مقالات رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی
مقاله مطالعه تأثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص‌های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد
تاریخ 19 مرداد 1398 ساعت 16:22:21
کد خبر: 002090
مقاله مطالعه تأثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص‌های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه تأثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص‌های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد" مقاله ای است در 14 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به سبک زندگی،مادران باردار، رشد جسمانی،نوزاد،دور سر؛ قد نوزاد، وزن نوزاد پرداخته شده است

چکیده مقاله

شاخص های رشدی نوزادان از موارد مهم در ارزیابی و مراقب تهای دوران بارداری است که تأثیر بسزایی در زندگی پس از تولد متولدین دارد. ازاین رو، شناخت عوامل مرتبط با آن امری مهم و ضروری است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف، بررسی ارتباط سبک زندگی مادران باردار بر شاخص های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد انجام گرفت. این پژوهش 28 سال) مراجعه کننده به بیمارستان /1±5/ همبستگی توصیفی – مقایسه ای بر روی 412 زن باردار (با میانگین سنی 6 مهدیة تهران به صورت مقطعی و میدانی انجام گرفت. افراد به روش در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با و اطلاعات مربوط به شاخص های رشدی نوزادان از پروندة پزشکی موجود در (LSQ) استفاده از پرسشنامة سبک زندگی مقایسه شد. آزمون NCHS بیمارستان مهدیة تهران استخراج و ثبت شد. سپس شاخ صهای رشدی با نورم استاندارد مستقل و تک نمونه و همبستگی پیرسون به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، کیفیت t آماری سبک زندگی زنان باردار مورد مطالعه، در حد متوسطی گزارش شد. همچنین مقایسة شاخص های وزن، قد تفاوت که نشان از .(P≤0/ نشان داد ( 05 NCHS معناداری را در مقطعی از بازه های زمانی پس از تولد در مقایسه با هنجار پایین تر بودن این هنجار در نوزادان ایرانی در قیاس با هنجار جهانی است. از طرف دیگر، دور سر نوزادان تفاوت با توجه به یافته های پژوهش در خصوص سبک زندگی و فعالیت بدنی متوسط در .(P=0/ معناداری را نشان نداد ( 18 زنان باردار، احتمالاً توصیة مادران به انجام فعالیت بدنی بیشتر و بهبود کیفیت تغذیة آنها بتواند سبک زندگی آنها را ارتقا دهد و از این طریق بتوان شاخص های رشدی نوزادان را بهبود بخشید

عنوان مقاله [English]

The effect of pregnancy life style on physical growth of post term

چکیده [English]

Neonatal growth indices are one of the important issues in the assessment

and care of pregnancy which have significant effects on the life after birth.

Therefore, it is important to recognize their related factors. The aim of this

study was to investigate the relationship between pregnant women's lifestyle

and physical growth indices in newborns. This descriptive-comparative

study was conducted on 412 pregnant women (mean age 28.1±5.6 years)

who referred to Mahdieh Hospital in Tehran by a cross-sectional and field

method. Subjects were selected by convenience sampling method. Data were

collected and recorded by Lifestyle Questionnaire (LSQ) and information

about the growth indices of newborns from their medical records in Tehran

Mahdieh Hospital. Then, growth indices were compared with NCHS

standard norm (P≤0.05). Independent and one-sample t tests and Pearson

correlation were used to analyze the data. According to the results, the

quality of lifestyle in pregnant women was reported to be moderate. Also, a

comparison of weight and height indices showed a significant difference in

the time intervals after birth in comparison with the NCHS norm (P≤0.05)

which indicated that this norm was lower than the global norm in Iranian

infants. On the other hand, no significant difference was observed in the

head circumference (P=0.18). Considering the findings of this study on

lifestyle and moderate physical activity in pregnant women, mothers are

recommended to have more physical activity and to improve their nutritional

quality so that they can promote their lifestyle and thereby improve the

growth indices of newborns.

کلیدواژه‌ها [English]

Head circumference, height, Lifestyle, weight

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: