همه پایه‌ها
more_vert مقاله بهبود عملکرد دانش‌آموزان دختر از طریق ارائه بازخورد عملکرد نسبی

دانلود فایل

closeمقاله بهبود عملکرد دانش‌آموزان دختر از طریق ارائه بازخورد عملکرد نسبی

مقاله علمی و پژوهشی " بهبود عملکرد دانش‌آموزان دختر از طریق ارائه بازخورد عملکرد نسبی" مقاله ای است در 25 صفحه و با 49 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  بهره وری؛ آموزش؛ بازخورد عملکرد نسبی پرداخته شده است چکیده مقاله بهره‌وری یکی از مهمترین مولفه‌های رشد است که در زمینه‌های مختلف عوامل متعددی بر آن تاثیر می‌گذارند. یکی از زمینه‌هایی که بهره وری در آن اخیرا توجه اقتصاددانان را به خود جلب نموده است، آموزش عمومی است. نتایج آزمونهای بین‌المللی نشان از تفاوت بازدهی آموزش در کشورهای مختلف دارد. این حقیقت که امروزه بیش از 4% درآمد سرانه کشورهای عضو OECD به آموزش عمومی اختصاص می‌یابد، نشان دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد و افزایش بهره وری در آن است. در کشور ما نیز یک میلیون معلم مشغول به آموزش بیش از 12 میلیون دانش آموز هستند. حتی درصد کوچکی بهبود بهره وری در سیستم آموزشی موجب صرفه جویی سالانه میلیاردها تومان در اقتصاد ما خواهد شد. تا کنون عموم روش‌های پیشنهاد شده برای افزایش بهره وری از طریق بهبود امکانات مثل کاهش تعداد دانش آموزان یا افزایش کیفیت معلم‌ها بوده که به شدت هزینه بر است. در این تحقیق با استفاده از ارائه اطلاعاتی راجع به عملکرد دانش آموز نسبت به هم کلاسی‌هایش، بدون هزینه اضافی برای سیستم آموزشی، به  ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت تلاش بیشتر و بهبود بهره وری پیشنهاد نموده و کارایی آن را با استفاده از ابزار تحقیق میدانی در سالهای 1390 و 1391 در دو مدرسه دخترانه دولتی در مقطع راهنمایی تحصیلی در شهر مشهد به بوته آزمایش گذاشته ایم. نتایج نشان از موثر بودن این مکانیسم بر بهبود عملکرد دانش آموزان دارد. عنوان مقاله [English] Improving Girl students’ Productivity via the Provision of Relative Performance Feedback چکیده [English] Productivity in different sections is one of the important factors which affect growth rate. One of these sectors recently absorbed economists’ attention is public education. Results of international tests shows different education systems have different returns. The fact that today’s more than 4% of national income in OECD countries is spend on public education shows the importance of this section and improving productivity in that. In Iran about one million teachers are active to teach more than 12 million students. Even tiny increase in productivity can saves millions of dollar a year. So far, the major methods suggested to improve students’ productivity is via improving the facilities such as decrease the size of classes or increase the teachers’ quality. In this research we try to improve students’ performance via providing them some information about their performance comparing to their classmates which is almost costless. We run an experiment to explore the effect of our mechanism. The results show it works. کلیدواژه‌ها [English] Productivity, Education, Relative Performance Feedback دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

دانلود فایل

closeمقاله بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران" مقاله ای است در 28 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  صادرات؛ کارآیی فنی؛ صنعت مواد غذایی و آشامیدنی؛ تابع تولید مرز تصادفی؛ داده‌های تابلویی پویا پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر صادرات بر کارآیی فنی 22 زیربخش صنعتی مواد غذایی و آشامیدنی در سطح کدهای چهار رقمی طی دوره 1388-1379 است. در این راستا، ابتدا کارآیی فنی زیربخش¬های 22گانه صنعتی به روش تابع تولید مرز تصادفی تخمین زده شده و سپس مدل تحقیق با استفاده از رویکرد داده¬های تابلویی پویا برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که متوسط کارآیی کل صنعت مواد غذایی و آشامیدنی طی دوره مورد مطالعه برابر با  62/0 است. همچنین نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از این است که متغیر صادرات و مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی¬داری بر کارآیی فنی زیربخش¬های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی اقتصاد ایران دارد. در مقابل، اثر سرمایه انسانی بر کارآیی فنی زیربخش¬های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی منفی و معنی¬دار بوده است. عنوان مقاله [English] The Impact of Export on the Technical Efficiency of Food and Beverages Industry چکیده [English] The main objective of this study is to investigate the impact of exports on technical efficiency in food and beverages industry in Iran over the period 2000-2009. For this purpose, at first, the technical efficiency in food and beverages industry has been estimated by using stochastic frontier production function, which indicates that average technical efficiency is 0.62. Then, the link between technical efficiency index and food and beverages exports has been estimated by using Dynamic panel data approach. The empirical results show that the exports and R&D expenses have a positive and significant effect on the technical efficiency of food and beverages industry in Iran. So, the human capital has negative and significant effect on the technical efficiency of food and beverages industry. کلیدواژه‌ها [English] Export, Technical Efficiency, Food and Beverages Industry, Stochastic Frontier Production Function, Dynamic Panel Data دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران

دانلود فایل

closeمقاله بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران" مقاله ای است در 24 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  توزیع درآمد؛ نابرابری درآمد؛ توسعه مالی؛ تسهیلات صادراتی؛ موسسات اعتبار صادراتی پرداخته شده است چکیده مقاله در ادبیات اقتصادی مطالعات بسیار زیادی در خصوص رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شده است لیکن در خصوص تأثیر توسعه بازار مالی بر توزیع درآمد مطالعات اندکی انجام شده است.  به طور اخص در خصوص اثرات توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد تقریبا هیچ گونه مطالعه¬ای مشاهده نشد. هدف این مقاله، بررسی رابطه بین توسعه مالی در بخش صادرات( که عمدتا از طریق توسعه موسسات اعتباری صادراتی انجام می‌شوند) و توزیع درآمد در ایران می¬باشد. مدل سازی داده‌ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه الگوی خودرگرسیون وقفه گسترده (ARDL) است. ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، و نسبت تسهیلات اعطایی به بخش صادرات به تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخص توسعه مالی در بخش صادرات مورد استفاده قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو برای سالهای 1352 تا 1389 نشان می¬دهد که توسعه مالی در بخش صادرات، نابرابری درآمد  در ایران را افزایش می¬دهد. عنوان مقاله [English] The effect of financial development in the export sector on income inequality in Iran چکیده [English] In economic literature, many studies have been done on the relationship between financial development and economic growth. But on the impact of financial market development on income distribution, a few research has been studied, especially, about the relationship between financial development on export sector and income distribution, we didn’t find (Based on Internet searching) any research in Iran and other countries. This paper examines the relationship between financial development on export sector   (largely through the development of export credit agencies) and income distribution in Iran. The model described in this paper is based on Auto regressive distributed lag model (ARDL). Gini coefficient is used as a measure of income inequality, and the ratio of exports facilities to GDP is used as indicator of financial development on export sector. The results of the estimated model for 1373 to 2010, shows that financial development on export sector, will increase inequality in iran. کلیدواژه‌ها [English] Income Distribution, Income inequality, Financial Development, export credits, export credit agencies دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده

دانلود فایل

closeمقاله بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده" مقاله ای است در 20 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سیاست پولی؛ مدل تعادل عمومی پویای تصادفی؛ قاعده پولی؛ نرخ سود؛ نرخ ارز پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه به بررسی قاعده بهینه سیاست پولی در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) پرداخته شده است. طراحی الگو مطابق با شرایط یک اقتصاد صادر کننده نفت صورت گرفته است. در این الگو فرض می‌شود که بانک مرکزی در رژیم ارزی شناور از قاعده سیاستی بهینه در رابطه با تابع زیان بانک مرکزی به منظور تثبیت اقتصاد کلان در یک اقتصاد باز کوچک بهره می‌گیرد و در رژیم نرخ ارز مدیریت شده از دو قاعده سیاستی یکی برای نرخ‌های سود اسمی و دیگری برای نرخ تغییر ارزش ارز استفاده می‌کند و تصمیمات خود را براساس ارتباط متقابل بین این دو قاعده سیاستی اتخاذ می‌نماید. نتایج نشان می‌دهند که اگر تصمیم‌گیری مطابق ضرایب بهینه به‌دست آمده برای قاعده سیاستی در شرایطی باشد که کاهش تورم بیش از رشد اقتصادی در جامعه اهمیت داشته باشد، در هر دو رژیم ارزی شناور و مدیریت شده، تابع زیان بانک مرکزی میزان کمتری را نشان خواهد داد. بدین ترتیب الگو نشان می‌دهد که چگونه بانک مرکزی می‌تواند تصمیمات مناسب‌تری را در ارتباط با نرخ‌های سود و ارز تحت رژیم‌های ارزی شناور و مدیریت شده اتخاذ نماید. حل الگو با استفاده از ابزار Dynare صورت می‌گیرد و پارامترها به روش کالیبراسیون در الگو وارد می‌شوند. عنوان مقاله [English] Optimal monetary rule under floating and managed exchange rate چکیده [English] This research is an attempt to study about the optimal monetary rule in floating and managed exchange-rate regimes in a form of Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model, considering oil export economy. It is given that Central Bank's decisions in floating exchange rate regime is based on one optimal monetary rule related to the loss function of central bank to stabilize macro economy in small open economy, but in managed exchange rate regime, the decision making is based on the feedback of two political rules, one of them is for nominal interest rate and the other one is for changing in nominal value of exchange rate, and Central Bank’s decisions is based on the interaction between interest and exchange rates. As a result, the research shows that, if decision making is according to the optimal monetary rule while decreasing inflation has more importance than economic growth, the loss function of central bank is minimized in both regimes. Therefore the proposed model shows that how central bank can make a better political decision (low loss) by administrating goals policies (interest and exchange rate) in floating and managed exchange-rate regimes. The model is solved by using Dynare and Calibration method. کلیدواژه‌ها [English] Monetary Policy, Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, Monetary rule, Interest Rate, Exchange rate دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک

دانلود فایل

closeمقاله تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک" مقاله ای است در 26 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نرخ ارز؛ نظام ارزی؛ عوامل اثرگذار؛ اپک و ایران پرداخته شده است چکیده مقاله انتخاب نظام ارزی از طریق اثرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی می‌تواند نقش بسزایی در شرایط موجود و آینده هر جامعه‌ای ایفا نماید. از طرف دیگر عوامل اثر گذار بسیاری در انتخاب نظام ارزی موثر هستند. این مقاله به دنبال شناسایی و بررسی نوع اثرگذاری این عوامل بر انتخاب نظام ارزی در ایران و کشورهای عضو سازمان اپک (OPEC) می‌باشد.  به همین جهت از داده‌های دوره 1995 تا 2012 به ترتیب با استفاده از مدلهای پروبیت برای ایران و پروبیت پانل با اثرات ثابت برای کشورهای عضو اپک  به برآورد روابط پرداخته شده است. نتایج حاصل از روابط برآورد شده نشان می‌دهد از بین تمامی عوامل اثر گذار، شامل عوامل ساختاری، کلان اقتصادی و مالی که در بسیاری از مطالعات نظری و تجربی مورد توجه قرار گرفته‌اند، مهمترین عامل در افزایش احتمال انتخاب نظام ارزی توسط کشورهای فوق متغیر ذخایر ارزی می‌باشد. نتیجه فوق می‌تواند از دو جهت قابل توجه باشد. به این معنا که اقتصادهایی با ذخایر بین‌المللی زیاد به علت آنکه این ذخایر می‌توانند به حفظ یک نرخ ارز ثابت کمک کنند، تمایل به انتخاب یک رژیم ارزی ثابت دارند. از سوی دیگر در کشورهای مورد بررسی تامین کسری بودجه دولت با افزایش نرخ ارز یکی از راه حلهای اتخاذ شده جهت جلوگیری از انباشت بدهی‌ها در بودجه‌های سالانه می‌باشد. عنوان مقاله [English] Determination of effective factors of exchange rate regime choice in Iran and other OPEC countries چکیده [English] Selection of the currency system through various economic variables plays a significant role in the future of every society. In addition, many factors influence this choice of a country's currency. Therefore, in this paper we seek to identify and evaluate the impact of these factors on the choice of currency regime in Iran and member of OPEC. In order to achieve experimental results, data from 1965 to 2012 related to Iran and the OPEC member countries are used and the equations are estimated by two different methods which are probit model and probit random panel model.The results indicate that the most important factor in increasing the probability of choosing a fixed currency system of these countries, is foreign reserves variable. In fact, this finding implies that whenever these countries have adequate reserves to meet its budgetary resources, exchange rate were fixed (Positive correlation between the foreign currency reserves and fixed exchange rate regime). On the other hand, whenever they’ve been faced with a shortage of foreign currency reserves, their exchange rate has been changed (Negative correlation between the foreign currency reserves and fixed exchange rate regime). کلیدواژه‌ها [English] Exchange rate, Currency System, OPEC and Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR

دانلود فایل

closeمقاله بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR" مقاله ای است در 33 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تکانه قیمتی؛ تکانه سیاستی؛ الگوی SVAR؛ اقتصاد ایران پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تکانه‌های مختلف قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران است. بدین منظور یک مدل اقتصاد کلان باز در مقیاس کوچک، شامل متغیرهای مهمی چون شکاف تولید، تورم، سرمایه‌گذاری، حجم پول، مخارج حقیقی دولت، نرخ ارز حقیقی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، با استفاده از روش خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR ) برای دوره 1389-1340 مورد برآورد قرار گرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق، تکانه پولی انبساطی بر تولید اثر منفی داشته و با افزیش تورم همراه است. از سوی دیگر اگر چه تأثیر تکانه انبساطی مخارج دولت بر شکاف تولید مثبت است ولی بر حجم پول نیز مؤثر بوده و تورم را به همراه دارد. نتایج آثار تکانه نفتی مثبت نیز نشان دهنده افزایش شکاف تولید همراه با افزایش حجم اسمی پول و تورم است که در چارچوب نظام ارزی مدیریت شده، منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی و به عبارت دیگر کاهش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد می‌شود. نتایج تجزیه واریانس خطاهای پیش بینی نشان می‌دهد که مهمترین عوامل مؤثر در نوسانات تولید (به جز تکانه‌های مربوط به تولید) تکانه‌های مخارج حقیقی دولت و نرخ ارز حقیقی است. همچنین در نوسانات تورم نیز تکانه مخارج حقیقی دولت عامل مهم بشمار آمده و تکانه‌های تولید و حجم پول در اولویت‌ بعدی قرار دارند. ملاحظه سیاستی نتایج حاکی از نقش تعیین کننده سیاست مالی در ثبات سازی اقتصاد ایران است. عنوان مقاله [English] The Impacts of Price and Policy Shocks on Output and Inflation In the Iranian Economy: SVAR Approach چکیده [English] This study investigates the impacts of price and policy shocks on output gap and inflation in the Iranian economy. Thus, a small-scale open macro-econometric model, included the output gap, inflation, investment, real money supply, government expenditure, real exchange rate and oil revenues is estimated using  the structural vector auto regression (SVAR) approach based on the data available annually time series covering the period 1961 – 2010. Impulse response functions show an expansionary monetary shock increases output gap and inflation.  Although, the impact of expansionary government expenditure shock is positive on output gap, but because of inflationary budget deficit financing, the money supply and inflation also increase. As a result of the positive oil revenues shock, the output gap, money supply and inflation rise where in the context of a managed exchange rate regime, the real exchange rate appreciates and leads to a decline in competitiveness of the economy. The forecast error variance decomposition shows that the variability in the output, apart from its own shock, is explained substantially by government expenditure and real exchange rate shocks. The study reveals that the variability in the inflation is also explained by government expenditure, output and money supply shocks. The policy implication of these findings is that fiscal policy can be used more effectively to stabilize the domestic economy. کلیدواژه‌ها [English] Price Shock, Policy Shock, SVAR, Economy of Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران

دانلود فایل

closeمقاله ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران" مقاله ای است در 18 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شدت انرژی؛ قیمت انرژی؛ ویژگی‌های صنایع؛ الگوی GMM پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله، شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر ویژگی‌های صنایع طی دوره زمانی 86-1374 با استفاده از روش پانل پویا (GMM) است. نتایج نشان می‌دهد هر یک از شاخص‌های شدت سرمایه‌بری، شدت کاربری، شدت تعمیرات‌بری، شدت صادرات بری، شدت سرمایه¬گذاری فاوا اثر مثبت و معنادار بر شدت انرژی دارند. شدت واردات تکنولوژی نیز اثر مثبت بر شدت انرژی دارد که به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین آیتم¬های خطی و غیر خطی اندازة صنعت، اثر منفی و معنادار بر شدت انرژی دارند. به عبارت دیگر، رابطة یکنواخت کاهشی بین اندازة صنعت و شدت انرژی برقرار است. علاوه بر آن، قیمت انرژی اثر منفی و معنادار بر شدت انرژی دارد. عنوان مقاله [English] The investigating of industries Characteristic on Energy Intensity in Iranian Producing Industries چکیده [English] This paper identifies major determinants of energy intensity in Iranian industries concentrating on industries Characteristic using GMM method, during 1374-86. The findings show that the capital intensity, labour intensity, repaired intensity, exported intensity and ICT intensity have positive and significant effect on energy intensity. Although, technology imported intensity has positive effect on energy intensity that is not significant. Likewise, both linear and non- linear items of industry size have positive and significant effect on energy intensity. Also, energy price affect on energy intensity negatively, as expected. کلیدواژه‌ها [English] energy intensity, Energy Price, Industries Characteristic, GMM Method دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسه کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته

دانلود فایل

closeمقاله بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسه کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسه کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته" مقاله ای است در 30 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حقوق مالکیت فکری؛ تولید ناخالص داخلی؛ سازمان جهانی تجارت؛ داده‌های ترکیبی پرداخته شده است چکیده مقاله نقش و اهمیت مفاهیمی چون " نوآوری" و"خلاقیت" در شکل‌گیری اقتصادهای دانش‌بنیان بر کسی پوشیده نیست. تحولات اخیر در دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که در صورت عدم توجه به رشد نوآوری و خلاقیت، فاصلة کشورهای پیشرفته و در حال توسعه افزایش یافته و در صورت همراه شدن با تحولات علمی موفقیت توسعة پایدار تسریع می‌شود. از آنجایی که یکی از ابزارهای زمینه¬ساز رشد خلاقیت و نوآوری در یک کشور حمایت از حقوق مالکیت فکری است، شناخت عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری، به عنوان یکی از عوامل موثر بر حقوق مالکیت فکری، می¬تواند به سیاست¬گذاران این حوزه در راستای انتخاب سیاست¬های مناسب کمک کند، بدین سبب این مقاله به دنبال بررسی و شناخت عوامل اقتصادی مؤثر بر حفاظت از حقوق مالکیت فکری است. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه و عضویت در سازمان جهانی تجارت اثر مستقیم بر حقوق مالکیت فکری در هر دو نمونة کشورهای توسعه¬یافته و در حال توسعه دارد. متغیر آموزش درکشورهای توسعه¬یافته و متغیر درجة بازبودن تجاری در کشورهای در حال توسعه از جمله عوامل اثر¬گذار بر حقوق مالکیت فکری به شمار می¬رود. عنوان مقاله [English] Economic factors affect on Intellectual Property Rights: Comparison of selected developing and developed countries چکیده [English] Importance of concepts like "innovation" and "creativity" in the formation of knowledge based economies is abvious. Recent developments in the world economy shows that in the absence of innovation and creativity growth, the gap between developed and developing countries enhanced but scientific developments accelerete the success of sustainable development. Since one of the tools of creativity and innovation growth in a country is intellectual property rights protection, Identification of economic factors impacting on intellectual property rights, as one of the factors that affect intellectual property rights, can help policy makers to select the appropriate policy in this area. Thus, this paper seeks to identify economic factors affecting the protection of intellectual property rights. The results suggest GDP per capita and membership in the WTO have direct impact on intellectual property rights, in both developed and developing countries . Education in developed and trade openness in developing countries, has direct impact on the intellectual property rights. کلیدواژه‌ها [English] intellectual property rights, GDP, World Trade Organization, panel data دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری

دانلود فایل

closeمقاله تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری

مقاله علمی و پژوهشی " تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری " مقاله ای است در 24 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  صنعت نساجی؛ ساختار بازار؛ قدرت بازاری؛ اندازة اقتصادی؛ معادلات ساختاری پرداخته شده است چکیده مقاله هدف محوری این مقاله تخمین قدرت بازاری بر اساس الگوی تغییرات حدسی با استفاده از معادلات ساختاری در صنعت نساجی ایران است. برای این منظور 9 صنعت فعال زیرمجموعة صنعت نساجی بر اساس کد چهار رقمی ISIC  طی سال‌های 1387-1375، بررسی شده و از داده‌های پانل برای تخمین مدل استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قدرت بازاری در 6 صنعت زیرمجموعة صنعت نساجی معنادار است. به گونه‌ای که بیشترین ضریب تبانی مربوط به "صنعت آماده‌سازی و ریسندگی الیاف" و کمترین آن مربوط به "صنعت تولید گلیم و زیلو" است. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اندازة اقتصادی همة صنایع مورد بررسی معنادار است و بیشترین اندازة اقتصادی مربوط به صنعت تولید قالی و قالیچه و کمترین آن مربوط به صنعت جوراب بافی است. عنوان مقاله [English] Estimating of Market Power and Economies of Scale in Textile Industry based on Structural Equations Approach چکیده [English] This study attempts to examine market power based on conjectural variation in textile industry with structural approach. It selected 9 subsector of ISIC code over 1996-2008. The technique of analyzing is Panel data. Results of this paper show that there is market power in 6 subsectors. Highest and lowest coefficients of collusion are related to “Fiber preparation and Spinning industry” and “Kelim industry”, respectively. The economies of size are significant for all subsectors. Higher economy size is related to Carpet and Rug subsector, which equal to 178.51. Lowest is related to Hosiery subsector which is equal to 4.56. کلیدواژه‌ها [English] Market Power, Market Structure, textile industry, Economies of Size, Structural Equations دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .