more_vert مقاله رویکرد برتری سازمان در تعامل با محیط: ارتقای نیروی انسانی برای محیط کار جدید

ادامه مطلب

closeمقاله رویکرد برتری سازمان در تعامل با محیط: ارتقای نیروی انسانی برای محیط کار جدید

مقاله علمی و پژوهشی " رویکرد برتری سازمان در تعامل با محیط: ارتقای نیروی انسانی برای محیط کار جدید" مقاله ای است در 24 صفحه و با 44 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تسلط بر محیط؛ پیش‌کنشی؛ نوآوری؛ پای‌بندی و تعهد بالا؛ کار گروهیپرداخته شده است چکیده مقاله تغییرات محیطی و در پی آن، تغییرات سازمانی در حال وقوع است. این تغییرات به دلایلی چون جهانی‌شدن، مقررات‌زدایی بازارها، کاهش انحصارها، افزایش و تغییر خواسته‌ها و ترجیحات مشتریان و... روی داده و رقابت را به‌ویژه در حوزه‌های هزینه و کیفیت، نوآوری و مشتری‌مداری شدت بخشیده است. از طرفی دانش به یک مزیت رقابتی مبدل شده و سازمان‌ها دیگر قادر به تأمین خواسته‌ها و نیازهای بهره‌وران خود از طریق تکیه‌کردن به ساختارهای سلسله‌مراتبی و سامانه‌ی تولید انبوه نمی‌باشند. بنابراین، درک و شناخت شیوه‌ها و فنون کاری جدید از الزامات سازمان‌های امروزی است. از این‌رو، مقاله‌ی حاضر- با رویکرد مدیریت منابع انسانی- مضامین پیش‌کنشی، نوآوری، پای‌بندی، تعهد بالای کارکنان و کار گروهی را به‌عنوان مؤلفه‌های تسلط سازمان در تعامل با محیط‌های متلاطم مورد توجه دقیق قرار داده است. تحلیل داده‌ها (119 پرسش‌نامه) با استفاده از آزمون کولموگرف اسمیرونف، مقایسه‌ی میانگین یک جامعه، همبستگی و رگرسیون صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده‌ی وجود روابط معنادار بین متغیرهای تحقیق و عملکرد سازمانی (به استثناء متغیر کارگروهی) می‌باشد. عنوان مقاله [English] Organizational Transcendence Approach in Interaction with the Workplace: Promotion of Human Resource for New Workplace چکیده [English] Changes in the workplace are taking place, following of which changes in the organization occur. These changes are taking place due to globalization, deregulation of markets, decrease in monopoly, increase and change in the demands and preferences of customers. Competition has raised especially in costs, quality, innovations, customer oriented. Moreover, knowledge has turned into a competition advantage. Organizations are now incapable of supplying the requirements of their consumers through hierarchical structure and mass production systems. Therefore, understanding the new work techniques is a new requirement for today's organizations. Hence, the present human resource researches have considered components such as pre-action, innovation, fidelity, strong commitment and group working as the transcending elements in the interaction with the instable situation. Kolmogorov–Smirnov test, mean of the population, correlation test, and regression were employed to  analyze the data (119 questionnaires). The findings revealed significant relationship between the variables of the research and organizational performance (except for group working).  کلیدواژه‌ها [English] Dominance Over Workplace, Pre-Action, innovation, Fidelity, Strong Commitment, Group Working دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطه‌ی شخصیت و فرهنگ سازمانی بر برازش فرد با سازمان و جذابیت سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه‌ی شخصیت و فرهنگ سازمانی بر برازش فرد با سازمان و جذابیت سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه‌ی شخصیت و فرهنگ سازمانی بر برازش فرد با سازمان و جذابیت سازمانی" مقاله ای است در 25 صفحه و با 71 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شخصیت؛ فرهنگ سازمانی؛ برازش فردسازمان؛ جذابیت سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی شخصیت فرد و فرهنگ سازمانی بر برازش فرد با سازمان، جذابیت سازمانی و احتمال انتخاب سازمان از سوی متقاضیان استخدام پرداخته است. داده‌ها از یک نمونه‌ی 310 نفری از23000 نفر از متقاضیان استخدام در شرکت ملی گاز ایران، که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند جمع‌آوری شد. شرکت‌کنندگان به ابزارهای پژوهش یعنی پرسش‌نامه‌ی پنج‌عاملی شخصیت (کاستا و مک کرا، 1992)، نیم‌رخ فرهنگ سازمانی (اوریلی و همکاران،1991) و پرسش‌نامه‌های برازش فردسازمان (اسمیتر و همکاران،1993) و جذابیت سازمانی (اسمیتر و همکاران،1993) پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها به‌وسیله‌ی تحلیل همبستگی نشان داد که هر کدام از ویژگی‌های شخصیتی مانند برون‌گرایی با ترجیح برخی از ارزش‌های فرهنگ سازمانی مانند سلطه‌جویی، جهت‌گیری گروهی و حمایت‌گری رابطه‌ای معنادار دارند و همچنین بین برازش عینی و برازش درک‌شده‌ی فرد با سازمان و جذابیت سازمانی رابطه‌ای مثبت وجود دارد عنوان مقاله [English] The Relationship between Personality and Organizational Culture with Employees Fitness in Organization and Organizational Attractiveness چکیده [English] This research in intended to study the relationship between people's personality and organizational culture with people's or organization's fitness, organizational attractiveness, and the possibility of accepting the organization by the candidates. The data was collected from a sample group of 310 subjects who were randomly selected from a 23000 applicants of recruitment at Iranian National Gas Company. The subjects in the sample group answered to NEOPI-FF questionnaire (Costa and Mccrae, 1992), organizational culture profile (O'reily, et al. 1991), personal and organizational fitness questionnaire (Smitter, et al. 1993), and organizational attraction questionnaire. The results of data analysis indicated through correlation coefficient that any of the personal traits, such as extraversion, has a strong relationship with preferring some organizational cultural values, such as dominance, group orientation, and supportiveness. The results also indicated that there is a significant relationship between objective fitness and perceived fitness of person-organization fit with organizational attraction. کلیدواژه‌ها [English] Personality, organizational culture, Person-Organization Fit, Organizational Attraction دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران

ادامه مطلب

closeمقاله آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران

مقاله علمی و پژوهشی " آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران" مقاله ای است در 25 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آرزوهای مسیر شغلی؛ موفقیت مسیر شغلی؛ مدیران پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران شرکت پلی‌اکریل ایران می‌باشد. به این منظور، 83 نفر از مدیران در سه رده‌ی عالی، میانی و سرپرستی به‌عنوان گروه نمونه به‌طور تصادفی انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها، دو پرسشنامه‌ی آرزوهای شغلی شاین و موفقیت شغلی محقق‌ساخته بود. داده‌ها با استفاده از آزمون t ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون درنرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خلاقیت کارآفرینانه، نخستین و استقلال، آخرین آرزوی مسیر شغلی مدیران می‌باشد. هم‌چنین، موفقیت مسیر شغلی ذهنی بیش از موفقیت مسیر شغلی عینی در مدیران وجود دارد و آرزوهای مدیریت عمومی، استقلال و تعادل کار- خانواده، پیش‌بینی‌کننده‌ی خوبی برای موفقیت مسیر شغلی هستند. بین رضایت از کار و رضایت از زندگی با موفقیت مسیر شغلی نیز رابطه‌ی معناداری وجود داشت عنوان مقاله [English] Desires and Successes in Managers' Carriers چکیده [English] This research is intended to study the relationship between the desires of the managers and their successes in their carrier at Iranian Polyacryl Company. To conduct the research, a sample group of 83 subjects, including managers at high, middle, and supervisory levels was formed randomly. to collect data, two questionnaires, including Shine's carrier desires test and a researcher made career success test were employed. The data were analyzed by t-test, Pierson correlation coefficient, and regression analysis. The results indicated that entrepreneurial innovations, being the first and having independence include the last career desires of managers. Desire for success in mental career is more than that of success in objective career  for managers. desires relating to general management, independence and work-home balance are good predictors of career success. There are also significant positive relationship between work satisfaction and life satisfaction (P<0.05). دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رابطه‌ی بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه‌ی بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه‌ی بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی " مقاله ای است در 21 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت استعداد؛ جذب استعداد؛ حفظ و نگه‌داشت استعداد؛ مدیریت مسیر توسعه‌ی شغلی؛ عملکرد سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله در عصر حاضر، به‌دلیل وجود رقابت بین سازمان‌ها و شرکت‌ها در جهت کسب منافع بیشتر، تسلط بر منابع موجود اهمیت ویژه‌ای یافته است. در دنیای امروز، سازمان‌ها دریافته‌اندکه استعدادها منابعی هستند که برای دست‌یابی به بهترین نتایج نیازمند مدیریت می‌باشند. این تحقیق، به بررسی رابطه‌ی بین فرایندهای مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی می‌پردازد. نوع پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع ‌همبستگی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق کلیه‌ی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان و بالغ بر 281 نفر می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه، تعداد 162 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای حاوی 41 سؤال به‌کار گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها نیز از ضریب همبستگی دومتغیره‌ی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد نتایج نشان داد که بین فعالیت‌های مربوط به مدیریت استعداد و کیفیت خدمات و نوآوری در ارایه‌ی خدمات رابطه‌ای معنادار وجود دارد و همچنین اقدامات لازم در راستای حفظ استعدادها در سازمان بیشترین تأثیر مثبت را بر کیفیت خدمات ارایه‌شده دارد و جذب استعدادهای برتر به سازمان بیشترین تأثیر مثبت را بر افزایش توان نوآوری در سازمان دارا می‌باشد عنوان مقاله [English] Relationship between Talent Management and Organizational Performance چکیده [English] These days, due to the competition among organizations and companies on achieving more profit, it is vital to have control of the resources. Organizations have now realized that talents are resources which need management to get best outcomes. This research is intended to study the relationship between talent management processes and organizational performance. This is an applied research which follows a descriptive correlation method. Research population includes all the 281 employees of Gilan Ports and Maritime Organization (PMO), among whom 162 employees were selected as sample group according to Morgan Table. A questionnaire containing 41 questions was employed to collect data. Pierson's bivariate correlation coefficient and multivariate regression were employed to analyze the data. The results indicated that there is significant relationship between talent management activities and the quality and creativity of services. The results also indicated that there was a significant relationship between activities to maintain talents in the organization and the quality of services. Moreover, attraction of higher talents to the organization had positive effects on promotion of innovative capabilities in the organization.  کلیدواژه‌ها [English] talent management, Attraction of Talents, Talent Maintenance, Carrier Appraisal, Organizational Performance دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر میانجی‌گری تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله اثر میانجی‌گری تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " اثر میانجی‌گری تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 97 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث گرایش کارآفرینانه؛ عملکرد سازمانی؛ تعهد سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله در ادبیات معاصر سازمان و مدیریت، دو متغیر «رویکرد کارآفرینی» و «تعهد سازمانی» هر یک به نوبه‌ی خود در رقم‌زدن به عملکرد مطلوب نقش‌آفرین بوده‌اند. از این‌رو مقاله‌ی حاضر در تلاش است تا اثرگذاری گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی را در شماری از پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی منتخب از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی بررسی نماید. جامعه‌ی آماری تحقیق مشتمل بر 500 نفر از محققین و متخصصین شاغل در 25 مرکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ی دانشگاهی وابسته به سازمان‌های دولتی در شهر تهران می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه می‌باشد. آزمون فرضیه‌های تحقیق براساس روش مدل‌یابی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج نشان می‌دهد که رویکرد کارآفرینانه به‌صورت مستقیم و به میزان چشمگیری (به اندازه 90 درصد) باعث ارتقاء سطح عملکرد در جامعه هدف می‌شود و متغیر تعهد سازمانی به مثابه متغیر میانجی فاقد نقش‌آفرینی در این رابطه می‌باشد عنوان مقاله [English] The Role of Mediation of Organizational Commitment in the Relationship between Entrepreneurial Approach and Organizational Performance چکیده [English] In the contemporary organization and management literature, entrepreneurial and organizational commitment approaches are regarded as two effective factors for appropriate performance. Hence, this research is intended to study the role of entrepreneurship approach for organizational performance in some selected research centers by organizational commitment mediation. Research population included 500 researchers and specialists working in 25 public university research centers in Tehran. This is a descriptive survey research, which uses questionnaires for collecting data. Hypothesis testing is conducted by structured equations modeling test. The results indicated that the entrepreneurial approach significantly has a direct promotional effect (as much as 90 percent) on performance level in the target population. However, organizational commitment, as a mediator variable indicated no significant role in this regard. کلیدواژه‌ها [English] Entrepreneurial Approach, Organizational Performance, organizational commitmentدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر جوِّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری سرمایه‌ی انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر جوِّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری سرمایه‌ی انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر جوِّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری سرمایه‌ی انسانی" مقاله ای است در 25 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جوّ سازمانی؛ رضایت شغلی؛ سرمایه‌ی انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جوّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری سرمایه‌ی انسانی انجام شده است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی کارشناسان شرکت پارس‌خودرو بوده است. برای انجام تحقیق، 350 نفر از کارشناسان شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای گزینش شدند. از این تعداد، 336 پرسش‌نامه تکمیل شده و مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده‌ها از 3 پرسش‌نامه‌ی: رضایت شغلی مینه‌سوتاکوتاه‌شده، سرمایه‌ی انسانی بونتیس و جوّ سازمانی محقق‌ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل مسیر از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارAMOS,SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که مدل اولیه، با داده‌های این پژوهش برازش مناسبی دارد و تأثیرات مستقیم جوّسازمانی بر رضایت شغلی معنادار بود و تأثیر غیرمستقیم آن، ازطریق سرمایه‌ی انسانی تأیید شد عنوان مقاله [English] The Effect of Organizational Climate on Job Satisfaction with the Mediation of Human Capital چکیده [English] This research is intended to review the effect of organizational climate on job satisfaction with the mediation of human capital. Research community includes all the experts of Pars Khodro, 350 of whom were selected through cluster random sampling. They answered to 336 questionnaires. To collect data, three types of questionnaires were used, including: Minnesota's shortened job satisfaction questionnaire, Bountis human capital questionnaire, as well as researcher-made organization climate questionnaire. Data analysis was performed through path analysis by structural equation modeling using SPSS and AMOS software. The results indicated that the primary model was correlated with the data. The direct effect of organizational climate on job satisfaction was significant. Its indirect effect worked through human capital. کلیدواژه‌ها [English] Organizational Capital, Job Satisfaction, human capital دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ادراک کارکنان نظامی از عدالت سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله ادراک کارکنان نظامی از عدالت سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " ادراک کارکنان نظامی از عدالت سازمانی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ادراک عدالت؛ شایستگی؛ نیاز؛ نظریه ی ترکیبی عدالت پرداخته شده است چکیده مقاله این نوشتار درصدد بررسی دیدگاه‌های پاسخ‌گویان در یک سازمان نظامی درباره‌ی عدالت و مقایسه‌ی ادراک آنها با نظریه‌های مورد اعتنا در این زمینه است. به این منظور، پس از بررسی و تعیین دیدگاه‌های مختلف راجع به عدالت و بیان سه دیدگاه کلی و متفاوت در این زمینه؛ یعنی، دیدگاه مبتنی بر اصل شایستگی، اصل نیاز و نظریه‌ی ترکیبی، در یک تحقیق تجربی به مقایسه‌ی این دیدگاه‌ها با نظر افراد، از طریق پرسش‌نامه و در بین کارکنان نظامی، به تعداد 440 نفر اقدام شد. یافته‌های تحقیق، نشان می‌دهد که ادراک نظامیان از عدالت با توافق تقریباً هم‌وزن و هم‌سان با گویه‌های مربوط به اصل‌های «شایستگی» و «نیاز» (با نسبت 4.73 و 4.51 برابری موافقان به مخالفان)، بیشتراز آنکه تنها یک اصل را مبنای عدالت بداند، با نظریه‌ی ترکیبی عدالت (ترکیب شایستگی و نیاز) هم‌خوانی دارد. این یافته، می‌تواند در راستای تقویت و گسترش «نظریه‌ی ترکیبی عدالت» ارزیابی و مورد توجه قرار گیرد. عنوان مقاله [English] The Understanding of Military Personnel of Organizational Justice چکیده [English] This research is intended to assess the viewpoints of the respondents in a military organization to questions about justice, and to compare their understanding with considerable related theories. Hence, having reviewed the viewpoints about justice and three general different approaches, including principle of competence, principle of need, and the compound theory, an experimental research was conducted to compare them with the views of people. Data was collected through questionnaires which were distributed among 440 people. The results indicated that understanding of military personnel of justice was almost correlated and consistent with the questions related to competence and need (ratio of agree to disagree = 4.73 and 4.51). The results indicated that a single principle was not regarded as a basis for justice; rather, the compound theory was more relevant. Findings of this research can be helpful in the development of compound theory of justice.  کلیدواژه‌ها [English] Understanding Justice, competence, Need, the Compound Theory of Justice دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی الگوی بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی الگوی بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی (مورد مطالعه: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران)" مقاله ای است در 28 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اعتماد متقابل؛ کارراهه‌ی شغلی؛ انگیزه؛ مشارکت؛ بهره‌وری؛ سرمایه انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش، با هدف استفاده‌ی بهینه از سرمایه‌ی انسانی شرکت راه‌آهن ج.ا.ا انجام گرفته و فرض شده است که با ایجاد فضای مبتنی بر عوامل شش‌گانه‌ی: اعتماد متقابل کارکنان و مدیریت سازمان، کارراهه‌ی شغلی، ارتقای انگیزه، مشارکت در تصمیمات سازمان، آموزش و توجه به زندگی کاری و شخصی کارکنان، می‌توان سایر منابع  را به نحو احسن و مطلوب در جهت اهداف سازمان هدایت نمود. سؤال اصلی پژوهش این است که عوامل مؤثر بر بهره‌وری کارکنان  شرکت راه آهن ج.ا.ا کدامند و میزان تأثیر هر یک چه‌قدر است؟ در این راستا، رابطه‌ی بین عوامل یادشده با بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی، در قالب فرضیه‌های پژوهش از طریق آزمون همبستگی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. نتایج به‌دست‌آمده، گویای آن است که عوامل شش‌گانه‌ی یادشده، بر بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد. عنوان مقاله [English] Designing Human Resource Productivity Model (Case Study: IRI Railway Company) چکیده [English] This research aims at optimized productivity of human resource at IRI Railway Company. It is hypothesized that six factors, including mutual trust between the employees and managers of the organization, job career, increasing motivation, participation in decision-making, training, and concerning of the employees' personal and work life, can help direct other resources towards the aims in the best way. The main question of this research is the following: "what are the effective factors influencing productivity in IRI Railway Company, and how effective is any of them?" The relationship between these factors and human resource productivity according to the research hypothesis was assessed by correlation coefficient test. This is an applied research for its aims, and a descriptive survey one for collecting data. The results indicated that all six hypothesized factors were positively and significantly effective in the productivity of human resource in IRI Railway Company. کلیدواژه‌ها [English] : Mutual Trust, Job Career, Motivation, Participation, productivity, human resource دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله عدالت زبانی و نقش آن در بالندگی منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله عدالت زبانی و نقش آن در بالندگی منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " عدالت زبانی و نقش آن در بالندگی منابع انسانی " مقاله ای است در 20 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توهین؛ زبان توهین‌آمیز؛ زبان فراگیر؛ زبان استثنا؛ عدالت زبانی پرداخته شده است چکیده مقاله بنیان‌های عدالت زبانی، بر ساخت زبان، توسعه و تقویت توانمندی‌های زبان‌شناختی استوار است. در این رویکرد، برای رسیدن به سازمان عادلانه، بر به‌کارگیری واژگان و زبان عدالت‌محور و درک مفاهیم ملازم با آن تأکید می‌شود. به‌عبارت دیگر، ماهیت افکار، به‌ویژه انواع انگاره‌ها و مفاهیمی که می‌توانیم در ذهن داشته باشیم به‌وسیله زبان مشخص می‌شود، استفاده از واژگان تحقیرآمیز- که فقط با هدف برجسته‌سازی نقایص افراد یا القای نفوذ و قدرت به‌کار می‌روند- منع شده است و غنی‌سازی زبان با واژگان عدالت‌محور در دستور کار قرار می‌گیرد. به دیگر سخن، زبان توهین‌آمیز که مبتنی بر آشکارسازی تفاوت‌های سرزنش‌آمیز افراد و ایجاد سلسله‌مراتب قدرت بنیان نهاده شده است، با الزامات عدالت زبانی سازگار نیست. تلاش عدالت زبانی، توانمندسازی افراد از طریق ایجاد ساختارهایی است که راه را بر هرگونه فراگرد ارزش‌زدایی علیه آنها ببندد و ایشان بتوانند بی هیچ واهمه‌ای از تفاوت‌ها و نقایص خویش، ایفاگر نقش واقعی خود در سازمان باشند؛ یعنی، هر یک رسالتی یکتا و منحصربه‌فرد را که در راستای آن برانگیخته شده‌اند برعهده گیرند. در این مقاله، تلاش می‌شود تا با استفاده از استراتژی تحقیق داده‌بنیاد (GT) ، مدلی مبتنی بر نظام ارزشی اسلام تدوین و ارایه گردد.  عنوان مقاله [English] Linguistic Justice and Its Role in the Improvement of Human Resource چکیده [English] Linguistic justice is based on the structure of the language and development and reinforcement of linguistic capabilities. This approach emphasizes on the usage of just words and sentences, as well as righteous concepts to achieve just organizations. In other words, all the thoughts, concepts and suppositions that we have in mind, can be presented through language. We are prohibited to apply words and sentences that insult other people, marking out their shortcomings or denoting one's own influence and power. Enrichment of language with justified words is recommended. In other words, applying embarrassing language, which illustrates degradation of differences among individuals and indicates power hierarchy, does not go with linguistic justice. Linguistic justice is intended to empower people through methods that prohibit any devaluation enabling them to play their appropriate roles without getting afraid of their differences and deficiencies. They may be able to play a unique mission according to their responsibilities. This research is intended to present a model based on the Islamic values, based on grounded theory.  کلیدواژه‌ها [English] Insult, Insulting Language, Inclusive Language, Exclusive Language, Linguistic justice دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .