جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، ‌ پنل دیتا، ‌اشتغال، ایران پرداخته شده است چکیده مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات آثار گسترده‌ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان دارد. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کل اشتغال در کشور و به‌تبع آن اشتغال صنایع کارخانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این تحقیق در پی آن است که با استخراج تابع تقاضای نیروی کار از یک تابع تولید CES با استفاده از مسئله حداقل‌سازی هزینه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای را در بازه زمانی (1388- 1385) بررسی نماید. به این ترتیب، با استفاده از رهیافت پنل دیتا تابع تقاضای نهاده نیروی کار برای اشتغال کل و سطوح مختلف تخصص شامل نیروی کار ساده، ماهر، تکنسین و مهندسین با به‌کارگیری متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب نوآوری‌های فرایندی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می‌دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات با به‌کارگیری شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروهای متخصص اثر مثبت و بر اشتغال نیروی کار ساده اثر منفی دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیلی از اثر مالیات ارزش افـزوده بـر روی اشتغال: مطالعـه بین کشوری

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیلی از اثر مالیات ارزش افـزوده بـر روی اشتغال: مطالعـه بین کشوری

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیلی از اثر مالیات ارزش افـزوده بـر روی اشتغال: مطالعـه بین کشوری" مقاله ای است در 23 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده VAT، اشتغال، داده‌های تابلویی پرداخته شده است چکیده مقاله نظام مالیات بر ارزش افزوده که چند سالی است قانون آن در ایران تصویب و برای گروه­هایی از فعالان اقتصادی به مرحله اجرا درآمده، یکی از انواع مالیات­های غیرمستقیم است که قاعدتاًً تأثیراتی را بر متغیرهای اقتصادی از جمله اشتغال خواهد داشت.  از آنجایی که توجه به پیامدهای مثبت و منفی هر سیستم جدید از لوازم تضمین حصول موفقیت بیشتر در پیاده سازی آن است ، بایسته است نظام مالیات بر ارزش افزوده را نیز از این منظرمورد توجه قرار دهیم. به این منظور در این پژوهش رابطۀ بین مالیات ارزش افزوده  و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش مشتمل است بر 27 کشور، 11 کشور غیر OECD و16 کشور OECD. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که تأثیر مالیات ارزش افزوده بر اشتغال در کشورهای غیر  OECD برابر 089/0 و در کشورهای  OECD برابر 04/0 است.  بنابراین، اثر مثبت و معنی­دار مالیات ارزش افزوده بر اشتغال مورد تأیید قرار می­گیرد. همچنین، با توجه به نتایج برآوردی تأثیر سایر مالیات­­ها بر اشتغال در کشورهای غیر  OECD برابر 014/0- و در کشورهای  OECD برابر 029/0- می­توان گفت که اگر مالیات از نوع ارزش افزوده باشد منجر به افزایش اشتغال خواهد شد اما سایر مالیات­ها منجر به کاهش اشتغال می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات روی اشتغال‌بخش خدمات در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات روی اشتغال‌بخش خدمات در ایران

 مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات روی اشتغال‌بخش خدمات در ایران" مقاله ای است در 24 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشتغال، کارآفرینی، ARDL پرداخته شده است چکیده مقاله در سال‌های اخیر با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، صحنه رقابت جهانی شاهد تغییر و تحول اساسی در زمینه‌های مختلف از جمله کارآفرینی بوده است. این انقلاب به کشورهای در‌حال‌توسعه فرصت داده تا در برخی زمینه‌ها از جمله بهبود بهره‌وری و کارآفرینی خود را به سطح کشورهای توسعه‌یافته نزدیک کنند. در این مطالعه به بررسی تأثیر ICT بر اشتغال، تابع تقاضای نیروی‌کار استخراج و به روشARDL برای دوره (1385-1350) تخمین زده شد. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنادار ICT بر اشتغال بخش خدمات است و این نتیجه نشان‌دهنده اهمیت توجه به فناوری‌اطلاعات و ارتباطات و تلاش در جهت گسترش و افزایش ضریب نفوذ فاوا در کشور برای کمک به حل مشکل بیکاری می‌باشد. در خصوص سرمایه انسانی نیز نتایج نشان‌دهنده اثر مثبت این متغیر بر اشتغال می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر " مقاله ای است در 14 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خانواده، زن، حق، حضانت، اشتغال، حقوق اسلامی،حقوق بشر پرداخته شده است چکیده مقاله نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صورت فقدان شرایط لازم این حضانت به طرف مقابل انتقال می یابد. در عین حال امروزه یکی از شاخصه های توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون فعالیت است که تاثیری جدی بر دیگر اقدامات دارد. مساله حفظ حقوق زنان و عدم تبعیض بر اساس جنسیت در این میان نمود خاصی دارد.موفقیت در این امر نیازمند تأمین هزینه های است که برای رفع آنها اشتغال مطرح می شود. به همین دلیل حضانت و اشتغال دو مفهوم مرتبط با هم بوده به این ترتیب که نگهداری و تربیت کودک نیازمند وجود درآمد است که با هدف بهبود تربیت مستمر فرزندان بر اساس مشارکت فعال زنان در اشتغال مزایای ناشی از آن تحقق می یابد. تجلی و نمود بارز آن در حقوق اسلام نمایان تر است که تطبیق آن با حقوق بشر موضوع پژوهش حاضر است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert اشتغال ۲۰ هزار دانشجوی دانشگاه آزاد تا پایان سال ۱۴۰۰

ادامه مطلب

closeاشتغال ۲۰ هزار دانشجوی دانشگاه آزاد تا پایان سال ۱۴۰۰

مسوول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از اشتغال ۲۰ هزار دانشجوی جوان عضو این باشگاه تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد. تفاهم نامه همکاری بین باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضای بابک نگاهداری معاون این دانشگاه و مسوول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی و عیسی منصوری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. به گزارش روز شنبه دانشگاه آزاد، مسوول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد در حاشیه امضای تفاهم نامه، گفت: این تفاهم نامه که در راستای اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی تهیه شده، زمینه اشتغال ۲۰ هزار دانشجو و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی را تا پایان سال ۱۴۰۰ فراهم می کند. نگاهداری افزود: طبق این تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان متعهد شد که تعریف کد شناسایی برای واحدهای تابعه، فارغ التحصیلان شغل اولی را شناسایی و جهت کارورزی معرفی کند. وی اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابل متعهد شد با پرداخت سهم بیمه کارفرما مجموعاً تا حداکثر ۲۴ ماه برای هر کارورز، پوشش بیمه مسوولیت و حوادث برای کارورزان در دوره ‌های مقدماتی و پرداخت کمک هزینه آموزشی و ایجاد دسترسی‌های مدیریتی لازم را برای دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه کارورزی اشتغال دانش‌آموختگان این دانشگاه عضو باشگاه تسهیل بخشد.

more_vert مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعة موردی کارگاه‌های صنعتی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعة موردی کارگاه‌های صنعتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعة موردی کارگاه‌های صنعتی ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تقاضای نیروی کار؛ تبعیض دستمزد؛ سرمایه انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله در این پژوهش، ابتدا روند اشتغال زنان تحلیل و سپس نقش عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در کارگاه‌های صنعتی کشور در دورة 85-1373 شناسایی شده است. الگوی استفاده شده از نوع نئوکلاسیک بوده و اشتغال زنان تابعی از ارزش افزوده به قیمت ثابت، دستمزد‌های زنان و مردان به قیمت ثابت و هزینة واقعی استفاده از سرمایه در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده از برآورد الگوی تقاضای نیروی کار زنان به روش پانل دیتا، ارزش افزوده بیشترین تأثیر مثبت را بر اشتغال زنان دارد. بنابراین، رفع موانع رشد تولید در صنایع، به افزایش اشتغال زنان بیشترین کمک را می‌کند. همچنین فرضیة جانشینی نیروی کار زنان با سرمایة فیزیکی و نیروی کار مردان تأیید می‌شود. در نهایت، اگرچه دستمزد واقعی زنان تأثیر منفی بر اشتغال زنان دارد ولی این تأثیر معنادار نیست. عنوان مقاله [English] An Analysis of Influencial Factors on Women’s Employment: A Case Study of Iran’s Manufacturing چکیده [English] In this study, first the trend of women’s employment was analyzed and then between 1373-1385 the role of influential factors on women’s employment in Iran’s manufacturing was identified. A neoclassical model was used and women’s employment was considered as a function of value added to costant price, women’s as well as men’s wages to costant price and real cost of using capital. Based on the results of estimating women’s labour force’s demand with panel data model, value added has the most positive effect on women’s employment. Therefore, obviation of production growth obstacles in industries has the most contribution to women’s employment. Also, hypothesis regarding women’s labour force’s substitution with physical capital and men’s labour force’s was confirmed. Finally although women’s real wages has negative effect on their  employment, but it was not significant. کلیدواژه‌ها [English] Labour Force Demand, Wage Discrimination, Human capital دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران" مقاله ای است در 17 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اشتغال زنان؛ تحصیلات؛ سن؛ شهری و روستایی؛ مدل لوجیت پرداخته شده است چکیده مقاله زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور نقش مهم و اثر‌گذاری در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. به دلیل تحولات دهه‌های اخیر، اشتغال به مطالبه اقتصادی برای تعداد زیادی از زنان بخصوص زنان با تحصیلات دانشگاهی تبدیل شده است. از آنجا که اشتغال زنان تابع عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مختلفی است؛ بنابراین تمرکز صرف بر یکی از این جنبه‌ها نمی‌تواند بیان‌کننده واقعیت این موضوع باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران است. برای این مهم از مدل لوجیت و همچنین داده‌های هزینه‌ـ درآمد خانوار (1390) مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج برآورد برای 5797 زن ساکن شهر و روستا در کشور نشان داد که عواملی چون تعداد افراد شاغل در خانوار، وضعیت تاهل، محل اقامت و همچنین سرپرست بودن زنان تاثیر مثبت و معنی‌داری بر اشتغال آنها دارد. سن نیز به عنوان یکی از عوامل مهم دارای اثری مثبت اما غیر خطی بر اشتغال است، در حالی که تحصیلات بالاتر از متوسطه اثر معکوسی بر اشتغال زنان داشته است. عنوان مقاله [English] An Analysis of socio-Economic factors affecting The Women Employment in Iran چکیده [English] Women as a half of the active population, play an important and influential role in the Iranian economy. In recent decades, due to economic conditions, Employment for most of the women, notably for educated ones, has become an economic demand. Since women’s employment is a function of economic, social and population factors, focusing on one of these factors can’t reflect the reality of this subject. The purpose of this paper is to Study socio-economic factors that affect the women employment in Iran. A Logit Model and Family budget (2011) have been used. The results of this model for women, who reside in rural and urban areas , demonstrates that some factors such as the Number of employed persons in the household, Marital status, place of residence, as well as being the head of the household have a significant positive impact on women’s employment. Age as one of the important factors has a positive but non-linear effect on employment, while higher education has an adverse effect on women’s employment. کلیدواژه‌ها [English] Women’s Employment, Education, Residence, age, Socio-Economic Factors, Logit Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان

ادامه مطلب

closeمقاله عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان

مقاله علمی و پژوهشی " عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ادوار تجاری؛ اشتغال زنان؛ اقتصاد ایران؛ تحصیلات زنان؛ طلاق پرداخته شده است چکیده مقاله در مقاله حاضر، به نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر طلاق در ایران پرداخته شده است. از ویژگی¬های این مطالعه بررسی موضوعاتی چون آثار آموزش، اشتغال زنان و نقش ادوار تجاری در رفتار طلاق است که در ادبیات نظری و تجربی با ابهام روبروست. روش تحقیق، استفاده از الگو¬ی داده‌های ترکیبی (پنل) بر اساس داده‌های استانی کشور طی دوره 1394-1386 است. نتایج برآورد الگو، رابطه مثبت بین بیکاری و تورم را با نرخ طلاق مورد تأیید قرار می‌دهد. همچنین، بررسی رفتار طلاق در چرخه‌های تجاری کشور نشان می‌دهد که در ایران طلاق، دارای رفتار مخالف چرخه¬ای است. از سوی دیگر بر اساس تحلیل عوامل اجتماعی طلاق، افزایش اشتغال زنان با تحصیلات عالی، نرخ طلاق را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر اشتغال زنان تحصیلکرده در ایران، با کاهش مشقت اقتصادی باعث ثبات بیشتر خانواده شده -است. عنوان مقاله [English] The Impacts of Economic and Social Factors on Divorce Rate in Iran with Emphasis on Business Cycles, Women's Education and Employment چکیده [English] This paper investigates the role of socioeconomic factors in the divorce rate, with emphasis on business cycles, women’s education and employment which have ambiguous impacts in the literature. For this purpose, the empirical model is estimated by using the panel data econometrics, based on the data for 30 provinces of Iran over the period of 2007-2015. According to the results, inflation and unemployment rates have positive impacts on divorce rate and also, the business cycle effects in divorce indicate that the divorce in Iran has counter-cyclical behavior. The impacts of social factors on divorce show that educated women’s employment is positively related to marital stability through the reduction of family economic strain. کلیدواژه‌ها [English] Business Cycles, Divorce, Economy of Iran, Women Education, Women Employment دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert دانشگاه خوارزمی پیشگام در حوزه مهارت افزایی

ادامه مطلب

closeدانشگاه خوارزمی پیشگام در حوزه مهارت افزایی

دانشگاه خوارزمی به خاطر ارائه و اجرای طرح بیست مهارت در بیست سالگی و ایجاد مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی به عنوان دانشگاه برگزیده کشور انتخاب شد. به گزارش چهارشنبه شب دانشگاه خوارزمی، روز ۲۷ آذرماه در هشتمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور که با حضور مسعود برومند معاون پژوهشی وزارت علوم و مدیران پژوهشی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، دانشگاه خوارزمی به عنوان دانشگاه برگزیده در سال ۹۸ در حوزه مهارت‌های افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان انتخاب و از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری تقدیر و تندیس یادبود دریافت کرد. طرح ملی بیست مهارت تا ۲۰ سالگی طرحی است که دانشجویان در آن مهارت های کلیدی و اشتغالزا را همزمان با آموزش آکادمیک برای افزایش اشتغال پذیری می گذرانند. این طرح بر مهارت های پایه شایستگی های کلیدی و به طور کلی مهارت های نرم اصرار دارد. اهداف این طرح، کاهش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان از طریق افزایش مهارت های کلیدی، تکمیل آموزش‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان کشور، توسعه نهادی در آموزش عالی با رویکرد مهارت آموزی و اشتغال پذیری است. مهارت های ارائه شده در طرح ۲۰۲۰؛ کار گروهی، مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری، حل مسئله، نحوه جستجوی شغل، برنامه ریزی، نحوه استفاده و تحلیل اطلاعات، رهبری، خلاقیت، فناوری ارتباطات و اطلاعات، خودانگیزشی، تفکر انتقادی، توانایی بهره‌گیری از زبان خارجی، مذاکره، قابلیت بررسی و پذیرش عقاید مختلف، فکر ابداعی، آگهی های مربوط به سازمان بنگاه و تجارت، ایده پردازی و ارزیابی ایده‌ها، مهارت های نوشتن و توانایی سخن گفتن در جمع است.

more_vert ۷۰ درصد دانش آموختگان فنی‌وحرفه‌ای وارد بازار کار می‌شوند

ادامه مطلب

close۷۰ درصد دانش آموختگان فنی‌وحرفه‌ای وارد بازار کار می‌شوند

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: آخرین یافته های تحقیقات و خروجی دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای در سال های اخیر نشان می دهد به طور میانگین بیش از ۷۰ درصد دانشجویان دانشگاه جذب بازار کار می شوند که آمار قابل قبولی است. ابراهیم صالحی عمران در مراسم استقبال از دانشجویان تازه وارد گفت: انگیزه های تحصیلی برای ورود به دانشگاه به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول انگیزه های فرهنگی و اجتماعی است که منجر به ارتقای منزلت تربیتی، فرهنگی و اعتبار اجتماعی شخص می شود و آثار بسیار خوبی هم دارد، اما دسته دوم انگیزه های تحصیلی در دانشگاه جنبه های اقتصادی، دستیابی به اشتغال و کسب درآمد است که در بین تمامی دانشجویان وجود دارد و مبنای انتخاب دانشگاه و رشته تحصیلی بر این نگرش استوار است که در آینده در چه شغلی فعالیت خواهد داشت و چه مهارتی فرد را به بازار کار نزدیک خواهد کرد. به گزارش دانشگاه فنی و حرفه ای،‌ صالحی عمران با اشاره بر اینکه امروز اشتغال دانش آموختگان به دغدغه تمامی خانواده ها و مسوولین کشور تبدیل شده، تصریح کرد: در گذشته داشتن مدارک دانشگاهی کفایت می کرد و عمدتاً در بخش های دولتی جذب بازار کار می شدند و ورود به دانشگاه با استخدام در بخش های دولتی همراه بود، اما امروزه آنچه افراد را به اشتغال و بازار کار نزدیک می کند، علاوه بر داشتن مدرک، توجه به ارزش ها و نگرش ها و بهره جستن از مهارت های مورد نیاز هر شغل است. وی با بیان اینکه برنامه های ویژه ای برای توانمند سازی استادان و اعضای هیأت علمی و ارتقای تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی در سراسر کشور داریم، با طرح توصیه هایی از زبان متخصصین آموزش های مهارتی دنیا گفت: برای موفقیت در بازار کار و اشتغال در کنار مهارت هایی که افراد کسب می کنند، ویژگی ها و شایستگی های اخلاقی و شخصیتی، آمادگی روانی برای مقابله با چالش ها، مهارت های اجتماعی، اعتماد به نفس، تسلط بر زبان های دیگر، خوش رویی، صداقت، رازداری، شفافیت، درستکاری، امانت داری، با وجدان بودن، خوش اخلاقی، مثبت اندیشی، خوش بینی و پر انرژی بودن بسیار مهم و موثر تلقی می شود. رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در پایان از دانشجویان خواست در کنار آموزش های رسمی دانشگاهی، آموزش های کوتاه مدت را در دستور کار قرار دهند و مهارت های مختلفی را در کنار تحصیل در سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی دیگر متناسب با رشته های تحصیلی فرا گیرند؛ چرا که برای آینده شغلی مورد نیاز است.

more_vert مقاله بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر " مقاله ای است در 000 صفحه و با 000 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  درآمدهای نفتی؛ نیروی کار ساده؛ نیروی کار ماهر؛ الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پرداخته شده است چکیده مقاله به دلیل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در ایران، انتظار می‌رود کاهش قیمت نفت، کلیه بازارها به ویژه بازار کار را تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله با طراحی یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چندبخشی که در بردارنده دو نوع نیروی کار ماهر و ساده است، به بررسی اثر کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال نیروی کار ساده و ماهر در ایران پرداخته شده است. نتایج مدل بر پایه ماتریس داده‌های خرد (1390) طراحی شده توسط مولفین استخراج شده‌اند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که با کاهش درآمدهای نفتی، سطح فعالیت در همه بخشهای تولیدی کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان‌دهنده این است که کاهش درآمدهای نفتی اشتغال نیروی کار ساده را در همه بخشهای تولیدی کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، اشتغال نیروی کار ماهر نیز تنها در بخش خدمات کاهش یافته و در سایر بخش‌ها افزایش می‌یابد. نتایج بیان‌گر جانشینی نیروی کار ماهر به جای نیروی کار ساده در همه بخشها پس از کاهش درآمدهای نفتی است.  عنوان مقاله [English] The Analysis of the Impacts of Oil Revenues Redaction on Employment in Iran: A CGE Approach چکیده [English] Since Iranian government’s budget is depends to oil revenues, it is expected that oil price fall affect all markets especially labor market in Iran. In this paper, we analyze the effects of oil revenue fall on skilled and unskilled labor employment, using a multi sector computable general equilibrium model. The results are investigated based on 2011 Micro Consistent Matrix. Based on the findings of this paper, oil revenue decrease affect activity level and employment of labor in sectors differently, such that the activity level of all sectors and the unskilled labor employment in all sectors will decrease. The skilled labor employment, on the other hand, will fall in “services” sector, while it will increase in all other sectors. Moreover, the results reveal a substitution of skilled labor to unskilled labor in all sectors after falling oil revenue.    کلیدواژه‌ها [English] oil revenues, Unskilled Labor, Skilled Labor, Computable General Equilibrium Model, Micro Consistent Matrix دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اشتغال، سودآوری و ارزش‌افزوده هنرهای تجسمی

ادامه مطلب

closeمقاله اشتغال، سودآوری و ارزش‌افزوده هنرهای تجسمی

مقاله علمی و پژوهشی " اشتغال، سودآوری و ارزش‌افزوده هنرهای تجسمی (مطالعه موردی: گالری‌های هنری تهران)" مقاله ای است در 29 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ایران، بازار هنرهای تجسمی، گالری‌های هنری، ارزش‌افزوده پرداخته شده است چکیده مقاله این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای چهار مسأله است: ارزش‌افزوده هنرهای تجسمی در ایران چه مقدار است؟ تعداد شاغلین مستقیم هنرهای تجسمی چه میزان است؟ هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش چه مقدار است؟ آیا این بخش از لحاظ اقتصادی سودآور است؟ اگر پاسخ مثبت است، متوسط نرخ‌سود سالیانه چند درصد است؟ در این مطالعه، تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش توصیفی– تحلیلی انجام شده و برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز، علاوه بر مطالعه منابع موجود، اطلاعات مالی 10  گالری فعال مستقر در  تهران از طریق مصاحبه عمیق، گردآوری و تحلیل شده است.  براساس یافته‌ها، تعداد شاغلین و سهم ارزش‌افزوده هنرهای تجسمی در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، اما نرخ سوددهی در این حوزه مثبت و بیش از 22 درصد بوده و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش نیز کمتر از 15 میلیون تومان برآورد شده است. با توجه به مثبت بودن نرخ‌سود و پایین بودن هزینه ایجاد فرصت‌های شغلی در هنرهای تجسمی، به‌ نظر می‌رسد تشویق  بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه، علاوه بر ایجاد ارزش فرهنگی، منجر به افزایش اشتغال با هزینه کمتر شده و این مزیت نسبی هنرهای تجسمی در ایجاد فرصت‌های شغلی کم‌هزینه است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert شیوه‌نامه نحوه تأسیس مدارس عالی مهارتی دانشگاه آزاد

ادامه مطلب

closeشیوه‌نامه نحوه تأسیس مدارس عالی مهارتی دانشگاه آزاد

 رییس دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه ای شیوه نامه نحوه تأسیس و راه‌اندازی مدارس عالی مهارتی دانشگاه را ابلاغ کرد. به گزارش روز یکشنبه دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی طی بخشنامه ای «شیوه نامه نحوه تأسیس و راه اندازی مدارس عالی مهارتی» را به رؤسای استان ها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد. وی در این بخشنامه تأکید کرد: با عنایت به لزوم نقش آفرینی فعال دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه مهارت آموزی، تحقق دانشگاه کارآفرین و بسترسازی برای اشتغال دانش بنیان در کشور، «شیوه نامه نحوه تأسیس و راه اندازی مدارس عالی مهارتی» برای اجرا ابلاغ می شود. «شیوه نامه نحوه تأسیس و راه اندازی مدارس عالی مهارتی» با اهدافی از جمله تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال با تأکید بر ارتقای مهارت های عمومی، حرفه ای و فناوری پایه، افزایش سطح کارآمادگی افراد جهت ورود به بازار کار و اشتغال، شناخت کسب و کارهای نوین و گسترش دانش های مهارتی مورد نیاز آن، توسعه و تقویت کاربرد فناوری های نوین در حوزه های مهارتی و ... ابلاغ شده است. رعایت اقتضائات آداب و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، وفاداری مهارت ورزان به اصول و احکام کسب و کار اسلامی، حاکمیت تفکر خلاق، علمی و پژوهش محور، بهره مندی از روشهای نوآورانه و حل مسأله، توجه به نیازها و ویژگی های جنسیتی مهارت آموزان، التزام به ویژگی ها و نیازهای استان ها و مناطق مبتنی بر آمایش سرزمینی، کاربست دانش تخصصی برای اصول منافع اقتصادی و اجتماعی و صیانت از مصالح و منافع ملی اصول و رویکردهای «شیوه نامه نحوه تأسیس و راه اندازی مدارس عالی مهارتی» است. این شیوه نامه شامل موضوعاتی از جمله تعاریف، اصول و رویکردها، زمینه فعالیت، نحوه اعطای مجوز تأسیس مدرسه عالی مهارتی، مراحل درخواست و صدور مجوز تأسیس مدارس عالی مهارتی، مدل های تأسیس و راه اندازی مدارس عالی، ارکان مدارس عالی مهارتی، شورای تخصصی مدارس عالی مهارتی، رئیس مدرسه عالی، نظام مالی مدارس، تشکیلات و منابع انسانی مدرسه عالی مهارتی است.

more_vert مقاله بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید" مقاله ای است در 30 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اشتغال‌زایی؛ الگوی خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی؛ رشداقتصادی؛ سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل؛ الگو اقتصادسنجی پرداخته شده است چکیده مقاله در مطالعه حاضر، اثر مستقیم و غیرمستقیم هر واحد سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل بر ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال در اقتصاد بررسی گردید. بدین منظور، پس از تخمین روابط با روش رگرسیون خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی در دوره 1393-1338، روابط پویای کوتاه‌مدت، بلندمدت و تصحیح خطا برازش شد و یک الگوی اقتصادسنجی کوچک¬مقیاس طراحی گردید. مطابق برآورد روابط بلندمدت، کشش تولیدی بخش حمل‌ونقل نسبت به سرمایه در تخمین نقطه‌ای، بیش از دو برابر بخش‌های اقتصادی غیرحمل‌ونقلی است. با توجه به نتایج و این یافته که هر یک درصد افزایش در میزان خلق ارزش‌افزوده کل منجر به 3/0 درصد رشد تعداد مشاغل کشور می‌شود، اثر سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل بر ایجاد ارزش‌افزوده کل و ایجاد اشتغال در کشور بررسی شد. نتایج شبیه‌سازی سناریوی تکانه در سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل، نشان داد که هر یک درصد افزایش این متغیر به‌طور متوسط باعث رشد 235/0 درصدی خلق ارزش‌افزوده اقتصادی و رشد 071/0 درصدی تعداد شاغلان در دوره شبیه‌سازی گردیده که با توجه به سهم کمتر از 10 درصدی حمل‌ونقل از ارزش‌افزوده کل، اثر قابل‌توجهی است. بنابراین با توجه به اثرات القایی قابل‌توجه بخش حمل‌ونقل در اقتصاد کشور، این بخش از قابلیت نسبی برای توسعه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم از کانال تقویت تولید برخوردار است. عنوان مقاله [English] Investigating the Impact of Transportation Investment on Job Creation through Induced Economic Production چکیده [English] In this study, the direct and indirect effects of transportation sector investment on the creation of value-added and jobs in the economy were studied. For this purpose, after estimating the relationships using ARDL method for the period of 1959-2014, the short-run, long-run, and error correction models estimated. In long-run estimation, the production elasticity of transportation sector relative to the capital is more than twice as large as non-transport sectors. According to these results, and the finding that 1 percent increase in the total value-added leads to 0.3 percent growth in the job creation in the economy, the effect of transport sector investment on the creation of total value-added and jobs reviewed. The results of the shock scenario simulation in the transport sector investment showed that one percentage increase in this variable generated an average of 0.235% growth in the economic value-added and a 0.07% increase in the number of created jobs during the simulated period. According to the nearly 10% share of transportation on the total value-added, this shows a significant effect. Therefore, given the significant effects of transportation in the economy, this sector has the relative ability to develop direct and indirect employment from the channel of production boost. کلیدواژه‌ها [English] Job Creation, ARDL, Economic Growth, Transportation Investment, Econometric Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert شرط تاسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی

ادامه مطلب

closeشرط تاسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی

قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: در موارد استثنایی تشکیل دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مستقل در استان‌های موجود بسیار محدود و منوط به تامین استانداردها و اعتباربخشی به مصوبات شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی است. یکصدوبیست ودومین جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور عصر سه شنبه دوم مهرماه جاری در محل شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. تکمیل سند سیاست های اشتغال دانش آموختگانمنصور کبگانیان در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور جلسه این ستاد از تکمیل سند سیاست‌های اشتغال دانش‌آموختگان خبر داد و افزود: دستگاه مسئول اجرایی‌سازی بند ۶ این سند که به کارورزی دانشجویان اختصاص دارد، در جلسه آتی این شورا تعیین می شود.وی با بیان اینکه دستگاه‌هایی برای افزایش فرهنگ عمومی اشتغال انتخاب شدند، درباره این سند خاطرنشان کرد: این سند در جلسات گذشته ستاد مورد بررسی قرار گرفته بود و در این جلسه نیز بحث در باره آن ادامه داشت؛ چرا که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع عدم اشتغال دانش آموختگان توجه ویژه دارد.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بندهای مهمی از این سند در جلسات گذشته ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید و ماده پنج این سند نهایی شد.به گفته کبگانیان، ماده ۶ این سند بر اعطای مجوزهای مشاغل حرفه ای تاکید دارد، ولی ناهماهنگی‌هایی در این زمینه هست؛ به گونه‌ای که گاهی افراط و تفریط‌هایی دیده می شود.قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور اظهار داشت: برخی مجوزهای حرفه‌ای متناسب با بازار کار و برخی تناسب کمتری با بازار کار دارد که از دستگاه‌ها خواسته شد بازنگری ها را آغاز کنند.وی تشویق نهادهای عمومی غیردولتی از کارآفرینی را دیگر تاکیدات این ماده از سند سیاست‌های اشنغال دانش آموختگان عنوان کرد و افزود: بندهای ۱_۶، ۲_۶ و بند ۳_۶ به افزایش کارآمدی کارآموزی اشاره دارد. کارآموزی دوره‌های مهمی در دانشگاه‌ها است، ولی کارایی لازم را ندارد.کبگانیان در مورد دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه از ستاد گفت: در این سند یکی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های کشور مسئول هماهنگی‌ها شد و در جلسه آینده این ستاد، تکلیف مشخصی به دستگاه خاصی در این زمینه داده می شود که ظرف ۶ ماه برای اجرایی کردن ماده ۶ این سند، پیشنهادات خود را ارائه دهد.وی افزود: دستگاه مسئول برای اجرایی کردن بند ۶ سند سیاست‌های اشتغال دانش آموختگان در جلسه آتی ستاد نقشه جامع علمی کشور انتخاب خواهد شد.دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بند مربوط به فرهنگ اشتغال این سند مغفول ماند، تاکید کرد: بند فرهنگ اشتغال در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاد شد دستگاه‌هایی از جمله وزراتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیما طرحی را برای افزایش فرهنگ عمومی اشتغال دانش آموختگان اجرایی کنند.به گفته عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس این طرح، در دوره‌های تحصیلی پیش و پس از دانشگاه علاوه بر سازوکارهای اجرایی، فرهنگ‌سازی خاصی نهادینه شود.کبگانیان اظهار داشت: ماده هفت این سند به تصویب رسید و ماده هشت این بند توضیحات عمومی است که برنامه ارزیابی و نظارت را برعهده ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گذارده است.دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: سند سیاست‌های اشتغال دانش آموختگان تکمیل شده و دستور دیگر این جلسه درخواست‌های اجرایی است که از استان سیستان و بلوچستان ارائه شد. تامین استانداردها و اعتباربخشی شرط تشکیل دانشگاه های علوم پزشکیوی اعلام کرد: دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر درخواست ارتقاء به دانشگاه را دارد که قائم مقام و معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت خود را با این موضوع اعلام کرد و موافقت شورای گسترش وزارت بهداشت هم کسب شد.کبگانیان گفت: نظارت و اجرایی سازی سند آمایش آموزش عالی برعهده ستاد راهبری نقشه است که یک تبصره اجرایی به آن اضافه می شود؛ چون درخواست‌های زیادی برای گسترش دانشگاه‌ها وجود دارد و از سوی دیگر گسترش دانشگاه‌ها باید در چارچوب آمایش آموزش عالی قرار گیرد. دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: براساس این تبصره که به تصویب رسید، تشکیل دانشگاه‌های علوم پزشکی جدید استانی منوط به تشکیل استان جدید است که این موضوع از گذشته وجود داشت.دبیر ستاد علم و فناوری ادامه داد: در موارد استثنایی تشکیل دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مستقل در استان‌های موجود بسیار محدود و منوط به تامین استانداردها و اعتباربخشی به مصوبات شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی است.به گفته عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، همچنین تفصیل شرایط تعیین شده به شاخص‌های جمعیتی استان و شاخص‌های مساحتی بستگی دارد.وی یادآور شد: در صورت وجود چنین مواردی، پس از تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و بعد از تصویب در شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی، موضوع به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت ابلاغ ارجاع می‌شود.

more_vert کتاب مهارت پلی بسوی اشتغال

ادامه مطلب

closeکتاب مهارت پلی بسوی اشتغال

کتاب مهارت پلی بسوی اشتغال نوشته‌ی حسن گرزین، به بررسی رابطه بین کسب مهارت دانش‌آموختگان فنی حرفه‌ای و اشتغال آنان در بازار‌ کار از دیدگاه متخصصان و مدیران می‌پردازد. اشتغال و بیکاری از جمله شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی‌اند که در دوره‌های مختلف زمانی در همه کشورهای جهان مورد توجه بوده و از دل‌ مشغولی‌های سیاست‌گذاران و اقتصاد دانان هر کشوری محسوب می‌شوند. یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب شده سیاست‌گذاران و اقتصاد‌ دانان به این شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی توجه عمده‌ای داشته باشند، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌ محیطی مربوط به بیکاری مانند افزایش فقر، بزهکاری، اختلافات خانوادگی، نرخ طلاق، مسائل زیست محیطی و دیگر مسائل است. بر این اساس، بازار‌ کار که در آن تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار مطرح است، در قلمرو توجه دولت‌ها و اقتصاددانان قرار می‌گیرد. به طوری که این بازار به دلیل تعاملی که با بازارهای چهارگانه‌ی اقتصاد‌ کلان دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین با توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و زیست‌‌ محیطی که در رابطه با وضعیت اشتغال و بازار‌ کار مطرح می‌شود، دولت‌ها باید همیشه به دنبال سیاست‌هایی باشند تا به نحوی بتوانند وضعیت اشتغال را طوری تنظیم کنند که هیچ معضل اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و زیست‌ محیطی ایجاد نشود. از آن جایی که یکی از دلایل بیکاری در کشور، فقدان مهارت‌های مورد نیاز بازار‌ کار از سوی جویندگان کار است، انتظار می‌رود سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که بر اساس ماده 107 و 108 قانون‌ کار، متولی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی،‌ کوتاه مدت، آموزش‌های مهارتی در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی است، بتواند نقش به سزایی را در کاهش نرخ بیکاری ایفا کند. اشتغال شامل فعالیت‌هایی است که تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آن‌ها را به منظور کسب سود دربر می‌گیرد. از دیدگاه اسلام کار دلیل وجودی انسان‌هاست و شرط حیات و بقاء و دوام انسان بوده، جوهره انسان و عامل عزت، شرافت و کرامت انسانی است. کار در سطح ملی، عامل شکوفائی اقتصادی و باعث سعادت و امنیت اجتماع می‌گردد. مبحث اشتغال همیشه در کنار منابع انسانی معنا پیدا می‌کند و منابع انسان نیز بدون مهارت قادر به اشتغال خود نیست. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کار در کشورهای مختلف جهان ایفا می‌کنند. این آموزش‌ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده‌دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد این کشورها است، بلکه از طریق بستر‌ سازی خود‌ اشتغالی، به حل مشکل بیکاری نیز کمک می‌نمایند. در بخشی از کتاب مهارت پلی بسوی اشتغال می‌خوانیم: سنگ زیر بنای موفقیت، به درک ارزش مهارت‌ها از سوی افراد، ‌شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی وابسته است. بیشتر افراد و سازمان‌ها باید متقاعد شوند که موفقیت در آینده وابسته به ارتقا سطح مهارت‌هایشان است. اگر افراد و سازمان‌ها باور کنند که ارتقا مهارت‌ها امری ارزشمند است آن را در الویت قرار می‌دهند. ‌به تلاش در مقیاس بزرگ‌تری از سوی همه طرف‌های درگیر نیاز است. حالا زمان بازسازی از طریق تلاش‌های مستمر است. ضروری است سرمایه‌گذاری بر مهارت‌ها توسط همه سهام‌داران به عنوان راه حل کلیدی غلبه بر بحران و زمینه‌سازی برای توسعه پایدار در نظر گرفته شود که به حفظ نیروی کار و حمایت استراتژیک از بخش‌های مهم برای ایجاد مشاغل پایدار کمک خواهد کرد. بحران همچنین به برخی از گروه‌ها خصوصا جوانان و مهاجران ضربه خواهد زد. قابلیت اشتغال این گروه‌ها یکی از شاخص‌های تحقق عدالت اجتماعی است. اهمیت دادن به مهارت‌ها به عنوان ابزاری برای کسب موفقیت هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. سهم مسئولیت دولت، ‌نهادهای عمومی، کار فرمایان و افراد باید مورد باز اندیشی قرار گیرد. ضروری است کار فرمایان و افراد به میزان تقاضا برای کسب مهارت، مشارکت‌شان را افزایش دهند. نهادهای دولتی نقش کلیدی در این بازی دارند ‌چون نهادهای دولتی خودشان کار فرماهای بزرگی هستند. اقدامات صورت گرفته برای افزایش منافع و یا کاهش هزینه مهارت‌ها، حجم سرمایه‌گذاری بر روی مهارت‌ها توسط کار فرمایان و افراد را افزایش می‌دهد. دولت‌ها مسئولیت اصلی برای بهبود اشتغال و سیستم‌های آموزش شغلی و حرفه‌ای را بر عهده دارند. تأمین بودجه در شرایط بد اقتصادی هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. بنابراین دولت‌ها باید پاسخگویی سیستم‌های آموزشی به نیازهای فراگیران و کار فرمایان را مد‌ نظر قرار دهند. عملکرد و پاسخگویی سیستم‌های آموزش شغلی و حرفه‌ای عامل مهمی در غلبه بر بحران جاری و کمک به رشد در بلند مدت محسوب می‌شود. این چالش‌ها و فرصت‌ها زمانی مطرح می‌شود که اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا با موانع جدی مالی مواجه می‌باشند. در تعیین الویت‌ها در خصوص تأمین بودجه برای آموزش‌های شغلی و حرفه‌ای به انتخاب‌های روشن و معقول نیاز داریم. ضروری است افراد و کار فرماها را به سرمایه‌گذاری بیشتر برای توسعه مهارت‌هایشان به منظور دستیابی به منافع حاصل از به‌ کارگیری پتانسیل افراد ترغیب نماییم. فهرست مطالب مقدمهفصل اولمهارتسیستم آموزش فنی و حرفه‌ایتاریخچه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در ایراناهم ویژگی‌های آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌اینقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تحقق تولید ملی و اشتغالارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سایر کشورهاآلمانسوئدنظام آموزش فنی و تکمیلی استرالیا (تیف)چالش‌های فرا‌راه آموزش‌های مهارتی در سیستم فنی و حرفه‌ایفصل دوماشتغال و کارکار واشتغال تولید از نگاه قرآناشتغال و توسعه اقتصادی در ارتباط با آموزش فنی و حرفه‌ایبیکاریآموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نیاز بازار کارنظام سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلابپیامدهای بیکاریرابطه کسب مهارت‌ها با اشتغالرابطه خلاقیت و کارآفرینی با اشتغالفصل سومروش‌شناسیجامعه ‌آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیریروش اجراابزارهای اندازه‌گیری و روایی و اعتبار ابزارهای اندازه‌گیریمتغیرها‌روش تجزیه و تحلیل داده‌هافصل چهارمتجزیه و تحلیل داده‌هاآمار توصیفیجنسیتسنمیزان تحصیلاتتوزیع فراوانی انواع مهارت‌های آموزش ‌دیده ‌شده در مرکز فنی و حرفه‌ایآمار توصیفی متغیرهاآمار استنباطیآزمون میانگین یک جامعه آماریفرض نرمال بودن داده‌هابررسی فرضیاتبررسی فرضیات فرعیفصل پنجمنتیجه گیریمنابع و مآخذمنابعمنابع فارسیمنابع غیر‌فارسی

more_vert مقاله اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و اشتغال بخش کشاورزی

ادامه مطلب

closeمقاله اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و اشتغال بخش کشاورزی

مقاله علمی و پژوهشی " اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و اشتغال بخش کشاورزی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ارزش‌افزوده؛ اشتغل؛ اعتبار؛ بانک کشاورزی پرداخته شده است چکیده مقاله بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش¬های اقتصادی است که در فرایند توسعه اقتصادی جایگاه ویژه¬ای دارد. دراین بخش، به دلیل فصلی بودن تولیدات و وجود خلأ زمانی بین پرداخت‌ها و دریافت‌ها، کشاورزان نیازمند سرمایه در گردش هستند. از طرفی به دلیل کوچک بودن واحدهای تولیدی و عدم حضور فعال سرمایه¬گذاران خصوصی در این بخش، نیاز به اعتبارات بانکی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری وجود دارد. بانک کشاورزی تنها بانک تخصصی کشور در بخش کشاورزی است و بخش بزرگی از اعتبارات اعطایی سیستم بانکی کشور به بخش کشاورزی از طریق این بانک به متقاضیان اعطا می‌شود. در این پژوهش، اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی (به تفکیک جاری و سرمایه‌ای) بر متغیرهای اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. دوره مطالعه سال‌های 1393-1363 بوده و برای برآورد ضرایب بلندمدت معادلات از الگوی خودتوضیح با وقفه¬های گسترده و برای بررسی پویایی¬های کوتاه‌مدت آن‌ها از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تأثیر اعتبارات جاری و سرمایه‌ای بر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش کشاورزی مثبت و معنادار است. عنوان مقاله [English] The Impact of Banking Credit of Bank Keshavarzi on Value Added and Employment of the Agricultural Sector چکیده [English] Agricultural sector is one of the important economic sectors which has a special role in the economic development process. In this sector, due to the seasonality of production and the existence of a time gap between the payments and the receipts, the economic agents are in need of working capital. On the other hand, due to the small scale of production unit and lack of resources for private investments in this sector, there is a need for credit to finance investment in fixed capital. Bank Keshavarzi is the only specialized bank in the agriculture sector and a large part of banking system’s credit to this sector are granted by this bank. In this study, the impact of credit granted to the agricultural sector through Bank Keshavarzi on investment, employment and value-added in this sector is investigated. The study period is 1984-2014 and the ARDL method used for estimating the long-term coefficients of the equations. Also ECM was used to investigate the short-term dynamics of the model. The results show that the impact of Bank Keshavarzi’s credits on value-added, investment and employment in the agricultural sector is positive and statistically significant. کلیدواژه‌ها [English] Credit, Employment, Investment, Bank Keshavarzi, Agricultural Sector دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی عوامل مرتبط با تمایل به اشتغال مجدد بازنشستگان نیروهای مسلح

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عوامل مرتبط با تمایل به اشتغال مجدد بازنشستگان نیروهای مسلح

 مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل مرتبط با تمایل به اشتغال مجدد بازنشستگان نیروهای مسلح" مقاله ای است در 18 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کار؛ بازنشستگی؛ بازگشت به‌خدمت؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل اجتماعی؛ عوامل فردی؛ عوامل سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله بازنشستگی، مرحله‌ای از زندگی انسان است که به‌عنوان دوران پس از اشتغال مورد توجه مدیریت، جامعه‌شناسی کار و شغل و روان‌شناسی اجتماعی قرار گرفته است. لازم است ابعاد مختلف و مسایل دوران بازنشستگی مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد تا علت استرس‌ها، نگرانی‌ها و نارضایتی‌های این دوران شناسایی و برای رفع آن چاره جویی گردد. آنالیز داده‌های گردآوری شده، نشان می‌دهد که 5/15 درصد از بازنشستگان جامعه‌ی آماری درخواست بازگشت به‌خدمت داشته‌اند. در آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز مشخص گردید که بیش‌تر ابعاد فردی، سازمانی، اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختیِ شناسایی شده بر متغیر اعاده به‌خدمت تأثیرگذار می‌باشند. عنوان مقاله [English] Factors Relating to the Armed Forces Retirees’ Intention for Returning to Work چکیده [English] Retirement is an important period of life, which has been considered deeply in management, sociology of labor, and social psychology. It is necessary to study different aspects and various issues related to retirement in order to find out the causes of stress, anxiety and dissatisfaction of the retirees, and find solutions for them. Statistical analysis of the data revealed that 15.5 percent of the retirees under study intended to go back to work. Having tested the research hypotheses, the researchers found out that individual, organizational, economical, social and psychological factors had more effects on their intention to go back to work.  کلیدواژه‌ها [English] labor, Retirement, Return to Work, Economical Factors, social factors, Individual Factors, Organizational Factors دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی" مقاله ای است در 30 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نرخ سود؛ نرخ بهره؛ تولید ناخالص داخلی؛ اشتغال؛ سرمایه‌گذاری؛ روش پویای سیستمی پرداخته شده است چکیده مقاله سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم توسعة اقتصادی است. عوامل متعددی از قبیل متغیرهای پولی و مالی، سیاسی و ساختاری بر فرایند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در هر کشور تأثیر دارند. بازارهای مالی نیز به نوبة خود نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به سطح سرمایه‌گذاری بالاتر و در نتیجه رشد و توسعة اقتصادی ایفا می‌کنند. در این مقاله، به بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی بازارهای مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی و اشتغال به روش پویای سیستمی پرداخته و نیز با بررسی اثر نرخ سود بانکی بر سطح سپرده‌گذاری در بانک‌ها و در نهایت بر تحولات بازارهای دارایی، به برآورد تابع تورم پرداخته می‌شود. یافته‌ها حاکی از رابطة منفی نرخ سود بانکی با سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی و اشتغال و یک رابطة مستقیم میان نرخ سود بانکی و تورم است. عنوان مقاله [English] The Effect of Change in Banking Deposit Profit Rate on Macroeconomic Variables: A Dynamic System Approach چکیده [English] Investment is one of the most important factors of economic development. Monetary, financial, political and structural variables influence saving and investment. Financial markets have a determinant role in achieving higher investment level, economic growth rate and development. The present has examined the effect of change in banking deposit's profit as one of the financial market main variable on macroeconomic variables such as investment, GDP and employment. In addition, by looking into the effect of banking deposit profit rate on choosing between different properties, an inflation function was evaluated. The finding of the study suggested that, the relationship between deposit's profit rate & investment & employment & GDP is direct. However with inflation such relationship turned out to be indirect. کلیدواژه‌ها [English] Interest Rate, Profit Rate, Macroeconomic variables, Investment, dynamic system approach دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تقدیر وزارت علوم از پنج دانشگاه برتر در توسعه سرمایه انسانی

ادامه مطلب

closeتقدیر وزارت علوم از پنج دانشگاه برتر در توسعه سرمایه انسانی

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه‌های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، شهید باهنر کرمان، یزد و شیراز به عنوان دانشگاه‌های سرآمد کشور در حوزه یادگیری و توسعه سرمایه‌های انسانی تقدیر کرد. به گزارش روز سه شنبه وزارت علوم، در دومین روز از برگزاری کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های برتر در حوزه یادگیری و توسعه سرمایه‌های انسانی تقدیر شد.در این آیین که ظهر امروز با حضور محمدتقی نظر پور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اباصلت خراسانی رییس این کنفرانس در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد از پنج دانشگاه برتر، چهار سازمان و هفت منطقه برتر شهرداری تهران قدردانی شد.دانشگاه‌های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، شهید باهنر کرمان، یزد و شیراز به عنوان دانشگاه‌های سرآمد کشور در حوزه یادگیری و توسعه سرمایه‌های انسانی مورد تقدیر قرار گرفتند.همچنین از سازمان‌ صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کشوری، مجتمع فنی تهران و اداره کل آموزش و برنامه‌ریزی شهرداری تهران به عنوان سازمان‌های برتر هفتمین دوره تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی و از شهرداری‌های مناطق یک، سه، چهار، هشت، ۱۳، ۱۴ و۱۶ تهران نیز به عنوان شهرداری‌های برتر در زمینه توسعه سرمایه های انسانی تقدیر شد. توانستیم دانشگاه ها را به بدنه اقتصاد گره بزنیم ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در این کنفرانس اظهار داشت: مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۱۳ گزارش شاخص سرمایه انسانی(HCI) را منتشر می‌کند و این رتبه‌بندی برای ۱۳۰ کشور در مقیاس صفر (بدترین) تا 100 (بهترین) و در چهار زیر شاخص «ظرفیت»، «به‌کارگیری»، «توسعه» و «دانش فنی» ارائه شده است.وی افزود: بر اساس این شاخص، جهان در سال ۲۰۱۷ تنها ۶۲ درصد از سرمایه انسانی خود را توسعه داده است و ایران در فهرست «شاخص سرمایه انسانی ۲۰۱۷» با تصاحب امتیاز ۹۷/ ۵۴ در رتبه ۱۰۴ از میان ۱۳۰ کشور ایستاد.رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با یادآوری اینکه اقتصاد ایران در رتبه‌بندی زیرشاخص «به‌کارگیری» از میان ۱۳۰ کشور در جایگاه ۱۲۸ قرار گرفته است، گفت: بدترین عملکرد ایران در متغیر «نرخ مشارکت نیروی کار» بین سنین ۲۵ تا ۵۴ به ثبت رسید که جزء متغیرهای زیرشاخص «به‌کارگیری» است.صالحی عمران، نقطه ضعف ایران در شاخص سرمایه انسانی، معیار مشارکت افراد ۲۴ تا ۵۴ ساله (افراد در سن اشتغال و اغلب با تحصیلات دانشگاهی) در اقتصاد است.وی با تأکید بر آمارها خاطر نشان کرد: دانشگاه‌ها را توسعه دادیم ولی نتوانسته‌ایم آن را به بدنه اقتصاد گره زده و با بازار کار همراه کنیم.رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در پاسخ به این سوال که چرا بین آموزش و اشتغال در ایران ارتباط چندانی وجود ندارد و چه باید کرد؟ گفت: راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی، یک بخش در خارج از نظام آموزشی از جمله نظام فرهنگی و اجتماعی، تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی و بخش دیگر شناخت نظام تولید، بازار کار و اشتغال و اصلاحات آموزشی ایجاد پیوند میان بازار کار و آموزش است. کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی از روز گذشته - دوشنبه - هفتم بهمن ماه به مدت ۲ روز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.