جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین

ادامه مطلب

closeمقاله فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین

مقاله علمی و پژوهشی " فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین" مقاله ای است در 18 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اراده الهی، عمومیت اراده، بسیط‌الحقیقه، علیت و اختیار انسان پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مسئله‌های مهم و مرتبط با اراده الهی، عمومیت اراده است. صدرالمتألهین اراده خداوند را فراگیر می‌داند و عینیت صفات با ذات، قاعده «بسیط‌‌الحقیقه» و تبیین ویژه وی از علیت، مبانی این دیدگاه او به شمار می‌روند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این نظریه، ناسازگاری آن با برخی آیات و روایات و نیز اختیار داشتن انسان است. ملاصدرا در پاسخ به این اشکالات، گاه براساس نظر مشهور مشی کرده است؛ اما با تأمل بیشتر می‌توان دیدگاه ویژه او را دراین‌باره، که مبتنی بر نوعی وحدت وجود است، به دست آورد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله واکاوی اراده الهی در اندیشه فلاسفه و متکلمان اسلامی با تأکید بر مدرسه کلامی بغداد و حله

ادامه مطلب

closeمقاله واکاوی اراده الهی در اندیشه فلاسفه و متکلمان اسلامی با تأکید بر مدرسه کلامی بغداد و حله

مقاله علمی و پژوهشی " واکاوی اراده الهی در اندیشه فلاسفه و متکلمان اسلامی با تأکید بر مدرسه کلامی بغداد و حله" مقاله ای است در 18 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اراده الهی، مشیت، ذات، علم، قدرت، مدرسه بغداد، مدرسه حله، کلام امامیه پرداخته شده است چکیده مقاله «اراده الهی» از مهم‌ترین مباحثی است که تبیین کلامی و فلسفی آن با یکدیگر متفاوت است؛ هرچند برخی متکلمان در تفسیر «اراده الهی» به اندیشه فلسفی گراییده‌اند. در اندیشه متکلمان نخستین امامیه، با تأکید بر مضامین احادیث اهل‌بیت ، اراده یکی از مراتب فعل الهی و به‌معنای «عزم بر مشیت» بود؛ اما مدرسه بغداد، همگام با معتزله بغداد، آن را به «فعل الهی» یا «امر به فعل» تفسیر کرد؛ گرچه ذاتی دانستن اراده و تفسیر آن به «علم به مصلحتِ در فعل» نیز طرفدارانی داشت. پس از مدرسه بغداد و در طول تاریخ کلام امامیه، تحلیل اراده تحت‌تأثیر اندیشه فلسفی قرار گرفت و سرانجام در مدرسه حله، اراده به امری ذاتی یا همان داعی، یعنی «علم به مصلحت و خیریت در فعل» تفسیر شد. در این پژوهش، درصدد هستیم با واکاوی چیستی اراده از دیدگاه فیلسوفان و متکلمان، سیر تطور آن را در سده‌های میانه، به‌ویژه در اندیشه کلامی مدرسه بغداد و حله بررسی کنیم و با ارزیابی تطبیقی این دیدگاه‌ها، نسبت آنها را با رویکرد روایات در این زمینه دریابیم. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تبیین ارتباط قضا عینی الهی با اختیار انسان در حکمت متعالیه

ادامه مطلب

closeمقاله تبیین ارتباط قضا عینی الهی با اختیار انسان در حکمت متعالیه

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین ارتباط قضا عینی الهی با اختیار انسان در حکمت متعالیه" مقاله ای است در 14 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قضا، قدر، علیت، علم الهی، نظام هستی، اختیار و حکمت متعالیه پرداخته شده است چکیده مقاله مسئله اراده و اختیار انسان و ارتباط آن با مسئله قضا الهی و مراتب آن در ساختار فکری حکمت متعالیه از برجستگی خاصی برخودار است. قضا الهی مبین انتساب همه عالم هستی در دو مرتبه علمی و عینی به حق‌تعالی است. چنانچه قضا الهی را ازنظر تطبیقی با عوالم کلی وجود، همان مرتبه صور عقلی محسوب می‌کنیم که ورای صور طبیعی و نفسانی است، این صور به‌عنوان مرتبه‌ای از مراتب علم الهی بوده و قضا علمی نامیده می‌شود، که در مرحله بالاتر به علم ذاتی الهی منتهی می‌شود؛ و اگر نظام علّی و معلولی عالم هستی و انتساب این عالم به علت تامه و هستی‌بخش خود را موردنظر قرار دهیم. قضا عینی نامیده می‌شود. بنابراین، مسئله اختیار انسان نیز در دو سطح مذکور قابل طرح است. سؤال اصلی این پژوهش این است که چگونه می‌توان بین اراده و اختیار انسان و ضرورت هستی که همان قضا عینی است، ارتباطی دوجانبه برقرار کرد، به‌طوری‌که پذیرش یکی باعث رد دیگری نشود. پاسخ این مسئله در حکمت متعالیه در دو سطح حِکمی ـ فلسفی و توحیدی ـ عرفانی مطرح شده است. این مقاله درصدد تبیین و تشریح آن با روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله حبّ و عشق الهی و نقش آن در انگیزش اخلاقی از دیدگاه ابوحامد غزالی

ادامه مطلب

closeمقاله حبّ و عشق الهی و نقش آن در انگیزش اخلاقی از دیدگاه ابوحامد غزالی

مقاله علمی و پژوهشی " حبّ و عشق الهی و نقش آن در انگیزش اخلاقی از دیدگاه ابوحامد غزالی " مقاله ای است در 15 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث انگیزش، اخلاق، حبّ، عشق، غزالی پرداخته شده است چکیده مقاله علت گرایش انسان به افعال اخلاقی یکی از مهمترین مباحثی است که در فرا اخلاق مورد بحث واقع می شود. این مسئله تحت عنوان «نظریه انگیزش اخلاقی» در آثار فیلسوفان و علمای اخلاق مورد بحث قرار می گیرد. دیدگاه فیلسوفان اخلاق در این خصوص متفاوت است. سقراط شناخت را عامل اصلی انگیزش اخلاقی معرفی می کند و ارسطو علاوه بر شناخت، عوامل دیگری چون احساس، تخیل، میل، شوق، عقل، غایت، شخصیت، اراده را در انگیزش اخلاقی مؤثر می داند. در بین علمای اخلاق مسلمان، ابوحامد غزالی به بحث از علل و عوامل انگیزش اخلاقی اهتمام ویژه داشته است. وی عوامل مختلفی، چون اراده الهی، شناخت، حبّ ذات، هنر، سماع و وجد را در انگیزش اخلاقی مؤثر می داند. نقشی که او برای حبّ و عشق به حق تعالی در انگیزش انسان به سوی اعمال اخلاقی قائل است از سایر عوامل پر رنگ تر است و حتی می توان گفت که بعد از اراده و امر خدا هیچ عاملی به اندازه حبّ و عشق به او در تحریک انسان و انگیزش اخلاقی او مؤثر نیست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله منابع و مبانی نظری بداء و عدم مغایرت آن با علم و قضا و قدر الهی در مکتب تشیع

ادامه مطلب

closeمقاله منابع و مبانی نظری بداء و عدم مغایرت آن با علم و قضا و قدر الهی در مکتب تشیع

مقاله علمی و پژوهشی " منابع و مبانی نظری بداء و عدم مغایرت آن با علم و قضا و قدر الهی در مکتب تشیع " مقاله ای است در 18 صفحه و با 60 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  منابع بداء، مبانی بداء، علم و قضاء و قدر، لوح محو و اثبات پرداخته شده است چکیده مقاله بداء آموزه‌ای است که در مکتب انبیاء پیشین بوده، اما در مکتب اسلام باز تولید و برجسته شده است و منافاتی با علم پیشین الهی و قضا و قدر ندارد؛ زیرا علم به تغییر، غیر از تغییر در علم است. یگانه منبع بداء، نصوص دینی است؛ هرچند عقل می‌تواند حقانیت آن را درک و اثبات کند. بداء مبنایی دارد که مستخرج از همین منابع دینی است که عبارتند از: علم و قدرت مطلق الهی، حدوث اراده و مشیت الهی، جمع بین توحید افعالی و مختار بودن انسان، مراحل مختلف تحقق خارجی حوادث جهان، منحصر نبودن نظام حکیمانه در یک نظام خاص، لزوم امتحان الهی و برقراری تعادل بین خوف و رجا. بداء، اصلی است که تنها در بخشی از مقدرات رخ می‌دهد و در عالم کون و فساد و لوح محو و اثبات و در اوامر امتحانیه است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی منابع و مبانی نظری بداء از دیدگاه تشیع می‌پردازد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی " مقاله ای است در 20 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تفسیر، اراده درونی، اراده ظاهری، اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله تفسیر قرارداد یکی از حوزه‌های مشکل در قراردادها است. اصول زیادی برای تفسیر قرارداد ارائه شده است. در نظام‌های مختلف حقوقی تقریباً اصول تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، کشف حقیقت بر اساس اراده طرفین است. مرسوم است بین اراده اشخاص (دورنی و بیرونی) در حوزه قراردادها، تعارض بوجود می آید. تعارض بوجود آمده از اراده واقعی و اعلام شده اشخاص نشأت می‌گیرد. در غالب سیستم‌های حقوقی تفسیر قرارداد و حل تعارض با ترجیح اراده درونی و واقعی می‌باشد به نوعی که اگر ثابت شود قصد واقعی طرفین غیر از آن چیزی بوده است که بیان نموده‌اند، اراده واقعی مرجح خواهد بود، چیزی که اخلاق نیز آن را می‌پذیرد. و این موضوع در فقه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی حقوق انگلستان رویکردی متفاوت از سیستم‌های فوق دارد هر چند این احتمال وجود دارد که در بعضی موارد اخلاق این تفسیر را نپذیرد. در پژوهش حاضر صرف‌نظر از نظرات محققین در این حوزه، اراده واقعی و درونی با توجیه اخلاقی، بر اراده ابراز شده ترجیح داده شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بازپژوهی تفسیر توحید صفاتی در خطبه اول نهج‌البلاغه

ادامه مطلب

closeمقاله بازپژوهی تفسیر توحید صفاتی در خطبه اول نهج‌البلاغه

مقاله علمی و پژوهشی " بازپژوهی تفسیر توحید صفاتی در خطبه اول نهج‌البلاغه" مقاله ای است در 16 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  توحید صفاتی، نهج‌البلاغه، نظریه عینیت، نظریه زیادت و نظریه نیابت پرداخته شده است چکیده مقاله توحید صفاتی، بیان‌گر رابطه صفات ثبوتی حقیقی با ذات الهی است و در آن سه دیدگاه کلی مطرح می‌شود: زیادت صفات بر ذات (دیدگاه اشاعره)، نیابت ذات الهی از صفات (دیدگاه معتزله) و عینیت صفات با ذات الهی (دیدگاه امامیه). امیرالمؤمنین× در خطبه اول نهج‌البلاغه، کمال اخلاص را نفی صفات از ذات الهی می‌داند: «کَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْی الصِّفَاتِ عَنْهُ». تفسیرهای متعددی در تبیین این روایت، عرضه شده که نوشتار حاضر، با روش توصیفی ـ تحلیلی، به تبیین و ارزیابی مهم‌ترین آنها پرداخته است. از رهگذر این جستار، مشخص می‌شود که در توحید صفاتی، تغایر مفهومی صفات با ذات الهی و اتحاد مصداقی صفات با ذات الهی مورد اتفاق‌اند؛ چنان‌که صفات فعلی، سلبی و ثبوتی اضافی الهی نیز خارج از محل بحث و زاید بر ذات الهی‌اند و تنها صفات حقیقی داخل در محل بحث‌اند. تعبیر «نفی صفات» در فرمایش امیرالمؤمنین×، بیان‌گر دیدگاه عینیت صفات با ذات الهی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علم الهی و اختیار انسان از دیدگاه بوئثیوس و پایک و نقد آن براساس فلسفه اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله علم الهی و اختیار انسان از دیدگاه بوئثیوس و پایک و نقد آن براساس فلسفه اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی " علم الهی و اختیار انسان از دیدگاه بوئثیوس و پایک و نقد آن براساس فلسفه اسلامی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اختیار، علم الهی، سازگاری، ناسازگاری، بوئثیوس، پایک پرداخته شده است چکیده مقاله نوشتار حاضر جهت تبیین سازگاری یا ناسازگاری علم پیشین الهی و اختیار انسان، در اندیشه بوئثیوس و نلسون پایک تدوین یافته است. در این خصوص سعی بر آن بوده است، ابتدا به تدوین برهان حاکی از ناسازگاری علم پیشین خداوند و اختیار انسان، با لحاظ ویژگی‌های لازم برای علم پیشین خداوند، از دید بوئثیوس و پایک پرداخته شود و سرانجام نتیجه گرفته می‌شود براساس قواعد پذیرفته‌شده در فلسفه اسلامی از دیدگاه بوئثیوس، ‌تعارض علم الهی و اختیار انسان، ناشی از تصور نادرست از خداست. با این حال به دلیل خلط ضرورت ذاتی و بالغیر، سازگاری علم الهی و اختیار انسان را نمی‌تواند اثبات کند. در پایان نتیجه گرفته می‌شود بهترین راه حل ممکن برای برطرف کردن ناسازگاری علم پیشین الهی و اختیار آدمی، دیدگاه اندیشمندان شیعی است که با نام روش «الامر‌ بین ‌الامرین» معروف است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله محقق دوانی و مسئله علم الهی

ادامه مطلب

closeمقاله محقق دوانی و مسئله علم الهی

مقاله علمی و پژوهشی " محقق دوانی و مسئله علم الهی" مقاله ای است در 16 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  علم الهی، علم ارتسامی، ذوق تالّه، علم اجمالی، کشف تفصیلی پرداخته شده است چکیده مقاله اندیشمندان اسلامی، اصل علم خداوند را پذیرفته‌اند؛ اما تحلیل فلسفی و بیان چگونگی آن به‌ویژه در علم خداوند به جزئیات، نیازمند تأمل بیشتر است؛ تا آنجا که راهکارهای متفاوتی در این زمینه مطرح می‌شود. محقق دوانی نیز توجه خاصی به این موضوع داشته و به‌تفصیل بدان پرداخته است. وی ضمن ارزیابی آرای حکما و متکلمان، به اثبات علم الهی، به‌ویژه علم تفصیلی خداوند به اشیا می‌پردازد. ایشان در تببین نظر فلاسفه معتقد است آنها علم خداوند را به نحو تعقلی می‌دانند، نه تخیلی. دوانی به نقد توضیح خواجه‌نصیر می‌پردازد و علم موردنظر ابن‌سینا را نیز غیر از علم ارتسامی می‌داند. وی برای اثبات علم الهی به مخلوقات، از دلایلی مبتنی بر غیر زمانی و مافوق زمان بودن ذات الهی و رابطه علت و معلولی بین خداوند و موجودات بهره می‌گیرد و همچنین تحلیلی براساس ذوق تالّه ارائه می‌کند که نتیجه آن، علم اجمالی ـ که خلاّق صور تفصیلی در خارج است ـ خواهد بود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی

ادامه مطلب

closeکتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی

محمدحسین ایراندوست در کتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی، اصول مشترک ادیان الهی در دو بخش نظری و عملی را مورد تبیین قرار داده و درصدد است تا فارغ از پیچیدگی اصطلاحات خاص، به این امر بپردازد. ادیان الهی در اصول و ریشه‌ها، واحدند اما این شریعت آن‌هاست که ایجاب می‌کند تفاوت‌های ظاهری داشته باشند. بیان مشترکات ادیان الهی به زبان ساده، هدف کتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی است. بشر از دیرباز با ادیان متعددی زندگی کرده است. آن دسته از ادیانی که بنیاد الهى نداشته و ادعاى آسمانى بودن هم ندارند، «ادیان بشرى» نام دارند مثل ادیان ابتدایى و ادیان فلسفى. اما تعدادی از ادیان، بنیاد الهى داشته و ادعاى آسمانى بودن دارند که آن‌ها را «ادیان الهی» می‌نامند. سه اصل توحید و نبوت و معاد اصول مشترک «ادیان الهی» است. ادیان الهی در اصول و ریشه‌ها، واحدند. تغییر شرایط تاریخی و بافت فرهنگی، ایجاب می‌کند که تشریفات و قوانین فرعی، و به اصطلاح «شریعت» در ادیان الهی، تفاوت‌های ظاهری داشته باشد. علت یکی بودن دین در همه زمان‌ها این است که اسلام دین فطری است و ادله عقلی و دعوت همه انبیای الهی و صراحت کتب آسمانی آن را تایید می‌کند. همه پیامبران الهی در اصول دین با هم شریک بوده و در آن‌ها هیچ اختلاف دیده نمی‌شود، تنها اختلاف پیامبران در شریعت و برنامه‌های خود زندگی است که هر کدام شریعت مخصوص خود را داشتند. نسخ یک شریعت بدان معنا نیست که در زمان خودش درست نبوده است، بلکه در عصر خود تنها همان شریعت صحیح بوده و بس، نسخ شرایع به خاطر تکامل انسان‌ها بوده است. پیروان ادیان الهی به مشترکات موجود دین خود کمتر توجه داشته و بر خود راه تفرقه را هموار کرده‌اند. بنابراین ضرورت دارد تا مبانی مشترک ادیان برای پیروان آن‌ها که از نظر سطح ادراک و تحصیلات در درجات متفاوتی قرار دارند، به زبانی ساده و عمومی و به دور از افراط و تفریط، تبیین گردد. کتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی قصد دارد به این سوالات پاسخ دهد: توحید و نبوت و معاد در ادیان الهی چگونه تبیین شده و مشترکات آن چیست؟ اصول مشترک اخلاقی در ادیان الهی چیست؟ چه احکام عملی بین ادیان الهی مشترک است و دعوت مشترک ادیان الهی چه بوده است؟ در پاسخ به این سوالات از کتب آسمانی ادیان الهی به عنوان متن اصلی و دیدگاه‌های مختلف مفسران این کتب و دین پژوهان استفاده شده است. و تلاش اصلی محمدحسین ایراندوست، بر آن است که متن کتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی به دور از اصطلاحات پیچیده و تخصصی بوده و برای عموم قابل فهم باشد. همچنین هر کجا که کاربرد اصطلاح ضرورت داشت در پاورقی توضیح داده شود. در کتاب عقاید و آراء مشترک ادیان الهی، می‌خوانیم که مشترکات ادیان الهی در قلمرو حکمت نظری، عبارتند از:خدا در ادیان الهی: که شامل تعابیر مشترک آن‌ها در تعریف خدا، توحید و مراتب آن، ضرورت پرستش خدا، نهی از پرستش خدایان واهی، و تعابیر مشترک ادیان الهی از صفات خداوند است.نبوت در ادیان الهی: اهداف انبیاء از جمله عقاید مشترک است. این اهداف در عهدین و قرآن بطور مشترک آمده است. در قرآن، یکتاپرستی و توحید، بیان احکام دین و آیات خدا، تزکیه اخلاقی و تهذیب نفس، آموزش حکمت، از جمله اهداف انبیاء معرفی شده و در عهد عتیق هم بزرگترین هدف «یکتاپرستی» است. اسامی اکثر پیامبران و نیز داستان رسالت آن‌ها از جمله عقاید مشترک در این زمینه است. فهرست مطالبپیش گفتارفصل اول: تعاریف و مفاهیممقدمهتعاریف و مفاهیممفهوم دینپیدایش دین در جوامع بشرىتفاوت دین وشریعتعلل تعدد ادیاندین واحد و شرایع متعددمفهوم اسلامفصل دوم: ادیان الهی در قلمرو حکمت نظریمشترکات ادیان الهی در حکمت نظریخدا در ادیان الهیتعابیر مشترک ادیان از صفات خداوندنبوت در ادیان الهیاهداف انبیاءاسامی انبیاءمعاد، در ادیان الهیمعاد در قرآنمعاد در عهدین و مقایسه آن با قرآنفصل سوم: مشترکات ادیان الهی در قلمرو حکمت عملیاخلاق در ادیان الهیاخلاق در قرآناخلاق در عهدیننیکوکارىاحترام به والدینصدق و راستیاعتدال و میانه رویقلمرو اعتدال در اسلاموفای به عهدخدمت به مردمفصل چهارم: احکام در ادیان الهیاحکام در ادیان الهیحرمت زناحرمت دزدی و سرقتحرمت قتل و کشتار انسانحرمت ربا در قرآن و عهدیننتیجه‌گیریفهرست منابع

more_vert کتاب محاسبات در آیات الهی

ادامه مطلب

closeکتاب محاسبات در آیات الهی

کتاب محاسبات در آیات الهی - جلد دومکتاب محاسبات در آیات الهی - جلد دوم به قلم علی خرامان خسروشاهی به معرفی و بررسی اعداد و حروف مقطعه در قرآن کریم می‌پردازد. قرآن 114 سوره دارد و در 29 سوره ملاحظه می‌کنیم که بعد از «بسم الله الرحمن الرحیم» سوره با حرفی آغاز شده است که در اصطلاح مفسران آن‌ها را «فواتح السور» یا «حروف نورانی» و یا «حروف مقطعه» می‌نامند. این حروف مقطعه در ابتدای سوره‌ها، یک حرفی‌، دو حرفی، سه حرفی‌، چهار حرفی یا پنج حرفی هستند که به ظاهر معنای روشنی ندارند. حروف مقطعه به قرار ذیل است: «الم- الم- المص- الر- الر- الر- المر- الر- الر- کهیعص- طه- طسم- طس- طسم- الم - الم- الم- الم- یس- ص- حم- حم- حمعسق- حم- حم- حم- حم- ق- ن» این حروف به ترتیب در اوایل سوره‌های «بقره ، آل عمران، اعراف‌، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، حجر، مریم، طه، شعرا، نمل‌، قصص، عنکبوت، روم لقمان، سجده، یس، ص، مومن، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه، احقاف، ق، قلم» هستند. اگر این حروف جمع شوند و مکررات آن‌ها حذف شود، درست نصف حروف بیست و هشتگانه (28) الفبای عربی یعنی چهارده (14) حرف خواهند بود.

more_vert کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی

ادامه مطلب

closeکتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی

کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی اثر جلال حیدرپور و سید حسن شاه چراغ، به احکام انشاء عقود و منحصرا به نقشی که کاشف می‌تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد می‌پردازد. اعمال حقوقی از اراده نشأت می‌گیرند. به این معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می‌شناسد. این مسئله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. عده‌ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می‌دانند. اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می‌گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل است. اما در مقابل، بعضی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائل هستند. لزوم اعلام اراده در ایقاعات در حقوق مدنی به شدت اختلافی است. عده‌ای اعلام اراده را تنها برای اطلاع طرف (در عقود) و یا صرفاً یک کاشف یا مبرز دانسته‌اند و گروهی دیگر آن را در ایجاد اعمال حقوقی اجتناب ناپذیر تلقی کرده‌اند. قانون‌گذار نیز به خلاف عقود، در ایقاعات به صراحت در مورد نقش اعلام اراده در ایجاد آن اعمال مقرره‌ای ندارد. تعیین نحوه اعلام هم در بخشی از اعمال حقوقی، در مواردی، بستر اختلاف نظرها است. اینجاست که بعضی از حقوقدانان اعلام اراده را تنها ناظر به مرحلۀ اثبات می‌دانند، اما برخی دیگر آن را به مرحلۀ ثبوت منتسب می‌کنند. متأسفانه در قانون مدنی ایران به گونه‌ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده. این امر موجب پراکنده شدن و ناهمگونی آراء در برخی زمینه‌ها شده است. در بخشی از کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی می‌خوانیم: اثبات وجود حق از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر حقوق به مرحله اثبات توجه نکند پائی لنگ برای رسیدن به مقصود و هدف خودکه همانا دادن حق به حق‌دار است خواهد داشت. مرحله اثبات دارای آنچنان اهمیتی است که بی‌تردید مرحله ثبوت را تحت‌الشعاع اهمیت و ضرورت خود قرار می‌دهد. در آثار نویسندگان حقوق می‌شود این مهم را به خوبی مشاهده کرد. دلیل اثبات حق، قوام بخش حیات آن تلقی شده، حقی که برای اثبات آن دلیل محکمه پسندی ارائه نشود فاقد ارزش عملی توصیف، و وجود و عدمش از نقطه نظر قضائی، یکسان دانسته شده است. حتی برخی هیچ گونه اثری برای آن قائل نمی‌باشند. کسی که حقی دارد بدون آنکه دلیل اثبات آن را در اختیار داشته باشد، مانند کسی دانسته شده است که اصلاً حقی ندارد. در اینجا قصد ارزیابی همه نظرات ابراز شده را نداریم. آنقدر می‌گوئیم که حق فاقد دلیلی که مورد انکار واقع شده است هر چند نمی‌توان آن را فاقد هر گونه اثری دانست ولی دارای ارزش عملی بسیار محدودی است. از نظر اخلاق و شریعت متعهد بری نمی‌باشد، اما از نظر حقوقی متعهد تعهدی ندارد. چرا که اصل در حقوق برائت است و اقامه بینه نیز بر عهده مدعی می‌باشد. تنها زمانی می‌توان شخصی را متعهد دانست که اشتغال ذمه او به اثبات برسد. نتیجه این وضیعت فقدان ضمانت اجراء حقوقی برای متعهدله واقعی جهت رسیدن به طلب خویش است. در واقع حقوق حقی را موجود فرض می‌کند که محرز شود. فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: اعمال حقوقیفصل دوم: ارادهفصل سوم: جایگاه اعلام اراده در عقدفصل چهارم: اعلام اراده در ایقاعفصل پنجم: بررسی نگاه نوین به جایگاه اعلام (شکل) در اعمال حقوقیفهرست منابع

more_vert دانلود مقاله علمی و پژوهشی پیوند معنایی صفات الهی

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله علمی و پژوهشی پیوند معنایی صفات الهی

مقاله علمی و پژوهشی پیوند معنایی صفات الهی پایان آیات قرآن با مضمون آن ها مقاله ای است که در 21 صفحه و با 29 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . در این مقاله موضوعات مضمون و محتوای آیه ،صفات ، زوجیّت ،پیوند ، ارتباط معنایی و تتمیم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

more_vert کتاب نگاهی عمیق‌تر به آیات الهی

ادامه مطلب

closeکتاب نگاهی عمیق‌تر به آیات الهی

کتاب نگاهی عمیق‌تر به آیات الهی نوشتۀ علی خرامان خسروشاهی، به معرفی و بررسی برخی آیه‌های سوره‌های قرآن کریم می‌پردازد. حقیقت یک مؤلفه‌ی ثابت است و راه نتیجه‌گیری برای رسیدن به حقیقت، یک مؤلفه‌ی وابسته به زمان است. این خاصیت دورانی زمان است که از هر درجه‌ای به نقطه‌ای ثابت نگاه می‌کند. حال اگر رأس یک دایره، یک حقیقت ثابت و غیر‌قابل تغییر باشد، در این صورت در هر زمانی خاص و زاویه‌ای خاص نسبت به مرکز دایره نگاه خواهد شد. پس باید مواظب بود و به یاد داشت که حقیقت مانند رأس دایره ثابت است و از هر درجه و زاویه‌ای به آن نگاه شود تغییری در آن حاصل نمی‌شود.

more_vert کتاب قصه معراج

ادامه مطلب

closeکتاب قصه معراج

برای تو می‌نویسم!به راستی که نوشتن برای تو افتخار من است.ای که عشق حضرت علی(ع) به سینه‌ات داری!و چون نام زیبایش را می‌شنوی، اشک شوق در چشم‌هایت حلقه می‌زند.من می‌خواهم تو را به سفری آسمانی ببرم.آیا با من می‌آیی؟من و تو می‌خواهیم به همراه پیامبر به آسمان‌ها برویم و ببینیم که در آن بالا، چه خبرهایی بوده است؟حتماً سؤال می‌کنی که چگونه؟با خواندن این کتاب، می‌توانی از همه آنچه در سفر معراج پیامبر روی داده است با خبر شوی!من با مراجعه به احادیث اهل بیت(ع)، این سفر را برایت به تصویر می‌کشم.امیدوارم که این کتاب برایت مفید باش.این کتاب را به مادر مهربان خود، اهدا می‌کنم چرا که مهر او، معراج دل من است. فهرست مطالبمقدمهآغاز سفر معراجاینجا بیت المقدس استسفر در هفت آسمانپیش به سوی عرش الهیورود به بهشتگذر از ملکوتدر ساحت قدس الهیپایان سفر آسمانیمنابع

more_vert مقاله بررسی و تطبیق حقیقت و صدق کلام الهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار و ملاصدرا

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی و تطبیق حقیقت و صدق کلام الهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار و ملاصدرا

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و تطبیق حقیقت و صدق کلام الهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار و ملاصدرا" مقاله ای است در 18 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  کلام الهی، قاضی عبدالجبار، ملاصدرا و صدق پرداخته شده است چکیده مقاله قاضی عبدالجبار، کلام را منحصر در کلام لفظی می‌داند و معتقد است کلام خداوند، اصوات و حروفی است که او ایجاد می‌کند. این همان کلام لفظیِ مورد اتفاق همگان است. وی آیات قرآن را بهترین نشانه و دلیل بر تکلّم خداوند معرفی می‌کند؛ اما ملاصدرا با این تلقی که کلام، انشای چیزی است که بر نهان متکلم دلالت کند، معتقد است کلام الهی، شامل تمام موجودات و افعال خداوند بوده، خدا به این اعتبار متکلم است. وی در تبیین مراتب کلام الهی، عالم امر را کلامِ اعلا، عالم نفس را کلامِ اوسط، و عالم تشریع را کلام نازلِ خداوند معرفی می‌کند. با وجود اتفاق‌نظر قاضی عبدالجبار و ملاصدرا در کلام لفظی، عبدالجبار کلام را منحصر در کلام لفظی می‌داند؛ ولی ملاصدرا برای آن، مراتب دیگری نیز معتقد است. نتیجه این پژوهش، علاوه بر احراز جامعیت نظریه صدرالمتألهین، تبیین توانایی فهم واضح برخی از آیات قرآن براساس تبیین صدرایی و نیز تأیید آن براساس روایت امیرمؤمنان است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله دیدگاه فخر رازی دربارۀ معیار حسن و قبح در گسترۀ افعال الهی؛ تأمّلی بر تفکیک معرفت‌شناسانۀ اخلاق الهی و بشری

ادامه مطلب

closeمقاله دیدگاه فخر رازی دربارۀ معیار حسن و قبح در گسترۀ افعال الهی؛ تأمّلی بر تفکیک معرفت‌شناسانۀ اخلاق الهی و بشری

مقاله علمی و پژوهشی " دیدگاه فخر رازی دربارۀ معیار حسن و قبح در گسترۀ افعال الهی؛ تأمّلی بر تفکیک معرفت‌شناسانۀ اخلاق الهی و بشری" مقاله ای است در 18 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  فخر رازی؛ حُسن؛ قُبح؛ عقل؛ شرع پرداخته شده است چکیده مقاله بسیاری از دیدگاه‌های علم کلام و فلسفۀ اخلاق، مبتنی بر تعیین ملاک حسن و قبح است. فخر رازی معتقد است حسن و قبح در افعال بشری عقلی، و در افعال الهی شرعی است. دیدگاه او خاص و منحصر‌به‌فرد است. در این جستار، نخست ادلۀ فخر رازی را برای تفکیک جایگاه عقل در اخلاق بشری و الهی و چرایی روی آوردن او را به چنین دیدگاهی خواهیم گفت. دلایل فخررازی را در دفاع از شرعی بودن حسن و قبح افعال الهی در سه جهت طبقه‌بندی می‌کنیم: تکلیف، خلقت و جبر حاکم بر عالم. در گام بعدی، ادّله او را با رویکرد تحلیلی- انتقادی سنجیده و نقد می‌کنیم. در پایان، با ردّ دیدگاه فخر رازی نتیجه می‌گیریم ملاک معرفت‌شناختی در تشخیص حسن و قبح افعال انسانی و الهی یکسان است. عنوان مقاله [English] The criteria of the goodness and ugliness in God’s action in the view Fakhr al-Din al- Razi: Criticizing of the epistemological separation of the God and Human’ ethics چکیده [English] Abstract In the view of Fakhr al-Din al- Razi, the criteria of the goodness or ugliness of human actions is reason but this is not true about the God’s actions and the criteria in this case is Sharia Law. Reason comprehends the pleasant or unpleasant of actions in the human nature but it can’t comprehend these things about the reward or torment. In spite of Razi’s efforts in the articulation of his view, this distinction between human and God’s action about the goodness or ugliness is not true and human reason can comprehend these two kinds of action without any differences. God’s action, Sharia’s Law (for example God’s enjoining and forbidding to the unbelievers), and multiplicity of rational soul faculties have reasonable end. Also, by disproving the determinism, man can select between different kinds of action in the regard of goodness or ugliness of actions. Key words; Razi, Goodness, Ugliness, Reason, God, Law. کلیدواژه‌ها [English] Razi, goodness, Ugliness, reason, Law دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اکوسوفی و ابن عربی (کاربست تناکح اسما و صفات الهی در اخلاق زیست محیطی)

ادامه مطلب

closeمقاله اکوسوفی و ابن عربی (کاربست تناکح اسما و صفات الهی در اخلاق زیست محیطی)

مقاله علمی و پژوهشی " اکوسوفی و ابن عربی (کاربست تناکح اسما و صفات الهی در اخلاق زیست محیطی)" مقاله ای است در 13 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تناکح اسما و صفات، اخلاق زیست محیطی، طبیعت، ابن عربی و اکوسوفی پرداخته شده است چکیده مقاله اکوسوفی(Ecosophy) علمی بین رشته ای است که از امتزاج دو حوزه طبیعی و معرفت شناختی نضج می گیرد. بحث پیرامون تناکح اسما و صفات الهی بحثی کاملا عرفانی است، لکن در این نوشتار قصد داریم آنرا در حوزه زیست محیطی بکار گیریم. هدف ما در این پژوهش کاربست این موضوع در حوزه اخلاق زیست محیطی و استخراج آموزه های مرتبط با مسائل زیست محیطی است. محور بحث در این پژوهش بررسی و تبیین جایگاه طبیعت در ابن عربی و بررسی موضوع نکاح اسما و صفات الهی و چگونگی حمل این آموزه های عرفانی در اخلاق زیست محیطی خواهد بود. در این پژوهش از روش اسنادی – تحلیلی استفاده شده است. از جمله نتایج این پژوهش می توان به درونی سازی احترام به طبیعت نزد انسان به عنوان موجودی قدسی و دارای ارزش ذاتی اشاره کرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله معناشناسی اوصاف الهی از منظر صدرالمتألهین

ادامه مطلب

closeمقاله معناشناسی اوصاف الهی از منظر صدرالمتألهین

مقاله علمی و پژوهشی " معناشناسی اوصاف الهی از منظر صدرالمتألهین " مقاله ای است در 22 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  زبان دین، اوصاف الهی، معناداری، اشتراک معنوی، صدرالمتألهین پرداخته شده است چکیده مقاله این مقاله درصدد تبیین دیدگاه اشتراک معنوی صدرالمتألهین درباره نحوه معناداری گزاره‌های ناظر به اوصاف الهی (مشترک با مخلوقات) می‌باشد. بر این اساس، ابتدا از اصل معناداری این گزاره‌ها دفاع کرده، نشان داده‌ایم که دیدگاه پوزیتویستی که معنای معرفتی این گونه گزاره‌ها ناتمام و خودشکن است. در گام دوم، واقع‌نمایی این گزاره‌ها و حکایت‌گری آن‌ها از امری ورای اذهان بشری تبیین شده است. سپس به‌کوتاهی به مهم‌ترین دیدگاه‌های موجود در نحوه معناداری این گزاره‌ها اشاره شده است. و در نهایت جهات مختلف دیدگاه ملاصدرا به تصویر کشیده شده است. و با تفکیک میان حمل تواطی و تشکیکی و نیز توجه به عدم دخالت ویژگی‌های مصادیق در معنای واژگان از نظریه اشتراک معنوی دفاع شده، اشکال «لزوم تشبیه/انسان‌وارانگاری» نیز دفع شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی درباره خالق اعمال انسان با تأکید بر تفسیر مفاتیح الغیب

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی درباره خالق اعمال انسان با تأکید بر تفسیر مفاتیح الغیب

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی درباره خالق اعمال انسان با تأکید بر تفسیر مفاتیح الغیب " مقاله ای است در 20 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث افعال انسان، فخر رازی، جبر و اختیار، نظریه کسب، امر و اراده خداوند پرداخته شده است چکیده مقاله نقش انسان در افعال خود، از مباحث مهم کلامی و تفسیری است. فخر رازی همه اعمال انسان را منسوب به خدا می‌داند و انتساب خالقیت اعمال، توسط انسان را موجب نفی یا تضعیف قدرت خداوند دانسته و کفر و ایمان انسان را ناشی از خلقت خدا شمرده است. اما نظریه متقن و استواری ارائه نکرده، گاه انسان را مجبور شمرده، گاه به آزادی انسان تمایل نشان داده و گاه با طرح نظریه کسب و تمایز بین اراده و خلق خداوند، از پذیرش جبر شانه خالی کرده و گاه انسان را مضطری در صورت اختیار معرفی کرده است. نگارنده به روش تحلیل محتوا به کنکاش آرای فخر رازی پرداخته و نظریه وی را موجب تضعیف جایگاه انسان و نفی مسئولیت او، نفی قاعده علیت و نسبت آفرینش شرور بـه خـداونـد دانسته است. از نتایج این پژوهش می‌توان به تبیین رابطه طولی خالقیت خدا و خالقیت انسان و تعلق اراده خداوند بر خالقیت اعمال توسط انسان، تفاوت اراده تکوینی و تشریعی خداوند اشاره کرد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .