جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی اخبار جعلی و مهارت های مقابله با آن

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اخبار جعلی و مهارت های مقابله با آن

مقاله علمی و پژوهشی" اخبار جعلی و مهارت های مقابله با آن " مقاله ای است در 28 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اخبار جعلی و مهارت های مقابله با آن ، اطلاعات جعلی ، جنگ روانی ، تئوری توطئه ، سواد رسانه ای، فرانسیس فوکویاما ، اهداف جنگ روانی ، راهبرد جنگ روانی ، شیوه جنگ روانی ، آینده اخبار جعلی و هرم اخبار جعلی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی

مقاله علمی و پژوهشی" مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی " مقاله ای است در 12  صفحه با معرفی 12 منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی ، برجسته سازی ، چینش اخبار ، الگوهای چینش خبر ، عوامل سازمانی ، عوامل برون سازمانی ، سطوح چینش اخبار و امنیت اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله شوک اخبار، سیاست پولی و رونق و رکود بخش مسکن

ادامه مطلب

closeمقاله شوک اخبار، سیاست پولی و رونق و رکود بخش مسکن

مقاله شوک اخبار، سیاست پولی و رونق و رکود بخش مسکن: یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا مقاله علمی و پژوهشی " شوک اخبار، سیاست پولی و رونق و رکود بخش مسکن: یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا" مقاله ای است در 28 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بخش مسکن، شوک اخبار، سیاست پولی، الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا پرداخته شده است چکیده مقاله بخش مسکن یکی از مهم­ترین بخش­های یک اقتصاد است که تغییرات در این بخش می­تواند در تغییرات شاخص­های کلان اقتصادی همچون رشداقتصادی و اشتغال عوامل تولید مؤثر باشد. درمطالعات داخلی صورت گرفته در بخش مسکن اولاً اثر سیاست پولی بر قیمت بخش مسکن مبهم و متناقض گزارش‌شده است و ثانیاً انتظارات مردم به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این بخش در نظر گرفته نشده است. ازاین‌رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک اخبار و نیز شوک سیاست پولی بر نوسانات بخش مسکن است. برای این منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ متغیرهای بخش مسکن، خانوارهای صبور(قرض دهنده)، خانوارهای کم­طاقت(قرض گیرنده) طراحی و شبیه‌سازی‌شده است. نتایج نشان می­دهد شوک اخبار می­تواند منجر به نوسانات قیمت مسکن شود اما تأثیرگذاری شوک صحیح اخبار متفاوت از شوک ناصحیح اخبار است بدین‌صورت که اثر شوک ناصحیح اخبار در بخش مسکن ماندگار است. علاوه بر این تأثیر شوک سیاست پولی بر قیمت حقیقی بخش مسکن منفی  است.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اخبار حوادث و مطبوعات فارسی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اخبار حوادث و مطبوعات فارسی

مقاله علمی و پژوهشی" اخبار حوادث و مطبوعات فارسی " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اخبار حوادث و مطبوعات فارسی ، وظایف اجتماعی ، رسانه جمعی و صفحه حوادث اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بررسی اخبار تروریسم در پایگاههای خبری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بررسی اخبار تروریسم در پایگاههای خبری

مقاله علمی و پژوهشی" بررسی اخبار تروریسم در پایگاههای خبری " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بررسی اخبار تروریسم در پایگاههای خبری ، شبکه آمریکا، برجسته سازی رسانه ای ، خبرگزاری ایرنا و صدای آمریکا اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی منابع مالی و تولید اخبار تلویزیون

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی منابع مالی و تولید اخبار تلویزیون

مقاله علمی و پژوهشی" منابع مالی و تولید اخبار تلویزیون " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به منابع مالی و تولید اخبار تلویزیون ، اتاق خبر ، منابع سرمایه ای ، کمیت خبر ، کیفیت خبر ، نظریه سیستمها ، اقتصاد رسانه و نظریه اقتصاد رسانه اشاره  نووری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و میزان رضایتمندی از اخبار شبکه سراسری و ماهواره

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و میزان رضایتمندی از اخبار شبکه سراسری و ماهواره

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه ای و میزان رضایتمندی از اخبار شبکه سراسری و ماهواره " مقاله ای است در 28 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه ای و میزان رضایتمندی از اخبار شبکه سراسری و ماهواره ، سواد رسانه ای ، ابعاد سواد رسانه ای و اشباع رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فیس بوک و تغییر ماهیت شیوه انتشار اخبار و اطلاعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فیس بوک و تغییر ماهیت شیوه انتشار اخبار و اطلاعات

مقاله علمی و پژوهشی" فیس بوک و تغییر ماهیت شیوه انتشار اخبار و اطلاعات " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فیس بوک و تغییر ماهیت شیوه انتشار اخبار و اطلاعات ، اینترنت ، شبکه های اجتماعی ، تکنولوژی ارتباطی ، گروههای اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert اینستاگرام عکس‌های فتوشاپی را فیلتر می‌کند

ادامه مطلب

closeاینستاگرام عکس‌های فتوشاپی را فیلتر می‌کند

شبکه اجتماعی اینستاگرام با هدف "جلوگیری از انتشار اخبار جعلی"، عکس‌های فتوشاپی به اشتراک گذاشته شده در پلتفرم خود را فیلتر می‌کند. به گزارش پایگاه اینترنتی «تک رادار»، مسؤولان صحت سنجی اینستاگرام از این پس تصاویری که به طور دیجیتال تغییر داده شده‌اند را با عنوان «اطلاعات غلط» پرچم‌گذاری می‌کنند. عکس‌هایی که با مقاصد هنری فتوشاپ شده‌اند نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. وقتی پستی پرچم‌گذاری شود، اینستاگرام با فیلتر کردن آن از هشتگ‌ها و بخش اکسپلور (Explore) پیدا کردن آن را بر روی پلتفرم خود مشکل می‌کند. اگرچه این پست ممکن است همچنان بر روی فید و یا صفحه پروفایل کاربر باقی بماند اما در صورت کلیک بر روی آن با هشداری که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روبه‌رو خواهید شد. این حرکت جدید در راستای تلاش‌های فیسبوک شرکت مادر اینستاگرام برای مبارزه با اخبار جعلی یا فیک نیوز است. از آن‌جایی که اینستاگرام تعریف دقیقی از آنچه "اطلاعات غلط" تلقی می‌کند، ارائه نداده است، این طبقه‌بندی در مورد هر پست توسط مسؤولان مستقل صحت سنجی انجام می‌شود.

more_vert نصب دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی روی گوشی ها با پردازنده جدید

ادامه مطلب

closeنصب دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی روی گوشی ها با پردازنده جدید

تازه ترین پردازنده قدرتمند اسنپ دراگون موسوم به اسنپ دراگون ۸۶۵ برای گوشی های هوشمند اولین بار بر روی گوشی های تولیدی شرکت ویوو نصب خواهد شد.  شرکت کوالکوم با صدور بیانیه ای رسمی در این زمینه اعلام کرده که شرکت چینی ویوو به اولین کاربر این پردازنده قدرتمند مبدل می شود. رونمایی از این پردازنده اولین بار در جریان برگزاری اجلاس فناوری اسنپ دراگون ۲۰۱۹ در هاوایی آمریکا صورت گرفت. پردازنده اسنپ دراگون ۸۶۵ نه تنها با شبکه های نسل پنجم تلفن همراه سازگاری کامل دارد، بلکه از فناوری هوش مصنوعی نیز بهره مند بوده و همین امر توان پردازش و قابلیت های گوشی های هوشمند را افزایش می دهد. اسنپ دراگون ۸۶۵ به مودم نسل پنجم X۵۵ نیز مجهز بوده و از سرعت استثنایی بارگذاری داده حداکثر ۷.۵ گیگابیت در ثانیه پشتیبانی می کند. همچنین با استفاده از این پردازنده، پلتفرم های هوش مصنوعی قادر به انجام ۱۵ تریلیون محاسبه در هر ثانیه هستند که رقمی چشمگیر است. با استفاده از این پردازنده می توان گوشی هایی با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی و توان ضبط ویدئوهایی با دقت ۸K تولید کرد. همچنین این پردازنده اجرای بازی های ویدئویی قدرتمند بر روی گوشی ها را تسهیل می کند. هنوز مشخص نیست گوشی های ویوو که مجهز به این پردازنده هستند، چه زمانی به بازار می آیند.

more_vert کوچکترین اجاق گاز هوشمند جهان

ادامه مطلب

closeکوچکترین اجاق گاز هوشمند جهان

اجاق گاز دقیق و هوشمند موسوم به "اینوا" یکی از محبوب ترین اجاق گازهای هوشمند است که با ابعاد کوچک خود می تواند به سرعت بهترین خوراک ها را آماده کند. اینوای یکی ازبرترین دستگاهها برای افرادی است که می خواهند به سرعت و برای تعداد کمی از مهمانها آشپزی کنند. این دستگاه هوشمند دارای ویژگی های زیر است: _برخوردار از وای فای برای آشپزی از هر نقطه _مناسب برای پخت و پز انواع سبزیجات ، گوشت و ... _قابلیت طبخ غذاهای کاملاً مرطوب و لطیف _کنترل مداوم دما و ارسال مداوم نتایج برای کاربران _قابلیت همگام سازی با سیستم عامل اندروید _ارسال اطلاعات آماده شدن یا زمان پخته شدن غذا _اقابلیت کنترل از راه دور دستگاه _دارای برنامه هوشمند با بیش از یکصد دستور پخت غذا _برخوردار از دامنه دما - 0 تا 92 درجه سانتیگراد قیمت این محصول 220 دلار است.

more_vert مقاله بررسی نسبت طینت و اختیار با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی(ره)

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی نسبت طینت و اختیار با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی(ره)

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی نسبت طینت و اختیار با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی(ره)" مقاله ای است در 18 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  طینت-اختیار- فطرت- سعادت- شقاوت- طباطبایی- امام خمینی(ره) پرداخته شده است چکیده مقاله اخبار مربوط به طینت به علت صعوبت و پیچیدگی، دارای تفاسیر مختلف و گاه متعارض با هم هستند. در این تحقیق تلاش شده ضمن واکاوی احادیث با توجه به سیر تاریخی آن و بررسی مختصر نظر پیشینیان و گزارش مفصل نظر علامه طباطبایی و امام خمینی(ره) به این مسأله پرداخته شود. علامه طباطبایی با دسته بندی اخبار طینت در پنج دسته با تحلیل فلسفی دقیق و بدیع اخبار طینت را تفسیر می­کند و نظری نو در باب ذاتی بودن سعادت و شقاوت ارائه می­کند. در طرف دیگر امام خمینی(ره) راه حل پیچیدگی اخبار طینت را تاویل آنها می­داند. وی طینت را به مواد تشکیل دهنده انسان ارجاع می­دهد  که از پیش و بدو منعقد شدن نطفه که متاثر از نوع تغذیه والدین می­داند به عنوان مبادی سعادت و شقاوت در سرنوشت انسان تاثیر دارند. امام(ره) ضمن رفع شبهه جبر، این مواد را در سرنوشت انسان دخیل و موثر دانسته، لکن سعادت و شقاوت را اموری اکتسابی می­داند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تاثیر اخبار خشونت بار بر کودکان

ادامه مطلب

closeتاثیر اخبار خشونت بار بر کودکان

تاثیر اخبار خشونت بار بر کودکان چیست ؟ وچگونه می توان اثرات منفی آن را کاهش داد ؟در دنیای کنونی هر روز شاهد رویدادهای کوچک و بزرگ در گوشه و کنار جهان هستیم که برخی از این وقایع با توجه به نیاز و علاقه ی مخاطبین به صورت خبر در اختیار آنها قرار می گیرد.امروزه به دلیل گسترش شبکه های اجتماعی، امکان پخش زنده خبر و با جزییات بیشتر، میزان تاثیر گذاری خبر را بیشتر کرده است .تولید و انتشار برخی از اخبار می تواند بازتاب عمیقی بر افکار و روحیه مردم یک کشور و حتی بسیاری از کشورها داشته باشد.حال اگر تاثیر این اخبار مثبت باشد حس خوبی را ایجاد می کند و اگر این اخبار منفی و خشونت بار باشد سبب ناراحتی و تالم خاطرافراد می شود.

more_vert کتاب تدریس اخبار زبان اصلی

ادامه مطلب

closeکتاب تدریس اخبار زبان اصلی

کتاب تدریس اخبار زبان اصلی به قلم محمود پیرهادی، جلد دوم از سری کتاب‌های جعبه ابزار مدرسان آموزشگاه زبان، اصول و قواعد این تدریس را در اختیار شما قرار داده و روش‌های خلاقانه به شما ارائه می‌کند. می‌توانید ده‌ها دوره با عنوان یادگیری زبان از طریق اخبار اجرا کنید. چرا که روش‌های تدریس بسیار متنوع هستند. اگر در هر جلسه از چند مورد آن‌ها استفاده کنید باز هم در پایان دوره، ایده‌های جدیدی را برای تدریس اخبار زبان اصلی در کلاس اجرا خواهید کرد. در این کتاب به 111 پرسش و پاسخ که به هنگام تدریس به آن نیازمند خواهید شد، اشاره شده است. این سری کتاب‌ها به صورت ایده‌های مجزا نوشته شده و ملزم به منسجم خواندن آن‌ها نیستید. می‌توانید با یک برنامه‌ریزی صحیح، روزی چند ایده از آن را انتخاب و در کلاس‌های درس خود از آن‌ها استفاده کنید. کتاب تدریس اخبار زبان اصلی شامل ایده‌هایی برای ارزیابی و محک زدن دانشجویان پیرامون اخبار انگلیسی و رویدادهای روز است. ایده‌های موجود در این بخش سبب افزایش انگیزه‌ی دانشجویان و دانش‌افزایی در راستای دو مهارت خواندن و شنیدن اخبار به زبان انگلیسی می‌شود. یکی از مهمترین عوامل موفقیت زبان‌آموزان توجه به ریز عادت‌هاست. حتماً به زبان‌آموزان خود این نکته را یادآور شوید. که در طول روز 20 دقیقه از زمان خود را صرف گوش دادن به اخبار‌های انگلیسی کنند و این عادت به صورت همیشگی برای آن‌ها شکل بگیرد. بهترین پیشنهاد برای آن‌ها این است که به وبسایت‌های خبری انگلیسی بروند و پادکست‌های مرتبط به موضوع مورد علاقه خود را دانلود کرده و آن‌ها را گوش دهند. در بخشی از کتاب تدریس اخبار زبان اصلی می‌خوانیم: دانشجویان را تشویق به مشاهده اخبار دو زبانه کنید. بسیاری از شبکه‌های ملی و دولتی اخبار خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی در سراچه‌های خبری پخش می‌کنند؛ که علاوه بر متون خبری موجود به زبان فارسی همان اخبار به زبان انگلیسی هم موجود می‌باشد برای مثال می‌توانید از شبکه خبری پرس تی وی برای پیگیری اخبارهای ایرانی و همچنین شبکه خبری یورو نیوز برای پیگیری اخبار جهان به دو زبان فارسی و انگلیسی استفاده کنید. شایان‌ ذکر است تمرکز نگارنده کتاب بیشتر بر روی اخبار انگلیسی است وگرنه همه موضوعاتی که گفته می‌شود برای سایر زبان‌ها هم نیز وجود دارد. خاطره: حدود 4 الی 5 سال پیش که کلاس‌هایی را تحت عنوان یادگیری زبان از طریق اخبار انگلیسی برگزار می‌کردم این ایده به ذهنم رسید؛ که هرچه قدر زبان‌آموزان به موضوع خبر، پیش ‌زمینه بیشتری داشته باشند امکان مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های کلاسی بیشتر خواهد شد؛ و حدود 2 ماه به دنبال اخبار دو زبانه می‌گشتم که موضوع خبر ثابت باشد. هم زبان فارسی و انگلیسی؛ و واقعاً به این جمله ایمان پیدا کردم که جوینده یابنده است. به طرز خیلی اتفاقی به وب‌سایت یورونیوز بخش فارسی‌زبان که تازه راه‌اندازی شده بود رفتم؛ و داشتم از خوشحالی پر درمی‌آوردم. دقیقاً بسیاری از اخبار فارسی و انگلیسی شبیه هم بودند یعنی نه‌ تنها موضوع یکی بود بلکه در اصل، خبر انگلیسی عیناً به فارسی ترجمه ‌شده بود؛ و منابع بسیاری عالی برای من بود؛ که علاوه بر استفاده آن‌ها در کلاس‌های آموزش خبر در ترجمه‌های مقابله‌ای نیز از آن‌ها استفاده کنم و همیشه به ترجمه‌های درست در موضوعات متفاوت دسترسی داشته باشم. به شما هم پیشنهاد می‌کنم حتماً از این گنجینه عالی در وب‌سایت یورونیوز استفاده کنید. فهرست مطالبسری کتاب‌های جعبه ابزار مدیران و مدرسان زبانفرق مدرسان زبان معمولی و حرفه ایگذری به کتاب تدریس اخبار زبان اصلینکته بسیار مهم1. عادت به اخبار انگلیسی2. اینترنت3. فایل‌های صوتی اخبار با سرعت آهسته4. تقلید از گوینده خبر5. خبرهای دوزبانه6. گوش دادن چندباره اخبار انگلیسی7. لهجه موردعلاقه دانشجویان در اخبار انگلیسی8. شبکه‌های خبری متفاوت9. پادکست‌های خبری10. تولید محتوای خبری11. ایده‌های ارزشمند زبان آموزان12. دانشجویان زبان تحلیلگر13. انتخاب موضوع14. جذب لغات و اصطلاحات جدید15. انتخاب حوزه جغرافیایی و موضوع خبر16. بررسی اخبار روز17. خبرهای محلی18. گروه‌های سه‌نفره19. صفحات روزنامه20. کلیپ‌های خبری21. بررسی شبکه‌های خبری جهان با ایران22. بررسی روزنامه‌های جهان با ایران23. بخش‌های خبری جداگانه24. امکان عجیب‌وغریب25. گزارش‌های یک‌دقیقه‌ای26. خبر خوب خبر بد27. تجربه خبری28. صفت‌های خبرساز29. اخبار مرتبط به زندگی شخصی30. اخبار چند سال گذشته31. نقش خبرنگار32. بررسی انواع رسانه‌ها33. بهترین شغل در رسانه34. اخبار هنرمندان35. اصطلاحات خبری36. بارش فکری در آموزش خبر37. استفاده از زمانهای مرده38. شبکه‌های اجتماعی39. عکس‌های خبرساز40. تفسیر خبر41. کنفرانس خبری42. اخبار داغ43. پینگ‌پنگ خبری44. تغییر موضوع خبر45. محتوای خبری46. دانش‌افزایی دانشجویانآماده‌سازی47. کلمات هم‌معنا48. واژگان کلیدی متن49. اطلاعات اضافی50. چرایی در انتخاب واژگان کلیدی51. موضوعات پیش‌زمینه خبری52. موضوعات موردعلاقه53. نکات آموزشی54. تجارب شخصی55. عبارات بی‌پایان56. موضوعات عجیب‌وغریب57. نامزدهای انتخاباتی58. موضوعات جنجالی59. مقامات ارشد کشور60. نقش بازی کردن61. فقدان کلمات62. موضوعات مرتبط63. اثر خبر64. موضوع خبری موردعلاقه65. آینده خبری66. نقاط مختلف جهان67. اخبار شبیه68. کلمات غیر مرتبط69. دید کودکانه به خبر70. شخصیت‌های معروف خبری71. فناوری روز دنیا (1)72. فناوری روز دنیا (2)73. کشور و مردم74. خبرنگار میدانی75. ادیان مختلفتمرین‌های پیش از تدریس خبر76. استفاده از سر خط خبرها77. خبر مشابه78. سرخط‌های خبری ساختگی.79. ارزش خبر80. تغییر تیتر خبر81. زنجیره معناییتمرینات حین خواندن و شنیدن82. پر کردن جای خالی83. نکات داخل متن84. پر کردن جای خالی با دانش قبلی85. ایرادهای گرامری و لغتی86. خلاصه سازی87. تغییر کلمات خبر88. نکته جدید89. از متن به گفتار90. بیان کلی خبر91. حضور درصحنه خبر92. تیترهای بحث‌برانگیزتمرین‌های پس از خواندن/شنیدن خبر93. ایده‌هایی برای بحث و گفتگو94 استفاده از نظرات95. افراد نظر دهنده96. زمان‌ها97 زبان اشیاء98. آزمون گروهی99. شخصیت‌های اصلی100. نقش کودک را ایفا کنیم101. مشکل مشترک مردم102. موضوعات غیرقابل پشتیبانی103. ویژگی رهبران104. مناقشات سیاسی105. اسامی خاصتمرین و تکالیف106. گسترش واژگان107. دو خبرگزاری رقیب108. سرگذشت109. آزمون خبری110. متن مثبت بسازیم111. مصاحبه فرضیبرخی از اسامی سری کتاب‌های جعبه ابزار مدیران و مدرسان زبانقدم بعدی چیست

more_vert مقاله اعتبار خبر واحد در تفسیر و اعتقادات از منظر علامه طباطبایی

ادامه مطلب

closeمقاله اعتبار خبر واحد در تفسیر و اعتقادات از منظر علامه طباطبایی

مقاله علمی و پژوهشی " اعتبار خبر واحد در تفسیر و اعتقادات از منظر علامه طباطبایی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  خبر واحد، تفسیر و معارف، حجیت، علامه طباطبایی، معرفت‌شناسی دینی پرداخته شده است چکیده مقاله قلمرو اعتبار خبر واحد از مباحث مهم در معرفت‌شناسی دینی است. هرچند نتایج این بحث در دانش‌هایی چون تفسیر، تاریخ و کلام نیز کاربرد دارد، خاستگاه اصلی آن در علم اصول فقه است. نگرش رایج دانشمندان علم اصول آن است که خبر واحد، تنها در حوزه فقه معتبر است. علامه طباطبایی از مخالفان سرسخت اعتبار خبر واحد در تفسیر و معارف غیرفقهی است و به اعتقاد او، خبر واحد تنها در محدوده احکام شرعی معتبر است. وی در مواضع مختلفی از آثار خویش به‌ویژه تفسیر المیزان به این مبنا پای‌بند بوده، از خلال سخنان وی نیز می‌توان چهار دلیل بر این مدعا اصطیاد کرد. او مفید علم نبودنِ خبر واحد، اثر شرعی نداشتن خبر واحد در تفسیر و معارف، محال بودن جعل حجیت در حوزه اخبار تکوینی و کثرت اخبار جعلی را دلایلی بر این مدعا ذکر کرده است. علامه اعتبار خبر واحد را در تفسیر، منوط به موافقت محتوای اخبار با قرآن می‌داند. در این مقاله، هر یک از ادله علامه بررسی و نقد شده است. به نظر می‌رسد ادله اقامه‌شده از جانب ایشان، وافی به مقصود نیست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert ترمیم قلب آسیب‌دیده با برچسب پلیمری

ادامه مطلب

closeترمیم قلب آسیب‌دیده با برچسب پلیمری

محققان ایرلندی موفق به توسعه یک برچسب پلیمری شده‌اند که قادر به ترمیم بافت آسیب‌دیده قلب پس از حمله قلبی است. به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، پس از حمله قلبی برخی بافت‌های نبض‌دار قلب با بافت‌های زخمی و غیرضربان‌دار جایگزین می‌شوند و به همین دلیل عملکرد قلب دچار اختلال می‌شود.محققان کالج ترینیتی دوبلین در ایرلند برای حل این مشکل یک برچسب پلیمری رسانا طراحی کرده‌اند. این برچسب کشسان به قسمت خارجی قلب و روی بافت زخم متصل می‌شود و از یک شبکه پلیمری مجزا که خاصیت رسانایی الکتریکی دارد، پوشیده است. این شبکه polypyrrole نام دارد.محققان امیدوارند زمانی که این برچسب روی قلب قرار می‌گیرد، سیگنال‌های الکتریکی اطراف سلول‌های قلبی را دریافت کرده و بتواند آن را از عرض شکاف زخم منتقل کند و همراه با قلب، انقباض و انبساط داشته باشد. این عملکرد روی بافت‌های بیولوژیکی متفاوت و روی مدل‌های حیوانی مورد بررسی قرار گرفته است.به گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیماری‌های قلبی مهمترین عامل مرگ و میر در سراسر جهان هستند.نتایج این مطالعه در نشریه Advanced Functional Materials منتشر شده است.

more_vert کتاب تدریس اخبار زبان اصلی

ادامه مطلب

closeکتاب تدریس اخبار زبان اصلی

کتاب تدریس اخبار زبان اصلی به قلم محمود پیرهادی، جلد دوم از سری کتاب‌های جعبه ابزار مدرسان آموزشگاه زبان، اصول و قواعد این تدریس را در اختیار شما قرار داده و روش‌های خلاقانه به شما ارائه می‌کند. می‌توانید ده‌ها دوره با عنوان یادگیری زبان از طریق اخبار اجرا کنید. چرا که روش‌های تدریس بسیار متنوع هستند. اگر در هر جلسه از چند مورد آن‌ها استفاده کنید باز هم در پایان دوره، ایده‌های جدیدی را برای تدریس اخبار زبان اصلی در کلاس اجرا خواهید کرد. در این کتاب به 111 پرسش و پاسخ که به هنگام تدریس به آن نیازمند خواهید شد، اشاره شده است. این سری کتاب‌ها به صورت ایده‌های مجزا نوشته شده و ملزم به منسجم خواندن آن‌ها نیستید. می‌توانید با یک برنامه‌ریزی صحیح، روزی چند ایده از آن را انتخاب و در کلاس‌های درس خود از آن‌ها استفاده کنید. کتاب تدریس اخبار زبان اصلی شامل ایده‌هایی برای ارزیابی و محک زدن دانشجویان پیرامون اخبار انگلیسی و رویدادهای روز است. ایده‌های موجود در این بخش سبب افزایش انگیزه‌ی دانشجویان و دانش‌افزایی در راستای دو مهارت خواندن و شنیدن اخبار به زبان انگلیسی می‌شود. یکی از مهمترین عوامل موفقیت زبان‌آموزان توجه به ریز عادت‌هاست. حتماً به زبان‌آموزان خود این نکته را یادآور شوید. که در طول روز 20 دقیقه از زمان خود را صرف گوش دادن به اخبار‌های انگلیسی کنند و این عادت به صورت همیشگی برای آن‌ها شکل بگیرد. بهترین پیشنهاد برای آن‌ها این است که به وبسایت‌های خبری انگلیسی بروند و پادکست‌های مرتبط به موضوع مورد علاقه خود را دانلود کرده و آن‌ها را گوش دهند. در بخشی از کتاب تدریس اخبار زبان اصلی می‌خوانیم: دانشجویان را تشویق به مشاهده اخبار دو زبانه کنید. بسیاری از شبکه‌های ملی و دولتی اخبار خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی در سراچه‌های خبری پخش می‌کنند؛ که علاوه بر متون خبری موجود به زبان فارسی همان اخبار به زبان انگلیسی هم موجود می‌باشد برای مثال می‌توانید از شبکه خبری پرس تی وی برای پیگیری اخبارهای ایرانی و همچنین شبکه خبری یورو نیوز برای پیگیری اخبار جهان به دو زبان فارسی و انگلیسی استفاده کنید. شایان‌ ذکر است تمرکز نگارنده کتاب بیشتر بر روی اخبار انگلیسی است وگرنه همه موضوعاتی که گفته می‌شود برای سایر زبان‌ها هم نیز وجود دارد. خاطره: حدود 4 الی 5 سال پیش که کلاس‌هایی را تحت عنوان یادگیری زبان از طریق اخبار انگلیسی برگزار می‌کردم این ایده به ذهنم رسید؛ که هرچه قدر زبان‌آموزان به موضوع خبر، پیش ‌زمینه بیشتری داشته باشند امکان مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های کلاسی بیشتر خواهد شد؛ و حدود 2 ماه به دنبال اخبار دو زبانه می‌گشتم که موضوع خبر ثابت باشد. هم زبان فارسی و انگلیسی؛ و واقعاً به این جمله ایمان پیدا کردم که جوینده یابنده است. به طرز خیلی اتفاقی به وب‌سایت یورونیوز بخش فارسی‌زبان که تازه راه‌اندازی شده بود رفتم؛ و داشتم از خوشحالی پر درمی‌آوردم. دقیقاً بسیاری از اخبار فارسی و انگلیسی شبیه هم بودند یعنی نه‌ تنها موضوع یکی بود بلکه در اصل، خبر انگلیسی عیناً به فارسی ترجمه ‌شده بود؛ و منابع بسیاری عالی برای من بود؛ که علاوه بر استفاده آن‌ها در کلاس‌های آموزش خبر در ترجمه‌های مقابله‌ای نیز از آن‌ها استفاده کنم و همیشه به ترجمه‌های درست در موضوعات متفاوت دسترسی داشته باشم. به شما هم پیشنهاد می‌کنم حتماً از این گنجینه عالی در وب‌سایت یورونیوز استفاده کنید. فهرست مطالبسری کتاب‌های جعبه ابزار مدیران و مدرسان زبانفرق مدرسان زبان معمولی و حرفه ایگذری به کتاب تدریس اخبار زبان اصلینکته بسیار مهم1. عادت به اخبار انگلیسی2. اینترنت3. فایل‌های صوتی اخبار با سرعت آهسته4. تقلید از گوینده خبر5. خبرهای دوزبانه6. گوش دادن چندباره اخبار انگلیسی7. لهجه موردعلاقه دانشجویان در اخبار انگلیسی8. شبکه‌های خبری متفاوت9. پادکست‌های خبری10. تولید محتوای خبری11. ایده‌های ارزشمند زبان آموزان12. دانشجویان زبان تحلیلگر13. انتخاب موضوع14. جذب لغات و اصطلاحات جدید15. انتخاب حوزه جغرافیایی و موضوع خبر16. بررسی اخبار روز17. خبرهای محلی18. گروه‌های سه‌نفره19. صفحات روزنامه20. کلیپ‌های خبری21. بررسی شبکه‌های خبری جهان با ایران22. بررسی روزنامه‌های جهان با ایران23. بخش‌های خبری جداگانه24. امکان عجیب‌وغریب25. گزارش‌های یک‌دقیقه‌ای26. خبر خوب خبر بد27. تجربه خبری28. صفت‌های خبرساز29. اخبار مرتبط به زندگی شخصی30. اخبار چند سال گذشته31. نقش خبرنگار32. بررسی انواع رسانه‌ها33. بهترین شغل در رسانه34. اخبار هنرمندان35. اصطلاحات خبری36. بارش فکری در آموزش خبر37. استفاده از زمانهای مرده38. شبکه‌های اجتماعی39. عکس‌های خبرساز40. تفسیر خبر41. کنفرانس خبری42. اخبار داغ43. پینگ‌پنگ خبری44. تغییر موضوع خبر45. محتوای خبری46. دانش‌افزایی دانشجویانآماده‌سازی47. کلمات هم‌معنا48. واژگان کلیدی متن49. اطلاعات اضافی50. چرایی در انتخاب واژگان کلیدی51. موضوعات پیش‌زمینه خبری52. موضوعات موردعلاقه53. نکات آموزشی54. تجارب شخصی55. عبارات بی‌پایان56. موضوعات عجیب‌وغریب57. نامزدهای انتخاباتی58. موضوعات جنجالی59. مقامات ارشد کشور60. نقش بازی کردن61. فقدان کلمات62. موضوعات مرتبط63. اثر خبر64. موضوع خبری موردعلاقه65. آینده خبری66. نقاط مختلف جهان67. اخبار شبیه68. کلمات غیر مرتبط69. دید کودکانه به خبر70. شخصیت‌های معروف خبری71. فناوری روز دنیا (1)72. فناوری روز دنیا (2)73. کشور و مردم74. خبرنگار میدانی75. ادیان مختلفتمرین‌های پیش از تدریس خبر76. استفاده از سر خط خبرها77. خبر مشابه78. سرخط‌های خبری ساختگی.79. ارزش خبر80. تغییر تیتر خبر81. زنجیره معناییتمرینات حین خواندن و شنیدن82. پر کردن جای خالی83. نکات داخل متن84. پر کردن جای خالی با دانش قبلی85. ایرادهای گرامری و لغتی86. خلاصه سازی87. تغییر کلمات خبر88. نکته جدید89. از متن به گفتار90. بیان کلی خبر91. حضور درصحنه خبر92. تیترهای بحث‌برانگیزتمرین‌های پس از خواندن/شنیدن خبر93. ایده‌هایی برای بحث و گفتگو94 استفاده از نظرات95. افراد نظر دهنده96. زمان‌ها97 زبان اشیاء98. آزمون گروهی99. شخصیت‌های اصلی100. نقش کودک را ایفا کنیم101. مشکل مشترک مردم102. موضوعات غیرقابل پشتیبانی103. ویژگی رهبران104. مناقشات سیاسی105. اسامی خاصتمرین و تکالیف106. گسترش واژگان107. دو خبرگزاری رقیب108. سرگذشت109. آزمون خبری110. متن مثبت بسازیم111. مصاحبه فرضیبرخی از اسامی سری کتاب‌های جعبه ابزار مدیران و مدرسان زبانقدم بعدی چیست

more_vert کتاب تدریس اخبار زبان اصلی

ادامه مطلب

closeکتاب تدریس اخبار زبان اصلی

کتاب تدریس اخبار زبان اصلی به قلم محمود پیرهادی، جلد دوم از سری کتاب‌های جعبه ابزار مدرسان آموزشگاه زبان، اصول و قواعد این تدریس را در اختیار شما قرار داده و روش‌های خلاقانه به شما ارائه می‌کند. می‌توانید ده‌ها دوره با عنوان یادگیری زبان از طریق اخبار اجرا کنید. چرا که روش‌های تدریس بسیار متنوع هستند. اگر در هر جلسه از چند مورد آن‌ها استفاده کنید باز هم در پایان دوره، ایده‌های جدیدی را برای تدریس اخبار زبان اصلی در کلاس اجرا خواهید کرد. در این کتاب به 111 پرسش و پاسخ که به هنگام تدریس به آن نیازمند خواهید شد، اشاره شده است. این سری کتاب‌ها به صورت ایده‌های مجزا نوشته شده و ملزم به منسجم خواندن آن‌ها نیستید. می‌توانید با یک برنامه‌ریزی صحیح، روزی چند ایده از آن را انتخاب و در کلاس‌های درس خود از آن‌ها استفاده کنید. کتاب تدریس اخبار زبان اصلی شامل ایده‌هایی برای ارزیابی و محک زدن دانشجویان پیرامون اخبار انگلیسی و رویدادهای روز است. ایده‌های موجود در این بخش سبب افزایش انگیزه‌ی دانشجویان و دانش‌افزایی در راستای دو مهارت خواندن و شنیدن اخبار به زبان انگلیسی می‌شود. یکی از مهمترین عوامل موفقیت زبان‌آموزان توجه به ریز عادت‌هاست. حتماً به زبان‌آموزان خود این نکته را یادآور شوید. که در طول روز 20 دقیقه از زمان خود را صرف گوش دادن به اخبار‌های انگلیسی کنند و این عادت به صورت همیشگی برای آن‌ها شکل بگیرد. بهترین پیشنهاد برای آن‌ها این است که به وبسایت‌های خبری انگلیسی بروند و پادکست‌های مرتبط به موضوع مورد علاقه خود را دانلود کرده و آن‌ها را گوش دهند. در بخشی از کتاب تدریس اخبار زبان اصلی می‌خوانیم: دانشجویان را تشویق به مشاهده اخبار دو زبانه کنید. بسیاری از شبکه‌های ملی و دولتی اخبار خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی در سراچه‌های خبری پخش می‌کنند؛ که علاوه بر متون خبری موجود به زبان فارسی همان اخبار به زبان انگلیسی هم موجود می‌باشد برای مثال می‌توانید از شبکه خبری پرس تی وی برای پیگیری اخبارهای ایرانی و همچنین شبکه خبری یورو نیوز برای پیگیری اخبار جهان به دو زبان فارسی و انگلیسی استفاده کنید. شایان‌ ذکر است تمرکز نگارنده کتاب بیشتر بر روی اخبار انگلیسی است وگرنه همه موضوعاتی که گفته می‌شود برای سایر زبان‌ها هم نیز وجود دارد. خاطره: حدود 4 الی 5 سال پیش که کلاس‌هایی را تحت عنوان یادگیری زبان از طریق اخبار انگلیسی برگزار می‌کردم این ایده به ذهنم رسید؛ که هرچه قدر زبان‌آموزان به موضوع خبر، پیش ‌زمینه بیشتری داشته باشند امکان مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های کلاسی بیشتر خواهد شد؛ و حدود 2 ماه به دنبال اخبار دو زبانه می‌گشتم که موضوع خبر ثابت باشد. هم زبان فارسی و انگلیسی؛ و واقعاً به این جمله ایمان پیدا کردم که جوینده یابنده است. به طرز خیلی اتفاقی به وب‌سایت یورونیوز بخش فارسی‌زبان که تازه راه‌اندازی شده بود رفتم؛ و داشتم از خوشحالی پر درمی‌آوردم. دقیقاً بسیاری از اخبار فارسی و انگلیسی شبیه هم بودند یعنی نه‌ تنها موضوع یکی بود بلکه در اصل، خبر انگلیسی عیناً به فارسی ترجمه ‌شده بود؛ و منابع بسیاری عالی برای من بود؛ که علاوه بر استفاده آن‌ها در کلاس‌های آموزش خبر در ترجمه‌های مقابله‌ای نیز از آن‌ها استفاده کنم و همیشه به ترجمه‌های درست در موضوعات متفاوت دسترسی داشته باشم. به شما هم پیشنهاد می‌کنم حتماً از این گنجینه عالی در وب‌سایت یورونیوز استفاده کنید. فهرست مطالبسری کتاب‌های جعبه ابزار مدیران و مدرسان زبانفرق مدرسان زبان معمولی و حرفه ایگذری به کتاب تدریس اخبار زبان اصلینکته بسیار مهم1. عادت به اخبار انگلیسی2. اینترنت3. فایل‌های صوتی اخبار با سرعت آهسته4. تقلید از گوینده خبر5. خبرهای دوزبانه6. گوش دادن چندباره اخبار انگلیسی7. لهجه موردعلاقه دانشجویان در اخبار انگلیسی8. شبکه‌های خبری متفاوت9. پادکست‌های خبری10. تولید محتوای خبری11. ایده‌های ارزشمند زبان آموزان12. دانشجویان زبان تحلیلگر13. انتخاب موضوع14. جذب لغات و اصطلاحات جدید15. انتخاب حوزه جغرافیایی و موضوع خبر16. بررسی اخبار روز17. خبرهای محلی18. گروه‌های سه‌نفره19. صفحات روزنامه20. کلیپ‌های خبری21. بررسی شبکه‌های خبری جهان با ایران22. بررسی روزنامه‌های جهان با ایران23. بخش‌های خبری جداگانه24. امکان عجیب‌وغریب25. گزارش‌های یک‌دقیقه‌ای26. خبر خوب خبر بد27. تجربه خبری28. صفت‌های خبرساز29. اخبار مرتبط به زندگی شخصی30. اخبار چند سال گذشته31. نقش خبرنگار32. بررسی انواع رسانه‌ها33. بهترین شغل در رسانه34. اخبار هنرمندان35. اصطلاحات خبری36. بارش فکری در آموزش خبر37. استفاده از زمانهای مرده38. شبکه‌های اجتماعی39. عکس‌های خبرساز40. تفسیر خبر41. کنفرانس خبری42. اخبار داغ43. پینگ‌پنگ خبری44. تغییر موضوع خبر45. محتوای خبری46. دانش‌افزایی دانشجویانآماده‌سازی47. کلمات هم‌معنا48. واژگان کلیدی متن49. اطلاعات اضافی50. چرایی در انتخاب واژگان کلیدی51. موضوعات پیش‌زمینه خبری52. موضوعات موردعلاقه53. نکات آموزشی54. تجارب شخصی55. عبارات بی‌پایان56. موضوعات عجیب‌وغریب57. نامزدهای انتخاباتی58. موضوعات جنجالی59. مقامات ارشد کشور60. نقش بازی کردن61. فقدان کلمات62. موضوعات مرتبط63. اثر خبر64. موضوع خبری موردعلاقه65. آینده خبری66. نقاط مختلف جهان67. اخبار شبیه68. کلمات غیر مرتبط69. دید کودکانه به خبر70. شخصیت‌های معروف خبری71. فناوری روز دنیا (1)72. فناوری روز دنیا (2)73. کشور و مردم74. خبرنگار میدانی75. ادیان مختلفتمرین‌های پیش از تدریس خبر76. استفاده از سر خط خبرها77. خبر مشابه78. سرخط‌های خبری ساختگی.79. ارزش خبر80. تغییر تیتر خبر81. زنجیره معناییتمرینات حین خواندن و شنیدن82. پر کردن جای خالی83. نکات داخل متن84. پر کردن جای خالی با دانش قبلی85. ایرادهای گرامری و لغتی86. خلاصه سازی87. تغییر کلمات خبر88. نکته جدید89. از متن به گفتار90. بیان کلی خبر91. حضور درصحنه خبر92. تیترهای بحث‌برانگیزتمرین‌های پس از خواندن/شنیدن خبر93. ایده‌هایی برای بحث و گفتگو94 استفاده از نظرات95. افراد نظر دهنده96. زمان‌ها97 زبان اشیاء98. آزمون گروهی99. شخصیت‌های اصلی100. نقش کودک را ایفا کنیم101. مشکل مشترک مردم102. موضوعات غیرقابل پشتیبانی103. ویژگی رهبران104. مناقشات سیاسی105. اسامی خاصتمرین و تکالیف106. گسترش واژگان107. دو خبرگزاری رقیب108. سرگذشت109. آزمون خبری110. متن مثبت بسازیم111. مصاحبه فرضیبرخی از اسامی سری کتاب‌های جعبه ابزار مدیران و مدرسان زبانقدم بعدی چیست

more_vert پربازدیدترین اخبار علمی ۲۰۱۹

ادامه مطلب

closeپربازدیدترین اخبار علمی ۲۰۱۹

تولید اولین تراشه کامپیوتری از نانولوله‌های کربنی، تایید پیش بینی‌های هاوکینگ به واسطه سیاه چاله صوتی و تردیدها در مورد فواید پیشگیرانه مکمل‌های ویتامین دی؛ از پربازدیدترین اخبار علمی سال ۲۰۱۹ بودند. به گزارش پایگاه اینترنتی ساینس نیوز، در آستانه سال نو میلادی سایت‌های مختلف همواره گزارشی در مورد پربازدیدترین اخبار خود ارائه می دهند؛ اکنون نیز سایت ساینس نیوز ادعا می کند که اخبار علمی این سایت در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۵ میلیون بازدید کننده داشته است و به معرفی پربازدیدترین این اخبار در سال جاری میلادی می پردازد. ۱- تولید اولین تراشه‌ RISC-V ساخته‌شده با نانولوله‌های کربنی محققان دانشگاه MIT تراشه‌ای ساخته‌اند که در آن به‌جای سیلیکون از نانو لوله‌های کربنی استفاده شده‌ است. این تراشه کامپیوتری از هزاران ترانزیستور نانولوله کربنی ساخته شده است. اگرچه این نمونه اولیه هنوز نمی‌تواند با تراشه‌های سیلیکونی رقابت کند اما فناوری محاسباتی نانولوله کربنی می‌تواند به ساخت ابزارهای الکترونیک سریعتر منجر شود. ۲- انسان ها می‌توانند میدان مغناطیسی زمین را حس کنند آزمایش‌های انجام شده در محیط آزمایشگاه نشان دادند، امواج مغزی انسان‌ها زمانی که در معرض میدان مغناطیسی با قدرت زمین قرار می‌گیرند، الگوی متفاوتی را نشان می‌دهند. این یافته بر این اشاره دارد که انسان‌ها مانند پرندگان و برخی ارگانیسم‌های دیگر می‌توانند درک مغناطیسی داشته باشند. ۳- سیاه‌چاله صوتی آزمایشگاهی، پیش‌بینی‌های هاوکینگ را تایید می‌کند دمای یک سیاه چاله آزمایشگاهی که به جای نور، صدا را در تله می‌اندازد پیش بینی استفان هاوکینگ را مبنی بر اینکه سیاه چاله ها جریان کوچکی از ذرات به نام تابش هاوکینگ منتشر می‌کنند، تایید می‌کند. مقاله‌ی منتشر شده در مجله‌ی Nature نشان می‌دهد که این سیاه‌چاله صوتی پیش‌بینی‌های استیون هاوکینگ را تایید می‌کند. طبق این پیش‌بینی دمای سیاه‌چاله به تابش هاوکینگ، آنتروپی و گرانش سطح آن وابسته است. این وابستگی در آزمایش محققان به صورت تجربی مشاهده شده و تاییدکننده‌ی نظریات هاوکینگ مبنی بر اینکه سیاه چاله‌ها جریان کوچکی از ذرات به نام تابش هاوکینگ منتشر می‌کنند، است. ۴- خواص پیشگیرانه مکمل‌های ویتامین دی در تردید محبوبیت مصرف مکمل‌های ویتامین دی پس از انتشار یافته‌هایی مبنی بر اینکه این ویتامین می‌تواند از ابتلا به بیماری ام.اس، آسم، افسردگی، بیماری قلبی، سرطان و سایر بیماری‌ها پیشگیری کند، افزایش یافت اما یک سری مطالعات در مورد این فواید تردید ایجاد کرده‌اند. ۵- سرخک حافظه سیستم ایمنی بدن را پاک می‌کند سرخک خاطرات سیستم ایمنی بدن را از میکروب‌هایی که قبلاً با آن‌ها می‌جنگید، از بین می‌برد. این «فراموشی ایمنی» می‌تواند افراد را در معرض خطر عفونت های ویروس‌های مضر و باکتری‌ها برای ماه‌ها تا سال‌ها قرار دهد. ۶- زونا آسیب ماندگاری بر جا می‌گذارد ویروس مسؤول ابتلا به بیماری آبله مرغان می‌تواند ده ها سال خفته باشد، فقط در سال‌های بعدی زندگی به صورت زونا ظاهر می‌شود. این بیماری پیش از بروز بثورات دردناک بر روی پوست است. محققان متوجه شده‌اند که زونا می‌تواند به شریان‌ها آسیب بزند و خطر سکته و زوال عقل را افزایش دهد.

more_vert نرم افزار یوپلی مدیریت بازی های کمپانی یوبی سافت Uplay

ادامه مطلب

closeنرم افزار یوپلی مدیریت بازی های کمپانی یوبی سافت Uplay

  نرم افزار یوپلی مدیریت بازی های کمپانی یوبی سافت Uplay 100.0.7119.0  Uplay 100.0.7119.0 نام نرم افزار رسمی کمپانی یوبی سافت، به منظور مدیریت کامل بازی های خریداری شده این شرکت بازی سازی است. اگر از گیمرهای بازی های کامپیوتری، کنسول ها و حتی دستگاه های اندروید و iOS باشید، احتمالا با شاهکارهای متعدد یوبی سافت آشنایی دارید. شرکت های بزرگ تولید کننده بازی های ویدیویی، به منظور جلوگیری از هک و کرک شدن گیم های خود، همواره سعی بر آن دارند که بازی های خود را در یک استور مخصوص عرضه کرده تا کاربر با وارد کردن سی دی کی خریداری شده، بتواند محصول مربوطه را دانلود کند. کمپانی یوبی‌سافت، یکی از شرکت‌های مطرح در زمینه طراحی و تولید بازی‌های دیجیتالی است که در چند دهه گذشته توانسته با فعالیت مداوم و رو به رشد، به موفقیتی فوق‌العاده دست پیدا کند. بسیاری از عناوین مطرحی که در دنیای بازی‌های رایانه‌ای می‌بینیم، توسط این شرکت به طراحی رسیده و بدون شک یوبی‌سافت را باید به عنوان یکی از غول‌های دنیای بازی‌های رایانه‌ای/موبایل به شمار آورد.اگر شما هم یک گیمر حرفه‌ای بوده و به دنبال راهی برای دسترسی به تازه‌ترین اخبار دنیای بازی‌های رایانه‌ای، دانلود بازی‌ها و مدیریت آنان هستید، پیشنهاد می‌کنیم محصول قدرتمند این شرکت را از دست ندهید. با استفاده از این نرم افزار، شما و دیگر دوستان فعال‌تان در جامعه بازی‌های یوبی‌سافت می‌توانید به آسانی با همدیگر در ارتباط بوده و ضمن دسترسی به تازه‌ترین اخبار و خدمات این کمپانی در قالب محیط نرم افزار، به ده‌ها عنوان مختلف و دیجیتالی این شرکت نیز دسترسی داشته و طی چند ثانیه کوتاه عناوین دلخواه خود را خریداری و دانلود کنید. Uplay نرم افزاری محبوب و شناخته شده در زمینه بازی های یوبی سافت است، به کمک برنامه یوپلی شما همواره می توانید به جدیدترین اخبار بازی های این کمپانی، بازی های خریداری شده، وضعیت حساب کاربری و … دسترسی داشته باشید. با نصب و اجرای یو پلی، شما می بایست مشخصات حساب کاربری خود را وارد کرده تا به مجموعه ای از محتوای ارائه شده از یوبی سافت دسترسی داشته باشید.  ویژگی های نرم افزار Uplay : – امکان عضویت در جامعه یو پلی و ارتباط با دوستان در این شبکه – قابلیت انتخاب آواتار – امکان مدیریت بازی های خریداری شده، دسترسی به جدیدترین اخبار و … – امکان مشاهده رنک در بازی ها و مقایسه با دوستان