جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله الگوی مشارکت دانشجویان در ورزش‌های همگانی بر اساس نظریه رفتار تمرینی به منظور ترویج اخلاق ورزشی

دانلود فایل

closeمقاله الگوی مشارکت دانشجویان در ورزش‌های همگانی بر اساس نظریه رفتار تمرینی به منظور ترویج اخلاق ورزشی

مقاله علمی و پژوهشی " الگوی مشارکت دانشجویان در ورزش‌های همگانی بر اساس نظریه رفتار تمرینی به منظور ترویج اخلاق ورزشی " مقاله ای است در 18 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ورزش همگانی، تئوری برنامه ریزی شده رفتار تمرینی، دانشجویان، کنترل رفتار ادراک شده، نگرش، هنجار ذهنی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف پژوهش حاضر بررسی ارئه الگوی مشارکت دانشجویان دانشگاه پیام نور در ورزش‌های همگانی بر اساس نظریه رفتار تمرینی برنامه ریزی شده بود. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعة آماری شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 94-95 بودند. نمونه آماری طبق جدول مورگان 384 نفر بود که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس اصلاح شده رفتار برنامه ریزیشده بود. روایی صوری و محتویی آن مورد تایید و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی 95/0 به دست آمد. به منظور تحلیل استنباطی داده‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزار Amos و spss نسخه 18 استفاده شده است. نتایج مدل رگرسیون گام به گام نشان داد که، 46 درصد از کل تغییرات سطح مشارکت در ورزش همگانی به سه متغیر نگرش، کنترل رفتار و ورزش همگانی مربوط می‌شود. شاخص‌های نیکویی برازش مدل پژوهش نشان داد که، مدل ارائه شده برازش خوبی دارد به این معنی که تئوری الگوی رفتار برنامه ریزی شده قابلیت تببین مشارکت دانشجویان در ورز همگانی را دارد.. بنابراین پیشنهاد می‌شود که دستگاه‌های متولی امر ورزش نسبت به لحاظ کردن تمهیداتی در راستای تقویت نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده در کنار دیگر عوامل تاثیرگذار مشارکت در فعالیت‌های ورزشی همگانی از جمله فرآهم سازی زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری، دسترسی، مسائل مالی و... اهتمام ورزیده تا ورزش همگانی در دانشجویان نهادینه و مستدام گردد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نقش تلویزیون در ایجاد و تقویت فضای عمومی

دانلود فایل

closeمقاله علمی و پژوهشی نقش تلویزیون در ایجاد و تقویت فضای عمومی

مقاله علمی و پژوهشی" نقش تلویزیون در ایجاد و تقویت فضای عمومی " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نقش تلویزیون در ایجاد و تقویت فضای عمومی ، نظریه هابرماس ، مدیریت رسانه ، حوزه عمومی و گستره همگانی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله اجماع عام یا فطرت: دو چهره از یک استدلال

دانلود فایل

closeمقاله اجماع عام یا فطرت: دو چهره از یک استدلال

مقاله علمی و پژوهشی " اجماع عام یا فطرت: دو چهره از یک استدلال" مقاله ای است در 18 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  فطرت، خداجویی فطری، توافق همگانی، برهان اجماع عام، برهان فطرت پرداخته شده است چکیده مقاله وجود یک حس مشترک در همه انسان‌ها در گستره تاریخ، ادیان توحیدی را بر آن داشته است که با اندیشه‌های عقلی، خداشناسی و خداجویی فطری را مستدل نمایند. این تلاش در غرب به برهان اجماع عام و در فضای اندیشه اسلامی به برهان فطرت مشهور است. این تحقیق بنیادی با روش تحلیلی ـ تطبیقی، در پی پاسخ‌گویی به این سؤال است: آیا می توان ادعا نمود برهان اجماع عام و برهان فطرت تقریرهای متفاوت از یک استدلال به‌شمار می‌آیند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برهان اجماع عام چهره‌ای متفاوت ار برهان فطرت را به ذهن متبادر می‌سازد و در برخی از تقریرها با تکیه بر همگانی بودن (به جای فطری بودن)، با برهان فطرت رابطه عموم و خصوص من وجه می‌یابد. این دو استدلال در اموری مانند، شکل، تقریر، رویکرد و بهره‌گیری از عقل عمومی بشر به جای فطرت، متمایز هستند؛ اما در بسیاری موارد مانند بالقوه بودن امور فطری، استدلال از طریق ذات اضافه بودن گرایش خداجویی، عدم استقلال وتکیه بر براهین دیگر در اثبات وجود خداوند به یکدیگر شبیه می‌باشند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی منشأ و گستره اقتدار سیاسی امامت شیعه

دانلود فایل

closeمقاله بررسی منشأ و گستره اقتدار سیاسی امامت شیعه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی منشأ و گستره اقتدار سیاسی امامت شیعه" مقاله ای است در 16 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اقتدار سیاسی، اقتدارگرایی، امامت شیعه پرداخته شده است چکیده مقاله پرسش از منشأ و گستره اقتدار دولت‌ها رایج‌ترین مبحث در اندیشه سیاسی است. پرسشی که اندیشمندان مسلمان نیز بدان پاسخ داده‌اند، اگرچه قرائت‌های مختلف آنان به شکل‌گیری گونه‌های متفاوتی از دولت انجامیده است. حال پرسش اساسی این است که منشا و گستره اقتدار سیاسی امام(ع)چه بوده و تا چه عرصه می‌باشد؟ پاسخ به این پرسش با روش استنادی و در چارچوب رهیافت کلامی ارائه خواهد شد. مدعای مقاله حاضر آن است که اقتدار سیاسی امام(ع) ناشی از جعل الهی و در طول اقتدار سیاسی پیامبر(ص) قرار دارد و همه امور دینی و دنیوی و برپایی نظم سیاسی در جامعه اسلامی را عهده‌دار است. بدین ترتیب برخلاف رویکردهای عرفی، اندماج دین و سیاست در نصوص دینی و تجربه تاریخی مسلمانان نه‌تنها وجود چنین اقتداری را تصدیق می‌کند بلکه بر نامعقولیت چنین اقتداری برای حاکم اسلامی، خط بطلان می‌کشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارزیابی دیدگاه سیدمرتضی در استناد به اعجاز انبیا برای اثبات عصمت ایشان

دانلود فایل

closeمقاله ارزیابی دیدگاه سیدمرتضی در استناد به اعجاز انبیا برای اثبات عصمت ایشان

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی دیدگاه سیدمرتضی در استناد به اعجاز انبیا برای اثبات عصمت ایشان" مقاله ای است در 14 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عصمت، انبیا، معجزه، تنفیر، سیدمرتضی پرداخته شده است چکیده مقاله سیدمرتضی عصمت انبیا را به‌وسیله معجزه ایشان اثبات می‌کند. مسئله این است که اثبات عصمت انبیا به‌وسیله اعجاز ایشان چگونه ممکن است و بُرد این دلیل چقدر است؟ از نظر ایشان معجزه مستقیماً و بدون واسطه، تصدیق کننده وحی و مُثبِت عصمت نبی در دریافت و ابلاغ وحی می‌باشد و هدف از تصدیق وحی، امتثال امر نبی است؛ درنتیجه با معجزه به‌صورت غیرمستقیم، معاصی و هر آنچه که در امتثال و قبول، اثر منفی بگذارند نیز نفی می‌شوند. دلیل اعجاز، به‌جهت وسعت گستره پوشش دهنده ابعاد مختلف عصمت بی‌نظیر است. و اشکالات مطرح شده بر این دلیل، وارد نمی باشد. این مقاله درصدد است که با استفاده از روش تحلیل و توصیف، به تبیین این دلیل و تعیین گستره آن و پاسخگویی به اشکالات آن بپردازد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مفهوم امانت‌داری، گستره و کاربرد آن در اخلاق پزشکی اسلامی

دانلود فایل

closeمقاله مفهوم امانت‌داری، گستره و کاربرد آن در اخلاق پزشکی اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی " مفهوم امانت‌داری، گستره و کاربرد آن در اخلاق پزشکی اسلامی " مقاله ای است در 12 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث امانت‌داری، اخلاق پزشکی، راز بیمار، ناموس بیمار، جان بیمار پرداخته شده است چکیده مقاله امانت داری از اصول مهم اخلاقی است که در قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) نسبت به آن تاکید فراوان شده است. و هیچ عذری برای ترک آن پذیرفته نیست. امانت‌داری در اخلاق پزشکی اسلامی مصادیق فراوانی دارد، لیکن در تعامل کادر درمانی و بیمار، امانت‌داری نسبت به راز، ناموس و جان بیمار ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آموزه‌های اسلامی علی رغم تأکید فراوان بر ارزش اخلاقی رازداری به‌ویژه در حرفة پزشکی، افشای راز بیمار را در مواقع خاص، لازم و ضروری می‌داند. زیرا حفظ سلامتی بیمار و افراد جامعه در مواقعی با «رازداری مطلق» سازگاری ندارد. پاک چشمی و عفت نیز از ضروری ترین ملاحظات اخلاقی در حرفة پزشکی است که بدون پایبندی به آن نمی توان از فضیلت و شرافت پزشکی سخن به میان آورد. و بالاخره، مراقبت از جان بیمار و سعی و کوشش در جهت بهبودی وی از وظایف اصلی پزشکان و کادر درمانی است که آنان را از هرگونه تعلل و سهل‌انگاری در مداوای بیمار بر حذر می‌دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی

دانلود فایل

closeمقاله علمی و پژوهشی آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی

مقاله علمی و پژوهشی" آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی ، ارزش های همگانی ، مدیریت دولتی نوین ، مدیریت دولتی ، جهانی شدن اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

دانلود فایل

closeمقاله وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مقاله علمی و پژوهشی " وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی )" مقاله ای است در 20 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تجارت الکترونیکی؛ بازارهای الکترونیکی؛ قراردادهای الکترونیکی؛ نماینده الکترونیکی؛ هوش مصنوعی پرداخته شده است چکیده مقاله با گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گستره قراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوق قراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحث است که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیل نقش حقوقی هوش مصنوعی، که از آن به نماینده الکترونیکی یاد م یشود، در فرآیند انعقاد قراردادهای الکترونیکی از طریق وب سایتهای تعاملی می پردازد و به این سؤال کلیدی پاسخ میدهد که آیا نماینده الکترونیکی صرفاً یک ابزار ارتباطی بین متعاملین است یا خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است یا حتی عنوان و جایگاه دیگری در این فرآیند دارد. در این راستا، دیدگاه حقوق قراردادهای ایران، قانون تجارت ال کترونیکی ایران مصوب 1382 و نظریه های مختلف برای تحلیل جایگاه حقوقی نماینده الکترونیکی با نگاهی تطبیقی مورد بررسی و نقد قرارمیگیرد و نظر نگارنده در پایان ارائه میشود. عنوان مقاله [English] The Legal Status of Electronic Agents in Electronic Contracts (A Comparative Study) چکیده [English] Abstract Numerous legal issues have raised due to the development of modern technologies of communication. In the context of contracts, this phenomenon had significant effects and caused the necessity of considering the application of issues of contracts in the context of cyberspace. The law of agency is one of these issues which its rules are going to be brought up in the context of electronic contracts through the present essay. The essay is also going to analyze the legal role of artificial mind, called 'electronic agent', in the process of electronic contracts through interactive websites. It responds to this key question that whether the electronic agent is a merely a tool of communication between the parties or it has an independent legal personality, or its status is something else in this process. In this regard, first, contract law in Iran, Electronic Commerce Act (1382) and various doctrines about the analyzing the legal status of electronic agent are examined and criticized comparatively. Then, the Author’s opinion will be presented.   کلیدواژه‌ها [English] Keywords: E-commerce, E-markets, E-contracts, E-agent, artificial mind دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 2009 به حمل مرکب وهمزیستی آن با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل

دانلود فایل

closeمقاله گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 2009 به حمل مرکب وهمزیستی آن با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل

مقاله علمی و پژوهشی " گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 2009 به حمل مرکب وهمزیستی آن با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل" مقاله ای است در 38 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قواعد روتردام – حمل و نقل دریایی- حمل ونقل مرکب- قلمرو حاکمیت – قلمرو موضوعی – قلمرو مکانی – قلمرو زمانی پرداخته شده است چکیده مقاله صنعت حمل و نقل مرکب، صنعتی پیچیده و در عین حال پرک اربرد اس ت. قواعد روتردام سعی کرده است با چنین پیچیدگی هایی روبرو شده و در واقع راه حل مناسبی را برای نیازهای گسترده ی صنعت حمل و نقل امروز ارائه نماید. بنابراین محدود هی اجرایی و گستره خود را از پیش از شروع عملیات حمل دریایی تا پس از اتمام آن وسعت بخشیده است. گسترش قلمرو حاکمیت روتردام خواه ناخواه منجر به ایجاد مسائل پیچیده ای شده که ناشی از برخورد قواعد روتردام و سایرکنوانسیو نهای حمل و نقل میباشد. بهمنظور روبرو شدن با این مسائل و حل و فصل آنها، قواعد روتردام ماده 26 را جهت اجتناب از تعارضات احتمالی و ماده 82 را جهت حل تعارضات پیش آمده، در مجموعه مواد خود گنجانده است. هرچند این روش حل تعارض، با اهداف قواعد روتردام که همان رسیدن به نظام متحدالشکل و یکپارچه است، منطبق نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین گستره حاکمیت زمانی، مکانی و موضوعی قواعد روتردام، چگونگی همزیستی این قواعد با سایر کنوانسیونهای حمل ونقل دریایی و غیر دریایی مورد بررسی قرار گیرد عنوان مقاله [English] Applicability of the Rotterdam Rules to Multimodal Transportation and Coexistence With Other Transportation Conventions چکیده [English] Today's multimodal transportation industry is a complex and the most widely used industry. The Rotterdam Rules have strived to deal with such complexities, and to provide a reasonable solution for today’s needs of extensive transportation industry. Therefore, the Rotterdam Rules have expanded the range and scope of its jurisdiction to all sectors of maritime transport operations. The extension of Rotterdam Rules sovereign, inevitably, leads to a complex problem caused by the collision between the Rotterdam Rules and other related Conventions. To address this problem, the Rotterdam Rules have adopted Article 26 to avoid possible conflicts and Article 82 to solve the conflicts, even though this method of conflict resolution is not compatible with the objectives of the Rotterdam Rules for achieving uniform and integrated systems. This article aims to elaborate the scope of the Rotterdam Rules in terms of time, place and subject of the Rotterdam Rules jurisdiction, and also to examine how the Rotterdam Rules coexist with other maritime and non-maritime transportation conventions. کلیدواژه‌ها [English] Rotterdam Rules, Carriage of Goods By Sea, Multimodal Transportation, Scope of Application of Rotterdam Rules دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله جایگاه مرگ در روند حرکت استکمالی نفس از نظر ملاصدرا

دانلود فایل

closeمقاله جایگاه مرگ در روند حرکت استکمالی نفس از نظر ملاصدرا

 مقاله علمی و پژوهشی " جایگاه مرگ در روند حرکت استکمالی نفس از نظر ملاصدرا " مقاله ای است در 18 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مرگ، نفس، بدن، تکامل، ملاصدرا پرداخته شده است چکیده مقاله ملاصدرا مرگ طبیعی را امر وجودی و لازمه ی استکمال نفس در فرآیند حرکت جوهری می داند و بر همگانی بودن و لطف بودن آن معتقد است و مرگ ارادی را وسیله ای برای پاکی و از بین بردن هوای نفس به اختیار سالک می داند. عاملی که نگاه ملاصدرا از مرگ، را متفاوت کرده است حرکت جوهری نفس و عالم طبیعت است. او با ابتکار نظریه حرکت جوهری به تبیین مرگ می‌پردازد. نفس انسانی ابتدا به صورت ماده است که جوهره تبدیل به مجرد شدن را دارد، لذا بر اثر حرکت جوهری به طرف تجرد حرکت می کند. وقتی به تجرد و تکامل رسید، این بدن را رها می کند. این رها کردن و جدایی از بدن بر اثر استکمال، همان مرگ است. پس نفس دو مرگ را تجربه می کند. یکی آن به آن و لحظه به لحظه و دوم بعد از استکمال نفس و خروج او از این جسم و از این دنیا.این نوشتار در صدد است پس از تبیین معنای مرگ و جایگاه آن را در استکمال نفس از دیدگاه ملاصدرا، به نقد و بررسی این دیدگاه بپردازد.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی جایگاه نگاه هستی‌شناسانه ملاصدرا در تبیین کیفیت نزول وحی

دانلود فایل

closeمقاله بررسی جایگاه نگاه هستی‌شناسانه ملاصدرا در تبیین کیفیت نزول وحی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی جایگاه نگاه هستی‌شناسانه ملاصدرا در تبیین کیفیت نزول وحی" مقاله ای است در 12 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  وحی، انسان کامل، عقل فعال، نفس نبی، ملاصدرا پرداخته شده است چکیده مقاله مسئله وحی را می توان با دو رویکرد هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی بررسی کرد. در این نوشتار به بررسی رویکرد هستی‌شناختی به وحی و کیفیت نزول آن از دید ملاصدرا پرداخته شده است. یافته تحقیق حاکی از آن است که از دید ملاصدرا وحی ابتدا به صورت حقیقتی عقلی است که در تنزلات بعدی به صورت مثالی و حسی ظاهر می شود. در این مراتب سه گانه، وحی با مراتب نفس نبی همراه است و در حیطه وجودی وی تحقق می یابد. بنابراین در همه مراتبِ نزول وحی، گستره وجودی پیامبر ظرف تحقق حقایق وحیانی است، و نقش جبرئیل بعنوان فرشته حامل وحی و یکی از ظهورات انسان کامل، در تنزّل آن معانی معقول و بسیط به مراتب پایین تر است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله واکاوایی گزاره های اخلاقی با رویکرد فقهی

دانلود فایل

closeمقاله واکاوایی گزاره های اخلاقی با رویکرد فقهی

مقاله علمی و پژوهشی " واکاوایی گزاره های اخلاقی با رویکرد فقهی " مقاله ای است در 16 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث گزاره های اخلاقی،ارتباط فقه واخلاق،تشریع آیات اخلاقی،استنباط پرداخته شده است چکیده مقاله ارتباط تنگاتنک فقه واخلاق واشتراک حوزه های کاربردی هریک،باعث گردیده تا گزاره های اخلاقی بارویکرد فقهی معرفی وتبیین شودوبه صورت قضایای اخلاقی وبه گونه تحلیلی موردتحقبق قرارگیرد. بررسی حوزه های اشتراک وافتراق فقه واخلاق ، تحلیل گزاره ها وموضوعات اخلاقی قرآن بامحوریت گستره فقه القرآن وهمچنین پذیرش دیدگاه تشریعی بودن موضوعات اخلاقی درکنارنقدادله ورد دیدگاه مخالفین، منجربه آن میشودکه آیات اخلاقی درکنارآیات ظاهردراحکام شرعی مورداستنباط قرارگیردبه گونه ای که ژرف نگری دراین آیات وتوجه به روایات ذیل آنها وسیره استنباطی اهل بیت (ع) ازقرآن ،محدوده تحقیقات فقهی را وسیعترکرده وتاثیرگذاری اخلاقیات با عبورازمحدوده توصیه ورسیدن به جایگاه الزام ،بیشترشده وجنبه تکلیفی آیات اخلاقی مورد بحث وبررسی قرارگیرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تبیین تقریرهای برهان فطرت (تضایف) بر اثبات وجود خدا

دانلود فایل

closeمقاله تبیین تقریرهای برهان فطرت (تضایف) بر اثبات وجود خدا

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین تقریرهای برهان فطرت (تضایف) بر اثبات وجود خدا (با تأکید بر آرای آیت‌الله شاه‌آبادی) " مقاله ای است در 16 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  فطرت، تضایف، برهان فطری، فطرت عشق، فطرت امید، شاه‌آبادی پرداخته شده است چکیده مقاله اثبات گرایش فطری و درونی در نهاد انسان‌ها به سوی پروردگارشان، یکی از بهترین راه‌های اثبات و شناخت خدا است؛ چراکه این راه، ذاتی، همگانی، تغییرناپذیر و پایدار است و می‌تواند از استوارترین برهان‌های اثبات وجود خدا باشد. از آنجا که فطرت انسان، دارای گرایش‌های مختلف است، تقریرهای برهان فطری نیز براساس این گرایش‌ها متفاوتند. در برهان فطرت عشق به کمال مطلق، با استفاده از عشق ذاتی و درونی انسان به کمال مطلق، خدا اثبات می‌شود. در برهان فطرت امید نیز از راه اثبات امید انسان در سختی‌ها و کوتاه شدن دستش از تمام اسباب و وسائط مادی، وجود خدا اثبات می‌شود. در برهان فطرت افتقار که از ابتکارات مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی است، با استفاده از برهان فقر ذاتی صدرایی و برهان امکان و وجوب سینوی، پس از اثبات ذات فقیر و امکانی انسان‌ها، ذات غنی خداوند اثبات می‌شود. برهان فطرت انقیاد، برهان فطرت خوف و برهان فطرت بغضِ نقص نیز که باز از ابداعات فلسفی ایشان هستند، به‌ترتیب از راه اثبات خضوع ذاتی انسان در برابر کمال، خوف از دست دادن محبوب‌ها و تنفّر از نقص، خداوند را اثبات می‌کنند. در منظومه فکری آیت‌الله شاه‌آبادی چگونه با تقریرهای مختلف برهان فطرت یا تضایف از گرایش درونی انسان، وجود خدا اثبات می‌شود؟ این پژوهش ضمن پاسخ به این پرسش، به تحلیل تقریرهای این برهان می‌پردازد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل دین حداکثری در اندیشه آیت‌الله جوادی آملی

دانلود فایل

closeمقاله تحلیل دین حداکثری در اندیشه آیت‌الله جوادی آملی

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل دین حداکثری در اندیشه آیت‌الله جوادی آملی " مقاله ای است در 12 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  دین، حداکثری، عقل، واقع‌گرایی، اسلامی‌سازی علوم، آیت‌الله جوادی پرداخته شده است چکیده مقاله اغلب صاحب‌نظران اندیشه اسلامی معتقدند دین اسلام حداکثری است. با وجود این، درباره گستره مسائل دین، اختلاف‌نظر قابل توجهی دیده می‌شود. رایج‌ترین دیدگاه در بین اندیشمندان متأخر، حداکثری بودن دین در محدوده تأمین سعادت انسان است؛ ولی برخی پا را فراتر نهاده، بر این اعتقادند که دین، نه‌تنها عهده‌دار پاسخ‌گویی به مسائل مربوط به سعادت آدمی در عرصه زندگی فردی و جمعی است، متولی پاسخ‌گویی به همه مسائل مربوط به زندگی فردی و اجتماعی نیز هست. در این نوشته، از این رویکرد به «رویکرد حداکثری مطلق» یاد شده و یکی از مهم‌ترین این رویکردها، یعنی نظریه استاد آیت‌الله جوادی آملی بررسی شده است. با توجه به گستردگی نظریات ایشان دراین‌باره، تنها به بخشی از مهم‌ترین مبانی ایشان بسنده شده، در ادامه، ابهامات موجود در این نظریه به بحث گذاشته می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأملی روش‌شناختی در تعیّن معرفتی پدیدارشناسی دین

دانلود فایل

closeمقاله تأملی روش‌شناختی در تعیّن معرفتی پدیدارشناسی دین

مقاله علمی و پژوهشی " تأملی روش‌شناختی در تعیّن معرفتی پدیدارشناسی دین" مقاله ای است در 20 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  پدیدارشناسی دین، روش، روی‌آورد، تحویلی‌نگری، دین‌پژوهی پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه پدیدارشناسی دین، نزد بسیاری از دین‌پژوهان مقبول افتاده است. این روی‌آورد تحت تأثیر پدیدارشناسی هوسرل، وارد گستره دین‌پژوهی شد. مؤلفه‌های بنیادینِ پدیدارشناسی دین عبارتند از: توصیف پدیدارهای دینی به‌صورت صرف و عاری از تبیین، تمرکز بر حیث التفاتیِ نهفته در پدیدارهای دینی، مقابله با تحویلی‌نگری، تعلیقِ همه پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌ها و تلاش برای شهود ذاتِ دین. پدایدرشناسی دین، فاقدِ همه ابعاد یک نظام شناختاری کامل است؛ لذا نمی‌توان آن را یک دانش مستقلِ بهره‌مند از تعین معرفتی تامّ دانست. پدیدارشناسی دین در کارآمدترین حالت صرفاً یک روی‌آوردِ متعلق به مقام گردآوری است، نه یک دانش مستقل و نه روشی برای مقام داوری. توقف در توصیفِ صرف، غفلت از تبیین و توجیه، ناکارآمدی در پیشگیری و درمانِ تحویلی‌نگری، ابتنا بر مفاهیم کلی و مبهم، فقدان الگوی مطالعاتی مشخص و برنامه پژوهشی مدون، فقدان روش‌های کارآمد برای سنجش نظریه‌ها در مقام داوری و امعان در مقام گردآوری، موجب ناکارآمدی پدیدارشناسی دین به‌منزله منطق فهم دین شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تطبیقی قابلیت‌های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب‌شناختی

دانلود فایل

closeمقاله بررسی تطبیقی قابلیت‌های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب‌شناختی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تطبیقی قابلیت‌های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب‌شناختی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است  در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فراروان‌شناسی،عرفان، ام‌الکتاب، عقل، وحدت جهان، ذهن، آگاهی پرداخته شده است چکیده مقاله انسان جستجوگر همواره به‌دنبال ناشناخته‌ها وکشف رموز وامور پنهانی است. در این میان، آنچه از همه مرموزتر به‌نظر می‌رسد،گستره وجودی و قابلیت‌های انسان است. ازنظر عرفا، جهان دائماً نوشونده و دارای حقیقت واحد و متحد با انسان است؛ زیرا او تنها مخلوقی ‌است که به‌دلیل آفرینش خاصخودمی‌تواند احاطه دانشی و کنشی بر عالم هستی داشته باشد.در این علم، محاط و محیط دارای وحدت وجودی و ارتباط تنگاتنگی هستند. با وجودتفاوتدرروشتحقیق، درعلم عصب پایه درباره قابلیت مغز انسان و درک یکپارچگی یا یکپارچه‌سازی خویشتن و عالم هستی شواهد علمی بسیاری ارائه شده است. در این مجال با ارائه دو دلیل اساسی،یعنی وحدت‌جهان‌ و جامعیت وجود انسان، استعداد انسان در داده‌های فراروان‌شناسی بررسی می‌شود. ایننوشتار در موضوع انسان‌شناسی با رویکرد تطبیقی و میان‌رشته‌ای و با روش تحقیقی ـ توصیفی در حوزه عرفان و عصب‌شناسی به طرح و بررسی مسئله می‌پردازد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی انتقادی تزاحم‏های اخلاقی از منظر دیوید راس با تکیه برآیات و روایات

دانلود فایل

closeمقاله بررسی انتقادی تزاحم‏های اخلاقی از منظر دیوید راس با تکیه برآیات و روایات

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی انتقادی تزاحم‏های اخلاقی از منظر دیوید راس با تکیه برآیات و روایات " مقاله ای است در 16 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث دیوید راس، وظیفه در نگاه نخست، وظیفه واقعی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مباحث مهم و مطرح در گستره معضل اخلاقی، تعارض ها یی است که گاهی میان تکالیف اخلاقی مشاهده می‌شود. در این مقاله علاوه بر بررسی جنبه‏ها و ابعاد نظام اخلاقی دیوید راس فیلسوف شهود گرا، به تحلیل و نقد نظریه او نیز پرداخته می‏شود بنا بر معرفت شناسی نظام اخلاقی راس، هم برای رسیدن به اصول اخلاقی که وظایف در نگاه نخست نامیده می‏شوند و هم برای داوری اخلاقی موجه در شرایط معین که وظایف واقعی را مشخص می‏کند، تنها شهود است که کارگشاست؛ این عصاره‏ی تعلیمات راس است که محل انتقادات ریز و درشت فراوان و نیز تبعیت‏ها و تحسین‏های کثیر واقع گردیده است. شهرت عمده این فیلسوف برجسته در قلمرو فلسفه اخلاق، به دلیل تعلق او به مکتب شهودگرایی است. منظور راس از شهود، منبع معرفتی است که ادراکی و غیر استنتاجی بوده و ذهن از طریق چیدن مقدمات به نتیجه نمی‌رسد. نقد‏های جدی ای چون شهودهای اخلاقی بسیار متفاوت انسان‏ها و اختلاف نظرهای شدید درباره‏ی اصول اخلاقی، شهودگرایان متاخر را به سمت تربیت اخلاق محور و نیز عقلانیت کشانده است. از نظر بسیاری اعتقاد به وجود وظایف در نگاه نخست عام از مهمترین ممیزات نظام اخلاقی راس است که البته مانند هر نظریه‏ی جدی دیگر نقدهای بسیاری نیز بر آن وارد آمده است. دیدگاه راس به‌دلیل نقص در تبیین سلسله وظایف و غیرمنطقی بودن ترتیب آن و عدم ارائه معیاری فراگیر برای ترجیح افعال متزاحم، در واقع راه‌حل مناسبی برای حلّ این مسئله نیست دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تمنای یادگیری

دانلود فایل

closeتمنای یادگیری

آموزش های مدرسه ای به آدمی می آموزند که خود را در مواجه با پیامدهای احساس نادانی حفظ کند و کمتر از واژه«نمی دانم» بهره بگیرد؛در صورتی که انسان درزندگی اجتماعی به مهارت های روبه رو شدن با تهدیدهای ناشی از چالش و سوال نیازمند است.

more_vert مقاله بررسی مشکلات همسایگی در آپارتمان‌نشینی و راهکارهای مقابله آن با رویکرد اخلاقی

دانلود فایل

closeمقاله بررسی مشکلات همسایگی در آپارتمان‌نشینی و راهکارهای مقابله آن با رویکرد اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی مشکلات همسایگی در آپارتمان‌نشینی و راهکارهای مقابله آن با رویکرد اخلاقی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اخلاق اسلامی؛ همسایگی؛ آپارتمان‌نشینی؛ شهرنشینی؛ تربیت اخلاقی؛ روابط اجتماعی پرداخته شده است چکیده مقاله در دنیای معاصر، به‌ویژه در شهرنشینی، تغییرات چشمگیری رخ داده که زندگی را کنار همسایگان با آسیب‌های متعددی مواجه کرده است. در  این پژوهش، با مطالعۀ کتابخانه‌ای و روش توصیفی ـ تحلیلی، سه آسیبِ معاشرت و تعامل سازنده نکردن با همسایگان، ضعف مشارکت همگانی در مدیریت مجتمع و مزاحمت‌های همسایگی را در زندگی آپارتمانی بررسی می‌کنیم و راهکارهای اخلاقی می‌دهیم. مهم‌ترین راهکارها عبارت‌اند از افزایش آگاهی همسایگان از جایگاه یکدیگر و حقوق متقابلشان، رعایت اصول اخلاقی در مدیریت مجتمع، درک درست از اجتناب‌ناپذیر بودن برخی اذیت‌ها در زندگی همسایگی، پایبندی همگان به اخلاق همسایگی و بالاخره یاری گرفتن از مراجع قانونی (آخرین راهکار) با تلاش برای احیای دوستی و برادری. کلیدواژه‌ها عنوان مقاله [English] Neighborhood Problems in Apartments and Ethical solutions for Them چکیده [English] In the contemporary world, especially in urbanized areas, significant changes have taken place that makes bad effects on neighbors’ relationships, in particular for whom live in apartments. In the present study, with the help of a descriptive-analytical method, we will investigate three threats that endanger apartment-living in urbanized areas: the lack of communication and constructive interaction with neighbors, weakness of participation in the management of apartment shared affairs, and neighborly disturbances, for which we will suggest some ethical solutions. The most important solutions include increasing the neighbors' awareness of each other's status and mutual rights, observing ethical principles in managing the shared affairs of the apartment, understanding the inevitability of some disturbances in neighborly life, adhering to neighborly ethics, and finally appealing to jurisdiction (the last resort) by trying to revive friendship and brotherhood. کلیدواژه‌ها [English] Islamic ethics, Neighborhood, apartment-living, urbanization, ethical education, social relations دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مبانی و دلایل نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی با تأکید بر رویکرد اخلاقی

دانلود فایل

closeمقاله مبانی و دلایل نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی با تأکید بر رویکرد اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " مبانی و دلایل نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی با تأکید بر رویکرد اخلاقی " مقاله ای است در 22 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نظارت، قانون اساسی، دولت، امر به معروف، مسئولیت، موازین اخلاقی پرداخته شده است چکیده مقاله در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولت‌مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. این آموزه‌ها بایستی توأم با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، می باشند. این نظارت هیچ گونه محدودیتی در زمینه مقامات دولتی و حکومتی را نمی پذیرد، حاکم و والی و مسلمانان با همه جایگاه والایی که دارند از این نظارت مستثنی نیست؛ با این اوصاف اسلام، روش اجتماعی و قوانین خود را بر اساس اخلاق بنا کرده است و بر تربیت مردم بر اساس موازین اخلاقی اهتمام زیادی نموده است. ضمانت اجرایی قوانین را هم بر عهده تربیت اخلاقی نهاده است. این ضمانت اجرایی همانند پلیسی درونی همواره و درهمه جا در نهان، آشکار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا می‏شود. از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصل هشتم امر به معروف ونهی از منکر است که به عنوان یکی از احکام اجتماعی دین اسلام است که بنحو کفایی برآحاد جامعه ، واجب گردیده است و مبنای پیشگیری و پذیرش این فریضه در شرع مقدس اسلام، ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی، بمنظور حسن اجرای موازین شرعی وجلوگیری از شیوع فساد در جامعه و اصلاح امور است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .