همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک لرزه شناسی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک لرزه شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ژئوفیزیک لرزه شناسی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی ، فیلترهای دیجیتال، لرزه‌ شناسی، تئوری انتشار امواج کشسان ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای فتونیک سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای فتونیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فتونیک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک مدرن ، مکانیک کوانتومی، مکانیک کوانتومی پیشرفته، الکترومغناطیس و الکترودینامیک ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیک سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فیزیک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مکانیک کوانتومی، مکانیک کوانتومی پیشرفته، الکترومغناطیس، الکترودینامیک، ترمودینامیک و مکانیک آماری پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای نانوفیزیک سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای نانوفیزیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته نانوفیزیک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک پایه ۱ و ۲ و ۳ (شامل کل کتاب فیزیک هالیدی آخرین ویرایش))، مکانیک کوانتومی و مکانیک کوانتومی پیشرفته، الکترومغناطیس و الکترودینامیک، ترمودینامیک و مکانیک آماری پیشرفته ۱، مبانی نانوتکنولوژی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای زیست شناسی دریا سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای زیست شناسی دریا سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زیست شناسی دریا سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیولوژی جانوران آبزی، زیست‌شناسی دریا، جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیک دریا سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیک دریا سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فیزیک دریا سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مکانیک سیالات، فیزیک عمومی، فیزیک دریا و تئوری امواج جزر و مد ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای ریاضی کاربردی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای ریاضی کاربردی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ریاضی کاربردی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مبانی آنالیز ریاضی، آنالیز ریاضی، مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی، مبانی آنالیز عددی ، آنالیز عددی پیشرفته، آنالیز حقیقی، تحقیق در عملیات پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای ریاضی محض سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای ریاضی محض سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ریاضی محض سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مبانی آنالیز ریاضی، ریاضی عمومی ۱و ۲، مبانی احتمال، احتمال ۱و ۲ و استنباط آماری ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای آمار سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای آمار سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آمار سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مبانی آنالیز ریاضی، ریاضی عمومی ۱و ۲، مبانی احتمال، احتمال ۱و ۲ و استنباط آماری ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است