more_vert مقاله تبیین تاثیر منتورینگ بر جانشین پروری: با تمرکز بر طرح توسعه فردی

دانلود فایل

closeمقاله تبیین تاثیر منتورینگ بر جانشین پروری: با تمرکز بر طرح توسعه فردی

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین تاثیر منتورینگ بر جانشین پروری: با تمرکز بر طرح توسعه فردی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جانشین پروری؛ منتورینگ؛ طرح توسعه فردی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این پژوهش، تبیین تأثیر منتورینگ بر جانشین‌پروری با تمرکز بر طرح توسعه‌ی فردی است. برای تبیین این موضوع، از مدل ستاره‌ای هفت‌نقطه‌ی جانشین‌پروری راثول استفاده شده است. در مرحله‌ی ششم این مدل، پس از مشخص‌شدن وجود شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، ابزار مناسبی که می‌تواند این شکاف را پر کند، طرح توسعه‌ی فردی و روش یا شیوه‌ی مناسب برای اجرای طرح توسعه‌ی فردی، منتورینگ است. جامعه‌ی آماری این پژوهش 400 نفر از کارکنانی هستند که در مرکز تحقیقات مخابرات ایران دوره‌های آموزشی و تخصصی را برای بهبود و ارتقای مهارت خود گذرانده‌اند و نمونه‌ی پژوهش، مطابق با فرمول کوکران 200 نفر می‌باشد. روش پژوهشی، توصیفی همبستگی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده است. آزمون فرضیه‌های پژوهشی براساس روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که کارکردهای توسعه‌ی کار راهه‌ی شغلی و مدل‌سازی نقش می‌توانند در اجرای طرح توسعه‌ی فردی مثمرثمر باشند؛ ولی کارکردهای روانی‌اجتماعی نمی‌توانند تأثیری بر طرح توسعه‌ی فردی داشته باشند. عنوان مقاله [English] The Effect of Mentoring on Succession Planning: Focusing on Individual Development Plan چکیده [English] This research is aimed at explaining the effect of mentoring on succession planning focusing on individual developing plan. Raoul’s seven-pointed star model was used for the explanation of this issue. After the identification of the gap between the present situation and that of the desired one in the sixth phase, mentoring with individual development planning was recognized as the best tool for filling it. Research population included 400 employees who have taken the specific instructions for increasing their skills in Telecommunication Company of Iran. According to Cochran Formula, the sample group included 200 subjects. For collecting data for this descriptive correlative research, questionnaires were designed. Hypotheses were tested by structural equation modeling. The results indicated that the functions of career development and role modeling can be effective in the execution of individual development plan.  کلیدواژه‌ها [English] succession planning, Mentoring, Individual Development Plan دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی

دانلود فایل

closeمقاله طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ریسک منابع انسانی؛ رویکرد کیفی؛ تحلیل مضمون؛ نرم‌افزار Nvivo پرداخته شده است چکیده مقاله منابع انسانی به‌عنوان منبع حیاتی موفقیت بیشتر سازمان‌ها، دیرزمانی است که مورد بحث و بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. با وجود توجه فزاینده به این حوزه‌ی پژوهشی، منابع انسانی اکثراً تحت عنوان سرمایه‌های مولد ارزش نگریسته شده‌ و جز معدودی موارد استثنا، ریسک‌های مربوط به  آن به‌صورت سامان‌مند مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، در پژوهش حاضر دیدگاهی چندبُعدی و کل‌نگر به مبحث ریسک منابع انسانی اتخاذ شده است. از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی یکی از سازمان‌های مطرح در صنعت برق کشور، به شناسایی ابعاد چندگانه، ریسک‌های منابع انسانی، مؤلفه‌های این ابعاد و شاخص‌های معرف آنها پرداختیم. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی و گلوله‌برفی، مصاحبه با خبرگان تا حد اشباع نظری ادامه یافت. داده‌های برآمده از مصاحبه‌ها با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و نرم‌افزار Nvivo تحلیل شد و پایایی کدگذاری‌های مصاحبه‌ها توسط ضریب درون موضوعی کاپا مورد تأیید قرار گرفت. در نتیجه‌ی تحلیل داده‌ها، 4 مضمون اصلی، 12 مضمون فرعی و 49 مفهوم در رابطه با ریسک‌های منابع انسانی سازمان مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت. عنوان مقاله [English] Designing and Explaining a Framework for Identification and Classification of Human Resource Risks: Application of Qualitative Approach چکیده [English] Human resource has long been considered as a vital resource for success in most organizations. In spite of this attention, it has always been regarded as a value producer capital. Except for few cases, the risks relating to human resource have not been studied systematically. This research is intended to have a general look at risks relating to human resource. Aspects and components of these risks are studied in an important company at power industry by having semi-structured interviews with human resource expert groups selected by non-probability judgment sampling method. The interviews were continued through snowball and theoretical saturation method. The dada was analyzed by NVIVO software through content analysis. The reliability of the coding was confirmed by Kappa inter-rater reliability coefficient. The study resulted in four main themes, 12 secondary themes, and 49 concepts relating to the risks of human resource. کلیدواژه‌ها [English] Human Resource Risks, Qualitative Approach, Content Analysis, Nvivo software دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی

دانلود فایل

closeمقاله بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه‌ی اجتماعی؛ انگیزش مدیریتی؛ ادارات دولتی پرداخته شده است چکیده مقاله عملکرد مدیران به‌عنوان یکی از مؤثرترین عامل، در موفقیت یا شکست سازمان‌ها معرفی می‌شود. تحقیقات ثابت نموده است مدیرانی که دارای سطح بالاتری از انگیزش مدیریتی هستند، در انجام وظایف خود موفق‌تر عمل می‌کنند. هدف این تحقیق، بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و انگیزش مدیریتی است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه‌ی آماری آن، متشکل از مدیران شاغل در ادارات دولتی استان فارس است. نمونه‌، متشکل از 10 اداره‌ی کل می‌باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و کلیه‌ی مدیران این ادارات به‌صورت تمام‌شماری به تعداد 119 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. از مدل ناهاپیت وگوشال در سنجش سرمایه‌ی اجتماعی و از مقیاس تکمیل جمله‌ی ماینر در سنجش انگیزش‌مدیریتی، در قالب پرسش‌نامه‌ای حاوی 66 سؤال استفاده شده است. داده‌ها با استفاده ازضریبهمبستگیپیرسونورگرسیون چندمتغیرهتحلیل شده‌اند. نتایج، از رابطه‌ی مثبت و معنادار بین سرمایه‌ی اجتماعی و ابعاد آن با انگیزش‌مدیریتی حکایت دارد یعنی اینکه با بالا بردن سرمایه‌ی اجتماعی در مدیران، می‌توان به بالا بردن انگیزش مدیریتی و درنتیجه عملکرد بهتر آنان کمک نمود. عنوان مقاله [English] An Assessment of Relationship between Social Capital and Managerial Motivation چکیده [English] Managers’ performance as an important factor plays an essential role in the success or failure of organizations. Reaches show that managers with higher level of motivation are more successful in performing their jobs. This is a survey research whose population include managers in the public offices in Fars province. 10 general offices were selected randomly whose employees numbered 119 people. Social capital model and Miner’s open-ended sentences in the form of a 66-item questionnaire were applied to collect data. The data was analyzed by Pierson correlation coefficient and multivariate regression. The results indicated that there are significant meaningful relationship between social capital and managerial motivation. It means that promoting social capital can promote managerial motivation. In turn, it can improve their performance. کلیدواژه‌ها [English] Social capital, Managerial Motivation, Public Offices دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

دانلود فایل

closeمقاله طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح" مقاله ای است در 26 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توسعه؛ منابع انسانی؛ توسعه‌ی منابع انسانی؛ نیروهای مسلح پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر به‌منظور ارایه‌ی الگوی توسعه‌ی منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح، صورت پذیرفته است. روش تحقیق به‌لحاظ هدف، کاربردی و به‌لحاظ ماهیت، توصیفی‌پیمایشی است. برای دست‌یابی به متغیرهای اثرگذار، ضمن مطالعه‌ی مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق، مؤلفه‌ها و متغیر‌های مدل تحقیق طراحی و اعتبار سنجی گردید و با استفاده از نظرات خبرگان دانشگاهی و فرماندهان ارشد سازمان مورد مطالعه، متغیرهای مدل پژوهش با اعتبار بالایی (93%) به تأیید رسید. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای مؤثر بر توسعه‌ی منابع انسانی سازمان مورد مطالعه، عبارتند از: عوامل سازمانی، شامل: نظام جذب و به‌کارگماری، نظام آموزش، نظام تربیت و پرورش، نظام ارزش‌یابی عملکرد، نظام ارتقا، نظام حقوق، بازنشستگی و ویژگی‌های سازمان؛ عوامل فردی، شامل: انگیزه‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی و عوامل زمینه‌ای شامل: محیط نزدیک و محیط دور. عنوان مقاله [English] Designing and Explaining a Model for Human Resource Development in a Military Organization چکیده [English] This research is intended to design a model for human resource management in a military organization. This applied research follows a descriptive survey method. Studying the theoretical bases of the issue and the previously conducted researches, to find the effective variables, the ingredients and elements of the model were designed. Referring to academic scholars and high-ranking commanders of the organization, the variables of the model were approved highly (93 percent). The data was analyzed through SPSS. The results indicated that the effective variables on human resource development included organizational factors: attraction and employment, educational system, training system, performance evaluation system, promotion system, salary system, and retirement; organizational characteristics: individual motivation and personal characteristics; and background factors: close environment and distant environment. کلیدواژه‌ها [English] Development, human resource, Human Resource Development, Armed forces دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان

دانلود فایل

closeمقاله تاثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان" مقاله ای است در 28 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت استعداد؛ نگه‌داشت استعدادها؛ توسعه‌ی استعدادها؛ بهره‌وری نیروی انسانی؛ سازمان‌های دولتی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی تأثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی‌همبستگی می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شده و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه‌ی آماری پژوهش، کلیه‌ی کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمان را دربر می‌گیرد و نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای منظم بوده و تعداد 330 نفر به‌عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های همبستگی پیرسون، جزئی، رگرسیون گام‌به‌گام و آزمون رتبه‌بندی فریدمن) استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌های مدیریت استعداد و بهره‌وری نیروی انسانی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مدیریت استعداد و زیرمتغیرهای آن؛ یعنی، جذب استعدادها، نگه‌داشت استعدادها، توسعه‌ی استعدادها و بهره‌وری نیروی انسانی، رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد و ابعاد نگه‌داشت استعدادها و توسعه‌ی استعدادها می‌توانند بهره‌وری نیروی انسانی را در سازمان‌های دولتی شهر کرمان پیش‌بینی کنند. عنوان مقاله [English] The Effects of the Aspects of Talent Management on Human Resource Productivity in the Public Organizations in Kerman چکیده [English] This research is intended to assess the effects of the aspects of talent management on human resource productivity in Kerman. This is an applied descriptive correlation research which follows a survey method. The research population contains all the employees at public organizations in Kerman from among whom 330 subjects were selected through systematic stratified sampling. Both descriptive and inferential statistical methods were used for analyzing the data (Pierson correlation test, step by step regression test, Friedman Ranking tests). The results indicated that there is a significant positive relationship between talent management and its elements including attracting talented people, maintenance, and human resource productivity, and can predict aspects of maintaining talented employees and promoting productivity in the public organizations. کلیدواژه‌ها [English] talent management, Talent Maintenance, Talent Development, Human Resource Productivity, Public Organizations دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی

دانلود فایل

closeمقاله نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه اجتماعی، تسهیم دانش، جهاد دانشگاهیپرداخته شده است چکیده مقاله دانش به‌عنوان جزء اصلی سرمایه‌ی فکری سازمان‌ها مطرح است. سرمایه‌ی اجتماعی، یکی از قابلیت‌ها و دارایی‌های مهم هر سازمان است که می‎تواند به آن سازمان در خلق و تسهیم دانش بسیار کمک کند و در مقایسه با سازمان‌های دیگر مزیّت سازمانی پایدار به‌وجود آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش در بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی است. نوع پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، از نوع توصیفی و به‌لحاظ اجرا پیمایشی بوده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، کلیه‌ی مدیران ستادی و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی است که تعداد 200 نفر شامل 58 نفر مدیر ستادی و 142 نفر کارشناس ستادی به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق، دو پرسش‌نامه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و تسهیم دانش است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش تحلیل مسیر از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار Lisrel و Spss صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مدل اولیه، با داده‌های این پژوهش برازش مناسبی دارد. همچنین سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش در میان مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی تأثیر معناداری دارد. عنوان مقاله [English] The Role of Social Capital in Sharing Knowledge Among the Managers and Headquarter Experts of Jihad Daneshgahi چکیده [English] Knowledge is now the main ingredient of the thought capital of organizations. Social capital is also an important asset of organizations which can create and share knowledge and help them propose competitive advantages. This research is intended to assess the role of social capital in sharing knowledge among managers and experts of Jihad Daneshgahi headquarter. This applied descriptive research follows a survey method. All headquarter managers and experts of Jihad Daneshgahi among whom 200 people were selected randomly as the sample group (58 managers and 142 experts) make up research population. Two questionnaires of social capital and knowledge sharing made up research instruments. Data analysis was conducted through route analysis and structure equation modeling using LISREL and SPSS software. The results indicated that the early model was consistent with the data of this research. Social capital came out to be effective in knowledge sharing among managers and experts. کلیدواژه‌ها [English] Social capital, Knowledge sharing, Jihad Daneshgahi, Managers and Experts دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اولویت‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های کارکنان نهاد‌های انقلابی با رویکرد ارزشی

دانلود فایل

closeمقاله اولویت‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های کارکنان نهاد‌های انقلابی با رویکرد ارزشی

مقاله علمی و پژوهشی " اولویت‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های کارکنان نهاد‌های انقلابی با رویکرد ارزشی" مقاله ای است در 23 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه‌ریزی منابع انسانی؛ راوی؛ شایستگی‌های کارکنان؛ موزه‌ی دفاع مقدس؛ ویژگی‌های کارکنان پرداخته شده است چکیده مقاله موزه‌های دفاع مقدس یکی از مهم‌ترین نهاد‌هایی هستند که در عرصه‌ی اشاعه‌ی فرهنگ و ارزش‌های والای دفاع مقدس فعال می‌باشند. با توجه به اینکه راویان، رکن اصلی این مجموعه‌ها را تشکیل می‌دهند، مشخص بودن شایستگی‌ها و ویژگی‌های راویان، به‌عنوان رکن اصلی نقش به‌سزایی در موفقیت این نهاد‌ها دارد. به همین منظور، مقاله‌ی پیش رو، به‌عنوان پژوهشی کاربردی با رویکردی توصیفی پیمایشی سعی دارد تا به تعیین و رتبه‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های راویان این موزه‌ها بپردازد. در همین راستا، با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی و پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن با استفاده از روش‌های پیش‌آزمون و آلفای کرونباخ (به میزان 91/0) تأیید گردیده است، نسبت به گردآوری و تحلیل داده‌ها بپردازد. داده‌های مورد نیاز، از میان خبرگانِ این عرصه جمع‌آوری و تحلیل شد. پس از تعیین ویژگی‌های کارکنان، رتبه‌بندی آنها با استفاده از آزمون فریدمن صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد: این نهاد‌ها برای برنامه‌ریزی منابع انسانی خود بهتر است به‌ترتیب به شاخص‌های مربوط به مؤلفه‌های علایق و ارزش‌های کاری، دانش، مهارت‌ها و توانمندی‌ها توجه نمایند. عنوان مقاله [English] Prioritization of the Merits and Characteristics of Revolutionary Institutions through Value Approach چکیده [English] The Holy Defense Museums are very important institutions that propagate the values of the Holy Defense. As the reporters of the Holy Defense are the main bases of this institutions, the clarification of their merits and characteristics are essential in their successful implementation. This research is intended to identify and prioritize these characteristics and merits. Using nonprobability judgment and questionnaire sampling method, which was validated as 0.91, the data was collected and analyzed. Having identified the characteristic of the employees, Friedman test was used to prioritize them. The results suggest that these institutions must consider ingredients of interest, work values, knowledge, skills, and capabilities respectively.  کلیدواژه‌ها [English] Human Tesource Programming؛ Reporter, Employees؛ Merits؛ the Holy Defense Museums, Employees’ Characteristics دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی

دانلود فایل

closeمقاله آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است   در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ ICT؛ PM؛ SHRM؛ HRMپرداخته شده است چکیده مقاله هدف از انجام این پژوهش، آسیب‌شناسی نظام مدیریت منابع انسانی در یک شرکت فعال در حوزه‌ی ICT در استان اصفهان است. برای آسیب‌شناسی، از یک الگوی سه‌مرحله‌ای بهره گرفته شده است. مرحله‌ی نخست، شامل سنجش نوع تفکر مدیران نسبت به منابع انسانی است که ابزارگردآوری داده‌ها در این مرحله مصاحبه نیمه‌ساختارمند است. مرحله‌ی دوم، شامل بررسی راهبرد و سامانه‌های مدیریت منابع انسانی است که اطلاعات این مرحله از طریق مشاهده و تکمیل چک‌لیست‌های مربوطه برای هشت سامانه به‌دست آمده است. مرحله‌ی سوم به بررسی متغیرهای رفتارسازمانی می‌پردازد که با استفاده از پرسش‌نامه و توزیع 320 نسخه آن بین نمونه‌ی مورد نظر داده‌های این مرحله جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در حوزه‌ی تفکر و نوع نگاه به مدیریت منابع انسانی حدود 75 درصد از مصاحبه‌شوندگان دارای تفکر HRM به منابع انسانی شرکت می‌باشند. در زمینه‌ی راهبرد و سامانه‌های مدیریت منابع انسانی، سامانه‌ی تجزیه‌وتحلیل شغل و راهبرد مدیریت منابع انسانی تدوین‌شده‌ای وجود نداشت و سامانه‌های دیگر نیز برای بهبود، به اصلاحاتی فرایندی و محاسباتی نیاز دارند. در حوزه‌ی رفتار سازمانی نیز مشخص گردید که از نظر کارکنان شرکت، عدالت سازمانی درک‌شده در این شرکت پایین‌تر از حد میانگین است؛ اما رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بالاتر ازحد میانگین می‌باشد. عنوان مقاله [English] Pathology of Human Resource Systems چکیده [English] This research in aimed at the pathology of human resource systems in an active ICT company in Isfahan. A three-phase model was used for this pathology. The first phase contained the approach of managers towards human resource. A semi-structured interview was used for collecting data in this phase. The second phase contained strategy and systems of human resource whose data was collected by observation and filling checklists for 8 systems. The third phase concerned the ingredients of human resource whose data was collected by distributing 320 questionnaires among the sample group. The results indicated that 75 percent of the interviewees followed HRM approaches. The researchers could not observe a job analysis system and a decisive human resource strategy. Other systems required modification to improve. The employees thought that the perceived organizational justice was lower than the midpoint. Job satisfaction and citizens’ behavior were higher than the mean. کلیدواژه‌ها [English] human resource management, ICT, PM, SHRM, HRM دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert سئوالات هوش و توانمندی عمومی آزمون استخدامی

دانلود فایل

closeسئوالات هوش و توانمندی عمومی آزمون استخدامی

بانک مقالات ایران در راستای برگزاری هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1398 اقدام به انتشار سئوالات آزمونهای استخدامی در دوره های قبل نموده است . در این بخش سئوالات هوش و توانمندی عمومی آزمون استخدامی که توسط سازمان سنجش برگزار شد ارائه می گردد. برای دریافت این سئوالات آزمون استخدامی می توانید از لینک زیر استفاده کنید