همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای زیست فناوری میکروبی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای زیست فناوری میکروبی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زیست فناوری میکروبی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، بیوتکنولوژی فرآورده های تخمیر،مهندسی پروتئین، ژنتیک یوکاریوت‌ها ، ژنتیک پروکاریوت‌ها، بیوانفورماتیک ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوفیزیک سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوفیزیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته بیوفیزیک سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، بیوفیزیک (سلولی، پرتوی، مولکولی) و بیوترمودینامیک ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای میکروبیولوژی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای میکروبیولوژی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته میکروبیولوژی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، فیزیولوژی میکروارگانیسم‌ها، اکولوژی میکروارگانیسم‌ها، ژنتیک پروکاریوت‌ها، ویروس‌شناسی پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژنتیک مولکولی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای ژنتیک مولکولی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ژنتیک مولکولی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، سیتو ژنتیک، ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوشیمی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوشیمی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته بیوشیمی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، ساختار ماکروملکول‌های زیستی، آنزیم‌شناسی، متابولیسم و روش‌های بیوشیمی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، زیست‌شناسی سلولی پیشرفته، ساختار DNA، همانندسازی، رونویسی و ترجمه، تنظیم بیان ژن ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای علوم جانوری تکوینی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای علوم جانوری تکوینی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته علوم جانوری تکوینی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه جانورشناسی،جنین‌شناسی، بافت‌شناسی، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، جنین شناسی مقایسه ای، زیست‌شناسی تکوینی جانوری، ژنتیک تکوینی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوسیستماتیک جانوری سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوسیستماتیک جانوری سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته بیوسیستماتیک جانوری سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه جانورشناسی، جنین‌شناسی، بافت‌شناسی، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، بیوسیستماتیک جانوری، گونه و گونه‌زایی، جغرافیای جانوری ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیولوژی جانوری سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیولوژی جانوری سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فیزیولوژی جانوری سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه فیزیولوژی جانوری، بیوشیمی، زیست‌شناسی سلولی و ملکولی، فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی و فیزیولوژی غشاء سلولی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است