همه پایه‌ها
more_vert مقاله الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی

دانلود فایل

closeمقاله الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی " الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل؛ انتظارات ناهمگن؛ بازار سهام تهران؛ پویایی‌های روانی و اجتماعی؛ حباب پرداخته شده است چکیده مقاله بازار سهام یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی هر اقتصادی به‌حساب می‌آید و لذا فهم هرچه بیشتر آن برای سیاست‌گذاری‌ها لازم است. بسیاری از مطالعاتی که در مورد حباب بازار سهام تهران انجام‌گرفته‌اند با استفاده از روش‌های اقتصادِ متعارف بوده‌اند، و لذا هیچ‌کدام اقدام به الگوسازی نظری نکرده‌اند. این پژوهش از رهیافتِ اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل برای الگو‌سازی استفاده کرده است. نتایج نشان می‌دهند که وجود نااطمینانی در مورد تغییرات آتی قیمت از یک‌سو و انتظارات ناهمگن و پویایی‌های روانی و اجتماعی معامله‌گران از سوی دیگر، می‌تواند شکل‌گیری حباب سوداگرانه در بازار سهام تهران را توضیح بدهد. الگوی طراحی شده در این پژوهش با توجه به‌سادگی و پایه‌ای بودن، می‌تواند به‌عنوان زیربنایی محکم برای کارهای پیچیده‌تر در الگو‌سازی مبتنی بر عاملِ بازارهای مختلف استفاده شود. در این پژوهش الگو‌سازی تجربی برای شاخص کل بازار سهام در دوره 1392-1395 انجام‌گرفته است. ازجمله نتایج تجربی، افزایش سرعت یادگیری معامله‌گران از شهریور1392 تا بهار 1395 است. عنوان مقاله [English] Modeling Speculative Bubbles in Tehran Stock Exchange Considering Social and Psychological Dynamics چکیده [English] Stock market is one of the important markets in any economy and a good understanding of it is necessary for policy making both in individual and governmental levels. One of the phenomena seen in asset markets is bubble. Several works have been done about bubbles in Tehran Stock Exchange (TSE), but no one has developed a new theoretical model. Almost all of the atudies have used the mainstream approach, conventional econometric methods or an accounting approach. To consider the social and psychological dynamics, we applied Agent-based Computational Economics (ACE). The model is validated with the time series of overall index of TSE and the results are satisfactory. We showed that the presence of uncertainty about future fundamentals on one hand, and heterogeneous expectation and social and psychological dynamics , on the other hand can explain how a bubble in TSE is formed. The model developed here is simple and basic, and therefore can be a good basis for more full-fledged models of different markets. The results also show that the speed of learning has increased through time. کلیدواژه‌ها [English] Agent-based Computational Economics (ACE), Bubbles, Heterogeneous Expectations, Social and Psychological Dynamics, Tehran Stock Exchange (TSE) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن

دانلود فایل

closeمقاله مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن

مقاله علمی و پژوهشی " مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن " مقاله ای است در 32 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  رشد اقتصادی؛ عوامل اقتصادی مهاجرت؛ مهاجرت بین‌المللی؛ نیروی کار پرداخته شده است چکیده مقاله نیروی کار یکی از مهمترین عوامل تولید است و خروج آن از کشور متضمن هزینه فرصت اقتصادی برای جامعه خواهد بود. در این مطالعه تلاش شده است عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت نیروی کار ایران طی سال‌های 2012-2002 مورد بررسی قرار گیرد. در بررسی مساله از مبانی نظری الگوی جاذبه و روش تخمین داده‌های تابلویی استفاده شده است. در تخمین روابط از نرم افزار استتا بهره گرفته شده است.  در این مطالعه، مهاجرت نیروی کار از ایران به 8 کشور عضو OECD بررسی شده است که بیشترین سهم از مهاجرت نیروی کار ایرانی را داشته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای جمعیت، تجارت خارجی و رشد اقتصادی موجب کاهش روند مهاجرت می‌شوند و در مقابل  افزایش در  جمعیت، تجارت خارجی، رشد اقتصادی و دستمزد کشورهای مقصد، به‌علاوه افزایش نرخ بیکاری در ایران و تعداد مهاجران ایرانی در کشورهای مقصد نیز موجب افزایش مهاجرت نیروی کار شده و عوامل جاذبه‌ی مهاجرت به کشورهای OECD شناخته شده‌اند. بر این اساس، با توجه به تاثیر معنادار و قابل توجه متغیرهای نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کشور در جریان مهاجرت، برنامه ریزی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به منظور کنترل روند صعودی آن ضروری به نظر می‌رسد. عنوان مقاله [English] Iranian Labor Migration to OECD Countries and Economic Factors Affecting it چکیده [English] Labor is one of the most important factors of production and its migration abroad imposes economic opportunity costs to the society. In this study we have tried to examine economic factors involved in labor migration from Iran during 2002-2012. In this study, the theoretical foundations of the gravity models and estimation method of Panel data have been used for labor migration from Iran to 8 OECD member countries. These countries have the largest share of Iran's labor migration. The esults show that increase in population, foreign trade and economic growth of Iran decrease labor migration. On the other hand the increase in population, foreign trade, economic growth and wages of destination OECD countries, in addition to, the increase in unemployment rate in Iran and accumulation of Iranian immigrants in destination countries increase labor migration. Accordingly, due to the significant and strong impact of unemployment rate and GDP growth of Iran on migration flows, devising plan to improve economic conditions of Iran is necessary to control the upward trend of migration. کلیدواژه‌ها [English] International Migration, Labor Force, Economic Growth دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای

دانلود فایل

closeمقاله پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای

مقاله علمی و پژوهشی " پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای " مقاله ای است در 31 صفحه و با 44 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  پایداری بدهی؛ تابع واکنش مالی؛ بدهی دولت؛ ایران پرداخته شده است چکیده مقاله بحران مالی سالهای 2008-2007 و هزینه ناشی از اصلاح سیاست‌های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش کرده است تا با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده‌های دوره زمانی 1393-1350، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوی رگرسیون آستانه‌ای، ضمن لحاظ یک ساختار دو رژیمی برای تابع واکنش مالی دولت، نشان می‌دهد در رژیم اول (هنگامی که نسبت بدهی خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی کمتر از 90/3 درصد است) واکنش دولت در برابر بدهی به بانک مرکزی و بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات مالی غیربانکی داخلی از پایداری لازم برخوردار نیست. اما در رژیم دوم (هنگامی که نسبت بدهی خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 90/3 درصد است) واکنش دولت به هر سه نوع بدهی (بدهی به بانک مرکزی، بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات مالی غیربانکی داخلی و بدهی خارجی) پایدار بوده، اگرچه ضرایب کوچک برآورد شده نشان دهنده یک پایداری ضعیف است. بنابراین، با توجه به اثرگذاری سطح بدهی دولت بر رشد اقتصادی از کانال‌های متعدد، لازم است "پایداری بدهی دولت"، به عنوان یک متغیر اصلی در تابع هدف سیاست‌های مالی دولت ایران لحاظ شود. عنوان مقاله [English] Government Debt Sustainability in Iran: Evidence from a Threshold Regression Model چکیده [English] The financial crisis during 2007-2008 and the cost of fiscal policy reform, increasingly revealed the importance of "government debt sustainability" in economic literature. Accordingly, this paper examines "government debt sustainability" based on a nonlinear fiscal reaction function. For this purpose, a fiscal reaction function has been estimated using a Smooth Transition Regression (STR) model in Iran for the period 1971-2014. The findings support a threshold behavior of two regimes in the fiscal reaction functions. In addition, the results indicate that in the first regime (when the ratio of government foreign debt to GDP is less than 3.90%), the government reaction to central bank and domestic banks and non-bank financial institutions debts are not sustainable.  However, in the second regime (when the ratio of government foreign debt to GDP is greater than 3.90%), the government reaction to all three types debt (central bank, domestic banks and non-bank financial institutions and foreign debts) are sustainable. Therefore, due to the impact of public debt on economic growth through various channels, it is necessary that "debt sustainability" be considered as a main variable in the objective function of fiscal policies in Iran. کلیدواژه‌ها [English] Debt Sustainability, Fiscal Reaction Function, Government Debt, business cycles, Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز

دانلود فایل

closeمقاله ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز" مقاله ای است در 29 صفحه و با 11 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اهداف اقتصادی؛ سند چشم انداز؛ شاخص ترکیبی اقتصادی پرداخته شده است چکیده مقاله سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور در سال 1384 ه.ش با هدف دستیابی ایران به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در بین کشورهای آسیای جنوب غربی ابلاغ گردید. با گذشت بیش از دوازده سال از ابلاغ این سند، در مقاله حاضر سعی گردید ارزیابی از وضعیت اهداف کلان اقتصادی سند بعمل آمده و جایگاه کشور در بین رقبای اصلی منطقه مشخص گردد. بدین منظور با بهره‌گیری از روش فاصله از مرجع، شاخص ترکیبی وضعیت اقتصادی کشور در سند چشم‌انداز برای چهار مقطع 2000، 2005، 2010 و 2015 محاسبه شد. نتایج بدست آمده از شاخص ترکیبی اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت ایران در بین کشورهای منتخب طی دوره 2000 تا 2015 میلادی پیشرفتی نداشته، بطوریکه میانگین رتبه وضعیت اقتصادی کشور در بین رقبای منطقه‌ای در سال 2015 رتبه پنجم بوده است. درضمن، در سال 2000 و 2005 (شروع چشم‌انداز) رتبه ایران در بین کشورهای منتخب بترتیب رتبه چهارم و پنجم منطقه بوده، با این حال در مقطع 2010 رتبه کشور به جایگاه ششم تنزل کرده و مجدداً درمقطع 2015 رتبه ایران به جایگاه پنجم ارتقاء یافته است. عنوان مقاله [English] Evaluating the Economic Condition of Iran in Comparison with “Twenty-Year Vision Document” چکیده [English] In 2005, Iran outlined its goals in economic, science and technology for the next twenty years -The Twenty-Year Vision Document- a working plan to raise the country's ranking to that of the first in the region. After twelve years from setting of the vision document, in this article an attempt has done for evaluation of main macro-economic objectives, economic condition, and also to determine Iran's status between the seven greatest rival countries in the region in the six indices by Constructing Composite Indicators. The result of the composite economic indicator reveals that even though in 2005, Iran ranked fifth between the selected countries, this status has depreciation and slipped one place down and stand in sixth rank in 2010, but again has attempted to rise in rank to fifth place at 2015. کلیدواژه‌ها [English] Economic Objectives, Vision Document, Composite Economic Indicator دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری

دانلود فایل

closeمقاله بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری" مقاله ای است در 20 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تابلویی پویا؛ رشداقتصادی؛ سرمایه‌گذاری؛ نفت؛ GMM پرداخته شده است چکیده مقاله استفاده از روش گشتاور‌های تعمیم یافته (GMM) در طی دوره زمانی 1992-2015 در گروه کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک و گروه کشورهای واردکننده نفت می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تکانه‌های نفتی به صورت نامتقارن در شکل‌گیری نوسانات قیمت نفت نقش داشته و همچنین نتایج برازش الگوی تابلویی پویا نیز حاکی از آن است که در گروه کشورهای صادرکننده نفت کشش مستقیم رشد اقتصادی نسبت به نوسانات قیمتی نفت بزرگتر از یک و مثبت بوده است. در مقابل در گروه کشورهای وارد‌کننده نفت، اثر منفی مستقیم نوسانات نفت بر رشد اقتصادی کم‌کشش است و  با لحاظ اثر متقاطع سرمایه‌گذاری و کانال نااطمینانی، مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. در مقابل در گروه کشورهای صادرکننده نفت، عکس‌العمل نهایی رشد اقتصادی نسبت به نوسانات قیمتی نفت تغییرات زیادی نمی‌یابد که این امر حاکی از وابستگی ناچیز رشد اقتصادی گروه مذکور از قیمت نفت است. عنوان مقاله [English] The Study of Oil Price Shocks on Economic Growth with Emphasis on the Role of Investment چکیده [English] This study tries to examine the asymmetric effect of oil price fluctuations on economic growth, using the generalized method of moments (GMM) during the period 1992-2015 for oil Exporting Countries and oil-importing countries. The results show that oil shocks play an asymmetric role in the form of oil price fluctuations, and also the results of dynamic panel model suggest that for oil exporting countries, elasticity of economic growth to oil price fluctuations is elastic and positive. While the direct impact of oil price fluctuations on economic growth in oil importing countries is negative and inelastic, and by considering the effects of cross-investment and uncertainty channels, the total direct and indirect effects of oil price fluctuations on economic growth increase. In contrast for oil exporting countries, the marginal reaction of the economy to oil price fluctuations will not be great changes, which indicates economic growth has low dependence to oil prices. کلیدواژه‌ها [English] Dynamic Panels, Economic Growth, Investment, Oil, GMM دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی

دانلود فایل

closeمقاله تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی " مقاله ای است در 30 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  توزیع درآمد؛ نابرابری درآمد؛ توسعه مالی؛ سرمایه انسانی؛ رگرسیون آستانه‌ای پرداخته شده است چکیده مقاله با فرض همگنی سرمایه انسانی، موسسات مالی در تخصیص اعتبارات، تنها شاخص‌های سرمایه فیزیکی، توانمندی مالی و سوابق اعتباری متقاضیان را ملاک تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهند که پیامد آن، نتایج پراکنده و متناقض مطالعات است. در ادبیات نظری جدید ضمن تاکید بر ناهمگنی سرمایه انسانی، عنوان می‌شود که بین توسعه سرمایه انسانی و انباشت سرمایه فیزیکی رابطه مکملی وجود داشته و عدم توجه به اثر توأمان آن‌ها در فرآیند تاثیرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمد، نتایج گمراه کننده‌ای را به همراه دارد که در مطالعات داخلی نیز این موضوع مورد توجه واقع نشده است. در این مقاله ارتباط بین توسعه مالی و نابرابری درآمد در ایران تحت فرض ناهمگنی سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفته و اثر توامان ترکیب سرمایه انسانی و انباشت سرمایه فیزیکی بر نابرابری درآمد، آزمون می‌گردد. الگوسازی داده‌ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه الگوی رگرسیون آستانه‌ای است که در مقایسه با سایر روش‌های تخمین، برآوردهای سازگار تری ارائه می‌نماید. نتایج با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های 1393-1348 نشان می‌دهد که سرمایه انسانی جدا از اثر مستقلی که بر نابرابری درآمد دارد، در ترکیب با سرمایه فیزیکی، به صورت توامان نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عنوان مقاله [English] The Effect of Financial Development on Income Inequality in Iran: A Review of the Role of Human Capital چکیده [English] With homogeneity of human capital, financial institutions in the process of credit allocation, only need to use indices of physical capital, financial strength and credit backgrounds of applicants as the basis for their decision which its consequence is conflicting results in the researches. The new literature, emphasizes the heterogeneity of human capital and explain the existence of a complementary relationship between human and physical capital accumulation and suggests that lack of attention to these aspects, will lead to misleading results. In this paper, we have been studied this relationship in Iran under the premise the heterogeneity of human capital and it has been tested the effect of the combination of human capital and physical capital accumulation on income inequality using threshold regression model. The results over the period 1969-2014 show that, human capital apart from direct effect on income inequality, in combination with physical capital, has a simultaneously separate effect on income inequality. کلیدواژه‌ها [English] Income Distribution- Income Inequality- Financial Development- Human capital- Threshold Regression دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان

دانلود فایل

closeمقاله تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان" مقاله ای است در 29 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  آلودگی زیست محیطی؛ مالیات سبز؛ شاخص سلامت؛ معادلات همزمان؛ ایران پرداخته شده است چکیده مقاله در فرایند رشد و توسعه پایدار، ارتباط بین محیط زیست، سلامت و رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، اگرچه افزایش رشد اقتصادی می‌تواند باعث بهبود شاخص سلامت شود، همزمان می‌تواند با کاهش کیفیت محیط زیست آثار منفی بر شاخص سلامت جامعه داشته باشد. در نتیجه در چارچوب مکانیزم بازار، در حالتی که پیامدهای جانبی منفی وجود داشته باشد، وضعیت بهینه پارتو تحقق پیدا نمی‌کند و موجب شکست بازارمی‌شود. دولت در این حالت می‌تواند با وضع مالیات بر هر واحد آلاینده باعث بهبود کیفیت محیط زیست و شاخص سلامت در جامعه شود. بر این اساس، در این تحقیق تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات دو مرحله‌ای و سیستم معادلات همزمان در دوره (1393-1359) تحلیل می‌شود. نتایج حاصل از برآورد الگو، بیانگر این است که وضع مالیات سبز باعث کاهش انتشار آلاینده‌ها می‌شود. همچنین، به طور همزمان کاهش انتشارآلاینده‌ها باعث افزایش شاخص سلامت شده است.  عنوان مقاله [English] Analyzing the Impact of Green Tax on Emission of Pollution and Health Index in Iran: A Simultaneous Equations Model چکیده [English] In the process of sustainable development, the relationship between environment, health and economic growth is very important. So, although economic growth can improve health indicators, reducing the quality of the environment can have negative effects on society health indicators. As well as a result, in the context of the market mechanism, in the case where there are negative externalities, Pareto optimal condition is not occur and induce market failure. In this case, the government by lay tax on each unit of pollutant, can improves the quality of the environment and health index in society. In this study, the effects of green taxes on emissions of pollution and health index in Iran, analyzed using a two-stage least square technique and system of simultaneous equations, during the period (1989-2014). The results of the model indicate that green tax will reduce pollutant. Also, simultaneously reducing emissions of pollution will increase the health index Environmental pollution, Green Taxes, Health Index, Simultaneous Equations, Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله تحولات فصلی و پیش‌بینی سالانه صادرات غیرنفتی: رهیافت رگرسیونی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت

دانلود فایل

closeمقاله تحولات فصلی و پیش‌بینی سالانه صادرات غیرنفتی: رهیافت رگرسیونی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت

مقاله علمی و پژوهشی " تحولات فصلی و پیش‌بینی سالانه صادرات غیرنفتی: رهیافت رگرسیونی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت" مقاله ای است در 22 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت؛ پیش بینی؛ صادرات غیرنفتیپرداخته شده است چکیده مقاله هدف مقاله طراحی و برآورد الگوئی از صادرات غیرنفتی کشور است که به کمک آن بتوان به محض آن‌که اطلاعات جدیدی در مورد متغیرهای تاثیرگذار بر صادرات غیرنفتی در دسترس قرار گرفت، درمقادیر پیش‌بینی شده سالانه صادرات غیر نفتی تجدیدنظر کرد. این مهم امکان پذیر نخواهد بود مگر آن که الگوئی تصریح شود که صادرات غیرنفتی سالانه را تابعی از متغیرهای توضیح دهنده فصلی قرار دهد. این مقاله با بهره‌گیری از روش میداس، صادرات غیرنفتی سالانه را تابعی از متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز حقیقی و نوسان‌های آن با تواتر فصلی، قرار داده است. این الگو علاوه بر پیش‌بینی‌های دقیق‌تر نسبت به الگوهای سنتی قبلی، از این مزیت برخوردار است که وقتی اطلاعات جدیدی در دسترس قرار می‌گیرد، بتوان کمیت پیش بینی شده قبلی را مورد تجدید نظر قرار داد. الگوی تصریح شده بر اساس داده‌های سال 1392-1367، مقدار واقعی صادرات غیرنفتی را برای سال 1393 که معادل 23864 میلیون دلار است، در خارج از محدوده‌ی الگوسازی، تنها با حدود 2 درصد خطا پیش‌بینی می‌کند که بسیار نزدیک به واقعیت تلقی می‌شود. عنوان مقاله [English] Seasonal Variations and Prediction of Annual Non-Oil Export: A Mixed Data Sampling Approach چکیده [English] The aim of this paper is to specify and estimate such a model for non-oil export that allows to revise the previous predicted volume of annual non-oil export, as soon as new seasonal data for the explanatory variables are released.  This cannot be achieved unless a model is constructed in such a way that annual non-oil export is set as a function of some seasonal explanatory variables. By utilizing a very recent method of regression specification, namely MIDAS regression, this article sets annual non-oil export as a function of seasonal real GDP, seasonal real exchange rate and seasonal real exchange rate fluctuations. To provide more accurate predictions, as compared to traditional methods, this regression model is capable of providing a revised prediction as soon as new information concerning explanatory variables are released. The specified regression model, which is estimated by using time series data within the period 1989 – 2014, predicts the real amount of annual non-oil export for 2015 with a small error of almost 2%. So, this prediction is considered to be very close to the reality. کلیدواژه‌ها [English] Mixed Frequency Data Sampling (MIDAS), prediction, Non-oil Export دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور

دانلود فایل

closeمقاله ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور" مقاله ای است در 25 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  بحران پولی؛ زیان تولیدی؛ مقام پولی؛ دخالت موفق و ناموفق؛ عدم دخالت پرداخته شده است چکیده مقاله بحران‌های پولی پیامدهای زیادی، از جمله زیان‌های تولیدی را برای یک کشور به همراه دارد. بر این اساس شناسایی عواملی که موجب کاهش زیان‌های تولیدی می‌گردند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله به ارزیابی تعیین کننده‌های زیان‌های تولیدی، و به طور ویژه به نقش بانک مرکزی در هنگام وقوع بحران‌های پولی، پرداخته می‌شود. علاوه ‌بر این نقش شرایط اقتصاد کلان کشورها در زیان‌های تولیدی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای این منظور از یک الگوی اقتصادسنجی در فضای داده‌های ترکیبی نامتوازن متشکل از کشورهای نوظهور طی دوره 2014-1980 استفاده شده است. نتایج الگو نشان دهنده اثر مثبت و معنادار دخالت موفق بانک مرکزی بر کاهش زیان‌‌های تولیدی است، در حالی که دخالت ناموفق و یا عدم دخالت بانک مرکزی می‌تواند زیان‌های تولیدی ناشی از بحران را افزایش دهد. همچنین بر اساس یافته ها، شرایط متغیرها و سیاست‌های اقتصاد کلان بر زیان‌های تولیدی مؤثر است، به گونه‌ای است که میزان ذخایر ارزی اثر معنادار و منفی بر زیان‌های تولیدی داشته و ثبات سیاست‌های پولی و ارزی نیز از عوامل تعیین کننده بشمار می‌آید. عنوان مقاله [English] Evaluating the Output Losses from Currency Crises and the Role of Central Bank in Emerging Economies چکیده [English] Generally, currency crises have many consequences and costs for the countries, while an important issue is the output losses of this phenomenon. Hence, determining the factors that lead to reduce the output losses, is very important. In this study, determinants of output losses and in particular, the role of the central bank will be evaluated during currency crises. Moreover, the roles of macroeconomic variables and situation of the countries and also adopted monetary, fiscal and exchange rate polices during currency crises on output losses have been evaluated. In this regard, an econometric model with unbalanced panel data has been used for emerging market countries during 1980-2014. The results show the negative and significant effect of successful defense and positive and significant effect of unsuccessful defense of central bank. On the other hand, the positive and significant effect of non-interference and immediate depreciation on the output losses have been confirmed. However, the role of macroeconomic situation is important where total foreign reserves have negative and significant effect on output losses. Finally, the output losses can be controlled by an active monetary and exchange rate policies. کلیدواژه‌ها [English] Currency Crises, Output Losses, Monetary Authority, Successful and Unsuccessful Defense, Non-interference دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .