more_vert مقاله طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور

دانلود فایل

closeمقاله طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور" مقاله ای است در 45 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت استراتژیک؛ کنترل استراتژیک؛ عوامل کلیدی؛ ارزش‌های فرهنگی؛ دستگاه‌های فرهنگی؛ ایران پرداخته شده است چکیده مقاله تحقیق حاضر، به‌منظور طراحی و ارایه‌ی الگویی مناسب برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور انجام شده است. این مقاله، با ارایه‌ی تعاریف، مفهوم‌سازی و مرور بر مبانی علمی و نظری مفهوم کنترل استراتژیک در سازمان‌ها پرداخته و مدل مناسب خود را درخصوص کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور ارایه کرده است که مدل پیشنهادی، در نوع خود بی‌نظیر و از جنبه‌ی خلاقیت و نوآوری، در کشور منحصربه‌فرد است. محققین با تهیه پرسشنامه‌ای که دربرگیرنده‌ی شاخص‌ها و عوامل اصلی ساختار مدل پیشنهادی می‌باشد و پایایی آن براساس روش آلفای کرونباخ به‌میزان 8/98% محاسبه شده است، اقدام به توزیع پرسش‌نامه و جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز نموده و مراحل تجزیه‌وتحلیل آن را با استفاده از روش توصیفی با تکیه بر عوامل اصلی سازنده به انجام رسانده‌اند و متدولوژی خود را در چهار گام تشریح کرده‌اند. جامعه‌ی آماری مورد نظر، 6 دستگاهِ بزرگ فرهنگی کشور بوده و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی از نوع قرعه‌کشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای بوده است و در بخش میدانی، از پرسش‌نامه‌ی فوق که قبلاً روایی آن تأیید گردیده، استفاده شده است. پس از تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی، فرضیه‌های پژوهش آزمون و تأیید گردیده و در پایان میزان برازش الگوی کنترل استراتژیک، با استفاده از مدل تحلیل مسیر سنجیده و الگوی مفهومی تحقیق، به تأیید نهایی رسیده است. بعد از برازش الگوی مفهومی در مدل نهایی تحقیق، 9 عامل اصلی مؤثر بر فرایند کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور به‌دست آمد که عبارتند از: ارزش‌های محوری؛ فرایند برنامه‌ریزی؛ عوامل کلیدی؛ شایستگی و مسؤولیت‌پذیری کارکنان؛ سازمان‌دهی؛ تخصیص منابع؛ کنترل عملیاتی؛ کنترل راهبردی و اقدام اصلاحی. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که هر چه قدر دستگاه‌های فرهنگی کشور در تدوین استراتژی‌های خود فعال باشند، در اجرای آن نیز فعال خواهند بود؛ هر چه دستگاه‌های فرهنگی کشور برنامه‌های مدون بیش‌تری داشته باشند، ارزیابی عملکرد آنان راحت‌تر به دست می‌آید و در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های فرهنگی کشور بیش‌تر به برنامه‌های اجراء شده توجه می‌شود. عنوان مقاله [English] Designing and Explaining Strategic Control Paradigm for Country's Cultural Systems چکیده [English] Strategic control is a main duty of organizations executives at strategic level, in which the principal variables or vital factors of organization's success are ldentified and are carefully and consistenty monitored by the organization's senior decision makers. Strategic control precedes managerial control, supporting organization's long-term objectives, strategies, and missions. In this article, the strategic control paradigm of country's cultural organizations is presented and examined through integrity and route analysis methods, using the data gathered from a number of cultural systems. Results indicate that the data gathered properly fits with the strategic control paradigm of the country's culfural systems and values of the paradigm fitness parameters including GFI, NFI, MRSEA and other parameters calculated proves the merit of the conceptual paradigm fitness proposed by the researchers and country's cultural senior executives can utilize this paradigm to strategically control their organizations. کلیدواژه‌ها [English] Strategic Control, Strategic management, Success Key Factors, organizational culture دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران

دانلود فایل

closeمقاله بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران (تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی طی سال‌های 1358 تا 1387، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) " مقاله ای است در 27 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رضایت شغلی؛ تحلیل محتوا؛ تحلیل ثانوی؛ پایان‌نامه؛ دانشگاه پرداخته شده است چکیده مقاله بررسی رضایت شغلی، به‌عنوان یک ابزارجمع‌آوری اطلاعات اصلی در سازمان‌ها عمل می‌کند و مدیران را قادر می‌سازد تا از این طریق اولاً بخش‌ها یا گروه‌های کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند و ثانیاً مسایل و مشکلات را اولویت‌بندی کرده و ثالثاً ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نماید تا بدین‌وسیله بتوانند موجب بهبود شکاف بین وضع موجود و شود. کارکرد دانشگاه‌ها در زمینه‌ی رضایت شغلی به دو بخش مشخص آموزشی (تربیت نیروی ماهر و متخصص) و پژوهشی (اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها) قابل تقسیم است. اهمیت کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها، محققان را بر آن می‌دارد تا به بررسی و تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌ی جهانگردی بپردازند. هدف اصلی این مقاله، ارایه مدلی پژوهشی متکی بر تحقیقات انجام‌شده‌ی کی نیکی و همکاران(2002)، تسینگ (2004)و باولینگ و هامون(2008) و با استفاده از نتایج تحقیقات رضایت شغلی در ایران خواهد بود. بر این اساس، به تحلیل محتوای 238 پایان‌نامه‌ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی ایران طی سال‌های 86-1358 خواهد پرداخت. نوع تحقیق، استفاده از اطلاعات موجود و روش تحقیق، تحلیل محتوا و تحلیل ثانوی می‌باشد. داده‌های تحقیق، با مراجعه به پایگاه اینترنتی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (وابسته به وزارت علوم، فن‌آوری و تحقیقات) استخراج و جمع‌آوری گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار Spss در محیط Windows و روش‌های آماری شامل تحلیل توصیفی (یک متغیره و دو متغیره) استفاده گردید. متغیرهای هشتگانه‌ی مستقل تحقیق حاضر، شامل: جنس، تعدادصفحات، برخورداری از چکیده، مقطع تحصیلی، رشته و گرایش تحصیلی، نوع دانشگاه، سازمان پژوهشی و زمان دفاع از پایان‌نامه می‌باشند. گرایش‌های پژوهشی رضایت شغلی، به‌عنوان متغیر وابسته در نظر بوده که در قالب چهار گرایش (موضوع) اصلی و موضوعات فرعی طبقه‌بندی شده‌اند. نتایج نهایی در قالب پنج بخش مهم: مشارکت جنسی، میان‌رشته‌ای بودن، میان‌سازمانی بودن، رشد زمانی و گرایش‌های چهارگانه‌ی رضایت شغلی تنظیم و جمع‌بندی شده است. عنوان مقاله [English] The Study of Job Satisfaction Researches in Iran Content Analysis of Higher Education Dissertations (1358-87) چکیده [English] Studying job satisfaction is used as a means for collecting data in organizations. This enables the managers, first, to compare vicarious work groups and departments, and second, to categorize the problems, and third, to identify the employees' expectations and perceptions. In turn, they will be able to decrease the gap between status quo and the desired situation. The function of universities with regard to job satisfaction can be divided into two main groups; that is, educational function (training experts and skillful people), and research functions (including research projects and dissertations). The significance of the second function has made the researchers analyze the content of the dissertations on subjects such as tourism. Based on several researches conducted in this field, including researches on job satisfaction, the researchers intended to provide a research model. To do so, the contents of 238 dissertations written during 1358 to 1386 in the public universities ofIranwere analyzed. Content analysis and secondary research were applied to analyze the information. SPSS statistical analysis was applied for conducting content analysis by explanatory, both univariate and bivariate researches. The final outcomes of the research were classified into five important classes of gender participation, being interdisciplinary, being inter-institutional, time factor, and the four inclinations of job satisfaction کلیدواژه‌ها [English] Job Satisfaction, Content Analysis, Secondary Analysis, Dissertation, university دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی

دانلود فایل

closeمقاله معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی

   مقاله علمی و پژوهشی " معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 13 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث منابع انسانی؛ نظام منابع انسانی تحقیقات؛ تأمین منابع انسانی؛ بکارگیری؛ آموزش و توسعه؛ ارزیابی عملکرد؛ جبران خدمات؛ نگه‏داری منابع انسانیپرداخته شده است چکیده مقاله انسان، ثمره‏ی بی همتای خلقت و تکامل است، قدرت تفکر و حس کنجکاوی، او را وامی‌دارد تا به تفکر درباره‏ی جهان و نیروهای بیرون از کنترل خود بپردازد. بشر در طول قرن‌های متمادی به توضیح پدیده‌های طبیعی در جهان پرداخته است که قابل قبول به نظر می‌رسیدند؛ اما به‏تدریج به وجود یک نظم و قاعده و رابطه‏ی علت و معلولی در جهان پی برد. بنابراین، برای کشف علت و بررسی وجود چنین نظمی به اقدامات گوناگون دست زد و با تکیه بر شواهد تجربی، گام‌های مهمی در جهت کشف حقایق علمی برداشت. به‏تدریج، روش‌های استدلال گوناگون برای حل مسایل نامعلوم ارایه روش‌های علمی پایه‌گذاری شد. سرانجام تحقیق و پژوهش و فعالیت‌های تحقیقاتی به شکلی نظام‌مند پدیدار گشت و به تبع آن، پژوهشگران به‏عنوان محوری‌ترین عامل تحقیق و پژوهش هدایت و رهبری این عرصه را به عهده گرفتند. در این مقاله ضمن بررسی انواع مدل‌های منابع انسانی که در آن پژوهشگران با عنوان منابع انسانی تحقیقات نامیده می‌شوند، اقدام به استخراج مدل‌های مطرح در یک طیف جنبه‌های سخت و نرم استوری تا مدل بالندگی در مدیریت منابع انسانی، زیرسیستم‌های مورد نظر مطالعه و در نهایت مدل مورد نظر با زیرسیستم‌های فرعی تأمین، به‏کارگیری، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات و نگه‏داری منابع انسانی ارایه شده است عنوان مقاله [English] Introducing the Method of Human Resource Management Researches in a Military Organization چکیده [English] Human is a unique fruition of creation and evolution. Curiosity sense impels him to think about world and powers that are out of his control. Long centuries human tried to describe natural phenomenon in the world that seemed justifiable. But, human gradually found orders and rules as well as a cause and effect relationship in the world. Then, in order to discover and research this effect and such an order, he did different activities. He also in order to discover scientific facts, with confidence in personal experiences and experemental evidents, put much studies in his paces. Gradually, diverse reasonings provided for resoulotion of obscure problemes, and it became a basis for scientific methods. Therefore, research activities emerged in a systemic model and resultantly researchers appeared as the most important factors in research. In this essay, different kinds of human resources models will be surveyed. In research scope, researchers perceive as human resources of research. In this realm, we extracted provided models from the hard and soft Storey model to development model in human resources management; subsystems will be studied and finally, mentioned model along with subsystems, supply, application, education and development, performance appraisal, service compensation and human resources maintenance will be provided.  کلیدواژه‌ها [English] : Human Resources, Research Human Resources System, Supplying Human Resources, application, Education and Development, performance appraisal, Service Compensation, Human Resources Maintenance دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ی منابع انسانی (استادان دانشگاه) مبتنی بر نگرش فطرت‌گرا و توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه

دانلود فایل

closeمقاله طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ی منابع انسانی (استادان دانشگاه) مبتنی بر نگرش فطرت‌گرا و توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ی منابع انسانی (استادان دانشگاه) مبتنی بر نگرش فطرت‌گرا و توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه" مقاله ای است در 32 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توسعه منابع انسانی؛ نگرش فطرت‌گرا؛ توسعه ارتباطات چهارگانه؛ رفتار اثربخش؛ توسعه منابع انسانی فطرت‌گرا؛ فطرت‌گرایی منابع انسانی؛ ارتباطات چهارگانه پرداخته شده است چکیده مقاله توسعه‌ی منابع انسانی به‌عنوان شاخه‌ای از مدیریت منابع انسانی، هم‌اکنون مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران رشته‌ی مدیریت قرار گرفته است. در این تحقیق، رابطه‌ی رفتار اثربخش به‌عنوان متغیر وابسته با متغیرهای «نگرش فطرت‌گرا»، «توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه (ارتباط فرافردی، ارتباط درون‌فردی، ارتباط میان‌فردی و ارتباط برون‌فردی) و توسعه‌ی منابع انسانی به‌عنوان متغیرهای شناور و مستقل، در قالب یک الگوی مفهومی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. فرضیه‌های تحقیق عبارتند از: 1. نگرش فطرت‌گرا بر توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه‌ی استادان دانشگاه مؤثر است. 2. توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه، بر توسعه‌ی منابع انسانی (استادان دانشگاه) مؤثر است. 3. توسعه‌ی منابع انسانی، بر رفتار اثربخش استادان دانشگاه مؤثر است. در این تحقیق، با استفاده از ادبیات موجود، متغیرهای مورد نظر بررسی و سپس با تهیه‌ی ابزار سنجش و تعیین روایی (محتوایی و سازه) و دریافت پایایی کل به‌میزان93/0، پرسش‌نامه‌های تحقیق از طریق 164 نفر از استادان دانشگاه‌های حوزه‌ی علوم انسانی و اجتماعی شهر تهران تکمیل شد. در به‌کارگیری تکنیک آماری تحقیق، با استفاده از روش تحلیل مسیر، مؤلفه‌های سنجش متغیرها با «مدل اندازه‌گیری» یا تحلیل عاملی تأییدی و آزمون رابطه‌ی بین متغیرها با استفاده از «معادله‌ی ساختاری» یا مدل علّی از طریق نرم‌افزار LISREL یافته‌های تحقیق به‌دست آمد و در نتیجه، الگوی مفهومی تحقیق دارای نیکویی برازش و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر «توسعه‌ی منابع انسانی» تحت تأثیر متغیرهای «توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه» و «نگرش فطرت‌گرا» بر «رفتار اثربخش» استادان دانشگاه مؤثر است. براساس نتایج حاصل از این تحقیق که با تأکید بر توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه و نگرش فطرت‌گرایی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته است، پیشنهادهایی در قالب سه بخش مجزا: الف ـ پیشنهاد به مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و مسئولان دانشگاهی، ب‌ـ پیشنهاد به استادان دانشگاه و ج ـ پیشنهاد به محققین آینده ارایه شده است. علاوه بر این، با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیشنهادهای اساسی در سه بعد ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای (فرهنگ‌سازی) به‌منظور تقویت نگرش فطرت‌گرایی و توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه‌ی استادان دانشگاه‌ها، وزارت علوم و دانشگاه‌ها در ایجاد زمینه‌های قانونی، ترغیبی و فرهنگ‌سازی داده شده است و هم‌چنین به استادان دانشگاه نیز پیشنهاد شده است که با تقویت این‌گونه نگرش در وجود خود، موجب رفتار اثربخش آنان گردد. عنوان مقاله [English] Design and Presentation of Professors’ Human Resources Development Model Based on Innate Approach and Quadru-Skills Promotion چکیده [English] Human resources development has been regarded as one of human resources management branches by management thinkers and professionals. In following research the relationship between the effective behavior as a dependent variable and innate approach variables, quadru-skills promotion including superpersonal, intrapersonal, interpersonal and extrapersonal relationships and human resources development as independent variables has been discussed and studied within a suggestive model. Hypothesises are: 1. Innate approach has an impressive effect on professors’ quadru-skills promotion. 2. Quadru-skills promotion may be effective on professors’ human resources development. 3. Human resources development has an effect on professors’ effective behavior. Using current literature helped us in studying the variables, then through the methodology phaze evaluation measures provided us a 93% coefficient of reliability within our questionnaire content and structure. 164 of universities professors in Tehran with humanities and social sciences tenden cies were used for this research implementhing path analysis method in our statistical research. LISREL software was used to make our conceptual model so that bringing a goodness of fit embracing measuring the variables through confirmatoy factor analysis methodology and defining the relationships among variables by using structural equation and casual models. The results show that the variable “human resources development” within the effects of variables “quadru-skills development” and “innate approach” is impressive on the professors’ effective behavior. There are 3 suggestions based on this research findings offered to the officials at ministry of sciences, research and technology, universities professors and future researchers. These suggestions embrace structural, behavioral and contextual aspects making a defined culture for the improvement of professors’ quadru-skills promotion and also other related subjects such as the memembers of ministry of sciences, research and technology in order to make conventional, motivational and cultural contexts brining an effective behavior for them کلیدواژه‌ها [English] Human Resources Development, Innate Approach, Quadru-skills Promotion, Effective Behavior, Innate, Human Resources Innatism, Quadru-relations دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران

دانلود فایل

closeمقاله متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران" مقاله ای است در 19 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استفاده از آموزش؛ تفویض اختیار؛ شیوه‌های عقلایی؛ توانمندسازی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله، کوشش شده است به استناد داده‌های پژوهش، "نقش فرهنگ در انتخاب الگوی تدوین استراتژی"، متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی در ایران ارایه گردد. در گونه‌شناسی استراتژی‌های فرهنگ، نقطه‌ی مرجع استراتژیک با نگرش به علوم اجتماعی و نگرش به فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است. می‌توان تدوین استراتژی بر مبنای فرهنگ را در دو بُعد جداگانه مورد بررسی قرار داد. نحوه‌ی نگرش به علوم اجتماعی مشتمل بر نگرش عقلایی و نگرش شهودی (منطبق با الگوی اشنایدر و بارسو) و در بُعد فرهنگ سازمانی مشتمل بر فرهنگ منعطف و غیرمنطعف (منطبق با دست‌آوردهای مطالعه‌ی هافستد) تنظیم شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، الگوی موقعیت گرایی (نگرش غیر منعطف به فرهنگ و نگرش عقلایی به علوم اجتماعی) الگوی مناسب جهت تدوین استراتژی در ایران‌شناسی پیشنهاد گردید. بر این اساس، با توجه به استراتژی فرهنگ، استراتژی توانمندسازی کارکردگرا برای ایران پیشنهاد می‌گردد. عنوان مقاله [English] The Methodology of Making and Implementing Empowerment Strategy of Human Resource in the Cultural Ground of Iran چکیده [English] This article intends to provide a model for the methodology of making and implementing empowering strategy inIran, based on the data analysis of a research entitled: "the role of culture in selecting the model of strategy making". In the typology of cultural strategies, the strategic referential point is considered with a view to social sciences and culture. Strategy making based on culture can be considered from two different aspects. Social view contains rational and intuitive approaches (in line with the models of Schneider and Barso). The other aspect is related to organizational culture containing flexible and nonflexible culture (in line with the findings of Hofestede's studies). The results of this research indicated that situation-oriented model (flexible attitude to culture and rational attitude towards social sciences) can be the best for the study ofIran. Accordingly, based on cultural strategy, functionalist empowering strategy is suggested for the study ofIran. کلیدواژه‌ها [English] Training, empowerment, Rational Method دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی الگوی توسعه استراتژی‌های منابع‌انسانی مبتنی بر مدیریت ریسک های منابع انسانی

