همه پایه‌ها
more_vert مقاله تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه

دانلود فایل

closeمقاله تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه" مقاله ای است در 29 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مخارج نظامی؛ رشد اقتصادی؛ مدل سولوی‌تعمیم‌یافته؛ کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه؛ مدل پانل پویا پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از این تحقیق، بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیر نفتی خاورمیانه در قالب مدل پانل پویا است. قرارگرفتن خاورمیانه در منطقه‌ای حساس و استراتژیک از یک‌سو و روند افزایشی مخارج نظامی کشورهای این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای این منطقه را مهم جلوه می‌دهد. در این راستا، از یک مدل سولوی تعمیم‌یافته (ارائه‌شده توسط نایت، لوئیزا و ویلانوا (1996)) طی دوره‌ی زمانی (2012-1988) استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، نشان‌دهنده اثر منفی مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه است. همچنین، با تفکیک کشورهای این منطقه به دو گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی نشان داده شده است که تأثیر منفی این مخارج بر رشد اقتصادی، در کشورهای نفتی بیشتر از کشورهای غیرنفتی است. عنوان مقاله [English] Dynamic Analysis of Military Expenses Impact on Economic Growth in the Oil and Non-Oil Middle East Countries چکیده [English] This paper examines the impact of military expenses on economic growth of oil and non- oil Middle East countries by a dynamic model. Since Middle East countries are placed in a strategic region and their military expenses are increasing continuously, the study of relation between military expenses and economic growth of these countries is very important. In this regard, used an augmented Solow model (proposed by Knight, Loayza and Villanueva (1996)) during the period (1988-2012). The results of this research by using generalized method of moments show the negative impact of military expenses on economic growth in the Middle East countries. Also, by separation of countries in this area to the two groups of oil and non-oil countries shown that the negative impact of these expenses on economic growth in the oil countries is more than non-oil countries. کلیدواژه‌ها [English] Defense Expenses, Economic Growth, Augmented Solow Model, Middle East Oil and Non-Countries, Dynamic Panel Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه

دانلود فایل

closeمقاله بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه" مقاله ای است در 22 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ سیاست‌های مالیاتی؛ همجمعی؛ برنامه پنجم توسعه پرداخته شده است چکیده مقاله تاکید بر سرمایه‌گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره از جایگاه ویژه‌ای در بین نظریه پردازان، برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی برخوردار بوده است و کشورهای توسعه یافته همواره پیشرفت خود را مرهون گسترش و انباشت فزاینده سرمایه‌های خود بوده اند. در این راستا دولت‌ها با شناخت دقیق رفتار سرمایه گذاران در خصوص هر یک از ابزارهای سیاستی و به ویژه مالیات‌ها، به فرآیند تعمیق و تشکیل سرمایه‌های جامعه و در نتیجه پیمودن مسیر بهبود، ترقی و رشد اقتصادی کمک شایان توجهی نموده اند. در این مقاله با توجه به نقش کلیدی دولت و سیاست‌های مالیاتی به بررسی عوامل تعیین‌کننده رفتار  سرمایه گذاران در محیطی متاثر از سیاست‌های مالی دولت در الگویی پویا پرداخته می‌شود تا بدین ترتیب دولت با اعمال سیاست‌های مالیاتی مقتضی با رفتار سرمایه گذاران، شرایط مناسبی برای تولید بیشتر و رشد بالاتر در طی برنامه پنجم توسعه فراهم آورد. اطلاعات مورد استفاده در تحقیق فوق دوره زمانی 1338 تا 1386 را در بر می‌گیرد و با بکارگیری مدل تصحیح خطای برداری نوع و میزان تاثیرگذاری هر یک از تعیین کننده‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که در بلند مدت همبستگی پویای بین سرمایه‌گذاری و مالیات‌ها معکوس بوده و نیز سرمایه گذارن نسبت به سیاست‌های مالیاتی دولتی حساس می‌باشند. همچنین افزایش تولید داخلی (یا تقاضای داخلی) در کنار واردات کالاهای سرمایه‌ای تاثیر مثبت قابل توجهی بر روند تغییرات سرمایه‌گذاری دارد. در ضمن اینکه تاثیر نرخ سود بانکی و تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی می‌باشد. علاوه بر این اهداف مالیاتی در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه هم راستا با انباشت سرمایه بخش خصوصی نبوده و دستیابی به اهداف تعیین شده مالیاتی موجب کاهش چشمگیر در سرمایه‌گذاری خواهد شد. لذا مقتضی است که دولت در خصوص اعمال سیاست فوق تجدید نظری جدی انجام دهد. عنوان مقاله [English] An Investigation on the Effect of Taxes on the Private Investors’ Behavior: With an Emphasis on Tax Policy in the Fifth Development Plan چکیده [English] Emphasizing on investment as an engine of economic growth and economic development always has a special place among theorists, planners and economic policy makers. So, developed countries owe their progress due to the increasingly expansion and accumulation of their investments. In this direction, governments by having precise knowledge about the behavior of investors on policy instruments specially taxes have been remarkable role on the process of capital deepening and formation in the way of economic recovery, progress and growth. In this paper, according to the key role of government on capital formation, the determinants of investors’ behavior in a dynamic model are investigated. Therefore, government is able to apply appropriate tax policies to provide suitable conditions for improving production level and growth rate during the fifth development plan. The data used in the study covers the period from 1338 to 1386 (1959 to 2007). Using a vector error correction model, the influences of each determinant on investment in the Iranian economy is estimated. The results of this estimation indicate that taxes have reverse correlation with investment in the long run dynamics, and investors are sensitive to the government's tax policies. Also, an increase in domestic production (or domestic demand) and capital goods import have significantly positive impact on private investment. In addition, the impact of interest rate and inflation on private investment are negative. Furthermore, tax purposes intended in the Fifth Development Plan is not along the way with the private sector capital accumulation. So, achieving the taxation goals set by the government during the fifth development plan will reduce investment notably. Therefore, it is appropriate that the government seriously revise the implementation of tax policies during the fifth development plan. کلیدواژه‌ها [English] Private Investment, Tax Policies, Co-integration and Fifth Development Plan دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت

دانلود فایل

closeمقاله پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت

مقاله علمی و پژوهشی " پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت" مقاله ای است در 37 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  پیش‌بینی نرخ رشد؛ الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت؛ میداس پرداخته شده است چکیده مقاله رشد اقتصادی که در این مقاله توسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل اندازه‌گیری شده، عمده ترین متغیری است که می توان بر اساس آن عملکرد کلی اقتصاد را مورد قضاوت قرار داد. پیش بینی این رشد به مسئولین اقتصادی کمک می کند تا تصویری از شرایط آینده اقتصاد را در اختیار داشته و در صورت لزوم سیاست های اقتصادی خاصی را اتخاذ نمایند. در این مقاله با استفاده از روشی که اخیرا توسط گیزلز، سانتاکلارا و والکانو در سال2004 ابداع شده است به پیش بینی رشد اقتصادی به صورت فصلی پرداخته شده است. این روش که «الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) » نام گرفته است امکان می دهد تا متغیرهای با تواتر زمانی مختلف، مثلا فصلی، ماهانه و هفتگی بتوانند در کنار هم در یک معادله رگرسیونی قرار گیرند. حسن وجود متغیرهای توضیح دهنده با تواتر زیاد برای توضیح متغیر وابسته کم¬تواتر در این است که به محض انتشار داده های جدیدی برای متغیرهای پرتواتر می-توان در مقدار پیش بینی متغیر کم تواتر تجدید نظر کرد. مقایسه پیش بینی های ارائه شده توسط الگوی برآورد¬شده در این مقاله برای رشد تولید ناخالص  داخلی با داده های واقعی فصل هایی که در برآورد اولیه الگو مورد استفاده قرار نگرفته اند حاکی از قدرت پیش بینی بسیار دقیق الگو است. این الگو نرخ رشد اقتصادی فصل پاییز سال 1393 را در برآورد اولیه 8/1 % و سپس با اطلاع از کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر نهایتا پس از تجدید نظر معادل 5/1% پیش‌بینی می کند. این نرخ برای فصل زمستان سال 1393 به میزان 2/2- % پیش‌بینی شده است. بدین ترتیب پیش بینی می شود اقتصاد ایران در سال 1393 از رشدی معادل 9/1% برخوردار باشد. عنوان مقاله [English] Forecasting Iranian’s Economic Growth Using Mixed Frequency Data Sampling Technique چکیده [English] Economic growth, measured by Gross Domestic Product rate of growth in this paper, is the most single indicator revealing the overall performance of the economy. Forecasting economic growth helps the policy makers to visualize the future state of the economy and undertake some policy actions if necessary. In this paper we use the recently introduced method by Ghysels, Santa-Clara and Valkanov (2004) to forecast economic seasonal growth rate.  This method, which is named Mixed frequency Data Sampling technique (MIDAS), facilitate the use of variables with different high and low frequencies in on regression. The presence of high frequency variables in the regression equation allows us to revise the previous forecasted value as soon as new data for the high frequency variable is released. Comparing the forecasts made by the regression with that of the retained growth rate observations, indicate that the forecasted values are very accurate.  An earlier prediction of economic growth rate for the fall of 1393 by the model is to be 1.8%. But as new monthly data for the high frequency explanatory variables became available, the forecasted value was revised to be 1.5%.  We predict the GDP growth rate for the winter of 1393 to be -0.11%. In such a case the Iranian annual economic growth rate would not be more than 2.3 percent relative to the year 1392.  کلیدواژه‌ها [English] Forecasting economic growth, Mixed frequency Data Sampling Model (MIDAS) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی

دانلود فایل

closeمقاله تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  بحران مالی؛ اهرم مالی؛ نوآوری مالی؛ اعتبار بانکی و سرمایه فیزیکی پرداخته شده است چکیده مقاله نوسانات اهرم مالی، از نظر بسیاری از محققین، یکی از مهم‌ترین عوامل نوسان و آسیب‌پذیری نظام مالی در برابر تکانه‌های برون¬زا و بروز بحران مالی است. از این رو توسعه الگوهای نظری مربوط به تبیین ریشه‌ها و عوامل نوسان اهرم مالی و نقش آن در بروز بحران‌های مالی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مطالعه با ارائه تعریفی جدید از اهرم مالی کلان، نقش نوآوری‌های مالی (توسعه کیفی نظام مالی) در نوسانات اهرم مالی و بروز بحران‌های مالی در چارچوب یک الگوی نظری تبیین می‌شود. الگوی مورد استفاده بر اساس الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی (1928) و با افزودن بخش‌های پولی و مالی (بانک‌ها) ایجاد شده است که با استفاده از تکنیک کنترل بهینه به صورت صریح حل و بحث خواهد شد. علاوه بر این، روابط به دست آمده برای اقتصاد ایران کالیبره شده و رفتار اهرم مالی کلان در اقتصاد ایران الگوسازی می‌شود. بر اساس یافته‌های پژوهش، بروز نوآوری‌های مالی باعث می‌شود، عرضه اعتبار به سرعت گسترش یافته و با توجه تأثیر تغییرات بخش مالی بر حجم سرمایه سرانه فیزیکی، اهرم مالی متناسب با تفاوت نوسان حجم ثروت پولی در مقایسه با حجم ثروت واقعی تغییر می‌کند. در مقابل، با بازنگری قواعد نظارتی، فرآیند بالا برعکس شده و اهرم مالی در جهت مخالف تغییر خواهد کرد. بر این اساس، بروز مکرر نوآوری‌های مالی باعث تکرار فرآیند بالا شده و ادورا اهرم مالی را پدید خواهد آورد. علاوه بر این، اگر پیش از اصلاح قواعد نظارتی، چندین نوآوری مالی رخ دهد، تغییرات ناشی از مجموع اثرات آنها به اندازه‌ای است که منجر به بروز بحران مالی خواهد شد. کلیدواژه‌ها عنوان مقاله [English] Theoretical Analysis of Financial Innovations’ effect on Financial Leverage Fluctuations and Financial Crisis چکیده [English] According to researchers, fluctuation of financial leverage is one of the most important causes of instability of financial systems and its vulnerability to exogenous shocks and financial crises. Hence, developing theoretical models to explain origins of financial leverage fluctuation and its role in occurrence of financial crises becomes very important. In this study, by using a new definition of aggregated financial leverage, the role of financial innovations (qualitative development of financial system) in fluctuations of financial leverage and occurrence of financial crisis is modeled theoretically. The theoretical model is based on the neoclassical growth theory of Frank P. Ramsey (1928) which will be solved and discussed explicitly. The model is calibrated by using Iran economic data and the cyclical variation of aggregated financial leverage is estimated. The results of the study show that outbreak of financial innovations would cause expansion of credit supply and through its effect on physical capital; the aggregated financial leverage will change proportionately. In return, revision of supervisory regulations would induce financial leverage to move in opposite side. Accordingly, frequent occurrence of financial innovations and regulation revision would cause financial cycles. On the other hand, if some financial innovations occur prior to regulations revision, the extent of variations may become enough to generate financial crisis. کلیدواژه‌ها [English] financial crisis, Financial Leverage, Financial Innovations, Bank Credit and Physical Capital دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصول ارگانیک مرغ سبز به روش دو مرحله‌ای هکمن

دانلود فایل

closeمقاله برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصول ارگانیک مرغ سبز به روش دو مرحله‌ای هکمن

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصول ارگانیک مرغ سبز به روش دو مرحله‌ای هکمن" مقاله ای است در 16 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تمایل به پرداخت؛ محصولات ارگانیک؛ مرغ سبز؛ مدل هکمن پرداخته شده است چکیده مقاله مسئله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی‌ترین چالش‌های جمیعت رو به افزایش دنیا است. نگرانی از آثار مصرف آنتی‌بیوتیک در پرورش طیور رو به افزایش است و استفاده کمتر از آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء سلامت جامعه ایفا کند. این مطالعه با بکارگیری الگوی ارزش‌گذاری انتها باز دو مرحله ای هکمن به تعیین میزان تمایل به پرداخت ساکنین شهر رشت برای محصول ارگانیک مرغ سبز می‌پردازد. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 200 نفر بدست آمد. روش نمونه‌گیری مورد استفاده تصادفی و حجم نمونه بر مبنای جدول انتخاب بارتلت تعیین شد. نتایج برازش الگوی دو مرحله‌ای هکمن نشان داد که از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهای آگاهی از فواید مرغ سبز و شاخص نگرشی بر پذیرش تمایل به پرداخت بیشتر برای این محصول و میزان تمایل به پرداخت برای آن اثر مثبت و معنی‌دار آماری داشتند. همچنین، متوسط تمایل به پرداخت افراد برای خرید هر کیلوگرم مرغ سبز 42/21 درصد بیشتر از مرغ معمولی می‌باشد. از این رو، پیشنهاد می‌شود برای ارتقاء سطح سلامت و پایه گذاری سیستم کشاورزی ارگانیک (زیستی) در کشور اطلاع‌رسانی کامل در مورد مزایای مرغ سبز و مضرات آنتی‌بیوتیک باقی مانده در گوشت مرغ صورت گیرد. عنوان مقاله [English] Estimating Consumers’ Willingness to Pay for Organic Broiler by Heckman two-Stage Approach چکیده [English] Food problem and food security is one of the most fundamental challenges of world’s increasing population. Concerns about consuming antibiotics in raising poultry are increasing and using fewer antibiotics can play an important role in society health improvement. This study investigates Rasht city citizens' willingness to pay for organic broiler using Heckman two-stage valuation approach. Requested data set were obtained through questionnaires and reporting from 200 individuals. Applied sampling method is random approach and sample size determined based on Bartlett choice table. The results revealed that among investigated variables, knowledge of organic broiler and attitude variables had positive and significant effect on acceptance of additional willingness to pay for mentioned product and the level of willingness to pay. Also, the average consumers’ willingness to pay for each kilogram of organic broiler is 21.42% more than an ordinary broiler. It is advised that in order to improve health status and establishing organic agriculture system in Iran, complete advertising about organic broiler advantages and remained antibiotic detriments in ordinary broiler provided.   کلیدواژه‌ها [English] Willingness to pay, Organic Products, Organic Broiler, Heckman Approach دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن

دانلود فایل

closeمقاله ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن" مقاله ای است در 25 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  پیش‌بینی مصرف برق؛ شبکه عصبی نارکس؛ شبکه عصبی پرسپترون؛ مدل آریما؛ هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخته شده است چکیده مقاله در این پژوهش، مدلی برای پیش¬بینی مصرف برق سالیانۀ ایران بر اساس معیارهای اقتصادی و با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی ارائه و همچنین تاثیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در اولین سال اجرای این طرح بر مصرف برق سالیانه ایران بررسی شده است. بدین صورت که شبکۀ عصبی نارکس متغیرهای جمعیت و تولید ناخالص داخلی را به عنوان ورودی دریافت کرده و خروجی آن مصرف برق سالیانه در ایران است. برای آزمودن و آموزش شبکۀ طراحی شده، داده‌های سال‌های 1362 تا 1389 جمع آوری شده است که داده‌های چهار سال آخر برای آزمودن عملکرد شبکه مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسی میزان دقت پیش بینی شبکۀ طراحی شده، دو مدل شبکۀ عصبی پرسپترون و مدل سری زمانی آریما نیز طراحی گردیده است که مقایسۀ نتایج نشان می‌دهد که شبکۀ عصبی نارکس توانایی بالاتری در پیش بینی مصرف برق ایران دارد. در این مدل با لحاظ شدن عوامل کلیدی تاثیر گذار بر مصرف برق، مصرف برق سالیانه ایران در سال‌های قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها با دقت بالایی پیش¬بینی می‌شود و بر این اساس میزان مصرف برق ایران در سال 1390 و بررسی این روند در سال‌های 1391 و 1392 بیانگر تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در اولین سال پس از اجرای آن بر مصرف برق سالیانه کشور است. کاهش نسبتا محسوس مصرف برق در این سال نسبت به پیش¬بینی مدل ارائه شده موید این تاثیر است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به ساختار شبکه عصبی نارکس و تاثیر تدریجی عامل زمان بر آن از این مدل می‌توان برای پیش¬بینی مصرف برق سالیانه کشور استفاده نمود. عنوان مقاله [English] Presenting the Prediction Model of Iran’s Electricity Annual Consumption by means of Narx Neural Network and Studying Effect of Targeted Subsidies on it چکیده [English] In this research a model has been designed for predicting Iran’s electricity annual consumption based on economic criteria and by means of artificial neural networks. Moreover, the effect of implementing targeted subsidies plan on annual electricity consumption of Iran has been studied. In such a way that Narx neural network takes Iran population and GDP variables as input and generates Iran annual electricity consumption as output. For testing and teaching the designed network, data related to the years 1362 to 1389 were collected and the last 4 years data has been collected for testing the network performance. For studying the accuracy degree of designed network, Perceptron neural network model and Arima time series model also were designed .And comparison of results shows that Narx neural network is more powerful in predicting Iran electricity consumption. Considering the key factors affecting electricity consumption in this model, Iran electricity consumption in the years before implementing the targeted subsidies could be predicted with a high accuracy and therefore the amount of electricity consumption in Iran during the year 1390, 91 and 92 shows the effect of subsidies targeting plan on Iran electricity consumption in first year of implementing it. The tangible decrease in electricity consumption in that year in comparison to designed model is a bare witness for this effect. Findings of research shows that according to Narx neural network and the graduate effect of time on it ,this model could be used for predicting the annual consumption of electricity inside the country. کلیدواژه‌ها [English] electricity consumption forecasting, Narx neural network, Perceptron neural network, Arima Model, making subsidies targeted دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات

دانلود فایل

closeمقاله نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات

مقاله علمی و پژوهشی " نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات" مقاله ای است در 19 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تقاضای سرمایه‌گذاری خانوار در مستغلات؛ ساختار سنی جمعیت؛ همجمعی؛ تکنیک همبستگی با وقفه‌های گسترده پرداخته شده است چکیده مقاله تغییر ساختار سنی جمعیت به وجود آمده در اثر افزایش شدید زاد و ولد ابتدای دهه¬ی 1360، پیامدها و پرسش‌های متعددی را به دنبال داشته است. یکی از این پرسش‌ها چگونگی تأثیرپذیری تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها در مستغلات از تغییر ساختار سنی در جامعه ایران است. مقاله¬ی حاضر در پی یافتن پاسخی مناسب برای این سوال، تابعی را برای سرمایه‌گذاری در مستغلات بر اساس مبانی نظری اقتصادی تصریح می‌کند که یکی از متغیرهای توضیح¬دهنده¬ی آن تغییرات ساختار سنی جمعیت است. این تابع به کمک داده‌های سری زمانی سالانه 1345 تا 1385 به روش خودرگرسیون وقفه‌گستر( ) در چارچوب روش¬-شناسی همجمعی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش نسبی جمعیت در گروه میان‌سال جامعه، تقاضا برای سرمایه‌گذاری خانوارها در مستغلات افزایش می‌یابد. این تقاضا در 15 تا 20 سال آینده (سال‌های 1407-1412) که متولدین اوایل دهه¬ی 1360 به محدوده سنی 40 تا 44 سالگی می‌رسند به اوج خود خواهد رسید و از آن پس به تدریج کاهش خواهد یافت. عنوان مقاله [English] The role of population age structure in the households’ demand for real estate investment چکیده [English] Changes in the population age structure of the Iranian society, due to the baby boom of the 1360’s had serious consequences and raised several questions. One is how the household demand for investment in real states is affected by such a drastic change in the population age distribution. In finding a suitable answer to this question, this paper specifies an investment demand function for real state that one of its explanatory variables is changes in population age structure. The specified function is estimated using ARDL approach, in line with the co-integration methodology, by the aid of time series data for the period 1345-1385. The obtained results suggest that an increase in the portion of middle age population leads to an increase in demand for real estate investment. In 15 to 20 years from now (1407-1412), when who were born in the  first half of the 1360’s reach the age of 40-44, the demand for investing in real state will increase, thereafter will decrease gradually.  کلیدواژه‌ها [English] household investment in real estate, Population Age Structure, Co-integration, ARDL modelدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA

دانلود فایل

closeمقاله تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA" مقاله ای است در 29 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  کیفیت قوانین؛ نرخ تورم؛ مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)؛ روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS)؛ کشورهای MENA پرداخته شده است چکیده مقاله دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت‌ها به گونه‌ای که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد، یکی از هدف‌های مهم تمام سیاست‌گذاران اقتصادی می‌باشد. از مجموع نظرات موجود کارشناسان در باب تورم می‌توان گفت علی‌رغم اینکه تورم یک پدیده‌ اقتصادی است، اما صرفاً از مبادی اقتصادی نشأت نگرفته و در این راستا عوامل نهادی و زیرساخت‌های اجتماعی بالاخص در کشورهای درحال‌توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد قیمت‌ها محسوب می‌شوند. به عقیده بسیاری از تحلیلگران نیز در بین عوامل نهادی، کیفیت قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رشد قیمت‌هاست. از این¬رو، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم، با استفاده از داده‌های آماری 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996، روابط موجود بین متغیرها را در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) برآورد نموده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از رد شدن فرضیه خطی بودن و نیز وجود یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه‌ای 94/0- برای شاخص کیفیت قوانین در این گروه از کشورها می‌باشد.نتایج برآورد ضرایب متغیرهای لحاظ شده در مدل نیز بیانگر منفی بودن ضرایب شاخص کیفیت قوانین، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم و افزایش مقدار این ضریب منفی در رژیم دوم می‌باشد. علاوه بر این، ضرایب متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم مثبت و معنی‌دار بوده که البته در رژیم دوم مقدار عددی این ضرایب کاهش یافته است. عنوان مقاله [English] The Impact of Regulatory Quality on Inflation Rate: Some Evidence from Selected MENA Countries چکیده [English] One of the most important objectives of all economic policymakers is achieving an acceptable level of prices growth, so that it would help economic growth and economic stability. From the opinions of the experts about inflation can be said despite being inflation is an economic phenomenon, but it does not arise from economic principles solely and in this direction institutional factors and social infrastructure are an important factors affecting the prices growth especially in developing countries. Also many analysts believe that between institutional factors, the regulatory quality is one of the most important factors influencing on prices growth. Hence, this study aims to investigate the impact of the regulatory quality on inflation rate using statistical data of 16 selected MENA countries for the period of 1996-2012. For this purpose, the paper estimates the relationship between variables in Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model and using Non-linear Least Squares (NLS) method. Results of the model estimation reject the linearity hypothesis, and indicate existence of one continuous transition function with two regimes that gives a threshold at regulatory quality of -0.94 in this group of countries. The results indicate that regulatory quality index, openness index and GDP coefficients are negative in two regimes and numerical values of these negative coefficients are increased in second regime. Moreover, government consumption expenditure and liquidity coefficients are positive and significant in two regimes and numerical values of these positive coefficients are decreased in second regime. کلیدواژه‌ها [English] Regulatory Quality, inflation rate, Panel Smooth Transition Regression Model (PSTR), Non-linear Least Squares (NLS), MENA Countries دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی

دانلود فایل

closeمقاله هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی

مقاله علمی و پژوهشی " هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی" مقاله ای است در 000 صفحه و با 000 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  هدف‌گذاری تورم؛ قیمت دارایی؛ کنترل بهینه تصادفی؛ قاعده بهینه پولی؛ اقتصاد ایران پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از انجام این تحقیق، طراحی یک قاعده بهینه پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم انعطاف-پذیر برای بانک مرکزی با تأکید بر قیمت دارایی‌ها در اقتصاد ایران است. این تحقیق در دو مرحله انجام می‌گیرد. در مرحله اول معادلات عرضه و تقاضای کل برای یک اقتصاد باز و صادرکننده نفت (مورد ایران) تصریح و با روش ARDL مورد برآورد قرار می‌گیرند. در مرحله دوم برای بدست آوردن قاعده پولی بهینه، مسئله کمینه سازی تابع زیان بانک مرکزی، با توجه به قیود معادلات عرضه و تقاضای کل با استفاده از روش فضای حالت و الگوریتم کنترل بهینه تصادفی در شرایط برنامه ریزی پویا حل می‌شود. برای ارزیابی اهمیت قیمت دارایی‌ها در تنظیم قاعده پولی بهینه، معادلات عرضه و تقاضای کل مجدداً با در نظر گرفتن قیمت دارایی‌ها مورد برآورد قرار گرفته و تابع زیان بانک مرکزی کمینه می‌شود. مقایسه مقدار واریانس تورم در دو حالت فوق تفاوت معناداری را نشان نمی‌دهد. لذا بانک مرکزی در تنظیم قاعده پولی بهینه خود لازم نیست تحولات شاخص قیمت دارایی را منظور کند. عنوان مقاله [English] Flexible Inflation Targeting with Emphasis on Asset Prices in the Economy of Iran: Stochastic Optimal Control Approach چکیده [English] The purpose of this paper is to develop an optimal monetary rule within the framework of flexible inflation targeting for the central bank of Islamic Republic of Iran with emphasis on asset prices such as exchange rate, stock prices, housing prices, and gold prices. The paper is comprised of two stages. In the first stage, the parameters of aggregate demand and aggregate supply are estimated for oil exporting and small open economy (case of Iran) using ARDL method. In the second stage, in order to obtain an optimal monetary rule for flexible inflation targeting purposes, we resort to minimizing the central bank's loss function which is comprised of inflation gap as well as output gap using the estimated aggregate demand and aggregate supply as constraints. The problem of minimizing the Central bank loss function is equivalent to an optimal control problem of a nonlinear objective function subject to linear constraints. To solve this problem we use the state space and dynamic programming approach. To appraise the significant effect of asset prices in setting up the optimal monetary rule, we re-estimate the aggregate demand and aggregate supply using asset prices. Comparing the variance of inflation in the two cases shows no statistical significant. Thus the central bank does not need to consider asset prices variation in designing the optimal monetary rule. کلیدواژه‌ها [English] Inflation Targeting, Asset Prices, Optimal control, Optimal monetary rule, Economy of Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .