جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر " مقاله ای است در 14 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خانواده، زن، حق، حضانت، اشتغال، حقوق اسلامی،حقوق بشر پرداخته شده است چکیده مقاله نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صورت فقدان شرایط لازم این حضانت به طرف مقابل انتقال می یابد. در عین حال امروزه یکی از شاخصه های توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون فعالیت است که تاثیری جدی بر دیگر اقدامات دارد. مساله حفظ حقوق زنان و عدم تبعیض بر اساس جنسیت در این میان نمود خاصی دارد.موفقیت در این امر نیازمند تأمین هزینه های است که برای رفع آنها اشتغال مطرح می شود. به همین دلیل حضانت و اشتغال دو مفهوم مرتبط با هم بوده به این ترتیب که نگهداری و تربیت کودک نیازمند وجود درآمد است که با هدف بهبود تربیت مستمر فرزندان بر اساس مشارکت فعال زنان در اشتغال مزایای ناشی از آن تحقق می یابد. تجلی و نمود بارز آن در حقوق اسلام نمایان تر است که تطبیق آن با حقوق بشر موضوع پژوهش حاضر است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعة موردی کارگاه‌های صنعتی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعة موردی کارگاه‌های صنعتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعة موردی کارگاه‌های صنعتی ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تقاضای نیروی کار؛ تبعیض دستمزد؛ سرمایه انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله در این پژوهش، ابتدا روند اشتغال زنان تحلیل و سپس نقش عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در کارگاه‌های صنعتی کشور در دورة 85-1373 شناسایی شده است. الگوی استفاده شده از نوع نئوکلاسیک بوده و اشتغال زنان تابعی از ارزش افزوده به قیمت ثابت، دستمزد‌های زنان و مردان به قیمت ثابت و هزینة واقعی استفاده از سرمایه در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده از برآورد الگوی تقاضای نیروی کار زنان به روش پانل دیتا، ارزش افزوده بیشترین تأثیر مثبت را بر اشتغال زنان دارد. بنابراین، رفع موانع رشد تولید در صنایع، به افزایش اشتغال زنان بیشترین کمک را می‌کند. همچنین فرضیة جانشینی نیروی کار زنان با سرمایة فیزیکی و نیروی کار مردان تأیید می‌شود. در نهایت، اگرچه دستمزد واقعی زنان تأثیر منفی بر اشتغال زنان دارد ولی این تأثیر معنادار نیست. عنوان مقاله [English] An Analysis of Influencial Factors on Women’s Employment: A Case Study of Iran’s Manufacturing چکیده [English] In this study, first the trend of women’s employment was analyzed and then between 1373-1385 the role of influential factors on women’s employment in Iran’s manufacturing was identified. A neoclassical model was used and women’s employment was considered as a function of value added to costant price, women’s as well as men’s wages to costant price and real cost of using capital. Based on the results of estimating women’s labour force’s demand with panel data model, value added has the most positive effect on women’s employment. Therefore, obviation of production growth obstacles in industries has the most contribution to women’s employment. Also, hypothesis regarding women’s labour force’s substitution with physical capital and men’s labour force’s was confirmed. Finally although women’s real wages has negative effect on their  employment, but it was not significant. کلیدواژه‌ها [English] Labour Force Demand, Wage Discrimination, Human capital دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران" مقاله ای است در 17 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اشتغال زنان؛ تحصیلات؛ سن؛ شهری و روستایی؛ مدل لوجیت پرداخته شده است چکیده مقاله زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور نقش مهم و اثر‌گذاری در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. به دلیل تحولات دهه‌های اخیر، اشتغال به مطالبه اقتصادی برای تعداد زیادی از زنان بخصوص زنان با تحصیلات دانشگاهی تبدیل شده است. از آنجا که اشتغال زنان تابع عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مختلفی است؛ بنابراین تمرکز صرف بر یکی از این جنبه‌ها نمی‌تواند بیان‌کننده واقعیت این موضوع باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران است. برای این مهم از مدل لوجیت و همچنین داده‌های هزینه‌ـ درآمد خانوار (1390) مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج برآورد برای 5797 زن ساکن شهر و روستا در کشور نشان داد که عواملی چون تعداد افراد شاغل در خانوار، وضعیت تاهل، محل اقامت و همچنین سرپرست بودن زنان تاثیر مثبت و معنی‌داری بر اشتغال آنها دارد. سن نیز به عنوان یکی از عوامل مهم دارای اثری مثبت اما غیر خطی بر اشتغال است، در حالی که تحصیلات بالاتر از متوسطه اثر معکوسی بر اشتغال زنان داشته است. عنوان مقاله [English] An Analysis of socio-Economic factors affecting The Women Employment in Iran چکیده [English] Women as a half of the active population, play an important and influential role in the Iranian economy. In recent decades, due to economic conditions, Employment for most of the women, notably for educated ones, has become an economic demand. Since women’s employment is a function of economic, social and population factors, focusing on one of these factors can’t reflect the reality of this subject. The purpose of this paper is to Study socio-economic factors that affect the women employment in Iran. A Logit Model and Family budget (2011) have been used. The results of this model for women, who reside in rural and urban areas , demonstrates that some factors such as the Number of employed persons in the household, Marital status, place of residence, as well as being the head of the household have a significant positive impact on women’s employment. Age as one of the important factors has a positive but non-linear effect on employment, while higher education has an adverse effect on women’s employment. کلیدواژه‌ها [English] Women’s Employment, Education, Residence, age, Socio-Economic Factors, Logit Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان

ادامه مطلب

closeمقاله عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان

مقاله علمی و پژوهشی " عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ادوار تجاری؛ اشتغال زنان؛ اقتصاد ایران؛ تحصیلات زنان؛ طلاق پرداخته شده است چکیده مقاله در مقاله حاضر، به نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر طلاق در ایران پرداخته شده است. از ویژگی¬های این مطالعه بررسی موضوعاتی چون آثار آموزش، اشتغال زنان و نقش ادوار تجاری در رفتار طلاق است که در ادبیات نظری و تجربی با ابهام روبروست. روش تحقیق، استفاده از الگو¬ی داده‌های ترکیبی (پنل) بر اساس داده‌های استانی کشور طی دوره 1394-1386 است. نتایج برآورد الگو، رابطه مثبت بین بیکاری و تورم را با نرخ طلاق مورد تأیید قرار می‌دهد. همچنین، بررسی رفتار طلاق در چرخه‌های تجاری کشور نشان می‌دهد که در ایران طلاق، دارای رفتار مخالف چرخه¬ای است. از سوی دیگر بر اساس تحلیل عوامل اجتماعی طلاق، افزایش اشتغال زنان با تحصیلات عالی، نرخ طلاق را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر اشتغال زنان تحصیلکرده در ایران، با کاهش مشقت اقتصادی باعث ثبات بیشتر خانواده شده -است. عنوان مقاله [English] The Impacts of Economic and Social Factors on Divorce Rate in Iran with Emphasis on Business Cycles, Women's Education and Employment چکیده [English] This paper investigates the role of socioeconomic factors in the divorce rate, with emphasis on business cycles, women’s education and employment which have ambiguous impacts in the literature. For this purpose, the empirical model is estimated by using the panel data econometrics, based on the data for 30 provinces of Iran over the period of 2007-2015. According to the results, inflation and unemployment rates have positive impacts on divorce rate and also, the business cycle effects in divorce indicate that the divorce in Iran has counter-cyclical behavior. The impacts of social factors on divorce show that educated women’s employment is positively related to marital stability through the reduction of family economic strain. کلیدواژه‌ها [English] Business Cycles, Divorce, Economy of Iran, Women Education, Women Employment دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert ۷۰ درصد دانش آموختگان فنی‌وحرفه‌ای وارد بازار کار می‌شوند

ادامه مطلب

close۷۰ درصد دانش آموختگان فنی‌وحرفه‌ای وارد بازار کار می‌شوند

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: آخرین یافته های تحقیقات و خروجی دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای در سال های اخیر نشان می دهد به طور میانگین بیش از ۷۰ درصد دانشجویان دانشگاه جذب بازار کار می شوند که آمار قابل قبولی است. ابراهیم صالحی عمران در مراسم استقبال از دانشجویان تازه وارد گفت: انگیزه های تحصیلی برای ورود به دانشگاه به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول انگیزه های فرهنگی و اجتماعی است که منجر به ارتقای منزلت تربیتی، فرهنگی و اعتبار اجتماعی شخص می شود و آثار بسیار خوبی هم دارد، اما دسته دوم انگیزه های تحصیلی در دانشگاه جنبه های اقتصادی، دستیابی به اشتغال و کسب درآمد است که در بین تمامی دانشجویان وجود دارد و مبنای انتخاب دانشگاه و رشته تحصیلی بر این نگرش استوار است که در آینده در چه شغلی فعالیت خواهد داشت و چه مهارتی فرد را به بازار کار نزدیک خواهد کرد. به گزارش دانشگاه فنی و حرفه ای،‌ صالحی عمران با اشاره بر اینکه امروز اشتغال دانش آموختگان به دغدغه تمامی خانواده ها و مسوولین کشور تبدیل شده، تصریح کرد: در گذشته داشتن مدارک دانشگاهی کفایت می کرد و عمدتاً در بخش های دولتی جذب بازار کار می شدند و ورود به دانشگاه با استخدام در بخش های دولتی همراه بود، اما امروزه آنچه افراد را به اشتغال و بازار کار نزدیک می کند، علاوه بر داشتن مدرک، توجه به ارزش ها و نگرش ها و بهره جستن از مهارت های مورد نیاز هر شغل است. وی با بیان اینکه برنامه های ویژه ای برای توانمند سازی استادان و اعضای هیأت علمی و ارتقای تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی در سراسر کشور داریم، با طرح توصیه هایی از زبان متخصصین آموزش های مهارتی دنیا گفت: برای موفقیت در بازار کار و اشتغال در کنار مهارت هایی که افراد کسب می کنند، ویژگی ها و شایستگی های اخلاقی و شخصیتی، آمادگی روانی برای مقابله با چالش ها، مهارت های اجتماعی، اعتماد به نفس، تسلط بر زبان های دیگر، خوش رویی، صداقت، رازداری، شفافیت، درستکاری، امانت داری، با وجدان بودن، خوش اخلاقی، مثبت اندیشی، خوش بینی و پر انرژی بودن بسیار مهم و موثر تلقی می شود. رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در پایان از دانشجویان خواست در کنار آموزش های رسمی دانشگاهی، آموزش های کوتاه مدت را در دستور کار قرار دهند و مهارت های مختلفی را در کنار تحصیل در سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی دیگر متناسب با رشته های تحصیلی فرا گیرند؛ چرا که برای آینده شغلی مورد نیاز است.

more_vert مقاله بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر " مقاله ای است در 000 صفحه و با 000 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  درآمدهای نفتی؛ نیروی کار ساده؛ نیروی کار ماهر؛ الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پرداخته شده است چکیده مقاله به دلیل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در ایران، انتظار می‌رود کاهش قیمت نفت، کلیه بازارها به ویژه بازار کار را تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله با طراحی یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چندبخشی که در بردارنده دو نوع نیروی کار ماهر و ساده است، به بررسی اثر کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال نیروی کار ساده و ماهر در ایران پرداخته شده است. نتایج مدل بر پایه ماتریس داده‌های خرد (1390) طراحی شده توسط مولفین استخراج شده‌اند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که با کاهش درآمدهای نفتی، سطح فعالیت در همه بخشهای تولیدی کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان‌دهنده این است که کاهش درآمدهای نفتی اشتغال نیروی کار ساده را در همه بخشهای تولیدی کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، اشتغال نیروی کار ماهر نیز تنها در بخش خدمات کاهش یافته و در سایر بخش‌ها افزایش می‌یابد. نتایج بیان‌گر جانشینی نیروی کار ماهر به جای نیروی کار ساده در همه بخشها پس از کاهش درآمدهای نفتی است.  عنوان مقاله [English] The Analysis of the Impacts of Oil Revenues Redaction on Employment in Iran: A CGE Approach چکیده [English] Since Iranian government’s budget is depends to oil revenues, it is expected that oil price fall affect all markets especially labor market in Iran. In this paper, we analyze the effects of oil revenue fall on skilled and unskilled labor employment, using a multi sector computable general equilibrium model. The results are investigated based on 2011 Micro Consistent Matrix. Based on the findings of this paper, oil revenue decrease affect activity level and employment of labor in sectors differently, such that the activity level of all sectors and the unskilled labor employment in all sectors will decrease. The skilled labor employment, on the other hand, will fall in “services” sector, while it will increase in all other sectors. Moreover, the results reveal a substitution of skilled labor to unskilled labor in all sectors after falling oil revenue.    کلیدواژه‌ها [English] oil revenues, Unskilled Labor, Skilled Labor, Computable General Equilibrium Model, Micro Consistent Matrix دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید" مقاله ای است در 30 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اشتغال‌زایی؛ الگوی خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی؛ رشداقتصادی؛ سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل؛ الگو اقتصادسنجی پرداخته شده است چکیده مقاله در مطالعه حاضر، اثر مستقیم و غیرمستقیم هر واحد سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل بر ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال در اقتصاد بررسی گردید. بدین منظور، پس از تخمین روابط با روش رگرسیون خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی در دوره 1393-1338، روابط پویای کوتاه‌مدت، بلندمدت و تصحیح خطا برازش شد و یک الگوی اقتصادسنجی کوچک¬مقیاس طراحی گردید. مطابق برآورد روابط بلندمدت، کشش تولیدی بخش حمل‌ونقل نسبت به سرمایه در تخمین نقطه‌ای، بیش از دو برابر بخش‌های اقتصادی غیرحمل‌ونقلی است. با توجه به نتایج و این یافته که هر یک درصد افزایش در میزان خلق ارزش‌افزوده کل منجر به 3/0 درصد رشد تعداد مشاغل کشور می‌شود، اثر سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل بر ایجاد ارزش‌افزوده کل و ایجاد اشتغال در کشور بررسی شد. نتایج شبیه‌سازی سناریوی تکانه در سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل، نشان داد که هر یک درصد افزایش این متغیر به‌طور متوسط باعث رشد 235/0 درصدی خلق ارزش‌افزوده اقتصادی و رشد 071/0 درصدی تعداد شاغلان در دوره شبیه‌سازی گردیده که با توجه به سهم کمتر از 10 درصدی حمل‌ونقل از ارزش‌افزوده کل، اثر قابل‌توجهی است. بنابراین با توجه به اثرات القایی قابل‌توجه بخش حمل‌ونقل در اقتصاد کشور، این بخش از قابلیت نسبی برای توسعه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم از کانال تقویت تولید برخوردار است. عنوان مقاله [English] Investigating the Impact of Transportation Investment on Job Creation through Induced Economic Production چکیده [English] In this study, the direct and indirect effects of transportation sector investment on the creation of value-added and jobs in the economy were studied. For this purpose, after estimating the relationships using ARDL method for the period of 1959-2014, the short-run, long-run, and error correction models estimated. In long-run estimation, the production elasticity of transportation sector relative to the capital is more than twice as large as non-transport sectors. According to these results, and the finding that 1 percent increase in the total value-added leads to 0.3 percent growth in the job creation in the economy, the effect of transport sector investment on the creation of total value-added and jobs reviewed. The results of the shock scenario simulation in the transport sector investment showed that one percentage increase in this variable generated an average of 0.235% growth in the economic value-added and a 0.07% increase in the number of created jobs during the simulated period. According to the nearly 10% share of transportation on the total value-added, this shows a significant effect. Therefore, given the significant effects of transportation in the economy, this sector has the relative ability to develop direct and indirect employment from the channel of production boost. کلیدواژه‌ها [English] Job Creation, ARDL, Economic Growth, Transportation Investment, Econometric Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert شرط تاسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی

ادامه مطلب

closeشرط تاسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی

قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: در موارد استثنایی تشکیل دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مستقل در استان‌های موجود بسیار محدود و منوط به تامین استانداردها و اعتباربخشی به مصوبات شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی است. یکصدوبیست ودومین جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور عصر سه شنبه دوم مهرماه جاری در محل شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. تکمیل سند سیاست های اشتغال دانش آموختگانمنصور کبگانیان در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور جلسه این ستاد از تکمیل سند سیاست‌های اشتغال دانش‌آموختگان خبر داد و افزود: دستگاه مسئول اجرایی‌سازی بند ۶ این سند که به کارورزی دانشجویان اختصاص دارد، در جلسه آتی این شورا تعیین می شود.وی با بیان اینکه دستگاه‌هایی برای افزایش فرهنگ عمومی اشتغال انتخاب شدند، درباره این سند خاطرنشان کرد: این سند در جلسات گذشته ستاد مورد بررسی قرار گرفته بود و در این جلسه نیز بحث در باره آن ادامه داشت؛ چرا که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع عدم اشتغال دانش آموختگان توجه ویژه دارد.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بندهای مهمی از این سند در جلسات گذشته ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید و ماده پنج این سند نهایی شد.به گفته کبگانیان، ماده ۶ این سند بر اعطای مجوزهای مشاغل حرفه ای تاکید دارد، ولی ناهماهنگی‌هایی در این زمینه هست؛ به گونه‌ای که گاهی افراط و تفریط‌هایی دیده می شود.قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور اظهار داشت: برخی مجوزهای حرفه‌ای متناسب با بازار کار و برخی تناسب کمتری با بازار کار دارد که از دستگاه‌ها خواسته شد بازنگری ها را آغاز کنند.وی تشویق نهادهای عمومی غیردولتی از کارآفرینی را دیگر تاکیدات این ماده از سند سیاست‌های اشنغال دانش آموختگان عنوان کرد و افزود: بندهای ۱_۶، ۲_۶ و بند ۳_۶ به افزایش کارآمدی کارآموزی اشاره دارد. کارآموزی دوره‌های مهمی در دانشگاه‌ها است، ولی کارایی لازم را ندارد.کبگانیان در مورد دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه از ستاد گفت: در این سند یکی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های کشور مسئول هماهنگی‌ها شد و در جلسه آینده این ستاد، تکلیف مشخصی به دستگاه خاصی در این زمینه داده می شود که ظرف ۶ ماه برای اجرایی کردن ماده ۶ این سند، پیشنهادات خود را ارائه دهد.وی افزود: دستگاه مسئول برای اجرایی کردن بند ۶ سند سیاست‌های اشتغال دانش آموختگان در جلسه آتی ستاد نقشه جامع علمی کشور انتخاب خواهد شد.دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بند مربوط به فرهنگ اشتغال این سند مغفول ماند، تاکید کرد: بند فرهنگ اشتغال در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاد شد دستگاه‌هایی از جمله وزراتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیما طرحی را برای افزایش فرهنگ عمومی اشتغال دانش آموختگان اجرایی کنند.به گفته عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس این طرح، در دوره‌های تحصیلی پیش و پس از دانشگاه علاوه بر سازوکارهای اجرایی، فرهنگ‌سازی خاصی نهادینه شود.کبگانیان اظهار داشت: ماده هفت این سند به تصویب رسید و ماده هشت این بند توضیحات عمومی است که برنامه ارزیابی و نظارت را برعهده ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گذارده است.دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: سند سیاست‌های اشتغال دانش آموختگان تکمیل شده و دستور دیگر این جلسه درخواست‌های اجرایی است که از استان سیستان و بلوچستان ارائه شد. تامین استانداردها و اعتباربخشی شرط تشکیل دانشگاه های علوم پزشکیوی اعلام کرد: دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر درخواست ارتقاء به دانشگاه را دارد که قائم مقام و معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت خود را با این موضوع اعلام کرد و موافقت شورای گسترش وزارت بهداشت هم کسب شد.کبگانیان گفت: نظارت و اجرایی سازی سند آمایش آموزش عالی برعهده ستاد راهبری نقشه است که یک تبصره اجرایی به آن اضافه می شود؛ چون درخواست‌های زیادی برای گسترش دانشگاه‌ها وجود دارد و از سوی دیگر گسترش دانشگاه‌ها باید در چارچوب آمایش آموزش عالی قرار گیرد. دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: براساس این تبصره که به تصویب رسید، تشکیل دانشگاه‌های علوم پزشکی جدید استانی منوط به تشکیل استان جدید است که این موضوع از گذشته وجود داشت.دبیر ستاد علم و فناوری ادامه داد: در موارد استثنایی تشکیل دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مستقل در استان‌های موجود بسیار محدود و منوط به تامین استانداردها و اعتباربخشی به مصوبات شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی است.به گفته عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، همچنین تفصیل شرایط تعیین شده به شاخص‌های جمعیتی استان و شاخص‌های مساحتی بستگی دارد.وی یادآور شد: در صورت وجود چنین مواردی، پس از تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و بعد از تصویب در شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی، موضوع به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت ابلاغ ارجاع می‌شود.

more_vert مقاله اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و اشتغال بخش کشاورزی

ادامه مطلب

closeمقاله اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و اشتغال بخش کشاورزی

مقاله علمی و پژوهشی " اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و اشتغال بخش کشاورزی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ارزش‌افزوده؛ اشتغل؛ اعتبار؛ بانک کشاورزی پرداخته شده است چکیده مقاله بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش¬های اقتصادی است که در فرایند توسعه اقتصادی جایگاه ویژه¬ای دارد. دراین بخش، به دلیل فصلی بودن تولیدات و وجود خلأ زمانی بین پرداخت‌ها و دریافت‌ها، کشاورزان نیازمند سرمایه در گردش هستند. از طرفی به دلیل کوچک بودن واحدهای تولیدی و عدم حضور فعال سرمایه¬گذاران خصوصی در این بخش، نیاز به اعتبارات بانکی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری وجود دارد. بانک کشاورزی تنها بانک تخصصی کشور در بخش کشاورزی است و بخش بزرگی از اعتبارات اعطایی سیستم بانکی کشور به بخش کشاورزی از طریق این بانک به متقاضیان اعطا می‌شود. در این پژوهش، اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی (به تفکیک جاری و سرمایه‌ای) بر متغیرهای اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. دوره مطالعه سال‌های 1393-1363 بوده و برای برآورد ضرایب بلندمدت معادلات از الگوی خودتوضیح با وقفه¬های گسترده و برای بررسی پویایی¬های کوتاه‌مدت آن‌ها از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تأثیر اعتبارات جاری و سرمایه‌ای بر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش کشاورزی مثبت و معنادار است. عنوان مقاله [English] The Impact of Banking Credit of Bank Keshavarzi on Value Added and Employment of the Agricultural Sector چکیده [English] Agricultural sector is one of the important economic sectors which has a special role in the economic development process. In this sector, due to the seasonality of production and the existence of a time gap between the payments and the receipts, the economic agents are in need of working capital. On the other hand, due to the small scale of production unit and lack of resources for private investments in this sector, there is a need for credit to finance investment in fixed capital. Bank Keshavarzi is the only specialized bank in the agriculture sector and a large part of banking system’s credit to this sector are granted by this bank. In this study, the impact of credit granted to the agricultural sector through Bank Keshavarzi on investment, employment and value-added in this sector is investigated. The study period is 1984-2014 and the ARDL method used for estimating the long-term coefficients of the equations. Also ECM was used to investigate the short-term dynamics of the model. The results show that the impact of Bank Keshavarzi’s credits on value-added, investment and employment in the agricultural sector is positive and statistically significant. کلیدواژه‌ها [English] Credit, Employment, Investment, Bank Keshavarzi, Agricultural Sector دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی عوامل مرتبط با تمایل به اشتغال مجدد بازنشستگان نیروهای مسلح

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عوامل مرتبط با تمایل به اشتغال مجدد بازنشستگان نیروهای مسلح

 مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل مرتبط با تمایل به اشتغال مجدد بازنشستگان نیروهای مسلح" مقاله ای است در 18 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کار؛ بازنشستگی؛ بازگشت به‌خدمت؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل اجتماعی؛ عوامل فردی؛ عوامل سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله بازنشستگی، مرحله‌ای از زندگی انسان است که به‌عنوان دوران پس از اشتغال مورد توجه مدیریت، جامعه‌شناسی کار و شغل و روان‌شناسی اجتماعی قرار گرفته است. لازم است ابعاد مختلف و مسایل دوران بازنشستگی مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد تا علت استرس‌ها، نگرانی‌ها و نارضایتی‌های این دوران شناسایی و برای رفع آن چاره جویی گردد. آنالیز داده‌های گردآوری شده، نشان می‌دهد که 5/15 درصد از بازنشستگان جامعه‌ی آماری درخواست بازگشت به‌خدمت داشته‌اند. در آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز مشخص گردید که بیش‌تر ابعاد فردی، سازمانی، اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختیِ شناسایی شده بر متغیر اعاده به‌خدمت تأثیرگذار می‌باشند. عنوان مقاله [English] Factors Relating to the Armed Forces Retirees’ Intention for Returning to Work چکیده [English] Retirement is an important period of life, which has been considered deeply in management, sociology of labor, and social psychology. It is necessary to study different aspects and various issues related to retirement in order to find out the causes of stress, anxiety and dissatisfaction of the retirees, and find solutions for them. Statistical analysis of the data revealed that 15.5 percent of the retirees under study intended to go back to work. Having tested the research hypotheses, the researchers found out that individual, organizational, economical, social and psychological factors had more effects on their intention to go back to work.  کلیدواژه‌ها [English] labor, Retirement, Return to Work, Economical Factors, social factors, Individual Factors, Organizational Factors دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی" مقاله ای است در 30 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نرخ سود؛ نرخ بهره؛ تولید ناخالص داخلی؛ اشتغال؛ سرمایه‌گذاری؛ روش پویای سیستمی پرداخته شده است چکیده مقاله سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم توسعة اقتصادی است. عوامل متعددی از قبیل متغیرهای پولی و مالی، سیاسی و ساختاری بر فرایند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در هر کشور تأثیر دارند. بازارهای مالی نیز به نوبة خود نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به سطح سرمایه‌گذاری بالاتر و در نتیجه رشد و توسعة اقتصادی ایفا می‌کنند. در این مقاله، به بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی بازارهای مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی و اشتغال به روش پویای سیستمی پرداخته و نیز با بررسی اثر نرخ سود بانکی بر سطح سپرده‌گذاری در بانک‌ها و در نهایت بر تحولات بازارهای دارایی، به برآورد تابع تورم پرداخته می‌شود. یافته‌ها حاکی از رابطة منفی نرخ سود بانکی با سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی و اشتغال و یک رابطة مستقیم میان نرخ سود بانکی و تورم است. عنوان مقاله [English] The Effect of Change in Banking Deposit Profit Rate on Macroeconomic Variables: A Dynamic System Approach چکیده [English] Investment is one of the most important factors of economic development. Monetary, financial, political and structural variables influence saving and investment. Financial markets have a determinant role in achieving higher investment level, economic growth rate and development. The present has examined the effect of change in banking deposit's profit as one of the financial market main variable on macroeconomic variables such as investment, GDP and employment. In addition, by looking into the effect of banking deposit profit rate on choosing between different properties, an inflation function was evaluated. The finding of the study suggested that, the relationship between deposit's profit rate & investment & employment & GDP is direct. However with inflation such relationship turned out to be indirect. کلیدواژه‌ها [English] Interest Rate, Profit Rate, Macroeconomic variables, Investment, dynamic system approach دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تأثیرعوامل تولید بر تجارت خارجی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تأثیرعوامل تولید بر تجارت خارجی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر عوامل تولید بر تجارت خارجی ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث عوامل تولید، تجارت، اشتغال، صادرات، واردات پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله به بررسی ترکیب عوامل تولید به لحاظ کاربر یا سرمایه‌بر بودن بر صادرات و واردات فعالیتهای مختلف اقتصاد ایران در سه مقطع زمانی 1370، 1376 و 1382 با استفاده از روش داده – ستانده محاسبه و برحسب قیمتهای ثابت ارائه شده است. فرضیه اساسی مطالعه حاضر این است که در بخشهای مختلف اقتصاد ایران اشتغال زایی صادرات نسبت به واردات بخشها در دوره زمانی مورد بررسی بالاتر است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که از نظر به کارگیری عامل کار و سرمایه برای صادرات و واردات بخشها، فعالیتهای اقتصادی ایران بر اساس استفاده از مزیت نسبی عوامل تولید انجام شده است. واردات صنایعی که درصد بالایی از سهم واردات کشور را به خود اختصاص داده اند نظیر صنایع شیمیایی، ماشین آلات و تولید فلزات اساسی، جزو بخشهایی بوده اند که سرمایه بری نسبی صادرات آنها نسبت به واردات بیشتر بوده است. شدت سرمایه بری این صنایع در طول زمان روند نزولی داشته است. صنایعی که سهم بیشتری در صادرات غیرنفتی داشته اند نظیر صنایع چوب و محصولات چوبی، کشاورزی، حمل ونقل، صنایع نساجی و خدمات بازرگانی در زمره فعالیتهایی بوده اند که دارای نسبت سرمایه به نیروی کار پایین تری بوده یعنی نسبتاً کاربر بوده اند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert وزیر علوم: دانشگاه‌های ضعیف تعطیل می‌شوند

ادامه مطلب

closeوزیر علوم: دانشگاه‌های ضعیف تعطیل می‌شوند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در راستای افزایش بهره‌وری از علم، دانشگاه‌های ضعیف و بی‌کیفیت تعطیل می‌شوند. منصور غلامی عصر پنجشنبه در آیین رونمایی از لوگوی شبکه مراکز رشد دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای کشور در دانشکده فنی‌وحرفه‌ای زینب کبری(س) همدان افزود: دانشگاه‌ها باید بهره‌وری از علم را در دستور کار خود قرار دهند و اگر دانشگاهی سطح علمی خود را بالا نبرد، تعطیل می‌شود. وی اضافه کرد: در برنامه‌ریزی صورت گرفته، از ۲ سال پیش مهارت آموزی در دانشگاه‌ها در اولویت قرار گرفته و هدف ما این است که از علم در بخش‌های مختلف توسعه کشور استفاده کنیم. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد: اینکه می‌گویند ایران بیش از ۲ هزار دانشگاه دارد اشتباه است؛ ما در وزارت علوم ۹۷ دانشگاه دولتی داریم که دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای با ۱۷۶ دانشکده، یکی از آن‌ها محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: در آموزش عالی یک حساب ویژه ای برای مهارت آموزی در دانشگاه های فنی‌وحرفه‌ای باز کرده‌ایم. غلامی با اشاره به اینکه همه راهکارهای ایجاد اشتغال و تربیت نیروی کار در دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای است، اضافه کرد: در ۲۰ سال گذشته تب مدرک گرفتن بالا رفته بود و تعداد بسیار زیادی از دانشجویان بدون اینکه برنامه‌ای برای تحصیل داشته باشند مدرک گرفتند. وی با اشاره به اینکه مدرک گرایی خارج از چارچوب، مشکل ساز می شود، ادامه داد: دیگر در بخش دولتی استخدام نداریم اما این نباید مانع رشد و توسعه کشور شود. غلامی با بیان اینکه تحریم می تواند هم تهدید باشد و هم فرصت، افزود: اگر استعداد و ایده ها را به کار بگیریم به راحتی از پس نیازهای خود بر می آییم و به عنوان یک فرصت از تحریم‌ها استفاده می‌کنیم. وی عنوان کرد: امروز صنایعی که در گرفتاری تحریم‌ها گیر کرده اند، از داشگاه ها کمک می خواهند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پیش از این (تحریم‌ها) دانشگاه ها مشتری نداشتند، اما حالا روز به روز، صنایع زیادی به سمت انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها حرکت می‌کنند. وی افزود: وقتی ما خودمان تولید داشته باشیم، یک چشمه جاری در اشتغال و توسعه جریان می‌یابد، اما اگر صنعت ما وابسته به دیگر کشور ها باشد روز به روز هزینه‌های ما افزایش پیدا می‌کند. غلامی اظهار داشت: خودکفایی ما باعث شد از رئیس جمهوری ما بخواهند در حاشیه نشست سازمان ملل با آنها عکس بگیرد تا از آن سوء استفاده کنند، اما نمی‌دانند که ما با هوشیم. وی عنوان کرد: اگر ما در جایگاه ۱۶ علمی در جهان قرار داریم حاصل کار دانشگاه‌هاست؛ این یعنی جوانان ما توان علمی دارند و به تحریم‌ها توجه نمی‌کنند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه محدودیت ها نه تنها مانع نیستند بلکه موتور محرکی برای ما می شوند، گفت: ما در حوزه به کارگیری دانش و فناوری جدید در اشتعال و توسعه کمتر از ۱۰ سال است که وارد شدیم و در آینده از بین این جوانان نمونه های بهتری پیدا خواهد شد. وی با اشاره به اینکه حمایت از دانشگاه فنی و حرفه ای بیشتر می شود، بیان کرد: دانشگاه‌های فنی حرفه ای ما فضای بسیار مناسبی برای مهارت آموزی دارند و با استفاده از کارگاه‌ها و تجهیزات آموزشی مناسب می‌توانند اشتغال آینده کشور را تضمین کنند. غلامی با اشاره به اینکه تلاس داریم دانشگاه‌ها کیفی سازی شوند، تاکید کرد: به غیر از دانشکده فنی‌وحرفه ای، ایجاد مرکز جدید آموزش عالی ممنوع است. وی ادامه داد: در کشور ما نیروی جوان، صاحب دانش و صاحب مهارت بسیار داریم که باید با انسجام بیشتر دست دشمنان را از منطقه کوتاه کنیم.

more_vert مقاله بررسی میزان ایجاد و تخریب شغل و تفکیک اثرات ساختاری ایستا، پویا و ثابت بر اشتغالزایی در صنایع کارخانه‌ای ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی میزان ایجاد و تخریب شغل و تفکیک اثرات ساختاری ایستا، پویا و ثابت بر اشتغالزایی در صنایع کارخانه‌ای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی میزان ایجاد و تخریب شغل و تفکیک اثرات ساختاری ایستا، پویا و ثابت بر اشتغالزایی در صنایع کارخانه‌ای ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تغییرات ساختاری ایستا؛ پویا و ثابت- ایجاد و تخریب شغل- صنایع کارخانه‌ای ایران پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله، با استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اشتغال 23 شاخه از صنایع مختلف کارخانه‌ای بر اساس کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی دوره زمانی سال‌های 1388-1374 میزان ایجاد و تخریب شغل و همچنین اثرات ساختاری ایستا پویا و ثابت تخمین زده شده است. نتیجهحاکی از آن است که نرخ رشد تغییرات ساختاری طی دوره زمانی 88- 1374بسیار پایین بوده، اما سرعت تغییرات ساختاری ابتدا در دوره‌های مختلف زمانی بین سال‌های 1382-1374 فزاینده بوده، اما از دوره زمانی سال‌های 1385-1382 به بعد این روند معکوس شده است. معکوس شدن روند تغییرات ساختاری اشتغال بدین معناست که سهم فزاینده‌ای از شاغلان از صنایع پیشرو و با رشد بهره‌وری بالا به سمت صنایع رو به رکود و افول انتقال یافته‌اند. عنوان مقاله [English] Job Creation, Job Destruction and Disaggregation of Static, Dynamic and within Shift Effects of Industrial Structure on Employment Generation of Manufacturing Industries in Iran چکیده [English] Using data of manufacturing Industries in Iran during 1374-88,to estimate job creation and job destruction and disaggregating static and dynamic effects and  within shift effects of industrial structure; we found that no significant structural changes on employment has taken place in Iran’s Manufacturing industries. Using dispersion analysis to study the speed and direction of structural changes ,we found that the speed of structural changes were rapid and on the normal direction up to 1382-85; however, this trend was reversed thereafter up to the period of 1386-88, indicating that there has been exodus of  labor from high productive and dynamic industries towards inefficient and declining industries after the threshold time period of 1382-85. کلیدواژه‌ها [English] Job Creation, Job Destruction, Static, Dynamic and Within Shift Effects, Structural Changes, Manufacturing Industries دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 24 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  توزیع درآمد؛ ضریب جینی؛ قیمت حامل‌های انرژی؛ الگوی معادلات همزمان؛ شبیه‌سازی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله، اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همراه پرداخت نقدی بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران بررسی شده است. شاخص نشان‌دهندة وضعیت توزیع درآمد ضریب جینی است. نخست با فرض عدم تأثیر افزایش قیمت حامل¬های انرژی بر رشد اقتصادی، تورم و اشتغال و نیز با استفاده از دهک‌های مختلف درآمدی خانوار سال 1387، افزایش قیمت حامل¬‍¬های انرژی بر هر دهک محاسبه و سپس با پرداخت نقدی یارانه، ضریب جینی محاسبه شده¬است. نتایج نشان داد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی توأم با پرداخت نقدی، موجب کاهش ضریب جینی می‌شود. سپس به منظور بررسی کامل اثر افزایش قیمت حامل¬های مزبور بر توزیع درآمد، با استفاده از معادلات همزمان، اثرات مستقیم و غیرمستقیم این افزایش بر رشد اقتصادی، تورم و اشتغال توأم با پرداخت نقدی بر ضریب جینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضریب جینی افزایش می¬یابد؛ به عبارت دیگر، این‌گونه هدفمندسازی یارانه‌ها توأم با پرداخت نقدی، موجب نامتعادل¬تر شدن توزیع درآمدها خواهد شد. عنوان مقاله [English] The Effect of Energy Price Increases on Income Distribution in Iran's Economy چکیده [English] This article reviews the increasing energy prices with cash paid on income distribution in Iran's economy. Gini coefficient is an indicator of the income distribution. First, assuming no impact of energy price increases on economic growth, inflation and employment and using different deciles of household income for 1387 year, energy price increases on each of the deciles calculated and then, with cash subsidies, the Gini coefficient is calculated. Results show the effect of increasing energy prices with direct cash payments, the Gini coefficient is reduced. In order to fully evaluate the effects of energy price increases on income distribution, using simultaneous equations, direct and indirect effects of these increases on economic growth, inflation and employment, together with cash payment on the Gini coefficient were examined. The results showed that the Gini coefficient increases. In other words, such subsidies with targeted cash payments, the income distribution will become more unbalanced. کلیدواژه‌ها [English] Income Distribution, Gini coefficient, Energy Prices, the Simultaneous Equations Model, Simulation دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert چه گروه‌هایی از اتباع غیرمجاز می‌توانند در مدرسه تحصیل کنند؟

ادامه مطلب

closeچه گروه‌هایی از اتباع غیرمجاز می‌توانند در مدرسه تحصیل کنند؟

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: فرصت کوتاهی را در نظر گرفته‌ایم تا اتباع غیرمجاز هم بتوانند برای ثبت‌نام فرزندانش در مدارس اقدام کنند. مهدی محمودی در گفت‌وگو باایسنا در پاسخ به این سوال که فرزندان اتباع غیرمجاز سال تحصیلی جدید می‌توانند همانند اتباع مجاز به مدرسه بروند؟ ، گفت: برای فرزندان اتباع غیر مجاز فرصت کوتاهی را در نظر گرفتیم تا آنها بتوانند نسبت به ثبت‌نام در مدارس اقدام کنند. البته وظیفه اصلی ما ارائه خدمات به اتباع غیرمجاز نیست اما به دلیل تاکید رهبری بر اینکه این افراد هم تحت پوشش قرار بگیرند، این شرایط را فراهم کردیم. وی ادامه داد: آن دسته از کودکان اتباعی که مادر ایرانی و پدر تبعه خارجی غیرمجاز دارند و یا برعکس، یا آن دسته از افرادی که تعدادی از اعضای خانواده‌هایشان دارای کارت اقامت یا گذرنامه هستند و یا آنهایی که بیش از دوسال در کشور ساکن هستند می‌توانند در مدارس ثبت نام کنند علاوه بر این اتباعی که غیر مجاز بودند ولی سنوات گذشته ثبت‌نام شدند امسال نیز سرشماری و برگه‌های معرفی اشتغال به تحصیل دریافت خواهند کرد. مشمول هستند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که امسال چندنفر از فرزندان این اتباع غیرمجاز نسبت به ثبت‌نام در مدارس اقدام کردند، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال 130 هزار نفر از این افراد نسبت به ثبت‌نام در مدارس اقدام کنند.

more_vert ۲۷ کانون خلاقیت در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور راه‌اندازی می‌شود

ادامه مطلب

close۲۷ کانون خلاقیت در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور راه‌اندازی می‌شود

رئیس دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور گفت: مجوز راه‌اندازی ۲۷ کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور صادر شده‌است که نخستین آن امروز در دانشکده فنی‌وحرفه‌ای شهید مفتح همدان به بهره‌برداری رسید. ابراهیم صالحی‌عمران عصر پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از نخستین کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور در دانشکده فنی‌وحرفه‌ای شهید مفتح همدان افزود: دانشگاه باید ارتباط بیشتری با بازار کار و صنعت داشته باشد و شتاب دهنده این کار مراکز شکوفایی نوآوری و خلاقیت‌ها هستند. وی اظهار داشت: وجود اینگونه مراکز فرصت‌هایی برای تولید، تجارت، توسعه صنعت و ایجاد اشتغال ایجاد می‌کند. صالحی عمران بیان کرد: ما از اینجا ارتباط دانشجویان را با دنیای مشاغل و بازار کار برقرار می‌کنیم و نوآوری‌ها از اینجا شکوفا می‌شوند. وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای تحصیلات تکمیلی را فرامی‌گیرند، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال ۹۰ هزار دانشجو در دوره‌های کاردانی و کارشناسی این دانشگاه ثبت نام کنند. رئیس دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور گفت: این تعداد دانشجو در نزدیک به ۱۶۰ رشته دانشگاهی در دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای تحصیل می‌کنند که ۱۱۰ رشته آن در دوره کاردانی و ۵۰ رشته دیگر نیز در دوره کارشناسی است. دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان همدان ۶ دانشکده دارد که سه دانشکده در شهر همدان، ۲ دانشکده در ملایر و یک دانشکده در نهاوند واقع شده اند. نزدیک به پنج هزار و ۴۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای همدان تحصیلات تکمیلی را فرامی‌گیرند.

more_vert مقاله نفس ستیزی مولوی در مثنوی

ادامه مطلب

closeمقاله نفس ستیزی مولوی در مثنوی

مقاله علمی و پژوهشی " نفس ستیزی مولوی در مثنوی " مقاله ای است در 25 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نفس، مجاهده، حق، سلوک، امّاره، شیطان، عرفان پرداخته شده است چکیده مقاله انسان به عنوان شریف‌ترین مخلوق عالم، و جانشین ذات باریتعالی، در قید و بند جهان مادی گرفتار شده است. او براساس فطرت حق‌جویی و خصلت کمال طلبی، در صدد اتصاف به صفات ذات اقدس الهی است، تا بتواند با حرکت در مسیر تزکیه و تهذیب نفس، به مقام قرب ربوبی و اتصال به محبوب حقیقی دست یابد. تحقق این هدف متعالی، نیازمند پرهیز از اشتغال به جهان مادی و دوری از پیروی خواهش‌های نفسانی است. یکی از مکاتبی که انسان را در راستای چنین هدفی هدایت می‌کند، تا از مرحلة انقطاع از عالم تعینات تا مرتبة فناء فی الله نایل گردد، مکتب عرفان و تصوف است، و مولانا از جمله عارفانی است که در سراسر مثنوی به شرح و بسط آداب و شیوة سلوک الی الله پرداخته است. او مهمترین عامل و مانع دستیابی به کمال مطلق و حقیقت هستی را، نفس اماره می‌پندارد و مجاهدة با نفس را ـ که در این مقاله به بررسی کیفیت آن پرداخته شده ـ مایة تعالی روح و حیات جان آدمی محسوب می‌دارد. از منظر مولوی، ریاضت نفس و ممانعت از سرکشی آن، جهاد اکبر محسوب می‌گردد، و شرط ارتقاء سالک طریق حق، از عالم جماد تا مرحلة نفس مطمئنه، فنای عرفانی، یعنی کشتن نفس است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تعاون علیه تحریم

ادامه مطلب

closeتعاون علیه تحریم

تعاونی‌ها عنصری برای ارتقای سطح زندگی و بالابردن معیشت مردم و فعال کردن کسب و کارهای خرد و متوسط هستند. اهمیت این بخش مغفول مانده تا بدان جاست که مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر خود با فعالان اقتصادی به موضوع تعاون و تعاونی ها تاکید ویژه ای کردند و آن را پدیده مطلوبی قلمداد کردند. بنابراین پرواضح است نقش تعاونی در اقتصاد کشور که شرایط بحرانی را می‌گذراند و فشار تورمی زیاد بر شانه های مردم ایجاد کرده، روزنه امیدی برای بهبود وضعیت کسب و کار و اشتغال محسوب‌می شود. روزنامه رسالت در گفت‌وگو با کارشناسان به اهمیت جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور پرداخته است؛ بنابر این گزارش بدون شک امروز توسعه اقتصادی، از مهم ترین مباحث و دغدغه های مسئولان و برنامه ریزان کشور است که پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت می گیرد، چراکه کشور بدون داشتن رشد اقتصادی، راکد شده و حیات اقتصادی و حتی موجودیت خود را از دست می دهد. از مهم ترین ویژگی های کشورهای کمتر توسعه یافته یا درحال توسعه می توان به پایین بودن تولید داخلی، اشتغال و وجود بیکاری و کمبود سرمایه اشاره کرد. این در حالی است که نقش تعاون و تعاونی ها در رفع این مشکلات از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما متاسفانه شاهد هستیم با توجه به تاکید اصل ۴۴ قانون اساسی در مردمی کردن اقتصاد، بخش تعاونی ها مورد غفلت واقع شده و نتوانسته اند به جایگاهی که برای آنها تعریف شده، دست پیدا کنند. تعاونی ها عنصری برای ارتقای سطح زندگی و بالابردن معیشت مردم و فعال کردن کسب و کارهای خرد و متوسط هستند. اهمیت این بخش مغفول مانده تا بدان جاست که مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر خود با فعالان اقتصادی به موضوع تعاون و تعاونی ها تاکید ویژه ای کردند و آن را پدیده مطلوبی قلمداد کردند. بنابراین پرواضح است نقش تعاونی در اقتصاد کشور که شرایط بحرانی را می گذراند و فشار تورمی زیاد بر شانه های مردم ایجاد کرده، روزنه امیدی برای بهبود وضعیت کسب و کار و اشتغال محسوب می شود. ماشا الله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران در گفت و گو با «رسالت»، با بیان اینکه قانون به مردمی شدن اقتصاد اشاره کرده، می گوید: «قانون اساسی ظرفیت های بی بدیلی برای توجه به حضور مردم در همه عرصه ها پیش بینی کرده و بر این نکته تاکید دارد که مردم دارای قدرت در عرصه اقتصادی باشند. قانون انتخاب مهم ترین نهادهای اداره کننده کشور از جمله ریاست جمهوری را به صورت دموکراتیک به مردم داده است و در قانون برای حضور مردم در اقتصاد نیز به صراحت تاکید شده اما فرهنگ سازی و بومی سازی اقتصاد در دستور کار قرار نگرفته و بهترین قوانین به منصه اجرا نرسیده است. مردم برای کشور تصمیم گیری می کنند، اما هنوز اقتصاد برای مردم تصمیم گیری می کند.» وی با بیان اینکه ساختار عمومی مردم و اقتصاد تعاونی با زیرساخت های دینی ما همخوانی دارد، گفت: «اشکال مختلف تعاونی بهترین نوع اقتصاد است که به باورهای ما نزدیک است، اما متاسفانه سهم تعاونی در کشور کمتر از ۲۵ درصد در اقتصاد است و مشارکت مردم در اقتصاد کشور هنوز به مسئله ای مغفول مانده تبدیل شده است.» دبیرکل اتاق تعاون ایران افزود: «مقام معظم رهبری در توصیه های اقتصادی خودشان همواره به اقتصاد مقاومتی، اشتغال، تولید کالاهای ایرانی و صرفه جویی تاکید کرده اند. علاوه بر این در ابلاغیه اقتصاد مردمی به استفاده از ظرفیت های مردم نیز تاکید کرده است اما همچنان اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی نشده و سند توسعه بخش تعاون که هفت سال قبل در هیئت وزیران به تصویب رسید، اجرایی نشده است.» عظیمی اظهار کرد: «مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با تاکید بر اهمیت بخش تعاونی ها فرمودند: «تعاونی را پدیده مطلوب و مبارکی در اقتصاد می دانم.» توجه ایشان به تعاون نشان دهنده اهمیت این بخش است که قوانین لازم هم برای اجرای آن وجود دارد، اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم اقتصاد را مردمی کنیم. دولت باید با تاکید بر منویات رهبری بر ظرفیت های تعاونی توجه داشته باشد تا اقتصادی درون زا داشته باشیم. وی با اشاره به مشکلات و چالش های موجود در مسیر فعالیت های تعاونی گفت: «قوانین درباره تعاونی ها به خوبی اجرا نمی شوند و مسئولین هم به این موضوع اهتمام ندارند. فضای کسب و کار در کشور به دلیل وجود مقررات زائد و دست و پاگیر و دخالت دولت مناسب نیست. ضمن اینکه تامین مالی بنگاه های متوسط و کوچک تعاونی از دیگر مشکلات مربوط به این بخش محسوب می شود. ناپایداری قیمت ها در نهاده ها و مواد اولیه وجود دارد و دولت باید به سمت پایداری قیمت ها حرکت کند. پیچیدگی قوانین و مقررات زیاد نیز از دیگر مشکلات و چالش های تعاونی هاست.» عظیمی اضافه کرد: «اکنون تکلیف هیچ بخشی در اقتصاد مشخص نیست و باید در تامین و کنترل و نظارت توجه صورت گیرد. دولت اگر نهاده ها را به خوبی تامین کند و قیمت ها منصفانه باشند و نظارت درستی در ارتباط با شبکه های تولید و تعاونی ها وجود داشته باشد، همه بخش های اقتصادی از این جریان سود می برند و نیاز به واردات بسیاری از اقلام به حداقل می رسد، زیرا تولید در داخل دارای جذابیت می شود.» *تجمیع سرمایه های خرد و دارایی های کوچک شفافیت در عملکرد و دوری از فساد اقتصادی از جمله فواید و مزیت های کسب و کار در قالب تعاونی است و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به همین علت بر مردمی شدن اقتصاد و کم شدن سهم دولت در آن تاکید کرده است. تعاونی هامی توانند انبوه نقدینگی سرگردان را جمع آوری کرده و آن را در مسیر کسب و کار به کار بگیرند. مسلم خانی مدیرکل دفتر ترویج و آموزش و تحقیقات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی گفت: «ایشان در این دیدار بر کسب و کارهای تعاونی بر سه نکته تاکید ویژه داشتند. اول نقش کسب و کارهای تعاونی در مدیریت کسب و کارهای خرد، تعاون و تامین مالی جمعی و اجتماعی بود که باید از این ظرفیت برای مدیریت نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد، استفاده کرد. این سیل نقدینگی سرگردان مانند سیلی است که به سمت هر بازاری که رفته، بحران ایجاد کرده است.» وی افزود: «تعاونی ها یکی از مدل ها و الگوهای جهانی پذیرفته شده برای تجمیع سرمایه های خرد و دارایی های کوچک است. بنابراین باید در ایران بانک تعاونی ایجاد شود. این بانک به مراتب از تعاونی های موجود کارایی بیشتری دارد و غیرربوی خواهد بود که با سرمایه های کوچک مردم و سهامداری مردم و تعاونی ها ایجاد می شود و خدمات به مردم و تعاون گران می دهد. آورده های این بانک تعاونی می تواند از عموم همه مردم باشد که بهره و سود دریافت نمی کند و بر اساس بانکداری اسلامی خدمات ارائه می دهد.» خانی اضافه کرد: «مقام معظم رهبری بر تعاونی ها و نقشی که در ایجاد اشتغال دارد، تاکید ویژه ای دارند. تعاونی ها در همه دنیا به عنوان شرکت مادرتخصصی و سازمان دهنده و پشتیبان و پیونددهنده تلقی می شوند و لازم است در ایران نهاد بالاسری و پشتیبان کننده برای کسب و کارهای خرد و خانگی داشته باشیم. تعاونی های پشتیبان مشاغل خانگی و تعاونی های تامین نیاز مشاغل، بهترین الگو هستند که می توانند کسب و کارهای کوچک و سرگردان را در قالب الگوی تعاونی های مشاغل خرد و خانگی عملیاتی کنند. باید ایجاد تعاونی‌های پشتیبان مشاغل خرد، خانگی و تعاونی های تامین نیاز مشاغل را تبدیل به جریان واقعی و ملموس در کشور کنیم.» وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر شبکه سازی در تعاونی ها تاکید زیادی داشتند، اضافه کرد: «برای زیاد شدن قدرت تعاونی‌ها باید خوشه سازی و شبکه سازی صورت بگیرد. خوشه سازی و شبکه سازی در تعاونی ها باعث می شود پایایی و مانایی آنها بیشتر شود و سهم تعاون در اقتصاد ملی ارتقاء پیدا کند. فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه تعاون می تواند چراغ راه و منشور حرکت باشد و ما بر اساس رهنمودهای ایشان به سمت توانمندسازی تعاون و نقش آفرینی آنها در اقتصاد ملی حرکت کنیم.» این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارد، گفت: «بهترین و شفاف ترین وضعیت برای اجرا شدن اصل ۴۴، واگذاری کسب و کارهای دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی به تعاونی ها است. واگذاری کسب و کارها به تعاونی ها، هم فساد را در آنها کاهش می دهد و هم عملکرد آنها دارای شفافیت می شود وهم حضور مردم به صورت واقعی در اقتصاد محسوس می شود.» وی ادامه داد: «ما باید به سمت ایجاد جامعه ثروتمند حرکت کنیم و اکنون اقتصاد ما به اقتصاد بازار نزدیک شده است. در چنین شرایطی مردم باید دارای درآمد مکفی باشند و یکی از راه های ثروتمند سازی آحاد جامعه امکان مشارکت در اقتصاد و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط است و تعاونی ها ابزاری برای ثروتمند سازی گروه های فقیر جامعه است. لذا تعاونی ها ابزاری برای فقر زدایی محسوب می شوند. فرمایشات مقام معظم رهبری در برهه ای که بحث آزادسازی قیمت بنزین مطرح شده درباره الگوی تعاونی، راهی برای ثروتمند سازی آحاد جامعه است.» خانی با تاکید بر اینکه ما در شرایط تحریم به سر می بریم و قرار نیست تحریم ها به زودی رفع شوند، گفت: «تحریم ها ادامه خواهند داشت و تعاونی ها به عنوان کسب و کارهایی که توسط مردم اداره می شوند، یکی از الگوهای کسب و کاری هستند که می توانند معافیت از تحریم های یک یا چندجانبه داشته باشند. ما می توانیم با ایجاد تعاونی های جدید و حفظ تعاونی های موفق، امکان دور زدن تحریم ها را داشته باشیم. تعاونی ها در شرایط بحران و رکود و تحریم ابزار ماناساز اقتصاد و مصون ساز اقتصاد تلقی می شوند.» مدیرکل دفتر ترویج و آموزش و تحقیقات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پایان سخنانش گفت: «ما انتظار داریم حمایت از تعاونی های دانش بنیان و تعمیق فرهنگ تعاون در دانشگاه ها و مدارس و لزوم آشناشدن دانشجویان با این فرهنگ به جریان تبدیل شود و بر اساس سند توسعه بخش تعاون همه سازمان ها و نهادها با تاکید بر نهادهای آموزشی سهم و نقش و جایگاه خود را بر تعمیق الگوهای تعاونی ایفا کنند.» باید توجه داشت در شرایط فعلی امروز که تحریم ها بر اقتصاد کشور سایه انداخته و امکان فعالیت را بسیار محدود کرده و شکاف طبقاتی زیادی در کشور شکل گرفته است، تعاونی ها می توانند بدون مواجه با تحریم ها به اشتغال در کشور کمک کنند و شکاف طبقاتی به وجود آمده را به دلیل وجود مشکلات اقتصادی به شدت کاهش دهند، اما متاسفانه از نقش مهم تعاونی غفلت شده و به آن توجه جدی نشده است.

more_vert مقاله بررسی هوش معنوی و اخلاق اسلامی در تربیت دینی دانش آموزان دختر دوره متوسطه

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی هوش معنوی و اخلاق اسلامی در تربیت دینی دانش آموزان دختر دوره متوسطه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی هوش معنوی و اخلاق اسلامی در تربیت دینی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر ارومیه با نقش آموزه های اسلامی و دیدگاه های امام خمینی " مقاله ای است در 18 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آموزه های اسلامی، دیدگاه های امام خمینی، هوش معنوی، تربیت دینی، اخلاق اسلامی پرداخته شده است چکیده مقاله حضرت امام خمینی(ره) پیرامون اهمیت تعلیم و تربیت بارها به این موضوع اشاره دارند که گرفتاری همه ما برای این است که تزکیه و تربیت نشده‌ایم. اشتغال به تهذیب نفس و تصفیه اخلاق را از بزرگترین مهمات و واجبات عقلیه می‌دانند.توجه به اخلاق در اسلام توسط همه پیامبران اشاره شده زیرا همه پیامبران برای همین آمده اند که امکان بهره مندی همه مردم را به فضایل اخلاقی را به وجود آورند. در اهمیت تربیت همین بس که ایشان غایت بعثت انبیا را تعلیم و تربیت انسانها گفته‌اند. دراین تحقیق هدف بررسی هوش معنوی در تربیت دینی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر ارومیه با نقش آموزه های اسلامی و دیدگاه های امام خمینی بود که در این راستا به بررسی متون مختلف درمورد نظرات و دیدگاهای مختلف در رابطه با هوش معنوی و همچنین تربیت دینی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه پرداخته و با استفاده از مصاحبه با تعداد 93 نفر ازمدیران و معلمان دین و زندگی مدارس توانستیم نقش آموزه های اسلامی و دیدگاه های امام خمینی و میزان استفاده معلمان از این نظرات در تربیت دانش آموزان را بدست آورده شد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .