همه پایه‌ها
more_vert مقاله برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران

دانلود فایل

closeمقاله برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران" مقاله ای است در 32 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  هزینه رفاهی انحصار؛ ناکارایی تخصیص؛ ناکارایی X؛ تابع هزینه ترانسلوگ؛ سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل؛ صنعت خودروی سواری پرداخته شده است چکیده مقاله این مقاله به برآورد خالص زیان رفاهی ناشی از انحصار در صنعت خودروی سواری ایران می‌پردازد. بدین منظور از داده‌های ترکیبی 6 بنگاه خودروسازی طی سال‌های 1386-1379 و نیز از روش لیبنشتاین و کومانور (1969) که علاوه بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X را نیز در محاسبات لحاظ می‌نماید؛ استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هزینه‌های رفاهی ناشی از عملکرد x با لحاظ آثار رفاهی ناشی از ناکارایی تخصیص این صنعت حدود 7/1 درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1386 بوده است. عنوان مقاله [English] Estimation of the Welfare Costs of Monopoly Power in Iran's Auto Industry چکیده [English] In the literature on economic growth, foreign trade is regarded as a growth factor since it is an effective factor in forming a country’s economy and is capable of influencing all economic sectors. Among different foreign trade approaches, such as export and import, development of non-oil exports is one of the most important economic and political issues which enjoys top priority not only for the sake of absorbing foreign currency, but in terms of providing employment opportunities in the country. In this paper, the main discussion is around the analysis of the growth effect of non-oil exports on the domestic non-oil GDP growth and also export growth in separate sectors of agriculture and industry on domestic GDP of these sectors during 1974-2009 using Feder growth model in Iran. The findings of the study show that non-oil exports of Iran have no significant effect on the growth of non-oil GDP. It is also seen that agricultural export has no meaningful effect on its GDP growth, while it is not benefitting from the export of other non-oil sectors and oil exports. While GDP of industrial sectors is influenced by the exports of this sector, it is also benefiting from the exports of non-oil sectors and oil exports, among which the effect of other non-oil sector’s exports surpasses the other two sectors. کلیدواژه‌ها [English] Non-oil Export, Non-Oil Gross Domestic Product, Iran, Industrial Export, Agricultural Export دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دانلود فایل

closeمقاله بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 24 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  توزیع درآمد؛ ضریب جینی؛ قیمت حامل‌های انرژی؛ الگوی معادلات همزمان؛ شبیه‌سازی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله، اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همراه پرداخت نقدی بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران بررسی شده است. شاخص نشان‌دهندة وضعیت توزیع درآمد ضریب جینی است. نخست با فرض عدم تأثیر افزایش قیمت حامل¬های انرژی بر رشد اقتصادی، تورم و اشتغال و نیز با استفاده از دهک‌های مختلف درآمدی خانوار سال 1387، افزایش قیمت حامل¬‍¬های انرژی بر هر دهک محاسبه و سپس با پرداخت نقدی یارانه، ضریب جینی محاسبه شده¬است. نتایج نشان داد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی توأم با پرداخت نقدی، موجب کاهش ضریب جینی می‌شود. سپس به منظور بررسی کامل اثر افزایش قیمت حامل¬های مزبور بر توزیع درآمد، با استفاده از معادلات همزمان، اثرات مستقیم و غیرمستقیم این افزایش بر رشد اقتصادی، تورم و اشتغال توأم با پرداخت نقدی بر ضریب جینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضریب جینی افزایش می¬یابد؛ به عبارت دیگر، این‌گونه هدفمندسازی یارانه‌ها توأم با پرداخت نقدی، موجب نامتعادل¬تر شدن توزیع درآمدها خواهد شد. عنوان مقاله [English] The Effect of Energy Price Increases on Income Distribution in Iran's Economy چکیده [English] This article reviews the increasing energy prices with cash paid on income distribution in Iran's economy. Gini coefficient is an indicator of the income distribution. First, assuming no impact of energy price increases on economic growth, inflation and employment and using different deciles of household income for 1387 year, energy price increases on each of the deciles calculated and then, with cash subsidies, the Gini coefficient is calculated. Results show the effect of increasing energy prices with direct cash payments, the Gini coefficient is reduced. In order to fully evaluate the effects of energy price increases on income distribution, using simultaneous equations, direct and indirect effects of these increases on economic growth, inflation and employment, together with cash payment on the Gini coefficient were examined. The results showed that the Gini coefficient increases. In other words, such subsidies with targeted cash payments, the income distribution will become more unbalanced. کلیدواژه‌ها [English] Income Distribution, Gini coefficient, Energy Prices, the Simultaneous Equations Model, Simulation دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی

دانلود فایل

closeمقاله واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی

مقاله علمی و پژوهشی " واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی" مقاله ای است در 23 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه‌گذاری؛ هزینة استفاده از سرمایه؛ نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی؛ همجمعی؛ الگوی ARDL؛ الگوی تصحیح خطا(ECM) پرداخته شده است چکیده مقاله سرمایه¬گذاری به لحاظ نقشی که در افزایش ظرفیت¬های تولیدی جامعه و افزایش سطح تولید، درآمد و اشتغال دارد از اهمیت ویژه¬ای در تحلیل¬های اقتصادی برخوردار است. به همین جهت همواره اقتصاددانان در تلاش بوده¬اند تا متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه¬گذاری را شناسایی کنند. نظریة نئوکلاسیک سرمایه¬گذاری تأکید ویژه¬ای بر نقش هزینة استفاده از سرمایه در تشکیل سرمایة ثابت دارد. این مقاله با بهره¬گیری از مبانی نظری نئوکلاسیکی سرمایه¬گذاری جرگینسون سعی دارد میزان تأثیرگذاری هزینة استفاده از سرمایه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران تعیین نماید. از آنجا که نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت¬های تولیدی عوامل مهم دیگر تأثیرگذار بر سرمایه¬گذاری بخش خصوصی هستند، این متغیرها نیز در کنار هزینة استفاده از سرمایه در تابع سرمایه¬گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی به¬دست آمده به روش همجمعی و الگوی خود رگرسیون گستردة وقفه (ARDL) مؤید نظریة نئوکلاسیکی سرمایه¬گذاری جرگینسون برای اقتصاد ایران است و نشان می¬دهد که یک درصد افزایش در هزینة استفاده از سرمایه به 86/0 درصد کاهش در سرمایه¬گذاری بخش خصوصی منتج می¬شود. در عین حال، یک درصد افزایش در شاخص نااطمینانی فضای کسب و کار سبب می¬شود تا سرمایه¬گذاری بخش خصوصی 06/0 درصد کاهش داشته باشد. چنانچه نرخ استفاده از ظرفیت¬های تولیدی یک درصد کاهش داشته باشد، سرمایه¬گذاری بخش خصوصی با 4/3 درصد کاهش مواجه خواهد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا(ECM)  نشان می¬دهد که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت نسبتاَ سریع است به گونه¬ای که حدود 80 درصد از خطای تعادل بلندمدت در هر دوره تعدیل می¬شود. عنوان مقاله [English] Private Investment Response to User Cost of Capital, Uncertainty and Capacity Utilization Rate چکیده [English] In analyzing economic activities, investment is considered to be a very important variable due to its role in increasing production capacity, income and employment. It is for this reason that economists have always tried to identify the variable that affect private investment. Classic theory of investment consider the rate of user cost of capital as an important factor in shaping fixed capital formation. This paper, with the aid of Jorgenson's classical theory of investment tries to determine the impact of user cost of capital on private investment in the Iranian economy. As uncertainty and capacity utilization rate are also important in deciding how much to invest. This two variables are also added in the investment function. Empirical result obtained using co-integration and ARDL approach, confirms Jorgenson's neoclassical theory of investment for the Iranian economy. The results show that one percent increase in the user cost of capital reduces private investment by 0.86 percent. Moreover, one percent increase in uncertainty index causes private investment to reduce by 3.4 percent. Results obtained from estimating Error Correction Model (ECM) show that the speed of adjustment towards long-run equilibrium is relatively fast. Almost 80 percent of disequilibrium error is adjusted in each period. کلیدواژه‌ها [English] Private Investment, User Cost of Capital, Capacity Utilization Rate, Co-integration, ARDL, Error Correction Model (ECM) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران

دانلود فایل

closeمقاله نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران" مقاله ای است در 43 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شاخص قیمت مصرف کننده؛ شاخص قیمت ثروت‌مدارانه؛ شاخص قیمت مردم مدارانه؛ نابرابری تورمی؛ نابرابری درآمد و ثروت پرداخته شده است چکیده مقاله نابرابری تورمی مبین رویارویی خانوارهای دارای مخارج مصرفی متفاوت با نرخ‌های تورم مختلف است . مقالة حاضر از دو بخش عمده تشکیل شده است: بخش اول، محاسبة نابرابری تورمی و بخش دوم، تأثیر این نابرابری بر توزیع مخارج گروه‌های شغلی. برای بررسی وجود نابرابری از سه روش شکاف ثروت‌مدارانه، تحلیل توصیفی CPI خانوارها(ضریب چولگی)و تورم گروه‌های اجتماعی اقتصادی(گروه شغلی سرپرست خانوار) استفاده می‌شود.  به منظور دستیابی به تجزیه و تحلیل دقیق‌تری از شرایط تورمی و اثرات تغییرات شاخص قیمت موجود در کشور، در بخش بعدی تأثیر شاخص قیمت مصرف کنندة ویژه هر گروه شغلی را بر سهم مخارج  همان گروه مورد بررسی قرار می‌دهیم. در حقیقت هدف این مطالعه، بررسی تأثیر تورم بر نابرابری در یک کلیت نیست، بلکه مقصود متمایز کردن اقشاری است که از تورم آسیب می‌بینند یا از آن نفع می‌برند.خانوارهای مناطق شهری ایران با توجه به اینکه سرپرست خانوار در کدام یک ازگروه¬های شغلی قرار دارد، تقسیم‌بندی شده‌اند. یافته‌ها حاکی از وجود نابرابری تورمی بین خانوارها در گروه¬های شغلی متفاوت در مقاطع زمانی است، هرچند روند این نابرابری طی زمان نوسانی است. به طور میانگین در دورة مورد بررسی مدیران و مقامات عالی رتبه و کارشناسان تورم کمتری را تجربه کرده‌اند و تأثیر این تورم (افزایش شاخص قیمت) بر سهم مخارج گروه‌ها از مجموع مخارج جامعه کاهنده می‌باشد. در بعضی گروه‌ها تورم موجب افزایش ارزش دارایی‌ها و درنتیجه افزایش ثروت فرد می‌شود طوری‌که افزایش درآمد بیش از افزایش مخارج است. در گروه‌هایی که با فقدان این دارایی‌ها مواجه هستند تورم تنها مخارج آنها را افزایش می‌دهد و درآمد همپای مخارج افزایش نمی‌یابد بنابراین گروه‌های پایین درآمد و ثروت از تورم متضرر می‌شوند. در مطالعة حاضر کارگران ساده گروهی هستند که نه تنها به طور میانگین با بالاترین تورم روبه‌رو هستند بلکه این تورم سهم مخارج مصرفی آنها را در این دوره افزایش داده است. عنوان مقاله [English] Inflation Inequality and Its Effects on the Distribution of the Expenditure of Occupational Groups in Iran چکیده [English] Inflation inequality indicates the encounter of households with different consumption expenditure, with various inflation rates. The present article is composed of two main sections. The first section deals with the calculation of inflation inequality, and the second section concerns the effect of this inequality on the distribution of expenditure of occupational groups. To examine the presence of inequality, three methods of plutocratic gap, descriptive analysis of the CIP of households (skewness coefficient), and inflation in socio-economic groups (the occupational group of householders) are utilized. In order to achieve a more accurate analysis of the inflation situation and the effects of changes in current price index in Iran, the effects of the consumer price index of each occupational group on the share of the expenditures of the same group will be studied in the next section. In fact, the present article aims to distinguish between the classes which suffer from inflation and the classes which benefit from it, rather than examine the effects of inflation on inequality as a whole. Households in urban areas of Iran are divided, based on the occupational group that the householder belongs to. The findings of the study indicate that there is an inflation inequality between households in different occupational groups, in different periods of time; however, this trend oscillates in different periods of time. On average, in each period, managers, high-ranking officials and specialists experience less inflation, and the effect of this inflation (increase in price index) on groups’ expenditure share of the expenditures of the whole society has been decreasing. In some groups, inflation causes an increase in the value of assets, and consequently the wealth of these people increases, in a way that the increase in the income is bigger than the increase in the expenditure. Groups which lack such assets only experience an increase in their expenditure, and their income does not increase in line with their expenditure. Therefore, the groups with a low income and a small wealth suffer from inflation. In the present study, unskilled workers constitute a group which faces the highest level of inflation, and whose share of consumption expenditure increases as a result of inflation in this period as well.         کلیدواژه‌ها [English] Price Indices, Plutocratic Index, Democratic Index, Inflation Inequality, Distribution of Income and Wealth دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک

دانلود فایل

closeمقاله برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک (سال‌های 1388-1378) مطالعة موردی شهر کرمان" مقاله ای است در 11 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تابع تقاضا؛ مدل قیمت هدانیک؛ مسکن؛ کشش؛ داده‌های ترکیبی پرداخته شده است چکیده مقاله روش ما در این پژوهش، استفاده از الگوی قیمت¬گذاری هدانیک است. برای برآورد الگوها از روش پنل استفاده کرده¬ایم. بدین صورت که مناطق چهارگانۀ شهر کرمان را به عنوان مقاطع در نظر گرفته¬ایم و این مناطق را در دوره زمانی 1388-1378 مشاهده کردیم. نتایج نشان می¬دهد که ویژگی¬های فیزیکی بیشتر از ویژگی¬های مکانی و محیطی قیمت واحد مسکونی را تحت تأثیر قرار می¬دهند. همچنین در بررسی تابع تقاضای مسکن، کشش¬های درآمدی تقاضای مساحت زیربنا و دستگاه حرارت مرکزی، مثبت و کشش درآمدی فاصله از مرکز شهر منفی به دست آمد. از آنجایی که کشش¬های قیمتی از یک بیشتر  هستند، بنابراین این کالاها باکشش هستند. عنوان مقاله [English] Estimate of Demand Function of Housing, Using the Hedonic Price Model (1378-88) Case Study: Kerman چکیده [English] Due to the heterogeneous nature of housing, the Hedonic model of pricing. It deals with the estimation of the Hedonic pricing function of housing using the Panel data procedure. For this purpose, the four regions of Kerman were considered as the areas under study during 1378-1388. It can be realized from the study that in Kerman, physical factors can affect the price of the residential units more than the situational and environmental factors. On the other hand, the elasticity incomes of the demands of infrastructure area and central heating system were positive while that of the distance from downtown was found to be negative. The three above-mentioned commodities were found to be elastic since their price elasticity numbers are more than one. کلیدواژه‌ها [English] Demand function, Hedonic Price Model, Housing, elasticity, panel data دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین

دانلود فایل

closeمقاله اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین

مقاله علمی و پژوهشی " اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین" مقاله ای است در 47 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اندازه‌گیری بهره‌وری؛ بهره‌وری کل عوامل؛ سرمایه انسانی؛ سرمایه اجتماعی؛ فناوری پرداخته شده است چکیده مقاله اندازه‌گیری بهره‌وری روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌آید. این مقاله، روش جدید و متناسب با نظام آماری ایران برای اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری مبتنی بر ارزش خدمات مولد سرمایه (بر اساس آمارهای حساب‌های ملی SNA93 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) را معرفی می‌کند که امکان محاسبه شاخص‌های مذکور را با جامعیت تمام فعالیت‌های اقتصادی (به‌ویژه فعالیت‌های خدماتی) میسر می‌سازد. همچنین برای اولین بار شاخص‌های بهره‌وری جزئی و کلی عوامل تولید (شاخص‌های عمومی بهره وری) به تفکیک 17 بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران برای دورة 1385-1375 اندازه‌گیری و تحلیل شده است. به منظور محاسبة شاخص‌های بهره‌وری فراتر از عوامل نیروی کار و سرمایه و در نظر گرفتن برون سپاری و اثرات توزیع مجدد منابع بین فعالیت‌ها، از ارزش ستانده به عنوان خروجی در اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری استفاده شده است. در ضمن، شاخص بهره‌وری کل عوامل (TFP) با استفاده از تقریب ترنکوئیست شاخص دیویژیا محاسبه شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده از اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری در دورة 1385-1375، موفق‌ترین بخش در استفادة بهینه از منابع، بخش کشاورزی است که توانسته است حدود 47 درصد از رشد تولید خود را از طریق ارتقای بهره‌وری کل عوامل به‌دست آورد. در مقابل، بخش‌های استخراج نفت و گاز و پالایش، سایر معادن، تأمین آب، برق و گاز، ماهیگیری، هتلداری و اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی در ارتقای بهره‌وری ناموفق بوده‌اند و تمامی رشد تولید خود را از طریق استفادة بیشتر از منابع به‌دست آورده‌اند. در مجموع، نتایج این مطالعه نه تنها موجب فراهم‌ سازی مقدمات و بررسی‌های لازم برای اجرایی‌نمودن مادة 79 قانون برنامة پنجم توسعة کشور در زمینة اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری خواهدشد، بلکه باعث افزایش دقت اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری و تفکیک بیشتر آن در سطح بخش‌های اقتصادی و ارزیابی دقیق‌تر عملکرد این شاخص‌ها در ایران و مقایسه با سایر کشورهای موفق می‌گردد. در نهایت نیز برای رفع نارسایی‌های نظام آماری کشور از منظر اندازه‌گیری دقیق‌تر بهره‌وری، توصیه‌هایی ارائه شده است. عنوان مقاله [English] The Measurement and Analysis of Productivity General Indices in Economic Sectors of Iran; New Approach چکیده [English] Productivity is one of the important macroeconomic subjects, especially in area of economic growth. This study, introduces new method for measuring Productivity indices base on capital services value (Regarding statistical sources, SNA93,  CBI of Iran) and it provides  possibility of accounting the indices for all of  economic activities, in particular services sector. Also, first time total and partial Productivity indices are measured and analysized on separation 17 sectors of Iran economical, social and cultural. Because of calculation of Productivity indices farther up from labor force and capital factors, it not only enable us how to measure productivity of intermediate consumption but also traces the redistribution effect of resources in the cases where the activities are outsourced, and is used output value as outflow in measuring productivity indices. Furthermore, At macro level indices of total factor Productivity (TFP) are calculated on Tornquist approximate of Divisia index. The results shows that productivity indices at 1996-2006 period, agriculture sector is the most successful of sector in using of optimal resources and that it got 47 percentage from its production growth through TFP promotion. Against, sectors of oil and gas extraction and refining, minerals others, electricity, gas and water supply, fishing, hotel and general affairs administration, defend and social security won't success, and all production growth were to using greater resources. On the whole, based on these findings not only provide preparations and necessary facilities to execute article 79, law of development 5th plan, but also lead to increasing careful of Productivity indices measurement and separating it in economic sectors level and so evaluating operation of the index in Iran at compare other success countries. Finally this paper has aimed to offer some recommendations towards the improvement in statistical systems used by the relevant entities engaged in productivity measurement in Iran. کلیدواژه‌ها [English] productivity measurement, total factors Productivity, economic sectors, development 5th plan دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله اندازه بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران

دانلود فایل

closeمقاله اندازه بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اندازه بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران" مقاله ای است در 31 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اندازه بهینه؛ کدهای چهاررقمی ISIC؛ صنایع تولیدی؛ ایران پرداخته شده است چکیده مقاله اگرچه واژه‌های ظرفیت اسمی و ظرفیت بالفعل واژه‌هایی است که می‌توان بر اساس آنها وضعیت صنایع تولیدی هر کشور یا منطقه را توصیف نمود، اما در ادبیات اقتصادی اندازة بهینه از کلیدی‌ترین مفاهیمی است که تحت تأثیر رفتار بنگاه‌های فعال در هر صنعت قرار می‌گیرد. بر این اساس، مطالعات متعدد با استفاده از روش‌های گوناگون کوشیده‌اند تا اندازة بهینه را در صنایع، بخش‌ها و مناطق تخمین زنند و عوامل مؤثر بر آن را شناسایی نمایند. این مقاله نیز می‌کوشد با تعیین اندازة بهینه در صنایع تولیدی ایران عوامل مؤثر بر این اندازه را مورد ارزیابی قرار دهد. همسو با مطالعات پیشین، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اندازة بهینه به شدت تحت تأثیر صنعتی است که بنگاه در آن فعالیت می‌نماید. افزون ‌بر آن، میزان توسعه‌یافتگی محل استقرار بنگاه، بهره‌وری، سطوح تکنولوژی بالا و متوسط، حجم سرمایه‌گذاری و نرخ تمرکز بر اندازة بهینه تأثیری مثبت و معنی‌دار داشته، اما تأثیر مالکیت‌های تعاونی و خصوصی و نیز سودآوری بنگاه بر اندازة بهینه تأثیری منفی است. با وجود این، تأثیر رشد صنعت بر اندازة بهینه تأثیری دوگانه است. از این‌رو و از حیث سیاست‌گذاری، اندازة بهینه در هر صنعت متغیری پویاست و برخوردی پویا با چنین متغیری از هر حیث ضروری است. عنوان مقاله [English] Optimal Plant Size and Its Determinants in Manufacturing Industries in Iran چکیده [English] The terms Nominal as well as Actual capacity are commonly used to describe the situation of manufacturing industries at country, region or industry levels. However, in the economic literature, optimal plant size is considered as one of the key concepts by which the characteristics of an industry are distinguished from other industries, and unlike the aforementioned capacities, this size cannot be treated as a fixed and given size. In this manner, the optimal plant size is affected by the behavior of active firms in each industry. and both internal and external factors can change it over time. Accordingly, using various methods, several studies have attempted to estimate optimal plant size in industries, sectors and regions and identify its determinants. This article has also tried to determine this size and its determinants in Iranian manufacturing industries at four-digit industry levels. As expected and consistent with previous studies, the results of this study indicate that optimal plant size is strongly influenced by the size of the structure (distribution) of its plants. In addition, the results show that location of firms (in terms of developed and less developed in comparison with undeveloped regions), firm productivity as well as using high and medium technology levels (in comparison with low technology level and resource based technology), investment and concentration ratio have a significant positive impact on the optimal plant size. However, the impact of ownership structure (cooperative and private in comparison with public structure) and the firm's profitability on the optimal plant size is negative and significant. Nevertheless, the impact of industry growth as external factors on the optimal plant size is controversial. Therefore, the optimal plant size in any industry is a dynamic variable that is influenced by several factors. Accordingly and in terms of policy implication a dynamic approach should be considered to determine the optimal plant size. کلیدواژه‌ها [English] Optimal Plant Size, Four-digit ISIC, Manufacturing Industry, Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی

دانلود فایل

closeمقاله شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی " شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اسراف؛ تبذیر؛ معیارهای اسراف؛ شاخص اسراف؛ اتلاف؛ شکاف استاندارد و بهره‌وری پرداخته شده است چکیده مقاله بر اساس آیات و روایات، اتلاف، مصرف بالاتر از سطح زندگی عمومی، مصرف فراتر از توان مالی یا شأن، بخشش بیش از حد، صرف مال در معصیت و عدم رعایت اولویت در به‌کارگیری سرمایه‌ها معیار اسراف هستند. برای سنجش اسراف در مصارف بخش خصوصی بر اساس معیارهای مزبور از دو نوع شاخص اسراف اتلافی و شکاف بهره‌وری و استاندارد می‌توان استفاده کرد. با تعدیل شکاف‌های بهره‌وری و استاندارد و تبدیل آن به اتلاف و تجمیع اتلاف در کالاهای دوازده‌گانة مصارف بخش خصوصی می‌توان به یک عدد معین در مصارف بخش خصوصی به عنوان میزان اسراف دست یافت. عنوان مقاله [English] The Wastage Parameter of the Private Sector's Consumption چکیده [English] According to traditions and Quranic verses, wasting, spending more than standard of living, spending beyond financial ability or state, excessive donation, spending property in doing sin, and not observing priority in using capitals are the criteria of wastage. We can use two parameters of wasting wastage and gap between productivity and standard to assess the volume of wastage in the expenses of private sector, based on these criteria. A specific number in the expenses of private sector as the rate of wastage can be calculated by adding up wasting in twelve goods used in the expenses of private sector, moderating the gaps between productivity and standard, and changing them into wasting. کلیدواژه‌ها [English] wastage, extravagance, criteria of wastage, parameter of wastage, Wasting, the gap between standard and productivity دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران

دانلود فایل

closeمقاله بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران " مقاله ای است در 25 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  صادرات غیرنفتی؛ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی؛ ایران؛ صادرات صنعت؛ صادرات کشاورزی پرداخته شده است چکیده مقاله نظر به اینکه تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می‌تواند تمامی بخش‌‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، در ادبیات رشد اقتصادی، به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد توجه خاصی شده است. در میان انواع روش‌های تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، توسعة صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. در این نوشتار تجزیه و تحلیل اثر رشد صادرات غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی وکل، همچنین رشد صادرات به تفکیک بخش‌های کشاورزی و صنعت بر ارزش افزودة این بخش‌ها صورت می‌گیرد، این بررسی برای سال‌های 88-1353 با استفاده از الگوی رشد فدر برای کشور ایران انجام گرفت. مدل مورد استفاده مدل خطی ساده می‌باشد و برآوردها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. براساس نتایج بررسی‌ها، صادرات غیرنفتی ایران بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور تأثیر معناداری ندارد. در بخش کشاورزی نیز صادرات این بخش تأثیر معناداری بر رشد ارزش افزودة آن نداشته، ضمن اینکه صادرات سایر بخش‌های غیرنفتی و همچنین صادرات نفت نیز بر ارزش افزوده این بخش اثری نداشته است، ولی ارزش افزودة بخش صنعت علاوه بر اینکه از صادرات همان بخش تأثیر پذیرفته از صادرات سایر بخش‌های غیرنفتی و همچنین صادرات نفت نیز منتفع گردیده که در این میان تأثیر صادرات غیرنفتی سایر بخش‌ها به جز بخش صنعت بیشتر از دو بخش دیگر بوده است. عنوان مقاله [English] The Effect of the Growth of Non – Oil Exports on the Growth of Gross Domestic Products چکیده [English] In the literature on economic growth, foreign trade is regarded as a growth factor since it is an effective factor in forming a country’s economy and is capable of influencing all economic sectors. Among different foreign trade approaches, such as export and import, development of non-oil exports is one of the most important economic and political issues which enjoys top priority not only for the sake of absorbing foreign currency, but in terms of providing employment opportunities in the country. In this paper, the main discussion is around the analysis of the growth effect of non-oil exports on the domestic non-oil GDP growth and also export growth in separate sectors of agriculture and industry on domestic GDP of these sectors during 1974-2009 using Feder growth model in Iran. The findings of the study show that non-oil exports of Iran have no significant effect on the growth of non-oil GDP. It is also seen that agricultural export has no meaningful effect on its GDP growth, while it is not benefitting from the export of other non-oil sectors and oil exports. While GDP of industrial sectors is influenced by the exports of this sector, it is also benefiting from the exports of non-oil sectors and oil exports, among which the effect of other non-oil sector’s exports surpasses the other two sectors. کلیدواژه‌ها [English] Non-oil Export, Non-Oil Gross Domestic Product, Iran, Industrial Export, Agricultural Export دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .