جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert کتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

در این کتاب با توجه به مباحث رفتار سازمانی، موضوع اعتماد و مدیریت آن که موضوعی داغ در سازمان های قرن بیست ویکم می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ضمن بیان مفاهیم و تعاریف اعتماد، ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت اعتماد در سازمان های امروزی تشریح گردیده سپس با تشریح مدیریت اعتماد متقابل، جنبه های اخلاقی اعتماد و مزایای اعتماد ارائه شده است. در ادامه اصول اعتماد بیان گردیده و طبقه بندی از اعتماد ذکر شده، در انتها راهکارهایی به جهت ایجاد و توسعه روابط قابل اعتماد که همان مدیریت نمودن اعتماد است، پیشنهاد شده است. فهرست مطالب مقدمهمفهومی از اعتمادتوانایی ‌های مشترک رهبرانمدیریت اعتماد متقابلجنبه های اخلاقی اعتماداصول اخلاقی مدیریت در اسلاممزایای وجود اعتماد در سازمان هاتعریف های اعتماد از منظر رفتار سازمانیاصول اعتمادمدیریت اعتماداهمیت مدیریت اعتمادراهکارهایی جهت مدیریت اعتمادسخن پایانی

more_vert کتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

در این کتاب با توجه به مباحث رفتار سازمانی، موضوع اعتماد و مدیریت آن که موضوعی داغ در سازمان های قرن بیست ویکم می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ضمن بیان مفاهیم و تعاریف اعتماد، ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت اعتماد در سازمان های امروزی تشریح گردیده سپس با تشریح مدیریت اعتماد متقابل، جنبه های اخلاقی اعتماد و مزایای اعتماد ارائه شده است. در ادامه اصول اعتماد بیان گردیده و طبقه بندی از اعتماد ذکر شده، در انتها راهکارهایی به جهت ایجاد و توسعه روابط قابل اعتماد که همان مدیریت نمودن اعتماد است، پیشنهاد شده است. فهرست مطالبمقدمهمفهومی از اعتمادتوانایی ‌های مشترک رهبرانمدیریت اعتماد متقابلجنبه های اخلاقی اعتماداصول اخلاقی مدیریت در اسلاممزایای وجود اعتماد در سازمان هاتعریف های اعتماد از منظر رفتار سازمانیاصول اعتمادمدیریت اعتماداهمیت مدیریت اعتمادراهکارهایی جهت مدیریت اعتمادسخن پایانی

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 27 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، اعتماد متقابل ، تعاون و همکاری متقابل ، شبکه و هنجارهای مشترک ، انسجام و همبستگی جمعی ، هویت جمعی و مشارکت داوطلبانه به همراه جامعه آماری و فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert کتاب الگوهای اعتماد در کسب و کار الکترونیکی؛ رویکرد تحلیلی - مقایسه ای

ادامه مطلب

closeکتاب الگوهای اعتماد در کسب و کار الکترونیکی؛ رویکرد تحلیلی - مقایسه ای

این کتاب به موضوع داغ و بروز اعتماد الکترونیکی پرداخته است. در دهه­ های اخیر مدل­های مختلفی در زمینه اعتماد ­الکترونیکی مطرح شده که در این کتاب ده مدل از مدل­های اعتماد در تجارت الکترونیک، اعتماد در بانکداری الکترونیک و اعتماد در دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت، که بر اساس شواهد موجود در ادبیات اعتماد الکترونیکی، در بسیاری از تحقیقات انجام شده از این مدل­ها به عنوان مبنای پژوهش، استفاده شده است. با توجه به روند تکاملی مدل­های اعتماد الکترونیکی، مدل های مذکور بر اساس ابعاد اعتماد الکترونیکی مدل کیم و دیگران (2005)، با رویکرد تحلیلی مقایسه شده اند. فهرست مطالبمقدمهمطالعات کوفریس و همتون - سوسامطالعات یوسافزای، پالیستر و فوکسالمطالعات کیم، کیم و شینمطالعات وو و چنمطالعات چن و بارنزمطالعات کریتور، کرچر و ویدنبکمطالعات والسوچ و لاندگرنمطالعات اسرینیواسانمطالعات یوسافزای و دیگرانمطالعات جونز و لئوناردمطالعات انجام شده در حوزه اعتماد الکترونیکیمقایسه مدلهابحث و نتیجه - گیری

more_vert مقاله تحلیل مقایسه‌ای رژیم مالی قراردادهای بیع‌متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC)

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل مقایسه‌ای رژیم مالی قراردادهای بیع‌متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC)

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل مقایسه‌ای رژیم مالی قراردادهای بیع‌متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) مطالعه موردی میدان آزادگان" مقاله ای است در 30 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رژیم مالی، قرارداد بیع‌متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC)، سهم‌بری، ایران پرداخته شده است چکیده مقاله نظام یا رژیم مالی حاکم بر قراردادها از مهمترین وجوه تفاوت قراردادهای بالادستی صنعت نفت  با یکدیگر است.  به لحاظ اقتصادی، رژیم مالی قراردادها از دو منظر کارآمدی نظام طراحی شده و میزان سهم‌بری (واقعی) طرفین از پروژه قابل مقایسه است. مقایسه قراردادهای بیع‌متقابل با قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) از دو منظر ملاحظات اقتصادی کارآمد بودن رژیم مالی و میزان واقعی سهم‌بری پیمانکار خارجی (از طریق شبیه‌سازی قراردادها در پروژه میدان نفتی آزادگان) حاکی از کارآمدتر بودن نظام مالی قرارداد IPC (به استثنای نظام مالیاتی) نسبت به بیع‌متقابل و مطلوب‌تر بودن و کم‌هزینه‌تر بودن آن برای کشور میزبان (ایران) است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر روابط متقابل اجتماعی برسطح تمکین مؤدیان مالیاتی

ادامه مطلب

closeمقاله اثر روابط متقابل اجتماعی برسطح تمکین مؤدیان مالیاتی

مقاله علمی و پژوهشی " اثر روابط متقابل اجتماعی برسطح تمکین مؤدیان مالیاتی (مطالعه موردی استان اصفهان)" مقاله ای است در 26 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی، مدل توبیت، روابط متقابل اجتماعی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه مدل سنتی فرار مالیاتی آلینگهام و ساندمو (1972) با ورود هنجارهای اجتماعی به آن بسط داده شده و نیز اثر روابط متقابل اجتماعی بین مؤدیان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته­است. در ادامه با استفاده از داده‎های 16اتحادیه در یک نمونه­گیری از مشاغل بند ب و ج استان اصفهان، مدل فرار مالیاتی فورتین (2007) با روش داده­های تابلویی توبیت با اثرات تصادفی برآورد شد. در نهایت این نتیجه دست­یافت که متغیرهای نرخ مالیات، سن مؤدی، جنسیت، متوسط نرخ مالیات سایرین و متوسط سن سایرین بر سطح تمکین مالیاتی اثر منفی و متغیرهای متوسط عدم تمکین سایرین، نرخ جریمه و احتمال­حسابرسی بر سطح تمکین مالیاتی اثر مثبت دارد و از آن جایی­که ضریب متغیر نسبت مردان معنی­دار نشد این متغیر بر سطح تمکین مالیاتی اثر خاصی ندارد؛ همچنین اثر سطح درآمد واقعی مؤدیان بر سطح تمکین مالیاتی مبهم است.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert روز ملی گفت گو و تعامل با دنیا

ادامه مطلب

closeروز ملی گفت گو و تعامل با دنیا

 روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم حسن امیدوار، نوشته است: اهمیت گفت‌وگو و تعامل از آن نظر است که گفت‌وگو و تعامل یکی از موئلفه‌های مهم ساختاری فرهنگ صلح است، هدف گفت‌وگو، کشف عوامل تعیین‌کننده صلح و تفاهم، تبادل اطلاعات و ایجاد و تقویت روابط با یکدیگر است و گفت‌وگو خود به منزله حرکت به سوی صلح و یگانگی است. در ادامه این یادداشت آمده است: مکانیسم‌های دفاعی طبیعی انسان‌های بدوی در مواجهه با خطر به سه شکل ١-مکانیسم ستیز، ٢-مکانیسم فرار و ٣-مکانیسم استتار عمل می‌کرد ولیکن به تدریج با تکامل مغز متفکر انسان، انسان‌ها به سازوکارهای بدیل و جانشینی برای حل منازعات انسانی دست یافتند، گفت‌وگو و تعامل یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بشری برای پرهیز از درگیری و خشونت است. گفت‌وگو موثرترین و در عین حال پیچیده‌ترین حالت ارتباط انسانی است، گفت‌وگو فضایی است که در آن روابط مدیریت می‌شود این روابط ممکن است که برای بسیاری گیج‌کننده و نامرئی باشد. گفت‌وگو، شکل خاصی از سخن گفتن است، گفت‌وگو (دیالوگ) با تک‌گویی (مونولوگ) تفاوت دارد در دیالوگ نوعی تجربه متفاوت از زندگی وجود دارد، نوعی تمرکززدایی از برتری خود (Kennedy). در گفت‌وگو هر طرف در ذهن خود شخص یا اشخاص طرف مقابل را، واقعا با ویژگی‌های خاص‌شان، ملحوظ می‌دارد و به آنان با قصد ایجاد رابطه‌ای متقابل و زنده، بین خود و آنها، رو می‌آورد. در دیالوگ، حقیقتی از پیش تعیین شده وجود ندارد، بلکه این حقیقت در جریان گفت‌وگو متولد می‌شود . در واقع اصل و اساس آن، دور شدن از تک‌سخنی و انحصارطلبی است و هدفش تنها مبادله طرح و تفسیر است. هابرماس نیز همچون سقراط معتقد است که وجود حقیقت نهفته در زبان و در دیالوگ میان گویندگان است، و از طریق گفت‌وگو خود را فاش می‌کند. اما بر عکس، در مونولوگ یا تک‌گویی (گفتمان، مجادله، مکالمه و امثال آنها) یک حقیقت از پیش آماده وجود دارد که هر یک از افراد در پی اثبات آنند. زبان تک‌گویانه بیش از همه منجر به سلطه، سوءتفاهم و خشونت می‌شود اما غایت دیالوگ رسیدن به فهم و تفاهم ارتباطی است. بنابراین در گفت‌وگو، از اختلاف و چند گونگی به سمت وحدت و یگانگی و حقیقت نهایی انتقال پیش می‌آید که البته این لزوما به معنای هم شکلی و توافق نیست، بلکه گفت‌وگو ابزاری قابل اعتماد برای تفکر و همکاری است. این تعریف از دیالوگ هماهنگی بسیاری با تعریف صلح دارد که آن نیز رسیدن به وحدت و یگانگی در عین کثرت است. گفت‌وگو و تعامل سازنده بخشی از چارچوب جهانی بهتر و امن‌تر است، گفت‌وگو لزوما در مورد یافتن توافق مشترک نیست در مورد ایجاد احترام متقابل به منظور ایجاد روابط پایدار است. گفت‌وگو روابط بین طرفین را از معارضه به احترام‌گذاری تبدیل می‌کند و راه روابط جدید را می‌گشاید. گفت‌وگو روابط انسانی را از حالت نادانی یا عدم تحمل به وضعیت فهم عمیق‌تر و احترام به آنچه مشترک است و آنچه نیست، تبدیل می‌کند، گفت‌وگو به جلوگیری، کاهش و احتمالا تغییر تنش‌ها و درگیری کمک می‌کند زیرا با تغییر فهم متقابل از یکدیگر درگیری تغییر می‌کند، گفت‌وگو برای درک متقابل بر پرسش، گوش دادن و ایجاد همکاری تاکید دارد و به مشارکت‌کنندگان کمک می‌کند تا از مشکل رها شوند. این عناصر گفت‌وگو به کاهش سوءتفاهم‌ها و برطرف کردن کلیشه‌ها کمک می‌کنند از این رو می‌توان گفت، گفت‌وگو روش سازنده صلح است. گفت‌وگو مذاکره نیست در مذاکره طرفین با هدف وارد کردن فشار برای رسیدن به توافق همراه هستند در گفت‌وگو هدف این است که بدون الزامی برای دستیابی به یک راه‌حل در مورد ادراک و درک طرف دیگر از یک موضوع اطلاعاتی کسب شود. در پایان می‌توان گفت، گفت‌وگو برای بهزیستی انسان‌ها بسیار مهم است زیرا می‌تواند مولد تعامل بوده و با مدیریت روابط، صلح و حمایت اجتماعی به انسان‌ها بدهد.

more_vert کتاب مدیریت دانش

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت دانش

الیاس م. عوض و حسن م. غزیری در کتاب مدیریت دانش، به معرفی بسیاری از جنبه‌‌های دانش از مفاهیم تا مردم، ابزارها، رویه‌‌ها، چگونگی کسب، انتقال، اشتراک‌ و مدیریت آن پرداخته‌اند. مدیریت دانش (Knowledg Management) به عنوان کتابی فرایند محور، توازنی میان جنبه‌های رفتاری و مدیریتی دانش ایجاد کرده است و دنیای فناوری الکترونیکی را در انتقال دانش بررسی می‌کند. این اثر با یک دیدگاه کلی از اقتصاد دانش و تولد سازمان دانش‌محور یا یادگیرنده آغاز می‌شود. سپس، شما را با دیدگاه سیستم‌ها درباره‌ی درک وابستگی دانش، انتقال و مبادله در سازمان آشنا می‌‌سازد. الیاس م. عوض (Elias M. Awad) و حسن م. غزیری (Hassan M. Ghaziri)، محتوای کتاب را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که شما را از دیدگاه‌های کلی به رهنمودهای خاص، از مبانی مقدماتی به مطالب پیشرفته و از اصول ساده به رویه‌های پیچیده بکشاند. بخش عمده‌ای از کتاب درباره‌ی نحوه‌ی ساخت و به کارگیری پایگاه‌های دانش سخن می‌گوید. به هر یک از مراحل زیر در فرایند ساخت پایگاه دانش، فصلی جداگانه اختصاص یافته است: اخذ دانش، رمزگذاری دانش، و درستی و اعتبارسنجی آن. همچنین بخشی دربار‌ه‌ی ایجاد شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک دانش، تبادل دانش، و انتقال دانش در دنیای الکترونیکی نیز وجود دارد. قسمت نهایی نیز به ملاحظات مدیریتی مانند اخلاق، حق نسخه‌برداری و موقعیت دانش‌کاران می‌‌پردازد. در بخشی از کتاب مدیریت دانش می‌خوانیم: سازمان‌های دانش‌محور، نظام‌های انسانی یادگیری است. یکی از ملزوماتی که جریان دانش را تشویق می‌کند ایجاد محیطی است که کارکنان برای اشتراک دریافت‌ها، تجربه‌ها، و دانش بر اساس اعتماد مشترک، احساس آزادی کنند. کارکنان احساس خوبی خواهند داشت اگر رابطه متقابل، مبادله متقابل، و نوآوری‌های پیشنهادی شناسایی و پاداش داده شود. بی‌اعتمادی، نگه‌داشتن دانش را تشویق کرده و حس سوء ظن در افراد و فرایندها ایجاد می‌کند. اعتماد به مفهوم یکپارچگی، ارتباطات هماهنگ، و تمایل ثابت کسب و کار‌ها به وارد کردن کارکنان در فرایند تصمیم‌گیری است. برای این که اعتماد تاثیر داشته باشد، سازمان باید بکوشد که آن را در فرهنگ سازمانی نهادینه کند. بدین مفهوم که اعتماد باید از منابع انسانی، طرح‌های مدیریتی، و مدیریت سطح بالا ردیابی شود. سطوح پایین جایی است که اگر اعتماد و اطمینان وجود نداشته باشد گفتمان باز و صمیمی صورت نخواهد گرفت. چگونه یک شرکت اعتماد را توسعه می‌دهد؟ نخست این که اعتماد باید در همه سطوح سازمانی بوجود آید. به طور خلاصه، موانعی که توسط ساختارهای سنتی پدید آمده‌اند باید در هم شکسته شوند. به جای کنترل و نظارت از نزدیک باید به بدیل آن یعنی توانمندسازی کارکنان و باز کردن خطوط ارتباط میان مدیران و کارکنان پرداخت؛ در جلسه سالانه‌ی ارزیابی عملکرد، به هر یک از کارکنان باید فرصت داده شود که شرح دهد چه اقداماتی برای ایجاد احساس تعلق به جمع در بخش، قسمت، یا شرکت به طور کلی انجام داده ‌است. فهرست مطالب سخن مترجمبخش 1: مبانیفصل 1: کار هوشمندانه‌تر در اقتصاد دانشفصل 2: سازمان دانش‌محورفصل 3: فهم و درک دانشبخش 2: خلق و کسب دانشفصل 4: خلق دانش و کسب دانشفصل 5: چارچوب مدیریت دانش: نگاهی به چرخۀ حیاتفصل 6: کسب دانش ضمنیفصل 7: سایر فنون کسب اطلاعاتبخش 3: رمزگذاری دانش و اجرای سیستم مدیریت دانشفصل 8: رمز‌گذاری دانشفصل 9: تایید و تصدیق پایگاه دانشفصل 10: دنیای الکترونیک و انتقال دانشبخش 4: ابزارهای سیستم مدیریت دانش و پرتال هافصل 11: شبکه‌های دانش و هوش اجتماعیفصل 12: داده‌کاوی: قدرت پنهان کشف دانشفصل 13: درگاه‌های دانش و کافه‌های دانشبخش 5: مسائل مدیریتی، حقوقی و اخلاقیفصل 14: چه کسی مالک اطلاعات است؟ مسائل قانونی و اخلاقیفصل 15: مدیریت دانش‌کارانفصل 16: شکل چیزها در آینده ‌

more_vert برآیند مشارکت انتخاباتی در سرمایه اجتماعی و منزلت بین‌المللی

ادامه مطلب

closeبرآیند مشارکت انتخاباتی در سرمایه اجتماعی و منزلت بین‌المللی

 فضای جامعه پس از اعلام نهایی فهرست نامزدهای تایید صلاحیت‌شده به سمت انتخاباتی‌شدن حرکت می‌کند و ضرورت داغ‌شدن تنور مشارکت سیاسی شهروندان بیش از پیش به چشم می‌آید. از آن جایی که عرصه انتخابات و مشارکت گسترده در آن، نمادی از همبستگی و انسجام ملی است، برگزاری انتخاباتی پر شور می‌تواند بر مقبولیت نظام سیاسی بیافزاید. در این میان، یکی از مؤلفه‌های مهم افزایش مشارکت سیاسی، توجه به اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی است. نظام‌های سیاسی مردم‌سالار بر پایه اعتماد عمومی و اراده مردم استحکام می‌یابند و استمرار و اقتدار آن‌ها وابسته به مشارکت مردم است. در واقع مشارکت شهروندان در رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد عمومی محقق می‌شود. بنابر این هر جا سطح اعتماد عمومی بالا باشد میزان مشارکت و همیاری مردم در عرصه‌های مختلف رشد می‌یابد. بنابر این نمی‌توان به نقش اعتماد عمومی، کم‌توجهی یا بی‌توجهی کرد چرا که کاهش مشارکت را به همراه می‌آورد. همچنین هر چه مشارکت مردم در انتخابات گسترده باشد ثبات سیاسی نیز بیشتر خواهد شد. «پیر بوردیو» جامعه شناس برجسته فرانسوی، سرمایه اجتماعی را شکلی از سرمایه می‌داند که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می‌تواند همراه با سرمایه فرهنگی، ابزاری برای رسیدن به سرمایه‌های اقتصادی باشد. با حضور مردم در انتخابات و جلوه‌گر شدن سرمایه اجتماعی، جمهوری اسلامی و قدرت نرم آن تقویت و حصار امنیت و امکان پیشرفت حاصل می‌شود. در واقع سرمایه اجتماعی ثروت و دارایی نامرئی است که حکایت از آمادگی روحی و روانی یک جامعه برای درگیر شدن در یک عمل جمعی دارد. وقتی افراد در یک جامعه با یکدیگر روابط بیشتری داشته باشند و در سایه این روابط بتوانند در بین یکدیگر تعهد و مسئولیت متقابل بیافرینند و از این رهگذر اعتماد متقابل نیز در بینشان به وجود آید، می‌توان گفت سرمایه اجتماعی در بین افراد آن جامعه شکل گرفته است یا افراد آن جامعه سرمایه اجتماعی بیشتری دارند. سرمایه اجتماعی ابزاری برای رسیدن به توسعه سیاسی است. در این عرصه به نوعی رابطه‌ای میان مردم و دولتمردان وجود دارد که می‌تواند در شکل گیری مفهوم شهروند و نیز جامعه مدنی نقش اساسی داشته باشد. در جامع مدنی نهادهای قانونمند به منزله واسط بین دولت و مردم، درتعدیل روابط بین آنها نقش ایفا می‌کنند و این محصول سرمایه اجتماعی است. یکی از مهمترین دلایلی که اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی برای تاثیرات سرمایه سیاسی برشمرده‌اند این است که سرمایه اجتماعی از طریق منابع انسانی به وجود آمده‌اند. در واقع سرمایه اجتماعی به منزله جنبه‌ای مهم از روابط میان افراد باعث ایجاد و تقویت پیوندهای اجتماعی می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که در شرایط کنونی حفظ سرمایه اجتماعی مهمترین نیاز کشور است. بر این اساس نباید فضای ناامیدی و یاس در ساحت اجتماعی غلبه پیدا کند، زیرا با کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی کم شده و فاصله دولت و ملت زیاد می‌شود. به عبارتی دقیق‌تر ایجاد شکاف و فاصله در مناسبات میان دولت و شهروندان مانع اعتماد و اجماع در زندگی سیاسی شهروندان می‌شود و به استقرار فضایی خالی از همدلی و نشاط می‌انجامد. به طور قطع وجود چنین شکاف‌هایی در درون جامعه، به تعارضات اجتماعی دامن می زند و سدی در برابر توسعه سیاسی خواهد بود. نظر به این که سیاست خارجی غالبا ادامه سیاست داخلی است و تقویت سرمایه اجتماعی هم به مثابه پشتوانه‌ای قوی برای مشارکت انتخاباتی و سیاست داخلی است، مشارکت بیشینه شهروندان علاوه بر اثرگذاری‌هایی که در همبستگی اجتماعی و وفاق ملی دارد در زمینه بین المللی نیز می‌تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد زیرا می‌تواند به نوعی وزن کشور را در مناسبات بین المللی ارتقا بخشد و قدرت چانه‌زنی را به شکلی بالا ببرد؛ رخدادی که در انتخابات خردادماه سال ۹۲ به وقوع پیوست و قدرت‌های جهانی را از تلاش برای تسلیم مطلق جمهوری اسلامی ایران به سوی پذیرش حقوق و مطالبات به حق کشورمان سوق داد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اعتماد به جنس مخالف و جوانان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اعتماد به جنس مخالف و جوانان

مقاله علمی و پژوهشی" اعتماد به جنس مخالف و جوانان " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات اعتماد به جنس مخالف و جوانان ، اعتماد بین شخصی ، اعتماد عام ، بومی سازی و احساس امنیت مطرح شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی و هویت مدرن

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی و هویت مدرن

مقاله علمی و پژوهشی" فضای مجازی و هویت مدرن " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فضای مجازی و هویت مدرن ، هویت شخصی ، بازاندیشی ، اعتماد ، پیشامدرن ، پست مدرن ، نظریه ساخت یابی ، نظریه کنش متقابل ، نظریه نمایش ، نظریه های خوشبینانه و نظریه های بدبینانه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب اعتماد کارساز است: چهار اصل کلیدی برای ایجاد روابط پایدار

ادامه مطلب

closeکتاب اعتماد کارساز است: چهار اصل کلیدی برای ایجاد روابط پایدار

  «خواندن کتاب اعتماد کارساز است! نه تنها بسیار سرگرم‌کننده است، بلکه ابزاری بسیار ارزشمند برای تقویت اعتماد و یا ترمیم آن - در مواردی که اعتماد موجود آسیب‌دیده است- فراهم می سازد. خواندن این کتاب برای همه افراد و سازمان‌ها بسیار ضروری است». ( دکتر کن دراک، مدرس مدیریت و نویسنده کتاب قوانین واقعی زندگی و رازهایی که انسان نگاه می‌دارد) چرا برخی شرکت ها در اجرای تغییرات موفق تر هستند و برخی دیگر این گونه نیستند؟ آیا این مساله به نوع رهبری مربوط می شود؟ اگر این گونه است، کدام عامل است که برخی رهبران را قادر می سازد تا با کمک سایرین تغییرات مطلوب را اجرایی کنند، در حالی که برخی دیگر از رهبران قادر به انجام این کار نیستند؟» پاسخی که مولف کتاب می دهد این است که این عامل چیزی نیست مگر «اعتماد». اما اعتماد چیست؟ چگونه می توان آن را توصیف کرد؟ آیا برداشت همگان از اعتماد یکسان است؟ اگر این گونه نیست، اصلاً چه طور می توانیم درباره آن صحبت کنیم؟ اُلمستید هدف از نگارش این کتاب را افزایش آگاهی درباره موارد مربوط به اعتماد در زندگی می داند. همچنین وی ارائه زبانی مشترک و نیز ابزاری برای حل‌ و فصل این مسائل را بخشی از اهداف نگارش کتابش بیان می کند.فهرست مطالب دیگران در مورد این کتاب چه گفتند؟پیش‌گفتارتأملی در مورد داستان پیش روبخش اول: داستان اعتماداعتماد خدشه‌دار شدهتفاوت دیدگاه‌هاآماده و توانمندباور کن!پیوستگیقابل اتکاء بودنخبر تکان ‌دهندهآزمونی برای اعتمادنقل مکانفکر می‌کنید چه قدر قابل اعتماد هستید؟خودارزیابیبخش دوم: منابع ایجاد اعتمادعوامل تقویت‌کننده و تضعیف‌کننده اعتمادبررسی میزان درستی خودارزیابییادگیری نحوه تشخیص مسائل مربوط به اعتمادیادگیری شیوه اجرای گفتگوهای اعتمادسازبهره‌گیری از مدل الفبای اعتماد در زندگیبازسازی اعتماد آسیب‌دیدهتقویت اعتماد در سازمان‌ها: پیامی برای رهبرانپیوست: چه قدر قابل اعتماد هستم؟جدول محاسبه نمره ارزیابیدر مورد نویسندگان

more_vert مقاله بررسی مسیر بهینه بهره‌برداری اقتصادی از مخازن نفتی با استفاده از قراردادهای خدماتی بیع متقابل

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی مسیر بهینه بهره‌برداری اقتصادی از مخازن نفتی با استفاده از قراردادهای خدماتی بیع متقابل

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی مسیر بهینه بهره‌برداری اقتصادی از مخازن نفتی با استفاده از قراردادهای خدماتی بیع متقابل- مطالعه موردی یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران" مقاله ای است در 32 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مسیر بهینه بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز، قراردادهای خدماتی با ریسک، قراردادهای خدماتی بیع متقابل ایران، میدان‌های نفتی جنوب غرب ایران پرداخته شده است چکیده مقاله حداکثرسازی ارزش اقتصادی برداشت از منابع نفت و گاز در اقتصاد، به­عنوان هدف دولت شناخته شده که این هدف هنگامی تحقق می‌یابدکه شرایط قراردادی نیز در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه طبق مدل قراردادی بیع متقابل ایران، پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات توسعه و رسیدن میدان به سطح تولید تعهد شده در قرارداد، مدیریت میدان را به کارفرما تحویل دهد، در این مقاله سیاست­گذاری بهینه تولید از دید کارفرما، در یکی از میادین نفتی در جنوب غرب کشور که با استفاده از یک چارچوب قراردادی بیع متقابل توسعه یافته، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه از طریق مدل­سازی سیستم بهینه­یابی پویا و حل آن به روش عددی بلمن، به کمک نرم­افزار Matlab، انجام شده و براساس آن مسیر بهینه تولید پیشنهادی مدل با فرض گزینه­های متفاوت روند قیمت­های انتظاری، نرخ تنزیل و دوره­های بازپرداخت هزینه­های پیمانکار، محاسبه شده و با مسیر تولید مشخص شده در قرارداد و عملکرد واقعی میدان، مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می­دهد که مسیر بهینه تولید محاسبه شده در مدل با فرض قیمت­های انتظاری بالا و نرخ تنزیل بالا، تنها در سال­های اولیه عمر مخزن با مسیر تولیدی پیشنهادی در قرارداد، همخوانی دارد. ضمن اینکه عملکرد واقعی میدان، هم با مسیر بهینه حاصل از مدل و هم با برنامه تولیدی پیشنهادشده در قرارداد مطابقت ندارد. با توجه به اینکه، تغییر شرایط قراردادی، مقدار ثابت در تابع هزینه و شرط حداقل میزان تولید در مدل را تحت تأثیر قرار می­دهد، در حالت قیمت­های انتظاری بالا، مسیر بهینه تولید تعیین شده در مدل، هیچگونه واکنشی به تغییرات این عامل ندارد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی جایگاه دینداری در معناداری زندگی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی جایگاه دینداری در معناداری زندگی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی جایگاه دینداری در معناداری زندگی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر) " مقاله ای است در 16 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  دینداری، معناداری زندگی، اخلاقیات، اعتقادات، ایمان پرداخته شده است چکیده مقاله هدف پژوهش بررسی رابطه و تأثیر متقابل دینداری و معناداری زندگی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد واحد بوشهر بود که به روش پیمایشی انجام شد. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه دینداری شجاعی زند (1384) و معناداری زندگی سراج‌زاده و رحیمی (1392) با ضریب پایایی به ترتیب 83/0 و 79/0 جمع‌آوری شد. حجم نمونه 328 نفر به روش در دسترس بود و داده‌ها با آزمون های همبستگی و رگرسیون تحلیل شد. یافته ها نشان می‌دهد دینداری با معناداری زندگی ارتباط مثبت و مستقیم دارد. اخلاقیات در دینداری بیشترین همبستگی را با معناداری زندگی داشته و هدف در معناداری بیشترین همبستگی را با دینداری دارد. تأثیر متقابل دینداری و معناداری زندگی بر یکدیگر نیز تأیید شد. بیشترین تأثیر مربوط به اخلاقیات بر ارزش و کمترین مربوط به شرعیات بر ارزش است. برای تأثیر متقابل بیشتر دینداری و معناداری زندگی می‌بایست دینداری از سطح اسلام به ایمان ارتقا یابد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تجارت الکترونیک

ادامه مطلب

closeکتاب تجارت الکترونیک

امروزه با رشد فناوری اطلاعات و افزایش حجم مبادلات تجاری بین دولت­ها و شرکت­های بزرگ و همچنین افزایش تجارت و کسب و کار در بین جوامع انسانی، استفاده از روش­های قدیمی مبادله و تجارت کارایی خود را از دست داده است. جوامع ماشینی، انسان را به مهار خویش درآورده و طبیعی است که این سیطره در دنیای به هم پیوسته امروز تأثیر بگذارد. در این کتاب به موضوع تجارت الکترونیک به صورت کامل پرداخته شده است و همچنین به موضوع اعتماد که یکی از ارکان تجارت الکترونیک است گریزی زده شده است. فهرست مطالبمقدمهتعریف تجارت الکترونیکتاریخچه مختصر تجارت الکترونیکیواژه کسب و کار الکترونیکی و ارتباط آن با تجارت الکترونیکیانواع تجارت الکترونیکیمزایای تجارت الکترونیکیمحدودیتها و موانع تجارت الکترونیکیدلایل شکست تجارت الکترونیکعوامل کلیدی موفقیت تجارت الکترونیکموانع تجارت الکترونیکی جهانیحذف موانع تجارت الکترونیکی جهانیبازاریابی اینترنتی و خرده فروشی الکترونیکیویژگیهای فروشگاهها در تجارت الکترونیکعوامل موفقیت در فروش اینترنتیتعاریف اعتماداعتماد در تجارت الکترونیکیانواع اعتماد در تجارت الکترونیکیموانع اعتماد به تجارت الکترونیکی

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عوامل موثر بر اعتماد سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عوامل موثر بر اعتماد سازمانی

  مقاله علمی و پژوهشی" عوامل موثر بر اعتماد سازمانی " مقاله ای است که در 18 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به عوامل موثر بر اعتماد سازمانی ، اعتماد عمومی ، تحلیل عاملی ، سرمایه اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اعتماد شهروندان و مدیریت شهری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اعتماد شهروندان و مدیریت شهری

مقاله علمی و پژوهشی" اعتماد شهروندان و مدیریت شهری " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اعتماد شهروندان، محیط اعتماد و مدیریت شهری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله طراحی الگوی بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی الگوی بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی (مورد مطالعه: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران)" مقاله ای است در 28 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اعتماد متقابل؛ کارراهه‌ی شغلی؛ انگیزه؛ مشارکت؛ بهره‌وری؛ سرمایه انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش، با هدف استفاده‌ی بهینه از سرمایه‌ی انسانی شرکت راه‌آهن ج.ا.ا انجام گرفته و فرض شده است که با ایجاد فضای مبتنی بر عوامل شش‌گانه‌ی: اعتماد متقابل کارکنان و مدیریت سازمان، کارراهه‌ی شغلی، ارتقای انگیزه، مشارکت در تصمیمات سازمان، آموزش و توجه به زندگی کاری و شخصی کارکنان، می‌توان سایر منابع  را به نحو احسن و مطلوب در جهت اهداف سازمان هدایت نمود. سؤال اصلی پژوهش این است که عوامل مؤثر بر بهره‌وری کارکنان  شرکت راه آهن ج.ا.ا کدامند و میزان تأثیر هر یک چه‌قدر است؟ در این راستا، رابطه‌ی بین عوامل یادشده با بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی، در قالب فرضیه‌های پژوهش از طریق آزمون همبستگی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. نتایج به‌دست‌آمده، گویای آن است که عوامل شش‌گانه‌ی یادشده، بر بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد. عنوان مقاله [English] Designing Human Resource Productivity Model (Case Study: IRI Railway Company) چکیده [English] This research aims at optimized productivity of human resource at IRI Railway Company. It is hypothesized that six factors, including mutual trust between the employees and managers of the organization, job career, increasing motivation, participation in decision-making, training, and concerning of the employees' personal and work life, can help direct other resources towards the aims in the best way. The main question of this research is the following: "what are the effective factors influencing productivity in IRI Railway Company, and how effective is any of them?" The relationship between these factors and human resource productivity according to the research hypothesis was assessed by correlation coefficient test. This is an applied research for its aims, and a descriptive survey one for collecting data. The results indicated that all six hypothesized factors were positively and significantly effective in the productivity of human resource in IRI Railway Company. کلیدواژه‌ها [English] : Mutual Trust, Job Career, Motivation, Participation, productivity, human resource دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رابطه بین مؤلفه های اعتماد و تعهد سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رابطه بین مؤلفه های اعتماد و تعهد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" رابطه بین مؤلفه های اعتماد و تعهد سازمانی " مقاله ای است که در 18  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رابطه بین مؤلفه های اعتماد و تعهد سازمانی ، اعتماد ، تعهد احساسی ، تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مجموعه مقالات قراردادهای حقوقی

ادامه مطلب

closeکتاب مجموعه مقالات قراردادهای حقوقی

کتاب مجموعه مقالات قراردادهای حقوقی نوشته‌ی سارا نیکبخت، به شما کمک می‌کند تا به صورت کامل بر همه‌ی اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای حقوقی مورد نیاز خود تسلط کافی پیدا کنید و از تمام قوانین تنظیم قراردادها آگاه شوید. امروزه پرداختن به اهمیت و ضرورت قراردادها و اینکه نیاز به تنظیم قراردادها در روابط اقتصادی – اجتماعی انسان‌ها به امری جدایی ناپذیر تبدیل شده که شاید دیگر اهمیتی نداشته باشد. قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهاست که حقوقدانان به آن حقوق تعهدات هم می‌گویند که این قوانین باعث تنظیم حقوق و تعهدات طرفین می‌شود و خلاء‌هایی را که طرفین هر قرارداد در مورد آن حتی فکر هم نکرده‌اند، پر می‌کند و از بین می‌برد. اما مسئله مهم اینجاست که آیا همۀ کسانی که به هر دلیلی در روابط اجتماعی و اقتصادی خود با دیگران به تنظیم قرارداد نیاز دارند، از آگاهی کافی برخوردارند؟ طبیعی است که همه افراد با تخصص‌های گوناگون خود شاید هرگز به این فرصت دست پیدا نکنند که به درستی و کامل همه‌ی اصول و قواعد حاکم بر قرارداد مورد نیاز خود را بدانند و این مسیر را به درستی طی کنند. در این کتاب به طور خلاصه مهم‌ترین قراردادهای حقوقی بیان شده است. در بخشی از کتاب مجموعه مقالات قراردادهای حقوقی (Proceedings of legal contracts) می‌خوانیم: قراردادهای متقابل به‌موجب بند «ی» ماده 2 آیین‌نامه معاملات متقابل مصوب سال 1372 به قراردادهایی اطلاق می‌شود که به‌موجب آن، تأمین‌کننده، بخش یا تمامی کالاها و خدمات موردنیاز جهت ایجاد، توسعه، بازسازی، اصلاح یا ادامه تولید واحدهای تولیدی را در اختیار تولیدکننده می‌گذارد و بهای کالاها و خدمات مزبور، پس از کسر مبالغ پیش‌پرداخت به‌اضافه هزینه‌های متعلق، بر اساس قرارداد منعقدشده، از طریق تحویل کالاها یا خدمات تولیدی تولیدکننده و یا سایر کالاهای صنعتی، معدنی و خدمات تولیدی در کشور تأمین‌کننده یا خریدار، پرداخت می‌شود. در تعریف نسبتاً جامعی، «تجارت متقابل» مشتمل بر توافقاتی است که بر اساس آن‌ها، صادرکننده یا سرمایه‌گذار متعهد می‌شود تا علاوه بر تعهدات معمول در معاملات نقدی، تعهدات متقابل و اضافی‌ای را به نفع وارد کننده تقبل نماید. این تعهدات اضافی ممکن است شامل مواردی نظیر خرید متقابل کالا و خدمات از وارد کننده، انتقال فناوری، کمک به بازاریابی کالاهای تولیدی وارد کننده، پیدا کردن مشتری برای کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری در کشور وارد کننده، تولید بعضی کالاها در کشور وارد کننده و مشارکت با وی در تولید برخی کالاها و غیره باشد (رهبری، 1390، ص. 485). از مهم‌ترین مصادیق قراردادهای متقابلمی توان به موارد ذیل اشاره کرد که مختصراً به مقایسه آن‌ها با بیع متقابل پرداخته می‌شود: معاملات تهاتری (Barter contracts)، قراردادی است که طرفین به‌واسطه آن، بدون استفاده از ارز خارجی، به مبادله کالا یا خدماتی می‌پردازند که تقریباً دارای ارزش برابری با یکدیگر هستند. تفاوت کارکردی معاملات تهاتری با بیع متقابل که در آن هزینه‌ها از محل تولیدات خود پروژه تأمین می‌گردد، مشهود می‌باشد و به علاوه ممکن است در بیع متقابل درازای خدمات دریافتی، گاه نقدینگی نیز پرداخت گردد (رهبری، 1390، ص. 485). فهرست مطالبفصل اول: قرارداد EPCکارکرد و مزایای قراردادتاریخچه قوانین و مقررات قرارداد EPCتعهدات طرفین در قرارداد EPCالف) تعهدات کارفرماب) تعهدات پیمانکارمزایا و معایب قرارداد EPC از نظر طرفین قراردادالف) مزایا و معایب قرارداد EPC از نظر کارفرماب) مزایا و معایب قرارداد EPC ازنظر پیمانکارجایگاه قرارداد EPC در انواع روش‌های اجرای پروژهالف) قرارداد متعارف (DBB- Design-Bid-Build)ب) قرارداد مدیریت ساخت (CM- Construct Management)پ) قرارداد طرح و ساخت (DB- Design and Build)تفاوت قرارداد طرح و ساخت (DB) با قرارداد EPCقراردادهای مهندسی، تأمین کالا، ساخت و تأمین مالی (EPCF)منابعفصل دوم: قرداد بیع متقابلماهیت حقوقی قرارداد بیع متقابلتاریخچهی قرارداد بیع متقابلالف) طرح‌های بیع متقابل در توسعه میدان‌های نفتیب) طرح‌های بیع متقابل در توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبیپ) طرح‌های بیع متقابل اکتشافی و توسعه‌ای:جایگاه قراردادهای بیع متقابل از دیدگاه قانون اساسی ایرانانواع قرارداد بیع متقابلمشخصه‌های قرارداد بیع متقابلتعهدات طرفین در قرارداد بیع متقابلمحاسن و معایب قراردادهای بیع متقابلنظام مالی و مالیاتی در قراردادهای بیع متقابلمنابعفصل سوم: قرارداد عملیاتی مشترکماهیت رابطه طرفین قرارداد عملیاتی مشترکتعهدات شریک متصدیتعهدات شریک یا شرکای غیر متصدیتخلف از اجرای تعهداتضمانت اجرای تخلف از تعهداتکنترل و نظارت بر عملیات مشترکمنابعفصل چهارم: قرارداد حفاری چاه تا عمق مشخصمنابعفصل پنجم: قرارداد نفتی ایرانماهیت قرارداد نفتی ایراناوصاف قرارداد نفتی ایرانمنابعفصل ششم: قرارداد نفتی پایهمنابعفصل هفتم: قرارداد مشارکت در منافع میدانمنابعفصل هشتم: قرارداد طولانی‌مدت فروش نفت خاممنابعفصل نهم: قرارداد همکاریمنابعفصل دهم: قرارداد ترکیبیمنابعفصل یازدهم: قرارداد تقلیلیمنابعفصل دوازدهم: قرارداد دستیاری و ارائه خدمات فنیمنابعفصل سیزدهم: قرارداد شرکت در مناقصه مشترکمنابعفصل چهاردهم: قرارداد حفاری چاه خشکمنابعفصل پانزدهم: قرارداد سرمایه‌گذاریانواع قراردادهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایرانانواع قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجیمنابعفصل شانزدهم: قرارداد خدمت بدون خطرمنابعفصل هفدهم: قرارداد انتقال تکنولوژیروش‌های انتقال فناوریمقررات ناظر بر انتقال فناوری در قراردادهای انتقال تکنولوژی (فناوری)قانون نمونه WIPO (World Intellectual Property Organization)قرارداد انتقال تکنولوژی در حقوق ایرانانواع قراردادهای انتقال تکنولوژیقرارداد انتقال تکنولوژیمنابعفصل هجدهم: قرارداد آفستماهیت حقوقی و ساختار قرارداد آفستانواع قراردادهای آفستانواع متداول اعمال متقابل جبرانیمنابعفصل نوزدهم: سوآپماهیت حقوقی قرارداد سوآپ کالا (نفت)سوآپ در صنعت نفت و گازمنابعفصل بیستم: قرارداد مدیریت ساختمراحل قرارداد مدیریت ساختمزایا و معایب مدیریت ساخت با ریسکمنابع