همه پایه‌ها
more_vert مقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی

دانلود فایل

closeمقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی

مقاله علمی و پژوهشی " تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی: کاربردی از رویکرد بیزین" مقاله ای است در 39 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ارجحیت در مصرف‌ کالاهای ‌داخلی؛ الگوی تعادل ‌عمومی پویای‌ تصادفی (DSGE)؛ رویکرد بیزی؛ سیاست پولی بهینه پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله، تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در هنگام ورود شوک‌ درآمد نفتی، توسط یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با تاکید بر ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی از طریق رویکرد بیزی است. در این مطالعه، مصرف خانوارها به دو بخش مصرف کالاهای داخلی و وارداتی تقسیم می‌شود. پس از طراحی الگو، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی و با به کارگیری داده‌های واقعی تخمین‌زده می‌شوند. سیاست بهینه پولی آن سیاستی خواهد بود که تابع زیان رفاهی را حداقل کند. نتایج حاکی از آن است که با ورود شوک درآمد نفتی، سیاست بهینه پولی؛ سیاست واکنش بانک مرکزی به شکاف تورم و نرخ ارز است. با افزایش پارامتر میزان ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی در الگو، مقدار زیان رفاهی بدست آمده در تمامی قواعد سیاستی، به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. توصیه سیاستی این مطالعه آن است که بانک مرکزی در هنگام ورود شوک‌های برون‌زا (به ویژه شوک درآمد نفتی) به اقتصاد، علاوه بر هدف‌گذاری تورم، نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار دهد. عنوان مقاله [English] Determining the Optimal Monetary Policy Rule with Respect to Home Bias in Consumption: Application of Bayesian Approach چکیده [English] The aim of this article is to determine the optimal monetary policy rule when there is oil revenues shock by new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model through Bayesian approach with emphasis on Home Bias in Consumption. In this study, household consumption is divided into two parts; consumption of domestic goods and the consumption of the imported goods. After specifying the model, the parameters of proposed model are estimated using Bayesian methods and real data where Optimal Monetary Policy will be the policy which makes the welfare loss function minimized. The results show with the entrance of oil revenues shock, Optimal Monetary Policy is the central banks’ response to the inflation and exchange rate gap. By increasing Home Bias parameter in the model, welfare loss in all the policy rules is significantly reduced. The policy recommendations of this study are that, with exogenous shocks (in particular oil revenue shock) to the economy, in addition to inflation targeting, the exchange rate should be considered by central bank. کلیدواژه‌ها [English] Home Bias in consumption, Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (DSGE), Bayesian Approach, Optimal Monetary Policy دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران

دانلود فایل

closeمقاله تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش " مقاله ای است در 29 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سیاست پولی؛ اوراق مشارکت؛ تعادل نش؛ نظریه بازی‌ها پرداخته شده است چکیده مقاله تجربه سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان داده که سیاست‌های پولی، به دلیل دستوری بودن نرخ سود بانکی و انتشار اوراق مشارکت و  ایجاد رشد فزاینده بازدهی آن‌ها بیش از آنکه بر بخش واقعی اقتصاد موثر باشد باعث نوسانات اقتصادی گردیده که علاوه بر افزایش هزینه استقراض دولت، سبب افزایش حداقل نرخ جذب کننده سرمایه در سایر بازارها و افزایش سطح عمومی قیمتها و تاثیر بر رفتار سفته بازان شده است. در چنین شرایطی چگونگی ارتباط مقامات پولی و مالی و سفته بازان برای نیل به اهداف اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو در مقاله حاضر رابطه بین سه بازیکن دولت، بانک مرکزی و سفته بازان با استفاده از رهیافت نظریه بازی‌ها درچارچوب الگوی نش برای ایران در طی سالهای 1388- 1384 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور برای هر یک از بازیکنان تابع زیانی (هدف) تعریف و از مجرای آن‌ها زیان اجتماعی محاسبه شده است. الگو‌سازی و تحلیل عددی برای حصول نتایج این پژوهش  با استفاده از نرم افزارهای میپل و گمز صورت گرفته است. بر اساس نتایج کمی حاصل شده می‌توان گفت که در تعادل نش کمترین زیان اجتماعی همراه با بهتر شدن وضع سفته بازان در شرایط استقلال ابزاری بانک مرکزی از دولت به دست آمده است. عنوان مقاله [English] Analyzing the Relationship among Government, Central Bank and Speculators in Iran: Approach of Game Theory and Nash Equilibrium چکیده [English] The experience of recent years has shown monetary policies have caused economic fluctuations rather than affect real economy because of administrative  interest rate, issuing bonds and increasing their returns. These actions not only have increase the cost of government borrowing, but also increasing the minimum rates of absorbing capital in other markets and finally increased the general level of prices as well. In such situation, study about the relationship between  fiscal and monetary authorities and speculators to achieving economic goals is important.therefore, in this paper,the relationship between three players, including government, central bank and speculators, has been analyzed using game theory according to Nash approaches in Iran, during (1384- 1388). For this purpose, a loss function (objective function) is defined for each player and via them the social loss is calculated. For obtaining quantitative results GAMS and MAPLE  software have been used. Based on the results, the minimum of social loss along with improving speculators welfare (less loss) is obtained through central bank independence from the government. کلیدواژه‌ها [English] Monetary Policy, bonds, Nash equilibrium, game theory دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران

دانلود فایل

closeمقاله ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران" مقاله ای است در 31 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تمرکز؛ شاخص هرفیندال – هیرشمن دوگان؛ مطالبات معوق؛ عوامل کلان اقتصادی؛ الگوی داده‌های تابلویی پویا پرداخته شده است چکیده مقاله این مقاله به بررسی ارتباط ثبات مالی و عوامل کلان اقتصادی( مانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و تورم و ریسک نرخ ارز ) و تمرکز بانکی در سیستم بانکداری ایران برای سال های1393- 1385می پردازد.در این مطالعه از شاخص هرفیندال – هیرشمن دوگان برای اندازه گیری تمرکز بانکی و از نسبت مطالبات معوق بعنوان معیار معکوس اندازه گیری ثبات مالی و از نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و سهم بازار تسهیلات بعنوان عوامل کلان اقتصادی استفاده شده است.به منظور مطالعه رابطه تمرکز بانکی و عوامل کلان اقتصادی و ثبات مالی از الگو  داده‌های تابلویی پویای متوازن با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش مؤید تاثیر معنادار متغیرهای تمرکز بانکی، نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ سود تسهیلات و سهم بازار تسهیلات بر نسبت مطالبات معوق و در نتیجه ثبات مالی بانک‌ها است. عنوان مقاله [English] The Relationship between Financial Stability and Concentration in Iran's Banking System چکیده [English] This paper examines the relationship between financial stability and macroeconomics variables and banking concentration in Iranian banking system for the period 1385-1393 (2006-2014). In this study, Herfindal-Hirschman index (HHI) as a concenteration index and inverted non-performing loans ratio are used to measure banking concentration and financial stability respectively. In addition, inflation rate, GDP growth rate, bank lending rate and market share are considered as macroeconomics variables. In order to estimate the relationship, a balanced dynamic panel with generalized method of moments (GMM) is used. The result indicates that the banking concentration,inflation, GDP growth rate, interest rate and market share has a statistically significant impact on non-performing loans and therefore on the Bank's financial stability.   کلیدواژه‌ها [English] concentration, Non-Performing Loans, Macroeconomic Factors, Dynamic Panel Data Model, HHI- Duall Index دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

دانلود فایل

closeمقاله تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه" مقاله ای است در 22 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  جهانی شدن؛ پانل پویا؛ رشد اقتصادی؛ کنترل فساد؛ نقدینگی پرداخته شده است چکیده مقاله پدیده فساد عارضه‌ای است که امروزه گریبان‌ همه کشورها اعم از توسعه یافته و یا کمتر توسعه یافته را گرفته است. از طرف دیگر، انضباط و ثبات نقدینگی شرط اصلی ثبات اقتصادی است. رشد بی‌رویه نقدینگی باعث گسترش مانده‌های سوداگرانه پولی و بخش‌‌های نامولد در اقتصاد شده و موجبات گسترش فساد در اقتصاد را فراهم می‌نماید. با توجه به رابطه نقدینگی و فساد و اثرات آن‌ها بر رشد اقتصادی، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر کنترل فساد و نقدینگی بر رشد اقتصادی است. در این مطالعه از روش داده‌های تابلویی پویا  برای 31 کشور منتخب در حال توسعه استفاده شده است. نتایج برآورد الگو در دورۀ 2002 تا 2014 گویای این است که کنترل فساد، رشد اقتصادی را در کشورهای منتخب افزایش داده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد در صورتی که همزمان کنترل فساد و نقدینگی افزایش یابند، نقدینگی بیشتر می‌تواند از طریق کنترل فساد به رشد اقتصادی بیشتر بینجامد. علاوه بر این افزایش جهانی‌ سازی و سرمایه سرانه اثر مثبت و معنا‌داری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب داشته است. عنوان مقاله [English] The Impact of Corruption and Liquidity Control on Economic Growth in Selected Developing Countries چکیده [English] Nowadays the corruption is a problem that is faced by all countries, whether developed or less developed.. On the other hand, the stability of liquidity are the main factor of economic stability. Uncontrolled growth of liquidity leads to higher speculative demand for money and growth of non-productive sectors in economy and the corruption occurs in such condition.  Due to the relationship between liquidity and corruption and their effects on economic growth, this paper is aimed to investigate the impact of controlling corruption on GDP through liquidity channel. In this study, GMM dynamic panel method for 31 selected developing countries is used. The results of estimation for the period 2002 -2012 indicates that Control of corruption in developing countries has a positive and significant impact on economic growth. Also in situation of Simultaneous increase in Control of corruption and Liquidity, increasing of  Liquidity can improve economic growth via more Control of corruption. Moreover results indicate that increasing of  globalization and per capita capital has a significant positive effect on economic growth. کلیدواژه‌ها [English] Corruption, Dynamic Panel Data, Economic Growth, liquidity دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران

دانلود فایل

closeمقاله تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران" مقاله ای است در 30 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ایران؛ ترکیب مخارج عمومی؛ دولت؛ رشد اقتصادی؛ هم‌انباشتگی پرداخته شده است چکیده مقاله محدودیت منابع مالی دولت‌ در کشورهای در حال توسعه، موجب شده موضوع "تخصیص بهینه مخارج عمومی دولت" از اهمیتی خاص در این کشورها برخوردار باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1393-1359 و روش هم‌انباشتگی جوهانسن، به بررسی اثرگذاری تخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران بپردازد. یافته‌های این پژوهش ضمن تایید اثرگذاری مثبت و معنا‌دار سرمایه انسانی و آزادی تجاری و تاثیر متفاوت اجزا مختلف مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی، نشان داد که تخصیص مجدد منابع مالی دولت با هدف افزایش مخارج آموزشی که از طریق کاهش در مخارج مصرفی و نظامی تامین مالی شده باشد، اثر مثبت و معنا‌داری بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران دارد. همچنین بر اساس نتایج روابط بلندمدت برآورد شده، کاهش در مخارج مصرفی نهائی، نظامی و بهداشت و درمان، با هدف افزایش در مخارج سرمایه‌گذاری دولت، اثر مثبت و محسوسی بر رشد اقتصادی بلندمدت خواهد داشت. عنوان مقاله [English] The Impact of Public Expenditures Reallocation on Long-Run Economic Growth in Iran چکیده [English] The limitation of financial resources of the government in developing countries, caused these governments to consider the issue of "efficient allocation of expenditures" as a very high priorities in these countries. Accordingly, this paper examines the impact of public expenditure reallocations on economic growth in Iran. To do so, a long-run relationship between the variables has been estimated using cointegration method for the period 1980-2014. The results show that reallocation of government resources have a significant positive effect on economic growth, under the condition of raising the educational expenditure compensated by the reducing military and consumption expenditures. In addition, the findings of the paper show a reduction in consumption, military and health expenditures, in the favor of increasing government investment expenditure, have a significant and positive impact on the economic growth. Finally, the findings support a significant and positive impact of human capital and openness on economic growth. کلیدواژه‌ها [English] Cointegration Method, Economic Growth, Public Expenditure Composition دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری

دانلود فایل

closeمقاله نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری

مقاله علمی و پژوهشی " نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری " مقاله ای است در 23 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  منحنی J؛ منحنی S؛ نرخ ارز حقیقی؛ تراز تجاری؛ الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده پرداخته شده است چکیده مقاله پدیده‌ی منحنی J از دهه 1970 در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، توجه محققان را به پویایی‌های کوتاه‌مدت تراز تجاری در واکنش به نوسانآن‌های نرخ ارز معطوف نمود. علاوه‌براین در دهه اخیر رهیافت منحنی S به منظور ارزیابی اثرات کوتاه‌مدت تغییر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری مطرح شده است، که نتایج آن می‌تواند در تحلیل سیاست‌گذاری‌ها حائز اهمیت باشد. در این پژوهش به آزمون پدیده‌ی منحنی‌های J و S دو جانبه بین ایران و 16 شریک برتر تجاری آن پرداخته شده است. در این راستا از الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده برای برآورد ضرایب رابطه کوتاه‌مدت تراز تجاری و منحنی J و از روش همبستگی متقاطع، برای ارزیابی وجود منحنی S، طی دوره 1393-1364 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که منحنی J و S در مورد تراز تجاری دو جانبه بین ایران و اکثر شرکای برتر تجاری تأیید می‌شود. بر این اساس سیاست‌گذاران باید در جهت حداقل کردن زیآن‌های ناشی از نوسان نرخ ارز حقیقی، سیاست‌های مناسب در مورد نرخ ارز دوجانبه اتخاذ کنند. کلیدواژه‌ها عنوان مقاله [English] Real Exchange Rate and Mechanism of J and S Curves among Iran and its Major Trade Partners چکیده [English] Although studies about responses of trade balance to exchange rate volatilities have been considered static until 1970s, the entering of J-curve phenomenon in international economics studies lead attention to short-run dynamics response of trade balance to exchange rate volatilities. Moreover, new approach of S-curve have been introduced for investigating short-run effects of real exchange rate volatilities on trade balance in recent decades which can be useful for policy implications. Using a suitable model, this study tries to investigate the existence of J and S curves among Iran and its 16 major trade partners. In tis regards, an auto-regressive distributed lags model have been used to estimate short-run trade balance equation and J-curve and the cross-correlation have been used to investigate S-curve during 1985-2014. The results show that J and S curve phenomenon of bilateral trade balance is confirmed for almost countries. Hence policy makers should apply suitable policies for bilateral exchange rate to minimize losses caused from real exchange rate fluctuations. کلیدواژه‌ها [English] J-curve, S-curve, trade balance, Auto-regressive Distributed Lags Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران

دانلود فایل

closeمقاله برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران " مقاله ای است در 29 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  آسیب‌پذیری؛ تاب‌آوری؛ ثبات تولید ناخالص داخلی؛ ایران پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اساسی در این مقاله معرفی مفهوم آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی با توجه به شاخص‌های کمی است. آسیب‌پذیری از ویژگی‌های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک‌های برونزا می‌شود در حالی که تاب‌آوری اقتصادی به مفهوم توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و بازیابی پس از تاثیر شوک تعریف شده است. در این تحقیق شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی ایران برای دوره 1369تا 1392 برآورد شده است. این شاخص‌ها بر اساس متغیرهای منتخب در سه الگوی بریگوگلیو و همکاران (2008)، بورمن و همکاران (2013)، و آنگیون و باتس (2015) انجام و نتایج برای سه دوره ریاست جمهوری با عناوین سازندگی (1369-1376)، اصلاحات (1377-1384) و مهرورزی (1385-1392) برآورد و مقایسه شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میانگین شاخص آسیب‌پذیری در دوره مهرورزی دارای بیشترین مقدار در حالیکه  میانگین شاخص تاب‌آوری در دوره اصلاحات در مقایسه با دو دوره دیگر بیشتر بوده است. طبق نتایج نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه با آسیب‌پذیری رابطه معکوس ولی با تاب‌آوری رابطه مستقیم دارد. بنابراین، اصلاح سیاست‌های اقتصادی با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه و تنوع در صادرات، کاهش کسری بودجه با انظباط مالی، مهار تورم با افزایش بهره وری و انصاف، و کاهش بیکاری با افزایش کیفیت آموزش، بعلاوه حکمرانی خوب (کاهش فساد، ثبات سیاسی، کیفیت مقررات و اثر بخشی دولت با شایسته سالاری) با اجرای خردمندانه می‌تواند موجب افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری شود. عنوان مقاله [English] Estimating Composite Vulnerability and Resilience Index of Iranian Economy چکیده [English] The main aim in this research is to introduce the concepts of vulnerability and resilience regarding the quantitative Indices. Vulnerability is a structural characteristic which increases the weak economic points to external shocks. Economic resilience is political ability to resist and recovering from the shocks. In this paper Vulnerability and Resilience Indices are estimated for Iranian Economy concerning the period 1990-2013. The indices are estimated based on three models introduced by Briguglio, & et al.(2008), Boorman, & et al.(2013) and Angeon & Bates(2015) which are compared regarding Construction period (1990-1997), Reforms period (1998-2005) and Kindness period (2006-2013). The results show that the estimated mean of Vulnerability during Kindness period has been higher while the Resilience index during Reforms period has been higher than the other two periods. Also, the growth rate of per capita GNP has indirect relation with vulnerability and direct relation with resilience. Therefore, economic policy modification aiming less reliance on oil income, export diversification and expansion, budget deficit reduction by financial discipline, inflation curbing by increasing efficiency and equity, reducing unemployment by increasing quality of education, plus good Governance(reduction in Corruption, increasing policy stability, quality of regulation, government effectiveness concerning eligibility) with wise performance shall increase resilience and reduce vulnerability. کلیدواژه‌ها [English] vulnerability, Resilience, GDP Stability, Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری

دانلود فایل

closeمقاله ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات" مقاله ای است در 30 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تغییرات رفاهی؛ تغییرات جبرانی؛ تابع مخارج؛ تابع ترجیحات PIGLOG؛ خانوارهای شهری پرداخته شده است چکیده مقاله در اقتصاد ایران دولت هر ساله میلیاردها ریال صرف یارانه کالا‌های اساسی به منظور حفظ یا افزایش رفاه مصرف‌کنندگان می‌نماید. در مقابل افزایش نرخ تورم، ر فاه را کاهش می‌دهد. در این صورت دولت  نیازمند معیاری برای سنجش شدت تأثیرپذیری مصرف‌کنندگان از تورم است. هدف این مقاله استخراج و محاسبه شاخص رفاهی تغییرات جبرانی مبتنی بر تابع مخارج AIDS و ارزیابی اثر رفاهی منفی ناشی از افزایش نرخ تورم بر رفاه مصرف‌کنندگان است. از این‌رو در این مقاله با برآورد سیستم معادلات تقاضای  AIDSبه روش رگرسیون‌های به ظاهر غیرمرتبط تکراری در دوره 1392-1354، هزینه رفاهی ناشی از افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که بر اساس معیار تغییرات جبرانی در طی دوره 1392- 1354، برای جبران آثار رفاهی تورم یک خانوار با بعد 5/4 نفر، ‌باید سالیانه بطور متوسط 13 درصد مخارج کل به خانوارها پرداخت می‌گردید تا در سطح مطلوبیت اولیه باقی می‌ماندند. محاسبه ضریب همبستگی معیار تغییرات جبرانی با نرخ تورم سالیانه گروه‌های مختلف کالایی نشان می‌دهد که گروه‌های کالایی مسکن، خوراک و بهداشت و درمان به ترتیب با ضرایب همبستگی 96، 61 و67 درصد، بیشترین اثر رفاهی منفی را بر مصرف‌کنندگان شهری داشته‌اند. عنوان مقاله [English] Evaluating the Effect of Increasing in Level of Prices on Urban Welfare: Compensatory Variation Approach and Preference Function چکیده [English] The Iranian government spends billions of Rials for basic goods each year to maintain or Increase consumer's welfare level. Meanwhile the rise of inflation reduces their welfare levels. If the government attempts to compensate these negative effects a measure for assessing the severity of consumers' effectiveness is necessery. The purpose of this paper is to measure the negative welfare effects resulting from rise of inflation rate on the consumers' welfare through extracting and calculating compensating variation (CV) based on the AIDS expenditure function. The findings given the CV criterion reflects that in order to compensate the welfare effects (over the 1975-2013 period) the government should have paid on average 13 percentage of total expenditure annually to every urban household with size 4.5 person. Measuring the CV correlation coefficient with the annual inflation rate of different commodity groups indicate that the commodity groups of housing, Food and Health Care have the highest negative welfare effect with 96, 61 and 67 percent on the urban consumers respectively. کلیدواژه‌ها [English] Welfare Change, Compensating Variation (CV), Expenditure Function, PIGLOG Preference Function, Urban Hosehold دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران

دانلود فایل

closeمقاله برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران

مقاله برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران مقاله علمی و پژوهشی " برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  بخش‌های اقتصادی؛ برآورد تابع مرزی تصادفی؛ داده‌های تابلویی؛ کارایی انرژی پرداخته شده است چکیده مقاله انرژی یکی از اصلی‌ترین نهاده‌ها در فرآیند تولید محسوب می‌شود و کمیابی این نهاده ارزشمند بر اهمیت توجه به کارایی مصرف آن افزوده است، ضمن این که کارایی بالاتر انرژی به نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی می‌انجامد. هدف این پژوهش برآورد کارایی انرژی در بخش‌های چهارگانه اقتصاد ایران (کشاورزی، صنایع، حمل و نقل و خدمات) به تفکیک و به منظور افزایش دقت محاسبه و صحت نتیجه‌گیری است. کارایی مصرف انرژی در این بخش‌ها با استفاده از روش تابع تولید مرزی تصادفی ترانسلوگ و داده‌های دوره 91-1373 و مبتنی بر مبانی نظری و شواهد تجربی برآورد می‌شود. یافته‌ها حاکی از آن است که نه تنها کارایی انرژی هر بخش در طول دوره مورد بررسی کاهش یافته، بلکه میانگین کارایی انرژی کل بخش‌ها نیز روندی نزولی داشته است، هم‌چنین کارایی فنی در همه بخش‌های اقتصادی برخلاف روند تحول کارایی انرژی، همواره در حال صعود البته با آهنگی کند بوده است. کمترین کارایی انرژی مربوط به بخش خدمات است. عنوان مقاله [English] Estimation and Comparison of Energy Efficiency in Iran’s Economic Sectors چکیده [English] Energy is one of the main inputs of production process. The scarcity of this valuable input has increased the importance of attention to its efficiency and higher energy efficiency leads to higher economic growth rates. The goal of this research is to estimate energy efficiency in quadruple sectors (agriculture, industry, transportation and services) of Iran’s economy, separately with the aim of increasing precision of calculations and improving quality of results. The efficiency of energy consumption in these four sectors is estimated with the use of a translog stochastic frontier analysis (SFA) and data for 1373-1391, based on theoretical and empirical grounds. Findings indicate that not only energy efficiency of these sectors were declined during the period considered, but the average energy efficiency of all sectors had also a declining trend. The technical efficiency in all sectors were increasing, of course slowly, in contrast to the trend of energy efficiency. The services sector has the lowest energy efficiency. کلیدواژه‌ها [English] economic sectors, Estimation of Stochastic Frontier Function, panel data, Sectoral Energy Efficiency دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .