more_vert مقاله تأثیر بازاریابی درونی بر هوش سازمانی در مؤسسات فناور

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر بازاریابی درونی بر هوش سازمانی در مؤسسات فناور

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر بازاریابی درونی بر هوش سازمانی در مؤسسات فناور " مقاله ای است در 22 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازاریابی درونی؛ هوش سازمانی؛ ارتباطات درونی؛ توسعه‌ی منابع انسانی؛ نظام پاداش‌دهی پرداخته شده است چکیده مقاله ازجمله مسایلی که امروزه برای بسیاری از مؤسسات و شرکت‌ها به دغدغه مبدل شده، چگونگی چیرگی بر پویایی‌های محیطی و پیشگامی در بازارهای متلاطم امروزی است. چنین امری، در پرتو هوش سازمانی بالا در برابر محیط سازمان و به‌دنبال آن پاسخ‌گویی مناسب نسبت به آن تغییرات به‌خوبی محقق می‌گردد؛ اما چنین موفقیتی در گام نخست مستلزم توجه به بازار درونی سازمان یا به‌عبارتی نیروی انسانی شایسته‌ای است که بار کسب مزیت رقابتی پایدار را بر دوش می‌کشد. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر هر یک از ابعاد بازاریابی درونی بر هوش سازمانی در مؤسسات فناور است. بر این اساس، تعداد 39 شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری فارس مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نظر از طریق توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه استاندارد در بین 93 نفر از کارکنان به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار  smart plsاستفاده گردید و مشخص شد؛ تأثیر هر یک از مؤلفه‌های بازاریابی درونی بر هوش سازمانی، مثبت و معنا‌دار است. عنوان مقاله [English] The Effect of Internal Marketing on Organizational Intelligence in Technological Institutions چکیده [English] How to manage environmental dynamicity and how to play in a very turbulent market seems to have made a great mental challenge for many companies and institutions. This can be encountered by a high organizational intelligence against the organizational environment, and by providing proper solutions for the changes. Yet, this can be achieved by considering the internal market of the organization, which refers to its human resource who can endure the responsibility of getting the constant competitive advantage, as the first step. This research is mainly intended to assess the effect of any of the elements of internal marketing in technological institutes. Accordingly, 39 technological companies, placed in the Fars Technological Park, were selected to be studied. Data was collected through questionnaires distributed among 93 employees. The data was analyzed through smart pls. the results indicated that all of the elements of internal marketing had positive and significant effect on organization intelligence کلیدواژه‌ها [English] Internal marketing, Organizational intelligence, Internal Communication, Human Resource Development, Awarding System دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مدل مبتنی بر مهارت در انتخاب مدیران با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره

ادامه مطلب

closeمقاله مدل مبتنی بر مهارت در انتخاب مدیران با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره

مقاله علمی و پژوهشی " مدل مبتنی بر مهارت در انتخاب مدیران با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره" مقاله ای است در 30 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث گـزینش کارکنـان؛ انتخـاب مـدیـر؛ تصمیـم¬گیـری چنـدمعیـاره‌ی گـروهـی؛ شباهت‌سنجی؛ مهارت‌های مدیران پرداخته شده است چکیده مقاله همواره گزینشِ مناسب‌ترین نیروی انسانی به‌صورت دقیق و هدفمند، یکی از عوامل کلیدی است که منجر به موفقیت یک سازمان می‌گردد. یکی از گام‌های اساسی این فرایند، انتخاب مناسب‌ترین شاخص‌های مؤثر بر عملکرد آتی کارکنان می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، ابتدا شناسایی و استخراج مجموعه‌معیارهای مهم و تأثیرگذار در گزینش نیروی انسانی است؛ سپس با کمک تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی گروهی و مراجعه به خبرگان، این معیارها بر اساس حوزه‌های کاری تخصصی در سازمان وزن‌دهی شده و بر اساس میزان تأثیر این معیارها در مهارت‌های سه‌گانه‌ی مدیر، رتبه‌بندی و وزن‌دهی شده است. علاوه بر این، با بررسی میزان شباهت رتبه‌بندی معیارها در حوزه‌های مدیریتی سازمان و مهارت‌های مدیر، درنهایت نتایجی به‌دست آمد که بیان می‌کند برای انتخاب مدیر در هرکدام از حوزه‌های تخصصی سازمان، چه معیارهایی و همچنین چه مهارتی از بین مهارت‌های سه‌گانه‌ی مطرح شده در تئوری‌های مدیریت بیشترین اهمیت را دارند. عنوان مقاله [English] Designing a Threefold Skills Model for Selecting Managers through Multi-Criterion Decision-making Approach چکیده [English] Purposeful and precise selection of human resource is a key factor in the success of an organization. An important step in this process is to select the best indicators which influence the future performance of the employees. This research is intended to identify a set of most important and most influential indicators affecting human resource selection. The next step is to use multi-criterion techniques, as well as referring to experts, for evaluation of these indicators according to special work fields. They are then classified into three managerial skills. Furthermore, based on the similarity of the classifications of these criteria with those of the managers, it can be concluded that which of these criteria and skills are more relevant to selecting managers in special fields.   کلیدواژه‌ها [English] Human Resource Selection, Manager Selection, Group Multi-Criterion Decision-Making, Similarity Assessment, Managers' Skills دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توانمندسازی؛ توسعه‌ی منابع انسانی؛ عوامل مؤثر بر توانمندسازی پرداخته شده است چکیده مقاله نیروی انسانی از عوامل مؤثر در تحقق اهداف و مأموریت‌های هر سازمان به‌شمار می‌روند. این پژوهش، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی حوزه‌ی ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی‌پیمایشی است. جامعه‌ی آماری تحقیق 665 نفر و نمونه‌ی آماری برابر 248 نفر است که به روش نمونه‌گیری تصادفی‌طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی (تأییدی و اکتشافی)، آزمون فریدمن و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بهره‌گیری شد. یافته‌های تحقیق، بیانگر آن است که: مدیریت مشارکتی، داشتن اهداف روشن، فراهم‌کردن اطلاعات، دسترسی به منابع، نظام پاداش‌دهی، تشکیل گروه، تفویض اختیار، ارزیابی عملکرد، الگوسازی، حمایت‌کردن، برانگیختن، استقلال و ساختار سازمانی، به‌ترتیب از مؤثرترین عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی حوزه‌ی ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری است. افزون بر این نتایج به‌دست‌آمده از مدل رگرسیون چندمتغیره بیانگر آن است که از میان سیزده عامل مؤثر بر توانمندسازی، چهار عامل برانگیختگی هیجان، حمایت‌کردن، الگوسازی و نظام پاداش‌دهی توانمندسازی منابع انسانی را تبیین کرده‌اند. عنوان مقاله [English] Assessment of the Effective Factors Influencing Human Resource Empowerment چکیده [English] Human resource is an effective factor in achieving the goals for carrying out the mission of an organization. This research is carried out to investigate the effective factors influencing the empowerment of human resource in the ministry of higher education. This is a descriptive survey research. The research population includes 665 subjects containing 246 subjects as sample population selected according to stratified random sampling. Questionnaires were applied to collect data. Factor analysis (both confirmative and exploratory), Friedman test, and multivariate regressive analysis were applied for data analysis. The outcomes indicated that participative management, having precise goals, providing information, having access to sources, award system, developing groups, authorization, performance evaluation, modeling, supporting, motivating, independence, and organizational structure are respectively the most effective factors influencing human resource empowerment in the headquarters of the ministry of higher education. Moreover, the outcomes derived from multivariate regression indicated that motivating, supporting, modeling, and reward system, among these thirteen effective factors, are explained as human resource empowerment factors. کلیدواژه‌ها [English] empowerment, Human Resource Development, Effective Factors on Empowerment دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند . توانمندسازی+ توسعه‌ی منابع انسانی+ عوامل مؤثر بر توانمندسازی+ مقالات مدیریت+منابع انسانی

more_vert مقاله بررسی میزان اثربخشی سیستم‌های آموزش الکترونیک

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی میزان اثربخشی سیستم‌های آموزش الکترونیک

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی میزان اثربخشی سیستم‌های آموزش الکترونیک" مقاله ای است در 24 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آموزش؛ یادگیری؛ آموزش الکترونیک؛ فراگیران؛ اثربخشی پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر یک سیستم آموزش الکترونیک را با هدف ارزیابی و سنجش اثربخشی واقعی آن، در چهار بعد اصلی شامل فن‌آوری و پشتیبانی، استاد، دوره‌ی آموزشی و فراگیران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است. این پژوهش کاربردی، به شیوه‌ی پیمایشی در شرکت ساپکو انجام گرفته است و ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها در آن، پرسش‌نامه بوده که در کنار آن مشاهده و مصاحبه نیز صورت گرفته است. روایی پرسش‌نامه در پژوهش مشابهی تأیید شده بود و اکنون نیز با توجه به بومی‌سازی آن، با ارجاع به خبرگان آموزش الکترونیک مجدداً به تأیید رسید. پایایی پرسش‌نامه نیز با محاسبه‌ی آلفای کرانباخ به‌دست آمد. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای انجام گرفته و برای تحلیل داده‌های پژوهش از آزمونt  در مقایسه با عدد ثابت و روابط ریاضی مربوط به مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در میان ابعاد سیستم‌ آموزش الکترونیک مورد بررسی، بالاترین اثربخشی در بعد محتوای دوره و خودارزیابی فراگیران وجود دارد؛ درحالی‌که خدمات فن‌آوری و پشتیبانی سیستم نیاز به بهبود دارد. اقداماتی نظیر بهبود کیفیت پشتیبانی فنی و فراهم نمودن امکاناتی برای در دسترس بودن استاد مجازی به‌صورت برخط می‌تواند وضعیت کل سیستم را به سوی اثربخشی بیش‌تر پیش ببرد. عنوان مقاله [English] Assessment of the Effectiveness of Electronic Educational Systems چکیده [English] This research reviews and analyzes an electronic educational system aiming at evaluation and assessment of its real effectiveness in terms of its four main components, including: technology and support, instructor, course of study, and learners. Using survey method, this applied research is carried out in Sapco. It mainly applied questionnaires along with observation and interviews to collect data. The validity of this research had already been affirmed through a similar research. Yet, because of its localization, it was referred to experts of electronic education to assess its validity. The reliability of the questionnaire was assessed through Cronbach's alpha. Cluster sampling method was used to make sample group-test compared to a given figure and mathematical relations appropriate to the research model. The results indicated that the highest effectiveness is devoted to the content of the course of study and self-evaluation of the learners. Yet, technological support needed to be improved. Facilities such as improving the quality of technology and having access to online virtual instructor can be helpful in improving the whole system to have better effectiveness. کلیدواژه‌ها [English] teaching, learning, Electronic education, learners, Effectiveness دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ادراک کارکنان از عدالت درون و برون‌سازمانی و تأثیر آن بر سرمایه‌ی فکری

ادامه مطلب

closeمقاله ادراک کارکنان از عدالت درون و برون‌سازمانی و تأثیر آن بر سرمایه‌ی فکری

مقاله علمی و پژوهشی " ادراک کارکنان از عدالت درون و برون‌سازمانی و تأثیر آن بر سرمایه‌ی فکری" مقاله ای است در 24 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ادراک از عدالت سازمانی؛ عدالت درون سازمانی؛ عدالت برون سازمانی؛ سرمایه‌ی فکری پرداخته شده است چکیده مقاله مقاله حاضر، با هدف بررسی و سنجش تأثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر سرمایه‌فکری انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از راهبرد همبستگی بهره برده است. ابزار آزمون، مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌باشد. 181 نفر از کارکنان سازمان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های سنجش ادراک از عدالت کیم و لیونگ (2004) و کالکویت (2001) و سنجش سرمایه‌ی فکری یلیپ لو گری (2004)، رودز (2007) و مهدی حدادزاده (1389) استفاده شد. نتایج، نشان داد که ادراک کارکنان از عدالت درون و برون‌سازمانی بر سرمایه‌ی فکری تأثیری مثبت دارند. بنابراین، می‌توان ادعا کرد که اگر کارکنان یک سازمان، ادراک مثبتی از رفتارهای عدالت‌گرایانه‌ی سازمان داشته باشند، سرمایه‌ی فکری نیز افزایش خواهد یافت. هم‌چنین، رابطه‌ی بین ادراک کارکنان از عدالت درون‌سازمانی و عدالت برون‌سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. کلیدواژه‌ها عنوان مقاله [English] Employees' Perception of Intra-Organizational and Extra-Organizational Justice and Its Effects on Intellectual Capital چکیده [English] This research is intended to investigate the effect of the employees' perception of organizational justice on intellectual capital. This applied research follows correlation method. Research instruments include structural equation modeling. 181 employees were selected to make the sample group. To collect data, questionnaires for measuring justice by Kim & Leung, 2004, and Calquit (2001), and questionnaires measuring intellectual capital by Lou Garry (2004), Roaders (2007), and Haddadzadeh (1389) were employed. The results indicated that employees' perception of intra-organizational and extra-organizational justice has a positive effect on intellectual capital. Therefore, it can be predicted that if the employees have positive perception of intra-organizational and extra-organizational justice, the intellectual capital of the organization will increase. Furthermore, a positive relation between employees' perception of intra-organizational justice and that of extra-organizational justice was discovered. کلیدواژه‌ها [English] Perception of Organizational Justice, Intra-Organizational Justice, Extra-Organizational Justice, intellectual capital دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی از منظر مدل هم‌افزایی الکترونیک

ادامه مطلب

closeمقاله اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی از منظر مدل هم‌افزایی الکترونیک

مقاله علمی و پژوهشی " اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی از منظر مدل هم‌افزایی الکترونیک" مقاله ای است در 20 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ مدیریت منابع انسانی الکترونیک؛ هم‌افزایی الکترونیک پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه سرمایه‌ی انسانی مهم‌ترین وجه تمایز میان سازمان‌ها به‌شمار می‌رود. این‌که این سرمایه چه‌گونه مدیریت شود، می‌تواند تعیین‌کننده‌ی برتری رقابتی یک شرکت در آینده باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک براساس مدل هم‌افزایی الکترونیک است. تحقیق از نوع توصیفی‌ از شاخه‌ی میدانی بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق، شامل مدیران شرکت ذوب آهن اصفهان می‌باشد که با توجه به فرمول آماری، حجم نمونه تعداد120نفر برآورد شد. از آزمون t تک‌متغیره، آزمون فریدمن و نمودار مقایسه‌ای رادار برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل سیستم هم‌افزایی الکترونیک موجود در پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک شرکت ذوب آهن، مانع به‌وجود می‌آورد. عنوان مقاله [English] Prioritizing the Obstacles in the Way of Accomplishing Human Resource Management from the View of Electronic Synergy چکیده [English] Human resource has now become the most important distinguishing factor in organizations. The extent to which human resource is managed properly, determines the competition privilege of organizations. This research is intended to asses the challenges in the way of fulfilling human resource management from the view of electronic synergy. This is a descriptive survey research. The research population covers all the managers at Zoub-e-Ahan plant in Isfahan. The sample group was calculated to be 120 subjects. Uninvariate t-test as well as Friedman test and comparative radar diagram were applied for data analysis. The results indicated that the elements of electronic synergy system being applied to the fulfillment of human resource management in Zob-e-Ahan plant brought about obstacles.  کلیدواژه‌ها [English] human resource management, electronic human resource management, Electronic Synergyدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان" مقاله ای است در 22 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رهبری؛ رهبری اخلاقی؛ توانمندسازی کارکنانپرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری آن، شامل کلیه‌ی کارکنان شاغل در نیروگاه (610=N) در سال 1390 بود که از این تعداد 203 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه، به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی رهبری اخلاقی دهوق و دن هارتگ (2008) و پرسش‌نامه‌ی توانمندسازی اسپریتزر (1995) بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد (48/0=R). عنوان مقاله [English] The Relation between Ethical Leadership and Empowerment of the Employees چکیده [English] This research is intended to assess the relation between Ethical leadership and empowerment of the employees in Martyr Montazeri power station in Isfahan. This is a survey research applying correlation method. Research population covers all the employees in the power station (N=610) in 1390 from whom 203 were selected as the sample group according to stratified random sampling. Dahooq and Dan Hartlage's ethical leadership questionnaire (2008) and Spriters' (1995) empowerment questionnaire were employed to collect data. Data analysis was performed through inferential and descriptive statistics. The results indicated that there is a significant positive relationship between ethical leadership and empowerment of the employees (R=0.48). کلیدواژه‌ها [English] Leadership, Ethical leadership, Empowerment of the Employee دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در تعالی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در تعالی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در تعالی سازمانی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توانمندسازی؛ توانمندسازی روان‌شناختی؛ تعالی سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله مدل‌های تعالی، ابزاری برای کمک به سازمان‌ها در شناسایی مسیر تعالی، سنجش موقعیت سازمان در این مسیر و ارایه‌ی راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد می‌باشند. اغلب اندیشمندان مدیریتِ تحول و بهسازی سازمان، توانمندسازی کارکنان را به‌عنوان یک راهبرد اثرگذار برای دست‌یابی به برنامه‌های تحول سازمانی به‌ویژه تعالی سازمانی معرفی می‌نمایند. این مقاله به بررسی «نقش توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در تعالی سازمانی گمرک ایران» می‌پردازد. برای انجام پژوهش، یک نمونه‌ی 243 نفری از کارکنان ستاد مرکزی گمرک ایران به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها نیز از پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر 34 سؤال بهره‌برداری شده است. با توجه به نرمال‌بودن داده‌ها، برای بررسی تأثیر متغیرها از رگرسیون و برای بررسی وضعیت موجود، از آزمون تی تک‌نمونه‌ای و برای رتبه‌بندی شاخص‌های تحقیق، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که توانمندسازی روان‌شناختی بر تعالی سازمانی تأثیر معناداری دارد و از میان ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی، مؤلفه‌های خودتعیینی و معنادار بودن شغل بر تعالی سازمانی مؤثر بوده‌اند. این امر می‌تواند مبنایی برای تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی در دست‌یابی به تعالی سازمانی باشد. عنوان مقاله [English] The Role of Psychological Empowerment In Organizational Excellence چکیده [English] Excellence models are regarded as devices for helping organizations for identifying the process of excellence, assessment of the organizations situation, and providing appropriate solutions for improving their performances. Most of the change and improvement specialists believe that empowering the employees is an effective strategy for achieving organizational change objectives, especially the goals of organizational excellence. This research is intended to investigate the role of psychological empowerment in the employees of Iranian Customs Office (Gomrok). A randomly selected sample group, including 243 subjects, was formed from the employees of the main headquarters. A questionnaire including 34 questions was employed to collect data. As the data seemed to be normal, regression was used for assessing the changes in the variables. One sample T test was employed to review the status quo, and Friedman test was used for prioritizing the indicators. The results indicated that psychological empowerment had a significant effect on organizational excellence. Aspects such as self-determinacy, and meaningfulness of the job were more effective on organizational excellence than other aspects of psychological empowerment. These findings can be helpful in designing appropriate human resource strategies for achieving organizational excellence. کلیدواژه‌ها [English] empowerment, Psychological Empowerment, organizational excellence دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله عوامل مؤثر بر فرایند تولید و انتقال دانش در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

ادامه مطلب

closeمقاله عوامل مؤثر بر فرایند تولید و انتقال دانش در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

 مقاله علمی و پژوهشی " عوامل مؤثر بر فرایند تولید و انتقال دانش در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط" مقاله ای است در 17 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت دانش؛ انتقال دانش؛ تولید دانش؛ دانش ضمنی؛ کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پرداخته شده است چکیده مقاله مدیریت دانش در محیط رقابتی پر تلاطم امروزی نه یک نیاز، بلکه یک ضرورت است. هدف پژوهش حاضر، ارایه‌ی چارچوبی برای بررسی عوامل مؤثر بر فرایند تولید و انتقال دانش در کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط استان اصفهان می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت جزو پژوهش‌های توصیفی‌پیمایشی و مطالعه‌ی موردی است. نمونه‌ی پژوهش شامل 111 کسب‌وکار کوچک و متوسط فعال استان اصفهان است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه‌ی استاندارد و با درنظرگرفتن روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای جمع‌آوری شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت و نتایج پژوهش با تأکید بر قابلیت‌های مدیریت دانش نشان داد که تولید دانش و میزان ضمنی بودن آن بر انتقال دانش با ضریب تأثیر در کسب‌وکار‌های مورد مطالعه مؤثر است. عنوان مقاله [English] Factors Affecting the Process of Production and Transmission of Knowledge from Small and Medium Businesses چکیده [English] Knowledge management is not regarded as a requirement; rather, it is considered as a necessity. This research is intended to present a framework for appraising the factors influencing production and transmission of knowledge in small and medium enterprises in Isfahan province. This research follows an applied goal through a descriptive survey case study method. Research sample is composed of 111 small and medium enterprises active in Isfahan. Data is collected by standard questionnaires through cluster random sampling method. Structural equation modeling is employed to analyze the data. The results, emphasizing on the capabilities of knowledge management, indicated that knowledge production and the degree of its effectiveness on knowledge transmission leaves effects on the enterprises under study. کلیدواژه‌ها [English] knowledge management, knowledge transmission, tacit knowledge, Small and Medium Businesses دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .