جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان

مقاله علمی و پژوهشی" سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سازمانهای رسانه ای ، یادگیری سازمانی و مدیریت زمان ، خبرگزاری مهر ، فرایند یادگیری سازمانی ، تعریف مدیریت زمان و ابعاد مدیریت زمان اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی کارکرد روزنامه ها و ابعاد توسعه کارآفرینانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی کارکرد روزنامه ها و ابعاد توسعه کارآفرینانه

مقاله علمی و پژوهشی" کارکرد روزنامه ها و ابعاد توسعه کارآفرینانه " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کارکرد روزنامه ها و ابعاد توسعه کارآفرینانه ، رسانه های جمعی ، کارآفرینی و کسب و کار نوین اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ابعاد عدالت در جو سازمانی و وفاداری سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ابعاد عدالت در جو سازمانی و وفاداری سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" ابعاد عدالت در جو سازمانی و وفاداری سازمانی " مقاله ای است که در24 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ابعاد عدالت ، جو سازمانی ، عدالت سازمانی و وفاداری سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عناصر اصلی ساخت دهی سازمانهای رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عناصر اصلی ساخت دهی سازمانهای رسانه ای

  مقاله علمی و پژوهشی" عناصر اصلی ساخت دهی سازمانهای رسانه ای " مقاله ای است در 14  صفحه با معرفی 4 منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به عناصر اصلی ساخت دهی سازمانهای رسانه ای ، عوامل طبیعی ، رقابت ، صدا و سیما ، ابعاد شکلی ، ابعاد محتوایی و سازمان رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مدیریت زمان در کارآمدی منابع انسانی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت زمان در کارآمدی منابع انسانی

سید ابوالفضل خاتمی در کتاب مدیریت زمان در کارآمدی منابع انسانی، به برخی از مهم‌ترین مهارت‌های دستیابی به مدیریت صحیح زمان متناسب با موقعیت سازمان که باعث افزایش اثربخشی سازمان می‌گردد، می‌پردازد. مدیریت و رهبری از ارکان سازمان و جامعه است و مدیران به منظور ایجاد یک سازمان سالم و یادگیرنده نیازمند آشنایی با مهارت‌های نوین، پارادیم‌های توسعه منابع انسانی، استفاده از روش سیستم‌ها برای تعیین تنگناها و چالش‌ها و ارائه راهکارها در بخش‌های مختلف هستند. امروزه مدیریت «زمان» در علم مدیریت از جایگاه خاصی برخوردار است. زیرا این رویکرد همواره با بشر همراه بوده و این احساس را برای او به وجود آورده که از زمان عقب می‌ماند و نمی‌تواند از آن بصورت مؤثر بهره گیرد. بررسی تاریخ به ما نشان می‌دهد که مدیریت ضعیف زمان یک مسئله قدیمی است. مسئله‌ای که فناوری آن را بوجود نیاورده و آن را نمی‌تواند حل کند. در شرایطی که ابزار بیشتری برای مدیریت زمان در اختیار داریم و فرآیندهای اداری، کمتر در پیچ و تاب تشریفات اداری و کاغذ بازی گم می‌شوند. مدیریت ضعیف زمان را کمتر می‌توان مخفی کرد. مدیریت زمان موضوعی است که همه افراد چه در زندگی شخصی و چه در زندگی حرفه‌ای، نیاز داریم با آن روبرو شویم و با مدیریت درست آن به کارایی اثربخشی سازمانی نائل گردیم. پس با استفاده از روش‌های مدیریت زمان، بینش افراد در مورد نحوه استفاده از زمان بیشتر شده، تخمین دقیق‌تری از مدت زمان لازم جهت انجام کارها به دست می‌آورند و در مجموع نتایج مفیدی حاصل می‌گردد. فهرست مطالببخش یکمفصل اول: کلیاتفصل دوم: مدیریت زمانبخش دومفصل اول: اثربخشی سازمانیبخش سوممنابع و مآخذ

more_vert مقاله بررسی ارتباط ویژگی‌های روان‌شناختی افراد با ابعاد مدیریت دانش شخصی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی ارتباط ویژگی‌های روان‌شناختی افراد با ابعاد مدیریت دانش شخصی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی ارتباط ویژگی‌های روان‌شناختی افراد با ابعاد مدیریت دانش شخصی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت دانش شخصی؛ حل مسأله؛ ویژگی‌های روان‌شناختی؛ آزمون نئو پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی‌های روان‌شناختی با مدیریت دانش شخصی انجام شده و از همین رو با رویکرد توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای شامل 72 سؤال بوده و حجم نمونه‌ی آماری 268 نفر از دانشجویان، کارشناسان و مدیران فعال در زمینه‌ی مدیریت دانش است. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. تحلیل داده‌ها این نتیجه را در برداشت که بین تحصیلات و توانمندی افراد در مدیریت دانش شخصی رابطه‌ی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همه‌ی ویژگی‌های شخصیتی به جز عصبیت با مدیریت دانش شخصی رابطه‌ی مثبت و معنا داری دارد و تأثیر منفی و معنادار ویژگی عصبیت نیز با مدیریت دانش شخصی اثبات شد. هم‌چنین یافته‌های پژوهش ارتباط معنادار پنج بعد شخصیتی را با ابعاد چهارگانه مدیریت دانش شخصی ثابت کرد. عنوان مقاله [English] A Study of the Relationship between Psychological Traits of Individuals with Aspects of Personal Knowledge Mana چکیده [English] This research is intended to review the relationship between psychological traits and personal knowledge management. A questionnaire containing 72 questions was used to collect data from a research sample of 268 subjects. In addition to developing the concept of personal knowledge management with regard to psychological traits, this research has concluded that there is a significant and positive relationship between education level and the capability of personal knowledge management. It has also indicated that there is an effective relationship between psychological traits and personal knowledge management. Hence, the more the people are bias, the less they are capable in personal knowledge management. On the other hand, the stronger the other traits (extraversion, flexibility, agreeability, and responsiveness) are, the higher the capability in personal knowledge management will be. کلیدواژه‌ها [English] Personal Knowledge Management؛ Problem Solving؛ Psychological Traits, Neo Test دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب کتاب کار اتوکد - جلد 2 مجموعه تمرینات کاربردی اتوکد

ادامه مطلب

closeکتاب کتاب کار اتوکد - جلد 2 مجموعه تمرینات کاربردی اتوکد

در جلد دوم کتاب کار اتوکد سعی شده با تمرینات مقدماتی و پیشرفته پلان معماری (پلان طبقات و مبلمان) تجربه علاقمندان به نقشه کشی معماری افزایش یابد. پلان معماری (Architectural plan)، نقشه ای است که مهندس معمار آن را طراحی کرده و بنا به نوع آن، شامل اطلاعاتی چون طرح بنا، مشخصات و داده های فنی، جزئیات و … می شود. پلان موقعیت (site plan): پلان کارگاه ساختمانی است که مکان و ابعاد ساختمانی را که قرار است در آن ساخته شود و ابعاد و خطوط تراز زمین را نشان می دهد. پلان طبقات: این پلان ها نقشه و جانمایی مکان ها و ابعاد مختلف هر طبقه را نشان داده و فضاهای مختلف طبقات از قبیل آشپزخانه، سرویس بهداشتی، اتاق های خواب، سالن های پذیرایی و … را نمایش می دهند. فهرست مطالبفصل اول: خلاصه دستورات اتوکدفصل دوم: تمرینات نقشه کشی معماریفصل سوم: تمرینات ترسیم ایزومتریکمنابع

more_vert کتاب کتاب کار اتوکد - جلد 2 مجموعه تمرینات کاربردی اتوکد

ادامه مطلب

closeکتاب کتاب کار اتوکد - جلد 2 مجموعه تمرینات کاربردی اتوکد

در جلد دوم کتاب کار اتوکد سعی شده با تمرینات مقدماتی و پیشرفته پلان معماری (پلان طبقات و مبلمان) تجربه علاقمندان به نقشه کشی معماری افزایش یابد. پلان معماری (Architectural plan)، نقشه ای است که مهندس معمار آن را طراحی کرده و بنا به نوع آن، شامل اطلاعاتی چون طرح بنا، مشخصات و داده های فنی، جزئیات و … می شود. پلان موقعیت (site plan): پلان کارگاه ساختمانی است که مکان و ابعاد ساختمانی را که قرار است در آن ساخته شود و ابعاد و خطوط تراز زمین را نشان می دهد. پلان طبقات: این پلان ها نقشه و جانمایی مکان ها و ابعاد مختلف هر طبقه را نشان داده و فضاهای مختلف طبقات از قبیل آشپزخانه، سرویس بهداشتی، اتاق های خواب، سالن های پذیرایی و … را نمایش می دهند. فهرست مطالبفصل اول: خلاصه دستورات اتوکدفصل دوم: تمرینات نقشه کشی معماریفصل سوم: تمرینات ترسیم ایزومتریکمنابع

more_vert مقاله تأثیر ابعاد کارراهه با توجه به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر ابعاد کارراهه با توجه به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر ابعاد کارراهه با توجه به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی " مقاله ای است در 26 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کارراهه؛ پی‌آمدهای سازمانی؛ عوامل شغلی؛ عملکرد شغلی؛ رضایت شغلی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از جنبه‌های مهم در رابطه با کار و فعالیت سازمانی و حرفه‌ای، موضوع کارراهه‌ی فردی است. تحقیق حاضر با هدف تأثیر ابعاد کارراهه‌ی انتخابی فرد بر پی‌آمدهای سازمانی (عملکرد شغلی و رضایت شغلی) صورت گرفته است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها، 384 پرسش‌نامه به‌طور تصافی بین کارکنان بانک کشاورزی در شهر تهران، به‌عنوان نمونه توزیع گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از آزمون‌ رگرسیون استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ابعاد کارراهه، بر عملکرد شغلی اثری مثبت و معنادار داشته و بر رضایت شغلی اثری ندارد؛ ولی تأثیر ابعاد کارراهه با لحاظ عوامل شغلی، بر پی‌آمدهای سازمانی مثبت و تعیین‌کننده است. عنوان مقاله [English] The Effects of Career Aspects on Organizational Outcomes through Consideration of Job Factors چکیده [English] Individual career is an important issue in organizational and professional activities. This research is intended to investigate the effects of the aspects of individuals’ career on organizational outcomes. This is a survey research in which 384 questionnaires were distributed among a random sample selected from among the employees of Bank-e-Keshavazi in Tehran. Regression test was applied to analyze the data as well as the hypotheses. The results indicated that aspects of career significantly and positively affect job performance. Yet, it is ineffective on job satisfaction. However, considering the job factors, the aspects of career are positively effective on organizational outcomes. کلیدواژه‌ها [English] Career, Organizational Outcomes, Job Factors, Job performance, Job Satisfaction دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان" مقاله ای است در 28 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت استعداد؛ نگه‌داشت استعدادها؛ توسعه‌ی استعدادها؛ بهره‌وری نیروی انسانی؛ سازمان‌های دولتی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی تأثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی‌همبستگی می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شده و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه‌ی آماری پژوهش، کلیه‌ی کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمان را دربر می‌گیرد و نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای منظم بوده و تعداد 330 نفر به‌عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های همبستگی پیرسون، جزئی، رگرسیون گام‌به‌گام و آزمون رتبه‌بندی فریدمن) استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌های مدیریت استعداد و بهره‌وری نیروی انسانی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مدیریت استعداد و زیرمتغیرهای آن؛ یعنی، جذب استعدادها، نگه‌داشت استعدادها، توسعه‌ی استعدادها و بهره‌وری نیروی انسانی، رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد و ابعاد نگه‌داشت استعدادها و توسعه‌ی استعدادها می‌توانند بهره‌وری نیروی انسانی را در سازمان‌های دولتی شهر کرمان پیش‌بینی کنند. عنوان مقاله [English] The Effects of the Aspects of Talent Management on Human Resource Productivity in the Public Organizations in Kerman چکیده [English] This research is intended to assess the effects of the aspects of talent management on human resource productivity in Kerman. This is an applied descriptive correlation research which follows a survey method. The research population contains all the employees at public organizations in Kerman from among whom 330 subjects were selected through systematic stratified sampling. Both descriptive and inferential statistical methods were used for analyzing the data (Pierson correlation test, step by step regression test, Friedman Ranking tests). The results indicated that there is a significant positive relationship between talent management and its elements including attracting talented people, maintenance, and human resource productivity, and can predict aspects of maintaining talented employees and promoting productivity in the public organizations. کلیدواژه‌ها [English] talent management, Talent Maintenance, Talent Development, Human Resource Productivity, Public Organizations دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان‌های صنعتی بزرگ ایران

ادامه مطلب

closeمقاله ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان‌های صنعتی بزرگ ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان‌های صنعتی بزرگ ایران" مقاله ای است در 25 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سازمان‌های صنعتی بزرگ ایران؛ فرهنگ سازمانی؛ فرهنگ ایرانی؛ ابعاد فرهنگ پرداخته شده است چکیده مقاله نقش کارساز فرهنگ در کارکردها و اثربخشی سازمانی، شناخت ابعاد فرهنگ سازمانی بسیار مهم است. هدف این مقاله، تعیین ابعاد فرهنگ در سازمان‌های صنعتی برتر ایران است. بر این اساس، با ابداع مدلی سه سطحی که ترکیبی از دو مدل هافستد و شاین است، به شناخت مفروضات اساسی، ارزش‌ها، و اعمال فرهنگی حاکم بر این سازمان‌ها با روشی توصیفی پیمایشی پرداخته‌ایم. مفروضات مورد اندازه‌گیری رویکرد زمانی و ترکیب‌گرایی، و ارزش‌ها و اعمال فرهنگیِ اندازه‌گیری شده، به‌ترتیب سه و شش بعد به‌دست‌آمده در تحقیق معروف هافستد هستند. آن‌گاه، برای تعیین ابعاد مستقل فرهنگی حاکم بر سازمان‌های مذکور، تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد یازده‌گانه‌ی یادشده صورت پذیرفته و در نتیجه چهار بعد یا عامل توفیق‌گرایی حرفه‌ای، گرایش بوروکراتیک، شرقی‌گرایی و کار‌گریزی یا تسویف به‌عنوان عناصر اصلی فرهنگ سازمانی بنگاه‌های بزرگ صنعتی ایران تشخیص داده و معرفی شده‌اند. کلیدواژه‌ها عنوان مقاله [English] Aspect of Organizational Culture in the Major Industrial Organizations of Iran چکیده [English] The role of culture in organizational effectiveness makes it quite necessary to investigate different aspects of organizational culture. This research is intended to identify aspects of culture in major Iranian industrial organizations. Having designed a three-level model by combining Hofstede and Schein models, the researcher used survey-explanatory method to identify the essential assumptions, values, and dominant cultural practice in these organizations. The measured essential assumptions of time approach, as well as the measured values and cultural practices included three and six aspects respectively. Afterwards, a discovery factor analysis was conducted on these eleven aspects for the identification of the independent cultural aspects dominating the organizations. The results indicated that the following four aspects can be regarded as the essential cultural aspects in the immense industrial organization of Iran: professional success-orientation, bureaucratic intention, easternization, and work reluctance کلیدواژه‌ها [English] culture, Major Industrial Organization of Iran, organizational culture, Iranian culture, Aspects of Culture دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران

ادامه مطلب

closeمقاله خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران

مقاله علمی و پژوهشی " خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران " مقاله ای است در 19 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خودراهبری؛ مدیریت دانش فردی؛ مدیریت دانشگاهی؛ آموزش عالی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین ابعاد خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه‌ی آماری آن، کلیه‌ی مدیران حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی و همچنین مدیران گروه یا رؤسای بخش در دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی مشهد را در سال تحصیلی 90-1389 دربر می‌گیرد. ابزار تحقیق، شامل دو مقیاس خودراهبری (شیخ نظامی، 1376) و مدیریت دانش فردی، (محقق ساخته) است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین ابعاد خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران مثبت و معنادارند عنوان مقاله [English] Managers' Self-Direction and Individual Knowledge Management چکیده [English] This research is basically intended to assess the relationship between aspects of self-direction and individual knowledge management of the managers. The research follows descriptive method using correlation. Research population includes all the managers in the field of education, research, students and finance, as well as managers at departments and sections in Shiraz University in the academic year of 1389-90. Research instruments included two scales: self-direction (Sheikh Nezami, 1376), and knowledge management (researcher-made). Multi-variant regression analysis was used to analyze data. The results indicated that there was a positive and significant relation between aspects of self-direction and individual knowledge management. کلیدواژه‌ها [English] Self-Direction, Individual Knowledge Management, Academic Management, higher education دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب زمان در دسترس : استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت

ادامه مطلب

closeکتاب زمان در دسترس : استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت

کتاب زمان در دسترس : استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت نوشته  جان دیکسون کمبل و جیمز ریس پیکنل است که توسط علی زو اشکیانی و محسن ربیعی ترجمه شده است . بررسی موضوع کتاب کتاب حاضر که نام کامل آن زمان در دسترس: استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت است، مرجعی معتبر هم برای متخصصان نگهداشت و هم دیگر کارکنان است و دورنمایی از مدیریت نگهداشت به دست می‌دهد. این کتاب به بررسی عناصر مختلفی می‌پردازد که مدیران نگهداشت با آن‌ها سروکار دارند و دستورالعمل‌هایی برای موفقیت نگهداشت ارائه می‌کند.

more_vert کتاب آموزش کاربردی میکروکنترلر AVR

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش کاربردی میکروکنترلر AVR

کتاب آموزش کاربردی میکروکنترلر AVR نوشته کوروش خلج منفرد، پیمان حقگویی و ناصر حکیمی، شامل 17 فصل به همراه 10 پروژه است که مطالب با زبانی کاملا ساده و بی‌تکلف و به دور از اضافه‌گویی در مورد میکروکنترلرهای AVR بیان می‌شود. این کتاب خودآموزی کامل برای علاقه‌مندان به میکروکنترلر و علم رباتیک است و آموزش کاربردی قسمت‌های مختلف میکروکنترلر با پوشش کامل مطالب در قالب مثال‌هایی ساده و روان را توضیح می‌دهد و همچنین کار با کد ویژن و پروتئوس را به صورت تصویری و مرحله به مرحله یاد می‌دهد. در بخشی از کتاب آموزش کاربردی میکروکنترلر AVR می‌خوانید: تفاوت پروسسور (یا پردازنده) و میکروپروسسور (یا ریزپردازنده) در ابعاد آن‌ها می‌باشد که ابعاد میکروپروسسور بسیار کوچک‌تر از پروسسور است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تنها دلیل استفاده از میکروپروسسور به جای پروسسور بخاطر کوچک بودن آن است؟ به عبارتی آیا تنها دلیل کوچک کردن ابعاد پردازنده به خاطر این است که جای کمتری را اشغال کند؟ پاسخ منفی است، یکی از اصلی‌ترین دلایلی که ابعاد یک پردازنده را کوچک می‌کند آن است که پردازنده به یک قطعه‌ی فشرده تبدیل شود. عنصر فشرده: عنصری که ابعاد آن در مقایسه با طول موج سیگنال که آن عنصر را تحریک می‌کند بسیار کوچک باشد، یعنی ابعاد آن قابل صرف‌ نظر باشد. یک مدار که از عناصر فشرده تشکیل شده‌ است را مدار فشرده می‌نامیم. قوانین KVL و KCL فقط برای مدار‌ات فشرده برقرار می‌باشند و اگر مداری فشرده نباشد باید برای حل آن از معادلات ماکسول استفاده کرد، پس هر چه فرکانس کلاک بالاتر باشد طول موج کوچک‌تر می‌شود و اگر ابعاد قطعات را کوچک نکنیم مدار از فشردگی در می‌آید، پس برای استفاده از فرکانس‌های بالا یا به عبارتی برای بالاتر بردن سرعت محاسبات بایستی ابعاد قطعات را کوچک کنیم. فهرست مطالبفهرستمقدمهفصل اول: آشنایی با میکروکنترلرهافصل دوم: آشنایی مقدماتی با زبان سیفصل سوم: ورودی و خروجی در AVRفصل چهارم: ال سی دی‌های کاراکتریفصل پنجم: وقفه‌های خارجیفصل ششم: مبدل آنالوگ به دیجیتالفصل هفتم: تایمر / کانترفصل هشتم: مقایسه‌ کننده‌ی آنالوگفصل نهم: ارتباط سریالفصل دهم: ارتباط USARTفصل یازدهم: ارتباط SPIفصل دوازدهم: ارتباط I2C و کار با eepromفصل سیزدهم: کنترل توانفصل چهاردهم: کنترل موتورفصل پانزدهم: فیوزبیت‌ها، منابع ریست و پروگرام کردنفصل شانزدهم: پیاده‌سازی pid در میکروکنترلر AVRفصل هفدهم: کار با ال سی دی گرافیکی

more_vert مقاله رابطه مدیریت جهادی و استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه مدیریت جهادی و استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه مدیریت جهادی و استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 52 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی، استراتژی پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت جهادی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی انجام شده است. نتایج نشان داد که از بین ابعاد مدیریت جهادی که شامل مدیریت خدامحوری، نهادینه کردن اخلاق و ارزش­های دینی، قناعت و توجه به بیت­المال، مدیریت مشارکت­پذیر، سخت­کوشی و خستگی­ناپذیری، خودباوری و انعطاف­پذیری و تشکیلات بود، در معادله رگرسیون با تحلیل مسیر معنی­دار بود. بدین معنی که حداقل یکی از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر دارد که در این فرایند نهادینه کردن اخلاق و ارزش­های دینی، سخت­کوشی و خستگی­ناپذیری قابلیت پیش­بینی را در اقتصاد مقاومتی دارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert منظور از تربیت جنسی چیست؟

ادامه مطلب

closeمنظور از تربیت جنسی چیست؟

تربیت به جهت اینکه انسان موجودی چند بعدی است ابعاد مختلفی دارد و تربیت جنسی هم یکی از ابعاد مهم است که به بعد جنسی بر می گردد. تربیت جنسی یعنی رشد و بارورکردن ظرفیت ها و استعدادهای هر آنچه که به بعد سکچوالیتی و جنسی انسان مربوط می شود. به گزارش خبر آنلاین، در طی این فرآیند فرد به درک درستی از جنسیت، نقش جنسیتی و جنسی خود می رسد و سکچوالیتی وی در مسیر درست و هدفمند هدایت می شود. علاوه بر دستیابی به درک صحیح، نگرش فرد نسبت به این مسائل نیز به طور درستی ساخته شده و نیز فرد به توانمندی لازم برای مدیریت رفتار جنسی و حفاظت از خود(خودمراقبتی) در موقعیت‌های مختلف و حتی خطرساز دست خواهد یافت. تربیت جنسی باید از بدو تولد در برنامه مراقبتی کودک قرار داده شود و والدین و یا مربیان مهد باید دوره‌های آموزشی لازم در این زمینه را بگذرانند. بعضی اوقات برای برخی افراد این اشتباه پیش می آید که وقتی صحبت از آموزش جنسی می شود، فکر می کنند که منظور یاد دادن نحوه برقراری رابطه جنسی به نوجوان است. این برداشت نادرست بوده و ریشه آن در نگاه محدود، تنگ نظرانه و صرفاً به مسائل جنسی است. محوریت آموزش جنسی نیز همانند تربیت جنسی بر ایجاد درک صحیح از سکچوالیتی و بعد جنسی، کسب دانش صحیح و نگرش مثبت نسبت به این مسائل و نیز توانمند کردن نوجوان برای مدیریت رفتار جنسی و حفاظت از خود و نیز بهره مندی از رشد مطلوب جنسی و برخورداری از حس مثبت نسبت به این بعد وجودی استوار است. لازمه آموزش جنسی، برخورداری نوجوان از اطلاعات صحیح علمی و متناسب با سن و مرحله بلوغ وی است که این کار در وهله اول بر عهده والدین و معلمان و مربیان مدارس است. هر چند که سایر نهادهای جامعه نیز می توانند در این زمینه موثر و کارآمد باشند.

more_vert کتاب گنج پنهان درون: هنر دگرگونی و پیشرفت با مدیریت زمان

ادامه مطلب

closeکتاب گنج پنهان درون: هنر دگرگونی و پیشرفت با مدیریت زمان

کتاب گنج پنهان درون: هنر دگرگونی و پیشرفت با مدیریت زمان به قلم جولی مورگن استرن، منبعی‌ست فوق‌العاده برای پیشرفت در زندگی، که علاوه بر مدیریت زمان، به مدیریت کل زندگی شما کمک شایانی خواهد کرد. مدیریت زمان، طرحی است برای کنترل آگاهانه زمانی که صرف فعالیت‌های مشخص می‌شوند. ‌مدیریت زمان به بهبود فرآیند‌ها و ابزار‌هایی اشاره می‌کند که بهره‌وری را بالا می‌برند، موضوعی که در حال حاضر در کسب‌ و‌ کارها بسیار خوش‌آیند است. شاید خیلی از افرادی که به گمان خود در مدیریت زمان ضعف دارند یا فکر می‌کنند نیازمند بهبود در مهارت مدیریت زمان هستند، مشکلات و چالش‌های دیگری داشته باشند که در نهایت خود را در قالب ضعف در مدیریت زمان بروز می‌دهد. شما پس از خواندن کتاب گنج پنهان درون (Time Management from the Inside Out) پی خواهید برد که آیا نیاز حقیقی شما کسب مهارت‌هایی در جهت مدیریت زمان است یا باید مشکل را در جای دیگری حل کرد. مدیریت ناموفق زمان اغلب منجر به اتلاف وقت، انباشت امور، فقدان نظم و در نهایت عدم دستیابی به اهداف شخصی و سازمانی می‌گردد؛ در نقطه مقابل مدیریت هوشمندانه زمان، افزایش فرصت‌های موفقیت، حس رضایتمندی، برنامه‌ریزی مناسب، نظم و سازماندهی، افزایش بهره‌وری و دستیابی به اهداف را به ارمغان خواهد آورد؛ مدیریت زمان نه تنها لازمه زندگی شخصی همگان است بلکه در سازمان‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. برنامه‌ریزی و مدیریت زمان کلید پیشرفت و بهبود عملکرد در زندگی شخصی و کاری همه افراد است، توانایی مدیریت کردن زمان گنجی‌ست که در درون شما وجود دارد اما گاهی پنهان است، این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا این گنج پنهان درون را بیابید و زندگی خود را متحول کنید. جولی مورگن استرن (Julie Morgenstern) در این کتاب دلچسب و داستان گونه، از افراد ناموفقی سخن به میان آورده که با استفاده از تکنیک‌های همین کتاب پیش‌رفت چشمگیری داشته‌اند؛ کتاب گنج پنهان درون در تمام ابعاد زندگی به کارتان خواهد آمد و کمک بسیاری برای شناخت خود واقعیتان خواهد داشت تا با جرات و اعتماد به نفس بیشتر به سراغ رویاهایتان بروید. آن چه در اثر حاضر یاد خواهید گرفت: شناخت الویت‌ها و سبک‌های فردیتعیین زمان دقیق مورد نیاز برای انجام امورحذف، تفویض یا ساده سازی اموررهایی همیشگی از تعویق و تاخیرپایان دادن به تاخیرهای حادکمک گرفتن از فناوری برای مدیریت زمانبرنامه ریزی منظم با رویکردی منعطفمقابله با تغییرات ناخواسته و غیرمنتظره، و... . امید است پس از مطالعه این کتاب، شاهد بهبود مدیریت زمان و نظم بیشتر در زندگی‌تان باشید و بتوانید کلاف‌های سردرگم فرصت‌های زندگی را بهتر از پیش مدیریت کنید و این کتاب را به دوستان خود نیز معرفی کنید. در بخشی از کتاب گنج پنهان درون: هنر دگرگونی و پیشرفت با مدیریت زمان می‌خوانیم: یکی از رایج‌ترین دلایلی که باعث عدم دستیابی به امور مهم زندگی شخصی و کاری می‌شود، عدم تعیین زمانی مشخص برای انجام امور است. خیلی‌ها فهرست کارهایشان را روی کاغذ می‌نویسند اما از نوشتن زمان انجام این کارها غافل می‌شوند؛ شما باید برای تمام کارهایی که می‌نویسید زمان مشخصی هم در نظر بگیرید، در غیر این صورت گرفتار شکاف زمانی‌ می‌شوید و همین شکاف، تمام برنامه‌های زمانی شما را بر هم می‌زند، در نتیجه هرگز نمی‌توانید آن کارها را به سرانجام برسانید. شاید بیخیال باشید و تصور کنید در لحظات پایانی می‌توانید امور مدنظرتان را انجام دهید اما همیشه یادتان باشد در مدیریت زمان بر خلاف یک مسابقه فوتبال چیزی به عنوان وقت اضافه یا وقت‌های تلف شده وجود ندارد! همه ما کمبود وقت را تجربه کرده‌ایم، انگار تعداد امور روزانه ما بیشتر از ساعات یک شبانه‌روز است! البته گاهی هم کاری را در برنامه روزانه گنجانده‌ایم اما بنا به دلایلی در لحظات آخر لغو می‌شود و وقت اضافه می‌آوریم، هر چند در این صورت هم اغلب نمی‌دانیم که در این زمان خالی و فرصت به دست آمده چه باید کرد! بنابراین اگر چیزی برایتان مهم است در برنامه زمانی یک زمان خاص را برایش در نظر بگیرید و در همان ساعت مقرر انجام دهید. فهرست مطالبپیشگفتار مترجممقدمه: قدرت مدیریت زمانبخش اول: پایه‌گذاریفصل 1: نگاهی نوین به مدیریت زمانفصل 2: موانع چیست؟بخش دوم: تجزیه و تحلیل (خود واقعی‌تان را بیابید)فصل 3: درک رابطه شخصی با زمانفصل 4: توسعه اهداف بزرگبخش سوم: اتخاذ استراتژیفصل 5 : طراحی یک زمان‌نگارفصل 6: انتخاب یک برنامه ریز کارسازبخش چهارم: یورش به هدففصل 7 : دسته‌بندیفصل 8: پالایشفصل 9: تعیین زمان شروع و پایان امورفصل 10: گنجاندن امور در زمانفصل 11 : حفظ تعادلسپاسگزاری نویسندهجولی مورگنسترن کیست؟آزمون خودشناسی اهمال‌کاریسایت‌های ابزارهای آنلاین مدیریت زمان و سازماندهینرم‌افزارهای مدیریت زمان و سازماندهی

more_vert نرم افزار مدیریت رنگ و کنترل کیفیت عکس برای چاپ Qimage Ultimate v2020

ادامه مطلب

closeنرم افزار مدیریت رنگ و کنترل کیفیت عکس برای چاپ Qimage Ultimate v2020

نرم افزار مدیریت رنگ و کنترل کیفیت عکس برای چاپ - Qimage Ultimate v2020.116 نرم افزار مدیریت رنگ و کنترل کیفیت عکس برای چاپ Qimage Ultimate حرفه ای ترین نرم افزار چاپ عکس در دنیا است که با تجربه ای بیش از یک دهه، توسط استودیو های عکاسی و همچنین عکاسان حرفه ای و مبتدی ای که به کیفیت عکس های چاپ شده و به هدر نرفتتن تلاش هایی که هنگام عکاسی انجام داده اند، اهمیت می دهند، مورد استفاده قرار گرفته و توصیه می شود. این نرم افزار ویژگی های قدرتمند و عملکرد فوق العاده را در یک رابط کاربری مناسب و آسان در بررسی و کنترل فرآیند چاپ عکس فراهم نموده است تا عکاس هنگام آماده سازی عکس (حتی تصاویر خام و یا سه بعدی) برای چاپ، امکان بهبود، تغییر سایز و تصحیح آن را داشته باشد. Qimage شامل ابزارهایی برای کار با عکس های خام (RAW)، ویرایش، ایجاد طرح بندی سفارشی، مدیریت رنگ، پرینت در ابعاد بزرگ، شارپ و ... می باشد. قابلیت های کلیدی نرم افزار Qimage Ultimate:- مدیریت کامل رنگ برای مانیتور، پرینتر و تصاویر- چاپ پوستر- برنامه ریزی چاپ های مختلف برای یک عکس- بکارگیری جدیدترین روش انترپولاسیون "Hybrid"- تنظیمات مدیریت رنگ- ذخیره پروژه های کاری و ادامه دادن آن ها در زمانی دیگر- تبدیل دسته ای تصاویر- ویرایش و جستجوی دیتا IPTC- پشتیبانی از تصاویر RAW بیش از 300 ددوربین- موتور تصحیح رنگ- و ...

more_vert مقاله طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ضربه‌ی روانی؛ ضربه‌ی روانی سازمانی؛ ابعاد سازمانی؛ سازمان حافظ کاید و د از ضربه‌ی روانیپرداخته شده است چکیده مقاله یکی از پدیده‌های مهمی که امروزه نیروی انسانی را تهدید می‌کند، ضربه‌های روانی است. وجود مدلی منسجم که بتواند ضربات روانی نیروی انسانی را مدیریت کند از موضوعات مهم و قابل بحث در حوزه‌ی منابع انسانی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین ابعاد سازمانیِ سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی با نقش متغیر میانجی پویایی و نشاط در سازمان صورت گرفته است. برای تحقق این هدف، 114نفر از خبرگان دانشگاهی و اداری به‌عنوان نمونه‌ی آماری با استفاده از فن دلفی انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی و براساس شیوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی بوده است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه، جمع‌آوری گرد?????_اده‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و آزمون تحلیل مسیر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه‌های ابعاد ساختاری و محتوایی سازمانی و همچنین نوع ارتباطات غالب و سبک‌های رهبری اعمال شده توسط مدیران، بر نحوه‌ی مدیریت ضربات روانی کارکنان مؤثر بوده است. در بین ابعاد محتوایی، مؤلفه‌های اهداف و راهبرد بیشترین و بعد فناوری انجام کار، کمترین اثر را داشته است. در بعد ساختاری، نوع ساختار بیشترین و روش تصمیم‌گیری کمترین اثر را داشتند.  عنوان مقاله [English] Designing and Explaining Organizational Aspects of a Protective Organization Model against Psychological Traumas چکیده [English] Psychological trauma is an important factor treating human resource. Having a systematic model able to manage this type of trauma is an inspiring subject in human resource discussion. Hence, this research is aimed at des?@?1Ü??p explaining organizational aspects of a protective organization model against psychological traumas with dynamic and graceful variables as mediators. 114 academic and official experts were selected as sample group according to Delphi’s technique. This applied research followed descriptive survey and correlation method for data collection through questionnaires. The data was analyzed by LISREL and route analysis. The results indicated that all components of structural and content aspects of organizations as well as the type of communication and leadership style are effective on the management of psychological traumas. Components of the content aspect, including objectives and strategies were most effective, and technological aspects were the least effective factors. The type of structure was the most effective structural aspect, and the type of decision making was the least effective one. کلیدواژه‌ها [English] Psychological Traumas, Organizational Psychological Traumas, Employees’’ Protective Organization Against Psychological Traumas  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایانial" 0 کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب نگرشی به مدیریت اسلامی

ادامه مطلب

closeکتاب نگرشی به مدیریت اسلامی

کتاب نگرشی به مدیریت اسلامی، نوشته نویسندگانی چون هادی پورشافعی و عبدالرضا خدری خان آبادی، مدیریت در اسلام را هنر کشف استعدادها و فرایند تجهیز، تعلیم و هدایت نیروها در جهت اهداف سازمانی می‌داند که به تعالی انسان منجر می‌شود. هدف در مدیریت اسلامی، «انسان» و رشد او به­ سوی الله است. پس مدیریتی که زمینه رشد انسان را به سوی الله فراهم کند و مصادیق کتاب، سنت و سیر و روش پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) جهت رسیدن به اهداف یک نظام در ابعاد مختلف، همانند یک محور، مدار و قطب عمل کند، مدیریت اسلامی نامیده می­‌شود. همچنین در کتاب نگرشی به مدیریت اسلامی، مدیریت، هدف اساسی رشد انسان و تعالی وی است. انسانی که سیر استکمال و صعودی­اش در گرو قرب خداوندی است که معنی می‏‌یابد. هر بیان و گفتاری، هر نیّتی هر اقدام و رفتاری که سمت و سوی خداوند نداشته باشد، مطرود است. همه این‌ها، از او، برای او و بسوی اوست. فرهنگ اسلامی سرشار از مهم‌ترین روش‌های خوب مدیریت بوده و قدرت و تأثیر این مدیریت بسیار عالی است تا آنجایی که در عصر پیامبر اعظم (ص) و دوران ائمه معصومین (علیهم السلام) از جامعه‌ای فقیر و ناتوان که گرفتار جنگ‌های قبیله‌­ای بر سر مسائل کم‌ارزش قومی بود، جامعه­‌ای نوین و متعالی ساخت به طوری که طی مدت زمانی کوتاه بر بزرگ‌ترین امپراتوری‌­های زمان خود پیروز شد و تمدن عظیم و ماندگاری را بنیان گذاشت. به نظر می‌‏رسد مسأله نخست انسان امروز در این جهان متحول، توسعه پایدار و همه جانبه و رها‌ساختن از جهل و فقرآموزشی، تربیتی و فرهنگی است. بدیهی است رهایی از مشکلات و دست‌یابی به سطح قابل قبولی از پیشرفت، امکان‌پذیر نیست مگر با اندیشه، تفکّر و مدیریت صحیح. مدیریتی که ارزش‌ها و آرمان‌های تعالی جویانه دارد. در واقع بدون مدیریت صحیح، هرگونه تلاشی بیهوده خواهد بود. به همین دلیل و با پیچیدگی مسائل و گسترش روز‌افزون سازمان‌‏های با ماهیّت و اهداف گوناگون و چالش‏‌های آن، مدیریت بیش از پیش اهمّیّت یافته است. فهرست مطالبمقدمه فصل اول) ضرورت، تعاریف و ویژگی‌های مدیریت در اسلام مقدمه جایگاه و ضرورت مدیریت و رهبری از دیدگاه اسلام دلایل مدیریت از دیدگاه اسلام دلیل اول قرآن دلیل دوم: سنت و عترت دلیل سوم: حکم عقل دلیل چهارم: اجماع تعاریف مدیریت و مدیریت اسلامی مفهوم مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) الف) تدبیر ب) فرماندهی ج) قدرت د) رهبری جهان بینی اسلام و مدیریت مدیریت در اسلام: تعالی انسان و انسان کامل جایگاه انسان در اسلام، از منظر تربیت و مدیریت وی مقام و منزلت دانش و تفکر در اسلام مفهوم مدیریت در مطالعه سیر آفاقی و سیرانفسی سیرآفاق و انفس و مراتب سپاس نعمت‌های الهی مدیریت اسلامی و وجوه ممیزه آن از مدیریت رایج دیگر اهداف مدیریت در اسلام نگاهی دیگر به تعاریف مدیریت ویژگی‌های کلی مدیریت اسلامی مدیریت اسلامی و نظریه‌های مدیریت رایج مدیریت اسلامی، مدیریت ارزش‌های الهی نتیجه‌گیری فصل دوم) اهداف، پیش بایسته‌ها و اصول مدیریت اسلامی فصل سوم) تصمیم‌گیری نتیجه‌گیری فصل چهارم) برنامه‌ریزی فصل پنجم) سازماندهی فصل ششم) هدایت و رهبری فصل هفتم) انگیزش و مدیریت فصل هشتم) کنترل و نظارت، معطوف به نظارت الهی فصل نهم) لغزشگاه‌ها و آفات مدیریت فصل دهم) امام علی (ع) و مدیریت در نگاه امام فهرست منابع