همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی نفت سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی نفت سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زمین شناسی نفت سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه زمین‌شناسی ایران ، زمین‌شناسی زیست محیط، زمین‌ شیمی زیست محیطی ، زمین شناسی پزشکی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی،فسیل شناسی،چینه شناسی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی،فسیل شناسی،چینه شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زمین شناسی،فسیل شناسی،چینه شناسی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه زمین‌شناسی ایران، دیرینه‌شناسی، چینه‌شناسی ، میکروفسیل، فرامینیفرها، غیر فرامینیفرها، چینه‌شناسی، زیست چینه و سنگ چینه ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه زﺑﺎنﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻣﻴﺎﻧﻪ ،اوﺳﺘﺎﻳﻲ ، ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎن ، ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ (ﭘﻬﻠﻮی) ، ﭘﺎرﺗﻲ ، سعدی، ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳـﺮان ﺑﺎﺳـﺘﺎن ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای زبان شناسی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای زبان شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زبان شناسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه ﻛﻠﻴﺎت زﺑﺎنﺷﻨﺎسی دروس ﭘﺎﻳﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ، آواﺷﻨﺎﺳﻲ و واج‌ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺻﺮف ، ﻧﺤﻮ ، ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳـﻲ ، ﻣﻜﺎﺗـﺐ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻼم ، ﻣﺴﺎئل ﻣﻴﺎن‌رﺷﺘﻪ‌ای زﺑﺎن‌ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ـ روانﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن، زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ راﻳﺎﻧﺸﻲ ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای ترجمه سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای ترجمه سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ترجمه سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه روش تدریس، زبان‌شناسی، روش تحقیق در ترجمه ، نظریه‌های ترجمه، نقد ترجمه ، فرهنگ و جامعه‌شناسی در ترجمه ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای زبان و ادبیات انگلیسی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای زبان و ادبیات انگلیسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زبان و ادبیات انگلیسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه ﺳﻴﺮی ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﻓﻨﻮن و ﺻﻨﺎﻋﺎت، ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ ، داﺳـﺘﺎن ﺑﻠﻨـﺪ ، دوره‌های ادبی ادﺑﻴﺎت ﻗﺮن ۱۷ و ۱۸ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ادﺑﻴﺎت و ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان انگلیسی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان انگلیسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آموزش زبان انگلیسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه آزمون‌سازی زبان، روش تحقیق در مسائل آموزش زبان ، مسائل آموزش زبان ، نظریه‌ها ، مهارت‌ها ،اصول و روش تدریس، تهیه و تدوین مطالب درسی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان آلمانی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان آلمانی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آموزش زبان آلمانی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه دستور زبان آلمانی، واژه‌سازی، ترجمه متون، ساخت زبان آلمانی، مسائل آموزش زبان نظریه‌ها ، تجزیه و تحلیل خطا ، تجزیه و تحلیل کتب درسی آلمانی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان روسی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان روسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آموزش زبان روسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه زبان روسی معاصر، آواشناسی ، صرف ‌و نحو، واژه‌شناسی، واژه‌سازی، اصول و روش تحقیق، اصول و روش تدریس ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است