوشمند نیز مثل میت ایکس هوآوی، گلکسی فولد سامسونگ و ریزر موتورولا، پلاستیکی است. به نقل از منابع آگاه و معتبر، قرار بود تا نمونه اولیه گوشی هوشمند مفهومی تی‌سی‌ال در کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۰ رونمایی شود. اما این همایش تجاری که قرار بود از ۲۴ فوریه (۵ اسفند) دربارسلونای اسپانیا برگزار شود، به دلیل نگرانی‌ها از شیوع ویروس مرگبار کرونا لغو شد.

more_vert کتاب هانی پات و هانی نت

ادامه مطلب

closeکتاب هانی پات و هانی نت

Honeypot ها یک تکنولوژی تقریبا جدید و شدیداً پویا هستند. همین ماهیت پویا باعث می شود که به راحتی نتوان آنها را تعریف کرد. Honeypot ها به خودی خود یک راه حل به شمار نرفته و هیچ مشکل امنیتی خاصی را حل نمی کنند، بلکه ابزارهای بسیار انعطاف پذیری هستند که کارهای مختلفی برای امنیت اطلاعات انجام می دهند و تأثیر شگرفی بر امنیت سازمان می گذارند. فهرست مطالب هانی پات چیست؟انواع هانی پاتکاربرد های هانی پاتمکانیزم های جمع آوری اطلاعات در هانی پات هامکانیزم های تحلیل اطلاعات در هانی پات هاگام های راه اندازی و به کارگیری یک هانی پاتو در نهایت آیا هانی پات ها و هانی نت ها مفید هستند؟

more_vert کشف آسیب‌پذیری روز صفر در اینترنت اکسپلورر

ادامه مطلب

closeکشف آسیب‌پذیری روز صفر در اینترنت اکسپلورر

مایکروسافت با انتشار یک اخطاریه امنیتی نسبت به وجود یک آسیب‌پذیری روز صفر در مرورگر اینترنت اکسپلورر هشدار داد. به گزارش پایگاه اینترنتی «ZDNet»، مایکروسافت آسیب پذیری جدید امنیتی در اینترنت اکسپلورر را از نوع نقص اجرای کد از راه دور RCE)Remote Code Execution) ناشی از یک باگ تخریب حافظه در موتور اسکریپت نویسی این مرورگر، شناسایی کرده است. آسیب‌پذیری روز صفر (Zero-day Vulnerability) حفره یا نقصی در یک اپلیکیشن است که برنامه نویسان تنها صفر روز از زمان شناسایی باگ تا مقاوم کردنش در برابر حملات سایبری احتمالی هکرها زمان دارند. مایکروسافت در اخطاریه خود با بیان این که از سوءاستفاده‌های جاری هکرها از این آسیب‌پذیری آگاه است از این حملات با عنوان «حملات هدفمند محدود» نام برد. این نکته از آن حکایت دارد که آسیب‌پذیری مذکور مورد سوءاستفاده گسترده قرار نگرفته و تنها تعداد محدودی از کاربران هدف این حملات قرار گرفته‌اند. براساس گمانه‌زنی‌ها، این حملات محدود بخشی از یک کمپین هک گسترده‌تر هستند که حملات روز صفر هفته گذشته به کاربران مرورگر فایرفاکس را نیز دربرمی‌گیرد. مایکروسافت هنوز پچ امنیتی لازم برای رفع این آسیب‌پذیری را عرضه نکرده است.

more_vert مقاله مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار

مقاله علمی و پژوهشی" مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار" مقاله ای است در 18 صفحه با 36 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات پنج عامل بزرگ شخصیتی؛ زنان ورزشکار و زنان غیرورزشکار.؛ شخصیت؛ مردان غیرورزشکار؛ مردان ورزشکارمطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی هوش سازمانی و سازمانهای دانش بنیان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی هوش سازمانی و سازمانهای دانش بنیان

مقاله علمی و پژوهشی" هوش سازمانی و سازمانهای دانش بنیان " مقاله ای است که در 20  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به هوش سازمانی، انعطاف پذیری و سازمانهای دانش بنیان اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب « چالش های جدید حقوق فرزند پذیری»

ادامه مطلب

closeکتاب « چالش های جدید حقوق فرزند پذیری»

کتاب « چالش‌های جدید حقوق فرزند پذیری» با تلاش یک مدرس دانشگاه به نام مریم صیادی در سال ۹۹ به چاپ رسیده است. کتاب چالش های جدید حقوق فرزند پروری در قطع وزیری و ۱۷۱ صفحه با مشارکت انتشارات« پرپروک » خمین به چاپ رسیده است.این کتاب با شمارگان یک‌هزار نسخه و قیمت ۳۰۰ هزار ریال در اختیار علاقه‌مندان به کتاب‌های حقوقی قرار گرفت.«بازشناسی مفهوم فرزند پذیری و بیان پیشینه» آن به‌عنوان بخش اول کتاب شامل هفت فصل با عناوین تعریف لغوی اصطلاحات، مفهوم فرزند پذیری یا فرزند خواندگی در حقوق ایران و فقه امامیه، فرزند پذیری بین المللی، فرزند پذیری مدرن، محاسن و معایب فرزند پذیری، بررسی تاریخچه تحولات فرزند پذیری و نگاهی اجمالی به جایگاه فرزند پذیری در سایر کشورها است.بخش دوم کتاب «جایگاه حقوقی فرزند پذیری» را در سه فصل جایگاه حقوقی فرزند پذیری در فقه، جایگاه قانونی فرزند پذیری در ایران و تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی از کودک بی سرپرست بیان می‌کند.نویسنده « آثار ناشی از فرزند پذیری » را در بخش سوم کتاب و در فصل‌های آثار فرزند پذیری، آثار فرزند پذیری در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۴ و تطبیق مباحث اخیر در خصوص قوانین موجود با نظر فقه‌های امامیه توضیح می‌دهد.در سخنی از مولف کتاب آمده است: « فرزند پذیری عبارت از یک رابطه حقوقی است که بر اثر پذیرفته شدن طفلی به‌عنوان فرزند از جانب زن و مردی به وجود می آید، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی آن طفل باشند.تفاوت فرزند واقعی و فرزند حکمی یا ظاهری در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقی و پدر و مادر وی پیوندی طبیعی و ناگسستنی است و رابطه حقوقی بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت.در مقدمه کتاب فرزند پذیری یا فرزندخواندگی یکی از موضوعات در خور توجه در قوانین حقوق خصوصی در جوامع امروزی بیان شده و است؛ این مساله که ریشه در نیازهای عاطفی و اقتصادی داشته و گاهی عوامل روحی و معنوی یا موجب پیدایش آن شده است، پیشینه ای به درازای تاریخ تمدن بشر دارد.قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳، نیز به منظور تامین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است.ماده ۱۱ قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است.بیش از ۸۰ نویسنده و شاعر در خمین کتاب چاپ کرده اند.

more_vert کتاب برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو

ادامه مطلب

closeکتاب برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو

در دنیایی با عدم اطمینان فزاینده که با ویژگی پیچیدگی و بی‌ثباتی شناخته می‌شود، مدیران باید در فرایندهای استراتژی خود منعطف‌تر باشند. چارچوب‌های سنتی مدیریت استراتژیک در فراهم ساختن پاسخ‌های کافی در این بستر ناموفق بوده‌اند. راه‌حل ما «برنامه‌ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو» است، چارچوبی برای مدیریت استراتژیک در دنیایی نامطمئن. در این فصل، این رویکرد را معرفی می‌کنیم و ساختار کتاب را مطرح می‌کنیم. با توجه به این چالش‌ها، مدیران استراتژیک در محیط امروزی کسب‌وکار باید پاسخ‌هایی را برای دو پرسش کلیدی بیابند: 1- چگونه می‌توانیم بی‎ثباتی، پیچیدگی و عدم اطمینانی را که امروزه در بسیاری از صنایع مشاهده می‌کنیم درون برنامه‌ریزی استراتژیک تلفیق کنیم؟ 2- چگونه می‌توانیم استراتژی‌ها را منعطف‌تر و سازگارتر با محیط‌های متغیر سازیم؟ این کتاب تلاشی است برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها. در قلب این کتاب معرفی آنچه که ما «برنامه‌ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو» می‌نامیم نهفته است، چارچوبی روشمند برای ایجاد استراتژی‌ها در دنیایی نامطمئن. برنامه‌ریزی سناریو در دهه 1970 در شرکت نفت شل آغاز شد (وک، 1985). این نوع برنامه‌ریزی متفاوت از چارچوب‌های اولیه استراتژی است چون، با در نظر گرفتن بی‌ثباتی و پیچیدگی، عدم اطمینان را با فرایند استراتژی در هم می‌آمیزد. به‌ویژه، تحولات آتیِ ممکنِ گوناگون را تجزیه‌وتحلیل می‌کند و عواملی را هم از صنعت تحت بررسی و هم محیط عمومی درون چارچوب تلفیق می‌کند. افزون بر آن، به‌واسطه تدوین گزینه‌های استراتژیک مختلف، نوعی انعطاف‌پذیری فراهم می‌کند که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا با بی‌ثباتی در محیط انطباق یابند. بااین‌همه، معایب بیشتر رویکردهای برنامه‌ریزی سناریو- مثلاً رویکردهای فن در هایدن (2005) یا شومیکر (1995)- آن است که کاربرد آن‌ها در عمل پیچیده است. درواقع، میزان زمان و تلاش موردنیاز بسیاری از شرکت را از خود می‌رانند. این جایی است که رویکرد جدید ما به برنامه‌ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو وارد می‌شود. مزیت اصلی آن در سادگی کاربرد آن به لطف طراحی ابزارمحور آن نهفته است. این رویکرد به‌عنوان بخشی از یک پروژه مشترک میان مشاوران استراتژی رولاند برگر و دانشکده مدیریت HHL لایپزیگ برای یافتن راه‌هایی برای استفاده بهتر از برنامه‌ریزی سناریو در شرکت‌ها توسعه یافت. فهرست مطالبفصل 1: دیباچهدنیایی نامطمئنبرنامه‌ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریوهدف این کتابفصل 2: چالش‌های مدیریت استراتژیک در قرن بیست و یکمعوامل تعیین‌کننده عدم اطمینان محیطیبی‌ثباتیپیچیدگیابهامتکامل تدریجی برنامه‌ریزی استراتژیکفنونی برای پیش‌بینی آیندهنتیجه‌گیریفصل 3: برنامه‌ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو: رویکردی جدید برای مقابله با عدم اطمینانمقدمهبرنامه‌ریزی سناریو- مبنایی برای برنامه‌ریزی استراتژیک مدرنطراحی یک رویکرد سناریومحور به برنامه‌ریزی استراتژیکنتیجه‌گیریفصل 4: شش ابزار برای برنامه‌ریزی سناریو و کاربرد آن‌هامعرفی ابزارهای یک و دو: چک‌لیست قاب‌بندی و بازخورد 360 درجه ذی‌نفعانچک‌لیست قاب‌بندیبازخورد 360 درجه ذی‌نفعانبه‌کارگیری چارچوب‌های یک و دو: چک‌لیست قاب‌بندی و بازخورد 360 درجه ذی‌نفعان در صنعت هواپیمایی اروپاچک‌لیست قاب‌بندیبازخورد 360 درجه ذی‌نفعانمعرفی ابزارهای سه و چهار: شبکه تأثیرگذاری/ عدم اطمینان و ماتریس سناریوشبکه تأثیرگذاری/عدم اطمینانتشریح شبکه تأثیرگذاری/ عدم اطمینانماتریس سناریوبه‌کارگیری چارچوب‌های سه و چهار: شبکه تأثیرگذاری/ عدم اطمینان و ماتریس سناریو در صنعت هواپیمایی اروپاشبکه تأثیرگذاری/ عدم اطمینانماتریس سناریومعرفی ابزارهای پنج و شش: دستورالعمل استراتژی و اتاق فرمان نظارتدستورالعمل استراتژیاتاق فرمان سناریوبه‌کارگیری چارچوب‌های پنج و شش: دستورالعمل استراتژی و اتاق فرمان سناریو در صنعت هواپیمایی اروپااتاق فرمان سناریوفصل 5: برنامه‌ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریواستفاده از برنامه‌ریزی سناریو برای شناسایی فرصت‌ها در یک صنعت چندبخشیمقدمهچالش‌ها و اهدافروش کار/رویکردشناسایی فرصت‌ها و ساختن مواردبهترین شیوه‌های عملینتیجه‌گیریفصل 6: مزایای برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو (1)چگونه برنامه‌ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو بر رفتار مدیران تأثیر می‌گذاردمقدمهجامعیت و سرعت تصمیم‌گیریسوگیری‌های شناختیمدلی یکپارچه از کیفیت تصمیم‌گیریبرنامه‌ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریونتیجه‌گیریفصل 7: مزایای برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو (2)مقدمهانعطاف‌پذیری استراتژیک- گشودن در به روی تغییر استراتژیکموانع انعطاف‌پذیری استراتژیککاربرد عملیبرنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو به‌مثابه ابزاری برای ایجاد انعطاف‌پذیری استراتژیکفصل 8: نتیجه‌گیری - مدیریت خوب و برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریوچالش‌های امروزی مدیریت خوبچگونه برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو در مواقع عدم اطمینان از مدیریت خوب حمایت می‌کنددرباره ویراستاران و نویسندگانویراستاراننویسندگان

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بازی های رایانه ای و هوش هیجانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بازی های رایانه ای و هوش هیجانی

  مقاله علمی و پژوهشی" بازی های رایانه ای و هوش هیجانی " مقاله ای است در 26 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بازی های رایانه ای و هوش هیجانی ، خودآگاهی هیجانی ، واقع گرایی ، کنترل تکانس و انعطاف پذیری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه روانشناختی و تحلیل رفتگی شغلی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه روانشناختی و تحلیل رفتگی شغلی

مقاله علمی و پژوهشی" سرمایه روانشناختی و تحلیل رفتگی شغلی " مقاله ای است که در 18  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سرمایه روانشناختی ،خودکارآمدی ، امید ، انعطاف پذیری، خوش بینی ، تحلیل رفتگی شغلی و التزام شغلی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب هوش هیجانی و استخدام

ادامه مطلب

closeکتاب هوش هیجانی و استخدام

می‌توان گفت که تقریبا در تمامی مشاغلی که امروزه به نیروی کار واگذار می‌شود، مهارت‌های اصلی هوش هیجانی (EQ) در گروی عملکرد مطلوب است. اغلب مدیر استخدام یا شخص مصاحبه‌کننده، از توجه به چنین مهارت‌های فردی در فرآیند مصاحبه غافل می‌شود. منظور این نیست که برای مهارت‌ها و توانایی‌های فنی افراد ارزشی قائل نشویم. مهارت‌ها و شایستگی‌های فنی باید پیوسته نقش برجسته‌ای در فرآیند ارزیابی ایفا کند. اگرچه، شواهد و قراین بسیاری دال بر آن است که وقتی مهارت‌های فنی افراد با هم برابر است، این شایستگی‌های آنها در هوش هیجانی است که عامل موفقیتشان در تصدی جایگاه‌های شغلی مختلف است. در واقع در برخی جایگاه‌های شغلی، شایستگی‌های هوش هیجانی بیش از شایستگی‌ها و مهارت‌های فنی افراد، توجیه‌کننده موفقیت شغلی آنها است. لیدرشیپ آی. کیو مرکز آموزشی تحقیقاتی که بهترین شیوه‌های مدیریت و اجرا را آموزش می‌دهد، مطالعه‌ای روی بیش از بیست هزار کارمند انجام داد تا عوامل موفقیت و شکست کارمندان تازه استخدام‌شده را بررسی کند. پس از مصاحبه با 5247 مدیر، پژوهشگران این مطالعه به این نتیجه دست یافتند که تنها 11 درصد از کارمندان به دلیل عدم برخورداری از مهارت فنی در انجام کار، با شکست روبرو شده‌اند. از دیگر دلایل ناکامی کارکنان تازه ‌استخدام‌شده، نارضایتی از همکاران، عدم پذیرش واکنش‌ها، عدم توانایی در مدیریت هیجانات و احساسات، عدم وجود انگیزه یا جذابیت و ایجاد روابط میان‌فردی ضعیف بود. این نتایج، کاملا روشن می‌سازد که گنجاندن مهارت‌های جامع هوش هیجانی به عنوان بخشی مهم در فرآیند مصاحبه شغلی، به مدیران استخدام و مصاحبه‌کنندگان این امکان را می‌دهد که جهت پیش‌بینی کفایت شخص داوطلب استخدام، به اطلاعات جدید و مهمی راجع به او دست یابند. فهرست مطالبفصل اول: مقدمهفصل دوم: پنج حوزه اصلی هوش هیجانی و احراز صلاحیت شغلی بر اساس هوش هیجانیفصل سوم: خودآگاهیمهارت فردی 1: اثربخشی در روابط میان‌فردیمهارت فردی 2: آگاهی هیجانی و درونیمهارت فردی 3: ارزیابی دقیق مهارت‌ها و توانایی‌هافصل چهارم: خودکنترلی یا مدیریت فردیمهارت فردی 1: بروز احساسمهارت فردی 2: شجاعت یا جسارتمهارت فردی 3: انعطاف‌پذیریمهارت فردی 4: برنامه‌ریزی برای نوع بیان در گفتگوفصل پنجم: همدلیمهارت فردی1: توجه احترام‌آمیزمهارت فردی 2: احساس تاثیرگذاری بر دیگرانمهارت فردی 3: تمایل به خدمت‌رسانیفصل ششم: مهارت اجتماعیمهارت فردی 1: ایجاد روابطمهارت فردی 2: همکاریمهارت فردی 3: حل اختلافمهارت فردی 4: شناخت سازمانیفصل هفتم: اثربخشی فردی: خوداثربخشیمهارت فردی 1: اعتماد به نفسمهارت فردی 2: ابتکار عمل و مسئولیت‌پذیریمهارت فردی 3: هدف‌یابیمهارت فردی 4: خوش‌بینیمهارت فردی 5: انعطاف‌پذیری و سازگارپذیریفصل هشتم: اثربخش فردی: اثربخشی در روابط میان‌فردیمهارت فردی1: رهبری دیگرانمهارت فردی 2: ایجاد فضای کاری مطلوبمهارت فردی 3: نتیجه‌گیری مطلوب از طریق دیگرانفصل نهم: اولویت‌بندی هدف و رویای ذهنیمهارت فردی 1: شناخت هدف و ارزش‌های فردیمهارت فردی 2: اقدام و گام برداشتن در جهت هدف فردیمهارت فردی 3: اصالتفصل دهم: تقلب در ضریب هوش هیجانی و دیگر علائم هشدارآمیزکاملا تک‌بُعدی: آنقدر خوب که نمی‌توان صحت آن را باور کردتوضیحی درباره حس ششمفصل یازدهم: سخن پایانیپیوست 1: جدول هوش هیجانی در زمینه قابلیت‌هاپیوست 2: پرسش‌ها بر حسب موضوعات و قابلیت‌ها