دانلود فایل

closeمقاله طراحی الگوی توسعه استراتژی‌های منابع‌انسانی مبتنی بر مدیریت ریسک های منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی توسعه استراتژی‌های منابع‌انسانی مبتنی بر مدیریت ریسک های منابع انسانی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استراتژ های مدیریت منابع انسانی، مدیریت ریسک منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر ریسک پرداخته شده است چکیده مقاله اخیراً موضوع مدیریت ریسک بعنوان رویکردی نو در عرصه علوم مدیریت از جمله مدیریت استراتژیک مطرح و در‌حال گسترش می‌باشد. سئوال اصلی این است که فرایند «طراحی استراتژیهای منابع انسانی با محوریت ریسکهای منابع انسانی» و تقدم و تأخر مراحل آن چگونه است؟ این مقاله بدنبال شناخت مدلی است که از شناسایی ریسک های منابع انسانی برای توسعه استراتژی‌های مدیریت‌منابع انسانی بهره بگیرد. بدین‌منظور از روش تحلیل مضمون برای استخراج مولفه‌های مدل و برای سطح‌بندی و روشن شدن تقدم‌و‌تأخرمولفه‌ها، از روش الگوسازی ساختاری‌–‌تفسیری استفاده شد بطوریکه در‌حدکفایت با مطالعه مدلها و مطالعات قبلی مرتبط با موضوع، داده‌ها جمع آوری و تعداد 199 مفهوم اولیه کدگذاری شد که پس از تحلیل آنها 26 مضمون فرعی و در نهایت 12 مضمون اصلی و 15 نوع رابطه فرایندی بین مضامین استخراج گردید که بر آن اساس مدل مفهومی اولیه ترسیم شد. در ادامه مولفه‌های مدل به‌کمک روش مدلسازی ساختاری تفسیری و بهره‌گیری از نظرات 12 نفر از اساتید دانشگاهی در رشته مدیریت منابع انسانی، اعتباریابی و سطح‌بندی گردید. یافته‌ها ضمن اعتباربخشی به تمامی 12 مولفه مدل، ارتباط بین آنها را در 8 سطح نشان داد که در نهایت با تحلیل و جمع‌بندی ارتباط فرایندی بین مولفه ها، مدل نهایی ترسیم گردید. عنوان مقاله [English] Designing a HR Risk based model for Developing Human Resource Strategies چکیده [English] Recently, the issue of risk management has been raised and expanding as a new approach in the field of management science, including strategic management. HRM is also considered as a reliable sponsor for the continuous growth of companies. The main question is that the process of "designing human resource strategies with a focus on human resources risks", and the priority of its stages? Therefore, this paper seeks to understand the model in which HR risk management is used to develop HRM strategies. In order to extract the components of the model, the Thematic Analysis was used and the ISM method was used for leveling and clarifying the Transposition of these components. As Sufficient By studying the previous models and studies, the data were collected and then, by coding the texts, extracting the contents, finding the components of the model and the initial conceptual model was drawn up. In the following the elements were validated and ranked by using the ISM and utilizing expert opinions. The findings, while validating all of the 12 components of the model in 8 levels. Finally, the final model was drawn by analyzing and summarizing the relationship between the elements of the model and their precedence. کلیدواژه‌ها [English] "Human Resources Management Strategies", "Human Resources Risk management", "Strategic Risk-Based Planning" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شناسایی شیوه‌های مستندسازی و انتقال تجربه‌های (حرفه‌ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان

دانلود فایل

closeمقاله شناسایی شیوه‌های مستندسازی و انتقال تجربه‌های (حرفه‌ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی شیوه‌های مستندسازی و انتقال تجربه‌های (حرفه‌ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان" مقاله ای است در 28 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مستند‌سازی؛ تجربه؛ تجربه‌نگاری؛ مدیریت دانش؛ انتقال تجربه پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مطالعه یافتن راهکارهای مناسب برای مستند‌سازی تجربه‌ها و انتقال آنها در دانشگاه اصفهان است تا بر اساس نتایج آن کمیسیون تحول اداری سازمان اقدام به تصمیم گیری نماید. از این منظر مستندسازی تجربه‌های سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم در حوزه مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش به شیوه کیفی است جامعه آماری تحقیق را تمام استادن و اعضای هیئت علمی همه دانشکده‌های دانشگاه اصفهان تشکیل می‌دهند. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که حمایت دستیاری و در گام بعد وجود کارگاه‌های آموزشی از تأثیرگذارترین عوامل در انتقال تجربه‌ها به‌شمار می‌روند و همچنین تأثیر فرایند پژوهشی و مقاله‌ای در رده اول و مکتوب‌کردن تجربه و تجربه نگاری در رده دوم از تأثیرگذارترین عوامل در مستند‌سازی تجربه‌های اعضای هیئت علمی به‌شمار می‌روند. برای تحقق عملی این نتایج، انتخاب یکی از مدیریت‌های سازمان به عنوان الگو توصیه شده است تا ضمن مستند‌سازی، اشکال‌های رفع‌شده و روش‌های به‌دست‌آمده به کل سازمان تعمیم یابد. عنوان مقاله [English] Identification of the Methods of Documentation and Transferring the Professional Skills of the Experienced Faculty Membersto Young Faculty Membersat Esfahan University چکیده [English] This research is intended to explore appropriate solutions for documentation and transference of experience at Esfahan University for decision-making by the official change committee. Documentation of the experience seem to be a vital step in knowledge management. This is a qualitative research whose population includes all faculty members at all faculties in Esfahan University. Data is collected by interviews. The results indicated that assistance as well as instructive workshops are the most important instruments in transferring experience. Moreover, the effects of research processes and writing down the experience are most import factors of documentation respectively. Choosing one of the departments of the organization as a sample unit can lead us to correct the problems after documentation in order to generalize it. کلیدواژه‌ها [English] Documentation, Experience, Writing Down Experience, Transferring Experience   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی روابط بین سرمایه‌ اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایه ‌انسانی در نظام آموزش عالی

دانلود فایل

closeمقاله بررسی روابط بین سرمایه‌ اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایه ‌انسانی در نظام آموزش عالی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی روابط بین سرمایه‌ اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایه ‌انسانی در نظام آموزش عالی" مقاله ای است در 19 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه اجتماعی؛ سرمایه‌ انسانی؛ مشارکت سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله آموزش عالی نقش مهمی در بازشکل‌دهی و تغییر پایدار در جامعه دارد. در این فرایند عوامل مهمی همچون سرمایة اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایة انسانی نقش‌آفرینی می‌کنند. بنابراین، هدف جستار مورد نظر، بررسی اثرات سرمایه‌ اجتماعی بر مشارکت سازمانی به‌همراه نقش سرمایه‌ انسانی بین کارکنان دانشگاه نوشیروانی بابل بوده است. جامعه‌ مورد نظر، کارکنان دانشگاه (180 نفر) بوده و نمونه‌ مورد نظر بر اساس جدول مورگان با توجه به روش تصادفی ساده (113 نفر) انتخاب شده است. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه‌ استاندارد سرمایه‌ اجتماعی ناهاپیت و گوشال با پایایی (85/0)، پرسشنامه‌ سرمایه‌ انسانی نادری با پایایی (87/0) و پرسشنامه‌ مشارکت سازمانی دنیسون با پایایی (90/0) و روایی آن براساس نظر متخصصان برای هر سه ابزار، مناسب گزارش شده است. روش تجزیه‌وتحلیل با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و نمونه معادلات ساختاری انجام پذیرفته است. نتایج، حاکی از تأثیر سرمایه‌ اجتماعی بر مشارکت سازمانی و سرمایه‌ انسانی است؛ همچنین، سرمایه‌ انسانی بر مشارکت سازمانی اثر داشته است. عنوان مقاله [English] An Appraisal of the Relationship between Social Capitals, Institutional Partnership, and Human Capital in Higher Education System چکیده [English] Higher education plays an important role in the reformation and constant change in societies. This process includes factors such as social capital, institutional partnership and human capital. This research is intended to investigate the effects of social capitals on institutional partnership along with human capital in Noushirvani University at Babul. Research population included all employees at this university (180 emloyees) from whom 110 were selected as the sample group by Morgan table. Two social capital questionnaires along with a single institutional partnership questionnaire were applied as research instruments. LISREL and structural equation modeling were used for data analysis. The results indicated that social capital were effective on institutional partnership and human capital. Human capital turned out to be effective on institutional partnership. کلیدواژه‌ها [English] Social capitals, human capital, Institutional Partnership دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارائه‌ مدلی برای پیش‌بینی سطح معنویت در سازمان با رویکرد شبکه‌ عصبی مصنوعی

دانلود فایل

closeمقاله ارائه‌ مدلی برای پیش‌بینی سطح معنویت در سازمان با رویکرد شبکه‌ عصبی مصنوعی

 مقاله علمی و پژوهشی " ارائه‌ مدلی برای پیش‌بینی سطح معنویت در سازمان با رویکرد شبکه‌ عصبی مصنوعی" مقاله ای است در 30 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث معنویت؛ معنویت در سازمان؛ شبکه عصبی مصنوعی؛ شرکت گاز پرداخته شده است چکیده مقاله رشد روزافزون تمایل به معنویت در محیط کار، به ایجاد پارادایم جدیدی در علم سازمانی منجر شده و مزایای برآمده از ایجاد محیط کار معنوی، کانون توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. از این‌رو، با توجه به اهمیت موضوع معنویت در محیط کار، هدف این پژوهش، ارایه‌ مدلی برای پیش‌بینی سطح معنویت در سازمان با رویکرد شبکه‌ عصبی مصنوعی است. در این مطالعه، از روش پژوهش توصیفی- اکتشافی استفاده شده است. جامعه‌ آماری این پژوهش کلیه‌ کارکنان شرکت گاز استان یزد به تعداد 585 نفر بوده‌اند. با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌ای شامل 140 نفر (26 زن، 114 مرد) از کارکنان شرکت گاز انتخاب شدند و پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته متشکل از 46 پرسش در چهار سطح: فردی، گروهی، سازمانی و معنویت در سازمان تدوین شد و پس از آزمون روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع شد. نتایج حاصل از چهار نمونه شبکه عصبی، مشخص شد که عوامل رویه‌های سازمانی شامل: احساس کمک‌کردن شرکت به جامعه در کارکنان، توجه به نیازهای معنوی کارکنان، برگزاری دوره‌های آموزشی معنوی در سازمان و گزینش کارکنان بر مبنای فلسفه‌ معنویت محورشرکت، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر معنویت در سازمان کارکنان شرکت گاز استان یزد است. عنوان مقاله [English] Designing a Model for Predicting Spiritual Levels in Organizations Through Artificial Neural Network (ANN) چکیده [English] Rapid progress in the intention towards spirituality has resulted in presenting a new paradigm in organizational science. Its advantages relate to establishing a new spiritual working atmosphere which has drawn the attention of many researchers. Due to the importance of spirituality in working environment, this research is intended to design a model for predicting spirituality through artificial neural network. This is a descriptive-exploratory research whose population contained all the employees of Yazd Gas Company (585 employees). The sample group included 140 subjects (26 women, 114 men), being exposed to a researcher-made questionnaire of 46 questions at individual, organizational, spiritual and group levels. The reliability and validity of the questionnaire had already been confirmed. The results indicated that factors relating to organizational processes including employees’ perception of the company’s sympathy with people, considering the spiritual needs of the employees, holding spiritual instructive classes, and selecting the employees on the basis of spiritual oriented philosophy turned out to be the most effective ones. کلیدواژه‌ها [English] Spirituality, Spirituality in Organizations, artificial neural network (ANN) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .