جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله درک و تجربه اعضای هیأت علمی از فرایند آشناسازی بدواستخدام و روزهای اول کار

دانلود فایل

closeمقاله درک و تجربه اعضای هیأت علمی از فرایند آشناسازی بدواستخدام و روزهای اول کار

مقاله علمی و پژوهشی " درک و تجربه اعضای هیأت علمی از فرایند آشناسازی بدواستخدام و روزهای اول کار" مقاله ای است در 29 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث روزهای اول کار؛ آشناسازی؛ توجیه مقدماتی؛ آموزش‌های بدو خدمت پرداخته شده است چکیده مقاله هدف پژوهش حاضر توصیف درک و تجربه‌ی اعضای هیئت علمی از فرایندهای بدو استخدام و روزهای اول کار در دانشگاه بود. روش مطالعه‌ی حاضر آمیخته اکتشافی بوده است. در بخش کیفی پژوهش از روش پدیدارشناسی توصیفی و برای تحلیل داده‌های آن از روش کلایزی استفاده گردید. در بخش کمی روش توصیفی‌پیمایشی به اجرا درآمد. جامعه‌ی مورد مطالعه، تمامی اعضای هیئت علمی تمام‌وقت دانشگاه کردستان بودند. تعداد افراد مشارکت‌کننده در بخش کیفی 27 نفر که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شدند و در بخش کمّی نیز با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 140 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی، با استفاده از پروتکل مصاحبه‌ی نیمه‌ساخت‌یافته صورت گرفت و در بخش کمّی از یک پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته که از نتایج بخش کیفی استخراج شده بود استفاده گردید. یافته‌های برآمده از بخش کیفی در هشت مضمون: تجارب خوش‌آیند، تجارب ناخوش‌آیند، تنش و اضطراب، حمایت و پشتیبانی عاطفی، توجیه مقدماتی، آشناسازی، ادغام درون‌سازمانی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای دسته‌بندی شد. نتایج بخش کمّی نیز نشان داد که مهم‌ترین دغدغه‌های اعضای هیئت علمی در اوایل کار، عدم پذیرش توسط همکاران و دلهره‌آوربودن و دشواری تدریس است. همچنین درباره‌ی برنامه‌های آشناسازی، مهم‌ترین اولویت اعضای هیئت علمی مربوط به آشنایی با تسهیلات معیشتی دانشگاه و مقررات مالی است. عنوان مقاله [English] Experience and Understanding of University of Kurdistan’s Faculty Members From Their Induction Training Process And First Days Of Work چکیده [English] The present study aimed to describe the University of Kurdistan faculty members’ understanding and the lived experience from their induction training process and first days of work. The approach of the study was an exploratory mixed method. The Phenomenological description method and Colaizzi’s data analysis techniques was used. The main population of the study was all University of Kurdistan faculty members in 2013 academic year. The number of participants in the qualitative sample was 27 whom were selected from diverse purposefully sampling. In the quantitative section by a random stratified sample totally 140 members of the faculty have been selected. Semi-structured interviews and a researcher–made questionnaire were applied for gathering qualitative and quantitative data. The eight themes derived from the qualitative data: pleasant experience, unpleasant experiences, stress and anxiety, emotional support, justification and the introduction, internal organizational integration and professional skills. The results of the quantitative data show that the main concern of faculty member’s first days of work were as: acceptance by colleagues, anxiety and difficulty of teaching. The most priority of the faculty member’s induction program from their views was familiarity with the university facilities and financial regulations. کلیدواژه‌ها [English] Introduction process, First days of work, introductory explanation, induction, Phenomenology دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و چابکی منابع انسانی

دانلود فایل

closeمقاله بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و چابکی منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و چابکی منابع انسانی" مقاله ای است در 25 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رهبری تحول‌آفرین؛ چابکی سازمان؛ چابکی نیروی انسانی؛ کارکنان دانشگاه یزد پرداخته شده است چکیده مقاله به‌ کمک سبک رهبری تحول‌آفرین، بهتر می‌توان استعداد‌های انسانی سازمان‌ها را بالا برد و از ظرفیت‌ها و انرژی فزاینده‌ی آنها در حرکت به‌سمت تحقق هدف‌ها و دورنمای سازمانی بهره گرفت. نیروی انسانی را نیز باید به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه‌ی سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دست‌یابی سازمان به اهدافش دارد. برهمین اساس در این پژوهش سعی برآن شده است که رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین و چابکی کارکنان در دانشگاه یزد مورد بررسی قرار گیرد. جامعه‌ی آماری این پژوهش،کارکنان دانشگاه یزد (غیر از اعضای هیئت علمی) می‌باشند که به روش نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 115نفر انتخاب و پرسش‌نامه بین آنها توزیع شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده، نشان داد که رابطه‌ای مثبت و معنادار بین رهبری تحول‌آفرین و چابکی نیروی انسانی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، رهبری تحول‌آفرین می‌تواند چابکی نیروی انسانی را افزایش دهد. همچنین ابعاد رهبری تحول‌آفرین غیر از متغیرهای انگیزش الهام‌بخش و حمایت رشددهنده، رابطه‌ای مثبت و معنادار با چابکی نیروی انسانی دارند. عنوان مقاله [English] Appraisal of the Relationship between Transformational Leadership and Human Resource Agility چکیده [English] Human talent can improve much better in organizations by transformational leadership. Human resource’s increasing energy and capacity can be applied towards organizational goals and perspectives. Human resource must be regarded as the best capital of organizations that can help them achieve their goals. Hence, this research is intended to study the relationship between transformational leadership and human resource agility. Research population includes all the employees of the university (except for faculty members) from whom 115 subjects were selected randomly as sample group and filled in the questionnaire. The data was analyzed by structural equation method. The results indicated that there are direct positive relationship between transformational leadership and human resource agility. The results also showed that aspects of transformational leadership (except for inspiring motivation and developing support) are directly and positively related to human resource agility. کلیدواژه‌ها [English] Transformational Leadership, organizational agility, human resource agility, Employees of Yazd University دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان

دانلود فایل

closeمقاله بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان" مقاله ای است در 23 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث همسویی؛ راهبرد منابع انسانی؛ راهبرد تجاری؛ شاخص عملکردی کلیدی مالی؛ رضایت کارکنان پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه ایجاد همسویی و تناسب میان راهبردهای مدیریت منابع انسانی با راهبردهای تجاری سازمان، موضوعی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر در بهبود عملکرد سازمان‌ها مطرح است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر راهبردهای تجاری و منابع انسانی و همسویی آنها بر شاخص‌های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان انجام گردید و در آن شش فرضیه‌ی اصلی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه‌ی پژوهش، توصیفی‌پیمایشی به‌شمار می‌رود. برای سنجش متغیرهای مورد نظر، از دو پرسش‌نامهباطیف پنج‌گزینه‌ایلیکرت که در مجموع شامل 75 سؤالبود،استفادهشد. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های تابعه‌‌ی سازمان ملی صنایع مس ایران بود و پرسش‌نامه‌های پژوهش میان 118 نفر از مدیران و معاونان و367 تن از کارکنان این شرکت‌ها توزیع گردید. نتایج پژوهش، تأثیر مثبت انواع راهبردهای منابع انسانی و تجاری را بر شاخص‌های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان و عدم تأثیر همسویی این راهبردها را بر متغیرهای مورد نظر نشان داد. عنوان مقاله [English] Appraisal of the Effects of Strategic Trade Parallelism and Human Resource on Financial Key Performance and Employees’ Satisfaction چکیده [English] Parallelism and symmetry between human resource management strategies and those of trade organization trade are considered as important factors affecting the improvement of the organizations’ performance. This research is intended to assess the effects of strategic trade parallelism and human resource on financial key performance and employees’ satisfaction. This applied research follows a descriptive survey method using two questionnaires containing 75 questions in Likert scale for assessing the variables. Research population contained companies of Copper Industry Organization of Iran.  The questionnaires were filled in by 118 managers and 367 employees. The results indicated that the different types of human resource and trade strategies are affect key performance indicators and job satisfaction. Parallelism of these strategies turned out to have no effect on these variables. کلیدواژه‌ها [English] Parallelism, Human resource strategies, Trade Strategies, Financial Key Performance Indicators, Employees’ Satisfaction   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران

دانلود فایل

closeمقاله تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران" مقاله ای است در 25 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کارآفرینی؛ کسب‌وکار کوچک؛ پژوهش‌های کارآفرینی؛ تحلیل محتوا پرداخته شده است چکیده مقاله هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی کشور است. جامعه‌ی آماری، تمام مقالات منتشرشده درباره‌ی کارآفرینی و کسب‌وکار کوچک را (به استثنای مقالات فصلنامه‌ی توسعه‌ی کارآفرینی دانشگاه تهران) تا پایان سال 1391 به تعداد 189 مقاله را دربر گرفته است. تحلیل گرایش‌های پژوهشی نشان داد که بیشترین تعداد پژوهش‌ها در نشریه‌ی «تحقیقات اقتصاد و توسعه‌ی کشاورزی ایران» منتشر شده است و در بیشتر پژوهش‌ها، جنبه‌های روان‌شناختی و رفتاری کارآفرینی موضوع اصلی بوده است. از نظر الگوهای پژوهشی، در بیشتر پژوهش‌ها (9/62 درصد) از روش کمّی استفاده شده است؛ فرد (15/39 درصد) و سازمان (63/29 درصد) به‌ترتیب سطح تحلیل غالب پژوهش‌ها کارآفرینی است و بیشتر مطالعات بر روی دانشجویان و دانش‌آموختگان (52/18 درصد) صورت گرفته است. به‌علاوه، بیشتر پژوهش‌ها از داده‌های مقطعی (68/39 درصد) با استفاده از ابزار پرسش‌نامه (02/64 درصد) استفاده کرده‌اند و استفاده از داده‌های طولی کمتر رایج است. همچنین 87/15 درصد پژوهش‌ها در استان تهران انجام شده است. بیشتر پژوهش‌ها توسط دو یا سه نویسنده (56/55 درصد) منتشر شده و 98/35 درصد پژوهش‌ها حداقل دارای یک نویسنده‌ی زن بودند. از منظر روند پژوهشی، نتایج نشان داد که پژوهش‌های کارآفرینی در ایران روندی افزایشی داشته و از سال 1386 به بعد دارای رشد چشم‌گیری بوده است. عنوان مقاله [English] Content Analysis of Entrepreneur Researches in Iran چکیده [English] This research is intended to have a content analysis of entrepreneur researches in Iran. The population includes 189 articles related to entrepreneurship and small businesses published in the journals (except for Development of Entrepreneurship” Quarterly of the University of Tehran) by 2012. The study revealed that most entrepreneurship researches have been published in the journal of “Economic Researches and Agricultural Development”. Most researches dealt with psychological and entrepreneurial issues. Quantitative researches composed 62.9 researches. 39.15 percent of the researches related to individuals, and 29.63 percent related to organizations. Most of the researches were conducted at entrepreneurial levels. Students and graduates composed 18.52 percent of the researches. Having used questionnaires, most of the researches contained periodical data (39.68 percent). Longitude data collection was conducted in few researches. 15.87 percent of the researches were conducted in Tehran. 55.56 percent of the researches were conducted by two or three researchers. 35.98 percent of the researches were conducted at least by one female. The results indicated that entrepreneurial researches follow an increasing procedure, especially after 2002. کلیدواژه‌ها [English] Entrepreneurship, Small Businesses, Entrepreneurial Researches, Content Analysis دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران

دانلود فایل

closeمقاله تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران" مقاله ای است در 25 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث امنیت شغلی؛ عدالت سازمانی؛ اعتماد به مدیران؛ تعهد سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله تتعهد سازمانی عامل مهمی برای درک رفتار سازمانی و پیش‌بینی‌کننده‌ی رفتار شغلی است. بنابراین، مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها کاربرد داشته و در نهایت به بهره‌وری سازمان منجر شود. در این مقاله، تأثیر عوامل تعیین‌کننده بر تعهد سازمانی جامعه‌ی آماری (کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تهران) شامل: عدالت سازمانی، امنیت شغلی و اعتماد به مدیران مورد بررسی قرار گرفته و اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر با تکیه بر جدیدترین روش‌های آماری شناسایی شده است. نمونه‌ی آماری به‌صورت تصادفی انتخاب شد. در اینجا از برآورد نمونه با فرمول کوکران با خطای حدی 05/0 و نسبت بود و نبود ویژگی با مقدار 50/0 استفاده شده است. نتیجه اینکه، ارزیابی کارکنان از متغیرهای عدالت سازمانی و امنیت شغلی در حد ضعیف، ولیکن اعتماد کارکنان به مدیران و تعهد سازمانی در حد بالا قرار دارد، به‌طوری که میانگین به‌دست‌آمده از نشانگرهای این متغیرها به‌ترتیب برابر903/2، 820/2، 924/2و 260/3اندازه‌گیری شد. براساس نتایج، ویژگی‌های فردی از جمله: جنسیت، سن، پست سازمانی، سابقه‌ی کار و تحصیلات کارکنان تأثیری در ارزیابی نداشت عنوان مقاله [English] The Effects of Organizational Justice and Job Security on Organizational Commitment by Trusting Others چکیده [English] Organizational commitment is an important factor for understanding organizational behavior and predict job behavior. Therefore, the study of factors affecting organizational commitment can be used in planning and organization lead ultimately productivity.Organizational commitment is an important factor for understanding organizational behavior and predict job behavior. Therefore, the study of factors affecting organizational commitment can be used in planning and organization lead ultimately productivity. The sample was randomly selected. Here are some sample estimate by Cochran formula with an error ratio of 0.05 and 0.50 is the lack of specificity of the content. The result is that the staff assessment of organizational justice and job security is weak, but trust between employees and management commitment is high, so this variable was derived markers in order to 2.903, 2.820, 2.924 and 3.260 was measured. On the basis of personal characteristics such as gender, age, organizational position, experience and education staff did not assess. کلیدواژه‌ها [English] Job Security, Organizational Justice, Trust in Mangers, organizational commitment دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تبیین تاثیر منتورینگ بر جانشین پروری: با تمرکز بر طرح توسعه فردی

دانلود فایل

closeمقاله تبیین تاثیر منتورینگ بر جانشین پروری: با تمرکز بر طرح توسعه فردی

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین تاثیر منتورینگ بر جانشین پروری: با تمرکز بر طرح توسعه فردی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جانشین پروری؛ منتورینگ؛ طرح توسعه فردی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این پژوهش، تبیین تأثیر منتورینگ بر جانشین‌پروری با تمرکز بر طرح توسعه‌ی فردی است. برای تبیین این موضوع، از مدل ستاره‌ای هفت‌نقطه‌ی جانشین‌پروری راثول استفاده شده است. در مرحله‌ی ششم این مدل، پس از مشخص‌شدن وجود شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، ابزار مناسبی که می‌تواند این شکاف را پر کند، طرح توسعه‌ی فردی و روش یا شیوه‌ی مناسب برای اجرای طرح توسعه‌ی فردی، منتورینگ است. جامعه‌ی آماری این پژوهش 400 نفر از کارکنانی هستند که در مرکز تحقیقات مخابرات ایران دوره‌های آموزشی و تخصصی را برای بهبود و ارتقای مهارت خود گذرانده‌اند و نمونه‌ی پژوهش، مطابق با فرمول کوکران 200 نفر می‌باشد. روش پژوهشی، توصیفی همبستگی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده است. آزمون فرضیه‌های پژوهشی براساس روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که کارکردهای توسعه‌ی کار راهه‌ی شغلی و مدل‌سازی نقش می‌توانند در اجرای طرح توسعه‌ی فردی مثمرثمر باشند؛ ولی کارکردهای روانی‌اجتماعی نمی‌توانند تأثیری بر طرح توسعه‌ی فردی داشته باشند. عنوان مقاله [English] The Effect of Mentoring on Succession Planning: Focusing on Individual Development Plan چکیده [English] This research is aimed at explaining the effect of mentoring on succession planning focusing on individual developing plan. Raoul’s seven-pointed star model was used for the explanation of this issue. After the identification of the gap between the present situation and that of the desired one in the sixth phase, mentoring with individual development planning was recognized as the best tool for filling it. Research population included 400 employees who have taken the specific instructions for increasing their skills in Telecommunication Company of Iran. According to Cochran Formula, the sample group included 200 subjects. For collecting data for this descriptive correlative research, questionnaires were designed. Hypotheses were tested by structural equation modeling. The results indicated that the functions of career development and role modeling can be effective in the execution of individual development plan.  کلیدواژه‌ها [English] succession planning, Mentoring, Individual Development Plan دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی

دانلود فایل

closeمقاله طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ریسک منابع انسانی؛ رویکرد کیفی؛ تحلیل مضمون؛ نرم‌افزار Nvivo پرداخته شده است چکیده مقاله منابع انسانی به‌عنوان منبع حیاتی موفقیت بیشتر سازمان‌ها، دیرزمانی است که مورد بحث و بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. با وجود توجه فزاینده به این حوزه‌ی پژوهشی، منابع انسانی اکثراً تحت عنوان سرمایه‌های مولد ارزش نگریسته شده‌ و جز معدودی موارد استثنا، ریسک‌های مربوط به  آن به‌صورت سامان‌مند مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، در پژوهش حاضر دیدگاهی چندبُعدی و کل‌نگر به مبحث ریسک منابع انسانی اتخاذ شده است. از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی یکی از سازمان‌های مطرح در صنعت برق کشور، به شناسایی ابعاد چندگانه، ریسک‌های منابع انسانی، مؤلفه‌های این ابعاد و شاخص‌های معرف آنها پرداختیم. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی و گلوله‌برفی، مصاحبه با خبرگان تا حد اشباع نظری ادامه یافت. داده‌های برآمده از مصاحبه‌ها با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و نرم‌افزار Nvivo تحلیل شد و پایایی کدگذاری‌های مصاحبه‌ها توسط ضریب درون موضوعی کاپا مورد تأیید قرار گرفت. در نتیجه‌ی تحلیل داده‌ها، 4 مضمون اصلی، 12 مضمون فرعی و 49 مفهوم در رابطه با ریسک‌های منابع انسانی سازمان مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت. عنوان مقاله [English] Designing and Explaining a Framework for Identification and Classification of Human Resource Risks: Application of Qualitative Approach چکیده [English] Human resource has long been considered as a vital resource for success in most organizations. In spite of this attention, it has always been regarded as a value producer capital. Except for few cases, the risks relating to human resource have not been studied systematically. This research is intended to have a general look at risks relating to human resource. Aspects and components of these risks are studied in an important company at power industry by having semi-structured interviews with human resource expert groups selected by non-probability judgment sampling method. The interviews were continued through snowball and theoretical saturation method. The dada was analyzed by NVIVO software through content analysis. The reliability of the coding was confirmed by Kappa inter-rater reliability coefficient. The study resulted in four main themes, 12 secondary themes, and 49 concepts relating to the risks of human resource. کلیدواژه‌ها [English] Human Resource Risks, Qualitative Approach, Content Analysis, Nvivo software دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی

دانلود فایل

closeمقاله بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با انگیزش مدیریتی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه‌ی اجتماعی؛ انگیزش مدیریتی؛ ادارات دولتی پرداخته شده است چکیده مقاله عملکرد مدیران به‌عنوان یکی از مؤثرترین عامل، در موفقیت یا شکست سازمان‌ها معرفی می‌شود. تحقیقات ثابت نموده است مدیرانی که دارای سطح بالاتری از انگیزش مدیریتی هستند، در انجام وظایف خود موفق‌تر عمل می‌کنند. هدف این تحقیق، بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و انگیزش مدیریتی است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه‌ی آماری آن، متشکل از مدیران شاغل در ادارات دولتی استان فارس است. نمونه‌، متشکل از 10 اداره‌ی کل می‌باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و کلیه‌ی مدیران این ادارات به‌صورت تمام‌شماری به تعداد 119 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. از مدل ناهاپیت وگوشال در سنجش سرمایه‌ی اجتماعی و از مقیاس تکمیل جمله‌ی ماینر در سنجش انگیزش‌مدیریتی، در قالب پرسش‌نامه‌ای حاوی 66 سؤال استفاده شده است. داده‌ها با استفاده ازضریبهمبستگیپیرسونورگرسیون چندمتغیرهتحلیل شده‌اند. نتایج، از رابطه‌ی مثبت و معنادار بین سرمایه‌ی اجتماعی و ابعاد آن با انگیزش‌مدیریتی حکایت دارد یعنی اینکه با بالا بردن سرمایه‌ی اجتماعی در مدیران، می‌توان به بالا بردن انگیزش مدیریتی و درنتیجه عملکرد بهتر آنان کمک نمود. عنوان مقاله [English] An Assessment of Relationship between Social Capital and Managerial Motivation چکیده [English] Managers’ performance as an important factor plays an essential role in the success or failure of organizations. Reaches show that managers with higher level of motivation are more successful in performing their jobs. This is a survey research whose population include managers in the public offices in Fars province. 10 general offices were selected randomly whose employees numbered 119 people. Social capital model and Miner’s open-ended sentences in the form of a 66-item questionnaire were applied to collect data. The data was analyzed by Pierson correlation coefficient and multivariate regression. The results indicated that there are significant meaningful relationship between social capital and managerial motivation. It means that promoting social capital can promote managerial motivation. In turn, it can improve their performance. کلیدواژه‌ها [English] Social capital, Managerial Motivation, Public Offices دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

دانلود فایل

closeمقاله طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح" مقاله ای است در 26 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توسعه؛ منابع انسانی؛ توسعه‌ی منابع انسانی؛ نیروهای مسلح پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر به‌منظور ارایه‌ی الگوی توسعه‌ی منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح، صورت پذیرفته است. روش تحقیق به‌لحاظ هدف، کاربردی و به‌لحاظ ماهیت، توصیفی‌پیمایشی است. برای دست‌یابی به متغیرهای اثرگذار، ضمن مطالعه‌ی مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق، مؤلفه‌ها و متغیر‌های مدل تحقیق طراحی و اعتبار سنجی گردید و با استفاده از نظرات خبرگان دانشگاهی و فرماندهان ارشد سازمان مورد مطالعه، متغیرهای مدل پژوهش با اعتبار بالایی (93%) به تأیید رسید. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای مؤثر بر توسعه‌ی منابع انسانی سازمان مورد مطالعه، عبارتند از: عوامل سازمانی، شامل: نظام جذب و به‌کارگماری، نظام آموزش، نظام تربیت و پرورش، نظام ارزش‌یابی عملکرد، نظام ارتقا، نظام حقوق، بازنشستگی و ویژگی‌های سازمان؛ عوامل فردی، شامل: انگیزه‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی و عوامل زمینه‌ای شامل: محیط نزدیک و محیط دور. عنوان مقاله [English] Designing and Explaining a Model for Human Resource Development in a Military Organization چکیده [English] This research is intended to design a model for human resource management in a military organization. This applied research follows a descriptive survey method. Studying the theoretical bases of the issue and the previously conducted researches, to find the effective variables, the ingredients and elements of the model were designed. Referring to academic scholars and high-ranking commanders of the organization, the variables of the model were approved highly (93 percent). The data was analyzed through SPSS. The results indicated that the effective variables on human resource development included organizational factors: attraction and employment, educational system, training system, performance evaluation system, promotion system, salary system, and retirement; organizational characteristics: individual motivation and personal characteristics; and background factors: close environment and distant environment. کلیدواژه‌ها [English] Development, human resource, Human Resource Development, Armed forces دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تاثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان

دانلود فایل

closeمقاله تاثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان" مقاله ای است در 28 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت استعداد؛ نگه‌داشت استعدادها؛ توسعه‌ی استعدادها؛ بهره‌وری نیروی انسانی؛ سازمان‌های دولتی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی تأثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی‌همبستگی می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شده و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه‌ی آماری پژوهش، کلیه‌ی کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمان را دربر می‌گیرد و نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای منظم بوده و تعداد 330 نفر به‌عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های همبستگی پیرسون، جزئی، رگرسیون گام‌به‌گام و آزمون رتبه‌بندی فریدمن) استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌های مدیریت استعداد و بهره‌وری نیروی انسانی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مدیریت استعداد و زیرمتغیرهای آن؛ یعنی، جذب استعدادها، نگه‌داشت استعدادها، توسعه‌ی استعدادها و بهره‌وری نیروی انسانی، رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد و ابعاد نگه‌داشت استعدادها و توسعه‌ی استعدادها می‌توانند بهره‌وری نیروی انسانی را در سازمان‌های دولتی شهر کرمان پیش‌بینی کنند. عنوان مقاله [English] The Effects of the Aspects of Talent Management on Human Resource Productivity in the Public Organizations in Kerman چکیده [English] This research is intended to assess the effects of the aspects of talent management on human resource productivity in Kerman. This is an applied descriptive correlation research which follows a survey method. The research population contains all the employees at public organizations in Kerman from among whom 330 subjects were selected through systematic stratified sampling. Both descriptive and inferential statistical methods were used for analyzing the data (Pierson correlation test, step by step regression test, Friedman Ranking tests). The results indicated that there is a significant positive relationship between talent management and its elements including attracting talented people, maintenance, and human resource productivity, and can predict aspects of maintaining talented employees and promoting productivity in the public organizations. کلیدواژه‌ها [English] talent management, Talent Maintenance, Talent Development, Human Resource Productivity, Public Organizations دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی

دانلود فایل

closeمقاله نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه اجتماعی، تسهیم دانش، جهاد دانشگاهیپرداخته شده است چکیده مقاله دانش به‌عنوان جزء اصلی سرمایه‌ی فکری سازمان‌ها مطرح است. سرمایه‌ی اجتماعی، یکی از قابلیت‌ها و دارایی‌های مهم هر سازمان است که می‎تواند به آن سازمان در خلق و تسهیم دانش بسیار کمک کند و در مقایسه با سازمان‌های دیگر مزیّت سازمانی پایدار به‌وجود آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش در بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی است. نوع پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، از نوع توصیفی و به‌لحاظ اجرا پیمایشی بوده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، کلیه‌ی مدیران ستادی و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی است که تعداد 200 نفر شامل 58 نفر مدیر ستادی و 142 نفر کارشناس ستادی به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق، دو پرسش‌نامه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و تسهیم دانش است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش تحلیل مسیر از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار Lisrel و Spss صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مدل اولیه، با داده‌های این پژوهش برازش مناسبی دارد. همچنین سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش در میان مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی تأثیر معناداری دارد. عنوان مقاله [English] The Role of Social Capital in Sharing Knowledge Among the Managers and Headquarter Experts of Jihad Daneshgahi چکیده [English] Knowledge is now the main ingredient of the thought capital of organizations. Social capital is also an important asset of organizations which can create and share knowledge and help them propose competitive advantages. This research is intended to assess the role of social capital in sharing knowledge among managers and experts of Jihad Daneshgahi headquarter. This applied descriptive research follows a survey method. All headquarter managers and experts of Jihad Daneshgahi among whom 200 people were selected randomly as the sample group (58 managers and 142 experts) make up research population. Two questionnaires of social capital and knowledge sharing made up research instruments. Data analysis was conducted through route analysis and structure equation modeling using LISREL and SPSS software. The results indicated that the early model was consistent with the data of this research. Social capital came out to be effective in knowledge sharing among managers and experts. کلیدواژه‌ها [English] Social capital, Knowledge sharing, Jihad Daneshgahi, Managers and Experts دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اولویت‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های کارکنان نهاد‌های انقلابی با رویکرد ارزشی

دانلود فایل

closeمقاله اولویت‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های کارکنان نهاد‌های انقلابی با رویکرد ارزشی

مقاله علمی و پژوهشی " اولویت‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های کارکنان نهاد‌های انقلابی با رویکرد ارزشی" مقاله ای است در 23 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه‌ریزی منابع انسانی؛ راوی؛ شایستگی‌های کارکنان؛ موزه‌ی دفاع مقدس؛ ویژگی‌های کارکنان پرداخته شده است چکیده مقاله موزه‌های دفاع مقدس یکی از مهم‌ترین نهاد‌هایی هستند که در عرصه‌ی اشاعه‌ی فرهنگ و ارزش‌های والای دفاع مقدس فعال می‌باشند. با توجه به اینکه راویان، رکن اصلی این مجموعه‌ها را تشکیل می‌دهند، مشخص بودن شایستگی‌ها و ویژگی‌های راویان، به‌عنوان رکن اصلی نقش به‌سزایی در موفقیت این نهاد‌ها دارد. به همین منظور، مقاله‌ی پیش رو، به‌عنوان پژوهشی کاربردی با رویکردی توصیفی پیمایشی سعی دارد تا به تعیین و رتبه‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های راویان این موزه‌ها بپردازد. در همین راستا، با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی و پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن با استفاده از روش‌های پیش‌آزمون و آلفای کرونباخ (به میزان 91/0) تأیید گردیده است، نسبت به گردآوری و تحلیل داده‌ها بپردازد. داده‌های مورد نیاز، از میان خبرگانِ این عرصه جمع‌آوری و تحلیل شد. پس از تعیین ویژگی‌های کارکنان، رتبه‌بندی آنها با استفاده از آزمون فریدمن صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد: این نهاد‌ها برای برنامه‌ریزی منابع انسانی خود بهتر است به‌ترتیب به شاخص‌های مربوط به مؤلفه‌های علایق و ارزش‌های کاری، دانش، مهارت‌ها و توانمندی‌ها توجه نمایند. عنوان مقاله [English] Prioritization of the Merits and Characteristics of Revolutionary Institutions through Value Approach چکیده [English] The Holy Defense Museums are very important institutions that propagate the values of the Holy Defense. As the reporters of the Holy Defense are the main bases of this institutions, the clarification of their merits and characteristics are essential in their successful implementation. This research is intended to identify and prioritize these characteristics and merits. Using nonprobability judgment and questionnaire sampling method, which was validated as 0.91, the data was collected and analyzed. Having identified the characteristic of the employees, Friedman test was used to prioritize them. The results suggest that these institutions must consider ingredients of interest, work values, knowledge, skills, and capabilities respectively.  کلیدواژه‌ها [English] Human Tesource Programming؛ Reporter, Employees؛ Merits؛ the Holy Defense Museums, Employees’ Characteristics دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی

دانلود فایل

closeمقاله آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است   در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ ICT؛ PM؛ SHRM؛ HRMپرداخته شده است چکیده مقاله هدف از انجام این پژوهش، آسیب‌شناسی نظام مدیریت منابع انسانی در یک شرکت فعال در حوزه‌ی ICT در استان اصفهان است. برای آسیب‌شناسی، از یک الگوی سه‌مرحله‌ای بهره گرفته شده است. مرحله‌ی نخست، شامل سنجش نوع تفکر مدیران نسبت به منابع انسانی است که ابزارگردآوری داده‌ها در این مرحله مصاحبه نیمه‌ساختارمند است. مرحله‌ی دوم، شامل بررسی راهبرد و سامانه‌های مدیریت منابع انسانی است که اطلاعات این مرحله از طریق مشاهده و تکمیل چک‌لیست‌های مربوطه برای هشت سامانه به‌دست آمده است. مرحله‌ی سوم به بررسی متغیرهای رفتارسازمانی می‌پردازد که با استفاده از پرسش‌نامه و توزیع 320 نسخه آن بین نمونه‌ی مورد نظر داده‌های این مرحله جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در حوزه‌ی تفکر و نوع نگاه به مدیریت منابع انسانی حدود 75 درصد از مصاحبه‌شوندگان دارای تفکر HRM به منابع انسانی شرکت می‌باشند. در زمینه‌ی راهبرد و سامانه‌های مدیریت منابع انسانی، سامانه‌ی تجزیه‌وتحلیل شغل و راهبرد مدیریت منابع انسانی تدوین‌شده‌ای وجود نداشت و سامانه‌های دیگر نیز برای بهبود، به اصلاحاتی فرایندی و محاسباتی نیاز دارند. در حوزه‌ی رفتار سازمانی نیز مشخص گردید که از نظر کارکنان شرکت، عدالت سازمانی درک‌شده در این شرکت پایین‌تر از حد میانگین است؛ اما رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بالاتر ازحد میانگین می‌باشد. عنوان مقاله [English] Pathology of Human Resource Systems چکیده [English] This research in aimed at the pathology of human resource systems in an active ICT company in Isfahan. A three-phase model was used for this pathology. The first phase contained the approach of managers towards human resource. A semi-structured interview was used for collecting data in this phase. The second phase contained strategy and systems of human resource whose data was collected by observation and filling checklists for 8 systems. The third phase concerned the ingredients of human resource whose data was collected by distributing 320 questionnaires among the sample group. The results indicated that 75 percent of the interviewees followed HRM approaches. The researchers could not observe a job analysis system and a decisive human resource strategy. Other systems required modification to improve. The employees thought that the perceived organizational justice was lower than the midpoint. Job satisfaction and citizens’ behavior were higher than the mean. کلیدواژه‌ها [English] human resource management, ICT, PM, SHRM, HRM دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert ثبت‌نام دانشجوی نمونه کشوری

دانلود فایل

closeثبت‌نام دانشجوی نمونه کشوری

فرایند ثبت نام دانشجوی نمونه کشوری از امروز آغاز شد و تا چهارم آبان ماه در سایت سازمان امور دانشجویان ادامه دارد. آیین نامه و شیوه نامه بازنگری شده انتخاب دانشجوی نمونه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده است. ثبتنام دانشجویان متقاضی در جشنواره دانشجوی نمونه از ۲۰ مهرماه در سامانه خدمات دانشجویی سازمان امور دانشجویان آغاز شد.براساس گزارش سازمان امور دانشجویان، دانشجویان دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی و پژوهشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین دانشگاه های پیام نور و فرهنگیان که متقاضی ثبت نام در بیست و هشتمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه هستند می‌توانند با مراجعه به سایت www.portal.saorg.ir برای ثبت نام در این جشنواره اقدام کنند.همانند سال های گذشته تمام مراحل ثبت نام و مرحله داوری دانشگاهی و داوری مرحله کشوری در سامانه الکترونیکی انجام می پذیرد و فرایند داوری جشنواره دانشجوی نمونه در دو مرحله دانشگاهی و کشوری انجام می شود.در مرحله نخست انتخاب دانشجویان نمونه، دانشجویان متقاضی در سطح دانشگاه به رقابت می پردازند و آن دسته از دانشجویانی که برترین امتیازات را بر اساس آیین نامه و صرف نظر از حد نصاب‌های آن کسب کرده اند، به عنوان برگزیدگان دانشگاهی مورد تقدیر دانشگاه قرار می گیرند و آن تعداد از متقاضیان که شرایط معرفی به مرحله دوم را کسب کرده اند به دبیرخانه مرکزی معرفی می شوند.مرحله دوم جشنواره دانشجوی نمونه در سطح دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پنج گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی، هنر در مقاطع مختلف انجام می شود که پس از ارزیابی داوران کشوری در نهایت دانشجویان نمونه کشوری انتخاب و معرفی می‌شوند.در سال ۹۷ ثبت درخواست دانشجویان دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سامانه های مجزا انجام شد و متقاضیان در وزارت علوم درخواست خود را در سامانه سجاد در بخش دانشجوی نمونه تکمیل کردند که در نهایت پس از طی مراحل دانشگاهی و کشوری ۲۷ نفر به عنوان برگزیدگان مرحله کشوری با حضور معاون اول ریاست جمهوری مورد تقدیر قرار گرفتند.در سال گذشته بعد از پایان جشنواره و برگزاری مراسم با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آسیب شناسی جشنواره در شش دوره گذشته (از سال ۹۲ الی ۹۷) و با توجه به بررسی های انجام شده، شورای سیاست گذاری جشنواره به این نتیجه رسید که برخی اصلاحات در آیین نامه الزامی است و به همین دلیل تیم تحقیقاتی تشکیل شد.براین اساس آیین نامه و شیوه نامه مورد بررسی و اصلاحات قرار گرفت و هم اکنون آیین نامه با امضای دو وزارت خانه به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغ شده است.متقاضیان در سال جدید باید علاوه بر بخش های آموزش، پژوهش و فرهنگی، در بخش فناوری خود را مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از مهمترین تغییرات آیین نامه اضافه شدن این بخش و تغییرات در نمرات افزوده است.

more_vert ۱۶۱۵ مدرسه آموزش از راه دور در کشور فعال هستند

دانلود فایل

close۱۶۱۵ مدرسه آموزش از راه دور در کشور فعال هستند

 مدیرکل مدارس آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گفت: تعداد مدارس فعال آموزش از راه دور در کشور را هزار و ۶۱۵ مدرسه عنوان کرد که از این تعداد ۷۴۳ مدرسه آن دخترانه و ۸۷۲ مدرسه آن پسرانه است. «گودرز شاهمرادی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا اظهارداشت: ویژگی مدارس آموزش از راه دور بر اساس شعار این مدارس «آموزش آسان با کیفیت، همیشه، همه جا و برای همه» انعطاف در زمان و مکان و محتوا و روش آموزشی طبق شرایط دانش آموز است. وی یادآور شد: ششم آذرماه ۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل‌گیری آموزش از راه دور را مصوب و ملزم به اجرای آن از سال ۱۳۸۳ شد. مدیرکل مدارس آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با بیان این که در آن سال مراکز آموزش از راه دور تأسیس و پس از آن به مدرسه تبدیل شدند، خاطرنشان کرد: درواقع آموزش از راه دور با اولویت پذیرش بازماندگان از تحصیل راه اندازی شد. شاهمرادی افزود: تقریبا با آغاز به کار مدارس آموزش از راه دور در سال ۱۳۸۳، سالانه در حدود ۲۴۰ هزار نفر از خدمات این مدارس استفاده کردند. این نوع مدارس یک فرصت طلایی برای تمام کسانی که تحصیلات ابتدایی دارند. وی فراگیران مدارس آموزش از راه دور را به دو دسته بزرگسالان (افراد بالای ۱۸ سال) و لازم التعلیم تقسیم کرد و گفت: لازم التعلیمی ها افرادی هستند که شرایط سنی برای تحصیل را دارند اما به دلیل برخی موارد خاص که کمیسیون خاص آموزش و پرورش تشخیص می دهد، امکان ادامه تحصیل در مدارس عادی و روزانه را ندارند و باید از خدمات مدارس آموزش از راه دور استفاده کنند (افراد متاهل و دارای معلولیت). مدیرکل مدارس آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش درخصوص محتوای کتاب‌های درسی آموزش از راه دور تصریح کرد: از نظر محتوای آموزشی تمام مدارس از یک مدل و الگو پیروی می‌کنند و همان دروسی که در مدارس عادی دولتی تدریس می‌شود، در این مدارس نیز انجام می‌شود اما کتاب های این مدارس به گونه ای طراحی شده است که فراگیر در ۸۰ درصد موارد به معلم نیازی ندارد. شاهمرادی وضعیت توسعه مدارس آموزش از راه دور را اینگونه عنوان کرد که این توسعه بر اساس هر منطقه آموزشی حداقل یک واحد دخترانه و یک واحد پسرانه و در صورت نیاز براساس شاخص های جمعیت منطقه، تعداد دانش آموزان دوره متوسطه، تعداد دانش آموزان بازمانده و براساس نیازسنجی قابل توسعه است. وی تصریح کرد: در سال جاری با توجه به ارزیابی انجام شده، ۲۸۴ واحد اجازه توسعه در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به تفکیک مناطق و استان ها را از سوی این سازمان دریافت کرده‌اند. وی فرآیند توسعه مدارس آموزش از راه دور را ابتدا نیاز سنجی از سوی استان بر اساس شاخص های ابلاغی و سپس صدور اجازه توسعه از سوی سازمان بیان کرد و افزود: فراخوان استانی جهت ثبت نام متقاضیان و به‌دنبال آن امتیاز بندی و مصاحبه با متقاضیان و در نهایت تکمیل پرونده صدور مجوز تاسیس است، همچنین مهلت مجوز تاسیس راه‌اندازی ۲ سال است. مدیرکل مدارس آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش نحوه مصاحبه متقاضیان مدارس آموزش از راه دور را اینگونه عنوان کرد که مصاحبه جهت اطمینان از تسلط موسس به قوانین و مقررات و اسناد فرا دستی و همچنین اشراف موسس به ضوابط اداره مدرسه بر اساس نیاز دانش آموزان و فناوری های نوین است. شاهمرادی گفت: به استناد مصوبه شماره ۳۸۷ مورخ ۶/۹/ ۱۳۷۵ (اصلاحیه جلسه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۳و جلسه ۵۷۱مورخ ۱۰/۸/ ۱۳۸۴) شورای عالی انقلاب فرهنگی، و تبصره ماده ۲ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مدارس آموزش از راه دور برای آموزش تمام یا بخشی از موضوعات درسی دوره های تحصیلی به صورت حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری و با ارائه مدرک تحصیلی فعالیت می کنند. وی افزود: مدارس آموزش از راه دور به شیوه های(کتاب پایه، دیداری شنیداری و الکترونیکی با استفاده از سه روش آموزشی «حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری» و بر اساس آموزش دانش آموز محور مدیریت می شود. وی ادامه داد: آموزش حضوری برای آموزش دروس مهارتی است و آموزش نیمه حضوری به ازای هرواحد درسی حداقل ۶ ساعت آموزشی حضوری در هر نیمسال تحصیلی با تشخیص مشاور مدرسه و نیاز دانش آموز، در مدرسه مجری انجام می گیرد. مدیرکل مدارس آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد : آموزش غیرحضوری به شیوه آموزش الکترونیکی آنلاین با نظر مشاور مدرسه به ازای ساعات مصوب شورای عالی آموزش و پرورش در هر واحد درسی انجام می شود. شاهمرادی گفت: ویژگی مدارس آموزش از راه دور بر اساس شعار این مدارس (آموزش آسان با کیفیت، همیشه، همه جا و برای همه) انعطاف در زمان و مکان و محتوا و روش آموزشی بر اساس شرایط دانش آموز است. وی افزود: این مدارس بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی اداره می شوند لذا تامین هزینه های مدرسه به عهده موسس بوده و از دانش آموزان(با استثنا دانش آموزان لازم التعلیم) شهریه اخذ می‌شود. مدیرکل مدارس آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: شهریه ثابت برای هر واحد درسی در هر نیم سال برای این مدارس در سراسر کشور ۸۶ هزار تومان به غیر از نیم سال تابستانی بوده و دانش آموزانی که کمتر از ۸ واحد درسی اخذ کنند شهریه این گروه نصف این مبلغ است. همچنین شهریه واحد درسی که در استان ها تعیین می شود به طور میانیگن حدود هر واحد ۱۸هزار تومان است.

more_vert واکسن سرطان سینه کمتر از یک دهه دیگر به بازار می‌آید

دانلود فایل

closeواکسن سرطان سینه کمتر از یک دهه دیگر به بازار می‌آید

پژوهشگران آمریکایی ادعا می‌کنند، واکسنی ساخته‌اند که نه تنها مانع از عود سرطان سینه و تخمدان می‌شود بلکه از همان ابتدا از ایجاد آن‌ها جلوگیری می‌کند. این واکسن تا هشت سال آینده در دسترس خواهد بود. به گزارش مجله فوربس، این واکسن با تحریک سازوکار دفاعی طبیعی سیستم ایمنی بدن برای چسبیدن به سلول‌های سرطانی و از بین بردن آن‌ها استفاده می‌کند. تحقیقات پژوهشگران مِیو کلینیک فلوریدا بر روی این واکسن در مراحل اولیه است و هنوز دستکم سه سال زمان می‌برد تا فاز سوم آزمایشات این واکسن در دسترس حجم بالای بیماران قرار گیرد. کیث ناتسون محقق بالینی مِیو کلینیک در این باره می‌گوید: «می‌دانیم که (این واکسن‌ها) خطری ندارند. می‌دانیم که برای مبارزه با سرطان، سیستم ایمنی بدن را تحریک می‌کنند. می‌دانیم که تاثیر مثبتی بر روی سرطان‌های تخمدان و سینه داشته‌اند. به جز سوزش و دردی مشابه با درد ناشی از تزریق واکسن آنفلوانزا، هیچ عارضه جانبی که مشکل ساز شود نیز، مشاهده نشده است. حال باید سازمان غذا و داروی آمریکا را به واسطه آزمایشات بالینی موشکافانه در مورد آنچه ما می‌بینیم متقاعد کنیم.» به گفته ناتسون، وقتی دچار سرماخوردگی یا چیزی شبیه آن می‌شوید، بدنتان واکنشی ایمنی می‌دهد که الزاما از بروز این بیماری جلوگیری نمی‌کند اما آن را دور نگه می‌دارد و به از بین بردن آن کمک می‌کند. محققان مِیوکلینیک نیز همین طرح را در مورد سرطان به کار گرفته‌اند و به دنبال ساختن واکسنی هستند که به سیستم ایمنی فرد یاد می‌دهد تا به سلول‌های سرطانی حمله کند.

more_vert سئوالات هوش و توانمندی عمومی آزمون استخدامی

دانلود فایل

closeسئوالات هوش و توانمندی عمومی آزمون استخدامی

بانک مقالات ایران در راستای برگزاری هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1398 اقدام به انتشار سئوالات آزمونهای استخدامی در دوره های قبل نموده است . در این بخش سئوالات هوش و توانمندی عمومی آزمون استخدامی که توسط سازمان سنجش برگزار شد ارائه می گردد. برای دریافت این سئوالات آزمون استخدامی می توانید از لینک زیر استفاده کنید

more_vert سئوالات اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی آزمون استخدامی

دانلود فایل

closeسئوالات اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی آزمون استخدامی

بانک مقالات ایران در راستای برگزاری هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1398 اقدام به انتشار سئوالات آزمونهای استخدامی در دوره های قبل نموده است . در این بخش سئوالات اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی آزمون استخدامی که توسط سازمان سنجش برگزار شد ارائه می گردد. برای دریافت این سئوالات آزمون استخدامی می توانید از لینک زیر استفاده کنید

more_vert سئوالات زبان انگلیسی عمومی آزمون استخدامی

دانلود فایل

closeسئوالات زبان انگلیسی عمومی آزمون استخدامی

بانک مقالات ایران در راستای برگزاری هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1398 اقدام به انتشار سئوالات آزمونهای استخدامی در دوره های قبل نموده است . در این بخش سئوالات زبان انگلیسی عمومی آزمون استخدامی که توسط سازمان سنجش برگزار شد ارائه می گردد. برای دریافت این سئوالات آزمون استخدامی می توانید از لینک زیر استفاده کنید

more_vert سئوالات معارف اسلامی آزمون استخدامی

دانلود فایل

closeسئوالات معارف اسلامی آزمون استخدامی

بانک مقالات ایران در راستای برگزاری هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1398 اقدام به انتشار سئوالات آزمونهای استخدامی در دوره های قبل نموده است . در این بخش سئوالات معارف اسلامی آزمون استخدامی که توسط سازمان سنجش برگزار شد ارائه می گردد. برای دریافت این سئوالات آزمون استخدامی می توانید از لینک زیر استفاده کنید