جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert دانلود مقاله تحلیلی بر وضعیت مصرف انرژی در چارچوب آینده‌پژوهی

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله تحلیلی بر وضعیت مصرف انرژی در چارچوب آینده‌پژوهی

مقاله علمی و پژوهشی تحلیلی بر وضعیت مصرف انرژی در چارچوب آینده‌پژوهی مطالعه موردی مقاله ای است که در 20 صفحه و با 25 عنوان فهرست منابع منتشر شده است. در این مقاله علمی به موضوعات مصرف انرژی؛ پیش‌بینی؛ آینده‌پژوهی؛ شهرستان تبریز اشاره شده است دانشجویان دوره های دکترا و کارشناسی ارشد می توانند برای انجام رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد از این پژوهش علمی استفاده کنند.

more_vert سئوالات آزمون دکترای سال 97 کارآفرینی و آینده پژوهی

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای سال 97 کارآفرینی و آینده پژوهی

بانک مقالات ایران برای آشنایی هر بیشتر دانشجویان و علاقمندان سئوالات آزمون دکترای سال 97 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را منتشر می نماید   برای دریافت سئوالات آزمون دکترای رشته کارآفرینی و آینده پژوهی از جرم سال 97  از لینک زیر استفاده نمائید  

more_vert دانلود مقاله علمی و پژوهشی آینده پژوهی سرمایه فرهنگی

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله علمی و پژوهشی آینده پژوهی سرمایه فرهنگی

مقاله علمی و پژوهشی آینده پژوهی سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی به روش مدل سازی مقاله ای است که در 17 صفحه و با 41 عنوان فهرست منابع منتشر شده است  چکیدهآینده پژوهی فراتر از پیش‌بینی و به معنی هنرِ شکل دادن به آینده ‌است؛ به آن شکل که آینده را می‌خواهیم. امروزه تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه های زندگی، افزایش روز افزون وابستگی متقابل کشورها و ملل، تمرکز زدایی جوامع و نهادهای موجود که بدلیل گسترش فناوری اطلاعات شتاب بیشتری یافته است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر از تغییرات و آینده را برای دولتها و جوامع ایجاب می کند. یکی از مولفه های اساسی برای رویارویی با چالشها، آینده پژوهی است که دانشِ در برگیرنده تمام جنبه های مطالعه و پژوهش درباره آینده می باشد. آﻳﻨﺪه پژوهی سرمایه فرهنگی در خانواده از ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ارتباط ساختاری دارد. یکی از نیازهای اساسی توسعه یافتگی در هر جامعه، چینشِ تحولات آینده سرمایه فرهنگی است. به علت پررنگ بودن نقش خانواده در ایران و اهمیتِ روند تغییراتِ کارکردهای فرهنگی خانواده، لازم است سرمایه فرهنگی خانواده را بصورت دلخواه آینده پژوهی نمود و مسیر رسیدن به توسعه فرهنگی پایدار را تسهیل کرد. به این منظور، سنجه هایی جهت آینده پژوهی انتخاب و با توجه به وزنِ آنها، مدل سازی شده است. هدف این مقاله آینده پژوهی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ خانواده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺪل سازی است. از نظر هدف پژوهش ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ می باشد. روش پژوهش ترکیبی از روشهای کیفی و کمی بوده و ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﺮم اﻓﺰار23 spss و در ﺳﻄﺢ آﻣﺎر استنباطی از ﻧﺮم اﻓﺰار PLS[i] استفاده شده است. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری، مشخص کننده وزن و اهمیتِ سنجه هایی در مدل مفهومی شدند تا با برنامه ریزی هایی در جهت ارتقاء آنها، به آینده دلخواهِ سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی دست یابیم.

more_vert دانلود مقاله علمی و پژوهشی نقش سرمایه فکری در ارتقای عملکرد

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله علمی و پژوهشی نقش سرمایه فکری در ارتقای عملکرد

مقاله علمی و پژوهشی نقش سرمایه فکری در ارتقای عملکرد شرکت‌های دانش بنیان با رویکرد آینده پژوهی: یک پژوهش کیفی مقاله ای است که در 23 صفحه و با 52 عنوان فهرست منابع منتشر شده است. در این مقاله علمی به موضوعات سرمایه فکری؛ ارتقای عملکرد؛ شرکت های دانش بنیان؛ رویکرد آینده پژوهی اشاره شده است دانشجویان دوره های دکترا و کارشناسی ارشد می توانند برای انجام رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد از این پژوهش علمی استفاده کنند.

more_vert دانلود مقاله علمی و پژوهشی در مورد کیفیت تجار یادگیری و خلاقیت

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله علمی و پژوهشی در مورد کیفیت تجار یادگیری و خلاقیت

مقاله علمی و پژوهشی واکاوی رابطه کیفیت تجارب یادگیری و خلاقیت با رشد توانایی آینده پژوهی در دانشجویان مقاله ای است که در 10 صفحه و با 20 عنوان فهرست منابع منتشر شده است  چکیدهزمینه: یکی از وظایف دانشگاه ها، توانمند سازی دانشجویان در زمینه های مختلف از جمله شناخت و پژوهش درباره آینده است که این امر می تواند تحت تأثیر کیفیت تجارب یادگیری و خلاقیت آن ها باشد.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت تجارب یادگیری و خلاقیت با رشد توانایی آینده پژوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری انجام شده است.روشها: روش تحقیق، همبستگی است و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد ساری به تعداد 10527 نفر در سال تحصیلی 96-95 بودند که با استفاده از جدول مورگان نمونه­ ای با حجم370 بر اساس روش نمونه ­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ها از مقیاس های استاندارد کیفیت تجارب یادگیری نیومن (1990 )، خلاقیت تورنس (1990) و توانایی آینده پژوهی پارسا و همکاران(1390) استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه ها با اعتبار محتوا و پایایی آن با آلفای کرونباخ بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنف، رگرسیون و همبستگی پیرسون انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد 68 درصد از واریانس نمره توانایی آینده پژوهی توسط کیفیت تجارب یادگیری و خلاقیت تبیین شده است و کیفیت تجارب یادگیری با ضریب بتا 725/0=β بیشترین رابطه را با توانایی آینده پژوهی دانشجویان دارد. مقدار همبستگی ابعاد منابع کتابخانه­ای و کامپیوتری (601/0 =r)، محتوا و ارزشمندی دروس (729/0 =r)، انعطاف­پذیری یادگیری (502/0 =r)، کیفیت روابط رسمی و غیررسمی استاد دانشجو (659/0 =r) با رشد توانایی آینده پژوهی با 05/0> Sig تایید گردید. ابعاد سیالی(168/0 =r)، انعطاف­پذیری (733/0 =r)، ابتکار (38/0 =r)، بسط (614/0 =r)، با رشد توانایی آینده پژوهی با 05/0> Sig تایید گردید.نتیجه گیری: تجارب یادگیری و ابعاد آن شامل منابع کتابخانه­ای و کامپیوتری ، محتوا و ارزشمندی دروس ، انعطاف­پذیری یادگیری و کیفیت روابط رسمی و غیررسمی استاد دانشجو و همچنین خلاقیت و ابعاد آن شامل سیالی، انعطاف­پذیری، ابتکار و بسط با رشد توانایی آینده پژوهی رابطه مستقیم و معناداری دارد.

more_vert دانلود مقاله نقش شبکه های اجتماعی مجازی در راهبردهای یادگیری

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله نقش شبکه های اجتماعی مجازی در راهبردهای یادگیری

مقاله علمی و پژوهشی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و رشد توانایی آیندهپژوهی دانشجویان مقاله ای است که در 15 صفحه و با 45 عنوان فهرست منابع منتشر شده است. در این مقاله علمی به موضوعات شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و رشد توانایی آینده پژوهی اشاره شده است.

more_vert سئوالات آزمون دکترای مدیریت راهبردی و آینده پژوهی سال 1396

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای مدیریت راهبردی و آینده پژوهی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مدیریت راهبردی و آینده پژوهی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه آمار و کاربرد آن در مدیریت ، مبانی سازمان و مدیریت ، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ، بازاریابی پیشرفته و مدیریت استراتژیک پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سیاست پژوهی در فضای سیاستگذاری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سیاست پژوهی در فضای سیاستگذاری

مقاله علمی و پژوهشی" سیاست پژوهی در فضای سیاستگذاری " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سیاست پژوهی در فضای سیاستگذاری، روند سیاست پژوهی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب هنر آینده‌پژوهی کارآفرینان فاوا

ادامه مطلب

closeکتاب هنر آینده‌پژوهی کارآفرینان فاوا

کتاب هنر آینده‌پژوهی کارآفرینان فاوا نوشتۀ سعید رضائی و فاطمه عیوضی، به واکاوی زندگی شخصی، خانوادگی و شغلی کارآفرینان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و چگونگی آینده‌نگری کسب و کارهای کوچک پرداخته است. تفکر درباره‌ی آینده، زیر بنای همه‌ی تلاش‌های انسانی است. افراد به طور ضمنی یا عینی از مفهوم "آینده" استفاده می‌کنند. این تلاش‌ها شامل فعالیت‌هایی مثل برنامه‌ریزی، مدیریت، استراتژی، سیاست‌گذاری، رهبری و البته کارآفرینی می‌شود. از این رو، ارتباط بین آینده‌پژوهی و کارآفرینی، به عنوان حوزه‌های فعالیت انسانی، جهت تحقیقات جالب توجه است. کارآفرینان در زندگی شغلی منحصر بفرد خود با بکارگیری خلاقیت، در حوزه‌ی ابهام‌آمیز اقتصادی-اجتماعی به دنبال خلق ثروت ناشی از نوآوری هستند. در بیشتر موارد آن‌ها از وضعیت سایر مؤلفه‌های زندگی همچون سلامت (روانی و فیزیکی)، خانواده، اجتماع و... غافل هستند و گاهی پس از طی سالیان و گذر از مراحل سنی مختلف، لطمات جبران‌ناپذیری به خود، اطرافیان و حتی جامعه وارد می‌کنند. حال تصور نمایید که در این میان وضعیت کارآفرینان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، با نرخ بسیار بالای تغییرات و ابهامات عمیقی که وجود دارد، تا چه حد بغرنج و طاقت‌فرسا خواهد بود. کارآفرینان صنعت ارتباطات با پروژه‌ای بسیار سنگین مواجه‌اند که همان خلق آینده‌ی مطلوب برای زندگی شغلی و شخصی آن‌ها است. پس از سال‌ها پژوهش و تعامل با کارآفرینان این نتیجه به دست آمده است که آن‌ها بیشتر غرق در توسعه‌ی کاسبی خود شده‌اند و اگر هم در میان‌سالی یا حتی کهن‌سالی در حوزه‌ی کاری خود به موفقیتی دست یابند، شکست در زندگی شخصی و نارضایتی، آن‌ها را به جایی می‌رساند که یا یکسره به کار و کاسبی بیشتر پناه ‌می‌برند و به نوعی خود را در ورای صورت مسئله پنهان می‌کنند یا به کلی کار و کاسبی را رها و خود را به سرگرمی‌ها و لذت‌های افراطی مشغول می‌نمایند. در بخشی از کتاب هنر آینده‌پژوهی کارآفرینان فاوا می‌خوانیم: کارآفرینان جهت تحقق فرآیند آینده‌پژوهی فردی، فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که می‌توان آن‌ها را در سه دسته قرار داد: اول، تصویر (درک) آینده مطلوبشان به عنوان یک کارآفرین موفق است. سپس، مسیر دستیابی به آینده‌ی مطلوبشان را ترسیم می‌کنند. از سوی دیگر، به آینده‌های محتمل (جایگزین) نیز توجه دارند و هوشیارانه نسبت به تغییرات محیط خود عمل می‌کنند. اعمال این روش‌ها در آن‌ها، به دو صورت سیستماتیک و صریح یا شهودی/غریزی و ضمنی انجام می‌شود. در واقع، گاهی آگاهانه با توجه به شرایط موجود، از هر مرحله بهره می‌برند و به صورت سیستماتیک وارد فرآیند آینده‌پژوهی فردی می‌شوند. با این حال، در مواردی نیز بصورت غیرآگاهانه، ضمنی و با تکیه بر شهود خود، آینده را تجسم کرده و یا هدف‌گذاری نموده‌اند و بر مبنای تصویر یا هدف خود حرکت کرده‌اند. یافته‌ها بیانگر به کار گیری هر دو دسته روش‌های اکتشافی و هنجاری توسط کارآفرینان جهت ترسیم آینده‌شان است. مبنای روش‌های هنجاری، ارزش‌ها یا هنجارها است. بنابراین، در این نوع پیش‌بینی این سؤال مطرح است که چه آینده‌ای را می‌خواهند؟ یا اینکه چه چیزی برایشان مطلوب است؟ روش‌های ارزشی بیشتر مأموریت‌گرا هستند و با ارزیابی مقاصد، نیازها و تمایلات آینده شروع می‌شوند و به زمان حال باز می‌گردند. روش‌های ارزشی، آینده‌ی مطلوب و ممکن را مشخص می‌کنند تا بتوان بر مبنای آن برای زمان حال برنامه‌ریزی کرد. فهرست مطالب بخش نظریفصل اول: آینده‌پژوهیفصل دوم: کارآفرینیفصل سوم: آینده‌پژوهیبخش عملی1. 1 شکل گیری آینده‌نگری در کارآفرینان1. 2. ابزارهای آینده‌نگری کسب و کارهای کوچک1. 3. ابزارهای آینده‌نگری فردی

more_vert کتاب هنر آینده‌پژوهی کارآفرینان فاوا

ادامه مطلب

closeکتاب هنر آینده‌پژوهی کارآفرینان فاوا

کتاب هنر آینده‌پژوهی کارآفرینان فاوا نوشتۀ سعید رضائی و فاطمه عیوضی، به واکاوی زندگی شخصی، خانوادگی و شغلی کارآفرینان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و چگونگی آینده‌نگری کسب و کارهای کوچک پرداخته است. تفکر درباره‌ی آینده، زیر بنای همه‌ی تلاش‌های انسانی است. افراد به طور ضمنی یا عینی از مفهوم "آینده" استفاده می‌کنند. این تلاش‌ها شامل فعالیت‌هایی مثل برنامه‌ریزی، مدیریت، استراتژی، سیاست‌گذاری، رهبری و البته کارآفرینی می‌شود. از این رو، ارتباط بین آینده‌پژوهی و کارآفرینی، به عنوان حوزه‌های فعالیت انسانی، جهت تحقیقات جالب توجه است. کارآفرینان در زندگی شغلی منحصر بفرد خود با بکارگیری خلاقیت، در حوزه‌ی ابهام‌آمیز اقتصادی-اجتماعی به دنبال خلق ثروت ناشی از نوآوری هستند. در بیشتر موارد آن‌ها از وضعیت سایر مؤلفه‌های زندگی همچون سلامت (روانی و فیزیکی)، خانواده، اجتماع و... غافل هستند و گاهی پس از طی سالیان و گذر از مراحل سنی مختلف، لطمات جبران‌ناپذیری به خود، اطرافیان و حتی جامعه وارد می‌کنند. حال تصور نمایید که در این میان وضعیت کارآفرینان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، با نرخ بسیار بالای تغییرات و ابهامات عمیقی که وجود دارد، تا چه حد بغرنج و طاقت‌فرسا خواهد بود. کارآفرینان صنعت ارتباطات با پروژه‌ای بسیار سنگین مواجه‌اند که همان خلق آینده‌ی مطلوب برای زندگی شغلی و شخصی آن‌ها است. پس از سال‌ها پژوهش و تعامل با کارآفرینان این نتیجه به دست آمده است که آن‌ها بیشتر غرق در توسعه‌ی کاسبی خود شده‌اند و اگر هم در میان‌سالی یا حتی کهن‌سالی در حوزه‌ی کاری خود به موفقیتی دست یابند، شکست در زندگی شخصی و نارضایتی، آن‌ها را به جایی می‌رساند که یا یکسره به کار و کاسبی بیشتر پناه ‌می‌برند و به نوعی خود را در ورای صورت مسئله پنهان می‌کنند یا به کلی کار و کاسبی را رها و خود را به سرگرمی‌ها و لذت‌های افراطی مشغول می‌نمایند. در بخشی از کتاب هنر آینده‌پژوهی کارآفرینان فاوا می‌خوانیم: کارآفرینان جهت تحقق فرآیند آینده‌پژوهی فردی، فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که می‌توان آن‌ها را در سه دسته قرار داد: اول، تصویر (درک) آینده مطلوبشان به عنوان یک کارآفرین موفق است. سپس، مسیر دستیابی به آینده‌ی مطلوبشان را ترسیم می‌کنند. از سوی دیگر، به آینده‌های محتمل (جایگزین) نیز توجه دارند و هوشیارانه نسبت به تغییرات محیط خود عمل می‌کنند. اعمال این روش‌ها در آن‌ها، به دو صورت سیستماتیک و صریح یا شهودی/غریزی و ضمنی انجام می‌شود. در واقع، گاهی آگاهانه با توجه به شرایط موجود، از هر مرحله بهره می‌برند و به صورت سیستماتیک وارد فرآیند آینده‌پژوهی فردی می‌شوند. با این حال، در مواردی نیز بصورت غیرآگاهانه، ضمنی و با تکیه بر شهود خود، آینده را تجسم کرده و یا هدف‌گذاری نموده‌اند و بر مبنای تصویر یا هدف خود حرکت کرده‌اند. یافته‌ها بیانگر به کار گیری هر دو دسته روش‌های اکتشافی و هنجاری توسط کارآفرینان جهت ترسیم آینده‌شان است. مبنای روش‌های هنجاری، ارزش‌ها یا هنجارها است. بنابراین، در این نوع پیش‌بینی این سؤال مطرح است که چه آینده‌ای را می‌خواهند؟ یا اینکه چه چیزی برایشان مطلوب است؟ روش‌های ارزشی بیشتر مأموریت‌گرا هستند و با ارزیابی مقاصد، نیازها و تمایلات آینده شروع می‌شوند و به زمان حال باز می‌گردند. روش‌های ارزشی، آینده‌ی مطلوب و ممکن را مشخص می‌کنند تا بتوان بر مبنای آن برای زمان حال برنامه‌ریزی کرد. فهرست مطالببخش نظریفصل اول: آینده‌پژوهیفصل دوم: کارآفرینیفصل سوم: آینده‌پژوهیبخش عملی1. 1 شکل گیری آینده‌نگری در کارآفرینان1. 2. ابزارهای آینده‌نگری کسب و کارهای کوچک1. 3. ابزارهای آینده‌نگری فردی

more_vert مقاله طراحی الگوی آینده‌پژوهی در توسعه‌ی منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی الگوی آینده‌پژوهی در توسعه‌ی منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی آینده‌پژوهی در توسعه‌ی منابع انسانی (مورد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) " مقاله ای است در 23 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آینده‌پژوهی؛ توسعه‌ی منابع انسانی؛ شایستگی‌های منابع انسانی؛ الگوی آینده‌پژوهی پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر، با محوریت دانش آینده‌پژوهی و مبتنی بر یک رویکرد تعالی‌مدار در توسعه‌ی منابع انسانی آینده‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده است. براساس یک چارچوب نظام‌مند، عوامل و مؤلفه‌های اثرگذار بر آماده‌سازی توسعه‌ی منابع انسانی برای آینده‌ی سپاه تبیین و تعیین گردیده است. نتایج تحقیق، نشان‌گر روابط حاکم بر عوامل و مؤلفه‌های اثرگذار بر آماده‌سازی، توسعه‌ی منابع انسانی آینده‌ی سپاه و تبیین مبانی نظری آینده‌پژوهی با تأکید بر توسعه‌ی منابع انسانی می‌باشد که به‌عنوان برجسته‌ترین منبع راهبردی، سازمان سپاه، مدیران و محققان آینده‌ی منابع انسانی را یاری می‌نماید. عنوان مقاله [English] Futurological Model in Human Resource Development (Case: Sepah) چکیده [English] This research has been carried on according to futurology based on a promotional approach for future human resources in Sepah. This research is mainly intended to design a futurological model for the development of human resources based on a systematic framework in order to explain and identify the importance of effective factors and components of human resource in Sepah. The research followed an explanatory, inferential survey method. Statistical universe of the research included Imam Hosein Comprehensive University, the headquarters for modification and promotion of Sepah, and the divisions of education, human resource, strategic planning at general staff of Sepah. The results lead to a future study model for future human resource development in Sepah and identified the relation between factors influencing human resource preparation and development in future, as well as explaining theoretical basis for future studies. This will be regarded as the main strategic resource for Sepah, its managers and researchers کلیدواژه‌ها [English] Futurology, Human Resource Development, Competencies of the Islamic Revolution Guard Corps (Sepah)'s Future Human resources دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert فراخوان نخستین کنگره آینده‌پژوهی و چشم اندازسازی شهری ایران

ادامه مطلب

closeفراخوان نخستین کنگره آینده‌پژوهی و چشم اندازسازی شهری ایران

فرایند اجرایی برگزاری نخستین کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم اندازسازی شهری ایران با انتشار فراخوان برگزاری کنگره به طور رسمی کلید خورد. دبیر کمیته اجرایی کنگره گفت: تولید سرفصل سیاست‌های کلی توسعه شهری، احصاء متغیرهای اصلی راهبردهای چشم‌انداز توسعه شهری، ترسیم تصویر انواع آینده‌ها از وضعیت شهری ایران و تبادل‌های تجاری موفق ملی و بین‌المللی از جمله اهداف اصلی این کنگره است. به گزارش روز یکشنبه دبیرخانه نخستین کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی ایران، سید علی موسوی نور افزود: کنگره مذکور با حضور مقامات ارشد نظام قوا و مدیران عالی کشور، مدیران شهری، دانشگاهیان، دانش آموختگان، متخصصان و کارآفرینان حوزه شهری، بارویکرد آینده نگاری و چشم انداز سازی و با ایجاد فضایی علمی برای ارائه دستاوردهای نوین فکری، با همکاری دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران و بیش از ۳۰ دانشگاه سراسر کشور و کمیته چشم انداز شهری مجمع تشخیص مصلحت نظام، دی‌ ماه آغاز به‌کار می کند و تا حصول دستیابی به‌ تمامی ماموریت‌های علمی ادامه دارد. همچنین در حاشیه این کنگره نمایشگاهی با عنوان "دستاوردهای سند ۱۴۰۴ با نگاهی به شهرهای آینده" برپا خواهد شد که شهرداری ­های نمونه هر استان در آن به ارائه دستاودها و برنامه ­های آینده شهری خواهند پرداخت. در فراخوان این کنگره آمده است: آینده پژوهی در فرایند توسعه و برنامه ریزی کشور، جایگاه ویژه ای دارد که ضرورت تدوین چشم اندازهای آینده شهری و راهبردهای آن را رقم می‌زند. هدف غایی آینده پژوهی شهری حفظ و توسعه رفاه جامعه و گسترش ظرفیت‌ها و کیفیت زندگی شهری است. این هدف از طریق تفکر معطوف به آینده انجام می‌پذیرد. لذا در آینده‌پژوهی، به زمان حال نیز می‌پردازیم؛ زیرا عملی که در زمان حال اتفاق می‌افتد، به آینده شکل می‌دهد. همچنین در بخش دیگر این فراخوان با اشاره به اینکه در عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات که با عدم قطعیت، نوآوری و تغییرات سریع همراه است، ضرورت دارد نسبت به تحولات و چشم‌انداز آینده شهرها برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد، تاکید شده که پیچیدگی و چند بعدی بودن مسائل شهر با رشد فناوری و مباحث جهانی شدن به مراتب بیشتر شده و عدم قطعیت شرایط و احتمال وقوع آینده‌های گوناگون بر دشواری تصمیم‌گیری در مسائل شهری افزوده است. در چنین شرایطی تصمیم‌گیری برای مسائل شهری و برنامه ریزی برای آینده به مراتب دشوارتر شده است. به‌علاوه ضرورت مشارکت ذینفعان در ترسیم آینده‌های مطلوب و تدوین چشم‌اندازهای شهری بر اساس نظرات آنها، از دیگر چالش‌های پیش روی برنامه‌ریزی شهری معاصر است. در این فراخوان از همه پژوهشگران، استادان، دانشجویان، مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دعوت شده با ارائه مقاله و مشارکت در ارتقاء کیفیت علمی کنگره همکاری کنند. مقالات منتخب توسط شورای علمی با رعایت موازین و استاندارهای لازم در یکی از نشریات علمی پژوهشی راهبردی منتشر خواهد شد. سایت www.icuv.ir برای کسب اطلاعات بیشتر برای حضور کنگره و ارسال مقالات و دستاوردهای علمی و پژوهشی معرفی شده است. کنگره آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران به همت مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه تهران در دی ماه امسال در محل برج میلاد تهران آغاز می‌شود.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سازمانهای رسانه ای آینده و مدل حفظ کارکنان دانشی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سازمانهای رسانه ای آینده و مدل حفظ کارکنان دانشی

مقاله علمی و پژوهشی" سازمانهای رسانه ای آینده و مدل حفظ کارکنان دانشی " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سازمانهای رسانه ای آینده و مدل حفظ کارکنان دانشی ، آینده پژوهی ، انواع رسانه ، آینده منابع انسانی ، محتوای رسانه های آینده و فرم رسانه آینده اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی در مورد معیارهای ارزیابی عملکرد

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی در مورد معیارهای ارزیابی عملکرد

مقاله علمی و پژوهشی طراحی اقتضایی معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی: بررسی فلسفی و تئوریک مقاله ای است که در 26 صفحه و با 74 عنوان فهرست منابع منتشر شده است  حسابداری مدیریت در عرصه های رقابتی کنونی، از طریق بهبود در فرایند تصمیم گیری و مدیریت اعضاء یک سازمان و آینده پژوهی جامعه پیرامونی به خلق ارزش سازمانی کمک می‌نماید. وظیفه حسابداری مدیریت اندازه گیری و تهیه اطلاعات (مالی و غیر مالی) مورد نیاز به نحوی است که فعالیت مدیران را هدایت نموده، رفتارهای مناسب را برانگیخته و ارزش‌های مورد نیاز برای دست‌یابی به اهداف استراتژیک سازمان را خلق و پشتیبانی نماید (رهنمای رودپشتی 1387الف؛ 38). سنجش عملکرد و اتخاذ تصمیمات استراتژیک و آینده نگرانه با هدف بقاء، تداوم فعالیت و بهبود مستمر از موضوعات با اهمیت در مدیریت هزینه استراتژیک است. تغییرات مداوم و سریع محیط و تأثیرات فراوان آن بر کلیه جنبه­های کسب و کار باعث شده است تا حسابداران مدیریت به عنوان بازوی مدیریت به طور مستمر و هم گام با آن خود را با رویکردهای آینده نگرانه تغییر داده و نقش خود را به عنوان پارادایمی نوین و پویا در ادامه تکامل دانش حسابداری ایفا نماید. در این مقاله ابتدا به بررسی فلسفی و تئوریکی نقش حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد نیروهای سازمان و عوامل تأثیرگذار محیط (زمینه)، و شرایط اقتضائی در ارزیابی عملکرد شامل عدم اطمینان محیط خارجی، راهبرد سازمان، فن آوری­ها، ساختارهای سازمانی و اندازه واحدهای تجاری پرداخته و سپس نوآوری­های معیارهای ارزیابی عملکرد در کسب و کار نوین را با رویکرد آینده پژوهی معرفی و بررسی می­نماییم. چنین نتیجه گیری شده است که بایستی جهت طراحی و بکارگیری معیارهای عملکرد مناسب و پویا، به عوامل زمینه‌ای و اقتضایی توجه نموده و در نظر داشته باشیم که هیچ یک از معیارهای عملکرد در همه شرایط و زمینه­ها به طور کامل مناسب و مطلوب نمی باشند، لذا بایستی از رویکردهای آینده نگرانه در این فرآیند پویا بهره جست

more_vert مقاله چشم‌انداز نظام اقتصاد بین‌الملل: رویکرد آینده پژوهی

ادامه مطلب

closeمقاله چشم‌انداز نظام اقتصاد بین‌الملل: رویکرد آینده پژوهی

مقاله علمی و پژوهشی " چشم‌انداز نظام اقتصاد بین‌الملل: رویکرد آینده پژوهی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 44 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نظم اقتصاد بین‌الملل، نظام پولی جهانی، حکمرانی جهانی، آینده‌پژوهی، نظام- جهانی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله بررسی چشم‌انداز تغییر و تحولات احتمالی در عرصه اقتصاد بین‌الملل با رویکردی بین‌رشته‌ای و آینده‌نگر است. فرضیه مقاله این است که مطابق تجربه قرون‌ گذشته، با ورود بازیگران جدید به عرصه اقتصاد جهانی، تضعیف موقعیت اقتصاد رهبری‌کننده و جابجایی در قدرت سیاسی- امنیتی و وقوع بحرانی مالی- اقتصادی بزرگ تغییراتی اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی جهانی ( نوع نظام تسویه حساب‌های بین‌المللی و ذخیره جهانی و نوع مدیریت بازارهای مالی جهانی و نهادهای جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول) پیش می‌آید. این فرضیه با استناد به داده‌های برآورد شده معتبر درباره موقعیت اقتصادی قدرت‌های بزرگ و جا‌بجایی در نظم امنیتی – سیاسی جهان در دهه‌های آینده به آزمون گذاشته شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که آمریکا قدرت هژمونیک خود را طی سال‌های آینده از دست خواهد داد و چین جای آن را خواهد گرفت. این جابجایی در قدرت به علاوه بحران بزرگ مالی سال 2008 موجب تحولاتی مهم در اقتصاد بین‌الملل از جمله تغییر نظام تسویه حساب‌های بین‌المللی و جایگزینی ذخیره جهانی جدیدی به جای دلار و همینطور تغییر نظام حکمرانی جهانی خواهد شد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

ادامه مطلب

closeسئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 2- سئوالات مبانی سازمان و مدیریت 3 – سئوالات اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 4 – سئوالات نظریه‌های کارآفرینی 5 – سئوالات تئوری های نوآوری 6 – سئوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته شما کاربران عزیز می توانید دفترچه کامل سئوالات آزمون را به همراه پاسخنامه آزمون از طریق لینک زیر دریافت نمائید

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آینده پژوهی در مورد سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آینده پژوهی در مورد سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی ایران

مقاله علمی و پژوهشی آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ایران مقاله ای است که در 22 صفحه و با 22 عنوان فهرست منابع منتشر شده است  چکیدهصنعت حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیرهای فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد. بدون وجود شبکه حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگان مطلوب تصور رشد و توسعه عمومی کشور غیرممکن بنظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از دو روش آینده پژوهی، تحلیل ساختاری و سناریونگاری ابتدا به شناسایی عوامل کلیدی موثر بر سرمایه گذاری و تامین مالی پرداخته و سپس سناریوهای آتی پیش روی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل ونقل ریلی (بخش ماشین آلات و تجهیزات) تدوین خواهند شد. داده های اولیه تحقیق با استفاده از مصاحبه با مدیران و خبرگان صنعت حمل ونقل ریلی و مرور ادبیات و پیشینه ی تحقیق جمع آوری گردید و در قالب پرسشنامه خبره سنجی و با استفاده از نرم افزار میک مک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از میان چهل عامل موثر، شانزده عامل با اهمیت شناسایی گردید و با تجزیه و تحلیل نرم افزار میک مک در نهایت سه عامل کلیدی موثر تحریم های اقتصادی، تورم و سیاست های پولی و مالی مشخص گردید. این عوامل به عنوان عوامل پایه های اصلی در تدوین سناریو در ادامه مورد استفاده قرار گرفتند. مجموعه وضعیت های محتمل این عوامل توسط خبرگان معین گردید و هفت حالت عدم قطعیت برای آنها در نظر گرفته شد و وارد نرم افزار سناریو ویزارد گردید. با تحلیل های انجام شده توسط نرم افزار سناریو ویزارد، پنج سناریو با سازگاری بالا ارائه گردید و سپس براساس نظرات خبرگان، دو عامل کلیدی موثر تحریم های اقتصادی و سیاست های پولی و مالی که دارای اهمیت و عدم قطعیت بالا شناسایی شدند بعنوان محورهای تدوین سناریوهای آتی قرار گرفته و چهار سناریو برای آینده سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ارائه گردید.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آینده شناسی دولت و رسانه

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آینده شناسی دولت و رسانه

مقاله علمی و پژوهشی" آینده شناسی دولت و رسانه " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آینده شناسی دولت و رسانه ، جامعه شبکه ای ، شبکه مجازی ، آینده پژوهی ، کنترل اطلاعات ، برابری اطلاعاتی و عصر روشنگری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله ارائه الگوی تعدیل منابع انسانی با رویکرد مبتنی بر ساخت آینده شغلیِ

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه الگوی تعدیل منابع انسانی با رویکرد مبتنی بر ساخت آینده شغلیِ

مقاله علمی و پژوهشی ارائه الگوی تعدیل منابع انسانی با رویکرد مبتنی بر ساخت آینده شغلیِ کارکنان مقاله ای است که در 17 صفحه و با 36 عنوان فهرست منابع منتشر شده است. در این مقاله علمی به موضوعات برنامه ریزی منابع انسانی؛ تعدیل کارکنان؛ عوامل رفتاری؛ عوامل ساختاری؛ عوامل فردی؛ سیستم اطلاعات منابع انسانی؛ پوشش حمایتی و دلفی فازی اشاره شده است دانشجویان دوره های دکترا و کارشناسی ارشد می توانند برای انجام رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد از این پژوهش علمی استفاده کنند.

more_vert کتاب پژوهش کاربردی در تعلیم و تربیت

ادامه مطلب

closeکتاب پژوهش کاربردی در تعلیم و تربیت

از آن‌جایی که معلمان و مدیران در نوک پیکان سازمان آموزش و پرورش کشور قرار گرفته‌اند، تنها با مسلح شدن به دیدگاه‌های پژوهشی و آشنایی با روش‌های اقدام‌پژوهی و حس ضرورت آن می توانند واقعیت‌ها و پدیده‌های محیط کاری خود را بشناسند و در راستای نیازهای جامعه، اقدام به تغییر و اصلاح خود و سازمانشان نمایند. شاید بتوان گفت عنوان معلم، محقق و پژوهنده تنها با آموختن علم، احکام و نتیجه‌گیری های آن نیست، بلکه درک ماهیت آن در عمل و انجام وظیفه مشخص می‌شود. نگاهی است به فرآیند پژوهش عملی در تعلیم و تربیت و حاصل سال‌ها تدریس نگارنده در دوره‌های آموزش عالی ضمن خدمت معلمان و مراکز تربیت معلم و دانشگاه‌هاست. بر این اساس در کتاب، نخست مروری بر روند تحقیقات آموزش صورت گرفته و سپس اهمیت نگارش طرح پژوهشی بیان شده است. نیز از اندازه‌گیری و ارزش‌یابی و مفاهیم آماری سخن رفته است. نگاهی به اقدام‌پژوهی، مراحل انجام یک طرح مبتنی بر اقدام‌پژوهی؛ بیان مساله و شواهد؛ گردآوری اطلاعات؛ انتخاب، اعتبار بخشی و اجرای راه‌حل؛ نتیجه‌گیری و شواهد؛ و پیشنهادها از دیگر مباحث کتاب هستند.